Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, November 12, 1903, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    iir iifrirnii nnnnii 1
n vmLUii uuuu,
tfonxin. Anglicky
Vit sptPAsl so svdho runionu
ruku poliolsty, a stAI, dlvnje ho
mi nGho 8 nevjsloviiG udlveiii'inu
oima.
"Sinrti Alisl Wnrrenovd?" Jivo
lul. "Chcoto ml ttut Plci, Zo jeBt
Alisa Wiarrenovn mrtvn?"
"Alisa WnrronovA bylu zavrnZ
dGnu!" oimlcoval inspcktor Burn
liani, "zuvruZdGna o StGdry" don z
Ann roku 1802
"ZavriiZdGnn!" opukoval Vlt,
dlvujo so inoehunicky na APednf
kn. "Velky boZe!"
Jcho myglonky znldtly k jolio
hrntrovi, a liroznA la inoZnost, Zo
bylu t ftnto zavraZdGnu, I'iGiiikovn
la n nGho tnk, Ze tinuvA jolio tvAP
so pokryla smrtoliiou blodoBti.
iVzponiiiGl hI, jak jl poslednG vi
del, bldnou a sumotnou v divokd
s.inini vAnici a pPiponinGl h!
vyrnz obliGeje bratrovn, kdyZ po
JiGkolika liodinAeh h nlm o ni
liovoMI. Kdo jiitf by byl hIAI o
jejl zmizonl nodi lord Moutulion?
Inspoktor Buruhum vidGl jolio
zblcduutl snud by nobyl vi
lien? Vit se potnalu pPeuiohl a
pravil:
"ReknGte nii pano Rurnhnme,
jakd niAto dftknzy, Zo jest Alisa
Warronovft vftbee mrtva, a proG
nine podezPlvAto?"
NeZ niohl policista promluviti
Robert Lisle bo pPedegel.
"Dovolte mi," pravil. "ChtGl
jsent vAm o toni prAvG Plci, kdyZ
Burnhum VHtoupil. Musite slygo
ti ode nine, jak to vsuchno vznik
lo." A pak inn sdGlil, oo vypravo
val nAmoPnlk PuvllnG a jak
zhoubuG to na ni uCinkovnlo o
Djukovo a svd nAvgtGvG u inspck
torn Burnhumu a o jejicli nAlezii
u Bntterseu.
"Inspektor Btirnhani ho dozvG
dGl od nAs, Ze jste doprovAzel
Alisu Warronovou z Lincoln
sliiru do Londfnu, Ze jste ji pak
nnvStivil faktn, kterA byste
mu byl z vlastni vftle fekl, kdy
byste byl Itfvnl pPltomen. Ani ve
buu niG nennpadlo "
Vft uchopil jeho rukn.
"Nemluyte dAle! UGinil jste do
bfe. Cety svGt mftZe slygeti o
mdm AOastenstvl, tyknjlclm se
bistorie tohoto negt'ustndho dGv
Getc. ZavraZdGna! Velky boZu!
PfipadA mnG to tuk liroznd, Ze
tomu nemobu ani uvGPiti! Kdy
pravite, Ze se to stalo?"
"Z rAna o stGdrdm dni roku
1SG2, mezi osniou a devAton ho
dinou. Toto poSetile nnPknutl
proti vAm zmizi ihned, nebot'
jsem jist, Ze dokAZete svd alibi.
Jen si pripomente, eo pPed gesti
let' o fitfidr den jste konal
nebyla to prAvfi doba, kdy jste
opouStfil Anglii? ZkouSejte, aby
ste se upamatoval, kde a s kyin
jste byl o StCdr$' deu mezi osmou
a devAtou bodinou."
Robert Lisle poloZil nCZny
vou ruku nn Vitovo rameon, a
hledC'l mu do obliSele.
Vit si pojednou -vzpomnCl. Na
fitedry den roku 18G2 mezi osniou
devAtou bodiuou rAno konal se
podivny jcbo sfiatek!
JakA to podivuA neboda! Jebo
tvfif se temn6 zardCda a opfit po
aalu bledla. ObrAtil se klidne k
policistovi.
"MAte povoz, pane Bumbame?
'Jsem vAm k sluZbAm. Jest to
traSny' omyl, plukovniku " pra
til, obraceje se s Asmevem na
Iiislea a podAvaje mu ruku, "a.
mirll asi muj odjezd do Novdbo
Yorku. BuJte s bobem! Doufej
me, Ze za nkolik dn se tento
m5Sn omyl vysv5tli."
"Ale. nro boha. Vite!" zvolal
utiih "Ty muZeS snad ihned vy
tratiti toto straSlivd nafknutl!
NamAhej se snad si vzpome
eB, co jsi dfilal v onen fitfidr
den jpfed Bvym odjezdem do Ame
riky?'
"Pamatuji se velrai doble, co
jsem dCla! a s kym jsem byl,"
pravil Vlt chludnfi. "Ale prAvfi
yui jsem nalau&n BveTiti se panu
Burnbamovi. Jsem ocboten jiti
nim."
"A kdy2 oadejde doba snad
nCkolika hodinAcb anebo dnecb
dokAZete svd alibi a vyvrAtite
toto strafing nafknuti?" ptal se
Lisle, starostlivS.
Vit se na nfibo podlval s AsmS
vem yelice podivnm, y nmZ se
skryval jeho fimysl.
"A nemohu-li dokAzati nlibi,
anebo necbci li vyzraditi, g km
jsem y onen den a y onu bodinu
byl; budete mne povaZovati za
Vinnlka, plukovBiku?"
"Nikdyl" odpovfidgl Robert
I4sk pevaC. "Ale vy to nemysll
U do opravdy, Vite?"
! "Miiiiu to opravdov8. tfoto na
iltauU Moai a zajlsta taka padae
uapsnla May Mcmmgovn.
naino nobon; ale noclit' ho hIiuio
cokoliv, v mo" nioci nonl, ubyoli
dokAzal wvd alibi. A nynt h bo
bom! VyfiotfovAnfni bade nsi
tato neprtjiMiitiA zAleZitoHt urov
nAna." NoZ niolil nokdo prouiluvili,
odoSol jako vCzon pana Hunilia
inn. I'odopfol bo ve Vozo a pM
tinkl ruku nn of: I.
"Noobf ho Htano cokoliv, jA do
drZfin hvou pMHiilm!"
Painatoval hI dobfo a Hlova, i
koniu jo fokl. Nocbt' ho shine co
koliv, tujctiiHtvf onolio fitfdrdlio
dm; nouiAZe by t i a nebude nikdy
vyzrazono!
VII.
KOZSUOKK NK.JVYSSfllO
aouou.
Bylo pozde na vecer V t'Z don,
dy byl ziitknut Vlt KarlHcourt.
Uvoznoiiy nobyl Hiiiuoton. Robert
Lisle pfeehAzel u mMio po jiokojl
jako zavFeny' v kloci lev, a hovo '
MI netrpelivG, skoro zlostue:
"A vy noPoknolo, kdo jste byl
onen fituilry don inozi osniou a
devAtou hodiuou rAno? Vite, to
jest poSotilost, to jest Sllenstvt!"
VII poblddl na iiebo se hv.vih
zvlAStiilin I'lHiiiGveni, jako by ho
jej nopHjoiniu5 postaveni jeho
ani not'kalo.
"JIAj drah plukovniku, jak
Gusto m Am vAm onakovati, Ze
ifeso vsechno pPAuf, abych do-
cAzal svou nevinuost, jest alibi
jedinoit vGcl, joZ ncuiohu dokAza
ti. Mezi osmou a devAtou o StGd
r den rAno roku 1802 jel jsem
ondynskini ulicemi v koGAPo,
jehoZ GIslq vftbee nevlm. Bylo to
v den mono odjezdu, a jA jsem si
tak nepatrne vGci novSiml. Pro-
slni vAs, jen so k villi liinG noziie-
lokojujto; fetGz liahotlilych udA
ostl, joZ inspektor Burnham se
dozvGdGl, mohou se mu zdAti do-
BtateGnmi snad i pro nejvyi51
Bond, jA vSak o torn pochybuji.
Kdyby to dopndlo nejliAFc, bylo
by to snud jen uvGznGni na nG
kolik mGslcA - a tu mohl bveh
iclidnG )rem.vSlcti a napsati zase
nGjnky' populArni romAn."
jjibiu nu 11111111:11.
"Bylo by veta po vnScm jmdnu,
byl byste na vZdy zniCen."
"IMysllm, Ze tki sotva. Bade to
nepfljemno jeiroto, Ze se rAd
pohybuji ve volnem vzduchu a
rAd vdychuji kysllk a toho by
ho mi arci v Newgatu nedostAva-
lo. Snad se zprAva o mem uvGz
nGnl nedostane pfes Atlnntiek5'
oceAn, kam, jak vite, ihned ,od
jedu, jakmile budu na svobodG."
Lisle se pl-ibllZil a poloZil ruku
na mlnddho muZe.
"Vite," pravil, "kdo jest onu?"
"Plukovniku!"
"Kdo jest ta Zena? Koho cbce-
te chrAniti?"
"CoZ vy mysllte tnkd, plukov
niku, Ze ve vSem miisl bti Zena?
Rekl jsem vAm pravdu. Jel jsem
onu osudiiou bodinu v koGAI-e
ulicemi londii8knii. ProG muG
to nevGHte?"
"DomyHllm se, Ze hledlte uG
koho chrAuiti," odpovGdGl Lisle
urGitG. "Mysllm, Ze nGjakA pie
mrstGiiA, pogetilA velkomyslnost
nAs zniGl. Prvni povinuosti muZe
jsou bilh a vlast, druhou sebe
zachovAnl. Vy byste mohl, ale ne
chcete flci, s km jste ouoho jitra
byl."
"OsmGv zmizel s oblicejo Vita
odliodlany poctivy vyraz ozA
fil jeho tvAf.
"Nechci!" opakoval jemnG
"kdyby mne i stibla smrt. Ne
mluvte jiZ o torn, pflteli uGi.
nlm vSe, co bude v md moci k svd
mu osvobozenl, ale nemobu uvd-
sti svd alibi Ci splge, nechci
Necbt' se stane cokoliv, vy nine
budete povaZovati za uevinua,
ueni-H pravda?"
"VZdy."
VGdGl, ze vSechno naldliAni by
bylo marnd filo o sllb, dan'
zenG, jenZ uzavlral jeho rty. VG
dGl, Ze by Vit nezrusil dftvGru,
jak toho neuGinili takd pfedkovd
fcarlscourtovd, kteli radGjl ze
mfeli na popraviSti, neZ by byli
zradili svdho krAle.
PlellGenl zaGalo nAsIedujlclho
dne. ZprAva 0 toni se jiZ rozldtla
i seSlo so nesmlrnG muoho po
sluchaGstva. VGhlasn spisava
tel, bratr paira, obvlnGn ze zu
vraZdGni venkovskdho dGveGte.
Byl to ncobvykle sensaGni pHpad.
Jako prrai svGdek byl pfedvo
lAn nAmofuik Saunders, ktor
vypruvovnl jednoduSe a klidnG,
co jsme jiZ slySeli. OdpHsAhl den
i bodinu, kdy bylu vraZda spA
cbAna, a dosvGdGil, Ze za pfltom
nosti paua Lialeu a policistu bylu
urtvola nalezeuu
Uoberl Lisle a polIciHld do- fioni. -MoZnA, Zo lo b,l lyZ, jonZ roznich. N'fl Kiii'Ihcoiii'I, j,'iml"
Hvodclll, Zo bylu inrtvola nalozo- ji doprovAzo prvni vufcr, ulo la dAHlojnlk, bolial' a poptilAnil
na bllZo HallorHoa. k5 by lo ih'IiihII !. I on. V.vfiku splsovalcl, bralr lonla .Montali-
Dalfilm HVf'ilkoin (JolioZ jnio'iio jest IAZ. OdpMsAlmoiili lo vfiak'oiia, obviiion zo zavniZdr-nl von
vyvolalo zvlASInl zAjoin v Houdiil iiciuuZc. Jednou v liHtopadu vy-j kovHkoMio dovtVlo. Vftecliny jolio
hIiiI) byl AlalyAfi Warron. Vfiooli-1 pravovala jl sluZka Knly, kdyZ iiepekud skulky v miiiiilosti, za
no nn nf'lio uplnilo hviI clilivd ho vrAlila z trim, Zo iiavAlivil pa-! poiiieniiti' v jasn blaliobylu, byly
zraky. j u( Hrownovou jukj'sl vyHok,-, 'opft vyhrabAiiy; vypravovAny o
hlnry, oHiiiAbly a vzpflinoiiy
ryclitAP, fiodlv- a vAZny, zaiijal
svd iiiIhIo.
AIIhii Warronova bylu jodiiiA
jolio dcoi'ii. Hylo jl dvacol lot a
sod m iiiuhIcA, kdyZ opiiHtlla do-
inov. Nepatral po nl byl by ji'AsI za pftl hodlny odcbAzel ian od liopiiiiif'tnch dob. .loho po
nopHjal zpol, kdyby byla chtola ', Brown, zavolal ji nil chodbii, za- dobizua fila jako na drucku, a no
ho vrAtili. iMf'la-li iiApadnlky? (platil Acot a fokl jl, Ze pan! vA vydAul jolio knili byla v.vdA
Ano, vice noZ mu bylo uiilo. ; HrownovA ho pMSIlho due vystG-j vAiia; noHlaeili tisknoiiti. Kdyby
Byla-li lohkoinyHliiA? No, nobot' .hujo. Byl zahalen jako obycojno, byl pan Knrl.scourt napsal drulu''
nojonom Zo nikdy niColio nozpo-.novldOla ho. Driilitflio dm; pf ijol ho "llamlota" anobo "Uhildo Ha-
zoroval, takd nikdy nio neslyAel;
bylu hi(no povaZovAna za velmi
citlivou.
Po colon dobu vtHloclni hlodGl
-MalyAS Warron pMsnG; ani jodi
ndho zachvojil IiIiihu novyzrailo,
Zo litluvi o vlastnim Hvdin dltGtl.
OdHloupil a pan! WarronovA
byla vyzvAna, aby zaujala jolio
mlHto.
I'PibliZila He tfesoucl a placid.
PM pohledu na matkii zavraZdG
nd so zachvGlo kazdd
Houdce so ji vyptAval
srdco. I
velice
jasiio; vZdyP Alisa Warronova
byla jojl d co rou,
Ziuila vgochny pAny, kteH byli
onolio roku v OpatHtvi pan
Allan Fane byl jediitf, jonZ k nim
nedocliAzel. Co ho tkA ostatnlch,
ti ho turn stavGli dosti Gusto 1111
trochu nildka, nebo aby si odpo
Giniili. NenuIZe Mci, kdo z nich
f'ichAzel iiejcnstGji; chodili jaksi
HtojnG Gusto. Part Vlt, jak so jl
zdA, nedocliAzel k nim tak Gusto
jako lord Montalion a pan Sted
mail ; pPiBiihnti visnk na to no
milZe. NGkdy pfichAzel snnioten,
nGkdy so Betnikem Villiersom a
(lordonem. Pun Steduuin u lord
Sloutalion prichAzeli vZdy sami.
Zadny z nich se nezdrZel dlouho,
ani ho jojl dcefi nedvoHl, aspoii
0 toni neHlySeln. Alisa a Vlt ho
voMvali nejCastGji o miss Lisle
ovd, dllcl prAvG ve Francii, a Ali
sa mu vZdy tikazovaln dopisy, ob
drZond od Pavliny. Nevyzname
nAvnla ZAdudho z nich, a pana
Stedmnna neniGla vilbec rAda;
utekla pPcd nlm nahoru se skrj1
ti, ale pouze pPed nlm.
Pfi prohliZeni gatft Alisinych
vypukla WarronovA v tak kPeGo
vity plAG, Ze jl bylo dovoleno od
stoupiti. Pak pfedvolAn byl John Smith,
iiAdruZni zlizenec. Pumatuje se
velmi dobfe, Ze 17. zAM, v den
AtGku niladdho devGete, odjlZdGH
ze Speckhavenu do Londna jen
dva cestujicl: pan Earlscourt a
mhidA Zengtina, kterA niGla za-
stlen' obliGoj zAvojeni. KdyZ je
poprvd shlddl, mluvili spolu 11a
peronu. Rekl panu Vitovi, aby si
posplgil, Ze vlak jiZ pojede, a sly-
gel, jak onen ZonStinG fekl: "Sem,
Vliso." Ar8toupili spolu do kupd
prvni tHdy. PonGvudZ znnl pana
Vita Earlseourtn, byl zvGdav,
jakA to asi Zengtina a dlval se za
ninii, kdyZ pHjel vlak, do Lond-
na. Bylo usi jedeuActe hodin v
noci. Sodli do vozu a odjeli spolu.
Paul Marta IlavovA, pak pfed
volanA, byla velice rozGileua a
rozpl,yvala se v slzAch.
J-ak5-8i pAn, jehoZ jmdno pani
HavovA neznala, vysoky, hezky
inlady muz, pHSol CasnG rano 17.
zAH a uujal byt pro 'nGkoho, kdo
prijede veCer do Londyna. Pa
mntuje si datum, ponGvadZ si
vZdy zaznnmenAvA pHchod sv.vch
nAjeninlku. Pravil, Zo to jest dA-
ma, kterA nu'i bft tajuG oddana.
Asi o pillnoci plijel jakysi pan
dAmou v kocaro. a pAn so ptal,
...,..i 1! ...1,. r...l. .. .1 t
uirm-ii .u..- ua-MniHui jiiMiHi iMwi trvnlo-GtvH dnv. oud-
11111 z vonkovn. Vstoupili. Tence Hdoltl porotG. Zo jest'nvnl jojl
pAn, jonZ jest voziioin, byl s nl; ' povinuosti prondsti usu'dok o
mftZe to odpri'sAhnoiili poznn- toin, zdali to bvlv nalozond po
la ho lined. Zfistal nokolik oka-'zl-,sJatlcy Alisiuv, 'zdali bvla jojl
mZikft, bGZel po schodoch dolft a miivt nasillm a 'kterou rukoii bvl
pak se opGt vratil, jako by jl fjn Vykonan.
chtGl nGco Plci. Noalygola v?ak i0rota origin a vrAtila so za
ani slova. Ptnla so mladd Zen- h0,liim. Ticlio panovalo v soud
gtmy, je-li to jojl Zoniclu nedo.;n5 silli, k,ivz so vrAtili, oznamujl
stalo se ji vRuk odpovGdi. l)rii-'(.(. ,.0ZHiidck, jonZ znol:
hdho dne dopolodno ji nuvgtlvilj ZfI8tutkv nalozond patPl Aliso
onon pAn. jonZ pro ni najal byt. Warronovd, ktorAZ zomPola nA
VoGor tdhoZ duo o gostd hoiliuG Hlodkom vvpAlond ranv z bam
pPedjel koGAr k donm a nokdo Mtkv Vitim Karl scour tern 21.
VHtoupil do vnitP. Nevidola jeho j)r0siiico roku 1802."
obliGoj. Jakysi pAn se s nl vratil .otom IloruC.n KOudco, bv Vlt
-a zftstal v doniG do driihdho duo, KarlHcourt uvGzuoii a j.HsnG byl
ale ona ho nevidola. Po GtriiActo HtPeZon, dokud ncJvvBSI soud lie-
dnijiPicliAzel kuZdo(lonn', alo po
zdG, a odchAzel tak GasnG rAno,
Ze ho nikdy ncvidGla; mol kliG oil
domu. Jojl iiAjomuice se jinouo
vala pani BrownovA, a vypravo
valu jl, Ze jojl inanZol jest sloch
tie a Ze z domu utekla. MGIa
.snubni jn-sten a medniloiiek s fo
tlzkem kolem krku. Po CtrnActi
dnech ncchodil mauZol pan!
Brownovd tak Gasto nGkdy vy
ncchal nGkolik dni, a pPigeMi, zft
stal pouze asi bodinu,
BrownovA bledla a liubonGla, a
slygela ji Gasto plakati. Dva a
nebo tPikrAte zahlddla pana
Brownn, ule on 111GI vZdy zahalo-
u$ obliGej a klobouk staZen- tak
bluboko plea oGi, Ze bo uemohla
vidGti, a pak pficbozel vidy. wnS, I'l-ipud volul uuobvCcju
tniavoltcl, vojensky pi'm a Zo jl
pPinoHl kytlci rAZI. ZdrZol ho iih!
bodinu. PPiAlllio odpolodue hod
no za Sera priflel pan Brown. IJa
dal ho h tiani Hrownovou liani
IJrownovA plakala a on hiiboval.
jiovoz a pani HrownovA odjola. 1
Plakala odchAzojfc, a vypadulu
volice bledA n bldnA. Od onolio
dm; uoHpatPila uni ji ani pana
Browun.
Pak vysl.YoliAna Ella Youhko
vA, ilcora pani HAry YouiiKwvd,
lironajlniatolky bytil v ulici Bar
Ion. Jojl matkii jest tGZco no
niocnn a noinfiZo svGdoctvi po
Hkytnouti. Asi plod goHti loty v
listopadu, pHfiel jakysi muZ do
jojich doiiiu u najal byt pro pan!
Hrownovou. NovidGla ho tohdy,
jen jednou pozdGji a nopoznala jak vgichni jebo pPAtold ho opu
by ho. Paul BrownovA pl-igla nA- stili bylo to pouokud sniutnd,
slodujlciho due sainu. Vypa- dobfe jeStG, Ze byl Vlt fllosofem
dala bledA a noinociiA, ale byla a Zo dovedl Glsti v ubohd, slnbd
hezkA. PPigtlho due pfifiel opGt i
ton pAn a kdyZ jsem pfiSla ze
Skoly domil, vypravovala 11111G
nuitka, Ze odpolodue zemfol jin.f
liAjeninik, a Zo muiiZol pnui
Hrownovd byl 11 11GI10 a psal ja-
kdsi pPiznAnl unilrajlclho. No
niysllni, Zo pan Brown svou
manZelku navstGvoval; byla by
mi to nintka Poklu. VidGla jsem
ond dobG pnnl Brownovou Gu
sto. Vypadala bldnG 111GI11 sta-
rosti a ncustAle plakala. Nikdo
ji lionavgtGvoval a onu skoro ne-
vychAzela. Jodnobo odpolodue,
niysllni, Ze to bylo ton tyden prod
VAnoceini, vidGla jsem, Ze se ob
IdkA k vychAzco. Bylo zainraGe
110 a siiGZilo. Po dvou hodiuAch
so vrAtila a lezela v novoze jako
v mraKotiicn. ivoci 11 uonesi na
horu a poloZil ji na postcl. Rekl
matce a nine, Ze jakysi muZ ho
zastuvil v James Street, usadil ji
do vozu a rekl mu, kam ji mA do-
vdsti. Po dva day byla velice
churava a pak opGt povstala z
lAZka. Na voGer pPed stGdrm
diiem pPisla matka do kuchyuo,
kde jsem pPeblrala hrozinky a
Pekla mi, Ze tarn byl pan Brown
n zase odegel, a pan! BrownovA
zaplatila pry koncGnG svftj AGet a
zltra odjede. VidGla jsem pani
Brownovou priStiho rAna velmi
GnsnG, zdAla se gfastnGjgi a zdra-
vGjgl neZ jsem ji sezuala a pravi
la ke nine vesele:
"OdjlZdlm, Ello, ven, do svdho
domova, k svni pPlbuznyni. 51ft j
drahy' muZ pro nine v osm hodin
pPijede."
SnGZilo se. O osmd hodine
pPedjel vftz jednospPeZny Jaky
si muZ v iiGm sedGl, maje zahalo
nou dolonl GAat obliGeje a na oGi
inGl stuZenou koZosinovou Gopici.
Paul BrownovA vzkPikla radost
11G, a bGZela dolft. VidGla jsem,
jak jl poiuAha do vozu a jak od
jlZdGjl. Ilodiny odbljely pravG
osm. Tot' vSe, co vim."
Dr. Williams uvedl svd ldkaP
Kkd dobrozdAiil 0 zpftsobu smrti.
Problddl lebku a shledal okron
lily otvor v levdm sjiankn, majiei
v prftmorit pot goslin palco. Je
ho miuGni bylo, zo lana byla zpft
sobeua malou kuli z bnmbitky.
RAna, vypalenA do spAnku, zjift-
sobila by okninZitou smrt. Moz-
kova i,ima bvla nroKth-lona
1
vynose svftj rozsudek.
VIII.
JAK SE Pi'CHA POKOftlLA.
Bylo pPede duem, kdy mGl se
Vit EarlHcourt zodpovldati
vraZdy. Den byl parn a vzduch
vGzeni dusu-. Vit leZel nataZon
nu iiosteli, s otevPenViii llnieG
kern u kogile, s tGZi oddychujo.
: ZtrAvil skoro niGsic ve vGzeni a
vypadal blcd, unaveiK- a hube
noin bistorky, aZ VHtnvaly hrnzoii
vliisy lidi? hI vzpoinlnali na ton
zl' tab koloin jolio rtfl, a ton
Htnisliv,- pob led jolio ttiiav.yeb
ocl. V jcho ZllAcli kolovala vlaS
'skA krov, mstivA, vraZodnA krov
rolda", 1101110I1I by b'ti slnvnoj
Situ 110Z nynf. Usnilval ho ve
Hvdin osiiiiiGldm vGzeni, kdyZ to
vhocIiiio Got I. Takovy jest boh
svGta neoGckAval nic jindho
vfdGl. zo by bylo oboconslvo
velice zklaniAiio, kdyby nobyl od
Houzon. VZdyt' ho to noslAvA
kaZdodouuo, aby GIovGk, majlcl
vyhlldky HtAti so nGkdy pairom a
vohlaHii,yiii suisovatelem, byl po
slAn do Newgatu jako obycojn'
zlocinoc
Bylo skutocnG podiviihodnd,
lidskd povazo. MAlo mu zbylo
vGrnych pPAtol v td nobluhd dobG:
Atchorlovi, Robert Lisle, sotnlk
Villiers a Allan Fane. Lady E
dita ClivovA mu poslnln llstek
vAgniv,f to dlvGi vybuch upPlnind
povahy. VedGIa, Ze jest nevi
nen a kdyby eoty svet vGPil v
jolio vinu, ona ho nikdy neod-
8011(11!
UsmAl se ponGkud smutiie,
kdyZ to Cetl; pak si po pfll hodinG
zapAlil dinku a niysllni, Ze
mu k tomu dobPe poslouZil llstek
ady Clivovd. Necltil se nogfast-
nym, a takd nebyl lhostejnyni k
nobozpocl a zkAze mu hrozlcl. Vi
dGl -jasnG, jak vgochny okolnosti
svGdGily proti iiGniu, a Ze mu no-
ni mozuo se osiu-avedlniti. Of til
s nev'slovnou hrftzou, ze jeho
bratr byl tlin provinilcom. Vol-
if boZe! JakA to spatnost, vylA
tati nevinnd, dftvGPivd dGvco, a je
zavraZditi. Cel.v se chvGl pri td
to myglonce. Lord Montalien ne
byl pri v5'slechu, ale Vlt vGdGl,
Ze jest na zltrejgl den vPadGn me
zi novd svGdky.
NejvernGjgl ze vgech jeho pPA-
tel a navgtevovatelft byl Robert
Lisle. Nevynechal ani jedindho
dne. Kdyby byl jeho otec ziv,
nemohl by cltiti vetSI Zal nez on.
Jeho soukromjeh starosti ponG
kud ubylo jeho dcera vyvAzla
dAvno z nebezjieCl byla by
mohla odjeti, ale on nemohl pro
ce opustiti Anglii, pokud osud je
ho mladdbo pPitele nobyl rozhod
nut. Dlel s nlm onolio parndho srp-
novdho odpolodue, prochazeje so
pomalu jio pokoji, jak Ginil vZdy,
byl-li hluboi'o dojat. Mluvili o
lhostejnych vGcech o novd kni
ze, kterou Vlt zuGal'psAli ve vG
zeni nebot' Vlt se vzdy vyhy
bal hovoru o svdm souzonl, bylo
li to 1110Z110, ale staZond oboci Li
sleovo dosvGdGovalo, Zo jebo my-
glenky prAve pPi torn dloly.
"PtAm so vAs josto jednou, Vi
te, nomlnlto-li odloziti to sllond
zatajovAnl jistd osoby, a dokAZe-
lo-li svou nevinuost, jak niftZo
le?! VZdyt' jA vim, Zo to niftZete
uciniti. Mate vyborndho obhAj-
co, alo my si nepPojome jolio vy
mliivnosti my chcoino uurim-
nou vypovod' o udalostoch, tyka-
jlclch so vAs; chcoino vGdoti, co
jste (IGlal GtyPiadvacAtdho pro-
since rano. KdyZ obvinGny se
zdn'ihA vyvrAtill podezreui proti
soli iidaium, kdo v onu dobu
inoiskal, jost zakon opramon so
doiio'filoli, Zo jolio mlceni vy.nikA
z viny anobo zlych pPiGin, llftka
zy proti vain jsou zajistd docola
nahodild a liiylnd, alo lidd byli jiZ
i povogeni uAslodkem nahodilych
a invliich dftkazft."
"NepovGsi nine," pravil Vlt, ob
raceje a natPasnje svou podusku;
"jA tak aapoil niyfilun, nebot' u
svGdGujtclch dftkazft jiPoco nonl.
Dopravi nine tuilfZ do ISewgutu.
Xoiuoliu dokAzati svd alibi, jak
jsem vAm jiZ uGkolikrAlo opako
val; jest to zrola ncinoZno. Hu-du-li
sproitoii toho brozndho ob
vinonl, niusl byti jiPotiv.on onon
Potoz doiniiGnok a uvodenycli dft
kazft jA vfiak novyjovliu nice.
ho. Noinluviiio o toni vice, drahy
Lisle; jest pfllift horko, nbychom
hovoPili o tak iioppljcinnjch vG
coch. Jak so vode duos vgoin v
.Spockhavenu?"
"Jako obyGojnG."
"Miss LiHlooyA ho asi zotavu
je," pravil s jakymsl olAlenlin.
"Pnvllnu so nezotuviije," odpo
vGdGl jojl otoo zariiioiiconG, "us
pofl no tak, jak by niGla. Lho
stejuoHt, jakA na ni byla k pozo
rovAnl pPed jojl iieinocl, uchvAti-
la jl opGt. Nozotavujo se, pom-
vadz jest jl to lhostejno. Ldkall
ucuiobu uiGcbo Ciuiti wluvi o
jakdmsi skrytdin zArinutku, o ju
kdsl jnonAslodujlcI jl niySlonco
radl k zniGuG nilslii, vzduchu
jsou to ty stnrd, obyGejnd ldknP
Nkd formule. A ten zArinutek,
niA-11 nGjak zarmiitok, vftbee
skrJ'vA vo svdm nitrii 11 nosvGPl
so s nim uikomii.''
TvAP VII ova bylu nynl vAZnoj
gl, noZ kdy niliivil 0 svdm vlust
nim nebozpoGl.
"MGl byste upoHlochiiouti je
jicli rndy," pravil. "MGl byste ji
odvdzti zltra oygeni vAs zde
budou potPobovati, ule pak byste
mol limed odjeti. Mohl byste so
zavAzati, Ze pPijdote, budo-li to
ho znpotPobl. Odvezte ji do cizi-
ny a lo co nejdPlve jojl zdravl
jost jiPllig druhoconnd, aby se
inolilo ddlo s odjezdem otAleti.
DoufAin, Ze uevl o md zAleZito-
sti? K villi miuulosti, kdy jsme
b'vali dobryini jiPAtoli, bych si
aspofi nopPAl, aby vGdGIn, Ze nine
podozPlvajl z vraZdy jojl pPitol
kyno. Vy jste jl noPokl?"
"Nesmlni jl to Plci must byti
chrAiiGna kaZddho rozGileni. A
podivno, w od svdho uzdraveni
se ani nezniinuje o svd zeniPeld
prltolkyni. NeteGnost, joZ ji u
chvAtila, zdA se vyhlazovati cit
a painGt'. NeGto, nopPijlniA nA-
ygtGv, a my jl uiGeho nepovlda
me." Vlt si oddychl, jako by se mu
ulehGilo.
"Jsem tomu rAd odvezte ji z
Anglio, a mftZote-li, vgochno pPed
nl tajte. Necbt' se nikdy o toni
nodozvi, je-li ve vagi mod tomu
pPedojlti. Nesnesl bych toho.
Mohu vAm nynl Plci," pokraGoval
po krAtkdm pomlGenl, "co bych
vAm byl ve Virginii nesvGPil
niiluji Pavllnu nevysloviiG, aGko-
liv vim, Ze jost lAska mA bezna-
dejnA. MGIa Alisu Warrenovou
tak rAda jako vlastni sestru, a
nesnesl bych toho, kdyby vGdGla,
Ze lpi na muG )odezPenl, Ze jsem
ji zavraZdil. Slibte mi, mftj dra-
h pflteli," podAval Lisleovi ru
ku, "Zo to ucinito, zo mi prokAZe
te tu nejvGlgl a snad posledni mi
lost. Slibte mi to!"
"Slibuji," odpovGdGl Lisle,
tiskna ruku niladdmu muZi, "Zo
dokud to bude moZno, toho so ne
dozvl, nebo pozdGji miisi se pPece
dozvodti pravdu."
"Tot' pravda, ale necbt' se to
aspoii nodozvi, pokud nebude u-
plnG uzdravena."
PPlstlho dopoledne o 10. bodi-
uG byl vGzefi odveden do soudui
sine. Bylo tarn mnoZstvi obecen
stva i mnozi z tGch, ktePi od
jeli na zaGAtku Gervence, se vrA
tili, tiby byli svGdky jeho vsle-
chu. Usmlval se a uklonil se
mnobn znninyin, usedaje na la
vici obZalovanch.
Pan Carson, vy teeny" advokAt,
byl obliAjcem obzalovandho, pan
Harding vedl Zalobu. Pan Har
ding vstal a pPedloZil soudu
vgochny pPitGZujlcl okolnosti. Je
ho PeC byla zdlouhavA a usvGdGo-
vala obzalovandho z Cinu, za vi
nu mu kladondho. NojdftleZitGjgi
svGdci, ktePl jiZ vypovGdGli svA
svGdoctvi, byli opGt predvolAni, a
mezi novmi objovil se pan Allun
Fane.
Pan Fane mftZe velmi mftlo
objasniti. Vidival obZalovandho
GastokrAte vo spoleGnosti Alisy
Warrenovd i v niGslci zAPi, kdy
uprchla z domova. Nepovazoval
nikdy pana Earlscourta za jejl-
ko milonco, nobot' nobyl k ni ni
kdy .pozornojslni nez ostatnl, kte
Pl dleli v OpatHtvi. VGdGl, Ze v
zAPl jel jednou veCer do Londyna,
ale nepamatuje se na datum. SI3--
sel driihdho dne, Ze se miss War
ronovA pohPoguje a Ze s aim od
jola. Divil se tomu a nepPikla
dal tomu viry. Myslil, Ze se pan
Earlscourt pouhoii nAhodoii s ni
setknl na "nadrazl. Byl pPesvGd
('011, Ze jest an Earlscourt ne-
achopon rozvAZIivdho svodeni a
nebo zavrazdGnl. VGdGl, vZe jeho
ininulost nobyla bez poskvrny,
alo jeho provinonl byly iouhd o
bycojnd pofiotilosti nilAdl ni
kdy zloGiny.
Hlubokd vznigonl nastalo pPi
jmdnu driihdho svodka. Byl to
FranciH, baron Montalien, bratr
obZalovandho.
PPibliZil se na smrt blodj' s
inodr,ini kruhy kolem of.1 a rtfl,
oblocon GornG; vypadal, jako by
byl tGZce nomocen. ZaehvGl se
pfi iiohlodu na In vici obZnlova
nyoh; jolio bias znGl rozochvGnlm
slabo; bylo to zcela prirozeno,
kdyZ vidGI svdho bratra v tak
hrozndin postaveni.
Lord Montalien pPlsahal. Ob
Zalovan' byl jeho bratr. Znal A
Hsu Warronovou dlouhA ldtn.
Ctil vZdy ji i jejl colon rodinu.
Noslygol nikdy, Ze by snad byla
lohkoiiiyslnA. Chodil k nim Ga
sto, ale jen kdyZ gel kolem
zPidka tain sol. zftniyslna. Zastal
t ti in Gasto svdho bratra a po
tkal ho i na jjrochAzco s miss
Warrenovou. C'nsto si ho dobl
nil, Zo chodi za rychtAPovou h;z
kou dcorou, ale nepovaZoval to
za niu vAZndho. VGdGl, Ze jeho
bratr zantf'SU jeti sedmnActdbo
zAIi do Loudiuu. ale 0 AtGku dGv
co to zvGdGl teprvo druliy den. Byl
pPekvapon a zulekl so, kdyZ ma
sdGlili, Zo s bratrem uprchla. Jel
pPlStfho dne sAni do Londyna, a-
by bratrovi domluvil, ule novidGI
ho nokolik t.dnft. Jedeu z jeho
' 1 . ...i 4 t 11 .1 . . 1-
iiosu, -a 11 gn. si nieuniuu, oujei ia
kd toiiZ dobou z Opatstvi. Pan
Stodman jost nynl v Australii.
Sir llordon jest v Indii. Toliko
jeho bratr, pan Fane a setnlk
Villiers zbyli zde z onGch muii,
ktePl v ond dobG byli v Montali-
lean. Zftstal nejakou dobu v Ixn-
dyiif 11 pak se vrAtll na nGkolik
dni do Lincolnshiru; Alisu War
renovou od jejlho AtGku nespat
Pil. Jeho bratr ho navStivil v jo
lio byt 11 prod svin odjezdem da
Ameriky. Bylo to v tdeu vAnoE
nl, usi tPi dny pPed gtGdrm
duem. Mluvili o jeho odjezdu a
0 posledni villi miss Earlscour
tovd, ktorAZ ho vydGdila. Neza
platil bratrovy dluhy; miss Earl
HcourtovA je plutlvala. C'asto h
napoinlnal. Mluvil s nim GastGji
o Aliso Warrenovd, ale Vlt bo
vZdy odbyl.
Pohnuti lorda Montaliena bylo
nesmirnd. KnZd cltil s nlm sou
strast; vZdyt' vypadal tak nemo
con jeho tvAP byla pPlgerno
bledA a tiskl si ruku na svd srd
co. Vltovy tniavd oGi se na nGho
uplraly, tvAf jeho byla ziirmou
cona a vAZnA. Poslouchal jeho
zrale proniyglend krivd svGdoctvi,
a nebyl-li dosud docela jist o
bra trove vinG, tato bodina ji do
svGdGila. Pak pPigel na Padu sotnlk
Villiers, kter s vrouclm pPAnlni
nby svdmu prltoli prospGl, nebot'
byl ftplnG o jeho nevinG pPesvGd
Gen, jeSte mu vice ugkodil nez
vgichni ostntni. Znal Alisu War
renovou a obdivoval se jl. Neve
del, byl-li Vlt jejlm niilovnlkeni
nebyl by si to vftbee dovedl
pomysliti. Pan Earlscourt trAvil
dva dny pPed svym odjezdem z
Anglie donia. On sAm byl ve sluZ
bG cely don tPiadvacAtdho prosin
ce a nagel po svdm nAvratu
obZalovandho saniotna v pokoji;
bylo jiZ pozdG v noci. SedGli po
hroniadG a rozmlouvali a kouPili
asi dvG hodiny jeho pPltel so
zdAl zamyglon a rozcilon. Zavadil
jsem takd o jeho bezstarostnou
minulost, a tu Vit propukl v hhi
sity sinlcli a pravil: "Poslouchej,
stary liocliu, co bys tomu fekl,
kdybys vGdGl, jak svd lehkomysl
nd kariefe jeStG zitra vloZlni ko
runu na skrAnfi?" OpGt se zasmAl
n uechtGl mi vice povGdGti vzal
svou sviGkn a gel spat. KdyZ so
pPlStiho jitra probudil, spatPil v
sousednlm pokoji Vita, obldkajl
clho se pri rozZatd svici. Volal na
nGho a ptal se ho, co u vgech
cTasft dGl A? ObZalovaitf odpovG
dGl, Ze v osm hodin 111 A nGco velmi
dfileZitdho na prAci. "Vlg, jde o
nGjakou dAmu, A'illiers," pravil;
"a dAmy nerady Gekajl." Usnul
jsem opGt a probudil se aZ o devA-
td. Miij sluba mi pPinesl samo
var, a jA se bo ptal, jak je po--zde,
a vrAtil-li sd pan Earlscourt?
Rekl mi, Ze jest pill desAtd a zo
pan Earlscourt se dosud novrA
til; ten vSulc zatlm vstoupil coly
zasnGZen'. Rekl nAm, Ze jel v td
chumelici, a byl nesmlrnG libido
y$: Snldali jsme spolu. Nezmlnil
se vice o svd ranni vychAzco. Pfod
jedenActou bodinou odegel do
domu sira ana Charterisa, abyi
se rodinG porouGel. O dvG hodiny
pozdGji odjlZdGl vlakem do South-
umptonu.
Mezitim, co setnlk Villiers vy-
pravoval, co vGdGl, vstoupil ja
kysi posel a ouevzdal panu Car
sonovi list. StAlo v nGm asi nGco
velice dflleZitdho, nebot' obliGej
advokAtftv pfi Gteni ppekvapenim
a radosti zazaril. Bylo jiz dosti
pozdG odpoledne soud musi
vgak vyGkati.
Samuel Waters, sluba, o kte
rdm Villiers mluvil, byl pouledni
svGdek a potvrdil vpovGd' svdho
pAna, tykajici se jodiuini pana
Earlscourta ouoho jitra.
Tlmto svGdetvlm bylo ukonCe
no soudnl jednAni. Pak povBtal
pan Carson s pPljemnou ftvodni
poznAmkou, ze jeho PoG bude
krfttkA. Pravil, Ze od zaGAtku do
konce bylo vgechno nahodild a k
vlPe nepodobnd. MftZe uvdsti
111110I10 pPIpadii, kdy neviuni byli
odsouzeni uAslodkem nubodilcb
dftkazft, a Ze jojich ncvinnoat
byla odhaleua pPilig pozdG. Paa
Earlscourt se sctkft s neSfast
iiym dGvCetem na stanici a do
provAzl ji do Londyna. Ona je to
cizi poprvd ve velkdni mostc
uuavena a ustragenn, i ZAdA ho
jako pPitele a ochrAnce, v nGhol
sklAdA vegkerou svou dftvGru,
aby ji doprovodil k cf li jejl ce
sty. UGinl to, neskryvA se pPed
kvartyrokou. PPi svd druhd nA
vStGvP, 0 nGkolik tduft pozdGji,
jednal prAvG tak; gel vePejnG, ne
zahalen. JoduA tak drnliy muZ,
jenZ svou obGt' nuvgtGvuje v Gird
tmG a zahalen? Jak mftZe b,yti do
kAzAno, ze mftj klieut a tento za
halcny muZ jsou jeduu a tal
osoba?