Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, September 16, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IlUlovUI Hoolety
W1LBE11, NEHKASKA, VE STilEDU, MB HI. ZAlll
OlSLO 3
VlllTEL LU)U
J. A. JlORJWtlgfftf,
mlnktor vidnvtt!rt.
ft.VTEUKI) AT TUB I'OST Ori'IOl! Ol'
Wl.IJUJIl, NUIl., AS KIX'ONI) CLASS
Mattku
$ 1.50
Nu oslavu 2slet6ho trvdnf
pofddd fdd Svojan c.29 t. S. P.
S. vc Wilbcr, vcf. prcdndSku v
V pondclf slavila sfiatek
svflj si. Iilazcna Pospi'Silova.dce
ra p. Vdclava PospfSila, s p. Ant
Telefon 1? 1 5.
Tel of on do domti 85
ucdeli dne it.rfinavc 2 hodinv I Novdkcm z Omahy. Co druzba
odpoledne. Prof. Bedrich Simck I provdzel zcnicha p. Hohuuul
ze stdtnf university v Iowc" po-'liartoS, dru2ikou byla si. Anna
zvdn jeco slavnostnf feSnfk a pro- JSmahclova. Snoubence oddal
mluvf o zdsluhdch ceskych pod- soudce Shcstak. Novomanzeld
pflrnych spolkfi a o prospechu ! odjeli jeStS tdhoi- dne do svdho
Gra-
ncjakd saty a pAr stYuvfcA. A klep SimU.B iiJwru llvfzda ih,
Mm
If
drdhy Purlingtonskd
vo Wilbcr.
zmcoix
OMAHA
CHICAGO
St. ,OShJJI
KAN 8 C1T1
St. LOUIS
a do v$(ch JHiV
na vychoiti a
jini.
DEWVEl
HE LEX A
BUTTE
P OUT LaND
SALT LAKE
& FRAtiCrS
a do vlech mfot
a mist na zdpitdS
No 03 Dennf Express, vyjmu
nedele do Lincoln, O
maby a hp rafst na
vychod .! 0:11 dop
No 80 Dunnf Express do Be
atrice Wymorc a do
nil Jill a zApad 11:52 dop
No 00 Dennf osobnf express
do Lincoln, Omahy a
dAle na vychod. 2:)6 odp.
No 01 Dennf Express do Bea
trice V) more atd. . . .0 50 odp.
vyjma ticitf la
Spacf. jfdelnf a kfeslovtS vozy nn
vSech rychlovlaofch a zavazadla ob-
star&vajf so na vSech stanlcfoh ve Sp
Statech a Kanade. Mapy, jftdrif
ady na culdni systdmu oudr2ite, kdy?
dopfsetona J.ritAXUIR,
O. P. A. Ornuliii, Xeb
M&sto a okres.
Na krupobitim .posti
&ene v Clechacli pfispeii :
ftAd Praha L 54 Z C 11 J S15 CO
jftAd Svojan c 20 C S P S,.' Mo 00
Clsty vytezek zc zAbavy d ne 7.
i zaHporadantS 2010
Josef ITonzfk ."0
O B McGregor -CO
FA Dvorak...... w 1 00
Frank fierier ; 1 00
Prokop Hednar ... .50
PM Uednaf ,...-50
AnnaTIcby '..1 00
Josef SkoSpol 1 00
K rukouiu p.Chmelfre v Crete
slozili krajane:
Telodv. Jed. Sokol v Crete S10C0
I rank Ncdfcla st 2 CO
John Fritz 1 CO
"Adolf Gerner 50
John Kalcfk.. ....; -50
vyssfho vzd&lanf. Prof. Simek je
naSetnu obecenstvu dosti dobfe
zndm a tu zajistd nencchd si ni
kdo ani z tnfstnfch ani okolnfch
obSanfl ujfti pfflc2itost, aby jej
vj'slocbl. Na propraniu jsou ddle
zpuvy a hudba na piano. Bratff
od fddu Svojan necht' dostavf se
do schfle rddu urSite v I hodinu
2. hod. vyjde sc v prQvodu do
Opera Ilousu. Vstup volnv. K
hojneum u2astenstvf zve Vybor.
Albert Hdjek a Eman Du-
senek byli zateni na obzalobu
Joseta SmfSka, ktereho prepadli a
j emu ublfili, splaifce mil kone,
pfi cemz ztraceno a rot-hdzeno
bylo mu zbo2i, kterd z mesta ve-
Oblalovanf se k 2inu pfiznali
a soudce Shcstak odsoudil kaSdeV
ho k pokute $2.50 a zaplacenl fl
trat. Pohlednice Wilberskd a pa
mdtnd fsla k dostdnf v ldkdrnS
Brtove.
2boH zeleznd, dfevnd.ko
nopene provazy atd. obdrlfte za
ceny nejlevnejSf u Dicka v Crete
Povolenf k sfiatkii vyzvedli
Anton F. Oufecky z Havelock s
Julif Vosikovou a John Pivofika s
Marif Sterbovou. Mladd parky
Srdene
Dohroni'idy ST0 10
ZiuId. clsla 118:10
Doliroraudy S1S8 40
O dalsf pnspevky pro nest'ast-
nd snane se orosf.
Na dneSek dostavil se prv
nl mrazfk, bvSern neSkodny, nez
na noc pfedpovfdan jest druhy. V
Dakote. Montane a v celd Brit.
Colombii a severozdpape fadi
blizzard. Snehu lezi na nekolik
stop a na tisfce kusfl dobytka za
hynulo. Odtud mrazive po5as
zde.
Nd okres hlavne zdsluhou
porddatele W. H. Jatnese d PI
Hill zfskal na stdtnf vystave,prv
nf cenu $300. Druha cena pfi
padla okresu Howard a tret
Washington. Pant J. J. Mallato
vd z Wilber zfskala Sest prvnfch
a jednu druhou premii na skvost
nd run prdce. Ddle zfska ly ceny
mlyndfskd vyrobky Zvonecka a
Aksamita, Jos. Biabec a Frank
Sedldcek na iito.
Nejlep5f rukodflne postroje
na kon, jakoi i dokcnald sprdv- j
ky femenf a jind prdce sedldtskd
i opravy poslrojfl, vykonajlse v2dy
levne a dokonale u Dicka v Crete
Max Storkan jr., p.-acujfcf
v lfavelock, ztratil tyto dny uka
zovdeek u prave ruky, ktery mu
byl utrzen strojem.
Dr. Cerny s chott udftlali si
svatebnf vylet do Filley.
Beatrice Democrat pfSe, Iq
nd vd2eny obcan p. Karel Sdgl,
odjede s manzelkdusvou na trva
ddal soudce Shestak
obema gratulujeni.
Nynf je pnlezitost koupiti
si.lacinv oblek. Cerveny v Crete
poskytuje 2 5 procent srdzky na
muzskveh a 20 procent na det-
skych oblekdch.
Podziniek pfikvacil na nds
tentokrate neobycejne brzy a vy-
chrlil takd celou spoustu svch
nepffjemnostf najednou. A2koliv
iz od stredy panovalo nevalnd
neustalc mlhavd po2asf, na-
stala vneduli dokonald slotapod
zimnf. lined v no:i dostavil se
prndk)' stndcny severdk, s nfm
lak mlha a Iconecne ve2er stude-
ny prudky deSt'. V pondelf klesl
teplomer na 40 stupfiQ pfi huste
zachmufene obloze. Na vgech
s'.randch vytahovdny kamna a
topeno o vsecko pryc. V Opera
Ilousu topili toKo dne prvne pa-
iou a kdo by tomu nevefil, at se
sani pfesvedcf : p. Prflcha mu
dflmyslny vynalez ten ukdle a pfi
torn mozno videt tdz straku na
vrbe ! Nenf pochj'bnosti, ie ta
to podzimnf kfe se pfeSene a
dostavf se pf.'jemne indidnske le
to, jake obyiejne trvd az do pro
since. Obtfzftn srdenym budete e
liti, budete-li uzfvati Severova s(
litele srJce a vystflhati se vech
vystfednostf. Cena $1.00 ldhev.
Znamenite pro otce, matku
rodinu jest Rocky Mountain thd.
Ditky po nem znamenite spf a
tostou. Toto thd jest pozehnd
nfm pro rodinu. U J. H. Brta.
Ve 2ti'rtek slavil hlune
silatek svflj p. dr. Josef Cerny se
si. Albfnou PaSkovpu, dcerou ka
pelnfka p. TorndSe Paka. Mla-
ddir.u pdrku pofdddny nemald o-
vace a rnimo dvou kapel dostavi-
la se i milice a vypdlila na pocest
snoubencfl nekolik salv, aby pry
prvorozeny syn stal se aspon ge
novdho domova v Cmaze.
tulujcm srdeSnj.
V prflvodu p. Jesefa Aksa
mita navtfvil nds bratrovac jeho
p. Polansky, vdHeny krajan a
ldkdrnfk ze St. Paul, Neb. Pan
Polansky mekal na stdtnf vysta
ve v Lincoln a zastavil se zde na
ndvStSvu. Wilber velice se mu
zamlouval.
I Velkv vyprodci oblekfl se
1 V V
srd2kou 25 procent na muzskyck
a 20 procent na dStskych ode-
vech u Cervendho v Crete. Geld
zdsoba oblekfl musf byti vypro
ddna ve 30 dnech
Dfvky, hledte si pestovati a
udrzeti cistou a iemnou plet'. A
proto chrafite se nezdivnosti a
zdepy ; pijte Rocky Mountain
thd a budete mfti vzdy zdravou a
krdsnou plet". J. H. Brt.
I My neddvdme obleky zdar
ma, ale cuSfrne vdm, ze uetffte
25c. na dollaru, kdyl koupfte si
oblek u Cervendho v Crete.
Vlaky ndkladnf v posled
nfch 14 dnech jsou velice opoz
ddny ndsledkem velkdho mnoz"
stvf ndkladu. Tak vlak, ktery
pfijfldf sem ve 2 nebo ve 3 hod.
rdno, pfijfdf teprve a2 vpolednc.
Tdl vlaky osobnf nejezdf pravi
delnS. Cjrnossky umelec Blind
Boon, ktery tentokrdte cestuje s
koncertnf spolecnostf, pfijede
sem. dne 5. ffjna. Blind Boon je
v celdAmerice obdivovany pinista
a koncertuje na piano pro neho
zvldSte zhatovend a to ncjmensl
na svete.
I Ponevadz jsme se rozhodli.
2e obleky nebudeme vice dr2eti,
budeme proddvat obleky naSe
muzskd se srdzkou 25 a detske
se srdzkou 20 procent.
Jos. Cerveny, Crete, Neb.
Dne 3., 5., 6., 7, a 8. rfj
na polovicnf. ceny na drdze Bur-
lingtonske do Omahy na veliky
karneval Aksarben, ktery letos
bude tlm nejvetSfm, jaky dosud
byl odbyvdn a mezi prvnf zvldt-
nosti patff tentokrdte "Jeskyne
vichru." "Chrdm hudbv," "Ben
Hur" 'Boop the Loop . Kveti-
novy prflvod dne 7. ifjna a velkd
elektrickd prflvody v ostatnf dny.
Pan Josef Houser z Daykin
meSkal zde min. tyden ndvste
vou. PovSimnete si ohldSky vy-
prodeje zelezndho zbo2f u finny
Franta & Sons v Crete.
Vy mfllete usetfiti od 5 do
25 procent na dollaru, zda zbozf
zelezdfskd kupovati budete u
Dicka v Crete.
-THtel Lidu" obsahuje 8 a2
10 sloupcQ vfee 2etby, ne2 ktery
koliv jiny tydennfk.
y
i piety syn Franka Simkov
skeho u Milligan, Adolf, zemfel
v sobotu min. tyden po krdtkd
nemoci. Pohfebnf obfady vyko
nal vlp. Bartik. Projevujeme
soustrast' truchlfcf rodinS.
O samovrazdS Viktorie Novd
kovd z Belville,Kas.,v okolf zdej
fm, hlaynS u Swanton, dobfe
Jzndm, pfindSf "Cuba Daylight"
ten ohavny Siren navzdor tomu,
Ic pdn i pant vefojne prohldsili,
ia jest to sprosta le2 a Viktorie
jest dfvka v kn2ddm chlcdu po
ccstnd, DSve mel j zndmost s
jistj'm mladfkcin, s n(m2 bylo l
zasnoubeno. Otec inladdho muic
nechav se ncdflstojne strhnotiti
lichymi tfimito fuSmi, stavel sc
potniru tomu na cdpor a potkav
i.ladd lidi vracejfcl se spolcinS z
vyletti, zastavil je a uraScje hru
bym zpflsobctn dfivco, fckl syno
vi, .o si nepfeje, aby udroval
potner sc zlodejkou. A to dohna
lo ncbohd duv2c k zonfalstvl.
Zde jest opet jedon dflkaz zlo
myslnosti lidskd, je zahublla
mlady lidsky zivot a spflsobila
otci i matce nevyslovny zdrmutek.
Zddny usvudCeny zlodej nespdehd
samovrazdu. Ten pouze zmenf
masku a pod ton pdSe darcbdetvf
ddl. A Skanddlnf povest' jest jako
23 .1 C I) odbfvrt so v ncilfill duo 20
7 Ml t. r. v 1 bod. odpolndm. JtdlkoX
dflliif.lt5 Ji'dnrtnf v ttito schrtzl pled
lolnl, vyzyviijf ho vSecbny Hestry, aby
su do Hcliuzo (hmtavlly.
Mario Bcck,pfoil-. B irb.Hvoboila,taJ
otrauji'cf a SfHcf se mor, Jako
rozjetd lokomotiva, u nf2 i vaSf
nejlepSt pfateld ochotne mazou
koleCka. Sestra znifiend dfvky je
manzelkou p. Vaclava Smahcla,
bratra si. Anny Smahelovd a sy
na pf. Ku2erovd zde. '
Tak to vypadd jako, $c $e
nichovd z Wilber jszdf pro nevfi
sty do Omahy a zenichovd omal
tf.pro nevusty do NVilbcr !
Josef Kubrt se synem Josefem
odjeli na svd pozemky do Arkansas.
PROD A sc piSknd stavenf rc
sidenenf u stfcdu mXsta, modcrne
zaffzend, s pdti svStniccma a lo
telnsots za vyhodnych podmfnek.
IIWHI v red, t 1.
Vidite
a slyslte dobfe?
Pakli mdte ncjakou obtf2 s oi
ma a uSima, pfijtTtc sc puraditi s
odbornfkcm, ktery vdm dd pocti
vou radu. Potfcbujcte-li brcjle,
pf ipravf vdm ty ncilcpSf, deland
zvldSte na vd zrak za rozumnou
cenu, dalcko levneji nei ccstujfcf
petldci anebo v Omaze nebo v
Lincoln.
PioliHilka lisf 11 ((!
ZDAHMA.
Si)atnd adrosa,
StnMckd mntU'ka riijela z v asti, by
ztravlla posicdnf dny u mllnvane dec
ry v novd zeinl. Keznala reel jen psa
nnu adrcsu tikazoyala, alo nudarmo
bylaf tak nedbalo yi&n, Jo nlkdo jl
neinobl rozlusLltl a ubobii starenka
roznlyval a se nldfiom. nebo dcery sv
nikde nevidela. Teprve kdyz od olcu-
nl noyiny na nf ii ozornlly. prlbehia
dcera a radostne vedla matku doiuu.
Pozor na ndresu v.dycky a vo vsem
cliecteli sc uvarovat.i nesnazf, zlosti a
ztraty ynnvz. J'otfobujutc-ll Lfificho,
vybledejte si spnlvnOn adrcsu, kdo to
dostat. PotfeLujcte-Il horkdlio vfna,
tnSJtn na pami'tl, ze Jen Trlnerovo je
k'Civviu horkyin notn a spn'ivni'i ad
resa jo "00S. Ashland av v Chicumi.
Tftn pojlstftc si pr.ivi') a puvodnf h5ci
vdliorkd vfno o jedlny spolehlivy ldk
naupravenf zaludku, jatcr a ledvln
jakoz i na dokonalo obnovenf krvo a
sesllenf ncrvfl. D istanote vybornou
chut k jfdlu, tdravy spanek, veselou
mysl a lasku k zivotu 1 pr.'icl.
V Idkdrtiiich. Plfiro zasfld Josef
Triner,0'7 S. AMiland av.,Cliir.M(,'o. Ill
)r. 1-arel fi. Qre6er,
Crete, OSTetoraBlca,.
Ufadovna naprotl poSt5.
Dr. Etl, HULA
zniiincnlty chlcaghky iaaVS
Zubni Iekaf
CltKTE, IIHASKA
Racket Store,
Zbozi pro zimni sezonu.
Nikdy nebyli jsmc tt diikladn
pfipraveni pro vyb6r modnioh vl
nSnych latek na fiaty, jako letos.
Nikdy nemSli jsme tak hojny vy
vybr v enskyoh a dStekychka
batech, plastioh a kcfceSin. Pro
stora vyhraena tomuto zbofci r
naSem obchod je temr prepln6
na damskymi importovanymi lat
kami nejnovjgioli druhfi a barev
Zde uvmUmo nekolik poloftck con :
Zuby trhnjf so bez'bolcsfl.
Zlatd korunky 22 karatfl $5 00
Miistknvt5 npiavy za zub 3 00
Vyplnenf zlutem vySe od 1 00
Vyplnenf slffbrnin 50
Za vsechnu prdcl rucf se 10 rokft.
Dr. EDWARD HULLA
ORETE. NEB.
Fanny a ranee na prodej.
Farmy zdelane a ranie jsou
na prodej v Custer okresu, Neb.
od $8 do $30 akr. Kdo chce
koupit lacinou farmu za nebo
ran5f za vyhodnych podmfnek a
ufiiniti takto dobryjnvestment.at'
38 palcfl Sirokd, cistfi vlnSnS srnfcniny za 50 a 60c. yard
56 palcfl Siroky, zvldStij tfiky suiting vSech barev za 90c.
Ldtky Henrietta, granite mohair, peable cheviot, francouz-
sky serge atd. dostanotc v cendeh odpovfdajfcfch s jakosti
ldtky.
Pknd modnf suknS z teiSkych Idtek za $3 50
Vclmi modne zliotovcne sukne za 3 55
NcjlepSf celovlnSnd suknS, modnf stfih. .6 00
Netlepsl plisovy plasc za 600
Zenskd a dStskd kabdty nejnovfijfch stfihfl z Idtek' td
nejlepgf jakosti a za ceny pfimdfend.
Ccrnc latky spccinlitou.
Rddnd obsluha.
V na6eiti muzsketn a
chlapeckem odd61eni
jsme pfipraveni pfcdlo2iti vdm hojny vybSr obuvy a Sat
stva, svrchnfkfl, 2epic a vc, co do oboru toho ndleif. . My
zveir.e kazddho, kdo chce penSz uSetfit, aby prohledl si
nase zbo2f nci koupf jndc. Mdme hojny vybfcr modne
zhotovenych oblekfl mulskych od $6 00 do $15 00.
Svrchnfky od $.50 do $12.50.
Chlapcckd obleky s dlouhyma kalhoty od $4 00 do
$9 00 a prdvS jsme obdrzeli modnf vzorky na zdkdzkovd
obleky v cen od $13.50 nahoru.
WILBER.
DEWITT.
E. W. Miskell,
I
NOVAK Ac KXtETEK:,
HUNBOLDT, - NEBRASKA.
Jcdiny esky a spolehlivy zdvod sochafsky v Nebrasce. Sprdv-
ndmu tesdnf ndpisfl v Ceskd fei venovdna jest zvldStnf pozornost a
nechd o sobe vedet a dopfSe na pomnfky umvjecky proVedend z mramoru, granitu atd. stdle na
STEVENS & HAWK,
ANSLEY, NEB.
I sklade ve velkdm vybSru zz. ceny nejlevnejgf.
l'od
iuif-iT7rirviir y.AKO
nVlornven. lest vvietny protl
CHfilPCE (Influence),
rheumatismu, nouralgii, atd.
DRA. RICHTERA svclninftniy
1
lUrtno r. tiesSlalnf ch ICKaraKycn Tysveutcm
HewYork,26.ervnc8
tinnffbll IsemDra.nichH
ttraJKOTVOVEHOCIWH EXPZLH
leru a snieaai j3Bm,ujit
uodivuhodnymybolSilDra?
iinmn4Umpm.neuroloh' atd
' a 1 TIl- . I
hsc. BOc. u vfech IfkarnlkQ neb plf tc f Irmlf,
iy. Ad. ltlthtcr i Co., sia roan m.,.ew
i ZLATYGH wch VYZNAHENANI.
Odnorufen tinifrcriVimi Ukafl,
vtlko i nmMtkurnlky, A
aucionumi, aiu. ETIX
Pul sckce pCkn6ho pozeroku v nf.
I no u saniiSho mesta Wilber, s pHs'u
nml st ivbaral za 510 000. SIOOJ na
hotovostl pri koupl, ostatnl na spif.t-
ky na 8 procent ilroky.
100 akrfi pozemkuna Turkey Creeku
5 mil jizne od Wilber za$0 500. Stavby
skroviK?
240 akru 31 uifle zdpadne od Wilber
za SC5 akr. Stavby velml dakladne
v ccne S1000.
Pfit sekce pozemku u Swanton za
515 akr. SluSud stavby.
4S akrii p zeoiku prllohajfclho k me-
stu
ost;
cas. Dnkladne1 stavby v cen6 nejmene
5-500,
1G0 akrii pozemku v South Fork za
$7000, Stavby v cone S2500.
V sekcl 1 v Atlanta prcclnkt 100
akrii pozemku za SYIO0; slusnd stavby,
120 akrii zdeldno. 35 akro pastvlu, o
voctid zahnidn atd. Tento pozemek je
Ivzds'den'i mflo od 5lllllan a 11 rail
od Kriend, Neb.
210 akru blize Western za S0300. Po
zemek lento hodf sc hlavne k chovu
: Severovy lekyf
Severuv
Krvedistitel
odHtranujo ticlst6 a spotro
bovnn6 liitky z krvo, hojl vfc
dy, vyrazky a zvtsou6 zltSzy,
bystf 1 rayut a sili t6lo.
cena i,uu.
Severuv
Nervototi
Sest oavidioMm 16kem protl
iivalmu vyslleiif, pobUval
Hlabostl, bezeaaostl, aervosul
bolcstl hlavy a bysterll.
Ceaa $1.00.
Severuv Regulator zenskych nemoci
, Swanton za $3500. Hotove S2000, X t&sl bo prdvcm duv6fo dam. Prlaasf trva!6 vyl6eaf vo vioch
atnf na 5 procent droky na delSf ocpravldolMostoch a chorobricli zeaskeho pohlavl. w
nerdlem. Pan dr. Cerny jest
mlady, vzdelany a velice zovialnf
muz, ktery .teif se vSeobecnd pff
zni obecenstva vflbec. Novo-
manelflm srdeEne gratulujem,
pfejfee jin- testf a bla2enost na
novd drdze Sivota.
Dne 2?. a 26. zdff bude v
1 odpocmek do Cech a majetek j Opera Ilousu hrdti Qlsonova di
jeho zde bude spravatisynAnton. Ivadelnf spoleinost.
tuto zpravu : Viktorie Novdkova,
mladd a hczkd 'dcera manzelfl
Novdkovychod Bellville, otrdvila
Si v nedeli dne 6. zdff strychni
nem a k sebevraHS dohnaly ubo
hou dfvku jedovatd lidskd jazyky.
DSvEe slou2ilo nejaky das v Bel
ville a kdyi odeSlo, tu nSjakd be-
stie v lidskd kflzi rozncsla tales
nou povest', 2c odcizila panf svd
Ucct .o zabavy
pofadane" ve pnnpech krnpobttfm po
stfzonych v Ccchach; dim 7. tm.
Zc sfnfi PaSok a Prficha 510 03
llynck Kunt, ccstovud a tA2c 10 00
n 1 ; r..'.cu r,n dobytka, slu3o5 stavby a znatnenilA
Paiiii IviiiWnvt 2 00 voaa
"PHtcl LUlu" plakdty a uhldsky. .3 50 I'M ekco pozemku 5 mil jlhozApad
iinonAn rtinii -0o nc od Wilber za 517 000. Toto jest jed
ni.vtnvrinf n u", ..! n tm na z iiej Id ne zf Izc ii ch fa rem v Sal I ne
Pasek a PrTicha drobnostl 00 County
dr. St'astnv drobnosti , -50 1-0 arii v sckcl 33 Swan Creek pre
Hii.iiin s 00 cinKi za ?auoo,
120 akru pozemku 4 mflo severovy-
chodnfi od Wllhcr v Oajjo Co. za S500.
100 akrii v P.rush Creeku 10 mil se
verozApadne od Wilber za 50500.
Dvfi obchoduf budovy ve Wilber ku
vyinSnu za dobrou farmu v Saline Ci
Ohcete-ll koupiti a nebo prodati
fa nun, pojlstltl vis majetek protl
ohnl blcsku, viclulcl, neb potfebujcll
JaktSkoll prduc notAIsW, obrat'to sc na
nine osobno aneb adrcsujto
JAN P. SPIUK,
WIlber.'Neb.
Dohromady , 518 30
Ilruby pffjem obnASel. ..50S40
Yylohy 18 30
Zbyva filstj eh
520 10
Mniu na prodej
prasatak chovu. MAm cerne kostna
US kanclky, 3 kusy po $7.50 ;i 4 blk5 od
$10 do 525, Dale tnAm na p(odcj hoj
uost medu a prodAvAm ho v llbol:o
vycliskffukAcli 8c lb. vo ftsfch pbis
tech ten sauiy za OJc lb. Lotos jo ton
mJlnpSf med co jsem v A .neiice, P't.
iii'tu si uAdobii.
KA11EL A(JL. Wilbcr, Neb.
Osvfcdio o l(5ky dr. Formdnlia
jsou na skludfiv obidiodo p. Vnsfi
kovo.
o
o
o
2
Ccno BslsiSiuu
tixs Balsam Pro
28 a 30 ct4.
or
vyulkd Made vScchny lc"ky prl ia-
6H deti a odrostlych. LS6i zduet a vSechuy
choroby pile i hrtnuu. Vyhoji za den na-
o stnzeni achripKu,wziva-ii riemoc-
VCfa- uyzarovcfl iVfiS
Cena Tnblctcfo
uy zaroven
1 fcMrtky proti
28 ceutfl.
Sevcrovn Mast na rdiiy a bolesti
ziirodky Mcmocl, odHtranujo zrfuet a zabrdai otravovVrve.
Nctnti sob6 rovtii pfi liiccul otovfonych raa, otlaienltj, rezu,
oparu n upalcuia. Cona 25 eta., postou z ctu.
t
Severuv
Zivotm Balsdm
Jest vorcn Hv6tnit JmiiaM, o
bot' v!6vu itovy zivot doco!6ho
tela. v Zkusto ho pfi zticpe,
ucziizlvnoHtl, aadyradnl, zd
vrotl a soslublostl. Cena 75c.
Severovy
Pilulky pro jdtra
pflsobl pf irozoai na JiStro, u
provujl stolid, zjedaajl chut'
k (dlu a bol zlucuatost,
zloutcaku a zluiove katnea
ky. Ceaa 25 ct., poitou 27 ct.
05
Na prodej ve vsech lekarnach a obchodech s leky.