Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, November 18, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s
1 M
WILDER, NEBRASKA, "Vk SflREDU.im 18. LISTOPADU 1W)8.
OtSLO 12
r&lTEL LJDU
J, A, Ilospodskf,
reiJnltor a rydtivatd.
nTKIIKD AT THK POST OlWlCK OF
WLLBER, fKIl., A8 SKCONU CLASS
Matter
Predplntlld rofinft $ LBOialeko pa.J v3f kritiku a poiuc
- i
Telcfon do donitt 85
drahy Burlingtonskd
vo Wilbor.
LINO 07 N
OMAHA
CHICAGO
St. JO SI J J
KAN'S CITY
JSt. LOUIS
a do vStch mist
na vychflfU a
jifttt.
DENVER
HELENA
BUTTE
PORTLAND
SALT LAKE
S'FllANCI&o
a do vSech tnSst
a mist na zdpadS
Ttaty
tyjddt
No 03 Di-nnf Fxitpjs, vyjma
ntdele do Lincoln, O
uiaby a vSech mfst na
vychud 0:11 dop
"No 80 Dennf Express do Be
atrice Wyniore a do
najlh a z&pnd 11:52 dop
No 00 Dennf osobnt express
do Lincoln, Oraany
dale na vyctaod 0:00 odp.
No 01 Dennf Express do Bea
trice Wymore atd. . . .0:50 odp.
vyjma oedle
fipacl. jfdelnf a kfoslove" vozy na
ylteh rychloylacfch a zavazarila ob
tar&vajf term vSech gtanlcfcb ve Sp.
Statech a KanadS. Mapy, jfzdnf
fidy na cele"m syate'mu obdrzfte, kdyz
dopiSete na J. FRANCIS,
G. P. A. Omaha, Neb.
Msto a ok res.
-T-V nedSli veer pp dosti krds
,jdm a prfjemndm dnu, dostail
prudky" severdk, kter po ce
.Jou rjoc za tuhdho mrazu bu- d el
ija -ratio v pondfilf objevil se' prvnf
snfh, jeni po nSjakou chvilfpj
letoval. Casovym jest tento lovecky
vtip: NedSlnf stfelec k farmdri :
Je tozle, pantdto .! Ani situ nenf
do echo vystfelit. Farmdr : Ba
2e nenf, lovfku. VSera mne tu
m2tfdci zastfeliUvposiednf krdvu!
At? slab neb 3 prudky zi
chvat bolenf hlavy mus(r.prestati-upotrebf-li
se Severovych' prdSkfl
pro bolestem hlavy a neuralgii.
V Idkdrndch a neb u W, Severa
Co Cedar Rapids, Pa.
Prdvnfku F. W. BartoS ovi
a jeho marizelce gratulujem srdec
nS, k Sfastndmuu narozenf zdravd
prvnf dceruSky. Vlastne to m&l
bt syn, ale tihle doktofi to oby
f$ejne vechno popletou ! Tohle
md na svSdomf dr. Cer'ny.
Na americk6 posvfcenf vel
k pies v Opera Housu.
Kdokoliv by v Crete neob
drzel list a nebo by si ncktere1
' 2lslo pfdl, obdrz7 jej u jednatele
p. Chmelffe.
Vil. Plachema, bydlfcfmu
jihozapadnS od msta, ncse ku
kufice 75 bu&la po akiu. Ostatne
uroda kukurice prekonala daleko
vsechno o5ekdvdnfnaich rolnlkQ.
Margareta ISullock zadala
2alobu na rozvod odsvulio muze,
s nfm2 byla oddana v New Jersey
hned v roce 1873 a ktery opustil
j(v roce 1892 a od ti doby ho
nevidela.
Pin Josef Jiskra vzdal se
svelio mfsta Jako foreman Hop-
ktnsova elevatoru a stnne se o
zndmkovym jednatelem.
PHtel" Vdclav Chmelff
Josef Cookos, kandiddtd pro ufad
smfrifch soudcu v Crete, splich
tili se pfi volbdch stejnm pos
tern hlasu a dne 20. tm. rozhod
ne mezi nSmi pfedokresnfir. "kler-
kem los.
I Jako by vAs ponofili do zd-
zraine' tflnS mladosti osvSifte tS-
lo, Hce va5e nabudou opet on6
zdrav6 2erven6 barvy a vy bude-
te jako znovu na sv2t zrozeni. To
vse dokdie Rocky Mountain thfi.
V tekdrne BrtovS .
Vfco opatrnosti tncli by m(t
traktovunf ccstujfcfch spolccno
stf, nebo to, co zkazf jedna tako
vd spoleinost, jako byla Ilartova
mm. dtvrtek, nodovcdc
naprait
ani desct jinych. To bylo neco
huuslista Moulton zachranil 'spo
leinost pfed vypfskdnlm.
PflsobiSte tesnopisky slcfi.
Antonie Sadflkov6 jest nynf ve
Fairbury, jsouc pfidelena komisa
fi suprimnfho soudu Lcttonovi.
Ve itvrtck dne 26. listop.
na atnerick6 posvfcenf vclky pics
s posvfcenskou hostinou v sfni
Dvofakove v PI. Hill
I Ono povzbudf vds k novdmu
2ivotu, sil nalijc vam do vasich
i a uiinf z vds z cela nove lidi.
Rocky Mountain th6. J II Brt.
I Pf. G E Robertsovd ze San
Franciska nechce ani jediny den
byti bez Rocky Mountain the.jenz
vrdtilo jf ztracend zdravf. J. Brt.
Pant Kobesovd, o nil pri
nesli jsme minule zprdvu, le se v
Platsmouth ndhle nebezpen6
roznemohla, vrdtila se minuly pa
tek ve stavu lispokojivdrn. Do
vdzne choroby upadla ndsledkem
nemotorndho ldc$enf nejakeho
mastickare v Platsmouth.
I Harperova whiska jest tou
nejlepSf v cel6 ?emi a pouilvdna
co Idk jest neprekonatelnou. Na
prodej v hostinci baSka a Placka
Teprve 14 dnfi uplynulo od
neblahe smrti F. J. Robese a jiz
v uplynnlych dnech vyplatila Z.
it. B. J. vdove pojistku v obnosu
$1000.
Spolek Z, 6. B. J. volf ul
tfi mesfce stdtnfho pokladnfka,
ale-dosud- ho nezvolila. Kandidd
td jsou "iff; lie. Sadflek, Smrha a
Folda, le zddny z nich dosud
nedostal dve tfetiny potfebnych
hlasu. To by zvolili v lfme sto
krdt papeze a v Srbsku tisfekrdt
krdle.
Zachary Greer presfdlil se
do Exeter, kde pfevzal vedenf
prvniho tamnfho hotelu.
Pan Landman z D.orches
ter a p. Lud. Fllipi z Tobias,
n ivsti'vili n is min. sobotu, me5-
kajtce zde za obchodem.
Manzelka red. t. 1. odjela
v soootu na ueisi navstevu do
Chicaga, kde jest 1 o;tena v do
me iiditelkyceskd div.spolocnosti
pf. Bohumily Ludvfkove.
Oheil, ktery min. stfedu v
dome krajana Karla Altmana vy-
pukl, zalozilo male devce, kterd
nahore hralo si se sfrkami a ma-
011 lampou. Vasnemu zakro-
cenf hasicu lze dekovati, ze cele
stavenf nelehlo popelem, ac sat-
stvo, piadlo, prikryky atd
byly
zniceny. Skoda na stavenf zpfl
sobend obnasf as $100 a jest
kryta pojiStSnfm. Na vnitiek Alt
man pojiSten nebyl.
Pan F. J. Sadflek meSkal
od patku v Howells, kam byl po
zvan jiko .slavnostnf feSidk slav
nosti otevrejif novd spolkove sfne.
Onehdy na hone nabijel
Louis Nohava u Milligan jednu
hlavefi pusky pfedovky, kdy e
hlavnf druheveztl ndboi. Nahle
puka spustila a neopatrny mla
dfk md o ukazovaeek u leve ruky
mdne. Za St'astndho ma2e.se je
tfi poklddat, nebo rdna mu 51a
tesne kolem hlavy.
U hi rnfho jezu v Crete na
lezli ondyno aelnfci jakous kostru
a dr. Triplett prohldsd, e jsou
to kosti muze. Md se za to, ze je
to kostra jistcjho Packarda, ktery
tu pred3 lety s dvema svymi dru-
hy Wodwardeui a Bienhoffem na
lpvu ryb utonul. Mrtvoly poslcd
nSjSfch byly vytazeny, iie)5 telo
packardovo nalezeno nebylo a
prolo md se za to .c to jest jeho
kostra,.
Slavny pSvec Bo2a Umfrov
opet vclke triumfy na v-
chod5. V sobotu vystoupil v Pe
oria, III., v tamnfm Atnetican
Woman Club a tamnf iasopisy
v . . . anijcj.x ODlfvai( neko-
0 1 i - - - -
ne2nou chvdlou a vysocc cenf je
ho umSnf. Peoria Journal pfso :
"Pomilovdnf hodn mul! a um5
lec vjden. UmSnf jeho povSeno
jest nade vSf kritiku." Toto by
si mfili vlepit do klobouku,kdo2 nl
dosud marnS si Idmou havti 0 u
menf Utnfrovu a ncSkodit si tu a
tam. Nepochopenf a naprostnd
ncznalost nikoho k Iddnd kritice
neopravfluje. Umfrov Mdvu svou
sem pfinesl, my mu jf nedali a
jen na slovo vzatch odbornfkfl
usudek platf v eel din svfitfi jako
zlatfl mince; ti rozhodujf. Umf
rov odjede za krdtko do Ruska.
kde ostane 4 nebo 5 rokfi, na2c2
opet navstfvf Amcriku. V nedeli
potddal poslednf koncert ve vel-
kd dvoranS StudenbeckerovS v
Chicagu, kterd doposlednfho mf
steika byla vyproddna, ad pojfmd
vfee tisfc lidf.
Zdrave dSv5dtko narodiio
se manzeldm Karel Pomajzlovm
za pomoci dr. Simedka.
Bude-li ta zima takhle po
kraSovat, tedy budou mod jeStS
tento tyden ddlat led. 15 a2 20
st. pod o od podelka.
Obchod spomnfky Novdk a
Kretek pfestSohvdn bude z Hum
bold do Omahy. Pan Kretek me
ska zde za obchodem.
SmfrSf soudce p. Kufcera v
Milligan oddal dne 10. tm. Ad.
Zemana a Louisu Bedlanovu.
Velkd porota vznesla ob2a
lobu na sen. Dietricha pro prijf-
mani upiaiKu. uieincn za zjuu
pomohl k poStmistrovstvf jistdmu
Fischerovi v Hastings a za $750
jindmu uchazedi v Alma. Soud
na kady pdd bude velice sensa
nf a Dietrich jest jil nynf politic
kou mrtvolou.
Lenost jo iiemoc
Mnohdho pfekvapf tento ndlez
ldkafe, ale jest tomu vskutku tak.
Ci nepfijdou na kazddho z nds o
kaniziky, kdy pracovati rozhddne
nemfizeme i kdybychorn nejlepSf
,vflli meli. Ndhle sfly nae k!es
nou, staneme se mrzutmi, ne
vrlymi a drddivymi. Mnohy fek
ne, ze jsme lfnymi; 2e nechceme
pracovati, ale my jsme ncmocni
a sfdlo nemoce jest v naf krvi.
Jest bud1 pHliS slabou nebo prfli
hustou a necistou. Trinerovo le
divd hofkd vfno jf vyfiistf a sesflf
nejldpe, protoe pfirozenm zpfl-
sobem pfimeje ialudek a celou o-
statnf soustavu k 2ild prdci, aby
potrava mohla bvti ztrdvena. Z
potravy fddnS ztrdvend tvof f se
nova krev istd a bohatd. Trine-
j rovo-ldiivd horkd vfno jest tedy
lem krve. Dd laludek a jdtra do
pofadku, sesflf nervy a mozek,
vzpruzf svaly a tfm prinese novou
chut k prdci, sebedflv&ru a le
nost zmizf.
V ltS'ti'irn tch. PHiro zinfhl Jose
Triner.07" S. ARhland av.,Chloafiro, 111
Hlstm Station, Blad 6istdho kullforn
ki$h vf mi vfiech druhu. Ceny nilrnd.
Do pi .5 to al pro ccniifk.
Zvltisluf cxkurso pro kupco po
zemku.
My vypravfme zvldStnf vlak na
novd poiemky v Greer Co. Okl.,
jako2 i do jinych dstf jihozdpa-
du v listopadu a prosinci po drdze !
Frisco. Zda hleddte domovinu,
bohatd a lirodnd pozemky na ji
hozdpade, mu2ete takovd koupiti
za jednu 2tvrtinu,ba za jednu de
setinu proti pozemkflm navycho
de a severu. Uroda ak'r k akru je
stejnd. Zde je prfleHtost zlepSiti
zi sve postaveni s malo penezi v
tobolce. O informace stran lev
n vch jfzdiiych lfstku dopiStc na
R. S. Lemon, sekretdr
Frisco
immigration Bureau St. Louis,
Mo., nebo L.
livar, Mo.
W. Dongres, Bo
a
O.nnittctif uttirtf
LOUOKM 2alcm sklfieni oznamujem v5em milm
pHtelflrH a znamm truchlivou zvfist', la nA3 milovan syn,
mangel
A otcc,
. I Wl T mm Wm
dne 8. llitopada 1903 na vcfinost so odcbral a vo itvrtck
dne 5,listopadu za hojndho Ciiastcnstvf pfdtel .1 znd
mCB na ndrodnfm hrbitovJS u Wilbcr, Neb. po
hfVen byl. Zesnulj? narozen byl ve Francis
.Creek, Manitovoc Co., Wis., 14. cr-
vence
VdvAme tfmto vreld
6. 3 Z, CB. J. v Crete za jich sluiby po cas ncmoci zc
snuldmurokdzand jakoi i za if.astenstvf pfi polifbu, dfky
tdmul Hm za krdsn vSncc na rakev. ZvlaStnf dfky red.
p. HospolBkdmu za dojcmnou Tcfi, v dome smutku a na
hrbitovfyiwfky fdda Svojan c. 29 C. S. P. S. za su2astnnf
se pohfbuj jako2 i za kvdtiny darovand. NemenSf dfky bucT
tei Rddu'JjPraha c. 54 Z. t. B..J. ve Wilber za udasten
stvf prl 'pifb u a kvJStiny na rakev. T61. Jed. Sokol v Crete
nechtf pKJihe vfel dfk za vfeciniy sluiby a pfatelstvf ndm
prokdzinlj Dfky vfele ct. zpSvaSkdm Iddu LibuSe dfs. 70
Z. 6. a, t. ve Wilber za pohfebtif pfsnfi na hfbitovfi ; dfk
kapelep', om. PaSka za pohfebnf hudbu v domd smutku
a ve ViiUr. ZvldStnf' dfk p. W. S. Chmclffovi za jeho
nedn&vnpudSi a starost o naSeho drahdho zesnuldho po
dobu jecwiemoce jakoif i z obstardnf pohfbu a vsechny
jind vziriif slu!byv; dfky vSem, kdo2 ndm jakoukoliv po
moc poskj tli, kruty bol ndS zmfrniti hledeli a jakmkoliv
zpfisobern1! ioustrast svou ndm dali na jevo. V nctS
I Joscflna Kobcs. Iruclilfcf innnielka.
v Josef, Fr dnk a Edunrd, sjnov6
J Klnra a EliSkn. dcory.
An Kobos. mntkn. Prautiiku Kulies, tilinfi
Df a2baj- klenotiiick zbof
hodiny, bodinky, strfbrnd stolnf
zahdjena bude v krdme WaldorfovS
v soMu dne 21.
V2e proddno bude za
Stiastny, majitel.
Chas.
MtfnfnnKBicKiKONY
BOLESTI V KYGLiGII,
bolenf v zadechrrheumatismu, am,
DRA. RICHTERA ivitoinimj'
"K0TV0VY?'
PAIN EXPELLEE!.
I Vntf tsn ochrannou rniraton Kotra."
I Jedao mwjjtlnycb'lficaf kych TynTMceni :
HewYbrk.Z4.dubnal3S3.
n nichtera KOTVOVY"
RAINEXPOlRcoivy
Stem vjjidecrt.dne.rmw
matismu Md.jesr zna
- " V. ...... V "..
1 258. B 50c u vrech UMrntktt neb plfte lrm?l
k 36 ZUTYCH DA VYZNAMEHAnI. A
L OdvowZcn vynikajxctmiUkaH, H
Dikiivzdaiii.
Cftfm se povinna vzddti vfeld
dfkv Rddum Z. C. B. T. za tak
rychld vyplacenf mne umrtnf pod
pory $iooo za mdho manlela F.
J. Kobesa, kterd mne dne 14. t.
m. vyplacena byla br. Josefem
Jelfnkem u prftomnosti bratff Ja
kuba Simdnka, Vine Aksamita a
W. S. Chmelffe a odporufSuji
fddy vsem, kdol pojiStSnf hledajf.
Josef fna Kobes a rodina.
Suen6 6eske hfibky
PrdvS obdfel jsem velkou zd
silku suSenych hrfbkfi z Cech a
upozorfluji na to naSe eskd Jhos
podynS, kterd zajistd neopome
nou si je opatfiti.
F. J. Kuncl, Crete, Neb.
lloliosluzby a kitiny
v jazyku 2eskdm odbvdn;,' budou
v nedSli dne 22. listopadu mezi
! 1 a 2 hod. odp. v lutherdnskdm
I kostcle. Bohosluzby tyto a krest
vykond vteiny kazatel Rev. Jan
- jPfpal z Omahy. Krajand zvo 1 C
jk hojndmu u2astenstvf.
n ch'kuvzd urn'
1862.
dfky ilenflm Radu "Nebraska'1
ndcmf, prsteny, skvosty damskd
listopadu odp .
cenu, jakou kdo podd,
J. H. Gorman, licitant
- Velky -
posvicensky
PLES
uspoiddd
Pa&ek a Prficha
v Opera Housu ve Wilber, Neb.
Na americkti posvfcenf
nM in 26- Isto
Vstupnd jakoobyejne.
ZaSdtek v 8 hodin.
Kazdy jest zvdn.
Lacina jfzda no druzo Burins'
tonsk.
S25 do Portland, Tacoma a Seatle.
SS5 do San Franclskoa Los Angeles
S22 50 do Spokane.
S20 do Salt Like City, Butte a Helena
PrnmSrne'snizontf ceuy dosta jinych
nifsl, jako Hlif Horn Basin, Wye., do
Montany, Idaho, Washington, Oregon
Canady, Callfornloatd.
Kaidy den ai du 30. lNtopadu.
. Tnrlstskd vozy do Californlc jezdf
dcnnC. Osobne doproviizcnd vlaky tM-
kr.1t tydnf.
Tnrlstskd vozy denno do Seatle.
Mfstnf jednatel p'ldA vA:u hllzUch
zprdv.
Free
Trial
WMWVSrS"' Mrs. Rorer
mf iu-IUrtkpri lit, YiuMUKV UiCKUi(iUf4ur7,
fcOLLMiS MVQ. CO-, 110 Tm It ut if, tu
I
B Mil CHAN
(SeslsLa, nemoonioi
VOrete Meto.
1
Tfmto se uvddf v laskavou zndmost krajanflm v okre
nu Sali.ie u okoli, .q dr. Karel II, Braucr zaffdll ieskou ne
mocnici v Crete, Neb. Ncmocnico jest dokonale tarfzena a
pHpravcna k ldccnf v3cch ncmocf, kterd vyiadujf dokona
ldho oSctfenf a ku provddSnf operacf,
Ncmocnicc jest pod ffzcnfm dra. Brauera ku pomoci
jsou zfskani jeStJS dva jinf dobH IdkaH, Jest pod sprdvou
ieskd oSetfovatclky a prijfmajf se vSechny pHpady vyjma
ncmocf ndkazlivych. ZvlAStfi
ienskych, rcumatismu, souchotf a k opcraefm.
Dr. Karel H Brauer, ciiliTE, nebe.
Uhitlovna nnproti po5t5.
Kupujf hovfizf i vepfov dobytek a majfeo pHmd spojenf s tr2-
nicf chicagskou a oma2kou, platf
Sezona kamen
v kamnafskem okMe.
9 r ' m9 w wF w w w w mww w- w w w w-
verovy leky
tf3
v v J - V www
Severity
Silitel
srdce
Severova
zaludenI
HORKA
'. rychle pfisobi na 2
f nrdeeni vady, vod-
rO natcinosc,siauosi.
trcsenf, ncpravi-
f dclny obeli, nava-
sin a
"7 vzpruanje
cclou
cJ soustavu.
an
Ccna $1.00.
i povzbuzuje
vymesovdtii
zaludkn,
?f SEVEROVY
sib
2-
PRASKY
Z iinpomaM
proti
& BOLESTEM HLAVY
P A HEURALOU
pfi sol )f rj'chlc a
'S? trvalc ve . vsech
podnecitjc
Sr!pndcch bolcstl rvvuie chut' 1 "UJC , Prc"'
lii'hlavv aneunilL'ie. Z "
y i
v nolcstccn niesie- t
inch i zmfrnujf
l;a2doti horkost'.
't? Nemaji zlioulme- J
tV ho iicinku pa obeli
krvc. Ccua 25 c. I
zaptizitjc
slabost
vzpruzu"
celou
soustavu.
f Na prodej ve
S vsech lekarnacli
S leky.
Cena
jst zdrfzena k ldccnf ncmocf
BR0MLY& BOCEK
dbchodnioi dobytkem
WILBER, NEB.
ty nejvySSf ceny.
1 Velky vyb6r tola nej-
kuchynskych
BUCEV
Bfld emailbvand dvffka, mrfl
ka atd., skvostnd a nejmodernij
2f konstruce.
NejlepSia nejlevnj
si kpmna vtrliu
--!
Severtv
Tisitel
mi
prindsi pohodH a
obeerstvuifef spa-
nek dfctcm. Ule-
vuje bolenf a ve
trovou koliku,za
puzuie kfcce.psot-
nfk a horkosf, po-
vzbuzuie traveni
a zajistujespdnek.
Ccna 25 ctu.
Severity
Regulator
2enskych nemoci
:azfvdui,
upravme vsechny
mnci(ni nmrnvi.
orgdriy, delnosti, odstra-
J cnorouy yajecm
k ji'dlu,
ku a Ysechnv lie-
sndzespojend s te
hotcnstvfm, poro
dem a zmetiou zi
vota. Cena $1.00.
LSkafskott
poradu davii
me zcela
ZDARMA.
a
50c & $1.