Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, October 21, 1903, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DefniuduittoTii zona.
Xapsal Ucrczco Fercno. v matl'araki'
ho pMoitl At. A' v.
l'Mncsli ml rnnnf pofitu. Mezl hnldou
novln a connlkn nafiol Jncm psnnl, z Jo
hoZ ndroBy lhned Jsem poznal ruku Ko
lomann Ald6a. To okrouhie, poCHvO a
oku so zamlouvajlcl planio nojodiiou uZ
nino zvtilo k pffjenin6 domAct slavno
tl. Psant poalAno bylo z Itjeky. Pfed tyd
nem odojel Aldfl do Opatljo, by al tam
poopravll bv6 uorvy. l'ostcdnt iaa vy
padal ponfikud dlvniS. .. . Jak bo mil asl
ted' vodo? t
I'sanf znfilo:
Drahy Emerlchu!
Zttra uS v!d6tl budo col6 krAlovatvf,
Its Jsem bo dopustll zproneveront. No
bylo mn5 moZiiA napravltl m6ho zlo
Clnu. Novlm, jak leilju svou hanbu,
nlo to vim, Zo bo uZ za Zlva nouvldtmo.
Pro starfl pfAtolatvt to proslm: pMprav
mou dobrou, ubohou Vllmu na tu broz;
nou rami. tyomA o nleom anl potuchy, 1
nerad bych, aby bo o torn, co so atnlo,
e novln toprvo dovCdela. Pokuall Jsem
bo Jf paAtl. alo nobyl Jsem a to. Ty jsl
byval vZdy ahovtvavym k poklosnuv
itna. Snad dovedes pfcdstnvltl si tak6
nino, Jako elovCka nezieiio, tfobaa jsem
bo zl6ho dopustll. fteknl VUm6, by
mnS moZe-1! odpustlla, a pollb
mlsto nine m6 uboh6 detl. Bob Tl to
zaplaf. Zdravl TS
TvfiJ ne&t'aatny
Kolonian Ald6.
Doufika. Ncchcl T6 nlkterak zataho-
vatl do avCho btdActvf, proto mfiZes
zcola sinelo tcnto dopla odovzdatl poll
ell. Koloman.
Ald6 byl Jodnlm z mych znamycb,
JemiiZ bych byl ochotnS sv6fll cost 1
majetok svfij. . . . S hofkostt jakoua vy
znAvAm, ?.o byl z mych dflvCmych pfA
tel u2 druhym, JenZ so defraudaco do-
pustil. Prvnl z nlch byl zrovna tak
Jemna duao a pofAdny Clovok Jako Al'
(16, 1 on byl pftkladnyrii otcem rodlny
a tifednfkom pftznl svych pfedatavo
nych so tefitctm. . . .
Tak o desttl hodlnAch zaklcpal jsem
u Ald6ovJcb. Bydloll na koncl mesta,
okna bytu jejlch hlcdcla do vofojnych
Badfl. Notfeba anl podotykatl, Ze jsem
nomCl anl zdAnf o torn, co jeho chotl
feknu. Proslm vAs, jak take flcl mllo
van6 n mllujfct 2en6, Zo muZ jojl jo
podvodiiik. Co se toho tykA, marno by-
sto hlcdall nCjakho navodu ve "SluS-
n6m spoleCntku".
Pan! AldoovA dlela v salono s dCtmi
pfl posntdAvco. Jako starfiho domAcfho
pfltele s radostl mnc pfijala.
"Pfisedneto, kmotffeku Emerlchu,"
pravlla domacl pant, "dostanetc take
nafilch teplych kolAckfi!"
Nae jsem po deset- let nepMpadl, to
Jsem nenadAle nahlCdl, kdyZ jsem so
rozhlfidl po Aldfiove bytu. NeSt'astnfk
musll so statl dofraudantem! Jeho chy
bou bylo, Zo jako vzAcnA duSo pobrdal
vSfm, co bylo vsednfm, profannlm.
AU16 Btal se obCtl avfiho umelecky v.y
tflben6ho vkusu. Nenavldel z t& dufie
paplrovfi Calouny,barvotlsky,lacln6 bu
dape3t'sk6 calounlckd ozdiibky a tret
ky. Dyt Jeho byl zaHzen a onou pro
stou nadherou, Jakfi karakterlsuje sou
kromfi pflbytky knIZccf. Stroi) byl vy
zdoben vzacnou pracl Stukaperskou.stfi
ny zdoblly hedvabn6 calouny a pravft
umelecka dlla. Pokoj hledfil na poled
nl atranu, a bylo v nem neobycejnS jas
no, a6 so venku snlh hust6 s oblohy
nhumelil. Nad benatskm svfenem pro
plyn zaflzenm vlsel skvostn obraz
Bunnyflv. Aldoova rodlna Zlla v Clatfim
a pHjemne zdravfira ovzdusl.
Chot' jeho clnlla vZdy na dlv.lka tak
svSZo kvetoucl dojem, jako by z mrazu
do pokoje pr.1v6 byla vesla. M51a huatfi
kastanovfi vlasy, je?. se jf vlnlly nad
vzdorn5 energlckym obllCejem, JehoZ
plot' byla trochu pflsnSdl.1. Vyaz ocl
Jejlch byl pronlkav a vesel?, flsta ra5-
la ponekud vellka, ale krasnC vykroje
na a v nlch nadhornd zuby. KdyZ so
tv.lM ko sv5tlu obratila, tu jsto po
Btfehll, Zo Jemne chmfl dodAvalo pie
tl Jejl sametovo hebkostl. Byla trochu
kostnata, ale vie puvabnd. gatlla sa
vZdy jednoduso, alo neobyCcjno vkusne.
V te chvlll mela na sob6 svetlomodrou
bluzlcku a bllou flanelovou sukni. NoZ
ky jejl nobyly pravfi mal6, alo ladnd
zformoviiny a vezely ve atfevlcclch,
pravych to skvostech,sevcovsk6ho um6-
Bf.
Ob8 jejl dcerky byly bile ustrojeny,
BedvabnC vldsky mely modrou pontll
taZeny s maSH nad ouskama. Obe tyto
plavovlasky byly uZasnS krftsn6. ROZo
Ifcl, boubolate a jemfiounke Jako pro
tm za odpuStCnl! mlGkem vykrmenil
cliitka. Na jejfch tvaflch s rozkosn
ml duIeSky pohraval neustalo klldnj
flamev Jejlch matlnky.
"Dostal Jsem psanf od Koloraana,"
weal jsem.
"MnS take vCora psal," vpadla mt do
feci domacl panl. "Pozltfku budo pr
doma."
A hned na to v Zertovnfim rozhorlenl
iodala: "Anl al nedovedeto pfedstavltl
co takova uboha vdova po Zlvem zku
II Dnoa tak6 m81a Jsem uZ vellkou
mrzutost; objevilo se, Zo mne moj
"bpnna" okradla."
"SaflSka?"
"Ano."
"Koloman psal ml, abych vfim nCco
yridu, proto jsem k vam take pflsol
pravll Jsem po chvlll.
"Zo vim, co to asl budo! Chco BtilJ
co Btuj, abychom odpustlll mfirau brat
rovl ilrok. Casto jsmo so uZ pro to spo
lu pohadall. Ten ClovCk mi z marclpa
bu srdco, kdyby mno nobylo, jlsto by
nas pflvedl na mizlnu. ..."
TvAr panl Aldfiovfi pojednou so roz
JaBnlla. Mluvlla o dobr6m srdcl svSho
muZe a tu si na n6co vzpomnela.
"Pojd'to, ukAZu vam neco. Alo nt' to
nevypleskflto, sic bysto dostal!" ..
Zavedla mno do sousednlho pokojo.
Na planu z ebenoveho dfova stala so
ka z belostnfiho mramoru, Bylo to sou
bos! jejlch dcerusek. HlavlCky jejlch bo
k sobs v flsmSvu klonlly. Byla to
rAsna a zdaflla zpodobonlna jejlch.
"Tot" pfokvapenl proKolmana k vfl
nocflm! Anl zdanl noma, Zo holky k
moehari chodlly. M61a Jbciii pofad
utrncli, Zo to nektor.1 z nlch pfl stoln
vyhlnptno, ale zachovaly svedomlto ta
Jemstvl. Jak, Hut so vara to.sousofit?"
Vellco!"
1 ir r..i. t.if ...,. .1....... f
1 IUU Jl ll'HIll'IU, Y.V Jl-Jl VIIUl IIUlll-
sill bo zpronovfry!
"Strycku," pravlla BlarM liolfilckn,
"my tt2 um'mo vAnoCnl ItkAnl.... To
tattCkovl Jo pfedneHomol'
"Pfediieato Jo kmotflckovU" vybldla
Jo matka.
Obo najednou apiiBllly. V flkAnl torn
mluvtlo bo o pastyrich, o oveCkAch a
andllotch. Oil domAct panl zn rosily bo
pM molovom a pMtlnmcnfim ZvatlAut
Jloh hlAskfl. Mrzela bo pro to pohnutt
nit Bobo a vyHtnAla bo Bama sobo. KdyZ
holCICky skonclly, pollbll Jsem Jo.
Vfiakto otoc Jojlch uloZIl ml, bych Jo
Jmfincm Jeho iiollbll. Tak bych tody byl
dostAl pnji'mnejf.1 fAatl sveho rtkolu.
Alo prostin vAs, lekneto potom panl,
Zo muZ Jojl dopustll bo zpronoveryl
Donesll tfefiiiovku. Panl AldoovA vy
plla jl pill stopciky, mne pak zachvAtll
Jakyat pfljomn a lohkovAZny fatalla
mus. Hylo ml pojednou tak, Jako by
zbyteinostt bylo utrapovatl so s Kolo
mauovou zAleZltoatl. VJak nCJak budol
Tteba bo zajtmatt pouzo o to, co tu
Jest: o krAsny' byt, o pl'IvCtlvou domA-
cl panl a o Jojl roztonilld dCtlcky.
(M0Z11A, ic podobnA duSovnl znmlAtne
lost svudla Aldoa k dofraudacl.)
DomAcI pant podlvala so na hodlny,
I stlskla oloktrlckj knofltk.
"Ted" dovCata ohlekou. Pfcd obCdem
must bo na hodlnku projttl. Vy pak,
kmotflcku Emerlchu, povfto ml zatlm,
co ml vzkazujo mflj muZ."
"Ano."
VeSla do pokojo Julka, komornA.
'Miloatpanf," pravlla tajomu5, alo a
tvAft radostt planouct, "Jsou tu od po
llcto!" Pfl' slovo policlo obeSlo mno ledovfi
zamrazonl, jako by pro mno pflSH.
Do pokojo vstouplla CornA postava.
Byl to anedj- ClovCk a naltConyml knt
ry, od oka starSI pAn. Na prvnt pohled
poznal jsem, Ze jo to tajny. "Poalal vAa
pan fedltel?" optala so domAct pant.
"Tak jest, mllostlvA pant."
Alddova chot' obrAtlla so ko mnC.
"Dopsala jsem pollcejntmu fedltell
v zAloZltostl SAflno. Kdo by to byl do
t6 svatouskyne fekl! Ukradla ml sum
ragdovou brasletu, prAve no pftllS dra
hou, alo mn6 drahou, ponCvadZ jsem jl
dostala od muZe, kdyZ so nAm narodlla
Ltzlnka.... Julka naSla mezl bonnlny
ml vecml zAstavnt ltstek na nl. I vy
slo na Jevo, Zo ta licomeriiice ni61a "1A
sku", jlstfiho aluhu od poSty, a jenni Zq
pentzo za nl dala. A pfeco Jo to dovCo z
vAZonfi rodlny obcansk6!"
Ulovllo so ml! Dtky bohu, Ze so je
nom o to Jednalo, do poledne budo ml
vZdy JeSto moZno pflpravlti panl Ald6
ovou. . . .
Po t6 byl jsem svddkom trapnCho vy
Jevu. Zazvonlll na bonnu nlc netuafef.
Bylo to rusovIas6, boubolate, ponOkud
obmezenO vypadajtel duvCo. Tajny no
nadAlo k nt pflskoCSIv zafval na nl hro
movym hlasem: "Zlodt'jko!"
Chudfira zbledla jako Satka, poCala so
tfAst a fnukat. Pranlc nezaptrala. Ano,
ukradla a zastavila brasletu.... Pent
zo pak dala BvSmu Zenlchovl, postovnt
mu sluhovl.... Jakysl schodek objevil
ao v Jeho aluZebntch penezlch (tufitm,
Ze bCZelo o nCJaky-ch 22 zlatj-ch!) a po
n5vodZ krAlovsky postovnt ufad nemA
v takovych vdcech ZAdneho smllovAnt,
chtola SAra zachrAnlti exlstenci svCho
Zenlcha... Domntvala se, Ze mllostlvA
pant ztrAty braslety nezpozorujo, pone
vadZ J1Z uz pfes rok nenoslla. . . . Mini
11, Jen co by si tollk usetflll, lhned
skvost ze zastavArny opet vykoupltl a
na mfsto jeho znova Jej poloZltl. . . .
"Dobfe, dobfe," pravll pollcejnt ti
fedntk. "Tody poStovsky byl tvj'm spo
luvlnnlkem? Inu, vysetftm take Jeho
zpronevSru. ..."
Po tfich slovech popadl dtvku za ra
meno. "Ted' pfljdeS se mnou!"
Na to ta bloupA osubka patrne neby
la pflpravena. Vsecka zoufalA vrhla so
k nohAm panlntfm, prostc jl, aby jt to
odpustlla. Pravlla, Ze by nesmGla nl
kdy uZ svjm rodicum na ocl pfljttl,
kdyby byla zavfena.
"JA bych myalel, Zo byste jt mohla
odpustlti," pravll jsem tlso domAct pa
nt. ,
Toto vmtsent sa moje patrnfi popu
dllo pant Aldfiovou.
"0 torn zbyteCnS mluvltl," pravlla.
"TCm, kteft se za ucelom krAdeZo do
bytu vloupajf, moZno spto odpustlti,
neZU dom&cfmu zlodfijl. DomAct zlo-
d6j zneuZtvA duvery, a proto patfl k
nejprotlvnejstm tvorOm na sv5te."
Bczdfiky musll jsem al vzpomenoutl
na Kolomana Aldoa, v n5JZ jeho pfed-
stavent tak velkou duv6ru m61I.
"JA na vasem mtstd pfeco bych jt
ted odpusttl.."
"Proc na m6m mtste? Pro5 ted'?"
"Sama jsto pravlla, zo jo dcerou In
tollgentntch a vAZenych lldt."
Pant Ald6ovA, jeZ norada od svCho u-
pustlla pfesvCdcll Jsem so o torn za
dflvCJStch s nt sporfi hned tu byla
a odpovidt: "Kdyby byla dcerou ne
vzdClanJxh rodicu, sptso bylo by jt
moZno promlnoutl, Ale tak dostalo so
Jl pfimfifeneho pom6rum jojtm vzd51A
nt. VI dobfo, co Jo dobrCho a co zlSho,
co so sral a nesmt. Zloiiln Intelligent-
ntho clov6ka mnohem tIZejl na vAhu
padA, neZ 01ov6ka novzd61aneho."
Zlodejka asl neporozum61a, o Com
jsmo hovoflll, alo na kaZdy zpfisob po-
choplla, Zo jeatll od koho, tody jedlne
odo mno muZe se nadltl pomocl. S ru
kama aepjatjma, se alzaml v oCtch a
vSecka zoufalA hledfila na mno. I vyho
dll Jsem avfiho posledntho touSo.
"UvaZte, Ze z lAaky zhfeSlla!"
DomAct pant se trpce uamAla.
"Odpustlla bych jt, kdyby to bylo z
hladu apAchAno. Alo hladu nemCla.
JtCla so dobfo u mne, to must ona sa
ma vAm flcl. ZachAzela Jsem a nt, ja
ko by byla k nasi rodinS pflnAleZela.
UZ jsem jl take kouplla dArek k vAno
cum.." Pfl tCch slovech dala so dtvka, no
vlm proc, do usedavfiho vzlykotu. Z'ocl
slzy jt Jen prSoljv
Pant AldfiovA pak pokraiovala:
"Vlto, Zo ncjsum hrda. Alo ncmohu
vystAtl takovfi BentlmentAlnf mudrovA'
nl. KaZdJ1 pfeco vt, co deiA. KaZdJ- Jest
zodpovfdnfm za to, cl Clnt. Odved'to
jl, proslm!"
Poslednt alova promluvlla k tajnA
mu. Dtvka vrhla so na zem a zacala
fvAt, Jako ta 116111A tvAf, JIZ na jatky
vedou. Vsak take Jako nCmou tvAf vy
kojial Jl dotoktlv z pokojo. Vo dvoftch
Jote pflmkla bo nefit'astnlce k dvofc
Jim, Julka, JeZ z coieho toho vyjovu
inMa hroziiou, mno naproato neocho
pltvlnou iiulost, vliiHtnoriiOiiii Jt ruoo
odtrhlu, N'cziipoiiKMiu ntkdy loho hroz
nfi 8inutn6ho' pohledu, Jakj1 tu mi 111110
bonnu vrhla.
Pant AldoovA utokla pfed Urn trap
nyin vyjovom do vodloj&lho pokojo.
KdyZ venku ztlchlo fvant "bonnlno,"
vyAla 0kH 711 mnou. Jojl alee krAaitA
tvAf byla v tA chvlll vzdorom Hkoro
hratiatA. Chvlll mlcky sum a tam cho
dlla, koueciio hu pfedo mnou zantavlla.
"Byla to vlastno ftkoda, Zo janui bo
pro tu mnllckoBt tiopohodll. Noiny-
Hltto?"
NovCdCl jacm, co bych jt na to odpo
vPdM. DuSo 111A byla plnA trpkoHtl a
hofl6 novolo. Pant Ald6ovA Jala so pfo-
mtlatl, Jak by o lu'cein JlnCin fee za-
iala.
"Alo byla bych docela zapomnela,"
pravlla, "co mno vlastno vzkazujo niftj
muZ?"
"Vzkazujo vAm, nbysto mu odpustlla,
mnZeto-H. NovrAtt so uZ dotnrt, pouC,
vadZ so dopustll volhtMio zpronovife
nt." UZ to bylo venku. Alo v pftsttm uJ
oltamZIku byl bych si pfAl, abych bo
byl nCmym narodll. Tod' uZ zaso hlo
dcla na mno tAZ panl bledA jako nut
vola, a riikama aepjatjma a a vj'razom
zoufalatvl v octch.
"Vyuoeii,
tirta. A'opsal Vud. llatMk.
Jan po etyfletfim uCont vatupoval
dnea poprve do dtlny nujak rAd, tak
nejak veael. Joho aoudruzl uenl pohlt
Zull 11a neiio jakal tajomiiO, Jakal zAvl
Btlvo, a to vSo ztlAlo so mu dnea tak ra
doatnjm. tak n6Jak bo povznAaoJtclm
pfcd ostutnlml.
"Dues doatanu za vyuCunou!" pro
hodll k nejstnrfitmu avGmu aoudruhu
v uCenl a tento kolportoval tuto zvist
dAlo a dAlo po dtlne, nZ Jcdon z noj
mladfitch fokl totez jednomii z pomoc
nlkii a zvest tato rozfilflla so I na po
mocnlctvo, Zo:
"Jan budo dues jmenovAu pomoc
ntkem." Jan obtral so so so svyml myS16nka-
ml. NepfcmJ-.slol vfco o totn, co mil by-
valo anCstl rAznych pftkoft a dstrkft
nojon od delntkft alo I od starSfch apo
ludruhd, kteft nomCll ho rAdl pro joho
zvlAStnt se osamocovAnt a pro jeho no
sdtlnoat. No, na to nemyslll a tnkC zapomn&l
jlZ na to, Zo jeden z ncdAvno vyuCo
nj'ch joho sotidrubft vCera pokofll ho
pfed nejmladSIml uCnl ttm, Zo poalal
si ho pro plvo.. Jak mu bylo v t6
chvlll!..
VidSl ae, jak nastoupll jako mlad?
student do uCent proto, Zo otec a ma
tka nem&U prostfedkO k vydrZent dal
Stoh Jeho studit a jak lined prvntho
dne poalali ho delntcl v modre halenG
na ullcl, nekam do vefojnych sadn s
ohroinnm dZbAnem pro vodu. Stydei
ao, cttil, Jak byl rudym vo tvAfl, a
kdyZ potkal v sadech dtvku, kterou ja
ko studentlk vtdal v jlate znAme do
mAcnosti zdAlo ae mu, Ze ahoff. ZdAlo
se mu, Ze jiste bj-val by oslopl studem,
kdyby sq mu oCi nobyly zallly alzaml.
Ona, pro kterou pi Alo Jeho mladlatve
srdce, al umounCn6ho kluka anl novfil
mla. TentyZ poclt zakusll take vfie
ra, kdyZ fiel s plvem po ullcl vo sv6
umazane modrC halene pro sv6 bjvaie
soudruhy.
Potkal dceru aouacda, atavltelo Ho
lanakCho. DevCe krAsnC jako obrAzek,
o kterCm se mu zdAlo, Ze jlm neopovr
huje, naopak, Ze so mu ltbt. ObrAtil so
s plvem na druhou stranu, zapj-fen nZ
po usl, alo v6o marno. MaruSka hledO
la pftmo v jeho zarudlou tvAf a smAla
se. Pozoroval to a nemohl odolatl za
hlodet so t6Z v Jejl hezkou tvAflCku.
V tomtez okamZlku vSak zdAlo so mu,
Ze so mu vysmtvA. .
Prokltnal sv6 soudruhy, proklfnal 1
sviij osud, vygel z dlluy a plakal sAm
nad sebou.
Jak jlnak dnes JIZ so mu djchalo!
Nemyslll na nlc, Jen jak ao mu nynt
povede, jak budo doma vSo jlne, jak
budo studovati, aby so vymanll ze vfio
ho toho, co ho dftvo tak bolelo. TCSil
se, aZ matce dA prvnt pentzo a feknu
jt: Proslm, maml, ted' alo chtel bych,
abychom al naSH vCtst byt, kdo bych
tez JA mel svfij koutek!
Hledei a jednoho pomocntka na dm
heho a cttil v srdcl jlstou hrdost, Ze
dnes napoaledy budou mu flkat ty a
Zo nebudou mu moci poruCltl to i ono,
aby Jim vykonal.
Zachvfil so.. Nae nemyslll, naO za
pomntl, vynofilo so mu nynt opfit v
mysll.. Kdyby ho tak dnes JeSto u6
kdo chtSl poslat schvAlnS bud' pro vo
du nebo plvo? Pojednou pojala ho lira
za nad ton mysICnkou a lhned aklonll
se nad svou pracf, aby zakryl hlavu
studem sAm pfed sebou..
Pracoval horeCnate, anl od prAco ao
nohnu.. BA1 so pojednou vlastntho io
hybu, aby na sebo neupozornil nSkoho
z delntkn, kteft m61i tak CastA pfftnl.
"Jan dnes budo vyucon!" zaalechl
nedaleko selio Jednoho z delntkn, nlo
anl al toho nevfiiml. Pojednou zo vat
te radostl nemCI radost skoro ZAdnou.
KrCil so Jenom a pracoval..
V koute na druhC strand dtlny bo
ukdo zavolal.
Jan pohiedl v onu stranu. Byl to dt
lovedouct. BCZel lhned.
"Ty budeS dnes vyuCen?" polo tAza
vS polo jako rozkazovaclm zpOsobem
oslovll ho dtlovodouct.
"Proslm, pane PIlnACek."
"No, to al musts obstarat pftaluSn6
vC-cl u gromla sAm!" prohodll dAlo dt
lovedouct. "MAS iienfzo?"
Jan vCdei, Zo budo potfobovatl pon6z
k vyuCent a proto jlZ dAvno mGl povln
nch Hvych 10 korun pflchystanjch, a
nlmlZ ao nynt vytaall.
"Tak so oblce a jdl!"
Jan si oddechl. Omyl so, pfovlCkl do
aveiio obCauskeho fiatu, aobral aplay
potfebnC pro jmenovAnt vyuConJin a
fiel. KAmon apadl mu so ardco, Zo ttm
to zpOaobem uvarujo so Jlnjin posll
kAm. KrACol pftmo, jako struna, mfjstom,
pohltZejo ao zaltbenfm na via kolom
ko1k VAn livlo inn tnl.- l.runf.n n ,11.
vil ao, Zo dftvo so mu ullco tak z cole
duo protlvSly.,
Voftol do Ki'i'iiilAlnl budovy. . . .
Krdco mu inocne llouklo v praou, a
lo dovcill ao ovlrtdiill. . , .
V nilBtnostecli pfljal bo Htar ufad
nlk neobycoJnJi r.dvoMIo, i:iZ .lanovl
dodalo odvahy,
"Proatm, pan Jaudlk lioatIA mno, a
bych so ohlAsIl Jako vyiiConJ," oznaino
val Jan, podAvaJo Jednoii rukou utod
ntku avd dokiimenty.
"Minn.." bylo odpovodt ilfadiitku,
ktory vzal aplsy od Jana a nocbal ho
tftAtl.
Jau pohKZol kolom aobo. VliUM zdo
vyfotoKrafovAny rAziiA Zlvnoateniike
zAvody, rftziift podnlky piuinyalove.iuV
kollk noziiAmycli mu fologrunt pAuu,
kti'ft ual v Kioinlu by 11 cltuiyiul a nad
vfilni t f 111 kraloval ohroniny obrnz kou
pajtctch ao vfl.
Jan apoClnul okoin 1111 tomto obrazo
a zrak Joho topll ho v inunalovaiiyoh tu
vodrtcb a pohllZol na krAsnfl zobruzone
tu vlly, kdyZ pojednou tAzal bo ho d
fod title:
".Ink so Jniemijoto?"
Jan vedol, Zo 111A vRo po nice, Zo to
dy vt, a tianiAl ho, iiiuVZ iHedne akrou
ftonym hlaaem vyalychane atrany od
pov6del:
"Jan DlouhJ1."
"Jak Jato stAr?"
"DovatenAct let, pioatui,"
"Studoval Jsto etyfl tftdy Bymna-
Hill?"
"Ano."
"ProS vAa iicnechiill studovati dAlo7
Byl jsto ulientk, noufill Jato ho!"
' Jan vldCl vSecku tu btilu a toulin po
dalafm vzdtilAnf pojednou pfed Hobou.
Zapfll ao a nuodpovfttlPI.
"Vldtte, 1110I1I Jato byt leloa take JIZ
botov a tnohlo z vAa nt-co byt!" kAral
dfedntk Juna, podAvujo mu vyuCny
Hat. "Co jo z vAa ted'? Nlc," odpovCdCI
al ilfntlutk aAm, vlda Juna, Jak boloat
116 hledt vo tvAf JednG vlly na obrazo,
Jako by Jl proall o pflapent.
"Tak JA vAm pfojl vaecko dobrA.
MnZoto jit!"
Jaij anl ucpodckovul, mil ao neporou
Cel. Boleat aevfola pojednou jeho dufit
a byl by nejradejl vykflkl na cely
dflm a vJuCny Hat v nice byl by roztr
hill a zahodll.
SniAckl paptr v ruco a kvupnj'in kro
kem zmlzel z doniu, ltdo byl nuvedoiuo,
alo pfeco Jen tollk potupon..
Za chvlll na to voftol do dtlny.
Vo tvAfl jeho nuznit'llo ho nlc. No-
nnlezl v nt nlkdo anl rndoatl, mil Zalo
stl ZAdne. ZdAl so nOJak otupen. Ve
ael do dtlny, podAvnl VyuCny Hat dllo
vedoucfinu, pfoviekl ao do aveiio mo
dreho prncovnfho obleku a pracoval
bez zAJtnu na pravo 1 na levo.
"Jan budo dnea vyuCen!"
"To ao must oalavit!"
"Co budefi platlt?" vfiocky ty frAao
a vety dotykaly ao ho tak, Jnko by anl
nebyly pronefieny. Ant 11a no neodpo
vtdal. DSlnlcl bledeil po 116m uateiiaCne.
Jim zdAlo se toto jediiAuf Janovo nad
mAntm ae, cttlll v 116111 pohrdAnt Jiml
a vfie moZii6 a proto neacliAzelo tCZ na
ruznych vtlpech o nem, ktere muall
anAaotl bez odniluvy, nby ao mu Jeate
dnea n6kter z d61n(ko v poalednt don
uomatil.
Doma take nobyl v poledno tak veae-$-m,
jak rodlOe Jeho v ton den povnZo
vail za aaniozfejmC a na Zerty a vzpo
mtnky matky a otco a jlch dekovAnt
bohu, Ze jo dnea konec JIZ Jeho dob6
uonf, anl neodpovtdal.
ZdAlo ao mu pojednou, Zo o 116I10 bo
jtm jednA Jon potud, Zo budo dAvatl
domfl pentzo, ale Jo-It t6Z ponekud ftt'a
aten, na torn Zo Jim pranifilo zAleZt.
IlCel a hned po obCdo odeSel z do
mu. .
Toulal so aadcin, aZ octnul ao vo bvC
otupfilostl mygienkovC za meatem u po
toka. Dftvo jlZ byl utrhl vetOvku v
aad6, z 11IZ oakubal vsecky llsty a aton
ky a ohAnei ao a nt. .
Nynt.kdyZ pflkroCH k vode, uvldul
so tu na bfehu brotizdatl malC rybieky
lapajtcf vo vzdiichu.. ZdAlo ko mu, ja
koby ao anaZHy vyl6ztl na bfeh, jako
by chteiy zkusitl Zlvota lldakCho. Za
amAl so a mrbtil proutkeni po vode.
Rybky so rozutekly, nlo jedna zmt
tnla aebou na pokraji. . . .
Jan Jl prutem byl Slehl a aal pora
nll.. Hledei blbfi na zmttajtctho ae tolioto
nevinneiio tvora, jtm raiu'nC'lio, a by
lo mu pojednou noboZAeka Hto. VztAhl
ruku do vody, chopll ao rybky a hodll
jl opatrne dAlo do vody hlubSI, Uybka
ao tfepetala, vystrkovala avou hlavlC
ku nad vodu a zdAlo ae, Ze nafikA no
bo snad I prokllnA svCho nepfltele.
Jan vzpomnei si na nebo a pfirovnA
val svfij Zlvot Ic nilCtct a trptct ryb6.
Tato zmlzela JIZ z Joho myslc, alo
kdyZ so zaso vzpainatovnl, uvldei jl
opet 11 bfehu pfevr.lcenou a mrtvou.
"Konec." zaSeptal, vzav rybku do
rukou a hlcdC na nl.. Pak jl hodll do
proudu.
VldOl, jak z hlubin vynoflla so ryba
velkA a jak malA zmlzela v jojl Ha
ni 6.
Vrhl v tu stranu prutem a kvapnym
krokem odchAzel nazpet do mesta, do
dtlny, v ntZ pracoval.
Pflfiel poalednt.
DClntcI 1 uCfiove byll JIZ vaichnl po
hromade a dtlovodouct vyhllZel jlZ zo
sveho okCnka, kdo JeSto acbAzt.
Nojstarst delntk, jemuZ byl Jan k
ruco, pflvttal ho starou, v dlln6 obvy
klou frAzt:
"No, no, mGl's ryby?"
Jan neodpov6d61. Byl uhiAt apechein
do dtlny a to bylo dostateCnou onilu
vou. Kdo byl n6kdy v sobotu odpoledno
nebo v pondeit v n6ktere dtlne, kdo
pracujo n6kollk dobrjeh kfistek, zajl
st6 pochopf, Zo Jan dlouho zAdumClv
nebyl.
T6ch nekollk krojearfi, kter6 delntk
dostane, hledt kaZdy uZltl Jak nuIZo a
tef.1 so na 116, rozpoCltAvaJo Jo cole od
pftldno, kain co dA, ktorou "dfru" na
pfcd uciio a obyCeJne konetvnjt takove
to rozpoCty ttm, Zo Jeden z delntkn fo
knot "JA jsein pracoval, mojo Jsou pe
ntzo!" A vfco so s rozpoCtom iienamAliA nl
kdo. PoCnou ho vyprAvfitl rdznO nnokdo
ty nebo so po6nou jifetfAaatl vSemoZ
116 udAlostl zo Zlvota deinlekeho, nZ
so pfljdo 11a "pytel", Jak v nAzvoalovl
deinlckem flkA so vypovedl,
Tyto i(ir,inluy byvujt ncj.ujlniavj
ftl, in"1 no pflllfl vcaeie. I'ozorovatoll ea
Hto iflpiiilA, Zo Jkiih to roziuluvy po
dobu6 tf'in, JukA ho v inznycli kru-
ztrli loillnnycli 1111 IichoiIAcIi vedou o
HlniRAotrh.
.Ink ciiHto ho hIAvA, Zo tiikovAlio iilru-
RAkoveiio vypravovatolo ccBta doiuu
pofAdue vyHtruAt, Ink fiiHto ho tukO I
HtAvA, Zo tnkovtMio vypravovutolo "o
pytlcch" akulcene tehoZ jeftte cOoia
polkfl vypoved'. . . , ! Tu tinvoHi'lo tio
pokroM r. kaiiiiolAfo znineHliiaviiloln h
tiAkollkii zliiljinl v ruco u 11 bolesl
njin Hovrontin rtn.
Koudriizl vt'idf 11Z, co ho zdu Htiilo. .
PAn rozmlnuviil 11 iieiulkeui pfl vy
plate lot' vypoved'l
Ink poakoM mu Hideo, kdyZ vyjdo
von na ullcl a poinyiilt id, "Jofito no,
jofite o tyden dole budu v ziimAutuA
nt.." VZdycky vfink nodochAzt k tilinto
hov'ornui 11 roinlulHceuclin. Take iIiiuh
ho o nlch nuinluvllo.
MMI vo tivein atfetlu vyuronco, a to
pf-IAlo ho na jlud myaienky a knZdy
zo Htnrfitcli dolntkn 1116I hvA: "KdyZ
JA Jauiu byl! . ." pohotovO.
Jim iinalouchiil, nobylo mu JIZ oil
porno AkAdlunt a tnkA dAvno JIZ no
mynlll na to, co bylo pfed nekollka ho
dliinml ho mu pflhodllo.
Byl pfodiiieteni rozinluvy, knZdy pfl
chAzel 11 nejnkou radon, h nejnk.Ciii po
kyuuni, a to llchotf iiujon mludtltovl,
VHttipuJlctmu do Zlvotn, alo eiiHto I
atarco to potefit.
Tak ubehlo odpfildiio a bllZtla ao po
inulu liodlnn vypluty.
DGlnlcl oinyvall ho joden po diiihein,
pndlo tuke neiiolik vtlpA o torn nelio
0110111, modrfi bluzy poCull ao aolio
HvlOkatl 11 balltl, aby Jo vzall domft
vypratl, kdyZ pojednou zavolal dtlovo
douct: Mono!"
Jan rychlo bezel do knncolAfo.
Dtlovedouet na to zuvolnl I oatntnt
(leintky. Vfilcbnl obleeenl pflfill do Je
dnoho a eekull, kdyZ dtlovedouet poje
dnou povJ'Soitfni hliiHom zaenl:
"Tak, pAnovO, ozniuniiJI vAm, Zo zdo
Jan Dlouhp Jo (liiefiiitiii diicin vyuCon
a povaZovAn za pomocntka. Voziu6to
to na vedonit a zfiHtaiilo tun pfAtoll."
Na to obrAltl ao k .liuiovl 11 pokraCo
val: "Tak tfmto diieni povnZovAn Jal
za vyueoiiCiio. Zdo 1111U0 avuj vy tiO.ny
Hat. iMeJto ho dobfo,"
".Inn iiaiurtl ao pfechodu dtlovedouet
ho z ty na vy, a JullltoZ pun dtlovedou
et nemei vfco JIZ 00 ffel, fill delntcl z
kanculAfo. V dllne aeakupill ho kolom
Juna a vaichnl 11111 hluhopfAII.
Inn tlakl dojnl kuZd6iuu z nlch prn
vlcl.. Dtlovodouct vyvolAvul JIZ Jiuena k
vyplntfi. . . .
DoSlo na Jana:
"Jan Diouliy!"
Jan pokroGIl do kancelAfe. M61 brA
tl poprve poinocnlckO aluZnO.
Dtlovedouet vyplatll mu na atfil ne
kollk zlatyeh. .
Jan HlirAbl jo a chtGl odojttl. . . .
"Pane Diouliy," zaatavll ho-dtlovodouct.
"Z nnftzenf pana fififa ilAvAm
vAm etruActldennf vypovGd'!"
Jan pohiedl na dflovedoucfho zuiato
no. "Nerad to Clntm, alo niiiHfm!" do
klAdal dtlovedouet,
Jan zrudl ve tvAfl, o6l znllly ho mu
ulzaml a co nojrychlojl vyrazll z kan
celAfo ven na ullcl.
DClntcl, vldouce, co ho dejo, v6d6ll,
kollk uhodilo.
"Doatal vj'poved'!" fioptali al uCfio
v6. V pondeit HtAlo v dflno o jednoho
noveiio ufine vfco.
Jan ae uamfval. llluvou boufila mu
fada myaienek', jeZ noproslovll.
Upi'ch 1 1 o i .
"HAdojte, kdo jaem poZIval posled
ntho roku vAnoenf huau," pravll pfl
tel Konatnutlu atfrajc uhrouakcm
atopy omACky u btieho vousu.
Vedull jsme, Zo nAs pfttel zdrZoval
ae tehdy ve svO vlastl, v Iliiaku, proto
Jsem odpovedei:
"StrAvll Jato patrne v kruhu avo ro
dlny krAsnou vAnoenf liusii, JeZ za
atfelena byla na bfezlch VHaich aiblf-akj-ch
fek, ktere Jsou filrat, neZ nafie
niofo."
Konstnntin zavrtei hlavou.
"Ne," pravll, "opustll jaem hv6 pfl-
buznO a Jel po cely tyden coHtou k U
vropO. Ceatovul jsem v aanfch, bych
dosAhl IrkutKkn, parnfku a drAhy. M6
II jsmo vypoCftAno, Zo doapeicmo do
mesta vcCor pfed vAnoct a zamj'filell
jsmo tyden ae tam zdrZetl LeC ceaty
byly apatne, anfli oslfiovnl naSo konfl
tak silne, Ze aal k aedm6 hodlue. no
kollk kilometru pfed Irluitakem inu
alii Jsmo 11 prvntho domUu vokhIco
Zitmy znatavltl a vyiifAlinouti.
Jako skoro vaecliuy alblfake veanl
ce jcat 1 Zitnia dlouhou ailnlcf, je?
vode do Evropy. Nuao hone aami za
atavlli pfed prvnim paprskem svetla,
ktery padnl pfes cestu. Noo byla tak
eeniA. Zo nebjtl toho svetla. byll by
cbom domek jlste nilnuli. NeZ muj
koet, JeJZ svetlo probudilo, skoCil so
sanf a zaklepal na dvCfo.
"Hoda! Jest zdo n6kdo 11a bltzku
hospoda, atrjeku?" tdal ko mitZfka
vellco ctlhodnuho vzezfent, ktorv vo
av6 0erveii6 koSHI k lamiiou v ruco
objevil so na prnhu douikti.
"Proe lilcdAto lioapodu?" tAzal so
stafec. "mdj dfim otovfen Jest vZdy
hostum zvIAste o vAnoctch a mojo
atAj pro joho kone."
"MAm sebou cestu.'fctlio!"
"Tak6 on jest ml vftaii!"
Za tCchto alov postavll miiZtk lam
pu, vystoupll z domUu a pflbltZIl so k
aanfin, ZAdnjo mno vellco zdvofllym
tonem, bych aestoitpil.
Boznnl Jsem lhned, Zo nils hostltnl
jo aedlAkem z lniijctnojat tftdy a po
hled 11a domek potvrdil ytto mfiiGnf.
Budova byla die tamnlho obyCoJo roz
deicnu doati Slrokou cliodbou na dv6
svCtntco: v pravo "Kornicn". t. J.
svetnlco pro slavnostl, nifatnost to. v
ufZ naiezal so noJpCi!;nt"JiI iiAbytek
a vlsely ob.vizy; v levo unl6zala ao
kuchyne, do ufZ jsmo vstouplll.
Pfl nnSont objevfiit zvodla so Zena
muifkova a obO Jejl dcory, by ndj
pozdruvlly, a dedceek alczl h poeo, h
titZ dohllZel nn otnei'iif io?.im
PaiiiatitJI ao Zo to byl vellco Hint?
muZ; hiiiAI ho hliuille, kdyZ podAvnl
11A111 ruku, Juko ton, kdo nemA JIZ
HVfij ro,11111 v pofAdliu.
"D10111J0," pravll 11AA IiohIKoI, obrA
11 v ho k hvA HtnrUt dei'll, "pfenccli
avA infato coHluJtclm, nby ho znlifAII."
MliidA ilftvco 11 proMtou lfbo.nimtl
odebnito ml lioJjcli; bylo oil'-iio v
forvonv Hiirafaii, Jaky iinaf k vdnvkAin
iiieenA deveiitii, JoJt vlaay v Jndlny
cop Hplntoiirt iiiiHvedeovaly vfink, Zo
iieuf Jofite zuHUouboun.
"Pfojl tl muZo dlo tvAho Hrdce,"
pravll J110111 a poandll ho tin dfovenou
iitollcl, kterou ml pHHticlll k 0I111I.
Devflo ho ziiriielo n opiiHtllo nvet
nlcl. Iiedeeok hcIiouIII no Hkoro uZ I.- inyiii
110I1A111. t)CI Jeho zdAly ho polilcovnll
hiiHii, pehoucf ho nu roZnl. t'hvlleiul
podlvnl ho na 111110 a hiiiAI ho ziioVu,
Molilo ho Hkuti'i'm" myallll, Zo nAfi
hoHtitel Ceknl Jen na tcnto (iftiAatek
lioMin, by h 11 1 in t nillletl 1110I1I vAuoent
hoHtlnu; ouolio voeeru nnU'ziily ho na
tnbull vi'ftkore luhndky. JlcliZ Hlblf
Hl;y miiZlk Jen Judiiou do roku hI mfiZo
dopfAtl; v prvA fade dlo zvyku kupu
HtovA polAvkn, "tfil", pnk Hyr a inAalo,
hovezf iiinHO, dAlo povealnA peeenA
vAnoenf hiiiia a koiieene eedrovA oft-
Sky, by oeiatlly ho linllo 11 Ja.yk od
nuiHtiioty, eoli'k pak zapfjol no "kvn
Hem" a kofalkou.
lloatlna vyHtioJena byla v Hlavnoat
nl HVetnlrl, JIZ k unfit pocte otovfell.
V eelkii bylo iiAh iihI tlonot oaob it
Ktolu ninj koPl a JA aeiieil Jainu .co
la naliofo, na eeatneui mlate.
KdyZ Jhoiii valoupll do vellkA mlat
noiitl, Hiiozoroval Jhoiii 11 okna niitlf
Htolek, 11a 116111Z HtAla liimiia, iiAdoba
a kviiHoni a ehlAb; vZdy, kdyZ pflno
aeiia byla novA infan, zvedla ao star-
fit dcera a iioloZlla Jeden z liejlepfifeh
kouakO 1111 tcnto ntolek.
Zvedavo tAzal Jaem ho miiZlku:
"ZdA no, Zo boat, kter Jeat tl dra
hy 111, zinofikal alavnoatnt vdCofl? Nebo
111AS mlieiio pftbuzneiio v dome, ktory
pro neiuoc nomftZo hoatlny ao HiieiiHt
nltl?" Vfilcbnl mieoll a zrnky hoatf obrA
tlly ho k iiiifioinu hoHtltell h tak z.Juv
nyml rozimliy, Zo Jiioin byl cely pople
ten; le6 tento odpovedei, bez rozpakfl
11 vAZuyiu tonem:
"Tento ebiei), tato laiiipa a tento
nApoj ilAvAuy Jhoii na Htranu kaZdo
denne v nafilch domech pro ty, kteft
noHinejf bjtl vldOul."
Po tomto vyHvetlent pofalo ho oiiet
pttl a zavzneiy jifane.
Odiioveill muZtkove Jaem dobfo ne
roziuuei, proto pouZll Jhoiii cbvllky,
kdy pfl povHtAvaJfetm veaelf a ilCIn
ku nApoJn nebyl dAvAn tak na iiAh cl
zf pozor a tAzal Jhoiii ho hv6 HoitBodky.
"Kdo Jhoii tl. JIZ nuHinejl bytl vl
denl?" "Brod'adl," odpovedeio niladO dOv-
Co a poloZllo prat na rtsta, "uiirchlt
cl."
Nu to Jaem ovfiem iiuv.potiin6l; vo
anlce Zitnia Jeat Jednou z prvnlch na
allnlci vedouct do Evropy, pflchAzMI
ho z Nereinaka, kdo ao nacliAzoJI do
ly, v nleliZ prucujf troatancl.
I'onevndZ tato troHtnlco Jeat Jednou
z nojliroznejfifch, prchajf odttid od
Bouzencl knZdoroCne vo Htech. Hozumt
ho, Zo rttOk avfij )rovAdejf nejradejl
z jura. Lee no vZdy volt ao pflleZltobt
ilteku; chopf ho jf, jakmllo ho Jen na
akytne. Stano-li ho tak v zlme, nenf
moZno myalltl lhned na doaaZenf E
vropy I HiiaZt ao tudtZ uprchltcl vzdA
lltl ao aal ato mil od intnta, blcdajtce
pftatfeaf a sliiZbu 11 aedlAku.
Ostntne mohoit ii)rchlfcl na ceate
z ultra Slblfo aZ k Uralu Zftl z al
tnuZny. I kdyby m61! pentzo, lioatln
ce nebyly by pro 116 heznecnyin Atul
kom. PutuJt v nocl Jednotllve a nioliou rt
iirCItoatf na to poCttatl, Zo na sv6 ce
ate naloznou oavetlenA okna, JoZ po
tfobiijf Jen rozovfftl, by nnlozli kirn
chleba a Hklenicl kvnau, JeZ pro nO
Jsou pflpraveny. P0111AI1A so jlm, no
bof "Jeat to vfllo boha, ktery jlm ce
stu k dtCku ukAzal". Nlkdo vsak jlch
nechco vldCt, aby nopfisel v pokuae
nf, kdyby pronAaleiluJfcf Jo voJAcI do
tazovall ao po nlch a ZAdall za po
paAnt Jlch osob.
Alezittin co mlaiie dCvCe vyprAvCIo
ml slabym hlasem tyto podrobnoatl,
pflmei nftu alaby nAraz na okno. JoZ
ao za nAml uachAzelo, Zo jamo so ry
chlo ohiedli. lhned, jako Jednfm rA
zem, umlkl zp6v plJAkfi a oei vfiech o-
jbrAtlly so k maiemu oknu, JeZ bylo
z venet nArazem napolo otovfeno.
SouCasue pravll nejaky bias, jcnZ z
tomnC nocl, zo an6hu venku pfl6hAzel,
tato alovn:
"Biili bud' s vAml!"
rk xx I 1 1 it ...
1 nut 111:. 1 t luuou: o(iiK)vetiei mu
, Zlk. Vstal a jioknieoval, anlZ by av6
mfsto opustll:
"OfekAvall Jamo te; tvA veCefo
Jeat pflpravena!"
I Venku bylo moZno rozeznatl Sra
j mot, Jako by n61Io na sii6hu dupal;
; pak zavrzlo okno, otevfolo so joite
I vfco a objevlla ao ruka; hledala n6ja
1 ky oknmZIk, pak choplla so chleba a
zmlzela v teinnu nocl.
Povstnll Jamo take, nAsledujtco pfl-
klndu aveiio hostltolo. Nlkdo nemlii-
vil. Jon. stary (led sinAl ao jako dft
vo.... A podruhe objevlla so ncznA
111A rukn, chopfc ao lAhve.
"Vezml Jl sebou," pravll muZfk.
anlZ by hlavu otoeil; "jsou vAnoco;
pfejes st jefite neeebo?"
"Modleto se za mno!" pravll hlaa.
Bylo slysetl steiiAnf muZe. ktery v
dloubych doiihclch pll, pak opet Sra
mot krokfl. ktor6 so vzdalovaly po
sklfpajfcfin Hiieiiu.
Konstnntin umlkl; blodei Btrnul-j
pfed sobo a jeho zraky bloudlly, jako
by bledaly ony vzilAlenA lampy mu
Zfku. JoZ z vnltrii Aslo nZ kn prahn
Evropy v slblfske nocl osviMluj! cestu
tem. "ktoff licsinejt bytl vhienl."
JSlil.
OJ Oiacoma Cimarosa.
KaZdA. 1 ta nojnienfif vesnlCka Ital
akA, 111A KVi'ij vlastnf masopust. Tak to
11111 bylo 1 v te male ddln6 pouorake,
kteiA ho beta bltzko ftlum Ink na ntraV
nl.
KdyZ Hmollnnl Buppo pAsAval pod
veaiilcl tin Opalf hory bv6 kozy, tu tie
Jednou iifoinyfilol o totn, Jak by to
bylo krAane, kdyby inel mlleiiku, n kte
rou by hI niolil ntancltl a nekdy I po-
divati no do ftlinn nn Itarnoval
I ly 1 vfink nrtrninne cliudy, a Jon po
tnjtiui mlloval .liillnkii BriiHlovu. O
novein roro vyznul hA vyvolenA lAa
ku, a ta mu v oilpovAd' dala, Zc ho hIco
take vAfinlvo mlliijo, Zo vfink otec JeJf,
Inkomy kinmAf', tilkdy nod A Jlm kvoIo.
nl kn afinlkii, ,
lleppo pfea to pfeiio vfin odebral ao
u Htiiremu a odkryl mu tajeinalvt bvA'
ho ardco. Ale iiArumtn) fipntne pucho
dll. I.iikotni'o oaopll bo limbo na drzA
ho uAiiidtifka a znpffHAIil He tl pfftom
noHtl nekollka nv6dkn, Zo teprve teb
ilA dA hvoii dceru I h celytn znaenym
veni'tn takoveuiii umiizuii6iiiu piiHtyfl
ko., aZ ho Ink na rozuuiu pomate, it
vybMiuo na nAmeatl Ixm a v ko&lll.
llnpiio po tomto hriibeiu odmltuull
odcfiel iiiiiiitue 1I0111A. Zdo prohchlo tuu
ino.koni 1111 tlHfce rAztiyrh jilAtiu. I0
ikmSh') nupndla nut nkvontuA myfilAnkn,
h kterou buz odklndii poHitfill ku avt
.liillnco. I)6v6i nejprvo no Jl zhrozllo,
alo potom ho UHtufvnlo, aZ Itonucii
propuklo v hliiHlty Hinfch.
Zatfm pflblfZll ho mnnopiml 1 bo vJ
111 1 nvyiiil rozpuHtilyml zAbavaml
Zerty. Jcln6 nocl probudll ho nAfi sta
ry liikotnei! z klldueiio avdio iipAnku
cely ndWon.
CorvenA zAf vnlkala mu okny do lo
Znlce; Jeiluo kfldlo jeho ecrvotociveiio
okna bylo 11 racholem vyraZeno a do u
cliu fvul mil JaliyHl tuohiitiiy bias Ja
ko troiiba pfl poHlcdnfin Hotidu:
"Htryeitu HriiHl, co pak d6IAto7 Vy
kllilue Hpftu a (Iflin vAm lioft nad hla
vou!" II null zottfiiln zafvnl, nedl al na po
ntell a npatfll mihiioutl ho kolem okna
JakyHl Htfu, JnkoiiHl hlavu. Jodiifm vo
llkyin akokmn acakoeil h potelo a hie
dal hvA trepky, ale nlkdo nemohl Jlch
nnlAztl, Nemafll dlouho caa bledAntm
jlch, uybrZ poaptcbnl ko akftnl, ktorAZ
HtAla v rohii poatelo.
"Ilej, Jiillnko!"
I.ee tio Julliiro nnbylo mil jianiAtky.
Hiind uZ z domu vybeiila? Pro6 pak
nino novzbudlla? Itychlo otovfel 11
Hkffne dv6fo a vyfial z nf malou Zo
leznou krnbieku, v nfZ mel imchovAny
bv6 iienfze.
OhulvA zAf HtAvala an pojednou nil
nejfif 11 allnejfif, Zo niAlem oslepnutlm
liro.lln.
Piinno Marin, Jen aby Jefite dvCfo
nehofely a aby v krAm6 and a pctrole
Join nechytll! ZachrAnlti muall za kaZ
doit conn avrtj drahy Zlvot, o bvA zbo
Zf v krAmA ao noataral anl za niAk,
to niohlo BinCIo Hbofctl, bylot' poJIfitC
no 1111 tflkrAto tollk, neZ obuAfiela co
nn jeho.
Hychlo vzal pod paZf sv6 obchodnf
knlhy a poHpfcbal z hoftctho domu.
Okna protejfif krCmy byla oavetlena,
Jlnak byla uplnA tma. Zvony nczvonlly
na poplach coZ pak vfilcbnl HdC apO
jt nobo Jaou opllf? Nlkoll. Tu a tam
nfjakA omaskovanA poatava mlhla ao
kolom nebo a dala Be do smfchu, jak
mllo zAf 08v6tln6ho okna pad la na tit
anieSnoti flKuru naSeho kofillatCUo hi-
illuy. Tak dospgl Brasl hulAkaje a
z plna hrdla kflCojo "hoft" na nAme
atf, kdo brAla kapola a kdo vypottfiteiy
ao ohfioatrojc.
"HoJ, lldlCky, hoff, nealyfilto coZ
pak Jato vfilcbnl opllf? Dfim mno hoff
a vy jato vfilcbnl tndy!" ,
Alo zakuklencl h kfikem a jAaotcjn
pflBtoupllI k nCmu, obatouplll ho a vo-
all bez uatAnf:
"Ilabaha, atrycku Braal, vy take o-
alavujoto miiaopust? AJ, nj, a Jaky Jato
al to vzal koatym! Dfim mu hoft ha,
ha, ha on so zblAznll!"
Potom ao zAstup rozestoupll a vy-
atoupll z nCho Jeden fiafiek a ZeuakA je
dna maaka.
"HoJ, lldlCky!" zvolal fiaaek, "vidfto
toho Cloveka znAto ho?"
"Ach, kdo by ho neznal vZdyt'
Jo to pfeco atryCek Brasl, ten stary la
komcc!" "Nu, co pak to mA na sob6?"
"Nlc jlneho, neZ koSlll!"
"Nu, tody, lldlCky, neslyfiell jsto pfe
mnozt z vAa, kdyZ tenhlo stary lakota
uClnll o novCm roco allb, Zo dA bvoJI
dceru Jen tehdy umazanCmu paatyfi
koz, aZ so tak pomate na rozumu, Ze
vybChno na nAmSstt bos a v koSlll?"
"Ano, ano, jA to takfl slyfiel!"
"J A taky!"
"JA Jsem pfl torn tfiZ byl!"
"N11Z0, tody nonl-11 pak povlnon
allbu BvCmu doatAtl?"
"Ano, ano, Jest povlnon!"
"ZblAznlll jsto so? Mn6 hoff dfim
a onl taky vyvAdejf masopustnt 1
graco!" "E co, vZdyt' vAm dfim nehoff. JA
vAm Jon zapAlll pod oknem Cervenou
pochodeft a Jullnka vAm schovala Sa
ty! A vA3 Bllb?"
"No, tak si tu bolku vcm, ve Jm5nu
satana alo ta carodCjka nodostane
odo mno anl halCfo v6na!"
"Oho, Btarochu!" zvolalo nfikollk
hlasfi najednou. "To nejdo! VZdyt yy
jsto alilill, Zc dAte Jullnku Beppovi t
a coiym vellkym v6ncm a sllbu tomu
mustto dostAtl, Ncu61nfte-ll to, nedo
deto odpustCnt bflchfi!"
Tak dostall so Buppo a Jullnka za
sebc. Stary Brasl si pak umfnll, t
uZ nebude nikdy ZAdneho sllbu clnltl.
Doprnva na drAzo Nickel Plato do
New Yorku a Bostonu Jest nepfeko
natelnou. Denne vystlAny jsou tfl ex
pressnt rycbllky v knZdy snier. Tyto
vlnky spstAvaJf z prvnf tftdy moder
nfeb deniifcb vozfi, elegantne krytych
spaefch vozu a Jezdt mezl ChlcaKem,
New Yorkem, Bostoneni a Jluynil vf
chodiifml stiinlceinl. Na vlncfch dosta
tl lzo vyteCnft jtdla die anierlckeho
klubovnllio vzoru v cenS od a."i ccntft
do ?1.X), JnkoZ I Jtdla a la carte. Ce
Htujfcl niol.ou Jetl poluullnC a usetff
nil jtzdne po drAzo Nickel Plate. DbeJ
te, by vA3 Jtzdnf ltstek znel pro tuko
vou cestu. I.fstky ae prodAvnJf v 8.
Ill Adiims ill., uAdruZf na T.a Sulla
a Van Huron ul. 11 zvySenfi drAby
Loop. , 21
NAfkem a inackAnfiii se bolestf hla
vy itezbavlte, nybr?. upotfebontut Se
verovjoh PrAskfi proti bolostoin lila
vy a neurnlgil. Cena L" ct. W. V. 8
vera Co., Cedar Uaplds, Iowa.
J. a 4 tydou