Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, October 21, 1903, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PfudeXly tydcn klesla conn nczaslouf byti obcnnom tdto rc-
prasat v tiliu piAmereni o 50c.
na 100 lb. Niiktoif obchodufci,
hlavnd ti vonkovXtf, ztratili nino
ho set dollaru. Jo to jen piece
znatncnitA voc, tyblo bursy, jeni
tak pcSHvo so stnrajf o poctivy
obchod v zein! I
Vsecky ihuhy iiblf v coud znad
no stotiply. Proto bjla nejspls
ta nekoncenn tabanico uholnych
bnronu so stavknii, zascdAuf t
smlrnd tdmur dtvit milfonovd ar
bitracnf kfinise, co2 vSecko inelo
?n ndslcdrk -'rizsf uhlf pro spo
tL'bovateld 1
ptlMiky, led zvihl so v ubyiVjni!'
ho autlaw.t.
Ta "uinovA" uovindrskA spo
lucno?t vyddvajfcf jodou Hst asi
p id pfll tuctom rflznych titulu.
rAda by so stala, hlavne totii
tea jej( znklndatel, opet ndjakym
dolciitytn fal t irein v politico, coz
byl i sc vSfm politickyu: proved
Sent prod tremi loty za $8000
prodnl. Jen dejto pantiUovi noja
kon pulitickou inoc a on budo
ojiot hrozit povdSenfin vSum vo
licflin na tolegrafufch slonpccb za
niostcin, da nebudou volit pro
knndldata, kterdho dporuSujc,
j'nko to ucmil r. 1 886.
Kdo jest pfesvodion, 20 s ma
jetkem obeenfm ma so ldpo hos
poaafiti nc2 sc svyin, tan must
pak dati bias svQj kandidAtfl fu
s'onistA pro mad pokladnfka C.
E. Bowlbymu, ktcry urad onen
vzornd a hoypMlArsky 1 f Jf. ponS
vad2 jest bo uplne schopen. Tou
nejvdtSf poSctilosti jest volit z ja-kj'-chkoliv
pohnutek dlovdka nc
sr.bopndbo, ncbo musfmc v tako
vdm padu prccc pfedem veddt.ze
musfmc plat it ndkoho, kdo to za
nMu) povedo a ncbo jitiak ndsti
nescliopnoptt td ndsltdky.
H iioversky 4T.igb'iatt"priued
due 14 d-erna po kbunu pluko
vnfka P.wlovif.e, ktcry byl zastrc
len pfi litoku na kral. manzeld v
Srbsku.A obi a ten zacbovala pry
si praktickA redikcqfpro'dalSf po
treliu znamenitycjV bsobnostf nc
bo dne 1 t'l zdrf u'vercjnila yl o
braz, ani'fedinA Sarka na nem
byla zmdhdna opdt a tcntokrAte
stAlo pod zmfnenqu podobiz.1011
"Bocrsky plukovnfl:' Adolf Sehiej'
"Alios da .gevesscnt" flkava
Ndmec. Takovd kousky provAdf
v Omaze jiz hodne ddvno a jed
nou doccla sfixlovali tarn slavnou
americkou heredku Violu Alleno-
novou v stredovekeW divadelnfm I
odSvu v tragedii "In the palace
of the King" a dekoletovanou za
posluhovadku z restaurace Daisy,
Carltonovou, ktera vBloomtngton
1(1., zastrelila pf. Lesloyoyou, s
jejuni muzem udrlovala ncdovo
len ponidr. Mozna.zc by sc. tatb
"reprodukce" nebyla pantatovi
vyplatila, kdyby se umelkynfi by-,
la dovcd&la, s kym byla ztotoi
nSna. Ono jc to na ka2dy pdd
velmi praktickd taSkAfstvf.
Podle zprAv z Prague mcsela'
byti prednaSku dr. IJkyvtHcc
bourlivou. Jedna babiika pbcalii'
mezt pfedndSkou zbeiile.,n'a ipl.--
ni'ka zurit, kdeifto zvenkli' pferu
jvana byla predndSka mldccnfm
na dvdre a okna. To jsou ovJeni
velmi lebkd "argumcnty". jakd
nedajf prfli5n6 ldmdnf hlavy." To
dovede kazdy oby5ejny trhan.
Ale tak se nebojuje v tomto smS
iu. Vystupte cestne" proti renf
ku, dokazte mu lei a klam svop
logiiccu, vyvrat'te mu jeho tvrze
nf, usved2te ho a jeho stoupence.
2e se klamou a zfskdte si zdsluh.
Kazateld k&H den co den verfefm
a nikdo je nevyruSuje. Anemd
jiijy totdi prdvo? Ingersoll, ten
nejv2t5f sVoboddf svd doby, do
vcdl za jediny den sbromalditi
na svou predndSkit tolik lidf, le
tnnohy kazatel ncmluvil k tako
vtSmu mnoistvf za celd svflj 2!vot
a a polovina byla vSHcfch, prec
nikdo neopovdJii sc ho nikdy vy
niSit. Prdyo volnlho slova zaru
jest ustavou teto zenie ka2
, d&m 1 fclovSku bez rozdflu, a kdo
lu Jiezachovdvd a, neundvd, ten
Z Nebrask'
.Vo Vnicntinoaloval iiorntS
sky voifn Will Asbby, bostinskd
Ho'isnshawa a lltilla, na $5buo,
protozo mudnc3. Ccrvcncc pro
dalikotalkua on opivso,bylv bo
stinci iEalovanycb od ncznamych
osob tsico sbit.
Zo Salt Crcoku v Ashland
vytnzcna byla ondyno mrtvola
jistdho Andy Johnsona, cloveka
bcz doniova a uritcho zainost
ndnf. MA so za to, zcjohnson byl
opily a spadl do vody. V poslod
n( dobo pracoval na sokci drdby
Builingloiiskc.
I Due 7. tin. vysvocen byl v
Touhy, Saunders okic.s novy
icsky kat kostel, ktcry jmstavon
byl ndkladcm $7500. Shivnost
byla vclicc okdzalou a svccei.i
chrAinu i:onal biskupsky sckrotdi
P. Ripperbach zu aaSistonco fios
kych kneif Rev. Uora z Wahoo,
Vrdnka z Omaby, Pokorndbo z
Abie, Vacka z Plas atd. Jest to
skuteSniS podivuhoduo, jak dotno
cskych kostela v tomto okolt se
nalezd. Tak jest kostel vcWahoo,
Weston, Brainard, Abie, Plasy,
Touhy, Cedar Hill, Biuno a dva
kostcly evangelickii v Prague a
Weston a jedon kostel od druhd
ho jest vzddlen od 3 nejvysc 10
mil. Proti tomu mA fdd Pinonyr
C.S.P.S. veWahoochudidkou sfil!
I Okrcsnf vbor fusionistfl v
okresu Saunders, vyzyfd dosa
vadnfho okr. soudec a prftomue
kandiddta pro tyi urad, p. SlAmu
aby se ospravudlnil z cetnych 2alob
jake jsou nafi vznaScny a jei jsou
vesmes povaby kriiniudliif. Viul
so z falsovaul soudufch zdpiskn,
vyddvdnf no!dkoiiitych povolenf
k snatk&tn, r(ien( soudu, v nicbi
byl sdm sucaslnen a o nich roz
l;odoal, ic spo.oval s dlunlky
tfu zkrdccni ventelfi, le komias
fflp za cely 2as svdho uradovdnf
zddnou zprdvu nepodal atd. Pan
Sldma vyzvdn jest dfltklive v a
sopisech, aby se osprairedlnil z
oblalob tak t6jSk)'ch a vdinych,
jakd znovuzvolenf jeho ohrozujf.
I U Greeley fddily min. tyden
prerijnt poidry. Nokolik farem
v'yhofelo a tisfce tun sena ve sto
hdeh bylo zniieno.
I Ve Wahoo bude o budouefch
volbdch hlavovdno o bondch na
postavenf nove okrcsnf budovy,
coi jil nfckolikratc pfed tfmpro-padlql
, M. Aronson, nekdejSf Kube-
Hkflv impresario,octnul se onehdy
v hotelu Her Grand v Omaze ve
velmi neprfjemnd situaci, totii
bez td nejdfllelitejSf 6dsti mulskd-
ho odSvu, bez kalhot. Mr. A
ronsou toti2 dal veer jednomu z
bellboyu svd kalhoty, aby mu je
'dopes! ku krej(mu spravit. Hoch
pr' kalhoty odnesl a kdy2 sc ani
druhy den rdno nevracel, zvonil
Aronson jako pominut, privolav
niajitelc a ten vSecky poslfiky v
hotelu, nei Aronson nebyl v sta
vu poznati poslfika, jemu2 byl
neSt'astnd kalhoty odevzdal. Ne
bylo nic, nei lo musel majitel
jjflj2iti Aronsonovi jedny ze svych
kathot a vyprostit jej z nemildho
postavenf.
I V Omaze zat2eni byli mezi
jinmi Prank PHborsky, James
Kulhdr.ek a Frank Kanicky pro
neposfldnf dftek do Skoly.
I U Beatrice zcmrela v pdtek
Polaika pf. Dublfnskd, zdmoznd
farmdfka u veku tcprve 29 rokft
po krdtkd nemoci. Zemfeld pre
2ila svdho manifcla a Sest dftek.
I Panf Jfchovd, manzelka p.
Josefajfchy v Million, porodila
onehdy zdravd dvojdtka. obe"
hoIiky. Sfastodmu otcia matce
gratulujem srdeinS.
I Dempstrova tovdrna na v
trnfky v Beatrice, posflala oneh
dy cely ndklad vfitrnfku do jilt I
Afrky
NllnilCI'lti'.tll V.AKO.W
nUnrnvmi. Irflt vvtcfn nrutl
mim mm.
hlavy, suchdinu Inmanf, ntd.
DMA. MICH TI1UA RVlutn!iiy
"KOTVOVV"
PAIN EXPELLER.
Tr li.n a rx'liriltilillll rllAlllkllll " kullA."
"Jcilno iiuioliiTi iinvilCcnl iniinycTt ob H
W....Y..I. If II. I-..,, 1617
Ora Richl.ia-KOnWT'MIN
DFlLLtl! ncmi nlKdV chv-
biiti mozi dornicfml ItJUy,
3 lK
ll.lc. fiOc. u vlccli ItkiimlkO neb pUtc flriiif r
, Ad. lilrhler Co., Sin I'rxrl iiI.,Noit Vork '
36 ZLATYCH nA VYZNAMENANI,
(WjKirKfrn (nUijipnii ttkuft,
ixlht i tiMUsltkurnlky,
ililrAot'iiiiiif, ((,
t, Skutky plulf, 1 1
Llcucnlnvlllo, Kiih.. -ZaSlulo in 0
h nun Trlnernva IWIvl'Iui ItofUdlio vi
n 1 in I Ki jut to 7.ii:iinriili.' )i!ir nro iinj
iuluili'k clior linn stfAcn. UA Jscin
byl 11 viU illfvo iliiliiul Itodnu liofkii
ho vfna, klon'1 imio vlini ni r(1( a tu
neolicl bo. ntMio l.ll U;niio Urln'un'k
Tu' iiilim kn;.(), kdo luku lohoKt
uifval, pr toc ji t c Irk Hru vcdl Ivy,
vl)nni-, . (Mxtiihii kiillldnixkt'lio vfim
a nujluiiAfnti lylln. jnl vAlicc k upltl
ino '.1111, (J5liikiij 11:1 hII.iiIcI 'nliui-
ktl II StfPV, IIUSllllli! Ji! il (illlf sell ipuy
ml k 7.ay..'viUif cj ku'u potravy. Tim
v.vt-voif ii v ii krrtv lio. AUo 111 vcli
pHsiiil, vy.lviilo ce.liS t.iMo a pflnitsf mu
71 ru v 1 11 still. U ka.itoho llsLu, v 11111
uvi'ii'jnnji'iiic, udiU'itmn plniiu mlii'sii
illy ku.ily oiuyl byl vylouSoti a ku). lo
mu jHmii ocliotnl 1 rlj,'lmily cttip s"t
pled toy 1 1 1 ltul'to opiii nil, ph g mm.
st'ill praviS Trluernvo IC-SlviJ lioiki' vf
110. itluiMi vrtm na fan, abyate do-
Htiill vfim ni'jlcpsf.
V Mkrfrnicli. t'ifiro 7n .lo.'c
pTfiiir 1TT A m1,I..M(1 11 v Phi Til
...1,,. t. . .uiiii.rii,., xil
I'ilscn St-ui hui Sxlml (Msttihn kiillforn
k51iii vltui v3-t:li (Irulifi. Cony mfrinS
UoplSto si pro cotinlk.
Lcsliu G. Kurd
Na Vncobccnou zAdost budo
v pondSli 2. listopp du
(Iniln'i pf cdmiska
dra. Bky
v Opera Housu vc Wilbor.
Krajand svobodomyslnf zvou
so k hojndmu ufastonstvf.
VstiiinO 2.icen'.ft.
ft I
in nQIJU'jlll!
mm Yelky sousedskyl
I a posvicensky 1
uspofddd
Kolnickd Tel. Jed. Sokol na Brush Crcoku.
I v nedcli dne 25. fijiia
ij : : t-z . Jlfe3
Zaiidtok ve 2 bodiny odpoledno. ffl
j , Vstnpnd jako oby(vojri?. Ka2dy jo zvdn.
' 1
ElDifKMifeiiiire
Zasdno,
Ycdniico, () casopis tcnio nut plis-
tupnejunk lldom ji-dnoho politick 1'-
ho vyznitni. nybrz in v rndy Ctcnui 11
avydi ufld i na sta ropubllkkanskrh
vollon 11 ze v poUtlco tuchnrul so vidy
poctive a gprnvodllve, Ziiditinc, au
vlaatnfho Cusophu Jeskt'lio v tjiutu
jiKticlalnfiu dial riktu uuuidini!. za do-
pfdnf tufsta ku pkdstavunf niisubo
kandlddtii Lusllu G. Ilurda iiiiSbu vo
HiSrt 3 republlkauskyin, coz nenf ulc
nespravudllviSbo.
Lodllo G. Hurd nirodll sc v r. 18.11 v
Lafayette Staik C.. 111. VzdClanl
svd iiiibjl na obccnycli 3koli5ch a nu
kolejl ve Wliaton. V r. 1871 so ozenll
SO si. (iClllH A. llUldvnil .n vr 1K7
pfcsidlll so To N'ebrasky, usadlv se na
farrue 8 mil soveroziipadne. od Jlar
ward. Zde po ctyH roky vzileliival pQ
duav prAidnycli chvflleti atudoval
prdva. V roco 1877 prcsldlil so do liar
ward a byv pripusieu k provddenf
prakco prdvnlckt?, vstoupll do spoleo
nostl s nynl zoiurolvm James Lilr-
dem a ifskal si zahy velkou prukcl u
znaiiieiilte juicno jako prdvnfk a by)
pro sve scbopnostl lunavan vseobecnS
zijcd'ioboz iicjlepS'cli priivnfku ve
stitru. V roco 1888-0 zastdval mfst
jf b.
buiiiuiiiu seiiaiora, kuc pro svou elt
nost pouiiil na sebo vsecku pooruosbt.
t'red osinl roky uobdzel so o nomlnaci
dlslr. soudw, Ice v konvencl podleb)
t. A. tH'iirlovI t NeUon klery byl alt
ixirazen G. W. ritubbsem, nynejilm
doiuiccm a kaiulklatoin pro tv. iu-.ul
Clnfce iot pixlstavenf naseho kan-
didaia.coJiu repubUkdnftm, dopo'
rucmerao hn jleh pifail co muze poc
livho a schopmSho,
Itrp. Vybor.
Sezona kamen
v.. kamnafskem obchocle.
1
Bra
05
V"1W vv)H'i- tech
in jOa C'Uoi'tll.'jslull kll-
fliynskycb knmcn
BUCK'S
Bile cmailovutia dvfp-
kn, mlr.ka atd. Nojlcp
f a ncjlovn'jsi kuinna v
trim.
Josef Trfska
m
prevzal zndmy hostincc
3 A CQlN
3
5 My cepujemev celdm state oblfbeny Storzflv leldk.
My mamc na sklado ty nejlep3f vfna a likery a proda-
vatne je pro domdenost za nejniiSsf ceny.
is
t fit .1 K . . V. . ..
U nfis schazi se vzdy prfjemnd spolecnoit.
Obsluha vlly vzornd. O, bojnou prfzefi zadajf
I OYACH TRISKA
m
vs.-
m
J. F. SPIRK
WILIJEK, NEII.
Xastupujo ppolclilivd a
osvddcnd spolcenosti po
jiStujfc! proti ohni, blcsku
a viehfiui, obstarslvsi pflj6
ky na farmy na ncjniisf
liroky a vjom pracfin 110
taFdky.u vo uijo zvlaStn
pozorno8t.
Zasilky penuz do CCch
a Evropy vftbec spnivne
jsou 8prostfcdkovany.
Clicotc-li prodati nobp
koupit furmu nubo most
sky majutck, obrafto so na
noho s dflvurou.
J. F. SPIRK
WILBEH, NEB.
CESKE DOMOVINY
Vice ne 100 ceskchroditi
usadilo se v okoli
za posledni tri roky. 8
Jo5tS jijst im'sta pro sta rod'n -r Bolivar a kolcm dnihy
' 11
"Willoer
BREWERY Co
Vyrdbf nojl'jpSf, pravy desky, vScobccnd obliby doSly
a uznany
lie AlsM
ili 7tii
PivovarlnrisiMtren josttlokoiialmi stro
ji. Yrchnf Klutlok jcstznainy odbornik a v
liascm pivovai'o i)ouzi'vano,jcst k vrol)6 Ipiva,
loho nejcistsi'ho malcrialu.
n NaSo pivo cepuje sc;
v Opora Hodsu. Paska a Prftcliy,
Pictuni aAnilcrl. Dorccky a Marc, J.Stcnicr
Tvrz a Pospi'sil vo Wilber, Jos.Dvohik
Pleasant Hill, aid.
Frank Rychtarfk, E. J. pirk, F. W, Beck, majitelovd
Pivovar ? Wo.
F. J. KOBES, majitel.
Timto dovoluji si oznamiti ct. vcfojnosti, 2o mfij pi
vovar jeSt nyni doholoven a opatFen tomi nejlcpSfnii stroji.
NcSctfil jscm nakliulu ani pnico a zh'dil pivovar tnk modcr
nfi, jak lo bylo, jen mozno. Pivo md nenf k pfekonanf. Je
zdrave, uistd a clmtno, vafend pouzo zcsladu achmclo a kdo
bo jednou okusf, niusf doznat, la rovnii so plzcnskdmu. Ma
jo siim dlouholotou zkuScnost v oboru torn, ncjsom nucon
spolohati so na nczmimdho filovtika, dncs tu a zftru tarn. Pi
vo k dostani od osmiky az do sudu v pivovafo i v hostin
oi'ch u Braver & Kcrsonbrack, DCdic & Wauok a Win. Kail.
Spolehaje na dalsf osvoddenon prfzen t-vdm v ucte
F. J KOBES,
majitel pivovaru' v Crete, Neb
l'ivo v lahvfch:
Blue Ribbon
Elite Export
Vicna, Export
Family Export
Pivo v soudkdeh:
Expor
Standard
Mnichovskd
Hoffbrau
Nejmo'deruCjsf pivovar na celem zdpade, opatren vSeml nejnovSjSfm
plvovarnlckynfl stroji. ArtdzskA, 800 stop hlubokd studn5, hdzf pill mlllonu
t'alonii vody dennS. Voda tato jest clstA, prosta vgech Skodllvfch mlkrobo.
.proto jest pivo nae nejzdravejfm plvem v Amerlce a co takov bylo vyzna-
monano statnim narodnf ospodarskym vyuorem zvlastnlm dlplomem ze dne
10. z-iff 1896 a pak zlatTiu medallf. Itocnf vjroba 200.000 siidfi.
Pivo nae depuje se v ndsledujfcfch hostinefch:
SASEK & PLACEK,
7 RISKA A CVACU.
Zvl.iUiii vylotui cony b'stku za jednu cenu a dva dolIary.Lfstky
yto so prodavujf prvnf a tfoti litni-y v mdsfoi. Podrobnosti vamsddii
na poZitdani s.A. IIUGIIFS,
general Emigration Agent, St. Louis, Mo.
Transmississippi Marble Ms.
NOVAK -Sc KBETEK,
HUMBOLDT, - NEBRASKA.
Jcdin 2esky a spolehlivy zdvod sochafsk v Nebrasce. Sprdv
ndmu tcsAnf ndpisfl v ceskd fc2i v2novAna jest zyIAtnf pozornost a
pomnfky umfilecky provedend z mramoru, granitu atd. stdle na
roce velkdm vyberu za ceny nejlevnejSf,
Kdo chcete nalezti vzdy dobrou spolecnost, chutnd zd 3
S kusky po cely den, ffzny lezdk od ledu, likery, vfnajemne
doutnfky, navStivte v novdm iejich ' 2
I CORN CRIBU. ( j
g TVRZE A POSFISILA. 3
r Importovand vfna a likery v malem i velkdm za ceny
nejnizsf, vSeho druhu pivo ldhvovd atd. E3
r " Nojlcpsf nu'stnost v nifistfi.
2 . Kazdy den ve dne i vecer pratelskA spolecnost a -vzdy 22
S neco pikantnfho a deligatnfho k zakousnutf. 2
"Willoer, ISTelo.
Dr. JOSEF CEltNY -sa
''praktlcky ldkaf a ranhojiS
Ordlnuje v ldkArnfi Urtovi a mA
svou ordlnacnf kaneelAf nad obcliodem p. Cervcndho
jest; k siu.uum u unc l v nrci,
PODOBIZNY
na francouzskem kristalov6m skle W
zbotovuji v jemnych barvdeh gatu z ka2dd podobizny
a obrdzky ty vytrvajf krdsnd a nezmdndnd po staletf.
j' Ceny nfzkd. Prohledndte si vzorky za nagfm vyklad-
oknem. CJias J. Stiastii, Wilbor, Nelj,