Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, January 27, 1904, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lino cm" povidKu Siimsonti
Kidloye.
Na StGdry veGcr byvnll Jsmo host)1
Satusona Fldlcyo, vslchnl, Jik Jsine
BiMloll v redakcl Julio "ZlatG Zlly"
Snail vAin znt nAzov ton lochu poillvnO,
alo b.l pfoco oduvodnen, Zulo7.mil Gnso
plan Bjiadalo v dobu, Udyv (6 koiiGInG
aaniGly prospoktor vy'kopl prvnl kou
sol zlutonosiiG rudy, a lined otom ro
Jllo so tain zlatokopil Jak stcalo a ob
ruzoin. Zaklndatol asoplsti, KranclH
Drakk, niGl dobry nos a dobry vftr, Byl
tu Jak na konl a zuloZll "Zlatou Ztlu".
Btala bo hlasatcloiu, znnkom colfi kra
Jlny, pflvolAvala novG podnlkutclo a by
la tepnou vSeho Zlvotn. OstatnG obyvn
tclstvo tehda bylo nAsledkoiu svGho
povolAnt, stAlGho, nounaviiGlio pobybn
tak zdrAvo, Zo nlkolio mil ncnuptidlo,
aby "Zlato '?Ao" podklAdul Jlny Vie
tnam. Tak tody, jak fcGeno, byvall jsmo
hosty Kldloovytnl. PoklAdul una vsecli
ny za Jednu rodlnn a na smrt by bo
byl rozlinGval, kdo by pozvAnt na stG.
dry don byl odmftl. V tG vCcI Samson
Zcrtil neznal. Ostatue, abycb f okl, "Zla
tfi Ztla" Vbochny nfis dobfo Zlvlla, Kid
loyo 1 8polupracovn(ky SsAll jsine z Jo
Jlbo matefskGho prsu dovoleno-ll
nil toto pflznAnf, vytrvalo a sytG. A ti
Samsona dobfo so vcceffvalo. Byly A
stflce, losoay, zvGflna, sampaiiskfi,
vsoho nadbytok. Tobo dno se Samson
ncsetFil.
Tabnlo zaGfnala JIZ o GtvrtG, do sod
ml sod61a s nAml colli jebo rodlna, na
fez dAmy a dGtl Sly do svych komnat,
kdo bylo plln6 hovono vsellkym hrfini,
nfis pak Samson pobfdl do vcllk6 re
tlakcnf sine, ktcrfi so tobo vecera zmG
ntla na velikolepy hotelovy salon. 1 sc
Samsonem bylo nfis dvauAet, ale re
tlakcnf slnba naplnll vZdy tfinfiet Cfsl
Sninpaftskfm tflnfietA, nAleZela no-
boZtfku Dtakkovi, zakladatcli "Zlato
"My". KdyZ jsmu poprvfi cfso zvedll.
chopll so Samson oboma rukama svfi
I tG tflnActG, provolal zvuSnfm a po
bnut?m blasom "slfivu pamfitco mlstra
Drakka!" naGcZ rozmacbom pFImo
totiKlerskym vyohrstl obsah tflnficlG
MSe do vzdnchn, Zo padaje zpet snfiSel
30 na nfis v podobo drobounkGlio, jom
nClio destG. Byl to bold nifiuum vcllkG
bo neboZtfka, a vSIchnl jsmo upflmnG
pflzvukovali tomnto zvlfiStnfmu sire,
lie dojlsta zajfmavemn uctfinl.
A potom vZdycky mCl Samson pro
arts pfichystanou nGjakou vfinoCnf io
vl(lkn. Byly vzdy orlglnfilnt, Vbak Sam
soli taky ledaco zazil.
Poslednlbo fitodrobo veuera nsedl
Samson do svCho vellkfibo, otcovskbo
kfesla, a zapocal:
"Tod' jo nine 1 vfim bej, liosl! Jo
nfis dvanfict na "Zlatou Zllu" co
noudelfi jeden, udulfl drnby, a Ifitky po
fide dost. Ale tebda, v pocfitefeb, kdy-Z
Jsine JI smolill s tattkem Drakkem, by
valo hftf'e. Pro boba vfis prosfiu: poll
tlka, dennl zprfivy, t'eiiilloton, nfirod
nl bospodfir, nin61eck6 refcrfity buh
nftm odpust'j ale jeto jsem nodokfi
zal, abycli rozovfel nukterj- z prvnfcli
roonlkfl a podfval so do nGbo. Myslfm,
Ze bych se propadl. VUe, o divadle, o li
terature, o v.tftvfifcnt nminf rcforoval
sain tatfk Drakk, a mnstte vedct, zo
vsenui tomu roznmel prave tolilt ja
ko nosoroZec. No, blavne nadfival, a v
torn so celkom se vSemf recensenty sbo
doval. Alo niysllm, Ze sotva vCdSl, ja
ky jo rozcHl mezl operon a flaSlnetem.
VSocbny ostatnl rubriky pfipadly
mn6.
Schyloval so prfivg prvnl rok mfibo
polnpracovnlctvf, kdyZ m5 nilstr
Drakk zavolal a vfiZnd povldal:
"Kamarfide, blfZI se vfinoee, nezapo
Biente, Ze lmislmo mlt vfinoinl povld
ku. Dobrou, pobnutllvou vfinounl po
vldku." "Patrono odpovldfim nemfint
MdnC- takovfi povldky."
"Pak jl naplSte," fekl strncne
Drakk. "Pamatnjte si, kovkopove mu
st mtt vftnoonl povldku. SpISe by oZe
1111 kapra, spISo by se vzdall Hvancu,
plSe vfim odpustt svoji bowll pun Jo
ale vfinocnt povfdku mlt must! No
bo nam pobofl rcdakct a nfis povSst na
ftojvetst vfinocnt strom v lese."
Pffiteie, cliodll jsom tyden Jak pi
torn, pfemjslcje o vfinoCut povtdce,
le pallce byla Jak vyprahld. Cotl jsem
Jlch sto, alo napsatl Jsem nemohl anl
Jednn. Vsechny detl z vfinocnfch po
Ttdek nZ pomrzly, vSecbny opustCno
.Vdovy JIZ byly navSttveny neoiSekfiva
Ufml dobrodlncl, vSlcbnl hladovt po
cestnt JIZ byll pozvfinl do domu skve
le ozfifenfch a do svStnlc mile vybffi
lch, ve vSech zlouincfch JIZ se bnulo
vedomt, vseni sirotkum jiz se vrfitll
nenadale otec, dfivno za mrtvebo opla
kavany, ba, i ten chromy a slepy pes
evdMnm hospodfifem vykopany a
knuilcl u vrat mllosrdnGlio souseda,
ctl so pod etf-echou a dostal bojnu
Iradla. Z 6ebo pak udelat vfinocnt po
Ttdku? Vyroba Je po Certech obttZnfi,
tiechny vzorky Jsou nesmtrn6 zasta
rale. Mysltm, Zo tehda JIZ anl v Zfid
6m vyprodeji nemeli na sklad6 vfi
Uoini povfdku.
Za tyden tfiZe se Drakk: Mfito povfd
ku? Neraam odpovCdel Jsem dutym
hlsaem.
Bfdnffo, zafval Drakk dice
t mno zabublt? Chceto, aby nfis de
molovali? Chcote, abyste so mnou byl
potravou vyhladovelym havranflm?
Chcete na vZdy znlfiitl 'Zlatou Zflu'?
Doufal jsem, Zo ho ukrotfm vtlpem,
Ifeba fipatnym, 1 fekl Jsem:
Patrone, kdyby se nil to podafi
lo, kyna ml zcola nepochybnS iestny
doktorfit lekafsko fakulty washing
tonslte. Ale Drakk zahfmol: Zfidno slovnf
tricky. Tim so ml novytoclte.
Alo pojednou zmlrnll so vyraz Jebo
Ata, Zo bledel Jak novorozeny borfi
nok, ujal mno za ruku, vedl mno zo
svd komnaty llzkou cbodbickoii do ko
ninatky JlnC, zdo vytfihl stodollarovou
bankovkti, poloZIl Jl pfedo nine a Fekl:
Bamsone, Sainsonku ta jo va5e,
kdyZ napfboto vfinoCnf imvldku.
Zaniyslil jsom se nad papfrkom
nebot' stodollarov6 iiankovky nepfici
ly so zo starfibo Drakka Jon tak, pFfi
tele! To by byly svfitky! To by byl
Bylvestr a novj- rok!
KdyZ Jsem so zo sveho rozjfmftnf
probral, byl Jaem sfiml Vzckoplin
so, l.vaplm l.t (Ivt'Iim. byl) auitViiy
liacbotlm kllkon - a u 1 vcf nil or.vnl
s pnmipuy hbis Drakkuv:
Islo uvxnOii. Kainairtdi'! A 1M-
vo nrltmt novyjdeto, dokud ncimpIcito
vfinofnl povldku. Nrmyalclo si, Z(
nine okbuneto! Pokrm a nftuij budo
vfim podfivfin, nrcl ilrtpojn tollk Ji-n,
abysto nt'pflfol o rnxiini a o iMItist ku
imanl. Plato! Paplr, poro, vfo tain
Jest !
My I Jsom v pastl, a vlwsl Jhphi iln nl
atn. A nola bono, mil to nebylo orl-
Klualnt. ITIhodllo so toto?. pFodo innoii
JUS jliiomii nosfastnlku. .Maol.ftni hla-
vii, blju Jf o 7.0(1. vrAZIni sl SionillIk
.a nohty Zfidny nilpad. V mfi obra
zotvornostl ro J lit so Jon zmr.lo di'tl.
niizno vdovy, opufttonl slrotol, hladovl
pocestnt, ohroml a slop! psl, alo vo
sinCsl tak podlvn6 a pilino cbaosovl-
tO. Zo ni'bylo mil poinystonl, abycb .
lobo zadolal mi vfinocnt povldku. A
koncnf jsom prod sobo hlodol zplto
niolo jako ohtostyS, ktorcinil usokil o-
oas a ktory ted' novl, chn budc obfo-
sllt. ZIral jsom na vzoroo tapoty. kto-
rou byla komnata vylopena, alo ne
pojlnml Jsom sniyfilem ziakov.Cm mil
Jebo liarvu, mil tvary jebo arabosok.
Dfval jsom so Jako do vtYnostl a pfl
padalo nil, Ze nadchfizt konco svota
Zfifo svlttlny na stolo pflpadala ml
jako svotlo ocn6 latnplcky v hrobco.
Prokllnal jsem okninzlk. l;dy jsom su
zaprodal starCnni Drnkkovl. TebdfiZ
arcl nine ncnapadlo, co vfonlmo na
mno bndo Zfidatl.
Novlm, kollk nplynulo bodln, alo po.
zdo bylo, nebot' mno tryznlla palflva
Zfzon. MflJ bozo, byla jlsto bodlna,
kdy jsom co den scdfival s hodnosty
obco 'u lednlbo niodvMa'. pii cISI von
116I10 RroRii a tu sedltn jak poustev
nlk a nifiiii psfill vfinocnt povldku!
Pojednou, jak hiedim na stOnu, zdfi
so nil, Ze so tapota odlupujo, rozovt
rfi pane nebosky, tody jsem tak bo
10010', Zo nine pfepadfi balluclnaro.
I'oulfm oCI, abycb jiflzrak zapudll, alo
vo zdl skutocno se rozzlvl otvor a jlm
vstupujo Zenskfi postava jako and
pozcmsk.1 bytost.
SpatFf nine, uzasno, stauo, a z jejlcb
ust vyllno se vy'kMk leknutf:
Ha!
Illcdfm, otovru rtstn, a mlmovolnu
zvolfim tak6:
Ha!
Alo no hlasem tak zvonlvj-m, Jako
andclsk6 zjevenf, nJ-brZ boreiinS cbrap
tlvym. "Pane Samsono Fldloyi!" zvolfi drt
le bytost, "jakm prfiveni jsto v mu
loXntfi?"
Teprv nynt rozbledl Jsem se a
skutecne: u okna SIcI stroj, na stolku
opodfil nficate rucnl iirfico, tamto m
kouto za opouou lu.ko, nocnt stole; a
vflbec vsecbno pMsluwenstvI, JaktHiu
tfeba v loZnlcI.
Vrfitil jsem se duchem vo skutoc-
nost, boreika nfihle pomlnula, padnu
na kolena a volfim tlumenym hla
sem :
"Mary, Mary, zachrafite nine!"
Nebot' to byla Mary, dcera 1116I10 jia
trona. V zaslepenostl sv3 utary ten tyi
ran zaiomnol, kam nine uvfidt, a za
mlkl nine do loZnlce svfi dcery.
O, abycli byl tiibil, Ze mfi josto jeden
vychod loZnice jejt Ze jsou ve
zdl tapetovfi dvyrka, dfivno bych byl
unlkl. Nynt bylo pozdo.
"VysvCtlete 111116 " pravt Ma.
ry. Zona totiZ vZdy Zfidfi za vyRvCtle
nl, tfeba nebylo anl co vysvetlovati
A taky Mary domnlvala so, Ze uslyfii
jedlnfi vysvotlenl toto 1116 nonadfilo
pf-ftomnosti ve svutynl, v nfZ pfespfi
vala dlouhe i kr:itl;6 noci sveho pa
nenskCho Zlvota, zmftfina viemi tenjl
sny bdenf, co jlch jen mfiZo znepoko
jovati mladC' dfvcf srdco. Ostatno Ma
ry se neklamala. Klesl jsem liodrubo
na kolona a zvolal jsem nojvroucnej
aim Soptem, jebo. jsem byl scbopon:
"Mary, milujii vfis!"
ZardCla se, jejt ocl zavfely se na o
kamZik, Jakoby chtely hlodGti jnn do
duf.e, a kdyZ so opet otevf'oly, tak lesk
16 vlfihou a trpytn6 Jak hv6zdy, zase
ptala jejt usta:
"Ale v tuto hodluii, pane Samsono,
v t6lo komnate...."
"LAska neznfi bodin. pfedrabfi Ma
ry odpovfdfim jl a noznfi mfsta.
Tlslcki-fit JIZ clittil jsem vfim lo slovo
ftel, ale nlkdy jtse se mi tak nepfiblf
Zila, jako dnes. O, Mary, jak vfis nil
luji! A Ze jsem zde, Ze mi dopffino, a
bych vfim toto sladk6 tajemstvl sv6
svt'Ml na tomto nilst6, na t6to podia
ze, posvecen6 kroceji vaSIcli ni-ziijch
nozol;, je zfisliihou vaSoho otce. On
mne sem uvodl, on nine zde zavfel.
PFesvudcto se." ,
"MflJ otec!?" zvolala s (iZasoni, JoJZ
jsem chfipal, nebot' jojt otoo inol s nl
volil;6 zfimery.
N6kollka slovy jsom jf vse vypovu
del. "Vfte nynf vSe," fokl jsem pal;, "a
vlte, Zo vfis milujii. Nynt mno pro
pust'te, poinozte ml, abych uprchl."
Jaky brozny zfipas nastal v novln
n6 duSi nevinnfi t6 dlvky! .lojl dfvel
ctnost a po6ostnost vzpfrala se. aby v
loZnlci jejl mobkal elzf muz, naproti
femuZ zaso Jejt poslufonstvf k otci a
v5em jebo rozkazum velelo jl, aby stiij
co stflj ut6k mOj zamezila. Z opatrno
sti pfirazlla tapetovfi dvffka za soliou,
nfisledkom feboZ jsem byl podruh6 u
voznen, nebot' jsem noznal foxiru, pG
ra, jehoz stiskniittm bych si otevrol.
A ted' Mary mfivla ubftlovou ru6l;on
a fekla:
"NuZe, tody piste, pockfim, aZ buile
to hotov. Pak odejdGto."
"Mary," zaZaloval Jsom, "kterak ma
lm psfiti vfinocnt povfdku, inajo vfis
na blfzku? Mary, zdall tufifto jen, co
mnou hfirfi? Mary, byla jsto niyin
snom v bdenf 1 ve spAnku, jsto 1110JI
moillou odo chvlle, co Jsom spolupra
covnfkom vaSoho otce. No pro 11GJ, nlo
pro vfis JedlnG stfllel Jsom na vSoehny
uraZonfi GtenAfo, kteff pFlchfizoll h o
pravanil v JodiiG, h revolvorem ve dm
I16 nice, jiro vfis taky zachycoval Jsem
vlastnfin telem rAny, ktercZ byly urco
ny vafipiuu otci. Mary, kollk zla naplo
dll vfifi otoc svyml (llvadolnfnil a hu
debnfnil roferfity, a Jfi nojen Ze jsom
musll poslQuchatl jebo life na arlston,
JA musll 1 vyjednfivntl a uraZenyinl
lirdlny a hrdlnl;nml, s tonorlsty a prl
nfadonnaml! Mary, kaZdo oslovstvf,
Joz vyvcdl vfifi otoc 0, promlnte,
Mary pFoJImal Jsom na svfi boilra,
Jfi trjiGl 7a Jebo mlzc.nC roferfity i za
Jcho jesto inlzernGJSI akusatlv' a
iimiI. Mm.. lnnin p.ui Ano(vii( p.nld
mil?, so ml od vfin ibmtmio odjxivO
ill, Kdy?. vfim pnivlm f. Iiloubl union
v6ho; inlliijl vrtH!? Mary,, rcoto ml,
smtm douriitl'.'"
PHsuo na mno hlodMa a pflHiio od
povtMMti:
"Plslo, Smusono, a pak doufoj
to!" MilJ I10Z0, hoA, Jul; ml toukrfito by
lo. Arcl not f olia poxttamnnatl. Zo od
povi'il' JoJI nlktorak mno nonaladlla h
vftnoi'-nl iiovldoo. Tod' psfiti! Tod', kdZ
fokla: doufojto!
"Mary, pravlm, Jsom uvi-7.non, 11 kdy
byslo ml otevfola vScolmy brftny. no
uprchl bych. Avftiik iisfiti nonuihu. (t
uclnlmoV"
"Plsto!" odpovodola zaso, blodlc na
mno pohledom, Jon?, by nine byl do-
buiil k sflonstvf. (), 00 v nem spoclva-
lo. Utecbii, iijlsti'nf, sllb Vbochuo.
Krov ml bouFlla v zIlAch, toiiuy ua
spfincfeb hrozlly prasknoutt ml.
"Mary," Fekl Jsem septem, "inohu
psfiti. co chfl?"
"Co ohoetn."
"Zakoncltl, Jak chcl?"
".Ink chceto."
"A vy budolo bdftlV"
"DoufAin, Zo vytrvrtm."
"Mary, stanU so."
.Inkjfs srmnot ozval so v toni ola-
mZIku za dvofinl do chodblGky, Mary
kvapnG uskoilla za oponu 11 liMka. Vo
zdl vodlo ilvoff objovll so otvor a v
116111 jeZntil mlava patronova,
"PISoto, Samsono?"
"ZaiMnrtin. patronn," odvGtll Jsom
vsocek zmat(u.
VybornG! Potfeboval jsto sice k za-
cAtku po fort ecli casu, alo nlo nod61A,
jen kdyZ budoto do rfina hotov. PozoJ-
(Ft jo studry den. A ted' tu mfito: vo-
ccFI, vino, doutnfky. A nuplslo noco
hezl;6ho. Ta stovka, Saiustine, byla jon
zfivdavkom. AZ dodfito rukopls, dopla
tf in vfim a vaSo Jo prvnl slovo. Do-
stanoto, at' chceto, co chcote."
'atrono!" zvolal Jsom rndostnfi, nlo
ZiibuniGiif opony 11 ItiZUa vzpamatova-
lo nine. Mfilein bych byl vse poknzil.
Stary Drakk posud so norozpomcnul,
kdo 1116 vGznf. By'val chvllonil tak no
jak cely rozklfZony. Hfkfivall o 116111,
Ze jako dvoulot6 pachole spadl s so
st olio patra do dvora, na blavu, a to
so mu do sinrtl paniatovalo.
Vtfihl jsom do svfi "prncovny" po
travlny, otvor vo zdl zacolll so zaso.
Kroky patronovy vzdalovaly se.
Tu pTcdo mnou byla vJ-toCnA kanGI
kyta, dv6 lfihvo nejlopfilho kallforn
sk6ho, zmrzliua, doutnlky.
"Mno nopozveto?" zaseptalo ml nfi
hle nad hlavou. Mary!
Pffitele nlkdy nozapomenti na tu
to vcceFI. Nlkdy. KdyZ Jsme pojfdall
zmrz'linu, pokusll Jsem so pflblfZiti so
ilsty rtstftm Marynm a polfliitl jo
avsak Mary vzchoplla so, pobledGla
na mno pFfsn6, alo zarovefi shovIvavG,
a fokla:
"Piste, Samsono, 6as ubtbfi."
Psal jsem, psal jsem Jako stroj o do-
sltl sllfich, bylo JiZ 1; rami, kdyZ jsem
dokonGil a podal rukopls Mary. PFo
lGtla zrakonia jon poslcdnl FAdky na
poslednfin list6, kter6Z zn61y:
"Ruce jejlcb, knGzein spojeny, nlkdy
JIZ so nerozlou6ily. . . ."
Mary zadlvala se na mno hlubokin
pobledeni a Fekla dojfniavm hlasem:
"Kuce l;n6zom spoJenG nomajf se nl
kdy rozloucitl!"
"Mary, dovolte nynf, abych odcSel,"
Fekl jsom, jakkoll tonto odcliod zna
mcnal pro mne muka pckclnfi.
"Samsono, a co Feknu rfino otci, uZ
pFijdo hledat vfis a vnSl povfdku a
nalezne zdo mno, sainotnu? Jest moZ
no, aby muZ, ktorj strAvil noc v ioZnl-
cl pocostn6 dfvky a s toulo dfvkou zA-
rovon, odchAzpl od nf jlnal; neZ jako
Jejf muZ?"
Radostn? uzas zachvAtil colon mojl
bytost. PalFil jsom na Mary, oi'-inia jl
pohlcuje, kterak tlchj'in krokcm fil
k tapotovpm dvffkfim, otovFela, zmi
zela. Ncclifipal jsem, co so budo dlti.
Nouplynulo ani pill hodlny, kdyZ dvff
ka opGt se otevfola a JIml vstoupll pa
stor, liro uojZ Mnry byla poslala sta
rou fornosku Abigafl.
"Otce," fekla k nGiini vfiZiie Mary,
"pfed vfiml jest muZ, joJZ milujii a
jojz pojmu za manZela. Spojto nfis."
"Jsto zletllfi, Mary Drakkova?" tAzal
so knGz.
".lost ml dvacot let," fekla Mary s
uzardGnfni, "mfim prfivo rozbodovatl
sama o volhG manZpla."
Novfm, ale podnos inAni za to, Ze
Mary uclnila so v tu chvfll o don star
bl uarozenlny jojf pfipadaly teprve
na zftfek. Byla to prvnf Zona, l;ter;i sl
vGku pfilhala. ami jpn o don.
KnGz vykonnl obfad Mary byla
niojf Zonou. SlnrA nogorba na prahu
cenlla radosti zuby jak stary sakal.
ZncnAlila so rozodnlvalo. Stall jsmo
11 okna, dfvajfco so ua zlatou yfiplavu,
bfrfcf so na obzoru tarn od moFe.
Kozodnilo so a do komnaty vstou
pll stary Drakk. SpatFil mno a spaiFil
svoji dceru loknutfni onGniGI.
"Tu jfsl vfinocnl povldku, patrono,"
pravfm 1; 11611111. "Jsou v nf voriio ps.1
ny pflhody IGto no'l a mfi st'aslnj, u
spokojhj konoc. Po srfiZeo zfiloliy Zfi
dam doplatok ruku vast dcery."
"Nlkdy!" zafval Drakk.
"Zfidfim-ll o nl toprv. Jo lo poithil
formalita." pravlm zcola l;lldn6. "Ne
bot" JiZ jsem jl dostal od nf Mary
jest odo dne&nlho rfina mojf Zenou."
"I.ZoS, padouehu!" volal Dral;l;.
"Nolhii," odpovfdfim.. "Zdo jost od
dAvacf list dal Jsom si JoJ v. opatr
nost I lined napsatl."
Stary DiaUU podfval so na llstinu
nice mu sklesly.
"Jsom pFolstfn, Samsono. Kloknoto
si Blind ml neodepFote potGSeuf, a
bych vfim poZplinal."
"Palme, vfiZfm si ho. Vfm, zo tak
uGlnftn s radostf, nobot' tato vGc -nlo
vAs nestojf. Doiil'fini, Zo budolo nojon
mym tchfiiipm. alo Zo ml ziistanote I
pFIteloni."
"DudlZ," Fokl Drakk, hlode na ruko
pis. "VGFto, Samsono. JakZlv jsem za
vfinoi-uf povfdku nozaplatll takovy lio
norfiF. Alo to vAin povfdAni v pFfi
padG novGho vydfinl nedostanote za nl
JiZ mil balGFo! Jo zaplaceua jednou
na vZdy."
PfinovG, konGII Samson Kldloy svoji
blstorll, byl Jsem s touto podmfnknu
Apokojon, A tnkto jsem so tody oZcnll,
Byly to noJkrfisiiGJsf vAnoco uiGbo Zl
vota. BiullZ vilGGnA pamGt' niGmu tchft-
nu, bodrGmu Drakkovll
Ar ijo!" otali JtM h-inii a:o
Jon o svjku. I'iiiiuIh Drakk nomnlil
ulktnrak v)bov6il toinuto iiFfiiif llvl
lift dfivno a olml solldii6 pohFliou.
Vjixl'oi,
VolkoiufiHlskfi Gila.
Bylo v nodGll.
VohoIG Jitrnf hIiiuco uixIGviilo ho po
dlaZbG nllc a lAkalt) za mGiito.
ColG transporty moAl'Akn tfthly
pIodinGstliiil. plnlly voy a vnuoiiy po
11IIG11I drrthy v noJpoHtFoJst HinGslol.
OtoovG rodlii, nbkloponl hlmiGky dGtf,
h iiojmliiilslml ratolostiul 101I11 1111 ru
kou, vAZuG niatrony h poiapiidurkaml,
ji'tiiuyiii poGlvoni a utciiHllloinl vflolm
ilruliu, voJAol 11 nodoliiG vystrojciiyml
HliiZkmnl, HvAtoGnl nillonol vAooh kato
Korlf. vslchnl hlodGII vylotnoutl zo za-
Gazoiijcb zdl a uZltl knlsiiGho odpolo
dno na zdravGni vzduohii.
Na Btanlct 11 C'ornG biAny iibrouiA-
Zdll so zfistup vylolnikil. Ookall na
omnibus, ktory1 tudy vyJIZdGI za niGsto
do losuatGlui okolt. Notrvalo illouho
a v (lfilco skutoGiiG iibjovllu ho vysokil
Htlccba omtilbiiHU, liiislo obHiizouA svG-
tlo obloGcnyinl passaZGry.
lloufoc vylutntk'ft notipGllvyni zra
kom slcdoval hlom.CZdt chod dost 11
vnlku a kdy konoGnG zastavll na sta
ulcl, hnal 1111 nGj iltokcm. Knf.dy chtGl
sl zabozpeGIti nilsto, aliy numuslt Goka
tl 1111 drnby vilz a bozohloduG hfijll svG
ho prAva.
Na fitGstl vofill ho tain tGniGF vslchnl.
Jon jodna dAina, JeZ so opo.dlla co
stou, nubyla pFljata.
"Jo obsazono", Fold lakoiilcky pril
vodGf a nopitstll jl do vozu.
"Jodna osoba so tain pfoco JcSto
vojdo."
"Noinozno, Jo to protl pFod pl.su."
DAina jcHto cosl nmnftala a prnvod
CI snaZIl so jf vysvCtlltl hvoJu Instruk
co. Mozlttm pfibllZil so k oiiiulbusii
Hllny muZ, zdravG Gcrvunych rukou,
fo.nlcky nilstr dlo zoviiGJ.sku.
PfoblGdl krAtco obeconstvoni natla
Cony tlostavnflc a niZlkom byl hotov
vstoupltl do vozu.
"Pane, Jo obsazono," upozornovnl
vousat. mu2 v brojlfch, stojiof na )lo
filno, JonZ byl poGfiiAnf Jcho slcdoval.
Aoznfk zniGfll ho Jon ostfo svyin
zrakom a odstrGlv nezuAuiGho od
schudkil, vysjilhal bo rycblo na stfo
chu vozu.
"Spiost'fil;," odlcliGIl si vousaty muZ
a volal na prilvodCIho, JonZ tvfifll ho,
jakoby colou tuto oplsodu byl pfo
hlodl. "tlpozorfiujl vfis, Ze vfiz Jo pfopl
11G11." "Jak to?"
"Alio, podfvojto so nahorii."
"Alo jon Joifto k Gortu, vzdyt' jo to
Jodno," Fold kdosl z obecenstva, "tak
hlo so nodostaneme z mfsta."
"No, prosfm, to nonl jodno. Jdo tu
o zAsndu. Tu dAmu sum takfi nopustll
a pflfila dflvo. At' zakrocf. To by byl
pekny poffidek," horlll vousaty muZ
dfilo, vytfest'uju z pod svych brojll roz
Gilone iGi.
PruvodCf, vlda nozbytf, vysol na to
GcnG schddl.-y. Vyjednfival tiahofo he.
I;ou chvfll a vrfitll se s iippoffzonou.
"Nechce dolft." pravll, navrAtlv so,
"Tak Je niitiio zavolati strAZnfka,"
vpadl ostrou ttiulnoii opGt vousatj
muZ, zntlm 00 uvnltF vo.u passaZofl
poGali tocltl hlavy, zvGdavl, co se pfl
hodilo. Prilvodce tozinrzon, vystonpll na
illazbu a rozblodnuv so kolom, poky
mil straznlku, JoboZ postavn vynofili1
so v tGZu chvfll za roboni.
Tfrnto obratoni nabyla vGo votsllio
Intorossu.
VJiotnfcl nahyball so s mfst a sloiio
vail ZlvG prfibGli udfilnsti, dobatiijlco,
Jak vGc asl dopadno.
StraZufk prikiiidal so k omnlbusii.
Zaujal imposnntnf poslcl 11 vGdonif svfi
dfih-Zltostl a vyslccbuiiv, co so pFlho
dllo, obr.Ull blavu vzhuru ko stfoSc.
omnlbusii.
"Pane, sestupto ilolil, vfiz jo pfopl
11611." KPznfk. jonz m 'I tfm, stlnGlv noko
111; dam, zaujal uabofo mfsto ua robu,
nodal so vyruslti. Noodpovldal vfi-
; bee, jakoby so ho to anl nclykalo a
hlodGl klidnG na Jlnou Ktranu. ibjbi byvala spoUoJona svyin vozonfiii
Strfiznlk opal.oval josto jodnou bv Ci ' V bodnG. v nfZ drA.o byla odovzdann.
vy.',vanf s tyniZ vyslodkem. Pak zin6- J undo vie iiiHuJf zdravy vzducb
iil znuleckym okom vjPSku omnlbusu I a pobyb. 11 tobo oviciii mGIa v bodnG
vrAtkG jobo schfidky a jakoby chfipal j vollky nodostatok. Praoovala tody po
vfiZnnst sltuaco. pravll: ttiJI. 11Z so JI podalllo . bodny so pro-
Mo asi bluchy. Suad by nGkdo
pfinii dole mohl puGkati na pif&tt vi'iz.
PasuZGFI na olosinG so Ion usmill.
Ale do ousatGluj 11111Z0 jakobv byl'
str'l 1 1 1
"A to Jo pGknG, my infimo dGlati mf
sto takovGmti liriibifinu," kiiGel, divo
eg sostikuluje a oiuacoje na Kobe po-
zornost celo ullco.
! "ProG so rozGlluJot??"
I "ProtoZo nokouAto svou povlnnost."
i "Vy nine ncbudote uGlt, co je 111011
1 povlnnostf!"
"To so podlvfillie!"
"Jnionujoto se pano?"
"Jak Jo mi lilio!"
Vo slrfiZnlkovl vzkypGla krev.
"Vyzy'vAm vfis jinCnoni zfikona, aby
sto 111:10 nfislodoval!" zvolal ilfadnfiu
ti'moni. I
"Ano, pi'ijilu s vfimi"
kFIGol dfilo I
vousatj- muz - "aspon so ukfiZo. Jak
ho bctft ph-dplsA a 00 sl vSechno iAd
ii- obGan inusl dfit Hblti."
Kolom vozu nar.tavGly se zatlm za
stupy zvGdavcu. VyMotnfcI uvnltF omul-
I biiHii i na htie.se shlukll so k zadnfmi.
Konci. tak zo coia arena so povAZllvG
iiabnula.
"Von s nfm!" zvolal kdosl shorn.
"Kflkloun. zbytoGnG nAs zdrZuJo,"
odlebGoval si jlny.
Na foznlka nlkdo JIZ novzponuiGl
Ton znpfilll si doutiitk a sodGl dAlo na
rohn lavico.
KdyZ pak vousaty muZ so strfiZnt
kom zmlzid v Astiipu, sefiol klldiul na
Jebo mfsto a omnibus buiil so l
piedu. Mllofi CtrnActy.
ZprAvy z Cecil,
Pokus sobovraZdy. ', Mlrotlc. V
qbel Cerhonlcfch pokuslla so dno 7.
prosluco chulupulco Barbora Ober-
iiiaji'iiiv A ii hi-Ih'V ta.du nb i.t uiiii I -jl
tumUi'l niiHcl j jid clibiiliinii v l.filuo
IhIo( na siMkii r'otiiloU6niii yfivodcl
mu i It. HlaliPiuii Mlrnllo, Ulor.f 'i i
IhiiIoii kmiiil (inly nbohniikii. puilii.ito
so vwik pfoco iiot'astnU't pflvGmtl k
Ivolii.
ZiiHtfolll ho. '. Plr.nG, D. pioliion.
Ziiftinf ,1(ir.co Runok JiiHof Itiulol
iiiiis kHhKoIH ho v unci ua diicftck ru
noil t rnvolvoru.
Podlomil sl IiFIIvou Ink. I'fod nG
kiillkii dny pudfor.al sl v sobovraZod
uGtii iliuyslii lolutk Kmol Dotuitv ,
KFoiiovlo. ii I.01IG0 bfllMiii krk. 'I'GJ.co
zranGnJ diipravon byl do okrostil no
iiiiicnlco v I Info KulntV .lost iiadGJo,
Zo huih' pfl .Zlvoto zaclioAii.
Slkovatol so ziiHlfolll. Z Olomoii
co. SlkoMitol !i;t. pofl pluku llobort
MiltHoliln, pflilGlony k fi. sotiilnG v
Siiinborlui. 7iisiIollt ho onoliily v tmn
nGJftfoh kiiHilruAoli. Hy oKuinZltG nir
tov. Miilschln, JonZ byl ilrolnfni pod
dUHloJufliom a 11 vojnka hIoiiZII po 12
rokil, spficbal soboviadii zo Hirudin
pfod trostiifm Hldifiutm. Jo;, mu biozl
lo pro ponoZnf uoporfidky.
Stur.C inlyiirtf- v pniliv.Foiif zo Zlirtf
stvf. Z JNovGho. (''lonilFovG pn
tutittijt so nsl 1111 zpnlvu o liroziiGm no
btGslI, JcZ leios pnstlblo vfiZoiiGlio ob
Ganu zilojstbo, II017.0. 11111JII0I0 111I.C1111
v Zuiiipiicliu. Nolnib.C 11111;., posllZoii.C
tiV.k.Cni firazom, ilopriivou byl do vSo
0I100116 lu'iiiocnli'o V Prno. kdoZ po
volUGni iitrponl zimiiIoI. Poillviiou
broil omiiiIii ho slnlo, Zo prAvf v
don, Icily iioboZfil; hvGiiiu zrauGnt pml
lolll, vyhoFol zdo J0I10 1 1 1 1 1 . GtlilZ po
zilslnlA rotllnii llorzovn nIIZoiiii byla
niijodiioii ilvGina krul.Cinl niiimiil. Vy-bi-IFovAiiftn
o vzulku poZfiru bylo undo
vRt pocliybiiost zJIStoiio, Zo ohi'fl byl
ilinysInG 7.11I0Z011, piuioviiilZ vypnkl
souoasno 1111 dvou mistook. OhlodnG
pacbatolo pronfisony byly rfizoG do
uiuGiiky, nvSiik pFImo iiolriiufiil sl ill
kilo podoZFont svG v.vslovltl, Zo by n1
voilcoin nbiio byl oloo nosi'iistnlkilv,
lilloly liy v:il.- inlyiifiF AIoIh llorz. Ne
1II011I10 1111 to riiziuohlii so v okolf .llld
voho poZArovfi inmilo. Nobylnt' tG
niGf l.filuo, aby v noktorG obol 110I10F0
lo. Duo 18. .AH uilAly so v inGsto Jllo
vGni Ctyry 0I111G. Obyvatolstvo, livedo
116 v nesnifrny postruoli, ZA1I11I0 okre
snl bojtmiiiistvf 1111 Krai. Vliiohriidooh
za liozpoGnostnl opatFonf, JoZ zinliiGiiy
polltlcUy ilfad noprodlono poilnikl, za
lift JI v houciihiiG flslIovnG pAtrAnf po no.
ZI1A111G111 Zbfifl. AvSak i'ihIII toto zno
nfibhi mliiul a zfiloZltost smna piisiiiui'
tn jlny ml soiiGasii.Cml itilAlostiiil do pn
zuilf. Alo v mliiiilGm (.('(lint byla opGt
oZlvona noocoUAvanoii soiisncl. Bylo to
ilno ;i. prosluco kolcm -I. hod. oilpoh-d-no.
Paul TronlGUovA, iiinjltolltii ho
stliico pobltZ JIlovskGho iiAili'dZI, za-
blGdla 11 doSkovG HtFochy svGho domu
olovoka, JonZ Skrtal slrl.-iiinl. Pro
blGiliiuvsl sl blIZo onoho 11111Z0, poztinhi
v 110111 Alolso llorzo zo fcunipiiolni.
Doiiiufvala so, Zo sl znpalujo il.fniku.
Niijodiioii so vsak vyvalll . (lo5;ovo
slloohy dyin a hnod 1111 lo vyiSIohl pla
111011. Pf. Tronfckovfi. vzpainatovavBI
so z Jokiiutl, zpfiHoblla poplach a za
pflsponl sbGliniivSIob so lldl ohofl 11
busllii. O mrzUGui dtlo starobo nilyni'i
fo uvGilomGno Ihiiod inlstnf Gotiilotvo.
ktorcZ Jo.l noproilloiir- zatklo a dniltilo
I; okri-siiliiiu soudii. Jul; so oziiaiiiujo,
iivalono .lost mi Alolso Horzc pudozfo
11I, Zo VM'i'hny obiiG v .INovoiii I v oko
lf, zojinona ctyry poZary v Joilnom dun
a ohoil vo iiil.fiu" svGlio syna uiii.vmIiu"
zuloZII. Okrosiif solid, zahfijlv k iifm
lifodbGZiiG vy'iotlovanl. obi'sliil k v,C
sloohu cotnG svGilky. Pozoriibodiioii o-
, jkolnostl vo vool Jost, Zo btur.v 1 1 or. Zll
so synoiii" vo stAl.'f'oh douiacfcb ro.
brojocb. ZvlaStnf vial; pro pui. Zajf
111:1 v.C- prfpiul so 1 wem pFlhodll so toch
to (Iim'i 11:1 dra.c rak.-iihorsl;G slatnf
spolociiovll. Stanlco Oporno 11 Kralo
v. linulco Si'iistiiG zakouclla pHI)6h,
Ictor.f ziisliibiijo uvoFoJiiGnl. Pflhodll
so takto: Dlii'iin Potiook v rfinco u
(ipoGim nnblill Insortnr' V.C111G1111 svGho
inn "111.vS.lka" Gill kr.vsafo, a niilildco
Jolio vyhovGl jlst.C pan doktor v Ito
novG 1111 MornvG. joii. ruioinii oohoton
liyl .a slat I pGknoii a statimii do;;u.
Po vzAJcmnGiii dohoilmitf oilovzdanl
psovG 1111 dralni, n vSo bylo by byvnlo
FAdnG skoiiGllo. kdyby MatnA d(Ka
z!kousall. KdyZ pak v CoskG 'I FobovG
zoloznlcnl zflzoiicl otovfoli vacoii,
vo
no-
s' z..rzoval:., any .
6.lal;G zboZf vybrall. tu doWa svG-
bo uvo.iu'nf JiZ prosta. livltala Jo no-
virdnyin btouotoin a concniiu tosnicii.
! ZAdn.C zo zFf.oiicil nosinol , vneouu
1 v.ftl anl stGbla. Nynf byla dobrfi rada
drab.1. 'o ,hvG nosnfizl obratill so to
locraflcky na dopravnl Fodllolstvf v
I'razo. a to Jim iiaFIdllo, aby dopravl
II viikoii t-o poin pFImo 11:1 ioslodiif
stnulol urcpnl, bo, ohlodii na to, co so
JoStG vo riiKouii nalo.A a na tG poslod
nt stanlcl Zo so snail podafi nnvGmu
majltoll vy.viMliioutl. Viikoii tu
dlZ u.avFoii. ko zvIfiStnt lokomotlvo
pllpuiitan a pFImo JakoZto "soparAtiif
vbik so psom do OpoGna odoslAn. Tain
Joj dno .'. t. m. vSoohon staiilciif por
Hointl oGM;Avnl a takG so bo SfastuG
1"" , ' " " " '
,?-,;u ,1" w"k); HM,- ,n,m,t 0,1
dockal. Ibnod vyslfin posol pro p. Po-
:i-
nico vzdrtloiiG. aby si p-a zo soparAtiif-
bo vlaku vyzvoill. Ton maje jirAvG
doina zablJaGku, opustil vsocko dllo v
doiiio a Sol, netu3e ovSom. Jak pornA
praco bo ocoka vfi. nobot' jako v C'oskG
TFobovG tak poclnal sl statny wn I
zdo. Bylo patrno, Zo po .IGin nosvodo
so nlo. a Zo Jonoiii luliildky iiFomocl
iiiohou pflrozonoii nodflvGru k olzlm
lldoin. Xovy majltol dal na rycblo
svufltl kiw inasa, a nabfzi'Jo joj 111IIG
11111 bafaiiovl, bovofll k nGiini vlIdnG.
aby nochal vSooli bloupostf a Sol s 11I111.
Pes inasoni nopobnliiul. v.al druhoii
porcl 1 tFolf. 11Z po-dGzo dal si I novo
11111 majltoll a svGmii iiastAvaJIclmii
pAuovi pobladitl. Tak bylo . polovlco
vyhrAno. Na ryclilo JeSto sohnauo nG
JakG potFobnG iiAclnf k upoutAnf pa
a pfl osvGdiViiG niethodG labildkAFskG
podalllo so PotoGkovi .(ikutl sl u psa
tollk drtvGry, Ze JoJ odvGstl mohl do
novGho doinova. Nynf 00IG okolf bavf
be pllbodou, Jak sl ilut'b'a ua ZclczulC
mill IoiIiIcInIv I .Miiiln Ni paifiliil
lul(.
Kotioo hula iipllco. ' Kriilovo
ul hi mi Siuicliovo iiapi'iill klAMorti
"lili-o .lo.Hdvii onoliily pi i'i .". Iiiiilliinil
riiiiiil polli-lslii pIlMllbl tiiuZi, l;t r-r.C nil
Ullco 1I011111 tin Ioiiioiiii oblGl mo 11I1G
sill, V lilill loin zJIMGtl byl HIII0I5
fvu$ kimlllkAF franlWok fhlAdok.
T.Cf. odoiiol prodi'v6fi(ii z KiiSlf do
Pruli.v a 11 1 in 1 1 1 B! K. V opliri ehlol
provGHt HobovniZdii. Strrtz odovzibiln
t'lilfidka Jobo Zone, nlo (Milililok zu no
1II011I111 piiloui vylratll ho zo hvi'Iio by
(11 v KoMHch G. I'JH a vfoo ho novirt
III. Kd.vZ ho tiizoiliilviilii, spill Dll
obiiilcl uodaloko kovAt'ity 11 imilolskGlio
potokn 1111 vibG vIhIcIIio iiIiGSoiico, v
tiGinZ byl zJIfilGn t'blfidok. I'Flvobin.t
piilli-lHlu pukiiHll ho. aby zoiirnloo
vzl.Hsll, nlo tiiiinio. Po iililoilfint iGkii
Tom p. ilroiu. MiihIIoiii a kuiic. p. Itiob
trom bylu iiiilvola nilvozoiin 1111 hlbl
lov nu Kollfiloo v KoSIIIoll. Chllldol;
pi'ovodl Gin v HiimovriiZodiio tiiiiull nu
Hlcdkoiii iilkobollHiiiu a byl 1111 hoIip
vrnZoilii.C pokus iiGI;olll;ifiti ziibrAiiGn.
('nsto ho opfjol a kdyZ vho proinariill
11 (lorn A Ik-. ppiiGz a oplic ho vrfitll,
vzdy 1111 Hobovi'iiZdu poni.tHlol.
VoJonskG HobovraZily. Dnmoiiii
Kratzol. HlouZdf ii III. pluku drimou
nu v Itzonol 1111 MoravG, ZiiHtfolll ho
v kiiHi'irinloh zo hvG kiiriiblny. PFIGliiii
so iioiidfivfi.
llorntk znbll bAflnkGlio AFoilnfka.
.Ink . TGSIna ho oziiiimiijo, byl nodfiv
110 IxlflHky prnkllkmil KnintKok Ho
lick .o Siudity Jaiiovy v KiirvInG nodii
loko HovlckG koloulo borntkom Auto
11(110111 It ji liit ii 111 il(piiilon a .libit.
I'FfGluii Jo pry iHv.ua inn.
Dt.CriitiG dliG. - Do vn.by okrosnf
bo Hoiidit v Trut uovG dopravoiia byla
v tGclilo 1I1100I1 Cllolfi vdova Kiirollnii
KubtiovA, JoZ hVo.II pill SohIii ruku sta
run ncvliiHltif dcortiHku ulr.f ziilla. Ku
koncl mliiiilGbo iiiGhIco iiiiiIA Irpltolkti
dokouiilii, podlobnuvSI Htfil.t'iii Alra
pft nt a IiIiih lliln 07,uacll Kiibuovoii za
vrazodtilcl. I'll IGkiitHkG problldco by
lo na 11111IG mrtvolo HhlcdAiio asl TO
zraiiGnl, zpusoboiiycb rmiaiul bolt, ko
pfinlin I Jlityin tr.fziiGnfin.
Sobovrnh ulioFol. V llornfcli
PoGApoch iinrovmil obceiif poHol V.
.Smolaua pfod itGkollka duy na pud6
hvGIiii domkii Hlfiiuii a prknii, ziivfol
ho, Hlfimii .apfilll a nail tfm hi; oliGsll.
Zona, Jala pfodtiicboii, Shi ua pfidu h
obociiliu HtrrtZnlkoiu. VyrazlvSo dvG
Fo. .Foil boFIel liruiiuidii Hlfiiny I dFfvl
a nad lit obGSonco, JolioZ fiaty JIZ hofo
ly. SpoJciiGniii ilsllf podalllo ho ohofl
iiluiHltl a pak H0J111011II obGSeuGbo
Siiiotmiti ovSom iiirlvGlto.
NoStoHlf v lose. - Dolnfcl mlyiiAfo
Najdorflii z MalG VoZIco kficell v tGcli
lo diioch Hlrotny v Ioho, . nlchZ Jeden,
kdyZ byl podHokAn, byl pnidkyni vGl
rotn proilciiHiiG puraZoii. Pfckvaponf
(lGlufcl, vldouco Joj pndatl, Ho rozprch
II. Kraiitlsol; Kopocky, Ultloly 11A1I011.
nlk z llornfcli llracbovlo, pll AIGktt
vSal; iipiulniil a byl padajlclin Hlro
iikmii ziiHiizcn, l:lcr.f pforazll mu b-voii
110I111 ua dvou uilstoch. Dr. Kotck .
ItatlboFHk.Cch II or poskytl KopockGinti
prvG poiuool a dal Joj dopravltl do no
itioonlco v 'IVibofo.
Zatcony iiodvodnfl;, PFod nGJa
l;oii iloboii zinlzol v Anmibormi v Sn-
sku 11GII0I inGSfaiiHkG Skol.v a Jobo pFI
biiznf vypsiill l.'iO inarok odniGny to
11111, kdo by Jim podal o 11G111 nojakou
zpravu. Zaby obdrZoll pal; doplH od
Ilofiuana Pavla Knya, rodllGbo v I.I-
boiicbcl 11 DGGIiia, ve ktoiGin Jl it sdG
lovnl, Zo s i(ihFoSovaii.t'iii ucltoloiii ho-
Sol ho v (MioiiiulovG, Zo Hpal h 11I111 Hpo
l(GnG v pokojl a .filial, by inn na od
111G1111 piislull zaloliu -0 inarok posto
roslanlo Chob. JollkoZ ho houiH, Ze
Kny ziiiIiiGiiGIki 11GII0I0 anl novldGl a
Zo lit) inarok chtGl na Jobo pHbuzuycli
IstlvG vylfikntl. byl v Pl.nl zatGon.
Kny poffid.1 takG rtl.iiG odbornG pfod-
nASky, . JojlchZ prfibGliu ho zdfi, Ze
Jost ohorotii.vHliiyin.
Pozor na dGtl. Na CorvoiiGm
DvoFo za Zlzkovoin 11 Prahy odoSol
onohdy knot Al. SfAral se Zonou z by-
tu a zt'iHtavIl v 11G111 obG svfi dGtl vo
vi'ku pfil r. 11 pill roku boz doblPdii.
KdyZ so pak rodlGovG vrfitlll po ne
pFftoiuuobti nsl ilvoubodluuG, slilodnll,
zo . bytu vychfi.f koiif. I vyrazlll
dvGIe a spatfill obe svfi dGtl v be.vfi
doiuf 11:1 zcml. Svotnlce byla plna
koufo. V kouto hofcl Hliiinufk. Ohcfi
byl zAb.v uhiiSen,' alo dGtl byly mrtvy
Jak Hlainnfk chytll neilalo so zjlstl-
tl, ale bozpocbyby tfm, Ze sl dGtl v no
pFItoinnostl rodlcil hrfily se slrkninl,
O pflpadG torn bylo iicluGno trestnt oz
nfimeuf.
NoJtarSl a nejdraZSt choroniysliiA
t'ochfich. I SlrSf vefejnost bude
zajlmatl zinftvn, kterj Jest noJstnrSI
a noJdraZSI osolfovaiioc v zeinskj'cb
Astavoch pro choromyslnfi. Osoba ta
Jiueiuijo so Judlta Waunorovfi. . Pft
braml, a nachfizt se nynt v (IstavG v
OpoFaiiocb. Do fistavu choromysl
njcli odvezona byla due 1. Iljna 184ft
pFImo od oltftfo JakoZto pokftGnfi. Zl
dovka a strfivlla tudlZ v Astavcch a
rtplnfi tmG iliisevnf, noJhroziiGJSf to 110-
StGstf, Jnkyni ClovGk postiZen bytl mil
Zo, plnyoh .M rokil a li niGsfee. PonC
vadZ byla nenuijetnft. must bytl oSe
tfovfiua 11a fitraty fondu zeniskfiho a
Jak znaGnG tltn zpuiskj fond Jost za
tIZon. vysvltfi z iiAsloduJfotch cfsllc
OSotFovnG Glut do al. bfezna 1S70 za
7ISJ dnf 7IS'J kor. dlo taxy 1 kor. Od
1. dubna 1S70 do :?0, .All 18715 za 2:17.1
dnf iOS7 kor. .".0 b. dlo taxy 1 kor. .'10
hullFil. Koni'GnG od 1. Ifjna 1S7G do
:!(). listopadu za '.Mil dnf 1.1.0SS kor,
m b. dlo taxy 1 kor. CO b. tvliruein to
dy 'Jil.-ia.! kor. 10 h JoZ zoinsky fond
uhraZtiJe.
K zavraZdoiif tit scstor v Butovl
cfeb 11 StiulfinUy pfbt; so "Hlasu ' .
X. JIGfun: ZatGonJ Oold, posunovaG
vozil z pFfvozskGho nAdraZI, rodfik bu
tovsky. asi L'-Jloty, Stllily, plopadl.Cch
tvAFI, nonf dosud nlffin usvGdGon
vraZdy a popIrA ro.hodiiG. Pfl v.?
sloStch. JoZ vodo soudiil adjunkt dr,
(Jlos, sodf v sobo pobrouZeny, klldnj-,
jon obGns pozdvlluio blavu a pohlGdn
soudcl do oGI. Nokrot'lllo 11 11GI10 no
byla JoStG shlodAna, podozfolG Jost Jon
Zo 111A v zAplsuIku I-.uln adros dlvok z
rilznych mist. KrvavA skvrnka nalo
zona na Jobo nAprseiioe. avSak Oold
Bvfid! jl ua svou vyrAZUu, ktorou X&Z
Ifikitri na M0I1011 1111AII, ITIpou-tf, Im 4
oMiiilnoii noc byl v llulovli (1 b 11 Ze l4
bodliifi klopiil Krlscltlov.viii tm u
liGtikii, kdyZ ho vfink tllonbo ticozf vnll
iilool pry. DnloZIIA Jo oUnliii.Mt, z
iiiatlia ziivrMZilGii.tcb dlvok byla pfod
rnZdoii I11I0O1.C111 IcIi'kiiiiimiii ylfi
1I1111 do .Mm'. MHlrnvy. Znillnli-I lelo-
Kiainii nonf iliiMitd vypaliAii. Jim A
11P.no okiilniiHil Jmoii: JoiIiiii dhka In
In iiiiIo.piiii ziirdiiiiHotiit v iiiiiIg drvfii'
11G pfod iloiiikom 11 tin lilnvii byl Jl p
I0Z011 IGZk,C kfiiuon, 1I111I1A iltvkii s
mIiikiii pokojl zavriiZilGiin ration noi.e
y do lilnvy, troll ziirdoiiHonit v pokoj
ilriiliGin, kuZdft vo hvGiii loZI. I'o.skraV
biiulny noiniloziMiy, avSnk v iiohm Ii
111GI.V Mill uly dlvok uiicpfitio hluhoU
hoiiI.iioI vliiu (v doiiio HO HOIlklllll vl
mi). To by niiHvGili'-oviilo, Zo Hpilcluil
raZdii nGkdo, kdo ho v dotiiG vyznal.
Dfvky Inly loprvo v lotoch , II a I",
avAiik tola voluil vyvtniilGbii. Obdiik
I koiiHliilovfiiiii 11 JciIiiG , dfvok do-
rioinoo. Coliilolvu iiiiH.ciio plllifi pA
IrAnl. Po vraZdo byla obiilupa za
inOoini, klfG ho 1101111S0I.
Co vSoclino ho iiiiMo slAll ccbovl
v TiutiiovG. VAclav Knicllt, ilolulk .
rrollny, bydlf JIZ I Iota 11 HpoFAdnnG
odliiy lovAriilbo ilGlnlka Karla Her-
manna v Iloiiilin StarGm iiiGstG v
'nil novo, kdo no IGZ HtravuJe. Hodin-
iirtclllolG iIcpFI Karla llornianna, ktorfi
tloi'i1 iirtNlodkoiii koiiilnf prfico to-
firnf oiKimocufibi, pFodnpHiil lGltaF 16
ky. Kurd llorinann 1101116I na IGky po
116. a proto odovzdul zniliiGnGmu JIZ
Kraclkovl JonZ ho nabtdl, Zo potfe-
I111G IGky z IGkArny trutnovHkfi pflnoHd
HtllbniG hodluky, ktorfi 1116I Kiaclk,
ziiHlavArnfi ziiHlavltl a za ponfzo pAJ-
Gony IGky kouplll. VAclav Kracfk odo
bral ho lifi. llHtopadu o 8, hodlnfi do za-
HlavArny; byv vfinlc poukfizAn nu 10,
bodlnii ilopoloilno, odobral 110 na pod
loubl it niGstHkfi rudulcc, kdo nctrpfill
vfi Gokul. Pojednou pf-lstoupll ku Kra
Ikovl inGstHky HtrAZnfk a ptal ho Iio 1111
JmGno, Kraclk, J011Z HlrAZnlkovl dobfo
tioroziiniol, t ft zal ho bo, Goho Hi ZAdA,
Byl vt'uik iiiIhIo odpovGilI prohlAfien zu
zatGonii a ua HlrfiZnlol odvodon. Mar-
nG bylo tvrzonl Kraolkovo, Zo Jdo pro
IGky a Zo bydll u rodlny llormannovy
Murnfi ukazoval rocopt. J'ollcojnt utrAZ
nlk odvcdl Krncfka po vjHlcchu ku
k. okrc'Hnlmu hoikIii, kdo celo tfl dny
vo vazbfi HtrAvltl miiscl a toprvG v go-
botti, due 28. llHtopadu ua svobodu byl
propitfitGn. Pfl pfolfCenf vyfilo na Jovo,
Zo Kraclk pro tuIActvI Jak bo poll-
lo udnla Hotizon bytl nomuZo, JoZto
u tAdufi rodlny JIZ i lota bydlf a (lspo
ry 11 nt liloZeiifi mfi. NAslodkom tobo
propustGn byl na Bbobodu. Nftslcdkom
iiPobdrZonf 16kA ho Htav nomoenfibo
dOvGeto valnfi zliorfill. Matka dfivCcto,
ilov6ilGvSI ho o zatGorit KracfkovG, pfl-
bGlila 11 a pollccjnl BtrAZnfcl a h plAGem
proHlla, aby Jl aspon recopt rficon byl.
nu ktory by mohla nomoenfi dccflIG-
ky opatflll. Na HtrfiZnlcl recopt nouifi-
11 a poukazovall llermnnnovou, aby tila
k soudii. Tani so Hlzaml v oCfch pro
Hlla, aby Jf byl recopt vydfin, Zo dlt5
JoJI tGZco stflnfi. VSalc anl tarn rccupt
nedostalu, JoZtn soudce by ilfadno
tiilino Tnituov. PlaCky ublrala bo ubo
hfi Zona domu. Protl vylfCcnGmii Jod-
nAiif trutuovHkG pollclc budo na pfl
Hlu&iiych mfstech podfin rozhodny pro-
tost.
Hiftznd zprdivy
Dlvotvornfi Coplco. Zprfiva, ktorou
pod tltulom tlmto pflnfifilrae, Cto so
Jako pohfidka, alo z Pctrohradu ozna-
miiju so vfiZnfi. .Ilsty Nomoc navfittvll
Potrohrad a koupll si tarn pfl pflleZlto-
stl poliodlnou ceatovnt Geplcl. KdyZ v
nt po prvG vyfiel veCor na prochfizku,
podlvll so uemfilo, Zo v kapsach u ku
bfttu nafiol dvo penfiZenky, naplnfinfl
ruskyml penfizl. Nedovedl sl to uljak
vyHVGtlltl. Druhy den, kdyZ vracel se
do lioteUi, shlcdal zase, Zo v kapsfich
Jebo Bvrchnlku Jsou jlnfi Ctyfl penGZen-
ky a zaso penGzl naplnGnG. To JeJ JIZ
znopokojovalo. DoSel na pollcejnf tifad
a vSo oznfimll. Pollclo poslala JeJ se
dvGma detoktlvy do obchodu, t nfimS
Copicl koupll, Jak tam bude vGc vy
svGtlenu. Obchodnlk prohlfisll, Ze bvG
ho Gasu pflSel Jlsty pfin s lfitkou a
vzorkem a nochal sl zhotovltl 15 to
toZnych Gcplc; z Ifitky kousck zbyl a
z nGJ zhotovena Goplco SestnActa, kto
rou sl dotyGny NGmec koupll. Pollcle
poGala lined tufilt, co asl so dfijo ft vy-
slala vsechnu svoji tajnou stral na
Cekanou. Brzy bylo zjlfitGno, Ze podob-
116 Ccpico nosl organlsovanA spolefi'
nost luplGu jako dorozumfvacf zntmw
nt a Glenovfi tfito BpoleCnostl, kdys
NGmec so v takovfi Ceplcl objovll na
petrohradskjeh ullcfch, strkall do Je-.
bo kapes dennl svuj lup, by odevzdal
jej na pftsluSnG mlsto.
SrfiZka s volrybou. "Skotskf
parnlk "Fingal" mGl na svfi plavbfi k
Western Isles tak prudkou srAZku s
volrybou, Zo otfes pocftGn byl po eel
lodl. Parnlk so zapotficel, Jakoby byl
narazil na skallsko a podGSent cestu
Jtcl vybGhll na palubu. AvSak kaplta
novl a dilstojnlkum zfihy so podalllo
pfesvGdCltl je, Zo lod' neutrpGla nljakfi
pohromy. Velryba. Jak so zdfi, pfl srfi
Zco pocbodlla niGufi kale, nebot' zml
zela Ihned po srAZce pod hladlnou m
pfcdpoklfidfi se, Zo byla nfirazem u
smrccna. Co so v LondynG snt. Zaludek vol.
komCsta Jako Jest Londjn, ktory GIt4
G.250.000 obyvntelfl, Jo obrovsky a za
jfmavo je, Zo ZIv jest z dovozu. Odkfi
zAn na AnulH. musll by Londyn xe
mfltl hladom. RoCnG pfivezou do In
dfina 4.000.000 pytlil mouky a 2,500.
000 kvarteru Zlta a slco z Kanady, In
die. Australlo a Ruska. Dvfi tfetlny
spotfebovanGho masa dodfivfi do Lon
dyna Sovornt Anierlka. Australle,
10.000 krfillkil roCnfi dodfivfi Novf JIZ
nl Walles. 4000 dodfivfi Jlch Belgle,
dnlboZ pfichftzf do Uindjna vGtslnou
zo sovernlbo Ruska. Na Jodnoho oby
vatelo londynskGho pfipadA roCnfi 125
llbor masa a 75 liber ryb. Londyn spo
tfobujo mlGka zo 245.000 krav, 91.000
liber niAsla (90 procent mfisla pocha
zf 7. clzlny) na kaZdGho Londyftana
pflpadno roGnfi 80 vajec. C00.000.000
tun cukru, It.SOO.OOO liber Gujo, 0,000.
000 llbor kAvy; mnoZstvf zelonlny,
kterfi Iondyn spotfebuje, so aul nedi
spoGItaU