Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, September 22, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
HWtorUt Society
WIliBEK, NEBRASKA, VE STftEDU, MR 28. ZAltt
OlSLO 4:
rfih'EL LIDU
1
.. A. JJosyoiM'i),
rcihdtoi' a vydavakl
Estkukii at tub Post Orrici; oi"
Wj.l.HKIt, 1111. , AS RKCONH CLASH
MaTTKII
PftMlpliiliiri rooiuV
$ 1.50
Telofon F 15. '
Tuk'fon lo domti 85
.1
drdhy Rurlingtonskd
vo Wllbor.
DENVER
HELENA
BUTTE
PORT La ND
SALT LA h'E
S'EiAiVCrS'o
(i ih vSi'ch m hi
it mht na Z'ip ulS
LINCOUN
OMAHA
OIIICA GO
)SL . 0 $EJ J I
RAN 8 C1T1
St. LOUTS
a do vScch wuV
na vjjchodS a
jihu.
' t Vlatv vyjtkli
No'03 Don nf .Express, vyjina
ni duki do Lincoln, O
tuiihy n vSfcli rnfst, na
$cw 0;11 (o)'
No 80 Detini Bxpn ss do He-
' iitrlcc AVymore a do
' nn'jlh a zapail 11:52 ilor-
No 00 Dennf o&obnf express
do Lincoln, Owaliy a
dale na " vychorl 2;i0 odp.
No 01 Ucnnl Expriss do Bea-
trico Wjmort". attl. . . .0 59 odp.
vyjipa ncdiMo
Spafcl. Jldelnf a Kfes-loviS vozy nu
vech rychlovhiofuli a zavazsirtla ob
stardyajf se na v'fiech stuniefun vt Sp.
Statecli a Kanartf. Mapy, jfjtlui
idy uii celdm aystdtnu obiirzito, klyz
dopfSctcna J. FRANCIS,
0. P. A. Omaliii, Nub.
vsechny obutS.prdcia podnikavost
$j.6o, porovndme-li. to s dobro
volnou sbfrkou u rddu Mfr. A
pak odvaStc se na nejakou zdba- i
Sotidcc Fay v Cr etc posta
vil vybojndho krajana Vaclava
Dfcvo zc Seward okresu pod za
ruku mfru v obnosti $50 a odkd-
vu uSIcchtilejSfho druhu nel jclzal jej krajskdtnu soudu. Drcvo
pouhy tauoc ! 1 pronaslcdujc svoti horoucf ldskou j
Na oslavu 2 5lctdho trvdnf Imladou krjanku Kcllorovou.ktc
poradd f Ad Svojan .29 C. S. P. Irs ale city jeho opi-tovat! se roz
S. ve Wilber, ver. predndlku v ! hodnu zdrdhd. Nei to plamcu
Na krupobitim posti-'
zerie V 6echacli pfispcii :
cJbfrka v zabatfS radu Mir c. 120 Z.
C. B..J. ucim'na br. F. Sefrnoii :
Po SI prlspiiii : br. .lo?1. Dvi.f.i!,- '
a Jakub rracha 2 00
Vo 50c. Vaclav Dub'i. Frank
chota. A. Horuk. Jan Cbab, Fr.
-Sufrnn, John KeWbok, A. Uocek,"
"Vac. Ztilcsky, Jan 1'o.spiSll, J;it
Uruha,,Vojt. lloj-, Jo. Sladek. K.
Buf; Jan Kohout, James Zdesky,
Mat. lturda, Frank Divoky. .loser
I3of, Jan Jirsa, J iff Kohout, Vikt.
Mlka, d Jtirumaily U 50
Jan KuiiiiVifrtT Jin K.irta, Josef
Chab, Vinu Uor, Vac. Kaatanek,
Ant. Want-k, Jan Kuiil, Fr. Urc
116ka, Tonl. V.sobu, P.M. lied nif
Frank Mlehl, Vac. Kocf. Jos. Du
fck, Tom Dlvoky, EJ Vostfci a
Viktor Jtolila. ulirnein 4 00
R&d LibiihC i: 10 Z. C. 1). J .5 00
Ilehuunovi' . Lincoln 1 00
Jos. Letak . IJjrllnytou, ICas., s ,
pfipojeiifin trJ.ecne piosby ku kra-
jauiim o poajoo pro neat'iHtiiiic. . 1 On
Dohromady .
Z uilu. elslu.
.52:i 5u
.1SS -10
- Dohroraady .'5211 0J
O dalif pnspevky pro nest'ast
n6 sna2ne se prosf.
M&sto a okres.
1 Irosluly ft'Siu'k dr. Jika v Neb
Dr. ISka., jenz byl dfsve kato-
Hckym knScm, usadil se v Chica
gu a objfzdl nynt 6egk6 osady ve
Spoj. Statcch. V inesici rfjuu
bu'de plednaeti na rflzn'di mfs
techgv Nebrasce a Kansas. Dra
Iku predch&zf'povcst' vclice ob
ratndho lidoveho feCnfka, jeboS
pfednaky v Chicayu, KewYorku,
Baltimore. Clcvelaude, Detroit
atd; vyvolaly prave vzruSenf.
Aniz bychom se pfedern ztotoz-
novali S2 v(in, co tu snad
dr. Isk'a fokne, projevujeme piec
mfnenf, ze i zde na zfipade bu
dou preduasky jeho houfne na
vStfveny. V.ysleclmout m62e kaz
dy vgecko a. takS mu ostava pni
vo, abysi z toho vybral, co za
dobrd uzna.
. Pfi zdbivfi fad.i "Mir" Z.
jt. 13. J. v Monroe, dne 13. tin.
skolektovAn byl mezi pfftoin
nymi br. Frant. efrnou ve pro
sp2ph krupobitdn postfzenych v
Cechach obnos $16.50. Zde byla
dne 7. tm. porddana beseda,
koncert, divadlo, .tanefinf zabava
atd,, pDriditeld pozvali sem ko
mika odji.iud, vynaloifce vSech
ncdfili dne 1 1 . f fjna vc 2 hodiny
odpoledtie. Prof. Bedrich Simek
ze statnf tiniveraity v Iov5 po
zvAn jcco slavnostnf reinfk a pro
mluvf o zasluhdch fieskych pod
pfirnych spolkfl a o prospSchu
vySSfho vzdeldnf. Prof. Simek je
nasemu obecenstvu dosti dobfe
nam a tu zajiste nenccha si ni
kdo ani z mfstnfch ani okolnfch
obSanfl ujfti pffle2itost, aby jej
vyslechl. Na programu jsou ddle
zpevy a hudba na piano. Bratff
od rddu Svojan necht' dostavf se
do schflze radii uritS v 1 hodinu
.1 2. hod. vyjde so v prflvodu do
Opera Iiousu. Vstup volny. K
hojnemu ucastenstvf zve Vybor.
Pohlednice Wilberske' a pa
matnd cfsla k dostdnf v ldkdrne
Brtove.
Zbozf zeleznd, drcvend.ko-
nopenu provazy atd. obdrlfte za
ceny nejlevnej( 11 Dicka v Crete
I Nynf je pfflelitost koupiti
si laciny oblek. Cerveny v Crete
loskytuje 2"? procent srdSky na
rnuskych a 20 procent na dt-
skych oblekach.
- V Crete zemrela min. ty-
den ztrnutfm delist! stard krajan-
ka Ludmila Bldhovd uveku .76
rokfl. Stafena vrazila si do nohy
rczavy hreb, coz mSlo za ndsle-
dek smrt, jakou tytanus neod-
vratne prindSf. Nebyti net'astnd
teto nahody, byla by jiste jinak
statna tato zena zila jete celou
radu let. Jinenf svd poslednf vfllf
rozdelila svym dftkam pf. Barbo
fe Vdvrove, Marif Plouzkovd, Bo-
zene, Vdclavu a Josefu Koldrf
kovym, manzeli Josefu Bldhovi a
sestfe Alzbete Frantove. Vykond-
vatelem poslednf vflle ustanoven
byl G. II. Hastings.
Obti'zim srdecnym budete ce
liti, budete-li uzi'vati Severova sf
litele srcc a vystffhati se vsech
v'stfednos.tf. Cena $1.00 ldhev
Znamenitu pro otce, matku i
rodinu je'st Rocky Mountain th?
Dftky no nem znamenite spf
rostou. Toto thd jest poehnd
nfm pro rodinu. U J. H. Brta. ,
V ncdeli slavili manzele
K otyzovi svou 2 sletou veselku
a cetnf prdteld brali podllu na
rodinnd teto slavnosti.
Krejf Filip Korejzl jest
takto z mfry dobry !ovfek, ne2
2erchmantP' vedi, 00 to do neho
vlezlo.ze clitcl ndhle vsechnovSu
de pomordovat.hroze zakoSerovat
kazdeho, kdo mu prfjde do rdny.
NcjhQfe vedlo se ovem rodine,
jez nuccna byla obydlf opustit,
neb 3 Korejzl, tak sdeloval mar-
i Boallen, majs u sebe dlouhy
nfl2, staval se nebezpafinytn. A
tu pfiSlo se k zdverku, ze Korejzl
je nejspfj j pom aten a proto vy
din nail zatykaS. Korejzl jest pak
pfedveden pred vyetfujfcf komi
si, ne2 shleddno, ze pacient pri
el k sobe a 2e je opSt jako berd
nek. Udelcna mu tedy potrebnd
rada i zaslouzena d&tka, naSc
jest propuSten. Ackoliv Korejzl
je do velk6 jiifry lehkomyslny a
vystrcdnf, prece zasluhuje polito-
vdnf. Velkd rodina, vydSlky t6
mef zadntS aji'st iplt se chce.A tu
pak nenf divu, aby se z toho v5e
ho ncpohnula cloveku koleSka.
Pan Ant. DSdic, zndmy
hostinsky v Crete, meSkal zde v
pondSU za obchodem a navStfvil
nds,
OzmliHciif timrti a di'kuvzdiiin'.
lllulxiyin Jali'in skHiJeni o?.iianuijoino pfiitoinm a r.im-
my 111 truoljlivou zvest', Jo nas milovany mnnJlol, otoc, tclnin
a doducok,'
v
Otto Mallat vstoupil min.
nu p45i vypravi bsjcJy, .zfskali ! tyden na stdtuf universitu v Lin
suma isnmdrurff $20. rb. Tedy za I coin.
Idsky Drevovy jeJte vi'ce vznftilo,
takio mocny ten 2dr milosti
h:ozil celd to "drevo" ztrdviti a,
k uhaScnf toho musel zavoldn bjt
policajt a soud. Vynucovat na
holce ldsku, toho ncuchopl se
za stdvajfcfho pfebytku n'atridlu,
ani obyfiejnd drcvo, ale must to
byti u2 porddny pafez !
I Velky vyprodej ob lekfl se
srdzkou 25 procent na muzskyck
a 20 procent na detskych ode-
vech u Cervendho v Crete. Geld
zdsoba oblekfl musf byti vypro
ddna ve 30 dncch
Dfvky, hletfte si pestovati a
udrzeti cistou a jemnou plet'. A
proto chrafite se nezd2ivnosti a
zdepy ; pijte , Rocky Mountain
the a budete tnfti vzdy zdravou a
rdsnou plet'. J. II. Brt.
I My neddvdme obleky zdar-
ma, ale rucftne vdm, ze uSetffte
25c. na dollaru, kdyi koupfte si
oblek u Cervendho v Crete.
Do vyboru na esky den na
svetovd vystave v St. Louis, byl
zvolen p. F. J. SadNek.
- Pan Jos. Melzer, kter po
dlouhou fadu let byl riditclem fi-
lialky ZvoncSek & Aksamit, ob
chod mlynskymi vytobky v Lin
coln, vzdal se tohoto rr.fsta, vy-
koupiv podfl ve vetsfm zdvode.rn:
cukrdfskdm a pekafskdm, na 13.
a O ul. v Lincoln. Obchod ve
den jest pod firmou Melzer &
Gartner. Pokud se tyce p. Zvo-
neSka, pracoval p. Melzer pro
neho po 16 rokfl a my pfejeme
mu rnnoho s'testi v novem pedni
ku. Jak se ndm sdeluje, nastou
pil mfsto jeho p. Rob. Safdrfk.
I Ponfivadz jsme se rozhodli.
ze obleky nebudeme vfee drzeti,
budeme proddvat obleky ,nae
muzskd se srdzkou 25 a detsk6
se srdzkou 20 procent.
Jos. Cerveny, Crete, Neb.
Dne '3., 5., 6., 7, a 8. f fj
na polovicnf ceny na drdze Bui
lingtonske do Omahy i:a vehky
karneval Aksarben, ktery letos
bude tfm nejvetSfm, jaky dosud
byl odbyvdn a mezi prvnf zvldSt
nosti patff tentokrdte "Jeskyne
vichru," "Chrdm hudby," "Ben
Hur" "Boop the Loop". Kveti
novy prfivod dne 7. ifjna a velkd
elektrickd prflvody v ostatnf dny.
Vy mfllete uSetriti od 5 do
25 procent na dollaru, zda zbozf
zelezdfskd kupovati budete u
Dicka v Cr.ete.
"Pfftel Lidu" obsahujeSaz
1 o sloupcfl vfee ietby, nez ktery
koliv jiny tydennfk.
V sobotu po dlouhd a trap-
nd chorobc zemfel stari2ky zdejSf
osadnfk Josef Cerveny u v2ku 72
roka a byl v pondelf za hojndho
u2astenstvf pohrben. Starecck
byl pro svou tichou a mfrnou po
vahu kaXdj'm ctSn a vdzen. Ro
zen byl ve Zdicfch u Berouna a
zanechdvd manzelku a syna v
dobrych pomtrech. Projevujem
jim svou soustrasf.
Pan St. Melzer, ktery ztrd
vil zde prdzdniny, odebral se o
pSt na svou kolu v Lake Falls,
Minn. Skoda ho odtud.
Vyjedndvd se o to, aby v
sobotu dne 3. rfjna odp. p. dr.
ISka, zndmy svobodomyslny rei
nfk, porddal zde prcdndku, co2
stane se nepochybnS skutkem.
NejlepSf rukodllnd postroje
na kon5, jakoi i dokcnald sprdv
ky remenf a jind prdec sedldtskd
, i opravy poslrojfl, vykonajf se vldy
levnfi a dokonale 11 Dicka V Crete
r
F CERVENY,
po dlouhd a trapm'' niMiuicl duo 10. zilff 1003 zoinfolndno
521. sniff 7u vilkdho urastenstvf lidu na Coskoslo
vnnsky Nurodnf hfbikv vo Wilbur pohfbcn
byl. Zumfoly nnrozen byl vo diei'oh u
Berouna, v kraji Pra.bkdm r. 1831.
VfuloMi ardi'end diky vzdavame sousodeo pf. Barbofu
Svohod'ovusonsedu p. Mntuji Potniikovi, za jich vScchnu
praei obutnvobt a oeholu v nenioci i fi stnrti zosnuluho
nam i jumu prnkazanou ; diky vaom ostutndn Bousodflin
za jieb oeholu a pomoo ; diky p. F, J. Sadilkovi za po
lifclni Fo5 v doniu Hinutku a na hfbitovo, dik vaoin filo-uliotny-in
dtiikynftn kvutin a vuncl na rnkov zesnuldho, diky
kapolo p.. PaSka za doprovod u dik vsem, kdoX v tak cotnuin
M p ot pohrbtiso Hiiuistnili, Bouslrastl svou nilin dalnajovo
a z;nnutelc Has zun'niiti so Hiiaiili. V uctu
Racket Store.
7M pro zimnf sezonu.
Nikdy nebyli jsmc tak diikladn
pi'ipraveni pro vyb6r modnlch vl
i6nych latek na Saty, jako letos.
Nikdy nem&li jsme tak hqjny vy
vybrv ensky oh a d&tskych ka
batecli. plasticli a kc&e&in- Pro
stora vyhraena tomuto zbo&i v
naem obchod je temi prepln
na damskymi importovanymi lat
kami nejnovjSicli druhft a barev
Zdo uviuliinii ntikolik pnlozok con :
?dario Orvrnty, truclilfcf mnuzulkti.
Josuf Cci vTeiiy, syii.
Iliiloiiii Oorvony-, novosta
Vimci.
pinmTfnnirttfHHmimmmmniHimmmmtwnmmmffl
Kdo chcete n ilezti v&ly dobrou spolenost. chutnd zd S
EE kusky po ccly den, rfzny lezdk od ledu, likery, vfni.jemnd 2
doutnfky, navstivte v novdm iejich r5
(ih
Tmm
CRIBU. f
g ' , TVRZE APOSFISILA. 3
Imro tovana vfnaa likery v maldm i vclkdm za ceny 5
nejniz2f, v5eho druhu pivo ldhvovd atd. 3
-A NojlepAf infstncst v mu.si5 ' . , E2
Kazd)' den ve due i vejer pfutelskd spole5no3t a vldy 3
neco pikuntm'ho a dcligdtnfln k zakousnutL r5
1 . mm s pospim. i
H Vilber, 3STe"to- 2
HUliUiilUllllUliiiilllliilUiiiaiiiiUiUUUUiUiUiiUllUlilli
(Zaslao ).)
Vystraha.
V uvalenf, po delSf debu
vselijacf zidmSti' pcdldci po pkre-
su se potloukajfcc prodivajf far
mrum kofalky v rnalein zpflso
bem nezdkonitym, totizbez licen
se, ciml vysoce .licensovnny ndS
obchod znafinS poSkozuji", vidime
se nuceni spo!cue proti tomu
zakrociti a zakoaite stihati ka2
ddho takovdho hauiJrnfka. K vfl
li neprfjemndmu dostavovanf se k
soudu za prfcinou svedectvf va
rujeme krajany pied kupovdnfm
kofalek od techto pedldkfi, nebo
z prvnlho mi'sta nedostanou nikdy
zboif takove, jaky je vzorek a
mimo toho uvarujf se zbyteinych
soudnfeh tahanic. Potrebnd kro-
ky uredni byly ve smeru torn jiz
ucirteny. ,
Wilber, Neb. 21. zdrf 1903.
Pahclc a I'riichn,
SaSok a Placelc,
Borccky a ?.lareS,
Fictum a Aiidurl,
Tvrz u Posjn'sil,
Posvicensky
ISvato-Vaclavsky
Vidite
: a slysite dobfe?
Pakli mdte nejakou obtff s oci
ma a uima, prijefte se puraditi s
odbornfkem, ktery vdm dd pocti
vou radu. Potfebujete-li brejle,
pfipravf vdm ty nejlepf, dfiland
zvldt na vd zrak za rozumnou
cenu, daleko levneji nel cestujfcf
peiiaci aneoo v umaze neoo v
Lincoln.
Prolilfdka usi a out
ZDAItMA.
Dl
odbyvd bude
v sfni Josofti Dvoraka v PI.
n Ml ttjttl 1903.
Vybornd hudba PaSkova bude
u&nkovati. O vzorny porddek a
obCerstvcnf jest postardno .
VsturniS lako obyeojne.
KaidtMio v ilcte zvu.
.lOSliF DVOltAlv.
Or. rarel J-!. greGer,
Crete, ISTeToraslra.
Ufaiiovna naprott potf.
)r. Ed. HULA
ziiamcnity chlcagsky iesky
Zubni Iekar '
CRETE, iSEHHASKA
38 alcfl Sirokd, ciste vlnenfi smfcniny zd 50 a Coc. yard
56 palcfl iroky, zvldStu tdSky suiting vech barev za 90c.
Ldtky Henrietta, granite mohair, pcablc cheviot, francouz
sky serge atd. dostanetc v cendeh odpovfdajfcfch s jakosti
ldtky.
Peknd modnf suknd z .tJSkych ldtck za $3 50
Vclmi modnfi zhotovend suknd za 355
NejlepSf cclovlnend suknd, modnf stfih. .6 00
NcjlcpSf pliSovy pldf za 600
Zcnskc a ddtskd kabdty nejnovj3fch sttihfl z ldtck td
nejlcpSf jakosti a za ceny pfimeFend.
(Jem 6 ldtky spccialitou.
Rddnd obsluha.
V na&em muzskem a
1 chlapeckem oddlerii
I
jsme pfipr.aveni pfcdloziti vdm hojn vyb2r obuvy a 5at
stva, svrchnfkfl, 2epic a vSc, co do oboru toho ndlelX My
zveme kazddho, kdo chec pendz uctfit, aby prohledl si
nase zbof ncZ koupf jJnde. Mdmc hojny vyb2r modnu
zhotovenych oblekft muskych od $6 00 do $15 00.
Svrchnfky od $.50 do $12.50.
Chlapeckd obleky s dlouhyma kalhoty od $4 00 do
$9 00 a prave" jsme obdrzeli modnf vzorky na zdkdzkovd
obleky v cene od $13.50 nahoru.
WILBER.
E. W. Miskell,
BEWITT-
8 uwiaiiusiaiaa 8
8
SEVEROVA
ZALUDHCNI HORKA
zvvsuie tllesnou sflu.
zmocfiuje clvy, zabrafluje mala-
rila 16ii nczazlvnost' a vsechny
nesuazc zaludku. 50c. $1.00.
SEVER0VY PRASKY
() PROTI BOI.F.STEM HLAVY
!i Jsou zcela jlstym lekcm proti bo
Vrt lcstcrn hlavy, ncuralgU a kiid6
t horcZce. 25c. costou 27ct.
))
8
8
SILITEL SRDCH S
S
pferaitii vsechny srdetnl vady. ffa
upravuje obeh krve a sesllulo A
celou soustavu.
$i.oo
Severuv l.
LAXOTON,
nccfltel zdepy, ldealnl 16k
pro ditl 1 dospl6. Spolehlivy,
- . m , V. 0
rj'CBiy ocinny. g
BO ot. 2
AH
I OLE J
ryclilc ttle
bolcstl v liloubech
Sv. GOTHARDA
u)o a Uii hostec, neuraiEU, otoky, 0
, vymkuutluy a vcSkcr5 zducty. al
Oona CJO Ot.
Osvfitloiuf Itfky dr Forma tikn
jsoi4)u Hklndev obehoo p. Yun
K0V0.
Zuby trhajf sj bez bolesti.
Zlat(5 korunky 22 karatfl $." 00
MAstkovd opiavy za zub .'! 00
VyplnQnf zlntem vy5o od 1 00
VyplnCnt Btffbrein 50
Za vJeclimi prdc ruii so 10 roku.
Dr. EDWARD HULL A
ORETE, NEB.
Fanny ai ranee na prodej.
Fanny zdSlane a raue jsou
na prodej v Custer okresu, Neb.
od $S do $30 akr. Kdo dice
koupit lacinou farmu za nebo
ranf za vyhodnych podmfnek a
uiiniti takto d3bryinvestment,at'
nechd o sobfi vddet a dopfSc na
STEVENS & HAWK,
ANSLEY, NEB.
SEYERfiV LEK PROTI
Cholcfe a prujmu,
tczpe2ny likprotl kfeJem, koll
cc, letni nemoci a protl prujmu
kazdeho druhu. 25 a 50 ctu.
SsVcr&v
H T1&ITEL DfiTl
tfS prindsf pohodli a otifcrstvullcf
;?a spAnck dftcm. RozuodnS ncob-
saliujc omamujlcfch latek.
25c.
SEVEROV LEK
proti reuttiatismu
vylcif kaidy hostec, bolesti v
svalech a kostech a zbavuje sou
stavu jedu. $1.00.
SEVERtV SILITEL
LEDVIN A JATER
upravuje a sill ledvlny i jdtra,
c?lv' I pravldeln6 moJenl a vy
' .iccbay ncsnize tichto or-
.1. .1 1C a 1 AC
fl Na skladS ve vsech lekdrn&ch a obchodech s 16ky. SJ
OOOOOOQOOOOOOOg
.Dne 4. rijna prednaSkp, dr. I&ky v Crete.
LDne 11- rijna 251eta slavnost radu Svoian dis
28 C. B. P. S, Rednik prof Simek.