Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, November 12, 1903, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A'
Cfm da!, t(m hfif na torn avetfi,
to jo pravda Jlsta,
pro nekterfi lldl tu snad
nobudo uZ mtsta.
DIIv kdy2 Clovek neco vyved'
novSdfil si rady,
sebral Svestky, odccstoval
za most do Kanady.
Tam s nArucl pfljall JeJ
VZdycky otevfenou,
vCdGllt', 2e dollary mil
kapsu naplnenou.
Kdo je splasll, co Jim po torn
ma je, na torn dostl,
tamti lido, tl nomajl
za mak zvfidavostl.
Ve Skole.
UCltelka: Proc nemos SAtek kapesnl?
ZAk: Byl pro mno je&te pf Ilia CI
sty. UCltelka: Jak to?
ZAk: Takhlo: Kdy2 mamlnka sAtek
vypere, dostano jej nejdflv starsi so
stra a po nl dostanu jej teprv JA. Nynl
vSak jest pro mno jeste pflll Clsty a
proto jej jeStS nemAm!
Momentka uhlife.
Zaleskla se v oku jeho
jlskra Stestf tajenobo;
prsa vzodmuly mu pllce,
k usmSvu so mely lice.
Od kapsy se ruka smckla,
pohladila tufiny bflch,
nadeZ usta jeho fekla:
"Hnedle bude prvnl snlh!'
Padne-H nSkomu nSco do oka, radf
se kApnout do oka ollvovy olej. Pad-ne-11
vsak hoslkovl holka do oka, po
mule lepe "llskovy olej."
"Hej, dtsnlku, co vSechno davate do
kavy?"
"My,jroslm? Nlc!"
"Nlc? A Ja hloupy v duchu pfemltal,
pro5 je to takova vodlCkal"
Lldska pflzen, mil? hochu,
na zmfiny Je bohata:
hned pro tebe vence plete,
hned na tebo kost'ata.
Lida bojl se nestSstl a too zas asl
bojl se lldl. NecbodI nikdy samo.
V hoatinci.
"Ale pane Josef, co se atalo tam to
tnu hostovl, Zo ustavicne ieptem nada
vi?" "I to on ma to zvyku Cist skoro na
bias, a ted' prave odflkfiva jedny vie
trbajlcl novlny!"
"Hej, prod zvonlte umlrAckem ml
to koatelnlka?"
"Col nevlte, 2e umfel?"
"A dejte pokoj! Tak se chudak nedo
Ikal, aby si Bam odzvonll!"
Vailiek a hil
Vailcek pflnesl si z Prahy hill, kte
ra nemSla drZadlj. Kdy2 se jej otec
ptal, proS si koupll hul bcz drZadla,
pravll Vaaek: Hul mIa drZadlo, alo
kdy2 Jsem vyfiel zkramu, zpozoroval
Jaem, 2e Jest ml dlnuha. Vratll Jsem
M ttiy do kramu a upozonill Jsem na
to obchodnlka. Ten ale pravll: Snadna
pomoc, mlady pane, trochu Jl dole ufl
anote, a pak padne dobfo! Ja ale pra
vll: Dole nebudemo nlc fezat, dole Jo
ml jakorat, ale nahofe Jo ml dlouhA!
A tak ml jl ten obcbodnlk uflznul ua
here. Bvatecnl stfelec: To Jsem al ulovll
Uses peknou rymu!
Sena Jeho: No tak, tedy pfece neco.
Mad? neulovli anl to!
Z cesty osle, panu pulmlstrovl!
No, no, Jen ne takovou pjtehul U2
lak mnohy z nas byl pulmlatrem!
V podJesenL
Ul Jsem toho znAmky naSel,
Je so zlma bll2f,
neb jsem dostal rymu, kaSel,
a loupAnl v kftZl.
Mlmo to dflv pfedo vraty
Cekal Jsem na "hvezdu",
ted vfiak brzo, zlmou Jaty,
laxu do prOJezdu.
Pak oviemt
Pfednoata domAcnostt, vrfitlv se po
"desato", svalt se na zem. Pan! (ule
kana): Mary, honem itamprll koflaku
panovl se udClalo na ntc!
ManZel: I nech toho, starA! Ja u2
Jlch mil osmnact a Je to ilm dal tlm
horll.
Boudce: Tak co mdte spolu?
Jeden z uCastnenfch: Pane soudCe,
my Jsme tuhlo bo sousedem ve pfl.
Soudce: Vy 2e Jste vepfl?
Druhy ancaatneuy: Anol
Na banco kdy2 knstr v poitech
o stovku so zmylll,
sebral kasu, rychlovlakem
' do Kanudy pilll.
Radnl, Jon2 se nechal chytlt,
dal bncd mestu vale,
odojel tam, nnc so trudlt
v hloupSm krlmlnAle!
AIo vSecko ma svuj koncc,
to u2 davno platl,
kdo by to fek', 2o so tohlo
take Jednou zhatl!
Kanada so od Anglle
urazena cltl,
mermomocf k nasi zcml
cbco so pflpojltl!
Osud slaneSka.
Profesor Ichthyol vratll so z cest za
mofskj'ch a pflvezl s sebou 21v6ho
slanecka. Dobfo v6da, 2e slanoiek zdr
2uJo so vo vod6 slan6, z&sobll so toil'
to. Cht6jo s6 pfesv6diltl, vydrZel-ll by
slaneeek tak6 vo vodo sladk6, pfllfival
ku slano vod5 pozvolna vodu sladkou,
zpoCfttku v mnozstvl nopatrnfim, po
zdejl v mnoistvl vetSlm. SlaneCek no
zahynul. Profesor si pomyslol: KdyZ
mrsko mfl2es 2It vo vodfi sladkC, Bnad
bude Zltl 1 na suchu. Vyftal Jej z vo
dy ven, polo2il do menslho sudu od
slaneikil, kde2 se zvlfctl vodlo dobfo,
Netrvalo dlouho a slancCek cbodll za
profesorem. Byl by cbodll za nlm bez
pochyby do dnes, kdyby profesor ne
byl zavedl slaueika k fece, do ktcr2
vstoupll, aby se osve2il. SlaneJek za
nlm vlezl do vody a zaplatll to 21vo
torn. Utopll se totl2 chudak, nebot' za
pomnel J12 plovatt.
Posvlceni.
Hejsa, u2 so doba menl,
leto od nas utlka,
za to pfljdo posvlceni,
kolace a muzlko.
Z komlnu kouf stoupa
nad kostelnl ve2
zftpalna to ob6t
na sviitek so t&5.
Vflnfi tahno po vcsnlcl,
cltls na sto pflchutl,
husa, strachem prchajtcl,
lka svou plsnl labutl.
AJ, to budou hody"
slys ty zvuky u2,
vv..
v kotllch vfe to, bublft,
feznlk brousl nQ2.
BudeS hodovat a pit!,
al se budo boflt svet,
po hostln5 roztoil tl
llnS fldy klarlnet.
O hodlnku zlatou
zaso si tak pfej
posvlceni Jede,
bopsa, hojsa, hej!
2ena pflSedSl pro mu2e do hospody:
"Ted' alo u2 jenom koukoj, at' jsl ml
pry6!"
Mu2: "No, ty ml peknS radii, kdyZ
hraju jodnlka!"
Mysll si taky.
"Vlte, ja mam tak bystry zra'lt, 2o
prokouknu kaZdeho na duo a vim, co
si o ranS myall."
"Mflj boZe to v,1m jsem asi velml
nepfljomny. . . ."
A'c ulict.
"O, hole, Klilro, Karol ra6 neclial!
Ten ml otravll 2ivot!"
Nezbeda: UZljto kazljedu, slo
Clnko namluvto si jlnfiho!
Svdtednl publikum.
"Co pak so atalo, pane kouzolnlku,
2o Jsto vCera ucdokonOU pfedatavo
nl?" "Alo nebylo mo2no vypfljilt v publi
ku stflbrny dollar na produkcl.."
Proto!
"Pamatiij si, LoupaCku: Clstota pfil
zdravl. Na pflklad proc pal: zavlrato
doma studnu?
"Aby k n4m od sousedi'i nechodlll
pro vodu!"
Btruna, ktcrd je&tt netvudl.
Did: "Co bys delal, Poplfku. kdybys
m61 krejeftrek a potkal 2ebr.1ka7"
"To bych si koupll khendy!"
Z dvojUiO zla, menii
Po zdraZonl piva hodlft
vlAda vo pflhodnou chvlll,
vydat zfikon, by platlll
dan, kdo2 so neo2enlli.
To by byla daft JedlnA,
J12 by lid nencsl bolno;
nebot' by Jl mnozl rAdl
platlll 1 dobrovolnfi.
HI ad Jest noJlopSl kuchaf, Cas
neJvytedneJSI lfikaf, spech noJSpat
nfiJSt to vary 6, a hnflv nejhorsl
napovCda.
zsl il V -y J
Najdutc rybafo, jeho dyiuku a kotvu.
"ja niKdy neuovonm, aoy deu posiouchaly, lcdy2 se s mu2em hfldam."
"A Jak to dClato?"
"Poalu Je ven."
"Ah, proto mne to bylo dlvnG, 2e Jsou vaSo d6tl pofad na ullcl!"
lVovomaii5Ssel6.
.On: "NemyslIS. 2nnuSko. 2o koufeai
Ona: "Oh, JA v&d6!n, Ze Jsl luka.f
mineseS "
On: "JA mysllm, 2e bya j' moblti
1 1
p- : :
Ona: "Ilonba na slony must bytl asl vellco odvA2nA!"
On (svAtecnl stfeloc) : "Ba ne. Takovo hovado sulfio treftto. neZli
zajlce!"
fhojf krRjkovJnii4oHhiluJ'!
nutZfC-ok u uijaltou , oKt pp
. ' ' '
pro mne
aundat."
li !,.
O iouiich, pro ieuy .
V Houtli McAllister v IndlAtiHlicm
Ozoml 2IJu oflinnrtt'tllotA UrAnlm, ItUirA
lirlMuuita byla conn $1000 za to, 2u
Ihhboiii dovodla itojryclilojl chyllll n
porazlt IH nllnd byky, Cowboyovo, kto
It tiu 7rt)iHii mU'nntnlll, inimlll ilozimll,
Jo byll dlvkou ton pfoltonAnl, Amazon
ka tu JniL'iiuJo no hucllln Miillntllovn,
just ik'ciou i!Aiuo2n6lio inajltolo rctico
u dostnlo no jt znttmonltoho vzdolAnt
m llHtuvi) v Ht. LoiiIh. A2 hu liUclllii
vdA, jlnto bo mu JoJ! ticodvrtZf iiCJuk
so JoJ! vftll protlvltl. Zona, plod kto-
rou cowboyovo innJI roSnokt. dovedln
by JoJ brzy zktolltl.
Uuuky iulcznlinl inlnlntr tii'dAvno
vydnl nnltzpiil, din nMio2 v Itunku In-
M Souy iiiohou so ntrttl plodnonty J.o-
Irznli'ntcli Btnnlc, lined po vynoSoul
inlulskTHkoho io7limluutt byly uClniS
tiony uu mouMcli utnnlotclt itoliof nycli
drub prnktlcko pokimy so Jciielijinl
pfodnosty a bylo doollono tiBpDkoJI
vych vslodkft. Mltilntr tody nynl 107.
luulnutl to obnovll a odponn'll, uliy So
ny, kdo Jon nio2no, do ilfudu pfoduoatrt
byly uatnnovovAny,
Vo Wnvorly, Iowa, 2IJo UOlotA Zona,
ktorA Jost. u2 bablikou. Pan! Klow M.
OavltiovA nluvlla noilAvno nvO "0. na-
rozcnlny, pfl l:tor62 oalavo zuHloupony
byly ityry conoraio. Prnhuhlclci Krtra
llartholoniao JohL C2 roky titnrA. T)cni
UavlHovC, Jo2 provdnla so vo v6ku
skoro (ti'iwkCni, vdAvala no tul;6,kdy2 Jt
bylo 15 rokfl n tnA nynl docko ;t tufuJ-
co iitard.
V Mnrhntu llouao, zAtnku v okremi
Norfolk v Anglll, zcmfola pfod nodAv
licin hrnbonkn OlontworthovA, ktorA
duo 2.". kvutua loto&ntho roku slnvlki
svo stfl naroznnlny. ClIhodnA Zona 21-
Ui za vlAdy poll nncllckjch panovnlkft.
l'aniatovala si JoSto, Jak ruhIovu pinky
opouStoly Londyn.nby u Wntorloo bojo-
vnly protl Nnpolconovl. llmlionkn
OlontworthovA byla filroko daloko ztiA-
inn co vclkA dobrodltolkn chudych.
TcmporonclAfky v poslodnl dobo clio-
vajt so pomCrno klidne. Tim ovfoin bo
ncclico flcl, Zo by timid iivojl iiKltncl
protl liOHtlnuAm 11 vflboe protl prodojl
n poZIvAnl llhovjch nApojil zaslnvlly
nobo oinczily; alo nntsl bo doznntl, Zo
nedClaJl JI2 takovy hfniot i Zo pincujt
siilfie potlchu. Pfl poslodnl volk6 schiV
zl, ktorA konAna byla vo zdojfilin Au
dltorlu, byly zvolcny uAnlcdiiJfcl dfod
nice: PfcdsodkynS r!. Mario 0. llrch
mova; mlstopfododkyno pi. Lut'lo 11.
TyncovA, znplsovatolka pi. Mlnnlo H.
IIornlKOvA, pokladnlco si. Ainolio Cra
mova, lajemulco si. Knteflna Sawyoro
va.
Jlstou Zenou v6 Flladolfll, ktcrA ui!
mluvlt papouslcy ntiRllcky, byla vyna
lozena novA motlioda vyucovAnl opefo-
nych ZAkfl. Mlato aby mluvlla wuna
ku ptAkflm, livedo v pohyb fouocraf,
ktery obslnrA veSkor6 vyuOovAnl. PtA
c! net ho lfipo od fonoi;rnffi nc2 dlo lid
akdio lilasu. KdoZto papouJck pfl .vy
ucovAnl lldskm hlascm nauCI fo vy
Blovovatl slovo ncbo krAtkou vfi'u to
prve po mOsIcl. Jest prj pfl vyueovAnl
fonoRrafom moZno, Zo naufl Be JI2 za
IJdcn dobfo mluvltl.
Jako romAn ito so Zlvotopla dovioto
JmCnom Mary 'cstovy z Janouvillo,
V!s., ktorA bChem nC'kollka lot z pro
sl5ho, ncvidomCho di-viete stula bo
Bpolumajltclkou a pfcdnl dolnlcl zhl6
bo dolu v Colorado. Jojl otoc byl od
lmditm v J!st5ni ntflbrnCm dolu a od
uubo nauCIla bo Mary prvnlin poMI
kfim vedy, JcZ Jo nulna k vykoMst'ovfl
nl dolu. Po smrtl otco ocitla bo todl
na v nonzl a tu Mary dncm i nocl so
uCIln n prncovala, nby si osvoJIIa vC
domostl, kipr6 by Jl opravuovaly ku
pfevzotl mlsta po otcl. To bc jl tako
podalllo. KdyZ so z nojhorfitho propia
rovala, pfevzala cAgf jednnho dolu,
kdo Bctlcala so a Asl-)G'l!cm u mohla
koitpltl dll, ktory ukAzal so bytl noj
vJS vydatnym. Mary Jo prnktlcky Cin
nou od rAnn aZ do e(orn a v rcldm
ol.oll povaZovAna Jo za dobrCho havl
lo. (?amo ticbou ye vozuml, Ze rtiSvSc,
luero mft JIZ sluSufi samoytatnG jmunf,
niA hojnost' -.fuilchu, ale doposud byla
jt prAco nillojtl Ji';2 v ostatnt.
9
C'innost.' zdravotntch luspektorck v
Auplil, kdo ustauovfny byly poprvO
roku 1S17 zn tlm flCnlem, nby bdoly
nnd dotlrZovAnlw nstanovcnl zAkona,
vydiuP'io 1: o"Uranfi dMnlc, ukAzala so
tak dfi-nou a vysledky JoJIch lirAco
byly tak pfi'.n!v6. i'e vlAda roztnnoZJla
poi'p'. Jlch ua lii. V Illrmiusbamu tnV
tn).l 12 zdrnvotnh luHpoktorok. v 1,1
vtn:onlu t), v Slieffloldil 7, V I,c-ilsu U,
v Mani'b"atra a fltookportu po 2, v
l?ra.ifordu, Oldhnmu. Pootlo, St. He
lens. MiddloaborouKb. Norwich r. Itock
AAft po I. OcokAvA so 0 Jfxtotou, So co
ncJ-IMvf jiuonovftny Imdou nov! In
s;:oklo. ky v Cstl Jlnych mfistcch. fr
forfalco ty v nepravldoln.tch obdoblch
konajl pnraJy. aby si ndcllly svO ufed
nl zkuienostl a n vy.ijfm so poWzoly
ko zvyieuS ciunostl. Prvnl takovA kon
fcrenco UouAnn byla v dubnti r. 1'JOl
v Loods. dniliA v llstoradu tfihcS ro
ku v Shelf loldu a tfetl r. 1902 v Liver
poolu. ManZcIo Pltrcwskych v Clevrlandu
uzii"p1I svazok "pro Zlyot" pfod do
oltl loiy.Od 16 doby JIZ SostkrAto rokou
j.oll so svaok ton pfetltl, alo pouzo jcd
nou so Jim podnfllo. Po fifatl mIetch
7nsto8klo se Jim po domAclch SarvAt
k.V'11 a vojnAfh, kterO dflvo Zlvot Jim
zpfljemnovaly, a uzavfoll manZ?IatvI
znovu. Nynl ZAdaJI opet, aby jlm solid
udi'lll rozod.
SlcCna Annlo Ballova Jost prvnl Zen
skuu bytostf, ktorA do?Ahla strojnlcke
ho certlflkAtu v OlilcaRU. Sloilla pfo
depnanou zkousku pled komial, mo
stem uatanovenou, a na zAklade zkou
Sky t6 byla Jt vystnvena llconse. Nynl
jo zamostnAiia co satnoiJtatny lnionyr
v Jlstom zAvod6 na Market ul.
Mllllony Jnlivt zhotovonych vyhniiluo
jvo vlnstntcli BklAniAfh 1 Ail. U'chtor
, r Co. Jost kaZdJ- rok tfoba ku prodojl
iPaln ilxpollpni, uoJIpjiSIIio prostrpdku
protl rlu'unintlckyin 11 Jlnyin bolotoni.
co2 iipjlopo prnvdlvost toho dotvizujo,
jpouze 2,'c a 50c za lAhcr.
JVla pi'UC'llOtIO;.
ObnUck a ivjnv iVntsnl Tom, ICoit,
Mu I C, zantrcotiA iii6hIocI h iiAiii6-
titlui Juko (Hun, filmtpiiuil a liual pro-
immndou, ktuifl niliiio to IioiiohI hu ju
i,t("i ilvonia poznnilioiliij nil vlaMno
iitml, Uiunuiiiimi iiocliuu iivutiiliu
Kloiluiiii 11 vt'llkiiu nAdoboii v rtuu 11
Uulliuvy m pollcnjtoni ltofikotoii, kto
r$ bojuvnl v Moxlku, vlilOl v. inliUlt
hozky laniHok nvotn, zuA o tout mno
ho povldut u JoiitO vtcu pMlliAvnt.
Do zniituiinltillio toho nit'iilcCku
v t rli 1 z tiouiidAul prnpor pocholy, tihf-
rnjlul uu k nmnovrfim, Na "1ynl.11" za
utuvlll 11 poutnvlll piitiky do pyrnmld,
niiOt'i Jim oziiAnien bodlnovy udpncl-
nok,
Potoin uo lozbMill.
Ncktoll pentze, Jlnl zano do-
br6 kiiniarAdy - ulu Zlzoft vfilchul.
Proto Jl 11 luko' limed uliiinlt. Jodnt
do hospody a tl dtuzl 11 prAzilnoii
knpiioii, tfoba k Htudnl v iioJIiIUhIiu
Rtavont.
Tninlior 1'nllGkn ooSol no pll tukovo
prtloiltoutl 11 ciilfm liojiuini ilovfltil,
hozkycli Jako obrAzky. A to bylo no
co pro noj, nobot' elpciny bubunlk
ziiAni byl Juko pnivy don Juiiii u col6-
bo pluku.
"JAfkii, Mufonky 11 l.udluky, ktorA
pak bysto mno chtC-la za mllolio7"
zvolnl biiboiitlc.
llolky uu sinrtly 1111 cola kolo, Jo-
nont ta noJfimC'loJt't, buoliitA 11 h oi"I
tna i'oniynm Jako trnk't ohrnulit nont
Cole a prnvlla:
"To tulc voJAkn!"
Tnmlior ufikllbl uo nnd ttuito polm
nOiitui iii'Aiuilio iiiikna, pokmi&ol so
coal povytAbnoutl na oiiom nilstfi, kdo
joinii mfl co iioJdMvo "vyrnzltr Imj-
nf lcntr, nlo r.optiil ho pfecu illluno:
"A proc pnk, niojo Hrdlcko?"
"ProtoZo noclicoino, nby no nAin vo
dlo Jako Svorntlcovjch AnlCco."
"Nu, a co2 pnk ho Jf Htnlo ty Cor
nookA?" "1 to, co ho HlAvA kuZdfi holco, kto
rA vofl voJAkum, SlouZIln v Pra.o,
turn al udOlnla ti Joilntin ziifimost n
ton Jl pak nochnl hozky acdot. A mul
zrovna tnkovo vfloZky a znnl zrovnu
ink ptkno bnlnmutlt Jnko vy!"
"O, JA jHom Jltisl clilnplkl" vyptual
so buhoutk.
Alo (lGvCatn. oduokla:
".lononi kilo by vofll! Juto vniclinl
Btojnl. Jodon za pot n druhy za doHot
bez pCtl."
"Plckoj, ty kolCavo!"
Tainbor chtel uchopltl Ccrnooltoii
dlvku kolom jiasu, tilo 01111 no mu no
ainlchoni vyttlila n prchala h druhyinl
o pfokot, Jnko kdyZ stfoll do hcjn.i
Svltoflvfch vrabcfi.
Dlv, Zo noporazlly v Colo tifikollka
dfttitojnlkn vAZnO pokulhAvaJlcllio Ho
Skotu, ktory ukazujo uobovCdomO pA
until nn hospodu, noustAlo opakoval:
"ajiio fajno kiiHthauH, kudo hotel!"
Kolom odpoCtvajfctcli voJlnA iicaku
plly ho ccl6 tlupy souGcdft n rokovuly
Zlvis o vojne 1 hadnjtco ho tuczl bo
boil, ktcrj5 Jo to roKluunt, a Jak dflvo
to byvalo, kdy2 ton CI ouen z ulch
Blotif.U u vojcnakj'ch,
KlucI bc vojliiAm obdlvovall, If 1)11
ho Jim na nlch kuZdy uv a praaka,
hoBpodyti6 ::aucchaly uklldu a vafonl,
chaiui prAco a vko bCZclo zovlovatl na
voJAky.
.Icdlnf kovAf Svornlk no.
StAl zamraCon 11 hv6 kovadllny a
busll zuflv6 do rozZhavonCho prntu Zo
loza, Zo bo Jlskry kolom Jonotn sypa
iy. Ii HkrAnl ho mu 111 pot, rty mi'l po
vnC isomknuty a oko Jobo dlvoco ho
koulolo.
"PomAhej PAu BQh!"
KovAf Jon tak lodnbylo zahuool a
uZ zimo obrucel so k vyhnl, aby z nl
vyi'ml novf, Zknvy prut.
"MAto, mlslfc, asl na pllno. Dovo-llto-li
biidit vAm chvllku pfltloukaU
Jsoui tukO kuvAfom, alo l jfcm asi
vyfiel zo cvlku."
"Pro mne "
KovAf vytfilil opet dlouh6 Zelozo,
poIoZIl jo na kovadllnit, ftlkovntol 0-
1 dnpjnl :ivll, svlCkl bluzu, vyhruui ru-
kAvy a JIZ to zvonllo veselym torn
pom :
"finch bAc! buck bAc!"
KdyZ nokollk kusfi bylo dokuto, od
dycbl l Svornlk a fokl:
"Umtto to fikoila Zo Jato voJA
kom." "CoZ voJAky tak nenavldlte?"
I "Aiipofi Jcdnoho!"
I A zrnk knvftfuv zavadll 0 tvAf bl
. kovatoloui s pronlknvym pohlcdem,
v nCtoZ so tajlla colA times Ico hnivii S
. litoati, pohrdAnl i uCnioho bolu zAro
, vert.
I VoJAk so na chvlll zamlool ti uklo
pll oC! k ziml. Alo potoin zvcdl opi-t
hlnvu n lokl odhodlauo:
I "A Ilm jcdnlm Jsom JA! Pfod dvo
j ma lcty svcdl jsem AnICku vaSI
dcorti. Ones prichAzIm vlnu svojl ua-
pravlt. 7,0. tfi nodelo uvICknu vojoti
1 sky kabAt a nnjmu Bob5 u nAs kovAr-
nu, abych ullvll Zonu a rodiuu. .Idu si
pro AnICku!"
Svornlk neodpovldal.
"I'sal jBt-m vAm JIZ dvnkrAt 2 Ko
toru, hue jsmo do ucdAvna lcZell, alo
ncdostalo so ml odpovCdl. Jdu si te
dy pro nl nArn. Jsto pectlvec chel
. Jim takfi bytl, a vim, Zo na odCineut
jkfivdy nikdy poidii nebyvA."
I KovAf I Itlosla ruka s perllkem, zrak
j Jeho upfol so k zem! a on si hluboco
povzdechl.
"Ba na tuhle uZ Je pfeco pozd6!"
"ProC? C02 so uZ AnICka provda
la?" Hvornlk zavrtCl smutno blavou.
"Potoin, nechApu. N11S0 mluvte,
mlstfo otCo );do nalezuu svojo
dttO kdo najdti AnICku?"
KovAf Hostfol mozoluuu tvrdou dla
nt dve volko po tvAfl so flnouct kru-
, pCJo, ukAzal k bllO zdl kolom kostola,
' za nl2 vystrkovnla svA ramenn noko
llk zuCernalych kllZCt.
"Tam!"
A na ztrnulf, tAzavy pohlcd svgbo
hosln odpovCdol:
"Po hroznA oml lianbo, JcZ Jl tohdy
Btlhln a JoJtmZ pnvodcom Jsto byl vy,
ubohA holka dlv Zo sobd nozoufala.
KdyZ si tCZkou svojl chvlll u vzdAlemJ
tcty odbyla, paala vAm, pAtrala po
vAn, nlo imdnrmo, DovGdfla so Jonoai,
Zo pluk vAft iifoloZon byl do Hoiinjr.
Kdy2 nonufila vomu dltotl otco a nobi
onot poctlvfiho Jin6tia Jala so hlc
dall to, co clovokn ztraconCmit vo
iivCtG bfvA Juillnfiii' vykoiiponlui z tl
trap u hnnby sinrt. Tu nafila JIJ
niindnojl. Na dnf) niifieho rybnlkn. AJ
pOJdoto tfinilito kolcm to zdl, mlhnv ne
vAtn ZolozttJ1, kovnnf ItflZok, NotnA
nAplHii, llylo lnl(6 U-Zku turn : 10
vc'iinitl. ChvAly Jsom Jl vysttivitl .
1110I1I ti Itiiny nochlOl. Pod tlm kit
1110J0 ilct'ia 11 vnfio dttO...."
A mlslr Svornlk obrfUll no zvohu
op6t k vyhnl, vytAhl novj lorn Zoic u,
fliopll no znno porllltti a lifmil n bon
III, Zo nobylo mil iilova slyotl.
tliiiul Jo lake mil iilyAotl noclitol
A l;dy2 pfoeo Z(.'indl',n6 Joho pA"
t''Zkfin porllltum kk'Htitl poCulo n on
zrnku opOt pozvedl tolio druhCho ua
tain nobylo. , . .
Jonoiii 7. nlloo vfofilolii trubltii, uvo
lAvujlc! roztruSoiifl voJAky opfit do lady.
Dr. Diaz, slavn? wML
Xnimal Vicente Colorado.
IJoktorovl pfljoln do Mndrldit l.clijr
uu Jiu-ciiIohhI(1iii vlnkeiii o pAlo liodl
11O 1A110. Odiolodno koiuiln poradu M
dooroii,
"Na tvojn iiiiin( JHom so dnla na co
ulu luiiiroilloiiC', MuZI tvoniu Jboiii no o
nfni noziufnllii, juotoZo Jsl ml turn ulo
Zlla iinprimtA mlConl.... Tod' Jiiom
zdo; co ho dOJo?"
"IkuucIo ho vrAtll pfod tn'kollka dny
z Aiuorlky, a jnlt vllo, iirodlol tttui
Hkom dva roky."
"DobrA."
"A mtiiiilnko, zntlm..,,"
Isnbol ho (lain do plAco.
"NoplaC, dcol'tifiko." '
"Acb, Jhoiii vollco noiit'ar,tnA."
. "NoplaC 11 vyprnvtij."
"Byla Jaoni Jako oniAmcnu, pflfilo
to na mno Jakoby mno nfikdo oCaroval,
a tod' toho trpco lltujl."
"Alo Coho? Povez!"
IhiiIjoI objala tnatku kolom krku, po
InZlla Jl hlnvu tin rnmcno, pfltlskln Jt
rty k ucliii a potlchu Jt dvCma Hlovy
vyjovlla avA ncSteBtt.
NiiHtnl tonkiiy okumZIk mlConl. Inn
zol plakala.
"I pro pAna! A co ul poCncm? JCvt
II to tvftj mu21"
"I'roto tniiulin z Mcdrldu a nesct
kAm ho h nlrn at. budo po vem."
"Alo ktim pojcdci'i?"
"Do doniii, klorf Jaoni si k tomu nn
Jnla v Ctirabuncholit."
"A co fcknomo tvomu manZelu, nby
noniol podczfent?"
"I to Jiiom uZ vymyollla. NnpfSotno
totO Mnnuolo, aby nAm poalala ttlo-Hi-am,
Jaky Jt urCfnto."
Za nCJnky den doatal doktor Diaz
BkutcCnC tuto tek'Rrnflckou zprAvn:
"Otoe zAnCt pile; alo; chec vAs vl
dot Manuula."
Kouknlo 1 toho dCdlctvl.
Doktor, vf.ccok potCfion, povCdSl 5o
trnO tu zprAvn oboma Zcnnkym, l:Ut3
t3ho2 vcCcra odjoly rychllkcm.
"VHlmojto si mojl Zcny," fokl dok
tor tchynl pfl louCcnl. "Nent nojak v
dobro kflZI."
"NcstnroJ no, budu Hi Jl hlodGtl."
"S bohom Isabolo."
"3 bohom, iEmacIo."
MnuZolA bo objall.
"A papA nt' so brzy uzdravf!" zvo
lal doktor, kdyZ uZ ao vlak rozJtidM.
V iicJIjIIZb! staulcl za Madrldcm
matka h decrou ukcnCliy ceatu, rAno
uo vrAtlly do Madrldu a odjely povo
zem do Carabanchel.
Tcta Manucla pfljlmala doplsy do
ktorovy pro Isabclu a Isabollny pro
doktora a odocllnla jo dAlc.
Jcdnou' rAno v zlir.S oOckAvul doktor
Oiaz Jeht6 ue2 so rozcdnllo. vlnk Bar-
colotifikf a pfechAzol po pcronu.
KdyZ pfJJlZdCjtct lokoraotlva zapt
skaln, poaptnil doktor vaecok vzruSen
k vlnku, a v dfllco v okn6 dAmskeho
oddClent poznal plavou hlavlCku Zony
hvC, ktcrA mu roAvala na pozdrav f.At
kcm. "Ignaclo!"
"iBabclo.!"
Objall so a polfblll se blitCnS vo
fohliilfii oboccustva.
"Spravlla jsl se. A jak se vede pa
pa?" "Dobfo."
"To mne !."
"A vfs-ll pak, Zo nc totC Manuele na
rodllo dCt'Atko?"
"VZdyf Jo jt padesAt a nCkollk'"
"Inn, uZ jo to tak. HezouCke dltf."
"Kojf Jo sama?"
"No. vzala si ltojnou. Kdybys dovo
til "
"Co pnk?"
"Kdybys dovolll, vzall bychom nl to
ho I'.iuka... ."
"Kluka!"
"NcniAmo satui nlc... Mne by to
iH'sralrnS bavno."
"Ale..,, nvolt Jebo matka?"
"Jo to Jc-jl jedino pfAnl; hovofUjr
jsmo uZ o torn."
"! pro mne."
"C0Z0?"
"Vozml Hi ho."
"NapUl tarn jcStO dnes.1
"Napls."
"Ach, ty Jsl zlaty muZlCokP 1
Draha Nickel Plat
bude prodAvntl llstky pro vzdAleno
150 mil 'Xu n 2(1. Uttopadu za lla lra
vldolnC'lio jfzdiipho pro cosltt tntn a
zpCt, za pMClnou duo (llkuvzdAnl. Do- v
ba nAvratu konCl H0. llstopiulein lt.i;
Til osolint vlaky vyJIZdt ttotinC do Kr.
Wayne, Ck'volandu, Erie, Buffalo, N.
Yorku, Bositonu a do novoangllckj'ch
stitnlc. PlomrbtPuC jlzilno so neZAdA
1111 ZAilneni vlaku drAby Nickel Pint,
.lldla pUHlklAdnJt se nn tCto drAzo r
jfdt'lnfch vozooh dlo niuorlfkoho Ulu-
Iboviitho npilsoliu v cono oil 35e J
'$1,(H ti tCZ a lu carte. Jlzilnt llstky t
Clilcncu so prodAvnjt v C, 111 Ailniut
1 ul. n v Auditorium Amies. Telefoa
Central 205". NAdraZt ha Sallt A Van
jBurcu ul. u Elevated Loop,