Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, September 30, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    LIDU.
ItOCKlK A'HI.
WILBEll, NEBRASKA, VE STl'i KDU, ILXil BO. ZAIU
OfSLO 5
W
M6sto a okres.
Na krupobitim posti
zene v dJeohach. pfispfin :
Zvdntfck & i ksainll 00
Anna ('liiirvAt -co
Josef Forinrttuik 1 00
Ancfcku K iSiAni'k i 2 00
Dolironridy. SSfiO
Z min. uMh 211 1)0
D ihrotnudy f 220 10
O dalf prfspevky pro nest'ast
hd snaSnS se prosf.
Coma knmiliii.
Vo ctvrtek min. t'dne zetnfcla
takfka nAhle pf. Karolfna Marys' -kovd
v Crclc, jcdna z pioncrck
tohoto okrcsu. V noci nAhle sc
rozncmohla a do rana byla mr
tvolou, navzdor vSf lekafskd po
moci Pohfcb odbyvAn byl v so
botu za hojneho uastenstvi lidu.
ZcmfelA Sftala 63 rokd a pochA
Na oslavu 2 5 lctdlio trvAnf Krajand tncli by pfi budou
poindA h'ul Svojan c. 29 C. S. P. cf volbe podporovati p. Howlbyho
S. ve Wilber, vef. pfcdnASku v kandidAta pro tifad okrcsnfho po
neduli due 1 1. ffjna vc 2 hodiny kladnfka, ktery toho plnoti mSrou
odfdlcduel Prof. Bohutnil Simck zasluhuje. Jest samostatny a nc-
ze stAtnf university v lowS po-iobydjn5 sshopny. Jen jeho zvo-
zvAn je co slavnostnf fenfk a pro-1 lenfm udrHine Cccha p. NovAka
ir.luvf o zAsluhAch ceskych pod
pflrnych spolkfl a o prospechu
vy&gfho vzdelAnf. Prof, Simek je
nascmu obecenstvu dosti dobfe
znAm a tti zajistd.nenechA si ni
kdo ani z mfstnfch ani okolnfch
obcand ujfti pfflczitost, aby jej
vyslechl. Na programu jsou dAle
zpevy a hudba na piano. LJratff
od fAdu Svojan necht' dostavf sc
Wo schflzc fAdu urSite v 1 hodinu
a 2. hod. vyjdc se v prdvodu do
Opera Housu. Vstup volny K
hojnemu ucastenstvf zve Vybor.
Z Crete se nAtn sdclujc :
V nedeli dne 4. ffjna ve 4 hod.
o Ipoledne bude zde pfcdnAseti
zela z Kardasovy Refiicc. Pozfl- zaAmy iecn(k a bvaly knez dr.
stalym projevujem vfclou sou
strast'. ,
V pondelf kol 6 libdin odp.
v pffbytku zct sveho p. J. F.
&pirka,zemfel p. Jos. Schuessler,
v letech sedmdesAtych prvnf Hdi
tel ochotnickych dfvadel a cvii
tel zpvu v Milwaukee a Chicagu,
nApotomnf fiditel ochotnickeho
divadla a cviitel zpevu zde. Ze
mrely byl pionerem cskdho he-
T.ka, v si'ni T. J. Sokol. Za the
mj pfednaJky zvolil "Rflznd nA
bozenskd humbuky". AS thema
znf dosti divoce, vypravuje se, ie
dr. 15ka scm zdelil, ife tepati bu
jde jen rQzne zlofAdy cfrkevnf.anii
by urAzel ndbo2ensk cit. Pokud
se dA soudit z fef zde vedench,
bjde nAvSteva schflze velikA.
Take ti, kteff pfedem s dr. I5kou
nesoulilasf.chystajf se ho vyslech
rectva.nebojizv letech padesAty h notiti. UchopMi se slova tak6
byl Slenem prvnf ceske divadelni
spolecnosti Prokopovi. Shuessler
ml vyteend hudebnf ,v7delauf a
napsal mezi jinymi peknou ope
retku "Cestujfcf student," v .n'l
a sice v titulnf uloze red. t. 1.
pfed 1 7 lety, kdy zde poprve na
jevite uvedana byla, vystoupil.
Byl varhanfk a pfskal znamenite
nekdo z protivnfkfi, nedAsepfed
vfdat. ZAjem na veci jest vclk
a na vscch stranAch se o Ikovi a
jeho prednAsce mluvf.
Pohlednice Wilbersk a pa
mAtnA'cfsla k dostAnf v ldkArne
Brtove.
Zbozf zelezne, dfeven6,ko
nopene provazy atd. obdrzfte za
16tnu. Po sobe zanechavA mnol o ceny nejlevnejf u Dicka v Crete
rukopisu, hudebnin a objemny
5ivotopis. V poslednfch ctyfech
letech, stfzen jsa reumatismem a
nemoha chodit, venoval se uplne
psanf. Mezi Cechy v Chicagu
byval typickou osobnostf, baso
vm svym hlasem pronAscje sv
oblfbend "pai'die samec !"
V srpnu 1 8 7 1 zcmfela muv
Chicagu manzelka, zanechavsi
dve malA devAtka, Bohumilu,
Ze ctvrtka na pAtek vylou
pen byl lahadkArsky obchod p.
Franka Vokolka a ukradeno tu
rflzneho zbozf asi za $30. Rych
le objeduAni slfdfcf psi z Beatri
ce a ti pustili se pak po stopeS na
sever po Doanc ul. az za mesto
na farnui Wozabovu, pak pfes
pastviste k staVenf Huletzovu a
pak po trati jizne az do Deitt,
lec zde stopa byla ztracena a po
(pf. HefmanovA) a Annu (panf lupiefch ani pain Atky. My ovSem
SpirkovA), nez on ostal svobod
nm, ac byl muzem v nejlep'ch
letech. V letech osmdesAtych na-
vStfvil starou vlast 0 na zpAtecnf
ceste zastavil sc v Clevelande,
kde jsem se snftn dGvSrne seznA
mil. v
Afikoliv churavel? piece tak
nahleho kot.ee jeho nikdo se ne
nadAl. Zcsnul klidne a rychle.jak
si to vzdy prdl.
Zemfefy narozen byl v Luzi r.
1838.
Pohfeb odbyvAn bude zftra o 2
hodine odp. y
Pozflstalym projevujem vrelou
soustrasf.
Budiz 6cst pamAtce zcsnuleho.
f
Stary Cretsky osadnfk a
majitel hotelu G. D. Strecter,ze
rr.fel dne 22. tm. u svtS dcory v
Joplin, Mo., srdefinf vadbu. Jeho
mrtvola pfeveieena byla doGrete
a zde pohfbena. Zemrely tegil se
vSeobecntS vAznosti a byl daleko
a Siroko znAmou osobnostf.
v toto st jpovAnf prlisnd dflvery
nekladem a jsme temef jisti, 2e
zlodejffikove vzhledem ku vem
okolnostem krAdee, byli tu do
bre obeznAmeni. Ktery pak pro
fesionelnf zlodej bude krAst her
moniky, no2e, cii-tabAk, doutnf-
ky o podobne" trety ? To nebyl
ni kdo z De itt ....
I Nynf je prflezuost koupiti
si laciny oblek. Cerveny v Crete
poskytuje 2 s procent srAlky na
muzskych a 20 procent na dSt
skych oblekAch.
PrAvnfk Lafe Burnet kan
diduje neodvish pro ufad okres.
soudce.
Obtffm srdecnym budete ce
liti, budete-li uzfvati Severova sf-
litele srdce a vystffhati se ech
vystfednostf. Cena $1.00 lAhev.
Pf. FrantiSka Dr?.skA, sta
H2kA osadnice zdejSf, po 27 rokfl
zde bydlfcf, uchylila se do Crete
ku sv6 dceri pf. Drdlov6 na od
pocmek a ztrAvf zde zajistd v kli-
du zbytek svdho zivota, jak toho
NeuprosnA smrt sklAtila do po dlouhdm a nepfetrzitdm boji
zasluhuje. Za mily ddrek na
paniAtku nAm v&novany, skost
nou stnbmou konvict, vyslovu-
predasndho hrobu cpet jeden
rnladistvy a nadejny zivot. Ve
f-tvrtek dotrpSl ulety, intelligcn
tnf synck Tom Clemcntsc, Clyde.
Zemfel po dloulxim trApenf
a chfadnutf tak zvanou ctikcrnou
uplavicf. Polueb odbyvAn byl
teprve v nedeli, ponevadz' nej
starSf jeho bratr, ktery cestuje v
ji2nf Atnerice, konal sem cestu z
v uradfi.
I Vclk vprodej oblekfi sc
srAzkou 25 procent na tnukyck
a 20 procent na diStskych odS
vech u Cerveneho v Crete. GelA
zAsoba oblekfi musf bti vypro
ddna ve 30 dncch.
Win. Waldorf zalujc John
v
J' Saka a Franka Prokopa 11
distr. soudu aa $418 s nekolika
tymi uroky. Jest to dluh smencfi
nf. RcpublikAni nominovalt za
krajst soud L. G. Ilurda z Har
vard. Dfvky, hledtc si pestovati a
udrzeti Cistou a jemnou plet'. A
proto chraftte se nczAzivnosti a
zAcpy ; pijte Rocky Mountain
thd a budete tnfti vzdy zdravou a
krAsnou plet'. J. H. Brt.
I PonSvadi jsme se rozhodli.
2e obleky nebudeme vfee drieti,
budeme prodAvat obleky nae
muisk6 se srAikou 25 a dutsk6
se srAzkou 20 procent.
Jos. Cerveny, Crete, Neb.
DozvfdAme se, 2e p. Shary
prevezrne hostinec od p. Josefa
DvorAka v PI. Hill. Pan Shary
hodld tarn postaviti mal6 jcviSte
pro ochotnickA divadla.
Pan J. A. SaSek odjef dnes
s manzelkou na delsf nAvStevu do
Chicaga.
VyrAlky na obliSeji devceta
mohou ji odlouditi srdce milovnf
ka, nez vyrAlky takovd zazehnA
zcela jiste . Rocky Mountain the
J. H. Brt.
Vcera slavili sflatek svQj
mlady a vseobecne zndmy k raj a 11
Frank Tffska se si. Marif Hynko
vou, dcerou stardho a znAmeho
osadufka p. Geo Hynka. Snou-
bence oddal soudce She3tak a
svatba byla velmi hlucnA. Novo
manzclum sidecne gratulujem.
Dne 3., 5., 6., 7, a 8. ffj
na poloviinf ceny na drAze Bur
lingtonskd do Omahy na velik
karneval Aksarben, ktery letos
bude tfm nejvetfm, jaky dosud
byl odbyvAn a mezi prvnf zvlAst
nosti patff tentokrAte "Jeskyne
vichru," "ChrAm hudby," "Ben
Hur" ,4Boop the Loop". Kveti
novy pruvod dne 7. ifjna a velkd
elektrickd prflvody v ostatnf dny.
Vy mfllete uetfiti od 5 do
25 procent na dollaru, zda zbozf
zelezArskd kupovati budete u
Dicka v Crete.
Sousedd v okolfdolejsf ko
ly, hlavne p. Melzcr, Fridrich a
Plecity stSzujf si dfirazne ua klu
ky III. a V. tffdy, kteff pofnajf
si tu se vl bezohlednostf, nififce
majetek a drze vtfrajf se navzdor
zAkazfim a protestum pres ploty,
nffce, stromy, ovoce, zeleninu
atd. a za napomfnAnf, zejme na
takovych, 0 nichS seffkA, 2e ovo
ce nepadne daleko od stromu, do
stdvd se majitelflm potupndho a
nestoudndho vysmSchu a drzych
urA2ek. Tomu mel by uin5n byt
rAzny konec. Pokojnf obSand,
kteff musf platit vysokd danfi z
kaldd pfde pozemku, nenechajf si
niCit najetek a nebudou sndSet
urA2ky uli2nfkfl. To je dobrd dost
Oi'.mlmein uuwti n dikuvxtlutn.
llliilnikvin JSaU-m sklfOioiii i hi inuji 1110 pri'iloirun a znii
inyin truclilivou zvCt1, nti.Mj 11 iloviina lrnnk'llui, nintkii,
tcl),nC' a habiekn,
Karolfita MarySkovd,
roz KIotrelDO"va.
po ncliolika hodinui- tuMiioci znnfi'lit dnt' 21. v.nli 11)0!) V 0
hod ni no n h In dno 20. y.nU zu volkt'lio lU'iaslonsl vf
lidunv hibiiov Kivcrsidc I; vooiioinu odpouinku u
lo.cnn. .(Miifi'lii niirozcna byla dn 10. lednii'
J 8-10 v lvai'dai5oVi3 fjct'ici,
MhoMku.
Si'(lct5nt5 diky vzdi'uamo pi. KiScrovo, pf. Ant. Didlovu a
pi. Collinswoitliovo '.a vSochuu jidi ocholu a prokazimo
natu i zenifolo pfiitolrtko shi?.ly a pii.spi'iif, diky vaum spa
liiloni'alnj'Mn daikynfm kvelin a vCiicA na rakov, dfk pn
hrubni'mu focniku t. SiuHlkovi za polilobm fu6 v donif
smntku a na lirliilovo, diky vaism, kdo. v Ink c-utndin poutu
zeinlohm k poylodiifniu Mdpot'.inku dopmvodili, ziinmiluk
is:5 zniffniti wj Biinzili a HOiistrasC svou nam dnli 11a jovo.
Ve vbt iictC- oddanl
Ian .llur.vsKu, Inichh'ci nian.ol
.Inn, .Inscl', Kdiiiird a Kurol, h.vikmY).
JIario Fricnil, Jlnyilulciiii Nlilrcy, lc(ry
jl'iiumn, Torozio. .Inlic a Jltirio Jlaryslcii, sniicliy,
(J. W. 'ruMuM'lirlsl Shiroy, zot'ovo
Crete, Neb., 26. zAff 1903.
Kdo chcete n ilezti vzdy dobrou spolenost. chutnd zA i3
kusky po ccly den, ffzny lcAk od ledu, likery, vfna.jcrnne
VX. doutnfky, navtivtc v novdm ieiich 2
ZZ: ... s
If a i:Ti ' i.
JSSjt
Ji
J?
g TVRZEAPOBPISILA. ,3
IinportovanA vmaa likery v rnildin i velkein za ceny
nejnizsf, vseho drtihu pivo hihvovd atd. 3
' y Nc.jlep.sf nifsliiost v ineslfi S
Kazdy den vc diic i vecer pfatelska spoleenost a vzdy
vtieco pikantnfho a deligAtm'ho k zakonsmitf.' 2
g "Willoer. ITelo- 3
uiiiiiuuuiiiuiauiuiiiiiiuiiiaiiiiiimumiiiiiiiiUiiiauiiS
prednaeti zde v Opeaa IIousu
svobodomyslny feenfk ir. I3ka.
Thdmat pfednAky jest Vfra-po-vera.
'Vstupne 15 c. osoba. Pfcd
nika zapocne ve 3 hod. odp.
Pan VAclav Shestak s man
zilkou, pf. Barbora SheslakovA a
Geo BohACek odjeli min. Ctvrtek
do Chicaga a manzelc Shestakovi
navstfvf tez Wisconsin ; v Chica
gu budou pfes slavnosti ioolete
ho zalozenf inesta. Letos a prave
v tuto dobu jest tomu 50 let, co
VAclav Shestak pfijel prvne do
Chicaga.
LekArnfk p. Ed Wehn, kle-
JryBtrAvil lolo v Californii a mel v
umyslii tarn se presfdliti, vrAtil se
min. tyden zmeniv sve smylcnf ;
setrvA totiz na dale ve Wilber.
Blind Boone, proslaven'y
cernossky piam'sta s koncertnf
svou spolecnostf, zavfta sem v
pondelf dne 5. fijua a plfAdA v
Opera Houbu velky koncert.
Pan Jan F. Spirk ustano'
ven byl opatrovnfkem nezvestne
Marie NovAkove,sestry zemfeldho
zde Jana NovAka, ktery poslednf
vfilf zflstavil jf jiste dedictvf. No
vAkovA bydlf kdes ve Vfdni a do
sud vJechno patrAnf po nf ostalo
mamym.
V sobotti due 3. ffjna bude Sff' J'l
mm
a slysite dobfe?
Pakli mAtc nejakou obtus s oci
m. a uSima, pfijd'te se puraditi s
odbornfkem, ktery vAm dA pocti
vou radu. Potvebujete-li brejlc,
pfipravf vAm ty nejlcpsf, deland
zvlAStu na vAs zrak za rozumnou
cenu, daleko levneji nez cestujfcf
petlaci anebo v Omaze ncbo v
Lincoln.
I'roliiMka nsi a oCi
ZDA123IA.
jem ji vroucf dfky. I ' uu lu ,,auul J,u ai
Znamenite pro otee, matku ijto Hbit nenechd a b'lc5 takS u
' 1 yl. l . 1 I y 1 n't
rodinu jest Rocky Mountain thd
Uulcy po num znamenite spl a
rostou. Toto thd jest pozehnA
ni'm pro rodinu. U J. H. Brta.
NejlcpSf rukodflnd postroje
Mcxika. Zemfely Clyde narozen I na kone, jakoz i dokcnald spriv
byl v PI. Hill dne 24. lcdnaiSpo. j ky femcnf a jine prAce sedlafskd
Pffteli Clementsovi a jeho rodine!' opravy poslrojfl.vykonajf se viidy
;n,;nm Uni.nl.-, in cniicnc' i levnc a dokoiialc u Dicka v Crete
Skolnf rady zakroSeno. A nepfljde
It to po dobrdm, pfijde to ji nak.
Az rodiCe toho i onoho dosta
nou se do soudnfeh tahanic a bu
dou muset platit Skodu a utraty,
ono to pfestane.
Nezapomeflte na pfednAS
ku dr. lky v sobotu odpoledne
zde a v neJeli v Crete.
liucina ji'ziln pa dr.t.u liurlinii:
toiisko.
52Ti do Portland, Tacoun a Seatle.
f"i do San l'ranclskoa Los Anj;t'le8.
S22 r0 do .Spukaue.
$20 do Salt Like City, liulto a llek'na
l'luiur'niL'Sniit'iU' cony dosta jinyoh
mfsi, jako Illu' Horn Itasln, W'yo., do
Montany, Idaho, WasliliiKton, CrKn
Cmady. Califorrilu atd.
Kady dun ni do 30. lKnpnlu.
nilstsku very do Ciliforu e JeeJI
donue. Osolmc dopiovitTieni? vUky lM
krAt t)lru
TurUtiiki' v.tzy doiitit' d i s m I .
Jlfstnf jodnatol jwkIA vam In-,
fonnacc.
D. Harel -J. FJreGer,
Crete, "eToraslra.
LTradovna naprotl jio&ti1.
r,
Racket Store,
Zbozf pro zimni sezonu;
Nikdy nebyli jsme tak d-Cikladn6
pi-ipraveni pro vybr modnich. vl
n&nycli latek na aty, jako letos.
Nikdy nem&li jsme tak hojny vy
vyberv enskych a d&tskychka
bteoh. plaStich a kceSin- Pro
stora vyhraena tomuto zboi v
nasem obchod je turner prepln6
iia damskymi importovanymi lat
kami nejnovjich druhti a barev
7ao iiviiOinio nukolik polook con
38 paled slrokd, ciste vlnene smficniny za 50 a 60c. yard
56 paled SirOk, zvlAStS tSiky suiting vScch barev za 90c.
LAtky Henrietta, granite mohair, pcablc cheviot, francouz
sky serge atd. dostanctc v ccnAch odpovfdajfcfch s jakosti
lAtky.
Peknd modnf sukne z t2kych lAtek za $3 50
Velmi modnd zhotovend suknfi za 3 55
NcjlcpSf cclovlnund sukne, modnf stfih. .6 00
NcjlepSf plisovy plASt! za 600
Zenskd a dStskd kabAty ncjnov2jfch stfijid z lAtek td
nejlcpgf jakosti a za ceny pfimefend.
Cern6 liitky specinlitou. ftAdnA obsluha.
V naeiti muzskem a
chlapeckem oddlenf
jsme pfipraveni pfcdloiiti vAm hojn vb2r obuvy a Sat
stva, svrchnfkfl, cpic a vSe, co do oboru toho nAlcif. My
zveme kaz'ddho, kdo chce pen6z usctfit, aby prohlcdl si
naSe zbo2f nez koupf jSndc. MAme hojn vbr modne
zhotovench oblekd muzskch' od $6 00 do $ 1 5 00.
Svrchnfky od $. 50 do $12.50.
Chlapeckd obleky s dlouhyma kalhoty od $4 00 do
$9 00 a prAv jsme obdrzcli modnf vzorky na zAkAzkovd
obleky v ccn6 od $13.50 nahoru.
WILBER.
P DEWITT-
E. W. Miskell
W. F. CERVENY
zaod stfiznem zbozi a od6-vech-
Klobouky, 6epice, zbozi
vypravne. zbozi klenotnicke,
obuv. zbozi grocemi atd
znamonify ohlcasky CusUy
Zubm lekaf
cui;tk, .SKKItASKA
Y.xxhy trhajf liaz holcstl.
'Antv kornnky 22 karatu 5.'i 00
Mftstkovo opiavy za 7.11b :J 00
Vyplneuf tlatoni vyScod 1 00
Yyjdniinf stHbroni SO
'An vSf chini prAel rufl so 10 roku.
Dr. EDWARD 1IULLA
otiKTK, ni:u.
HLKDA SE sluzka pro solidrf
ieskoti domAcnost na obyi$ejnoii
prAci se slu3n'm platem. DopiSte
a:icb fc hlnste u Mrs. Fred Her
man, 1621 M st , Lincoln, Neb.
My zveme nae pf Ateld a vdbec kazddho, aby pfisel si
prohlddnouti naSe zAsoby podzimnfho a zimnfbo zboli ve
ho druhu a bude kazdy pfekvapen. Nikao ncodejde takd
z naSsho obcho Ju, aby nekoupil levne nSeo u2itendho a
uspokojivou cenu.
Pfi nakupovAnf nynfijSfch zAsob brali jsme zfetel k to
mu, aby zbozf muselo poutat pozornost kaz'ddho kupce a to
se nAm takd liplne podafilo a proto vAs zveme k nAvStSvS
naSeho zAvodu a prohlednutf si zbo2f toho. Uvedeme zde
nekterd ceny naseho zbolf.
Outing flanel, ty nejlepsf druhy, jakd dosud v trhu
zdejSfm se nalezaly, od 5 c. do 15 c. yard.
50 kusd lAtky Vicugna po 10c. yard ; lAtka tato pro
dAva se vude v maldm za 12 a pdl centu yard.
Clarkovy nejlepSf nfte 2 Spulky za 5 c.
DamskiS a ddtskd 2akety, plASte, plA5tfky atd. o 25
preCllt levn&l'i ne2 v letech pfedelych.
Damskd ko2e5iny, boa atd. od85c do $5.
Wellsova zaruScnA obuv muzskA, enskA i ddtskA a na
krlfdy pAr damskych stfevfed obdrzfte skvostn& vAzany do
mAcf zApisnfk tabulkovy.
Muifskd svrchnfky od $2 . 50 do $22. Chlapeckd 1.50 az$8
Obleky mu2skd od $3.00 do $20 ; chlapeckd $2.50 zi $10
Cblapeckd obleky s krAtkymi kalhotami od 65c do $5. 00
V tezkd na zitr.nf vychAzky od$2.so do$5.oo
ZakAzkovd suknd od $5 do $10.
Sukne
saly a satky ?
1
t5ch nejnovSfch vzord. KrAsnd
pletend fascinatory rdznch barev
od 25c do $1.50.
Skvostnd 3Atky hedvabnd s bohatymt vAzanymi tfAsnemi
cremovd a 2crnd od $1,25 do $3 00. VlnSnd 2epce a 5ap
ky pro dftky v hojndm vyberu.
Za lanuArsko vyrobky dostauoto u mis nojvyi cony
InuF vo zbozf uobo hotovo.
W. X. er'eny Wilber, Neb.