Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, January 27, 1904, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V Akron, Ala., Mdilo due 32.'
ledna tornado, pli 5iul
500 lidf, po vMmi.o ecrnochu pli-!
v. . . . ai 1...1
c A r klltMl A I r 1 1 VKllJll if 1 I w 1 1
pine obnUni. v tnwky n turlvo
1y nesTastnil.u nvmeteny jsou po
ecldm okoli
Novy iikoii o danfr.h joU plo
deni icp. partnjo v tomto stdte
n stal sjtakfka muuytn.nby vylo
hy administrate inolily byti lay
ty. a njnrjfcf rep. admistraco
vtvo stdtnf dhih o okrouhlou
suiiiicku $2.3000,000 a tu nutno
sdhnouti poplatnictvu hezky bin
boko dj kupes, a by schodek len
to mold byti nejak kryt. V po
blednfiv. zaseddnt zAkonoddruy
ubndsela appioptiace o $i,.00.
000 vfee, nez dva roky jiTocl tdn.
A hvuzdy sldvy zapadajf I l'o
divnd zvesti piiclidzf v poslednl
dobfi na setlo, eernfeu netnilo
sr.lue leSKld jincna naSieh vdlci
nych hrdinfi. Tak pry admiral
Dewey iiemii vlastnu zddtiych zd
sluh o potienf Spanelskd floty ve
pHstave Manilskdtii, ncbo Spano
love vidotice pied sebou neod
vratnou zAhubu, saini lode svd
provrtali a ponoHli. To pry jest
ncklanine dokdzdno na lodfcb,
kterd byly vytazeny z ody. A
president Roosevelt, plukovnfk
roughrideiu, zvany "brdinou od
San Juan Hill", ma pry prdve to
lik zdsluh o 0110 vftezstvf, nebo
dorazil scm, jak se ffka, ai s
kffzkem po fumi-so, a hlavnf zd
sluha o vftezstvf to patH vlastne
4. pluku cernochfl z Alabamy.
Admiral Scbley nemA zddnych
zdsluh o potienf floty Cerverovy
u Santiago, ponevadS na nf udefil
netkaje rozkazu Sampsonova,
ktery" se svou lodi bloudil kdesi da
leko "za luimny" a toprvc strel
bou byl pHvoldn. Admirdl Bob
Evans, vseobecne 'Fighting Bob'
(Bojovny Robert) zvaoy, velitel
vdlecnd lode "Iowa!' v bitve u
Santiago, nemA, podlc vyroku
kazatelu a kostclffikdiu takd roz
hodnS Iddnych zdsluh ani pied
bohem, ani pred lidmi, ponevadz
po "celou dobu bitvy s ' 'Christo
bal Colon" a jinymi lodeini pro
klfnal jako pohan ! Inn vSechna
sldva. polnf trava, nebo podle
klov HavUfikovych :
Tak to chodf na torn svetS,
ka2dou chvfli jinak,
dues te majf za svateho,
zytra budeS s . . . k.
Zda jeSte nekdo chovd nja
kou pochybnost o vclikosti tdto
zeme a smelfi podnikavosti Ame
riianfl, toi bude z nf zajistd vy
leden, kdyl uslyJf, ze v New Yor-
ku bude postaven "Skyscriper" o
45 patrsch. "lest to mo2ne'"
otaiou se inJeufi evrop5tf a od
poved" inenyrfi naSich a kapha
listfl znf flegmaticky : "Ano, my
to postavfme." A tak uskutecfiujl
si vSechnv veci v teto zemi. V
nSif hlave zrodf se myslcnka tre
ba ta nejsinclejSf a za nf ihned
ndsleduje cin a jelikoz kazd6 sta-
veniStS v obrovskcm iomto meste
v cene bAjeime stouplo, stavf se
budovy strechama pokud inoi
no nejblfz'e k mSsfci. Tento novy
' Skyscriper", podle nehoi budou
vSechny ty ostatnf vypadati jako
boudy, bude mfti frontu 200 stop
na Broadway. P2t pater bude
mfti pod zemf, nebo zAklady ko-
piny budou do bloubky 80 stop
af na pevnou skAlu. N'ejdolejsi
m'stnost sloaliti .bud'e za stro
jovnu. Zde umfstnCny budou t)
nsjnovejSf bAjeine stroje clektric
kS pro osvStlovdnf, pnmpy, stroj
k vytahovAnf elevatorii atd. Dvt
patra Ludou sloii2iti za skladiSti
a jedno patro za podzemnf chod
by. VaU patro rovnS na povrcl
zeme vystupujfef, zrfzeno bude
pro bezpefinostnf uklddAuf, ohui
vzdorn6 a nedobytnd pokladny
budou tu postaveny a pevnA kle
nutf zaffzena. V budov5 nalezat
se bude asi 50 obchodfi a vice jak
1000 kancelAhl, Mimo toho budi
t uSkolik rcstauraci, klubovnfch
mffitnostf a budova okrailena bu
de mrainorovymi uiut'leckymi vv-
robky. ninil by pnkryl nSknllk
nkrfl pfhly. Sliecha odohrn.. In-
do Sestnaoti vciomi s hroiiovymi j
.ornainentv. noelcui soile.ntt. I'o-:
dlaha budovy zatijfmati Initio
579. 5 79 tv ltop. Y stavouiiij
zaplacuno bylo 5 milionft dollarfl
nAklad na poitaveiif bndovy
nbnrtseti bude vfee jak 5 inilionfl.
NAjcmn6 vyncpc majitclrtm xthh
$1,5000.000 a poeftA sc, io ioix
tie projdo budov.ui 50.0)0 oiub.
Dflin od ulicu ku sth'Se bude mfti
615 stop vySky a ? basomenty
695 stop a bude sAin o sobfi re
piesentovati dosti velke mesto a
take naleznu zde Novel: vSeclino,
co du5e i telo rAiSf a vSe vf.bec,
co (iloveku k sluzbAm stojf. N'eA
coE po.Ar, zcmetlesenf, cyklony,
tornada a jine knnvtilse prfrodnf?
naniftne kdosi. 12h, nesmysl'l ta
kovych inaliclieriioslf genius nine -rickd
podnikovosti nedbA. Zda si
vzpomcne nekdo, zo postavf bu
lovu o stu patrech, tedy se po
stavf a majitel inflJe pak odtud
Simrat inesfe za urliein 1 V tiito
zemi drab, podifinych tunelfl,
gigantickych niostu, vzdnSnycli a
podmofskycli lodf, tunelfl nttl.
nenf dues nic ncmonelio. I'o
dotknouti dluno, ze prvnf "sky
scriper" v New Yorku postavil
vydavatel "Worldu", Cesky Isra
elita p. Pulitzer.
ISTebraska-
1 1
I Ui to opet poifnA! Dostat
nf kAznice v Lincoln pasuje se o
pium, morfin, kocaine a vflbec
vSechny mo2ndopiaty, jez dodA
vAny jsou vSzilflm. To jest nej
nov5j3f sensainf odhali n'.za nuji
patff zAsluba jisttSmu ,N in. Dia
mondovi, drfve schopridnui 2ur
nalistovi z New Yorku, ktery sc
zvrhl tak, ze se dt stal ai do kAz
nice, z nil nynf jsa propusten
nepravost v kAznici odhalil. Opi
um paSovAn jest do kAznice strAz
ci v zAvitkAch dvoulibernfcli a za
znadmS pcnlze se prodAvA j iko
Svykacf guma. Morfin takt6z do-
dAvA se bojne kArancfim a sice v
kapcsnfkAcb. Tento modus ope
randi provAdf se tak, is SAtck na-
mo2f se do siln61io roztoku tnor-
finu, do cfpku zastrcf se cvocck,
aby se poznal a tak propastije se
vezfiflm, z nichz vetSina nAsled-
kem nadmfrntSho poifvAnf tichto
opiatfl jsou uplnd trosky. SAtek
napuSteny morfincm nainASf pak
vezflov5 v trobu vode, naccz jej
ssajf s dostatc2nou dAvkou opia k
omAmenf. Diamond kupoval si
opiaty od foremana a pravf, ze
kdyby sprAvce kAznice Beemer
nccbal dfikladne prohledati di'lny,
nael by tarn bojnost opia i inor
finu. ZAleiitost ta jest nynf prcd
metem pffsnebo vyetrivAnf.
j V New Yorku zemfel min
tyden americky podivfn, lee hlti
boky filosof, uianienily reinfk,
cestovatel, Clcn mnoba uenych
spolenosif, obdan George Fran
cis Train, jeden z prvnfcb zakla
ilatelu uiesta Omaby. Jmenf to-
odhadovalo se sv6 doby
na tfil
milony dollarfl, nel zemfel v chu
dobe v malem strdvnfm dome, o
e hlavnf zdsluhu mA nynejSf o
malskA Slechta, kterA vyuzitkujfc
podivfnstvf Trainova timer o v5e--hen
majetek jej pfipravila. V le
tech 70. pomySlel Train i na pre
Uol Jpresidentsky. Jaky podivfn
byl Train, o torn sveddf nAsledo
vnf udAlost', 2 red. t. 1. byl z
Asti pfftoinen.As pfed scdmndcti
lety pfijel Train do Oinahy fe2mt.
Po fe2i, v nf2 omazskou Slcchtu
nemilosrdne vzal na pakAl a str
hal, ic z nf, jak se ffkdvA, eticky
Iftaly, sela se CetnA spoleSncst v
Paxton Hotelu a tu mezi jinym
pofalo se mluviti o rycblosti do
pravy na drdhdeh a lodfch, ne2
ptec vyslovena pochybnost, i&
romdnod mySlenka Julia Verne
ktery svdho Philiase Fooga s je
ho spolefcnostf pruzene kelem sve
ta v osmdesdti dnech, se pfecej
ne iskuteifiuje. Proti tomu po-
vstal Train a slavnostnS prohld -
ail, ze vykond cestu onu ve lhflte
IjoSlo krntSf Train vzat byl za j
s!od in Uotika Wuziiienfmi nine
ii.'ity, uCineiia sA.ka a Train ?
iseniav si rvcMiu nrinraviti svu
xavazadla, odjul s uejlilfliifin via
kum lo San Franciika, odtud do
C'Awy atd., vkonav cetu koUn
sveta v 73 dnccli a xrjhril i4kn.
A tukovych kouskft prodl gtni
alnf tento podirfn ncsftni. Utx.e
ne sptdefuosti aiueiick u?tfsj
flliijf v eelnycli Aasopitieqh sou
stiaHtnu resoluce.
I Ve Schuyler zemfel minnly
tyden v (x.eskycb krufch chvalue
ziiAmy krajan a dlouholety osob
nf 11AS pHtel, p. Frank Chrastil,
111:1 jitcl obebodu iiAbytkem a po
lirobnickeho ustavu. Zemfel nA
hle, byv rauen mrlvfcf. Chrastil
ubl5kal se, elite jfti do mesla,
kdyi nAhle zam.'ival ritkama ve
vdiichu, chopil se za srdce a bez
hlesuutf zkAcel se mrtev k zemi.
Byl asi 48 tokfl stAr, otcem ne
kolika, dftek a dloiiholety"in le
nem Sokola a jinych ndrodufch
spolkfl. Zelfmc snleine pfedias
ne smiti miljlio pfftele a vicla
naSe soustrasl' patff pozfltaU ro
dine jeho.
)ojmyzrac ccstv
vEvrope.
I'iSe .. A, Ilimpothky.
ProvAdenf panidtnj'iu tfmto
hradem trvA as pfll hodiny a v
nedeli i ve svAtek konA slu?.bu
prflvodcfl jeJte tnhulbf dcera ka
stelAna, kterd so tak'.di lfiila a o
nic l5pe ne2 starSf jejf sestra.
j Podlc toho jsem opSt myslel, $c
jsem v Americe, kde 2ensk6 na
sve tvdfe spotrcbujf roiue tolik
pudru a jinych barev, It by nemi
obarvil sto a Styficetkrdte ccld
obrovskd mesto New York a kdy
by se vSechny lfiily tak, jako ona
dev&ita na Karlovu Tyn5, toz by
tolikrdt obarvil celou Amerikn.
Popfiii StenAfi struSniS Karlflv
Tyn a vAcntS jeho pamAtky.
Krasny brad ten postaven byl
Karlem IV., budovatelcm znd
mdho mostu Karloia, idsti Hrad
2an a mnoha jinych uionumantdl
nfch pamatnostf. Karel panoval
od r. i346 doroku 1375. Ilrad,
jak lined z poCAtku jsem pratil,
postaven jest na vysoke kuiclovi
t6 bore, obklfiend S3 rSach
stian jete vySSfmi skalnatymi,
bujnym stromovfm porostlymi
horatni a chrAuen jsa mimo toho
se strany jlznf fekou Berounkou,
byl jen ' tezce pffstupnym. Zde
chovAna byla icskd koruna, ko
ruunf skvosty vzdene insijnie a
vzdend rekordy kralovstvf Ceskd
ho i nektere svate ostatky. Ve
hrade jsou dva obrovskd sily,
znafiny poiet inalych mfstnostf,
dvfi kapk'.jeJua ;vatdho KffJe, r
niz koruna a kienoty byly uscbo
vany. Kaple tato 1 hovd sobe
ijeltednes velkd bohatstvf, nebo
steny jejf vylo2eny jiou dr.iho-
kamy a polodrahokamy jako a
metisty, a'Aty, jaspery atd. veli
kosti dosti zna2ne. V jedn$ z
t2chto elkych agatovych desek
zifmc pffiodou utvofenou doko-
nalou podobu lidskou v obiysech.
Ve velkdm gotickdm oknS nalczd
sc 132 tabulek s malbami velkd
ceny umeleckd. .
Ku kapli teto jde sc uzounkou
chodbiikou .vedoucf z vclkd dvo
r.my a pak v ostry uhel ku kapli
se zatdiicjfef. V jednd stene u sa
md podlahy nalezd se nevelky
itverhrany otvor, nfm2 Karlovi
byla poddv.tnd potrava.kdyi v ka
pli casto mnoho dufl a nocf dlel
v neustdlem modlenf, nikoho ne
pfijfinajc, s nikym nemluvfi.
Z pfeduf dvorany vedou uzkd
tocitd schody nabatu Na stfindch
pa obou stranlch jso 1 frskovd
malb'-, pfedstavujfcf iivot a smrt
sv. Ludmily a sv. Vdclava.
Z baty nenf .?ddnydaleky roz-
bled, v iieml brdnf horstvo hrad
; obklifiujfcf, nei vyhlidka je t na
vzdor tomu pfece ro5koiid.
Z baffty t(to n dob Knrbvj'ch
a jcVfi poiu'Mn i.iolul s U.iiduu
hodinti, nebo kdyi nekdo nopo-
volany I: hiiidu tu blflil, vtrai-'d
ny lilas lilAsneno '
"DAle odhnuh. (Ulo
at' se nestaue iifSrstf nan ml Ah I
Ifrad novazovdn bvl xh ten
nuinosvatneiSf coldm
1, r ,
stvf a MJne 2onu pod Iti'utyiii
trcstem ncbylo dovolcno zti Aviti
tu hoc a pfesttipek tohoto pHs
uebo ustanoveiif skvostnu just
aobrazen v divadclnf hfu "Noe
na KatlStejne", I-ily kralovua So
uzijfc lsti za pauoSe Su pfuvlefie
a v komiialach kiAlovskvxh noc
trdvf.
V jedn6 tnftst ncsti mezi iflz'iym
starin baraburdfm a dffvfm pii
opravach sein nlozenytn a uovym
nahraifenyin, nalezA se tez dfeve
nA kostr.i koearu o ctyfech 'iifz
kych dfeveuych kolecli. Na tom
to, jindy druhocennyini' kuberci a
kozeSinami ozdobeneni' koidni
jezdil Karel ve slavtiostnfeh prfl
vodech, obklopen svym komon
stvem, Na hlavici vysokdho opi
radla zachovAny jsou dosud nine
15 Iczby erb!1 kraluvskydi a ceska
koruna. Ve vedlejsf mfstnosti vi
sf na.drAtu vysoko od zeme kra,i
ny smaragd, velikosti volkiho
Vyro6in' zniv 7a). I'ojiSfi. Jed. iiroli ohui a bleslm
Ci'lt poJlaU'nf do 31. iii(ic(iici 10W, t'i'lki iii :tI7 iMmil S383.174
l'iij.it.o IxMiuii roku H!W .".7 iMm'1..'; $50,107
minium za 10k im.'t X1 Mm'1'. S133 314
Odsti.i'j.lo vn n k ma 0 iSfbfl..., '. SU.07Q
Ubn.eni .".-15 fifs.-l
Slav '(.l;lii(!iiy:
V f i j o m
l'rel ytck v knsr z roku 11)02
'A pojliliinf a oprav
7, asscMiifiHu
7, pffsi'i'vliii cd Menu
Ulirnuin
. .SJOufi
UiD..'l
. ..li!),y
. ....S2.;0
. ..5.:Vii 21
Z;i Ziti)iju' I'ojisfuji'ci' Jcdnotu
Frank Nov:i!c, ph'di-ciia, Fniok Staeh, pokl., Frank Ktu, taj
Josef Tfiska
pfcvzal znd'my hostinec
h 3 Li CQfep chifi
My fiepujemev celemstdto obHbeny Storzflv leMk.
My mame na sklade ty nejlepjf vfna a likery a prodd
vainc je pro domdenost za nejnizsf ceny.
U nds schAzf se vzdy pffjetnna spolenoit.
Obsluha v2dy vzorna. O hojnou pffzeu zddajf
OV-A.OIE3: A. TRISKA
2Yi'cuie triesaou till.
ezraocuaic ivy. z&ufaii m An
vil a I6ii nczdzlvaost' a 5echay
nesnaze zaluaku. 50c. $1.00.
SEVLR0VY P3ASKY
PP.OTI r.07.E$rzx ULRVY
H iEUZP.LCH '
. 1- r
lestein ftlavy, Buntlg!l a f.-Jde
liorcccc. 25c wstouQ7ct.
I OLE J Sv, GOTH ARD A
$r) rychla alcvjtjo n IcSiii liastcc, ucuratii, otolrj',
Oi bolcsti v Uloufccch, vymkuutitiy-c vciltcro zfmoty.
SEVERUY LEX PROTI
M tJzpcJny l;:;&rcifkrcccni, koli
j)? cc, !ctr.f r.emoc! a J.C.I criHau
WJ kaSJMso drufeu. 25s50ct9.
St. spdnek fiftera. Ito:liodn3 neob-
sahujc otnarr.UjMcfcUiack. 25c.
iJii
ScvcnV
e Na skladfi ve vsech i&xx&z a obdiodecU s I6k.y.
vla.kdlio ofechu. Drahokam len
pry jc(ll0(l z M koruny vypadl
gom ,yi ZflVt., 0d kteriit.
jj,y SlJ
Dole pod hradem jest stadia
ineffcf s 10 stop hloubky, opatfa
11A ohrovskyin kolcm, v aatui pri
j vA2cnf vody chodf jede. z brad.f
eoledi. Voda jcst vyborna jakoati
1 stiidena jako led.
Hpistivalol Tff miihkefyrk
Ale xiiimIi r Diiiiiiih. v.u&iuj lo-iplMia
Id Iiiiiicniisky, 1 ravll : liCaf tvat
Kfli'f : "IvMh y-Ai, inn' kilo ndi 4(tliri&
11:? iM Ut! JJ po n ce? Jsto t vy, jiow
li j.i, j-iim in UliMiiil.' Mi'iieme itl
pMnlliMiMt I Ivtiti ulicuiiH'-ll prdvi Uk
juico J-j -knUltl. Ksilian''ienm jf
Il'lll. pilillll, I'I'IKh IIUIIIi'lllUYOU tutui
li'lt'Siioii 1 (ItiMivnf, M'likou lJW,
vysi v'il nost nil jlslt' i ukrdttU 4ajr
.I'viimi. ktic'Ki Tilnenivyiu hulkfm
ir't'ivy.11 vfu mi hI j"j pioillouiwa.We
iisiih'JU! si, alii ph'inj'SU'Jte. Teuto
lok. jnk .11 11 111 , jest slo.on 1 clViUu
vfnu pilnilntho a v.vlinriiu Vyllu,
Vino p v,liui'it! . 1'utlijlt ku prdal, li
Ii5 byllny nu linliivd stt.nice iuludka
11 slli-v. r(in n.istittiu piiivlclolu.i ilu
ikisi, it". li'u i rui'uiA tislcwiiych, pokrm
j.yt ryolilo zlrdvi'ii (i v elatnu 7dravt a
krov pmiiuuh'iiu. CUivuk nitbuUa ip
iii)!iii . Ir,tv a tim jliti prodlouii 1
?vot;
I) iplStn pro oil J I'd nd kil Joacfu
TriniT.(77 S AhIiLiikI av .Ctiicuo, 11
1MI-.0II Hut ion. Silad L-lsti51io kallforn
iki'-lio vitui vA-oli druliu. Ceny infra.
D iplSio si pro cotinf k-
iiliriicni 422,274
V y d A 11 I
Vypliiccno jH.jlMt.11i! na ohen J93 00
Rhint! I'lhidnlkflin 62.M
'l1!' iif leu zu proliKdku slaNcb. .63.00
Odhmleoni za odbud vdul zffit. . .4 CO
Kolky, tisk, paplra'd 5.7a
AJuiinid 3.C
UbrntMn $231.30
Zbyvd v kaaeSl. pros. 1003.... $100.88
Ulrneui mn
SILITEL SRDCB $
premdha vSccJir.y srdecni vasy, fo
upravajo otih krve a sc:il;.Je &h
1
beveruv.
LAXOTON,
neprftel zkpy. ivOjlal lik
pro dii i dopSK-. ZzciyzUvt,
Oi.
-i f-t
SZVERfiV LEK
proti rci:iiiat:suu
yylSJi k353y Iioatcc, bolssfl v
svalcch a koctccha ztavujaaoa-
SBVBHtJT StLITEIi
itrravsjs a sili Icdvlny 1 Itra,
tfv I ;raviJeln6incJctiI a vy-
,&cfcny nccnAze tcchto or-
a. . Te- r.i 1 c
2
ill
tit
Traismississippi MarWe Works.
MOVAK &: IC JJrJP.S "SHv,
9 lttk a Williams St. Omaha, ISfeb.
Jab itaf a apolehlivy" zavod socharsky v Nebrascc. Sprdv
aaaa taaiaf aApiifi feskd rcii vuiiovdua jest zvldsHnf pozornost a
poafJty aualacky proradend z mramoru, gianitu atd. stdle aa
raca valkdai tybkuaa cany nejleviajsf.
a a i.ii r--- r ;rLi:iAi,",-,"'g:TgagsiBMMB
"Wilioer
BREWERY Co
VyrdW aajlepSf, pravy esky, vseobecne obliby doSly
a yutoinf
II e a kH
a&s
FivTi?uaA'oimtrcii jfitdolvonalymi stro
ll. Yrcfciu;s)iidGk jest zsu'uny oilhorm'k a v
vaiem.piYrui' pouzi'vaiio jest k vyrobo Ipiva,
Wk iiqjMstsHio matcrfnlu.
v Opera tfousu Puska a PriU'liy,
liclwu laderl. Borecky a 3iarcs, J. Stonier
Tvra tispiiil ve Wilder, Jos.Dvorak
Pleasant Hill, atd.
Frak Rjchtdffk, E. J. Spirk, F. W, Beck,' majitelovd
TV
vovar
Tfmto dovoluji si oznaniiti ct. vofojnosti, ze 111-6 j pi
Tovar jeSt nynf dohotoven a opatfen teini nejlepSttni stroji.
Neietfil jsem sdkladu ani pracc a zffdil pivovar tak moder
afi, jak to bylot jen mozno. Pivo me nenf k prokonanf. Je
idrayd, i$i6 a chatnd, vafene pouzo ze sladu a chmclo a kdo
ko jadnoa okuaf, musf doznat, zo rovna bc plzefiskemu. Mi
me aruiadha a acbopadho sladka avropsksho, ktery pivu
aiemu afskul neobyi5ejn5 chvalnd povesti. U nds jest pi
to k doatfol od osmiSky ai do sudu v pivovafo i v hostin
afck a Brarar A Kcrseabruck, Dedic & AVauek a Wm. Rail.
Spolahaje na dalf osvedenon pffzcfl trvdmv ucte
?fi doddrae piva na Rvnthy po fcenf, vyloty atd., poskytujem
EvldStDf Tyhody. Opatrovnik ponstnlostl J. II. SleplCka vo Wll
bcrrjHdf Tiecbnj podobnu .alt zito-iil otichoanf,
JOSEl7IN'A KOBES, majitel ka.
J. H. SLEPIKA, opatrovtifk pozustalosti.
Pivo y lahvfah:
Blue Ribbon
Elite Export
Viena Export
Family Export
NejmoderuSjfif pivovar na celem zdpadc, -opatreii "semi 'nejnovejSfra
plvoTarnlckysil stroj I. Artzskd, 800 stop lilubokd studnt'i, has-1 pfil inilionfl
Ralonfl Tady denne. Voda tato jest
proto jest pivo naie nejzdrav6jfrn
mendno stdtniin ndrodohospoddfskym
10. zdril896 a pak alatou medallf. Itoi-id v.irnlm 'JdO.OOO smli'i.
Pivo rase cepuje se v nasledujfcfch hostinefch:
8AjEK k f LAjKK, J iH SKA A GVACir.
Kdocbcete oaleati vdy dobrou spoleSaost. chuthe zd 3
kuiky po ccl den, ffzny lezak od ledu, likery, vfna,jemnd
doutnfky, navStivte v novdm
TVRZE A POSFItilLA.
Importorand vfna a likery v male n i velkem za ceny
nejaiMf, vsebo druhu pivo Idhvove atd.
NejlopSf nustiiosl v ineslo
Kaid den ?e dne i veer pfdtelska spoleSuosf a vzdy
nico pikantnfho a deligdtnfho k zakousnutf.
Dr. JOSEF 0ERNY
praktlcky ldkar a rauhojlo
Ordlnujo v lt-kartio Hi tovj u md
vou ordlnacnf kanculftf nad obchotluiu p. (urveuiJho.
Jest k sluzbfim ve dnc 1 v nocl.
uluM;.
Pivo v snudkdchtt
Expor'
Standard ,
2liiiuhovsko
llollbrau 1
Msta, prosta ?vcb Hkodllvch inikrol fl
ulvem v Anierleo a co takoWs liylo vyzna
vyborom zvlaStnlm dlploinum zu Are
t