Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, September 30, 1903, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
fVE VfRECH OSUDU.
tfonjda. Anglickjr naps
"Nevlm skoro, co povldal -to
vi9, Polly, Jo Jscm byla cclA
splelenA. Pravil, 2o Jost krftBny
veCer, ie wilujc zdojSi krujlnu,
a fekl ml, ie jsem vyrostla n la
jsem kezci nei drive," pravila
Alisa b uzardSnlm. "Mynllm, ie
Jest husky; jest vysoky a fitihiy,
mA knlry, ncJpfiJemnSjfii bins,
jemnd rucc, n "
"Ty mnS ho pfedstaviS, auo,
A lino? ChtSIa byoh, aby mm Vy
XVal k tanci."
"To jeStii novim," odpovSdSla
Alise pojednou chladnS, nebot'
si vzpomn&la, ic nSktefi povaiuji
Polly Masonovou zu hczkou div
ku. "To viS, uoniohu byti tuk
siuolou. Jostll si uAa vSimnou,
pak to budc jlud, ale vtirnti bo
jlm nomAiomc. Ptal so nine,
povolfm-li ran dnca voter tolik
tancA, kolik jlch budo cbtlti, a
via, Polly, on fekl, 2e nebude spo
kojen, nedoatuue-li vSechny. A
pak mi wue upfel tukovy poblcd
tukovy pobled!"
"Co pak tomu fekne usl retr?"
pforusilu jt Polly zlomyslnS,
jsoue trocbu iarllvn. "Nu, kdyi
nu tebe upiral zuinllovand pohlc
dy, budc a tcbou usl cely veSer
tauSiti. J A bych jen nerada bo
del ii xcinfolu bych zloBti, kdy
by tu Elisa LongovA tanClla a JA
nlkollv."
Vstupovttly prAvS pod velk.v,
kamenuy oblouk s erbeiu dvfi
spojend ruce a mottem "Semper
Fidelia."
Kdyi ptilly k domu, objevila
Be jlm uormonakA domovni sf fi,
a otevfenymi dvefmi spatfily po
stfcnAch lesklA brnSui, dubovA
podlaha byla pokryta kAiemi z
polArnich medvSdA a africky-ch
lvA. KrAsnA tato bID s pfekrAsnS
malovanyin Btropem ruela dvS
fiirokA schodifitS, po kterych
mohlo jeti i StYerospfeii.
"Jak jest to vSechno krAsnd!"
ivolala Polly. "Jak skvostud!
Jak vsneBend! Potuysli, ie to
vieckno pfechaxelo po stalctl h
tee na syua, vSickni byli bojov
aici, velci statnici, vyteSui feS
nlci. Jaky to roskoSny iivot ve
dou tito llddl"
Alisa ji vfiak uesJySela oCi
Jeji hledaly uSkoko, koho ne
vidMa. OkoU poskytovalo pSkny po
hied. Po sluncem ozAfenych prA
ekAch, Btinenfch krAsnyini duby
a buky, prochazelo le n&kolik set
OBob a dfiti.
"Podivej le, podivej se, Polly!"
xvolala Alisa, zachytujic Be ji;
"'panstvo pHchAiil"
Polly pozvedla ave" snivd oCi.
Zlata krAsa tdto scdny nnplflova
la jejt srdce jakymsi bolcstnyin
pocitem. Podivala se na terasu,
oinaSeaou svou pfltelkyni, a vi
dla skupiau dam a panA, pohli
iejlcich dolft ma pestrou scdna.
"O Polly! jBem ETidava, urldl
11 nai! Podlrej ie! On jde dolG!"
Tysok, mlad mni, a ryBO
km kloboukem, v Cornem kaba
ti a bite rests, b&el Be schodA
terasy. Dra dlouhS stoly Btaly
pod Bthmyml itromy, obt6kan6
dobrml jidly, a on UBedl Celo
jtdnoho z nicb. Za okamiik od
chaiel od skopiny jlny mladf
ini, sefiel tak6 se achodA a
usedl k druhma stolu.
"To jest pan Tit," fieptala
Alisa. "Mime jiti kolem, Polly?
On nas nevidCl."
Polly se dirala na Vita Earl
courto, bliiicifto ae r jasn alu
neCnim. Byl to nejkrisngjgl muJ,
kterho ve srm 2ivotfi vidCla
i spifie mladik; vldyt' to byly
Jeho dvacate prve- narozeniny.
Byl velk jako jeho bratr a mgl
pfikny knir. Blamen klobouk byl
lehce posaeen aa 6fernych knCe
rach, zlatf tetSt se leskl na jeho
vests, a Polly pohliiejlo na nSho
spraskla ruce:
"Ten jest krAsnJ Jest jefitS
krAsnSjSl nei jeho obraa v Cerve
BSm BaloaS. Aliso, to neni ani
porovnAni pan Vit jest tisio
krAta hesSi, ne jeho bratr."
"Vknty jiou rozdilnS," pravi
la Aliaa, "mnS se nezdA. Zde jest
otec - nAjdame si Hednontt?"
"6, pane Warreae, feknSte
naaa drlre, kdo jsou ty dAmy na
teraaaT Zaam )e pouse die jmS
na. To ma!6 dSvSe jest asi Maud
CharterisovA?"
To Maid dSvSe v ervnPh
iataca Jeat Maud CharterisovA",
jprayil rychtA, "a ona malA, avSt
larlasA, aAdamtivA dAma jest
ailaa Dlaaa HauttonovA. ten nfin
redle af Jeat Allan Pane, ten
maiy, cnrenoiici, sllny pAn s Cer
nmi UceaaV jest sir Vane Char
tftlt a tm yelkf, starSi, Sediv
paa iaat lord Ifoatalien. Chcete
li dostati kto, devcata, tedy
pajme."
Yfdl Ja k mtirtm radosti dca
May Flemiugora.
MnS ko stolu, u ktorrtlio pfeds
dal Fnuiela KarlHcourt. TvAf
jeho ph)ldtl umnCv pM pohludu
na rdici bo AUhu.
"Sem, Wnrreno kain Jdoto?
MiflH Aliso, hlodal Jhuui Ah mar
nS pAl hodiny. Zdo JoBt inlBto
scdnSto Mi Hem, a pomoztu mnS
pfedsedati."
UdSlal ji iiiIhIo vodlo subu, po-
hlticje b nemun&im obdivem na
Polly. Nebylo tain vfiak pro ni
mistn u Polly prohlAHlla, 2o
poSkA. HyehtAt ji opiiHtil, mel
tisioo vSci ua prAel a iiiIhh Ala-
BonovA, podpirajiu bo o hunt$
ofechovy Htrom, poliliela na lldl,
nalezajici no ua toraee, h touicb-
bnm, sulvm pohledum. Netu
911a, jak pSknfi e tain vyjlmalu
h osvStlonou tvAfi u tmavozla
tm vlasem; novSdSla, 2o jost po-
zorovAna.
"Jakd to hezko dfivCc! JakA to
zajimavA tvAf 1" zvolal pan Allan
Fane, umSlec. "Tain, pod titn ofe
chom, miss riauttonovA. Podi-
vejte fie dolA, lady CharterisovA.
PodobA se jedne kudruatc KtAh-
ce od Grenza."
Pan Allan Fane niohl zajistd
vSdSti, ie nebyvA doble chvAliti
2enu u pHtomnosti ieny jin5, a'
k tomu jeStS miss Hauttonovd.
AvSak byla to pouze venkovskA
dlvka hezk model a uad uic
vice.
Miss Diana se podivala ponS-
kud opovrillvC. Byla to vyaokA,
volice hubenA mladA dAma, a bio-
d'iu obliCejem a aristokrati
ekym orliSim nosoui. MSla tfl
tistce liber roSnfeh prijmA u ncj
lepSi anglickA krev proudlla jeji-
mi 2ilami. Nebyla vfiak hnzkA,
mSla fidkd vlasy a nevypada-
la jii tak mladou jako pl-ed do-
sit! lety, kdyi byla svou pHbuz
nou, vSvodkyui Clanronaldovou,
uvedena do spoleSnoBti. Uplynu
lo tody mnoho let a vzuefienA
Diana posud byla mis Hnutto-
novou; pan Allan Pane se ji za
Sal dvoMti teprve v posledui
dobS.
"Vidite ji, miBS HauttouovA?
PohieiTte na ty jemuS, pravidel-
nS tahy podi vejte Be na
uSlcchtilo drieni hlavy a na pre
krAsnS ohuutou jemuou siji
hled'te na tu pSknou no?.ku! A
ty modrd oSi!, Podobnd jsem vi
dSl nSkdy jenoin v Italii. Byl by
to krAsny model pro bohyni
Hebu!"
Mui ten byl povahy velice
chladnd, nyni vfiak v nSm zvitS
zil uinSlec.
Miss HauttonovA pozvedla svd
Bklo a vrhla na Polly pohled plu'
ilosti.
"Vidira venkovskou, bile oble-
Senou SkolaSku, a kudrhatj'm,
krAtkym vlasem. PfiznAvAm se,
2e ul jsem nikdy sprostd uSjakd
strofeni nepovaiovala za bohy
ni."
Miss HauttonovA se odvrAtiln
a krASela na druhou struiui tera-
ay k avdmu bratranci lordu Mon
tallenovi. Lord Montnlien mSl
pod oSima mnoho vrAsek byl
ledivSjSi a trochu unavenSjSI
ne2 pfed StrnActi letv kdy stAl
na palubS "Land of Columbia",
rozmlouvaje a Bobertem Hawk-
sleyem.
Pan Fane vidSl, jakd chyby Be
dopuatll, a vSdSl, ie jest jeho po-
vinnosti nAsledovati a udobfiti
TzneSenou Dianu.
Ruka, kterA se pojednou na
jeho ruku poloiila, vyrugila ho z
jeho fivaby byla to ruka stu-
denA, ai se cely eachvSl, a po
zvednuv oSi, vidSl lady Charte-
risovou.
"Kdo jest ona divka?" ptala
se.
CtrnActe let zanechalo svd
stopy na Olivii, lady Charterifio
vd. ZasmuBilA tvAr, kterA se zdA-
la Djuku MaBonovi tak krAsnou
v zAri plApolajiciho ohnS v ond
bl-eznovd noci, byla nyni unave-
na u sestArlA, jako by byla velice
trpSla.
Sir Vane a lady CharterisovA
chovali se k aobS pfed lidnii veli
ce pHvStivS, zvlAStS baron, kte
t$ ve vefejnosti hy ku avd chlad
nd, tichd, zdrienlivd chotl podi
vuhodnS zdvofity n pozornf.
ZapomnSla lady CharterisovA?
Vymazala ta Idta z jeji pamSti
dStaky jeji romAn mladdho
maniela, kterdho milovala a
ztratila ditS jeho ditS, kterd
dala cizim lidem? Jeji hrdA, bilA
tvAr jeji chladnd, tmavd oSi
kryaly dobre jeji tajemstvi,
Podplrala se unavenS o Bloup a
jeji nevsimavd, nmutnd oci hledS
ly bez zAjmu na iivou scdnu do
IA, kdyi aAhle alova Alluuu Faua
se dotkla jejiho ucha.
Podivala ae pod ofech. Spatri
la itiblou divku v bilch muBeli
novcli satech, obrAcenou k ni
ue slnmy, s obllcojom Hlitncom'
ozAronin, a jeji Hnlco, klcrd po
ldla Jako kAnion v Jojlch prHoii !
leiolo, mocDS zabufillo. Ton pro-j
fll! To ilrzoni tSlal Kdo lo drive
JI2 vldMa? I'roto ho pflhlf 2tlu k
unit'lul u poloillu mvou ruku na
raineiio joho, ptajic bo:
"ICdo jest ona divka V"
Pan Fane vypndal ponSkud
ph'kvapcnS; byl to prav dlv,
2o lady nfeo zajimalo.
UilpovSdSl, 2e ho )optA.
"Vyptatl se? No, dSkuji vAm,
noHtoji to za to. Na doom pach-
tfovu vypadA vol ml slufiuS
lot' vSe."
OpSt hu zainlCela zdAlo ho,
ie zAJimii o divku ji pf-cScl; no
tak bylo u pana Fana, ktoi bS
4el dolrt, aby ho vyptal k vftll
sobS.
"Ivdylty mnS tak chtSIa bytl
uiudoletu k md Rosamunds," my
sill Hi, "iiiIhh HauttonovA bude
dobrou Kleouorou. Na pacht'fo-
vu deem vypadA veliui aluSnS,
jak ho lady vyslovlla. Ano, mA
arlHtokratick', feck profll a
pak to kralovakd drieni hlavy.
ZdA ue bti dooela sama, pAjdu
k ui.
Pan Fane nevSdSl, zdall jest
nutno dAti ho pl-edstaviti tdto
tMdS mladch osob, piece v3ak
zakyval ua MatyASe Wurrona a
oslovil jej.
"TuSim, ie jste rychtArem n
enAte zajistd vsoolniy tyto lidi
zde. Kdo joHt ona hozkA divka?
Pfedslavto mne."
Pan Allan Fane byl dovedny
mlady mui, absolvoval malii-
Bkou akademii a niluvil mdle u
rozvlAenS dlo zpAsobu mlad.Vch
SlechticA. Byl tlctim synem
Johna Faua, obchodnika odSvA
v Lond.nS.
VzueSenA Diana HautonovA si
pi-Ala maniela, a Allan Fane byl
MhiHiieMio zevuSjAku a elegautuf,
ale kdyby bylu vSd&la, z jakd po-
chazi rouiuy, byla by no zajisto
lined zamitla.
Studoval v Oxfordu spolofi-
nost ho pfijala do svdho Hfl-edu
a velice jej hSkala, ponSvadi
jeho obraz, vyataven' pfedeSlou
zimu, mSl nesmirny uspSch. Ani
Vit Earlscourt, nynSjSi jeho nej-
upMmuSjSi pf'itel, uevSd&l, z jakd
rodiny pochAzi.
Pan MatyAS Warren pravil s
uSklebkem:
"Polly MubouovA, pan Fane si
vAm pfeje by-ti pfedBtuven."
Polly se rozhlddla, vesele se
usniivajic, a ani trochu se nesty-
dSla.
Pan Fane ptul se, proc miss
MasonovA neobSdvala a jak to
pfijde, ie jest zde docola sania?
Miss MaBouovA odpovidala do
cola kliduS a upMmnS, ie CekA,
ai se zaSne tauSiti, aby ji uSkdo
vyzval k tanci.
"Nejste tedy zadAnu? Miss Ma-
bouovA, prokAiete mnS iest a za-
tauSite se ninou prvni ctveryl-
ku?"
ProkAzuti mu Sest! Polly se
na ntho podivala, domuivajic se,
ie si tropi z ni ierty, ale pan
Fane mluvil docela vAinS. Ano,
ji to velice tSSi, u vzdAvA mu
diky.
"Nebudu vSak spokojen jen s
prvni Stverylkou chci vAs po-
iAdati i o. vSochny kolovd tance.
Vim, miss MasonovA, ie tanfiite
jako Vila. Vite, my jBine byli
zvSdavi na teraBe, kdo asi jste
proBiin za odpuStSni, ale vy
vypadAte mnohem vzueSeuSjSi
nei ostatni. Lady CharterisovA
se mne ptala, vim-li kdo jste.
PHjmSte md rAmS, miss Masono
vA, budeme se prochAzetl pod
buky; jest to pHjemuSjsi neili
atAti na slunci."
Polly se divala vesele a nadSe
nS na lady Cbarteriaovou, kteru
se rACila na ni ptAti, a lady, sedi
ci doaud na tarase, zachytila ten
to pohled a opet ji podoba tu pie
kvapila.
O, kdo byla ta divka? Bylo li
to moino? Zbledla jako Biurt
nAhlA, divokA mySlenka projela
jeji mysli. Mohlo by to byti?
Tato SestnActiletA divka tak
podobuA jedindmu muii, kterdho
kdy milovala.
JeStS jind oci vfiak je bledova
ly, kdyi krACeli zavSSeui; lord
Mntalien pfiloiil k oCim skla
a air Vane Be podival vsmSSnS
na miss Ilauttonovou.
"Jdst to roztomild dSvCe, ne
lorde? VznStlivd srdce Faneovo
opSt hofi to jej asi celd odpo-
ledne neuvidime."
Hrdd oSi Diany Hauttonovd se
zaleskly. KrASela pomalu kolem
lady CharteriBovd, mrzutS, zadr-
.iujic b tSii zivnuti.
"Jak jest to hloupd! Bkupiny
venkovanA so vyjimaji velmi do
bfo na obrazech, ale v akntecndm
iivotS se mnS nelibi. PAjdu do
svd komnaty a dopisl svAj ro
mAn."
Prvni veseld zvuky hudby se
dotkly aristokratick'ch u5i miss
Hauttonovd, odchAzejici do Hvd
komnaty, a jeji zpronevSriiy mi
lovnik stAl na kraji tanSicich a
vj'padal mnohem iivSji nei ho
kdy. vidSla. Nebyl zajistd zami
lovAn, vAblla joj pouze na krAt
kou dobu hezkA IvAMnka a ty
inoilrt1, v(Held oci. HiuAla e tak
ordeciiS, tak Hladce, 2e nSco z je
ji veHeld dufiovni iiAlady pfofllo
i na uSho. A jak tanSila! Oracle
JI byla vrozona.
"Vite," pOdotknul FranclH k
Hvdmu bratru so Hinichem, kdyi
byla Slverylka ukoncciia a onl ho
jwtkall "pozoroval Jsl, jak ho
Fane ba.vi s ton divkou 8 otriha
iim I vlnHy"?
"JakA divka? Nepozoroval
jsem niSeho. MSl jsem sAm hcz
kou taneSnlcl, ule po cely taneo
odpovidala pouze "auo", nnobo
"ne"."
"ZdA ho, le Fanova taneCnice
saina dost mluvi; poslouchej, jak
bo HinSje. Ubohd to ditS jmemr
Jo ho Polly MaBonovA ; co vSak zA-
luii ua jmdnu."
Vit Earlscourt so HnS podival.
PFetvarovauA nevfiimavoBt pana
Fana byla u nSho vrozcuA, pruvA,
nebot' ji zdSdil po svdm otci; po
Hvd ItalBkd matco zdSdil pfekrA
sad oSi, Scrud hcdvAbud kadel-c a
tmavou jiini krAvsu avd olivovd
tvAfe.
"O ano, ano, jost hezkA, po
certeoh hezkA, pfiliS hezkA, aby
Fane mo h ui bavil sAm. Musi mne
ji pfedstaviti a jA ho vyhodim ze
sodln."
NevyjAdHl se pliliS jomnS ani
pIAlelBky, ale Vit Earlscourt bi
Bchopcn to uSiniti. Byl milAckem
loiidiiskych dam, kterd so na nS
ho UBinivaly k vAli jeho krAse,
nebot' vypndal jnko fltar itulsk
obraz, a mladd divky spSchaly do
jeho osjdel jako koroptvlcky do
ok.
"Ve vAlce jest vSechno dovole-
no", pravil si mlady filechtic, pro-
liliiojo i Polly a nevypada je vA-
bee jako nSkdo, kdo zamSli pro-
nAaledovati.
Pan Fane zanechal svou tune-
f nici a odeSel pro mraiend, ale
kdyi se po pSti minutAch vrAtil,
stAl zde jii Vit Earlscourt, naltf
bajc se uad jeji iidli a Polly se u
smivala, poslouchala,klopic zrak,
a tvAr jeji se rdSla jako rAie.
Pun Fane se podival zamrace-
uS na.Vita.
"Jaky d'as vAs som ojiSt pfinA-
Si? Nemusite mnS to povidati,
Fane", poznamenal Vit s lhostej
nosti jemu tak plirozeuoil; "vAS
oblifej to doknzujo, ueui-li prav-
da, miss MasonovA? Miss Maso
novA a jA jsme atari phltold, ane
bo bychom jiini mSli btijcoi jost
skoro to samd. Ona pravi, ie
zua jii uekolik lot in on podobi-
znu, a akuteSnS, mAj miiy" hochu,
noniSl jste si Siniti tak posetild
uAroky na zabavu s miss Maso-
novou; prAvS pHslibilu muS vfie-
ehny tance."
"Neni nad zruSeni nesinysl-
nych alibA. Miss Poll-, uAS vAl
Sik!" TvAf uniSlcova byla mrzuta.Je-
ji srdce vsak radostnS bilo
vidyt' dva pAni se k vftli ni ioliA
dali! Pan Faue byl hezkr, ale
Vit, lordAv syu, hrdina dne, byl
mnohem hezSi a tanCil vjiilmi pS-
kuS. Doufala, ie Be Eliza Lon
gova divA a zAvisti umirA!
O. ni-ni- s iiiMiniTxliln v mni
tfidS lidi, v kterd iil neustAle
Allan Fane u Vie Earlscourt!
Kdyby byla nyni aspofi Maud
CharterisovA, dcera baronova,
suad by se ten krAsny Vit do ni
zamiloval, a
"Teu valcik skonSil pfiliS brzy,
a jA jestS nikdy nelitovAval za
konceui tauce", Septal ji Vit do
ucha. Podal ji rAmS, pl'ineal ji
obSerstveui, a noi suedhi ziurzli
mi, pi-iSel i ian Francis, iAdaje
so sladkym AsmSvem bratra, aby
ho predstavil.
St'astiiA Polly! Pan Francis
ji vyzval na kotillon a odvedl ji
ih netl. Alisa WurreuovA tuncila
a Petrem Jenkinsem, ale Eliza
LoncovA uetanSila vAbec. VitS-
zoslavnS zAfily oSi Polliny a tvA'
fe ji jen hofely.
"Jest to malA, roztouiilA hAdun-
ka, Fane", pravil Vit svdmu pfi
tell, "vyiuidA jako hoch, mluvi
jako dAma, jest pAvabnA a mA
chovAni jako by nSkolik lot o
dila do spoleSnosti jest to slo
vein hezkd, zpAsobnd ditS. BtA
vAm se rozpaCityin v jeji spole
Snosti a to bvA pnni krok k za
jimAni se a k zamilovAni. Ze zA
sady se vSak do ni nezamiluju,
nebot' myslim, ie bych si ji no
monl vzitt. Ustupuju a zane-
chAm vAm volnd pole, pane Fa
ne."
ASkoliv netancil Vit rAd, vy
bidl Polly jefitS jednou k tanci,
jsa pevnS odhodlAn, ie pak pAjfle
rozmlouvati b Maud n ie si zapA
li na teraee doutnik.
Polly by si byla plAlu, aby cely
Speckhaven byl svSdkem jejiho
vitSzstvi. Kdyby byla jen vidS
la, jak ji lady CharterisovA Be
avdho mista pozorovala, bylo by
toto vitSzstvi byvalo nplud. upl
ud blaieuosti vsak nu tomto sve-
tS neni. Driic svAj klobouk za
Cervend. stuhy a tocic jini, prpcliA
zela a naslouoliala pf'ijemndmu
blaau inma Fuuu, a slibila mu, zo
mu bude scdStl co model k ltosa-
muudS. Pan Fane mluvil iiiulSo
nS o vhoiu moindiii, co ji mohlo
zajiinati; arcl takov poslu
chac Jako oua by byl nadchl niiio
hem hloiipSjAiho muie.
MSsic zAI'il JasuS; uebc bylo po-
Beto hvSzdami, veSerni vitr soiii
byl zaiiAseu od more, a lady Char
terisovA tit Alu dosud mi avdm mi
st S, pozorujic toiiioliiiyiii miluji
cim pohledcm tu stihlou postavu,
kterA brzy so pfed ni objevila a
opSt zmizcla v dAli. Ta mysleu
ka, io by to mohlo bjHl ditS, kte
rd pfed ctruActi lety dala cizim
lidoin v oSetfovAnl, ApluS ji opir
novalu; vidyt' to mohlo bti!
NevSdSla, mA-li se oddati nadS-
Ji nebo Btrachu. Neni-ll to jeji
ztrucend ditS, kdo tedy jest ona
SestnActiletA divka, kterA byla
tak podobua Bobertu Lisleovi, a
pfece opSt nebyla? Byla sumo-
tna, pi n a hlubokdho, bolestndho
8truchu,kdy2 Hjmtfila Vita Earlu-
courtu, stotipajfciho liuS na scho
dy. Zatuvila se; byl jejim milA
Skem jako vweeli ostatuich iou.
"JakA to uaiuAhavA prAce lady
CharterisovA", pravil rozvlAenS,
"jost to horSi nei kdyi SlovSk bo-
ni neJrychlejSi avSf v hrubstvi.
TanSil jsem tfi Stverylky, dva
valciky a jeden kotillon, a ujist'u
ji vAb, 2c klesAm iinavou. Nikdy
jsem si v iivotS uepomyslil, jakd
to StSsti, ie pouze jednou dosA-
hneme svd plnoletosti'.."
Hodil sebou do kfcsla a vyudal
svd pouzdro s doutuiky.
"Dovolite, lady CharterisovA?
Diky. Best hodin v sodlo za
defitivdho poSasi jest dosti nepfi
jemnd, ale jest mnS to pfece mi-
lejSi, nei tauciti tfi hodiny s ta-
kovymi energickyini damami, ja
ko jsou ty tarn dole. Kde jest
Diana?"
"Odesla.... Vite!"
"Pfejete si, Lady?"
"Kdo jest on hezkd, bile oble-
Send dSvce, s kterym jsem vAs vi-
dSla tauSiti Jifed pAl hodinou?
A! Zde jest prAvS s Franciscein
zlatovlasA, StihlA."
"To jest Polly", odpovodSl;
"Polly jest prAvS tak veselA jako
hezkA. Podivojte so, jak se smS-
je! To jest miss MasonovA, lady
CharterisovA!"
"MasonovA!" JeninA, bila ruka
lady Charterisovd padla teice
ua ramena muie. "MasonovA!"
Pfi zvuku tohoto jmdnu objevi
la se pfed jejim zrakom cekArna
ua atanici v Speckhavenu, ehvSji
ci a kreici se postavu u ohnS, a'
mludy bledy mui, udAvajici svd
jmdno n adresu, "Djuk Mason, S.
50. Half Moon Terrace." Zble
dla tak uesmirnS a ztrnula, ie
it vyudal doutnik z list a udive-
nS se ua ni zadival.
"DraliA lady CharterisovA, vy
jste churava! Suad vAnS nidho
doutniku...."
"Vite," pferusila ho nuhle,
"chtSl byste mnS podnti svd rA
mS? ChtSIa bych sejiti dolA
abych...." Illas jeji zamlkl.
Mlady mui e podival litostivS
na svAj prAvS zapAleny doutnik a
vstal. NSktefi lidd jsou stvofe
ni k noSeni muSenickdho kfiie a
on byl jednim z nich. I lady
CharterisovA, obySejuS nejtiisi
a nejklidnSjsi stvofeni, se rozSi-
liln, a on byl vyhlddnut zu obSt'
jejiho rozmaru. Podul ji .rAniS s
roztomilym, vycitavym polile
dem, ktery ona vsuk nezpozoro
vala, a vedl ji dolA.
Muoistvi barevnyeh svltilen
zAfilo mezi stroiny, hudba hrAla,
hosi i devcata skAkali pfi fantu
sickdm osvStleni, a stal-i sedSli
na lavicich, divajice se spokojeuS
ua uS.
NeunuvitelnA Polly MasonovA
opSt tancila, otAcejic so tak le
hce, jako by to byl prvni a ne
dvacAty tauec. Vit so na ni di
vul b nesmirnym udivenim.
"NevSfil bych tomu, kdybych
to nebyl vidSl vlastnimu oSimu",
bruCel pro se'be, "ie by vj'driel
clovSlc to, co ona divka! A pak
jmeuuji ieny slabSim pohlavim!"
Pfi tdto pozuAmce pfibliiil se
jukysi mui a druhd struny a ix
stavil se mezi divAky, nei bude
polka BkonCena. Lndy Charte
risovA a jeji prAvodce stali dosti
blizko, 2Adny z nich vSak nezpozo-
roval novS pfichoziho. Miss Mu
sonovA ho lined zhlddlu.
"Djuku", voluln, "pfece nepfi
cliAziS pro mue tak brzy! Dovol
te, pane Bassete, niusiui promlu-
vit ue svym strycem Djukem!"
Pan Basset ji pustil a Polly u
hIAta, s oSima zAficima jako hvS-
zdy odhrnovalu s Celu svd krAtkd
kuCery a bSielu k uSmu.
"Djuku! Nemohu jiti jost
je&te pfilig SasnS. ZAstanu ai do
konce. O, Djuku!" Scptulu s tvA
fi SlSstim zAfici, "to bylo uebe
Bkd odpAldne!"
"Jdu do divadla, Polly," pravil
Djuk, "pfiSel isem ti pouze fici,
ic zAbava bude drive skonCona,
nei jsl myslila a io bys ndSlala
Idpe, kdybys jola s Alison; pun
Warren by tS ddvezl ai domA. To
viS, ie pfed dvauActou pfijitl ue
mohu."
Polly upfela zrak svAj k zenii,
pojednou se v5ak usinAlu n podlv
ny" zAieh so objuvil v jojich oSioli.
"DobrA, Djuku! Pfljdu donni
zdrAva, bud' bez starostl. To jost
Skoda, ie zde noniAies zAstati a
lake se buvltl."
"XeHtoJim o zAbuvu. Jsem rAd,
ic so fiuniu baviS. Dobrou noo,
Polly!"
II las DjukAv znSl smutnS. MSl
jakdsl tcntnd tufioni, ie onon don
se bliii, kdy Polly pfestane byti
jeho niilASkein a stano su ienou.
PrAvS so obrucol, kdyi jeho oko
spoSIuulo nu postuvS mu povSdo
md zAstal jako pfimrnzon n
jeho srdce pfestulo tlouci. Bylu
to blodA, CeruS odSnA dAmu, pod
pfrajici se o rAmS Vita Eurl
scourtu - dAmu, divujlci se na
uSho tenniyniu, vAinyma oSima, s
tvAfi jako z mrutuoru vytosanou.
Jojich zraky se sotkaly, a lady
OhurterisovA vSdSIu konocnS, ie
jejl ditS ditS Roberta Llsleho
kterdho se pfed StrnActi lety
zfekla, stAlo zde, hezkd a svSii,
v zAfi niSsice, mezi pachty-fl lorda
Montnlieiia.
Po dosAtd hodhiS odchAzela ve
selA spoloSnost k domovu, pro
volAvajlc slAvu mladSlmu aynovi
lorda.
Allan Fane, zapomenuv nu
vznosenou Dinnu, ua jeji tfi tisi
ce liber roCnich dAchodA, na spo
leSnost bavici se ve velkych su
lonech i zupoinenuv nu veske
rd nudSje u ctiiAdost avdho iivo
ta, doprovAzel sAm za svStld noci
Polly Masonovou domA!
III.
Slunce probudilo Polly pfiStiho
rAna o devAtd hodinS. Jindy Rosi
na ji vyburcovalu vidy o gestd,
ule dues ji nechulu spAti.
Probudilu se mrzuta. Citiln
luoznou unnvu u zdAlo se jl, 2e
pojednou sestArla.
Djuk maloval jii ve svd pracov
nS a Rosina pruln.
Polly mSla snidani pfiprave
nou. "To jost z toho lajdAni, tanceui
u ponoeovAnl. Podivejte so na
obliSej toho ditSte," pravilu Ro
sina k sobS, a pak dodala na
bias: "Nasad' si ihned klobouk,
Polly, a jdi von, nby svSii v.duch
dodal tvym mdiym oSiui a bledym
tvAfim trochu iivota."
"Ano, Rosino," pravila Polly
noobySojnS pokornS u 81a, no vSak
daloko. Sedla si na zahradni zed'
a )ohrouiila se v mySleuky. VSe
rejsi osoby vystupovaly pVed ni.
Pak zacala mechanicky kreBli
ti a naSrtln mimovolnS obliSej,
ktei-y ji nejvice prouAsledoval.
Tuikovy nASrtek byl prucovAn
hrubS u nopozornS, ule smSle;
bylu tuk pohrouienu ve svou DrA-
ci, ie noslySola bliilcl se kroky
i leknutim vyskoSila, kdyi se u
jejiho ramena ozvnl bias.
"VelikA podobnost, miss Ma-
sonovu. Neinvslite vfiak. io iste
ponSkud lichotilu uafiemu pfiteli
Vitovi?"
"Pan Fane!" Polly hledSla v
nejvetfiich rozpucich ukryti svAj
uukres.
"Slibila jste mnS ukAzuti ieskv-
ni u mofe, kde jste s miss Alisou
hrAvaly nu Robiusona a PAtka,"
pravil, "i pfifiel jsem vAs poiAda
ti o spluSni Blibu. A dues odpolc
dne, miss Polly, chci pro vAs pfi-
jeti z Opatstvi, abyste mnS sedS-
In poprvd k RosumundS. Miss
HauttonovA slibila nine byti mo-
delcm k md krulovnS Eleonofe."
Polly vstala.
"Ne, dSkuji vAm, pane Fane,
nopfijmu vafie r'AmS; nedSIA se to
v Speckhavenu, dokud " zami
Sola se a zardSla.
"Dokud....co, miss MasonovA?
Dokud snad neni zusnoubeni
niinite? VSru, to by bylo, miss
MnsonovA, pfiliS mnoho fitSsti."
Alyslil to opravdu v torn oku
inziku. Miss LoncovA je vidSla z oknu
a usiuAla se vysinSfiuS; stalu se
jestS zAvistivSjfii a nonAvidSlu
jefitS vice opovAilivdho "zrzounu"
Sestoupili nu bfeh mofsky, kde
dlouhd uiodravd vlny omyvaly
pisek a kde slunce zAfilo, ie vypa
dalo mofe jako zlatd u ohnivd.
RybAfi, sedici nu svy-ch lodiCkAch,
opruvovali sit 6.
"Kdybych to jen mohl vfiechno
vymalovati a vAh, Polly, k
tomu a tuk zvScniti se, u po
loiiti svAj vavfiu k vafiim no
hAm." Jinonoval ji poprvd Polly a
mluvil suad vice nei mSl. Jeji
lice byly nyni dosti Servend a Ro
sina by byla upokojena, kdyby ji
vidSla. ,
Polly Hi domyfilela, ie se nu
prvni pohled zuuiilovul, a jii vidS
lu jifed sobou avutbu.
Sli poapolu do joskynS u bfohu
a umSlec si naSrtl USvSe a roz
sAhlA prostirajici se mofe pfod nl,
i slunoSnl zAfi na jemnd tvAfi.
Miss MasonovA mu potom zpivn
la, aby slyfiel ozvSuu odrAiejici se
o skulnutou stfcohii u A llun Faix;
nevycliAzel z udiveui. Jtik' mSla
vzAcny, lahodny a silny bias!
NAlile. so Zumyslila a pravila:
"Kde jost asi hrabS Vit?"
"Zde!" odpovSdSl bias, "mini-te-ll
mue!"
K nesmirnd divSind rozpaClto
Hti a FnnovS mrzutosti objevll se
Vit Eearlscourt u vchodu,
j "MIbs MuboiiovA, niAte svAdny
bias. Domnival jsem bo, ie uS-
JakA BvAdnA nlreiiu zabloiidilu k
naSlm bfehAm."
"Co vrh sem pflvAdi, Earl
scourte?" ptal Be umSlec mrzutS.
Vit na nSho uplvl liuy svAJ
zrak.
"PflchAzlm so vzkazem od krAs
nd dAmy, inAJ miiy hochu, u no
zlobte se na mne. fllibll jste, io
povezete lady Charterisovou u
Diuuu do Heatherholmu, a pouS
vudi se stAvA Dianu netrpSlIvou,
fiel jsem vAs hleduti. Kdybych
byl vSdSl " pravil, divuje se
na Polly.
"2Adul jBem miss Musouovou,
aby nine sem dovedla; chtSl jsem
Hi naCrtiiouti jeskyui. VrAtime
se, miss MusouovA?"
"Auo," odpovSdSla Polly, za
chvlvajic se.
Polly MasonovA fila misto s jed
nlni s dvSmu kuvuliry okolo oknu
Elizy Lougovd, kterA zAvisti zbI
nnlu. "V Montnlienu bylo dnes dopo
ledne strufinS smutno," hovofil
Vit. "Diana byla SpatnS nuludi
na, lady CharterisovA neobySejuS
melancholickA, i mohl jsem pro
mluviti pouze a mulou Maud. My
slim, ze vzhledem k tomu nemusil
byste se ua mne tak velice divati,
Fune....Si jest snud v prAvu, miss
MnsonovA?"
Polly nebyla pozuAmka ta ue-
pfijemnou u litovala, kdyi dofili
k zuhradnim dvef im. Rosina vSfio-
la prAdlo na nncroStovd kefe a
Djuku bylo videti s vykasanymi
rukuvy v jeho nrucovnS. Oba mla-
di muiovd se porouSeli a opustili
ji. Pan Fane jii nezminil bo o torn,
aby dnes odpoledne mu bylu mo
delem ke krAsnd Rosamunds.
KrAlovna Eleonora si pfAla, aby
ji vezl do Heatholmu a ta musi
prece mm ve vsem pfednoat.
B.yla skoro iedan hodina. kdvi
se Polly vrAtila; bylo po obSdS.
"Kdo jest onen nafoukany s
tlm naraieny-m kominem a fivi
hAckymi botami?" ptal se Djuk,
kdyi ho Polly v jeho prucovue
navfitivila. "'Neminim puna Vita
Earlscourta to si mAiefi sama
pomyBliti."
"Pan Allan Fane," odpovSdSlu
Polly, pohliiejio z okna. "Jest
umSlec, Djuku, a dice, abych mu
byla modelem k jeho krAsnd Ro-
eamunde."
"Allan Fame! Allan Fane!" o
pakovol Djuk, hladS si pfizvzlou
StStiCku na brad. "SJvSol isom
iii to jmdno, a ten obliSej jsem
takd jii nSkde vidSl. Ale nelibi so
mnS, Pollr: tot' obliSej hubeny,
zienStilf. falefinf "
Polly ae na nSho podivala vv
SitavS. "Nemluv tak nepSknS o nepfi
tomndm. Pan Fane byl vSera ko
mnS velice laBkav.vm, a a
v noci mne doprovAzel domA. N'
zlob se, Djuku, ale jA jsem nejela
s rychtAfovymi. TanSil jenora so
mnou a opustil k vAli ninS i dAmy
v Opatstvi."
Polly odchAzela a Djuk se za ni
dival zamyslenS a smutnS. Byla
CtrnActe let pod ieho ochrnnou
a v duchu zfel blizky jii don,
kdy jeho lAsk.a nebude ji moci
ddle chrAniti pfed nebezpeSim.
Po celd odpoledue tonuln v ja
kdmsi Sfastndm snu: prozpSvo
valu si tifie a kolem rtfi ji pohrA
val AsmSv. Po Saji vzala si klo.
bouk a vyfila pfed vrAtka, aby so
divala nu vychAzejici mSslc.
Bylo velice klidno. MSslc svltii
nu modrd obloze, x lesu se ozyvu
lu kukuSku, veSerni vAnek sem zu
vlvul od mofe; vAnS rAil u Supiho
nAsku naplilovala vzduch.
Od mSsta bliiily Be k ni Styfi
osobj'. Pollyny oSi se zaleskly pfi
pohledu na nejvStfii nepfltelkyni
Elizu IiOnj;ovou, doprovAzenou
raladym kupockym pflruCim; za
nimi pfichAzelu Alisa WarrenovA
s, Petrem Jenkinsem, mlynAfem.
"Zde jest!" zvolalu miss Longo
vA zivfi; "povidala jsem prAvfi
Suinuelovi, jak isi se buviln. Jak
se dafi vfiem tvym pfAtelAm v
Ojiatstvi, moje drahA?"
"Vfiichni moji pfAteld byli Apl
nS zdrAvi, kdyi jscm je poslcdne
vidSla," odpovSdSla Polly ryehle.
"Jak s nimi pfifitS budu mluviti,
feknu jim, ie jsi se po nich pta
la; bude jim to velice lichotiti,
zvlAJitS panu Vitovi, aCkoliv s te
bou jen jednou tanCil."
"Nepo"zbuzovalu jsem ho .tak
jako nSkdo jiuy," odpovSdSla
miss LongovA. "NevSfim, ie ftleeh
tici to mini do opravdy s venkov-
sk.viiii devfnty, BAla bych se
co by takd lidi tomu fe'kli?"
A miss LongovA pozvedlu zbol
uS oci k uebi.
"Noiiiusifi se bAti, Elizo; jsem
jisiu, ie v tomto pfipadu nobudel
lioinliiveuu. PAni mivaji fiputny
vkus."
"Ano," pravilu Elizu se ami
chom, "tukd jsem si to myslila,
kdyi jsem ty dvu vidSla b tebOu
jiti. Divlm se, ie se Rosiuu o tebo
uebojl."