Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, February 17, 1904, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mm Ml tlm hflf t naiem mEste
zahrad,
vfiecko m tlstf,
pomalu tu budeu 21 U amutnt
... jako trapJsU.
BalontkOm bylo pohrotono,
aby vSd&ll,
pomalu snad musf zarfratl
taky v nedell.
A y tfch plesfcb, co tam niflto hledat
duse truchllva,
kdyi se budou na aucho Jan konatl
Tanec be plval
I z ii hudby zvuky zaznlvajf
mAlo poten6,
bez plva zbl klarlnet 1 basa
krozne faleSne.
Z promen&dv.
Prvnl fivlhftk: "Jak se tl Yede, pM
tell?" Drub?: "Hanba povldat! Nlkde ZAd
ny nver, anl krej&f uZ ml nechce po
tkat! NejvySSI las, abycb se zasnou
bll!" "Proslm Jlch, pan! Zaludova, co pak
a stalo, to byl dnea v nod u nlch ta
kovej ramus? "
"Co se stalo? Ten mfij oplta pfl&el
rase pozde domu a tnyslel si, kdy2 se
na schodech z bot vyzuje, Ze do bytu
Use vklouzne, aby mne.nevzbudil. Ja
jsem ale rozbazela po podlaze ovoAky,
bflakem dolu a Splckaml naboru, on
po tme na ne ilapl a kflcel, jako by
JeJ na noie braL Ja tl dam hoipo
u!" Prvnl student: "PozoruJ dobfe ko-
legu Novaka, Jak ckodf po chodbe a
knlhou v ruce, kterou vubec ne&te, ale
jakmlle kolem nej Jde profesor, rych
le jl otevfe a dela, jako kdyby dfel!
Co to ma znamenat?"
Druhy student: "To je spekulant,
ilovece! Ten chce profesora dostat na
fipek. On se totlZ doma pfipravll a ne-
ma Jlstotu, 2a bude vyvolAn. Proto
pfedstfraje, jakoby neumfil a jakoby
e uill v poslednl cbvlll. A profesor,
jak uvldf, 2e se uif jlsti ho Yyvo
la. Ten, AlovWe, oklamal uz tak to
mnoho profesorflt" '
"Oaf na nlho ncvrM prdvl nejUH
vitlo. . . ."
Obecnl staroiU podava k afednfmn
dotaxu o osobnostl jednoho e mfstnlcb
ousedfl tuto strucnou zpravu: "Obcan
dotyiny nepozlva prave dobre povSstl.
Mlmo jine budlS uvedeno, to ui iasto
krate pHfiel do velml vaJmAho kon
fllktu se takonem. Tak ku pf Ikladu
rahajtl letos z jara a domorodou obcf
prooaa a tak 6 ho vjhrdt, col na nSho
arrha pravft nejlept! avatlo...."
Mezi pfitely.
A. : "V8W9 aplrlUBmu?"
B. : "Anl ta mak jm."
A.: "A proc?"
8.: "Cot m tl ul nekdy podafilo du-
pumpaout?"
MoOenU uminU
'Mallf: "Co flkaS tomu mimu nej
erijllmu obrazu?"
PU1: "Abycb tl uprimne fekl, jl2
feaakou kYlll m namabam, ale nemo
ln Blktavak mloitlt, oo obru Tlaetnl
pMaUTHj?"
Mallf: "3m rldit, I tomu neroz-
I! T i priri rroaol dneinlho
"PamatuJe ae. EdKare. nod
Vsto atromem dall jame al prvnl po
lAtal n, to'a nsbyl ty."
Oa: "Oriaaa to ja jaeaa U byl ale
to aaferlal"
PHmUni.
STBafiak: "A tU, utlaku, kdo apt a
MUBlnkou, kayl aejal domar'
"Otao roatUea: "Kde, salur, feknl
Vtmrdar
raaeakf "W
PHeMvj, cMf.
Ofadnlk: "Pane chafe, mam nutne
tiaeal r Milwaukee a proail byoh tudli
tfldeanl dovolenou!"
CMf: "Do Milwaukee: A k tomu
pettefeujete oal tM dnyT Mil Clove-
aa tfl cay udiiim ceatu kolem
arttal"
V Berlin! kyl poaUyen pfed soud
Jlsty lnlenyr proto, to byl ityflkraU
tonatl Je to necltelnost dneinl dobel
Za to, to cakoulel atraatl Ilrota ae
Ctyfmt lenaml, jeiU ho cbndaka ?le
kou pfed mil
HAdankai Kdy Be stane fernocha
Rak'uianT
K.--i4aI; Kdyl doe tan Cloutea-kul
Pak so fekne: Ejhle, Amerlka,
zeme svobody,
Clovek sml pit, a2 mu Slpek zmodra,
ale od vodyl
Pomalu talc utece nam zlma,
jaro poniine,
col ta yoluost potom na plknlkAcht
Achlch, jemlnel
US hned lonl nemely bo rflbeo
anl trpetl,
plknlcenlm den pane se jenom
marnS znesvetf.
Seat dnf bude5 tak to stojl
psAno
pllne pracovat,
sedm? mAZefl sednouti si k oknu,
brudet, kilt a spat!
Z&zrak naH doby.
Na vfdefisk6 kllnlce je jista pad
entka, ktera J12 25 dnf nlceho nepoil'
la. Clovek by anl nevfifll, 2e jeSt5 exl
stuje 2enska, ktera 25 dnl anl (1st ne-
otevfela.
Kovindfskd d&kladnost.
Pfl sra2ce Ylaku v PetrohradS stalo
se polltoyanl hodn6 neStfatl. Strojve
doucl byl zabit a dva konduktefl
usmrcenl.
Prozradil se.
Baron: "Dokud jsem koufll "Hava
na, kazdy den ml nekollk doutnlkil
scbazelo, ale co kouffm "Rosltas" a
"Selectos",' nlkdy doutnlk uz nechy'
Ml"
Komornlk: "No, jo, mllostll Kdo
pak by to take koufll?"
Nenl nia lehdho na svitt.
Otec: "Nestydfs se, pflnfistl takove
vysvSdfienl? Nemohu pochoplt, jak mu
tes mltl ze vSech p red m 6 til nejhorsl
inamky? Jak se to moblo stat?"
Syn: "Tatfnku, vef ml, 2e nenl nic
lohilho na svet&l"
Nedorosumni.
A.: "ChodlS rad na ryby?"
B.: "A Jestll! Ale, chce&-ll mne po-
xvat, musejl bytl na modrol"
Matka: "2e tl, kluku, nablju!"
Kluk: "Matlnko, co sama rad a no
mas, neclii druhfimu a vubcc dej tu
rakosku z ruky, abys doSla spasenl!"
Matka: "To je ta vjchova v nynej
ilch 6kolacb, clovk aby se zrovna
bal daU ditetl pohlavek!"
Ze ikolu-
UCitel: "Vonasku, jmenuj ml takova
mfsta na zemekoult nasi, kde doposud
nejsou Zadnf Ud6?"
Vonasek: "Cbeb, AS, Rumburkl"
Ucltel: "Ale. ale, chlapce, jak to
odpoYldaS?"
Vonasek: "Tatfnek povlda, ze v
Chebu, AS1 a v Rumburku nejsou Ud6,
tam Jsou jen Nemcll"
Ve protlvnem vynasenl
nlkdo osamocen nenl.
V2dyt', jak znamo odjakziva
1 smeti se vynaSlva.
Arclblskup Kohn v Olomoucl padne
a bude jmenovan r RImS hoduostou
jeite votilm. Bude to tedy zase Kohn
orsky opadek, Jlml se vidycky vydela.
Prl zkouSce.
Profesor: Vypocltejte.nani, Jakd jest
pravdepodobnost, to vyjde v Ioterll ter-
no.
2ak (mll).
Profesor: Nu, tedy.... Nevlte, co a
Mm poilt?
2ak: Prosfm, mam vypocltatl prav'
depodobnoat na Prahu nebo na Brno?
Skoda price.
"Podlvej aa, starej, co jsem mela v
oku."
"Takovou mrvu! Ta nestala za vy
UhnuU."
Stldri panstvo.
"Nezapomnela Jsl, Matyld, 2e je na-
ai Anny svatekT Pamatovalas na nl
neclm?"
"Jak pak ne! lined rano jsem Jl na
atul y kuchynl polozlla vlsltky avou
1 tvou...."
Odmtnlnd ochota.
Kapral: Honem, kdo ma iisty bajo
net? Cbcl si neco nalinyrovat.
UcLo: PosluSne blasfm, tady.
Kapral (odevzdavaje balonet) : Tak.
dekuju. A zejtra pudou k raportu ba
jonet se mt dycky namazatl Ja jlch
naufilmt
Jeho vyvod.
"2e ten boil fas ien tak v hnflnnilA
proYalla, starej! 2e ti trochu posezenl
doma tollk mrzll"
"Ty aea dlvna, eUra. Vzpomen si.
Jak tebe mreelo to domtcl sexenl. net
JlMB Bt tt YMlI"
On a: "1'roC pak, pane Mnzanf, n nblzlte vSoin svm kllvntuni tuto liou
pact SSlilllV
AdvokAt: "To Jo tak, pant Uossvodovn. Pokud tnkov elovf'k mluvl
))ravdu, potud sodf klldne. Alt? Jakiullo ku da do lluuil, poCnn be knZd.f ne
pokojuu lioupat. A Ja piece inusfm vCdCt, co uulze straua a i-o siulm ptllUut
JA."
On: "Vlte, eleCno, 2e se HdC vyvlnull z opIcV"
O n a: "NSktett ovSem, ale uekteM (bledlc na n6bo) se vubec uevyvl-
null."
'KdyZ mate tollk dluhi'i, to asl
Ale proc pak, pant dralift, vzdyf Jil piece pfl torn nouiouu o nlc jifl
tilery v.l.
jfti"
"2euufiko. nevU. kde Jsou moje
cell nod nosplte?"
atXevtceV Pomut ml J najiur
0 ftenaoh, pro ieuy.
Damy aiiRllcko fiiiolecuohtl, klnro do-
1ohui1 moly vn zvylm objlnmll a lllmtl
so, troba byly Hpolu ziiftniy Jen po
vrcliuo, nnhrndtly uynl leulo vfol po
zdiav Judnodiichyii) poKenrntiu ruUoii,
Miiiut I6kafl, ktcM sn pfliiilouvall za
lento r.pusob piudiavu, JpJ.to nepofiko
ziijo zdravt, by II pfosvodccnl. lo tain
ztudita Jnnt vh1oi1I;oiii Jldi bojo pi oil
llbilnt. Ale v tonito Hvfini pfctivodroiit
se tnjllll, ndiot' drtniy rozlioilnutl h6
oplraly o olyry ilAvody. Jo zilia
votnlctvlm nrmnjl nlc Hpolccnnho, DiV
vody ty Jhoii: 1, I'M luibtfkovrtitl volke
ktobouky m w nvch mint pontuuijt. 1!,
Dlotihe, vlnjlcl irnvojn Km Irpt. II. Join
no roietfnu.Y piamik im ol)lkvojl hi
oU. 4. Kramin bluny nnni vyftl
vnulni pll prudldhu nbojtuutt pn.l)iulou
HVdlio Rve2llio vzlilcdu u vypadajl Jnko
obiioSn6. Juk h lo mi s vyniCnou
pollbku meal pMslutoitky rnznych po
liltivl, ve zprave so nUV'ho nupovlda.
Nemecky clssf v posledut dolio uul-
nil vyrok Jelio dilstojny. VJiokom tfin
dokazal, 2o Jn skulono plauyin zvaslu-i
loin, Jenl niluvl, io mu sllua na jazyk
pMneso. VJrok leu IJkal so ten, ktor5
J.iou clnnml to nplHovalolky. Vyslo
vll so k Jluto rtumitiHko ilAmA, Utera zt-
skala si Jnifna sbtrkou tiAiodnfch pf-
hu( rumunskych, iiaslodovno: "Muu
Jest Zona, ktera ho zanfiHf splsovulcl
stvlui, pMuio smcAiinu, Tak zvano
"chytre 2eny" Jsou jednou pro v2dy ne-
bezpoenn stvotcnf, ktura by mela do-
statl uahiibok, uc2 ho Jim podaft koits
noutl. Mysltte aku toe lift, io zona iihihI
bytl chytrou, aby mobla so splsovatcl-
Htvlni zabyvatl? NaopakI Chytrost' 2e-
tiy pozuHldvit v torn, ie neclnl ie sniCV
uou, a cbytrA zeny dbajl vollco pecllv6
o hvAJ znvn6JSok. Nynl, ptilin se van ,
niftzo nejaka zona, ktera nplgiijc, znsta
tl hezkou? l'ohyby, dri'.cnl 161a Sony,
ktera v&omo2n& an uaiiiAlia uero us-
Hkrabatt, nlil ltnzdy orttbotlckj1 dojem.
Mrtie zustatl Uczknu Xnna, kdyz Jo nu-
ccna nablratl liuzl na uv6m coin do
pffsnjeh. vrnsok, ktme no bczdcCno tvo
fl, kdyt Clovek nfjakou niyAltmku sin-
dujo, ncbo o nf)jak6 dfilc?.H6 olrtzco
pfomyfill?" Kdyby olovok o dufinv
nlcb scbopnoHtecb Vllflnia Volk6 lluby
sebo niflno si myulll, pfece JoSto chla
ptka toho pfocoAuJe. Tcnto zlomysluy
packaf- ve vhocIi oborcch uinOnl ukazu
jo so ve avych dsudctch tak ilokoiiulym
blupAkom, ze by v Nemeeku vficchny
novlny, ktor6 uvufejul nCJakj? Jelio vj
role, uiC-ly bytl pro urAzku vollCcnstva
BtlbAny a trcstAny. Clovclc, Jcuiuz kai-
da splsovatoll;a Jpst HinfHiiou osobno
stf, ukazuje takovym vrokoiu, f.o sAm
Jest tlm neJsuiWncjHlm tvorom.
Sve 103. narozonlny slavlla v tcchto
dneeh vo Flatbush na Lous Islaudu
si. Rachel Martense, znAiuA iwdo jmu
nom "tetlCka Rachel". Stafenkn Je rt
pine zdrAva a take JeSto duficvnl jej(
sfly Jbou flplne ncscBlabeuyinl. V po
Hlednlch 37 letech bydltla bez pfeatAv
ky v jednom a teini byte. Nynl vfiuk
odstehovala se do noveho dotnova, kte
ry byl pro ni velrnl pobodlu5 a lUulnu
zaMzen. Od srartl hv6 sentry bydllla
"tetlika Rachel" u svfiho zAmo2n61io
synovco, .Tosefa Storyho, JenZ avC pff
buzne uJliuA so zpAsobem uznAuf bod
nym. TetlCka Rachel Je asl ncjstnr&f
"slecnou" ve SpoJ. SIAtecb.
JlstA povedonA fikolaclia napsala nA
sledujlcl poJednAuf na th6ma "Mu?.":
"AIuzov6 Jsou stvofouf, kterA se zunl.
P1J1 a kouM a klejou, majl plno lcapes,
ale do kosstela nechodf. Mezl muZI jsou
nekterS zvlAStnl odrAdy, z nlcliz nojza
JlmavSjSlml jsou tl, ktefl Jsou pod
pantoflem a poloin parobdcl. Muzi I
zeuy pochAzejl pry od oplc, ale na 2e
nlch to nenl tuk vldetl jako na mu
2Icb." DilnlcUS organlsace v AdkIU, ktere
posflajl av6 zAslupco do parlamcntu, u
snesly se hlatiovAufni vfiech clenA, aby
na program!! Jlch clnnostl nulezalo se
tak 6 ienskfi hlusovacl prAvo. Usnesonl
to piljato bylo na zAkladG, ze delnlcc
pMsplvaJt na rolcbnl agitace prAv6 tak
Jako niuzove n i.n proto Jest Jn sjira
vedllvym, shy zvolenl poslancl bAJIll
tak6 prAva a pozadavky clstC- ionskfi.
Slccna Ina A. Mllroyova, sludentka
z Detroit, Mlcb., slo7.Ha na unlversitu
v Berlin zlcoutiki; na doktora DIoho
fie a sice se zvlAkUifm vyznamenAnliii.
Pfed tlm, iiei odejela na studio do Her
llna, byla Mllroyova uf ltoll.oi: na hkolo
v Sedalla, Mo.. Krom6 nl jeSto ityry
AmerR-anky dosahly na berllnskA u
nlvernltC tltulu doktorskuho, ale 2AdnA
s takovym UspC-chem a vyznamenAnlm.
Slgnora Rosalia Plauuvla Jest prvnl
a jediuou zenou v I tali i, kterA od tain-nf-Jlbo
minlslra vAlky do.itala afrl
ckou medalll. Planavla, lterA nedAvuo
byla JnienovAna volitelkou osady Url
troy, zlakala si zvucii6bo Jmt'na ve sv6
vlastl fadou zajlmavyoh cestopUA a vj
It'CnJm dllem: "TM roky v Africe".
Ale zintnCud medalle nebyla Jl odniu
nou za jejf spiHOvalelskou ncbo ce
stovatelskou cinnost, nybrJS podnetcm
k vyznamenAul tomu bylo obutave jejf
pAsobenf za dobu trfletfiho ji-JI pobytu
v nfrickych osadAcb Italle. Turn hlcde
In slgnora I'ianuvia ro.vlnoutl cin
nost co neJblahod.irncjHf. ZaklAdala
tam Jkoly. uemocuict!, utuluy a jlue
dobroelnuo flstavy. C'Celem Jejf bylo
nejen zmfrnltl bldu a nouzl.njbri tak5
vzbuditi utczl domoiodcl lAsku lc novo
vlnsti. VyznameuAnI, Jakdho se jl do-
stalo od vlddy. vSeobecno bylo uznAvA-
no za zaslouzenu a schvalovAuo.
Prlncezna Alice z Albauy, netof
krAle anelickebo, jest dlvkou hezkou,
ale tak6 praktlckou. MA mltl v brzku
svatbu s prlnccm Alexnndrem v. Tecku.
Aby zabrAnlla tomu, by ncdostalu stej
nC dary svatobnf od ni-kollka Hi!!, ro
zeslala nedAvno vSem pfAtelAm, o
kterych se domyAlf, ze jl nojakj dar
poSlou, sezuam dnrA, ktcro jlz dostala.
PMklad tea by zaslulioval uAsledovAnl
1 u nevfst Jlnfch. TakovJ1 sezmim mol
by Jlste znumenlte ACinky. Pobldl by
k obdarovAnf i lldi, kterm jiuak by
to nenapadlo.
eitn x voHku.
Hvinetctka. u onpl. od ,'d. Dewa.
Joba Hldslns byl do sve manzclky
llleat laaaUoraa. A jakfl taka dlvi
llyln vtlml kirtsiul, diKlinplnA, niliull.
HlvA h plnd ;.lvota,
Tak plna zlvotii, ?. Jortnolio krAHiiO
ho dnn nrtblo ztnlolu.
Haiiiotnii?
Ne, to no roziiiiil, io wuna nut l'roiifm
vrtf, inilojlo ne tnk pnSutlle!
lIldiiliiH byl vAmck nchfrndcn. Ho
vftoch iiovln dal liiBorAt: "DruhA K-
inllkot Vint no ko mnftt"
Ale oiiii ho novrnrolii. A llldBlnn dlv
lo nl nvzonrnl. Pro liAli, co nl mA po
iMIl? V MlmiAm lolu hoiii llbnl Jejf
podobl.nii, To inn vfuk nentaiMlo.
Tu vznlklii v n Am stlcvolA iiiyidtMikii.
DohoI k nlaviiQinti hocIirH TomkliiHovl
u pravll:
"MAlolo nil udfilatl mojl 2cnu7"
"Co a zo?"
"Nu, nuo, z voaku. Must no pohybo-
vatt n mluvltl."
"Mluvltl?"
"Nu nuo, yAlec niAni doma."
"NuJe, zkmifnm lot"
"A c(na?"
"Pet tlnfo ilollmA."
"Jsom Hroziiinen."
John lfdi;iiiH odAol doniA a pMnon'
Houhulovl vAooko: mini svd inunzulky,
Jojl poiloblznu a Jejf bias. MOI JnJ
totlA nu vAld....
Jmlnolio duo stAll npolu pfed fono-
Riiifcni a ulozltl do nAlio na veCnoii
pamAtku toiito ueziiy rozliovor:
"MlluJcA nine skutecno?"
"Alo, muMckii, Juk no inA7.eS Jon tak
ptAIIV MIIuJI to vroucnfi, novjalovnfil"
A za ohiii dnf na to mu ntoklu.
Alo to nlc nedfilAt
llldKlns odevzdAvaJo vAlcc sochnrovl
pravll.
"I'M techto nlovech niiist mno niojo
Zo.'ia obojnioiitl."
"Tak? To bude si All o sto dollar A
vfcoi"
"Na torn ml ncsojdot A kdy budo
niojo zona hotovn?"
'"Aa. IM nodelo."
"RckiiOiito: za ctyM ncd;lo, lu'bot'
niojo Zona nobyla nlkdy v iiHlunovenou
dobu botova."
Alo tontokrAto byla hotoval
Byl to vflni mlntiovsky ktin prAco.
Socha vypadala Jako ZlvAt
John llldKlns, spatMv Jl, sklosl ired
nl na koleua a zvolal: "Kmllko! Mojo
(I rah A Kmllko!"
A otia pootovfcla oclta a KboztiA so
naA pousinAla, ratlin co ImJnA Aadra
Jojt boiiMlv6 se dmiila.
HidKlns byl atestfm vSeceH opojen.
Tod ni61 opot svojl Wmllku. A ta mu
JlstS ncutocol Objav jl vroucne, zvo-
la:
"Kmllko, mlltiJcS mno ukutcii57". .
A hie, ona otovfela svA ofika a ojfit
Jo zavrcla, z hluboka si oildeclila a
nAblo iwcalo to v ul vrcetl, vzilychatl n
bQptatl:
"Kr, rrc, rrr krt Alo, muZfCku
Jak so mAzcS Jen pt.1t I? MUtijl to
vroucne, novyslovnti! Till tl krt."
A pM Blovcch tech objala joj tuk
vroucne, 2e by Jl byl HldKlnn za Zlvou
poklAdal, kdyby nebyla ta kolecka u-vnltr-
tak vrzaln. Ta ho vSak numazatl
Veru pravj to zAzrak!
HltlRlnn byl VKcenk ftt'astcn a po-
stnvll si svou iiovoii 7.CHU do nalonu.
Nlkilo se nnHiiKj.'l k nl pMblfZltl, nlkdo
eo jl uesuidl dotknoutl. On sAm si jl
opraboval, pokuZtliS Jl pfl torn polflill
n byl preavodceii, zo taku ona joj lfb.1.
To bo roziimf, i.a joj vslchni inell za
blAzua a.1 se mu posmfvnli. I v novl
uAch se o torn psalo.
VhlchnI se mu posinfvall, Jon Jedna
lie, Julio Zenal Jak takovcho hotlucho
inu2e, Jon?, jl tak vroucnft mlloval,
mohla optistltl?
K iioinu, nazpet I; ncmu! Toho dm
liOho se beztoho J12 uabaZlla.
Xudnlml tlvofnil vplfZlla su tlo domti
Kile JeSto mOla. Otevfela dvefe a veAla
tic pokoje, v nfimZ bJvalA JeJI slii;.ko
prAve ukllzela.
"KlAro!"
"Pro pAna boha! Tot' soclia!"
"Nebud" tnk hlotipA! JA piicliAzelm
zpC-t ku svCmu mu2I. Tu inAft penfze!
XcMkoJ nlkoniu anl slova! Musli mi
poinopll"
"RAda tak uClnlm, alo Jak?"
"Kdo Jo ta nocha?"
"Tarnhle v ealonu."
Obe tam ve21y.
AJ, tot' vukutku krAsuA socha! Ale
co 2 nenl ona JeSte krAsnC-Jsl?
"Rychle. svlcil Jl!"
"Koho?"
"Tu sochu! Itychlf! Rychlo!"
Brzy byla socha svleCena a pant
HldKlnsovA rychle se pfovlfikla do
fatu, JoZ inula socha na sob.
"A ted' ml pomoz!"
Odnesly sochu do kouta a tain Jl
Kohovaly. Paul IlitlKlnsovA poloZlla
ro pAvabnii na pohovku. na nfz socha
drive se nal5zala a HbenS se tistnft
la. "Pro pAna boha! Kdyby to pAn sly-
5el!
"Co jo doma?"
"Mno so zdA, 2o prAv5 pflchflzl. U
dilAm nejlpe, kdy2 se ztratlm!"
Slutl;a otleSla. Pnnl HltlKlnsovA za-
vfela oOl a ustnlvnla se. V torn slySl
jl?. muZAv bias.
"Ano, mlly JIM, tobe JudiniSmu jl
nkft.n, abys vt-d?l, Jak vypadA tvA te
ta. Podlvej se. zde Jest!"
"Ach. ta Jo krfisnA!"
"MAS pravdu. Je to mistrovski dllo
sochafo Tomkln.sa."
"A ta Kocha. 2o Jo z voeku? PodfveJ
so jen na ta zhavd oCka JeJI! Ne, ne
strycku tomu noveflm!"
"Pro bAh, neilotykoj so Jf, nebot
ne.nAS mechanisjnus. Posad' se! Kdo
pale niAin kllColi? Ach, nataZena u2
Je! Tak so podlvej, JA pled nl kleknu,
Htlsknu tuhle na hlavu a..,."
Huco socby nAblo so zdvlhly a nil
n& kolem krku joj objaly. Csta JeJI 11
btznA co usmlvala.
"Kmllko. mllujcs mne nkuteJ!n6?"
A bio, pocba otevfela svA ocka a o
pi"t Jo zavfelu, z jiluboka si oddechla
a nAblo poOalo to v nl vrfietl, vzdy
clmtl a ht'ptati:
"Kr, rvS. rrr krt Ale. muZfG
ku, jak so nnlle.i jen tak ptAti? Mllujl
ii vroucne, nevj'slovuA! Tl tl ti
krt...."
"Tot' zAzrak k ncuvefont!"
"Ano, alo tvA skutecnA teta umMa
to je.ste 16pe!"
"StrJVku, ted' teprve tvfi JednAnl
pochopujl. Xit ml, Ze bych se sfim
hned do te voskova socby zamllo-Yall-
"llocliii, lo by II in n oho ncpoin
bin, protoZo noznfifi mccliHiilHinim."
"I'nno IIIiIkIiihI," xvolala v toin
KIAra.
"IViJil'lo Hum, Jo tu pun Harris a
dice n vrtml mluvltl."
"Pojil1, Jlflt"
"HtryOkn, pkihIih l noch mno JeSto
chvlli zdo. Ji'ii okainZlkl"
"Nu, Juk mI pNiJuA, Alo Jon so Jl no-
tlotjliojl"
John llltlcliiH (.hIi'hcI. JIM byl v sa
lonu Hiiiiitittii so hocIioii, ktcrAZ nui
Ink pod I v n f i iiobli;.tlu. Tuk poillvniV
fi) mu bylo pM torn nZ. horko. Praskul
oko ncbo zubt A kdyby 1 dciiutkrAi
hklnniiil ilAvArii ntrycovu, zktmltl fo
iiuiHfl I poklukl prod Hucliou a tAzat
ho:
"A mno ncinlliiJcH? Mum bys uciuw
hlu tnkd trochu tnllovnll?"
A hlu, hiiuiI ho uAlioiloii dotkl taj
uoho pdru na lilavc-, ntco sochy na
bin no zdvlhly a ucziift kolom krku jr.
oh July. l'jnta Jojt llbozuA ho unmlva-
lu. , . .
"MlluJcA mno? Mllnjcfi mno skuto-
Cm)?" tAznl ho JIM Jrtnavi',
A v hoSo potato to vrCotl, vzilychatl
u Aoptatl:
"Kr, irS, rrr, kit Ale, mllj it-
M, tyH ml iniioheni inlloJAI not on
"VHkutkii?" zvolal Jiff rndoHlne u
ohjiiv jl, liuroiiciio Jl zitlfbal, "Vuktit-
ku? A kilo JhI vlaHtnA7 Mojo teta H
lnlllt;? Alo co total Ty mojo Kmltle,
vld'" 1 pflvliiiil Jl k nobe a soclia
no iicbrAulla,
V I6mz nknmZlkii olovfuly no dviSfc
a HIiIkIuh vcSol.
Na okamZllc Htnniil Jnko omrAC- 'it
Po IA hIcIohI k zoml, 7nlotnll rnknma u
ZiiloHtnO znHteiiat:
"I tn voskovAl I ta voskovA!"
"HtrJCku," zapoCul JIM iiohiui-jIc
Alo John Ilidulns ho plcrusll, M a;
"NcomlonveJ ho, vim, to Jsl nln-
iii'n! VAo zavliill Jon Hochaf Toiuklns.
On Jl uiliilul pMIIh podobnoul"
Zkiiii nu Korol.
fCcim ua Korol Jest tuk opoirZoiia,
2o illvky nuiiiajl anl Jinfiuu, MkA bo o
nlch "soHlrii, nulio dcera toho a o no
bo". Jcntll Jl pfecu nojak Jmonujf, Jest
to die oHohufch Jojl vlaHtnostl: "cur
iiovIuhA", "tlustA", "mulA" ntd line
bo JmcuiiJI Jt, Jo-11 vdanA, die nit-sla
nobo krujluy, zu kterA pochAzl.
MiibMI Korcnuka pled noud, dA jl
Jl soudco po dobu trvAul procesu JinC
no, aby noudnl JcdnAnf zjodnodusll:
zlftlka vSalf Btauo ho, Zo by soud vo
lal Zcnti, mftt' se za to, Zo Zena Jost
ncpMCctnou.
Chlapcl ii 2 od joho mlAdl vfitc-ptijf
do mysll, 2o jost hanobno bydleti u
tlAvCuty pod jednou stfechou.
CelA vjchova dCvCut zAleZf v torn,
aby ho lfblly a poslouchuly. DAvCatAm
nenl dovoleno, aby hrAly si so svyiiil
bratry, spatM-ll clzfho mu2e, must se
ukrjtl.
O sAatek sinlouvajl se rodtny mozl
sebou. DevCcto ae o svolcnl nlkdo nc
ptA, V den svatebnf musf novAstu ko
reAnskA ohlCcl aa sebo tollk RatA, ko
11k jlch Jen oblecl mAZe, usedno si do
kouta svA svatobnf loZnice a must za
chovati AplnA mlCcnf. 2cnich jl coin
je, lfchotf Jf, dotfrA na nl otAzkatnl,
svICkA Jf fiaty kus po kuso nevustn
musf HcdCtl jako zo dfova a nesmf so
anl iismAti, anl odpovcdOtl; soudruZ
ky jojl blcdl na nevestu skrzo skull
ny a vellco by so Jl vysmAly, kdyby si
niluvunlm zatlala. MlCctl jest etlketou
Hvatcbnt, kterA u zAmoZnch KoreanA
livAvA n6kdy ceiy tjden, ba 1 eclj
mAslc.
Mezl koreanskml manZell nebJvA
pfAtolsl;6ho rozhovoru Zena sml od
povldatl, Jen kdyZ so Jf manZel otA
zal. Aby ukAzal vcfoJnA, Ze na hvoii
cbot' nlc nedrZl, odebere se zAmoZny
Korean tfl tiny po svntbA ku svm
"vcillej&lm" manZelkAm. Tak tomu
clico dnbrjF koreansk mrav!
Sv6 hosty pfljfmnjf korennStf man
2el6 kaZdj' ve nvem pokojl.
Je-11 Zena nevArnou, mAZe jl muZ
dAtl dovAstl k soutlii, soudce dA Jl
vyplatltl RO ran na chndldla bambu
sovou tyAl a dA jl za konkublnu ne
ktorgmu dC-lnlkovl.
Zemfe-ll manZclkn tFf manSel ne
kollk meslcA polosi.ii.tek, zemfe-ll
vfalt manZel, tu musl manZelka cel
Zlvot pro nC-J truchliti; kterA vdova
se vdA, Jest ncCcstnA.
2ony 1 muZI na KoreJI Jsou steJnS
If nl : KoreancI ncJradAJl scdl v hospo
dAcb, Zeny pak tlohltZojl jen na do
mAcnost, alo nopracujl. V lenostl ko
rean&tl manZelA Aplne se sob6 yytoy
najl. MuZI nost vlasy svA stoCene y uzal
na vrchu hlnvy.
2cna, nenl-II zvlAt' volAna, nlkdy
nesml vejttl do bytu svfiho chotfi.
Rtlzu6 zprvy,
8 Pokus o zavedenl nove mody.
Londjiibtl krejAl zApadnf dtvrte hie
dajl velkjml InsorAty danAct mla
dych oIokAiiA, ktefl by mell krAsni
rostIA tela a dovcdll se dobfo vo spo
lefinostl pohybovatl. PAnovA tl doata
uou od vydavatelstva prvnlbo londyo
skeko kreJCovsk5ho listu "Tailor tt
Cutter" skvoly honorAf, kdyZ podaM
so Jim do spoleAnostl zavC-sti modern!
barevnfi fraky svi'tloniodrA. a trna
viihnedA se zlatynii a 8tMbrn?ml kno
fllky Jakfi se noslvaly v tanecnteh
sfntch pfed velkou francouzskou re
volticl a ktera by pohled do tanecnl
slnt- uCinlly zas pestfe barevnfzn.
ClrkusAk vyhrAl pAl mllonu. Ma
d'arsk Atolba z clrku. Alexander B
RaszoKer, koupll bI kdysl y UbrAch
od nAjakAho chudAka, aby mu z nouze
pomohl, los, na ktery zapomnel ve
slaatech I strastech koCovnlbo clrku,
s ulmZ jezdt po svet jako sluha jezd
kyne Daguerrovtf. Ale nynl najednou
v Charlerola telegramem zvedel. fe
ua ten los vyhrAl vykru: pAl mllionu
frankA. Pfljal zprAvu tu klldne a
zAstal u av "velltelky". A2 peolaa
doataaa, aajaaa pr al alrk.