Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, October 21, 1903, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VE V1RECH OSUDU.
Homila. Anglicky napsnla May Fletuingova.
A oBtatnd neniysli nikdo
?.o by byla v ndjnkdin spojoni h
lordoin tn neSt'ustnice utoklu
i (lomoVa s joho zlovdstnyin
inludSlm brntrem."
"Nikdy!" OCi Pnvliny jen hor-c-ly.
"Joli spoleend do Londynu
tot' vSe byla to pouhA tiA
lioda. Vlt Eurlscourt ubezpeeil
Alisinu otco, ze noniA ?.Adndho A
castonstvi na jejim Atdku a Ma
lyfiS Warren tnu vdfi, jako jA a
iiutiifk VMliors!"
"Setnik Villiers!"
'Alio; byt v ond dobd prAvd v
Montulionit a jest nyni zde. Ptn
la jsem sn ho na to vcora na tiA
life?.i "
Tnvlino! Vy jste so ho pta
la?" Nopndndte do nidlob, pan! Gal
braitovA. Ano, byla jsem tak
RindlA, zeptati so ho, zdali by
luohl v tdto .Alezitosti mi podati
nejakd vysvdtleni, a mysli-li, ze
iVit Earlscourt b ni prchl. A on
iekl no, urditd no. Vit so ji no
dvofil nikdy."
"Snail vAm take" tekh, koho po
dezHvA?" "Ne, muzovd na sebe nepovddi.
'A i kdyby Alisa pfiSln ke nine,
n fokla mi, ze jest lord Montali
en uovinen, talc bych ji novefilu
Nynl vite. prod jej neiiAvidim!
'Joho chovAni k bratrovi jest linn
and. PfedeSly tyden byl Vlt
Earlscourt tfikrAte zatknut pro
dlnhy a lord Montalien inn nevy
poinohl; musiln tak nciniti joho
starA teta. Kdo by mohl tako
vdho dlovdka mit rAd? Prod ne-
zaplati bratrovy dlnhy, jak by se
to na jedindho bratia sluSelo?"
"Mluvite jako ddcko, Pavlino.
iVlt Earlscourt nezaslnhuje ani
vaseho polltovftnl ani poinoci svd
lio bratra. Jest to nejvdtSi hyfi
lee, nejvdtSi lehkomyslnik svd do
Iby, vynikA vSetni nectnostini; my
slim "
"Dosti, pan! GalbraitovA! Kdo
pomlouvA nynl nepfitotnndho?
Myslim, le se vSetni svymi ne
ctnostmi jest pfece lepsi no?.
lord; mtval aspofi srdce. Lord
Montalien jest jako bohynd Mi
nerva narozen boz tohoto nepo
. liodlndho pfivdSku. A nyni" j
IvytAhla svd hodinky a usinivala
e vesele "jsme ukoiicily svou
jh&dku a vyjedojne si.''
TakovA hAdka se niezi nimi o-j-pakovala
casto.
"Chtdla bych niluviti s Vitem
tEarlscourtem," niyslila si Pavli
rua, "zeptala bych se ho na Alisu.
On s ni jel do Londj'-na, u nnize
ndco vdddti. JA ji inusini nald
jzti drive bych netnela poko
je." PfAni miss Lisleovd se vyplni
lo jeStd tdhoz vecera. Kdyz oplra
jic se o rAmd svdho porucnika,
prochAzela se komuatami, uvidd
la Vita Earlscourta, rozprAvdji
ciho se setuikem Villiersem.
Pfi pohledu nafi so jeji tvAf
vyjasniln. Byl marnotratnik,
hrAc, vdzel v dluzich a2 po uSi,
gpolecnost jim opovrhovala, svdt
o ndm mluvil nepdkne, ale jeho
nepdknd skutky utvofily kolem
ndho romantickou zAf. liyl Mon
te Christo, Mefisto, don Juan,
ale byl tak Telice, velice hezk,
ubohy hoch, a vypadal tak vzue
iendj 2e se rau zYidny jiny mu2 ve
polecuosti uevyrovnal.
Vzpomndla si, kdy ho viddla
naposlcd na nAdra2i v Speckhave
nu. J
"Pravim ti, Vite, ze jest Lisle
ovA zde; podivej se jest jak
obyCejnd stle2ena tvym bratrein,
jenz jin'in smrtelnikuni nepople
je u ui mista. Podivej se na ni!
Neni-li to uejroztomilejsi stvore
ni v tdto spolefinosti?"
Vit se lind na ni zahledel. Pfi
iel schvAlnd do Brigtonu, aby se
na ni podival, ale v komnatAch
bylo teplo a on se nedovedl nad
chnoutl pro krAsnou Pavlinu. Po
hli?.el s indium obdiveiu na roz-
toinilou tvAf, pondkud rozpadit
jejim na sebe upfenyin pohledeni.
"Ano," pravil koneend, "niAS
pravdu, Villierse. Jest hezkA
pauiatuji se, 2e byla i drive roz-
tomilft. Hleir, jak opoyr21ive
hledi na Francjse!"
"CoX kdybys se sAm o ni po
koufiel a zvitezil, dite? Mlnvi o
tobe, paniatnje se na tebe, a litu
je td, 2e jsi nidi takd nehody. 'A
skal bys osnidesAt tisic liber a
jiak a radost, kdybys vypichl
Bvdho bratra.".
"Hylo by to dobrd", pravil Vit,
kroute svnj derny knir; "ale ne
jsem dobrodruhem, a nechci je
5td jeduu nirzkost pHpojiti k o
Htntniin. Miss LisloovA zasluhu
ji! lepSi osud, iu2 aby so stala o
bdti jodnoho z nAs."
"PrAve so sew diva", pravil
Villiers rychle. "Pojd', Earls
courte, pozAilAme ji o tanec."
"Jakzo, 1 ty jsi jeilnlm z Jojion
otrokft, WilliorsoV Nio nine no
pf imdjo k tanci v takovdin horku,
ani sliC-nost miss Lisloovd ne. No
budu miss Lisleovou vflbeo vyru
sovati, vrAtim se zitra opdt do
Londyna."
Sotnik Villiers Sol tody hum k
miss Lisleovd a zapsal svd jiudno
do jojiho tanecniho polAdku.
Tancila s Villiersem su vSomi,
kdoi ji poZAdali o tanec, a jeji
zrak stopoval ndkolikrAte Vita
Earlscourta proehAzejiciho se
komuatami.
"Prod se union neinluviV di
Vila se. ".lak jest to od ndho ne
puknd! Jsem vSak odhodlAna
jestd dues s nini jiohovoMti. Musi
mi iici neco o Alise."
Sla pak do hudobni sind, zavd
Sena o rAmd Villiersovo, a pPi
lravila se k zidvu. Pojednou vi
ddla podpirajiciho se o sloup bli
2e dvefi Vita Earlscourta, a
uchvAcena jakymsi vnuknutim,
sedla ke klaviru a n6ala zptvati
onu pisefi, kterou zpivala jtfod
dvema roky v Montalienu, zatim
co Vit se nad ni sklAnfil.
Pfi poslednich alovech pfibli-
zil se Vit a stAl vedlo ni, kdy?.
vstala od klaviru. Podavala inu
ruku s uejroztomilejSim, nejupfi
mudjsim usnidvem.
"Myslila jsem, f.c jsi pMponie
nete onu starou piBefi, i kdy.jste
na nine ubohou znpomndl. Pane
Earlscourte, nefekuete Polly
Masonovd, jak se vAm dafi?"
"Musito odpustiti, ?.o jsem dH
ve neprisel ujiSt'uji vAs, zo to
byla jeu inoje uesmirnA skroui
nost."
"Jiz se chlubito cnosti, sotva
2e jsem s vAmi )romluvila", smA
la so Pavlimij zavdsujic se do je
ho rAme. Jen zAHla, nebot' se ji
dostalo, po com tak touzila
vlastni vftle.
"ObAvAm se, ze jind ctnosti ani
nemAm. Paul GalbraitovA dini
asi zajistd svou povinnost a HkA
vAm, jaky jsem netvor?"
"l'ani liaiuraitova cinr svou
povinnost a HkA mud skutedne,
co jste '.a netvora. MAm vsak
dosti zmuzilosti a nebojini se ne
tvorft. Pane Earlscourte, dv-
chtila jsem viddti vAs, nebot
bych s vAmi velmi rAda o ndcein
porozi)raveia. co nine jeuuu: ve
svetd trapi; zde to vSak neni mo
zno. Nechtel byste nine ndkam
dovdsti, kde bychom byli nevvru
seni?"
Jeji nevinnost a vdc, kterA ji
tak lezela na srdci, ji dodala od
vahy, snad i smdlosti. Ona vsak
o svdm jednAni uepfemyglela, a
Sla s uim na balkon, kde nikoho
uebylo. Sel do Satny a prinesl
jeji inodry hedvAbny plASt'. Xoc
byla tepla jako letni, velkd live
zdy zArily na purpurovdm nebi,
rozsAhld temnd more lezelo kli
due pfed nimi, hudba z tanecni
siud slabd k nim zaznivala.
"Vy vite zajistd, o com chci s
vAmi )ohovofiti, iane Earlscour
te?" zacala rychle. "Kde jest A-
lisa WarrenovA?"
Modrd, vAzud oci na ndho po
hllzely zvedavd. 15yl vinen? Ne,
kdyby byl viueu, nedival by se na
in tak jistd.
"Pffll bych si to takd vdddti
miss LisleovA. UjiSt'uji vAs, zi
uevim. IJojim se, 2e snad malou
Alisu stihl ndjaky zal."
"Pane Earlscourte, vy vite, ze
se povidA " lice jeji se pfi torn
zarddly "ze uitrchla s vAmi."
"Vim to. Neni to vsak prav
da. Jeli jsme sj)olu do Londy
na to bylo vSe, co jsem o jejim
utdku vedel. Prosila nine, a bych
ji doprovodil na urceiid misto.
Pylo to v noci, a)im se saina v
Loudynd bAla."
"A vy jste ji doprovodil?" pta
la se se zatajenym decheni.
"Ucinil jsem to. Doprovodil
jsem ji do Gilbortovych zahrad a
zfistavil jsem ji u jeji bytnd. Hylo
to pfed deviti t'dny."
"A neviddl jste ji od td doby?"
"Viddl, jednou as pfed ctrnActi
dny. Kdyz jsem e vrAtil z Xd
mei'ka, Sel jsem tain podruhd.Hy
la tarn dosud, ale ji2 jen jiouhj1
still byvald kvotouci Alisi, kte
rou jste znala. Ona nind vSak
nefekla nidoho a jA jsem so ne
pta I. V dome byla znAmA pod
jiudnem pani Hrownovd."
"Pojedu zitra do Londyna a
vyhledAm ji", zvolala Pavlina ?.i
vd. "Miss LisleovA, jest mi lito, 2u
inusini vSe naddje zniditi; jest
vSak jifiliS pozdd. Zniizela!"
"Zmizela?"
"VrAtil jsem se k ni opdt po
dvou dni'ch. Sluzka vSak mi
pravila, ze "ton pAu" pfiSel po
nidiii odchodu a fukl, JSc pani
lU'owiiova odji'do r. Londyna. 1'ak
pMJi'l pro ni vftz, alo sluzka nc
veddla, kam ji odvezl."
V ubledld tvAfl Pavliny Jevllo
se velkd zklamAiii.
"O, pane Earlscourte, fekneto
mi, kdo jest onen ml Ion
Spatny, Spatny mil?., ktery ji vy
lAkal v. domova, slibuji' ji h se
stano joho ehoti a ?.o ji uditif
St'astnou. Vy musito mill nu
ndkoho iiodezfeni!"
"Odpust'to mi, miss LihIoovA,
alo ani vAm nemohu sveflll svd
podezieni."
"Vim, 7.0 to jest vAS bratr
ten ji obdivoval v7.dycky ji7.
pfed lety, kdy?. ji viddl poprvd,
udinila na ndho ilojom. On to za-
pirA, ale jA pfisahala, 7.e so do-
zvini pravdu, a musi se mi to zda-
fiti!"
Kolem jojich rtft se objevil po
vny tali a jeji oci svitlly jauo
hvdzdy.
"Jsto pravou pfitelkyni, miss
LisleovA."
"MAm A lis! rAda jako seslrii.
Miluji neustAle ty, je?. jsem inilo
vain jednou, necht' cini cokollv."
"VnSi pfAtold jsou St'aHtni lidd,
miss LisleovA. Mohla byste nine
lc nim pfipojiti? Nozasluhuji
pfitole, vim to, alo niyslim, 7.0 by
to bylo pfijemnd ndjakdho si
ziskat."
"Jsem vaSi pfitelkyni", odpo
veddla klidnd.
"Jakzo? Pfes vSechny ty hro
znd vdei, kterd vAm poviduliFran
cis, sir Vane, jiani GalbraitovA a
svdt o takovd prnsivd ovci, jako
jsem jA?" pravil svyin okouzluji-
cini usindvein.
"Pfes to vSe. Nezasliihuje-li
ndkdo pfitole proto, ze jest ne
St'aston, pak pfAtelstvi za ninoho
nestoji."
"NeSCasten!" uHinAl se Vit. "To
jest niirnd slovo pro takovdho ni
demu jako jsem jA. A pfoce vAm
ddkuji, miss LisleovA; nezapome
nu tak brzy vaSi laskavd shoviva
vosti."
Divala so na ndho, vyjiadajic
velmi hrdA a krAsnA. Pak so jeji
hlava sklonila a zacala norvosnd
pohrAvati svymi tfAsiidini.On byl
zadluzon a ona inula tak miio
ho pendz, 7.e nevddela, co s ninii.
"Pane Earlscourte", zajikala
so, "pravi se, ?.e jste zaillu?.en.
Jsem-li vaSi pfitelkyni, nenechal
byste nine o, nobud'te uriiy.en,
prosim ale neiiiohla bych vAm
pomoci? JA niAm tak muoho pe
ndz. Nepotfebuji jich a ucinilo
by nine to st'astnou, kdybyste
chtel "
Jeho nAhly pohyb ji zarazil.
'Ani slova vice, miss LisleovA!
Jsem vain z td duSe povddcon, ale
musito nahlddnouti. zo to jest
neiuo7.ne. Ilud'ti! jista, ?.e neza
ponienu vaSi volkomyslnosti, kte
rd nejsein hoden."
yl vice dojat, nez. mohla na
ndm pozorovati.
Ustoupiln pondkud, citic bo
lost, zal i rozpacitost v jeho pfi
tomuosti. "Vzpomoiite si, miss LisleovA,
ze jsem nehodon vaSi utrpuosti.
VSichni vAm o mud fekli pravdu.
Zasluhuji vSe, co se nyni na nine
fiti. Hud u nius"iti do vyhnan
stvi, kterdho vSini jirAvem zaslu
huji; niusiin jifijinout svfij osud
a zniizeti z obzoru, a az pfijdo to
nejhorSi, staci rana z rovolvoru,
abych aspon zemfel cost no. Xo
litujte nine, miss LisleovA, noza
sluhuji toho. Uovolte, abych vAs
doprovodil zpdt do tanecni sine."
Ohvela se, ale ne zimou, a byla
velmi blodA, kdyz vstoupila ojidt
do koninat osvdtlen'ch plynom.
Odevzdal ji s hlubokou poklonou
jindmu tanecniku.
Po pdti minutach oiioustdl Vit
Earlscourt plos. Xojprvndjsim
vlakoni opustil rAno Hrif;ton, od-
vA7.eje s sebou vznoniinku na krA
snou, niiinoce (lojauui tvaf, na
kterou hvdzdy rozldvalV slabv
svflj svit.
VI.
Cemu jest vydana
lisleova.
MISS
Po ukondoui fadovdho tance u
chylila se miss LisleovA do hude
bni sind, a usednuvSi na 7,idli u
okna, pohli7.ela do tinavd noci
Pies bude Mined ukoncen a pani
GalbraitovA ji budu asi hledati;
ale ona o svou jjardedAmu nedba
la. Jeji srdce bylo pfeplneno
utrpuosti k onomu mu7.i, jon?, o
deSel; snad to byla pfiliSnA citli
vost, kterd nobyl hoden, ale ji
bylo toprve osmnactd let a on byl
tak krAsny.
Kdy. zde tak sedela zadumA-
na, ozval so za ni pojednou bias
"llledal jsem vAs vSude, miss
LisleovA. PfiSel jsem vAm cini
ti vycitky vy jste m union je
dnala po colon noc s nemilosr
(Inou ukrutnosti."
Ohlddla se 'zlostnd. Co?, se no
zbavi nikd.v tohoto inu?.e?
"Lord Montalien so zbytednd
naniaha", odpovdddla velice chla
dud.
"Miss LisleovA, vy jste taudlla
so vSemi, joiioni no so union. Co.7,ine, no?, za vAs, s vafilin uopo
Jem ucinil?"
"NtOelin. Lord Moiilnlion no
zasluhujo ?.Adno vyditky."
"Jak trpco to pravllo! MIhh Li
sleovA, vy nine neiiavidtlo!"
Miss LisleovA iiilccln a pohrA
valu ai vym vdjifeiu.
"Jest mi to j 12, lii'snosltoltid!''
xvo!al,uclivAcen opravdovou une
bo pledstiranoti vAAnl. "Zacha
zito so union jako n pneut, a jA
ju bych pro vAh zemfol."
Pavlina pozvoilla vdjif, aby za
kryla zivnuti.
"Jest to od vAs ni'sinirnd reko
vnd. Nepotfebujii si vSak )flvd
sti vAs v podohnou nesiiAz."
".lest to hiiikI dtlo iiidho bra
lira? Viddl jsem vAs h Vitem na
balkonu."
"O! Vy jsto nAs viddl! Nevd
ddla jsem, ?.o mini prokazujete
cost lilidati nAs."
"Prosim za odpuStdni, hiIhs Li
sleovA", pravil lord dAstojud.
"Mohla jsto mi uspofiti tdto u
rA7.ky. JA jsem vAs nohlidal
vy jste vychA.ela vefojnd z hudo
bni sind, mohl vAs viddti kn?.dy.
Co vAm fokl Vit v mftj nopro
spdeh?" "Lordo, kfivdite svdnin bra
trovi touto otAzkou. Vit Earl
scourt neni tak zbabel', aby bo
joval skrytd."
"On in A, jak so zdA, ve vAs
vfelou pfitelkyni."
"MA", odpovdddla krAtce.
"Adkoliv jest poSctily a bidnik,
musi inu dlovdk zA viddti. Vy niu
vdnujoto svd jifAtolstvi a nine od-
piizujoto. PtAin se vAs opdt no,
miss LisleovA, deho Ijsein se do
pustil? Snad niAm jirAva vdddti
to?!"
"A jA opdt odpovidAin, lordo
Monlnliene", odpovdddla Pavli
na, zivajic za svyiu vdjifein, "7.o
nideho! Vase chovAni jest pfikla-
dnd. Staci vAm to?SlySim vSak,
jak pani GalbraitovA se shAui po
svdm jehnAtku niusiin jiti."
"Podkejte okainzik!" zvolnl
lord zlostnd "jen okainzik!
Xesnesu (Idle tuto nejistotu! Mu
sim vAm fici pravdu. Pavlino, mi
lit j i vAs! Chcete se stAti inou 7.e-
11011?"
Shybal so k ni, jeho oci hofoly
a jeho hubeni'i, zlutavA tvAf byla
pokryta teiiinvin riiiudiicein. Ho.
cileni ho uneslo; jeji opovrzoni
ho povzbuzovalo. Vdddl dobfe,
jakA odpovdiT se mu dostane a
mluvil pfece.
Vstala a podivala se na ndho
velice lliostejnd, jiak pravila nej-
chladiidjsfin hlasem
"Prokazujete mi volkou cost,
ale niyslim, 7.e nocckAte jind od-
povedi nez zapornd."
lilizila se ponialu k vyYhodir,
on ji vSak zastoupil costu a diva
jo so na ni upfene pravil
"Miss LisleovA, vy nine .ami
tAte?" Kyvla hlavou.
"Vy nine neinilujeto?"
"Xeniiluji."
"Ale, Pavlino, jifoiiiySlejlo. Na
bizini vAm nejstarsi jnidno Sle
chty Aiujlie, a inoje postavoni a
dftchody jsou takovd, ze nejzlo
inyslndjsi clovek by se neodvA7.il
fici, 7.e si vAs bdfu k vftli vaSeinu
jindni. Miluji vAS Silend sloii
7.il bych vAm jako Jakub Haehol
ce. Dam vAm cas na rozniyslo
ni, jen nine I'ipliid noodinitej
te." lllas mu selhal; hral vyteriid
"Lorde", pravila, a jeji pfije-!lW
inny, jasny bias zndl urcitd, "do-
lniuvnie se. vy nine neinilujeto
a jA neskr.vvala svych ciiu
pfed vAmi. Mysliiu, 7.e jsto pfes
vSe, co jste nine fold svAdceiu
Alisi Warrenove, citim to vim
to tak jistd, jako ?.o zde stojinie.
Ukoncete svd dvofeni a pfestafi
to nine pronasledovati svymi
zby tecnyini pozornost mi."
Hozdilila a ro.lnievala ho tak,
jak si pfAla. Jeho zjevnd nepfiV
telstvi ji bylo niilejSi no?, jmkry
teckA oddanost.
"Mejto se na pozoru!" pravil
oddychuje te7.ee, "nepfeliAndjto,
Pavlino! Adkoliv vAs velice mi
luju, nesnesii pfece ani od vAs ni
deho o Aliso, anebo jejim bidndui
chovAni. Muj bratr jest ten, s
niniz utekla."
"Dovolto mi odejiti, lorde. Sly
Sim bias pani Galbraitovd."
"Vy nine tody odmitAto zcola a
na vzdy?"
"OdinitAin vAs zcola a na
v?.dy."
"Ho.inysloto si to jeSte, no?, za
niitnete stAti se lady Montalieno
von." "Kdybych sto let pfeinySlola,
nozmdnila bych svd rozhodnuti.
Jsem proti titulu lady Montalie
no vd pouze proto, pondvad?. na
bidka pfichAzi od vAs. Snad vain
to dostadi? Dovolto mi odejiti."
Diva I so na ni s posuieSnyni A
sindvein, majo nice na prsou
skfi?.ond.
"Kdyby byl Vit na mdm niistd
a udinil vAm tutd2 nubidku, zndla
by vase odpovdd' zcola jinak."
"To inAto iiraydu. l'rovdala
bych so radfcji tisickrAte za vu3o-
ho bratra, pfes to, Jo jcsl ua ml
Hkvrneiiyni Jiiidiiom. PiihI'Io nine,
'i t ...it
lonio .uoinaiieue, poroiicim vain
to!"
Jeji oel plAly
a ka?.dy Jeji
uerv so envoi pli Jolio vysnie
Snyeh urA7.oJloleh hIovocIi.
"Jldto, in 1 kh LisleovA", ravil;
"odpouStim a zapoiiionii vaSi u
krutnost, alo iiov.dam so vfii im
ddjo. Kdybyste nine Idpe znala,
Veddla byste, ?.e to, eo si pfeju,
niusi e HlAtl. Zavdsto so, pro
sim, do nidho rAmd. 'y nechcote?
JhIo nyni arc! velmi ro.dllena
avfiak teu deu pfece nadejtle,
kdy budu opakovali syd iiabldtiu
ti, je7. pMJiuute mlloslivdji."
"Ten den neniidedo nikdy",
odpovdddla vzdorovlte. "Jak so
iuA7.((e o)ovA7.iti mluvil 1 so union
tak nestoudnd? Vy Jslo ten noj
poslednejfti mu?., kterdho bych si
vzula; co budu ?.iva, mspronilii
vim s vAmi jedindho sloval"
On so jeu usiiiival.
"Tot' ddtskd chovAni, inoje je
dinA Pavlino."
Kyrhlo odoSIa jako uni7.ena
kralo vua, h oclina srSicfma a h
vyrazoin zloby a ueuAviHti tvA
fi. "Ddtskd chovAni!" pravila si,
tiskuouc svd maid, bile zoubky.
"VSak iividi, zdali dovedu dodr
7.etl svd slovo."
Kdy?. po chvili pfil,li?,ila so ke
kocAru, stal u dvofi a jako by so
nebylo nie si alo, podAval ji zdvo
file ruku, ehtdjo ji poinoci do vo
zu. Odmilla s jis!:fii'iiu i to
dem jeho pfispdni a vrhla sebou
do koula. Pani GalbraitovA a
sir Vano ji nAHledovali, a k no
vyslovitelnd jeji zlosli i lord
Moutulion.
Hyl opdt klidny na jeho IvA
fi nezftHtnlo slopy o bouflivd
scdnd v hudobni sini. Mluvil s pa
id Galbrailovoii o plcsu, se si
rem Vanein o iienadAldin objeve
ii f ho jeho bratra, a jednou nnebo
dvaki'Ato so naklonil s Asindveui
k ro.lindvand krasce s ndjnkoii
poziiAmkoii. Mrtvd ticlio vSak
uAsledovalo miss LisleovA (lo
ved In d r7.o II slovo.
Zaclo ji?, svitati, kdyz dojeli
donifi. Lord jo naslodoval. Miss
LisleovA s pnnf Galbraitovou Sly
Milled do svych koninat, a sir Va
ne, zivaje, ehtdl je nasledovati;
alo lord polo7.il dftvernd svou ru
ku na jeho ranieno a zadrzel ho.
"Jest to pondkud neobyi'ojuA
hodina, vim to", pravil klidnd,
"ale mohl bych s vAmi promlii
viti no?, iilehnote, sir Vane?"
Huron so udiveud na ndho podi
val a zabocil k svd studoviid. V
krbu hofelo a ua stole stAly roz
?.at,v dvd voskovd svice. Pfi je
jich zAfi viddl baron, zo lord no
vypatla ani trochu ospalo.
I'sadil so do lenosky netrpd
live a VytAhl svd hodinky. "
"Pfil Seste, .Montaliene", pra
vil; "a jA jsem slraSnd osial'.
Jen rychle, anebo usnii."
"XeobAvAm se toho nifij drahy
sir Vane; jsem jist, ze neiisnete,
doknd nine nevysleehnete do
konce. Mn?.eto snad uhodnouti, o
com si pfeju s vAmi proinluviti?"
"Xeuniiin dobfe hAdnii, ale do
ninivAin so, ze to jest ndco, co ty
kA se nid poriicenky."
"Uhodl jste, sir Vane."
"Zpozoroval jsem, ze si vAs co
lon noc i na cestd k doniovu no
vSiinala. Meli jste snad ndjaky
spor? Jest. slraSnd ostrA, popu-
j adkdo."
"Uhodl jste, sir Vane. Mdli
jsme ndjakou badku a ona jest
velice ostrA, jak jsto po.naine
ual. Po koni byste in,'slil, zo
zdelila takovou prchlivou pova
hu. Po svd niatce asi ne ne
bot' se mi zdA, 7.e lady Charlori
sova byla iiejiie.ndjSi stvofoni."
Huron vstal so svd 7.idle jo
ho dervenA tvAf se7.loiitla.
"Co tini ininite?" ptal se. "Co
ma spblcciidho jnidno lady Char
terisovd s miss Lisleovou?"
"Sodndte si, sir Vane, a prosim
van, nerozciiujio so. .la se je-
noin domySliiu, 7.o Pavlinu muse
la svou povnhu a tvrdoSSjnost
zddditi po Hobortu Lisloovi, po
ndvad?. lady ChartorisovA byla
nejpovolndjSi a nejoddandjSi ze
nou."
"Lorde Mipitalieno, jak tomii
niAm rozuindti? "
"Ze vim vSechno", pferuSM ho
lord jenine, "?.(. lady Chartoriso
vA ne, dejine ji jeji pravd jind
no 7.o pani LisleovA jest l'avli
nina matka!"
Huron klesl na svd sedadlo
leknutim vSecek ubledly.
"Jakyiu prAvom", ptal se dr
Hiie, "opova?.iij(to so? "
"PrAvom pravdy. Pavlina Li
sleovA jest starSi dcera a dddi
cka di'iiny, kterou svdt povn?.tijo
za vaSi iuan2elku. Poinyslete si,
?.e vaSi ehoti nebyla ani jediny
okaiu?.ik; jejim niu7.ein jest Ho
bert Lisle. Pavlina LisleovA jest,
jak jsem pravil, jeji dcerou u dd
didkou, a vaSe deora jest "
Zamlcol se. Sir Vano vysko
oil opdt so svdho sedadla se zufi-
v)'m po'hlodem
"Jeslll so opovnzHo!" ui h'.
"Ink vi'ih ua 'iiiisle zni'doiiHiiu."
"Tody ho ueopovA7.ini", odpo
vddel lord MoiiIiiIIcii h Icliiliiyiu
MVym I'lHiiievein, klery byl jako
pfllovAni oloje do obud. "Posad'-:
to so, sir line, posud'to se it no
rozdllujte se Jako vase poriidon
kit. Jeu Hindus! so zlohl. Posad'
to ho a proiiiluvitio o tdlo zAle7.l
IohII klldlie u jasiie, nio?,lio-ll.
Vedel jsom, ?.o van lo Imdo zaji
mnl I a 7,e noiiHiiele, uckollv jste
po colon noc bdel."
Muroii tfusl h zlosli. Doiinii
vii 1 se, 7.0 jeho tajeiuslvl jesl .co
la Jistd -r- lady CliarlerlsovA za
vlcnn v blAziiu'l, Kobert Lisle ve
vyhnaiist vl, u Djuk Mason vA.An
Hlibem, 7,e nlkdy lo nevyzradi. A
zde v hodliid, kdy se pova?.oval
za nojjislejSMio, teiilo mu?,, kle
rdho by byl iiejindiid pode.ffvill,
vysloupll zii'iiven o vsein!
"VAh to pfokvapilo, Hir Vane",
pokradoval lord, "a jA to vim
ji?, ndjakou dobil, XeinyHlote, 7,o
so nad nddobo douiySliin; jA vim
Jen tiA 1 Kxltiu vSe, co povidam, a
kdyby bylo mil no, Ink bych to 1
(lokAznl. Vzpomiiicjto, zdall za
llvohytl Zel'roo Lyndlla as! Ink
pfed dvaceli lety jslo neznnl vel
mi u7,ileciidho hIiiIiii v jeho hIii?,
be, jakdhoHi Jakiiba Porlera."
Itaron udco nesroziimileludho
zahiicel.
"Ah! vidfin, 7,o ho pamaliijolo.
Smid jsto pova7.oval toho mu7.e
za nirtvelio. Ano, on zeinfol, alo
toprve nedAvno, a Hvd pfiznAni
vlo.il do mych rukoii..lA ho jeiiom
diviin, 7.e takov' chylry mu?., ja
ko byl pan Lyiulit, mohl byti tnk
Hlab a Hvefiti poilobud laJeniHtvi
sluhovi. Vdflo nine, Hir Vailo,
takovd vdei inA clovek vykonati
sAm, anebo toho necliuti vAbec.
iN'lzSf (fitly zApasi ho sv'iu svd
(loiuiui niyslini, 7.e lo tak jnio
niiji a dMve anebo pozddji vy
zradi vSe. To ucinil i Porter.
Pouhoii iiAliodou jednou , tech
ni'ihod, je?. fid! zivot nAs vSech
pfiSel jsem k iidinu v jeho po
sledni hotline a uapsnl jeho pfi
znAni a iischoval. Novlin, co by
Uobei'l Lisle anebo vafie zona
za tu listiuu dali? Vy chApoh
nyni, sir Vane, ze vase tajeiuslvl
neni dele va.sini lajenisl vim?"
- "("'eho si plcjele??" ptal so ba
roil stisiidiiyin hlasem.
"Pfeji si ozeniti se s Pavlinou
Lisleovou."
'A po7.adujolo jindni lady Char
lerisovd?''
"2so, sir Vane: kdybych to
eh I el, no7.A(lal bych vaSi pomoci
Slibuji, zo ho vzdAiu vSech nArokfi
na jindni lady CharleriHove, zo
vain odevzdAui pfiznanl so Porto
rovo, ale jen s ton podminkou, ?.o
lifinutlle Pavlinu, aby si mm
vzala."
"Pfinulili!"
"Pfinutiti be, pfinuceni to
ho noiicini. Ona nine iionAvidi a
iietaji so Hm. Uniinil jsem si
povno, zo si ji ziskain a chci,
abysto nine byl iiApoinocen."
"Muj lordo, 7,ijemo v (leva to
ni'ictdin stoleti. MladA ddveata
tieinohoii b'ti pfinucena ani svy
mi jiorucniky, aby so provdala za
inu7.e notiAvidene."
"Sire Vano OhurferiHe, Olivio
LynditovA byla takd v devatetiA
ctdin stoleti iifinucena irovdati
so za inuze netiAviddiidho! Co by
lo iicindno pfed SestnActi lety,
inuze byti iicindno opdt."
Oblicej baronuv zrudl. Trvalo
chvili, nez pfetuolil svou zlost a
mohl proinluviti.
"To bylo rozdilnd ona mdla
pohnutkii, a jeji stryc ji dr7.el v
osaineldni uvezndnl, no?, svolila."
"Opakuji, ze byl jeji stryc do
vedny mu?.. Ceinto to jako on
drahy barono. ZkouSejte vSeliju
kd prostfedky. Osatndld uvdzndni
bade tniti na dceru ty. udinok
jako lnelo na jeji inatkit. VAS
.Amok le.I dosti osainele a pustd
jestNto pry pravd ve.oni, rav
pani GalbraitovA. Dove.te ji tain
a vezndte ji, a?, svoli."
"Lorde Montalieno, tot' nemo
7.U0. Jest tvrdoSIjna jako (label
sAm, a chytrA jako ddiuou. Mohli
bychom ji veznitt io mdsSco a ona
by pfece nesvolila. A co bv to
mu fekl svdt?"
"Co fekne svdt, kdy?. odhalim
ukryt lady (.'harterisovd, a ode
vzdAiu mu onu listiuu? Co ft
kno svdt, a?, spiknuti Zefroa Lyn
dita vyjde na svdtlo?"
"Jspiicnuti, v neni, jsem neiitd
7-Adndho Acastenstvi?"
Lord Montalien so iismAl zlo
inyslne. 1
"Hubert Lisle bvl v kostele
kdyz jsto byli oddAvAni, a vy jst
ho viddl tvAfi v tvAf. Sest ho
din."
Cekal, a?, doznely, a pak, a pa
vstal.
"Nechci vAs zdrzovati ani (
kam?.ik ddlo, sire Vane. Hozmy
sleto si vSechno a jednojto, jul
u.nAto za dobrd. Pou?.ijte se
svou sest rou veSkerdho vlivu nu
tuto divkti i)ou?.ijto vSech mo
7.tiych prostfedkft."
"Pani GalbraitovA, kdo pfljde
i (If ('Stinio vecora do kon
ortu?" pravila iiiIhh LisleovA,
xizvodnjlc ndl od novlii, ktertf
)rAvd dollu. Hylo lo v den po pie-
su. Hylo no obddd a k velkdnnt
loiliveni lord Montallon s nimi
neobedviil.
Pnnf GalbrallovA, kterA takd
col la, oillo7.1lii kiiihu, a iiiIhh
MiiikI Charlei'lHova, sedlel u kin-
it'll, prcHlala In-All, cekujic nu
idpoved'.
"Vcern lAlio", iiokradovnla tie
cl'ii, "bylo iiJeilnAlio, ?.e pftjde-
Hie HO Hll'oill llliein, tile poiie
vail?, oiljel do Loiiflynii, neniAiiie
ulkolio, kdo by iiAh dopi-ovodll."
Mel udlnkovull JnkyHl vyborify
.pevAk a Pavlina s! uiiilnila jilt.
"Znjlsld lord Monliillen", od-
loydildlii pani GalbrallovA, "oco-
kAvAm ho ka7.(l,-'iu okinu7.ikeui;
est JI7. pAI oHine a cas so obldka-
II."
Miss LisleovA sliskla rly a
(lain se .as do Heitl novlu. Pani
GalbrallovA vddela, co to ziiatno-
nfl.
"Slyfioln jslo nine, drnhA ra-
lino?" zacala iiejsladslni svym
ilaseiu. "Maud, zazvoil ua ko-
moriioii. .lesl cas ho olileuatl,
bude pfeplneno a proto by bylo
zAhodno, abvehoin lam byly br-
"iVeobtd7,iij so, Maud" prnvlta
Pavlina klidnd. "iA nepAidu."
"Nopfijdole, Pavlino?"
Pavlina odlo?.ila noviuy, a di
vala bo upfend na svou ardedA-
mu.
"Nejiftjilu, pan! GuGlbrallovA.
Xepujdu nikdy ji?. nikain h lor
dem Mflntalienem. Kdyby hoiii
byl pfificl duos k obedu, by In
bych odoSIa od stolu. Neni to v
m(5 moo!, zajiovdildtl mu VHtup
do doinn, anebo lo?,i slra Vaiia v
divadlc, anebo opfiti so toiuu,
abyate ho nebrala na vSechny na-
fie vycliAzky, ale chci nciniti
aspoH vSe, co jest v md moci.
Povdddla jsem lordu Montalieno-
vl, co at o ndm niyslim. Jdeto bo
zo tnno JA noprtjdit!"
Vzala do ruky opdt svou cetbu,
fokla posledtil svd slovo a veSko-
A vmluvnost pani Gailbraitovo
byla zbyleCnfi.
Lord Montalien se doslavil a
pani GalbraitovA a Maud Sly s
nim."
Sotva lo koCAr odjel, vyskocila
Pavlina a zazvonila na svou ko-
mornoii, dlv 7.0 noutrtiia zvonec.
"Hychle, Jano,?' volnlii, "oblec
tnno co nojrychleji a jen nine o-
ci-ASli, jak jeuom inu7.eS; chci by
ti he.kou."
loji odi radosti -eAfily. Hyl a to
zase jednou malA, divokA, zlomy
slnA Polly MasouovA.
lana byla pravA anglickA ko-
inortiA a nie ji nikdy nepfekvapi
lo. Obldkla svou inladou veli
telku za deset minut a to doko
nalo ki-Asnd. Pavlina se divala
do zrcadla a viddla, 7.o bIeddrfi?.o-
vd hedvAbnd Saty a lilio v zla
tych vlasech ji vtectid sluSely.
uSich mdla ddmauty a jeinny
zAvoj znhaloval fiadr.-i a ramena.
"Ted' mflj divadelni plafit'.
Hychle, Jano."
Jana ji pfohodila plASt' a na
hlavu kapuci. Miss LisleovA o
bldkla rukavice, vyzvcdla vledku
ti spdchala vesele z domu.
Sla jen nialy kouBek cesty, za
zvonila u vrat velkdho domu a
byla vpuStdna sluhou.
"Jest pani AtcherlovA doma?"
ptala se.
"Jak2e! Pavlina!" zvolala dA-
ma, vcnazejicx uo aomovni snto
ve spoledeuckdm Aboru. "Siunot
na! V tuhle hodiuu! Myslila jsem
2e pujdote do koncertu!"
"Pftjdu, vezinete-li nine s se
bou, pani AtcherlovA. Nechtdla
bych vynechati dnesni koncert
ani za krAlovstvi. Jsto pfiprave
na, jak viditn jakd to Stdsti,
2u isem nepfiSla pfiliS pozdd."
"Ale, drahouSku pani Gal
braitovA "
"Pani GalbraitovA a Maud Sly
s lordem Montalietteni. Povim
vAm cestou vSechno. Prosim vfi,
at' nepfijdoine pfiliS pozdd."
Pani AtcherlovA a dcerou a
niau7.olein vsodli do kocAru u
v.ali Pavlinu s sebou. Cestou Se
ptula jim Pavlina, jak se doma
postavila ua odpor.
"Vy vite, pani AtcherlovA,
jnk neuAvidSm lordu Montaliena,
a pfece bych tak rAda slySela
Mariona. Co asi fekuou, a2 mue
spatfi?"
"Zo jste poSetilA divenka. Hu
de to zitra pdknd kAzatiidko!"
Hylo po iirvnlm cisle progra
tnu, kdy?, Atcherlovi vstoupili dc
svd lo?.e. Lo2e sira Vana byla
skoro naproti, a kukAtka lordu
Montaliena a sestry barouovy t
k ui obt-Atila.
"Nebesa!" pravila pani Gal
braitovA, blednoue leknutim.
"neklaine nine niAj zrak?"
Lord Montalien se rozesniAL
Ackoliv to colilo proti ndinu, ne
mohl se pfece zdr?.eti Hiniehu
jiozorujo ustraSeuou tvAt pau'
Galbraitovd.