Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, August 12, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PRt
BOCNlK JUL
WILDER, NEBRASKA, VE STKEDU, DM 12. KRPXA 1MW
VfifTEL LIDU
Wllbor, slfetla 12 Mrpnn IJ)OI
J.
A. lospodnk;,
rahiktnr a rydnvnicl. I
AllTKItKIIAT TIIK PoST OkIMCK 01'
W........ K .... . I
II LI.JH.lt. i'tll., ;M n;UUMI UliAbS I
Mattkk
I'fi'dnlutnti rnftnft . . . $ 1 .50
drAliy Btirlingtonskd
vo Wilbur.
LrxooiN
OMA 11 A
OJTICA G O
tit. JOSE I'll
DENVER
HELENA
BUTTE
PORTLsi NI)
SALT LA EE
FEJlANCIS'o
KAN'S CITY
St. LOUIS
a do vSech wcV
na vychodS a
jihtt.
a do vScch in lit
a mist na zupudti
Vlak y njjtm
No 03 Dennf KxprcKi, vyjma
nucleic do Lincoln, O
Munhy a vSecli mfst na
vycbod '. 0:11 (lop
No 80 Dunnf Express do lle
atrice Wymorii a do
najlh a .-a-i.;',:.,. 11:52 dop
No 00 Dunnf (t 'it express
do i-.. -s "aliy u
dale na vyci.jrf 2: 10 odp.
No 01 Dennf Express do l.ea-
trlco Wymnre atd.... 0 50 odp.
vyjma nwtfle
Spacf. jfdelnf a kreslove vfizy na
vSech rychlovlacfcb a zavazadla ob
star&vajf so na vSech stanlclch ve Sp.
Statech a Kanade. Mapy, jf'.dhf
fady naceldni systmu ohrlrzffo, kdyz
dopfSetena J. FRANCIS,!
O. P. A. Omahn, Nob.
M6sto a okres.
Bedne neStestf stihlo dne
3. tm. Andrew J. Engtroma, ri-J
ditele mostafske divise na drAze
B. & M. v Montane, jehol chot'
jest rozenA SAglova z Wilber a v
spolg&Tnslcych kruzfeh zde vseo
becne znAmA. Pan Engtrom ve
er zmfneneho dne sklAdal v indi
Anskd agentufe Crow z kar neja
ky material. As v iohodin byli
delnfci s pracf hotovi a odjeli na
ru2nf kAfe k domovu. Za nemi
pak nAsledoval Engstroin. Bylo
velice bourlivo a vichr v horAch
burdcel, takze niceho slyseti ne
bylo. Tu ndhle v ostrd zatAc'ce
vyrftil se proti nemu zvlAsUif na-
k'adnf vlak a Engtromovi, kte
xi jel na trojkolce, nezbylo nic,
neif odvAny skok z r jzjet5ho vo
2fku. Skok se mu sice podafil.lec
vlak jedoucf neobycfejnou prudko
st( vymrtil trojkolku z trat5 a
tato zasAhnouc Engstroma smr
telne jej zranila. Nebohy as za
pfll hodiny na to zemfel vnitrnfm
zakrvAcenfm, aniz by byl vfee ve
domf nabyl. Mrtvola jeho byla
min. pAtek ve skostnd ra!:vi
a v prflvodu stafiike matkViman
zelky a vrchnfho inzenyra drAhy
B. & M. Mr. Hoffmana sem pri
vezena a do residence p. Sagla
dopravena.odkud odpoledne byla
vyzdvizena a na Cesko-slovansky
NArodnf hrbitov pohrbena. Po-
hfbu sucastnilo se velke mnozstvf
ko6Arfl a loe Ingomir Rytrfl J
Pythia.jichz zemrely byl lenem.
V dome promluvil p. Sadflck,
na hfbitove predseda loie RytffQ
p. Sbestak. Engtromovi ncmeli
Adnych ditek. Engstrom slou
zil jako ndmofnik na vAle2ne lo
di Kersage, pod proslulym brdi
nou kapitAnem, nynf admirAleiu,
Robertem Evansem, znAmyml
pod. jmenem "Fighting Bob".
Die vyroku vrchniho inzenyra byl
jednfm z nejspolehlivejsfch zff
zencii ve svdm oboru. Engsromo -
vi nemajf dftek a IW'i v pomurech
utSsenych. Engstrom rozen byl
ve vddsku a bydlel pfed lety tdz
v Ravenfi. Pozflstald vdovS pro
jevujem pfAtelskou soustrast'.
Pan F. J. Sadflck doporu
ea byl zdejSfm fAdemPraha 5.54
Z. C. B. J. ostatnfm sbratfenym
rAdom za stAtnfho pokladnfka na
mfste br. Kouby.
Zdn nasi obchodnfci pod-
porujf listy, pfinAscjfcf oznAmky
rAzmch department storfi, at' nad
tfm ncspfiinjf rucc. kdy2 kaldy
vidf na platforme nAdraSf sa-
, md bedny techto svych nejnebcz-
penejSfch koilkurcntfl.
ZAdny maldr nechodf sAm,
ale vle2e za sebou deset jinch.
Zdn iidAnf kolektora vnitrozemnf
dane, Jamese Dargana, pravdivtS
jest, tcdy se p. F.J. Kobes, slA-
dek v Crete, octmil v novdm va
ru. Dorgan pry tarn na5el opet
nejaky nekolkovany soudck s pi
vem.s ntlio pivo 2epovAno bylo
k prodeji. Prvnf soud byl pro nc
dustatek dQkazfl zru5en.
Pf. BubAkovA zClevelandu,
kterA meSkala zde na zdravcm
vzduchu, vrAtila se do svho do
mova min. Ctvrtek.
VfteznA ceta naich Sokolfl
vrAtila se se zAvodfl zAp. upy ve
(itvrtek vecr, uvftAna jsouc na
nAdralf hudbou a doprovozena
do sine k bratrskd hostine. teta
dobyla si skvostny, velky, zlat
monogram sokolsky u stredu lau
rovdho vence s nArodnfmi stuha
mi, Vil. Chaloupka dobyl si pak
tired cenu na vSem nAfadf.skvost
nou zlatou medalii. Ed Prflcha
zlskal prvnf cenu na skok do dAl
ky, do vyJie a na koni na ddl;
Frank. CharvAt druhou cenu na
--io lane; Lumfr Hokuf
druhou cenu na trojskok, prvnf
na zvedAnf cinek, Ed DvofAk
prvnf na hrazde. Tajemnfkem
zAvodfl byl p. JeniSta z Wilber,
jeden ze soudefl zAvodfl a Wilber
doporuSen co sfdlo budouefch zA
vodfl zAp. zupy.
Letos je poasf kute2ne.
blAznivfi. HiiedjerJvfroyk zal
knutf a hned opSt chladno listo
padovd. Tak v pondelf a v pAtek
sklesl teplomerna 59 st.
Pan Frank Janououch za
pomoci dr. Sfastneho a red, t. 1.
vybral v sobo'u dekorace pro di
vadlo v novd sfni, jizstavf. Deko
race jsou skvostnd, moddrnf a
p;Ace umelecka. Na hlavnf opone
nalezati se bude nekter ze zajf
mavych a historickych hradu v
CechAch.
Pozdrav v5em prAtelflm a
znAmyrn doel nAs z Kolfna nad
Rynem od slavneho pevce Boli
U.T.frova.
Pan V. H. Duras, jest zA
stupcem jednd z nejvetfch a nej
spolehhvejSfch na iiivot pojigt'ujf
cfch spoleenostf "Mutual Life
Insurance Co., of New York.
Zde dosAhnete nejlevnejf a nej
spolehlivejsf pojiStenf na 2ivot,
jakd vflbec jest k dosazenf.
I 20 procent srASky na vech
letnfch IdtkAch. Dosud hojny vy
ber. Racket Store.
Min. tyden zahledli jsme tu
tak mane omalskdho ochotnickd-
ho Boota, p. Boh. BartoSe, jehoz
nAvStevu mAme nejak u vAzndm
podezfenf
Vdera rAno dostavila se o
pet boure a dest' a sice pfi neoby
2ejne chladnd temperature sotva
55 st.
Maneld Zi3kovi z Crete,
Uteff pfed dvema roky zpflsobili
okresu na3emu nematych nesnAzf
svymi vystfednostmi a kteff pak
dopraveni byli spoleSnS do
blAzince, zadali nynf oba o roz
vod v okresu Filmore. Nejlepif
pfi lorn je, ze jeden druhdho 2a-
, luje pro blAznovstvf. Zajfmavy
tenlo pArek vlastnf kdesi farmu.
V kufru Marie NedvSdovd,
kterA min. tyden dopravena byla
do blAzince, nalezl sheriff Sawyer
$200 a v kAvovdmkoflfku $9.75.
Myslf se, in Nedvedovf mA je5tS
jinde penfze uschovand.
"Pfflcl Liuu" ob3ahuje8a2
10 sloupcfl vfee ietby, ne2 ktery-
I Mv jiny tydennfk.
y Sto Uolnru oilmeiiv
ttenAH tohoto listu innjf zvS-
det, ze dostid stAvA vni2odnd tie-
moce, proti nf2 veda IdkafskA je
bezmocnou a to je kntAr. Mall's
Catarh Cure jest jedinym spoleh
livym ldkem o neniS ldkafi vf.
j Katar jest soustavnf choroba a
potfcbnje soustavnd Idcenf a ldk
Hallflv uzfvAn jest vnitrne a pu-
sobf tcdy prfmo na sfdlo kataru,
sliznici a krev. Tfm zniif so zA-
klad nemoci, zotavf se telo a
napomAliA se tu pifrodc k zdAr-
ndmu uiinku. Vyrabitcld majf
tolik dflvfiry v onen ldk, e na-
bfzf$ioo za kazky prfpad, je
by nebyl vyldCcn.
F. J. Cheney. Toledo, O.
Hiillovy kutharlcktS pllulky jsou ty
ncjlepSf.
Dne 17. tin. velky obzm
kovy pies v Opera Housu.
VyrAiSky na obliCeji decctc
mohou ji odlouditi srdce milovnf
ka, ncl vyraky. takovd zazelmA
zcela jiste Rocky Mountain the.
J. H.' Bit.
Devet licit z deseti trpf bole
nfm hlavy a to tnnohdy tak, ze
2ivot stAvA se jitn bfemenem.
Severovy prASky proti bolestem
hlavy a neuralgii zjednAvajf k
ifenou lilevu. 25c. potou 27c.
Dnes rAno bylo to nejpove
denSjsf poasf. Ji od dasne
ho rAna boure, hromobitf, det,
kronpy, liplnA tma jako v ranci a
pfi torn citelnA zima. Inu, erti
se zrovna zenili. Na mnohych
mfslech topilo se v kamncch jen
coz delA..
V nedeli slavil silatek svflj
vAcny krajan p. Jos. SlAma se
si. Marif Sobotkovou. Gratulujem
srdeine. -
Povolenf k sflatku vyzvedli
si Josef JonAS s Emmou ShestA
kovou. Letnf sukne veho druhu,
lnene i vlnend mflzetc koupiti u 11A
se srAzkou 20 proc. Racket Store
Svilteenf oblcky z:'ikiukoo de-
lanc5, vybornti pradlo, obuv, klobouky
pro pi'my v luvnych cenach na sklade
u W. h Cerveny, Wilber, Neb.
Nechte si ladit piana 'spo-
lehlivS a dokonale od St. Melzra.
HLEDA SE Vaclav KolAf,
vulgo K2frek, alias NAdherny,
HoraHovvky. Utekl pfed nedi-
nem z Crete. Poznati fei lze die
lhanf a nepotfebnych zelezuch
okulArfl a drzdho chovAnf. MAme
proti nemu zadanou zalobu a
rAdi bychom, aby mu mohla byti
doruSena.
Nemel kdy.
Ci'saf VHo-u, ackoliv 01 ro'tu stA ,
vynlkal jete nconvSejtiou cilosti.
Kdyz se bo jedooa ptai vysoky bodnc
stdf, nenMi po piv.ci nnoai'en.od veti"
e nenit.ikdy kdy byt invun.Zato nynf
vfdfme vSude lldi un.iveut1. md'e. uu
scbop n5 pivci', aucoliv jsou niludf a
51'of. Uslroji juiicn liliii.'Vc p -ncujc
a inell by je povzbudii' T5ne ovym
ldfilvyoi liol-kyai vfncni. T ivU luteal
staue sc obeli I; e uilejSiui. krev bo
hatsf na ce veil A telsfca, oc.iably mo.
zck zacne zase pracovali: novA odva
lia a li'iska k z'votu vralf he do y.vsf
lent5no tola. (Jlovek bade s io kaidou
prAol kountl boz uaavy. K.ev jebo
stanesc 6istou. vnitf se niucbut'k
jfdlu.ocl DabUiioa novelic Icsku, faidce
bude pravidclnu pranovnli. TK'ce do
svSdCenf ni'Seho lidu to dokazuje a
kaidy, kdo p nvidolnS ho nzi'va', byls
I'lilnkom SDOs'ojen, protoze inn v l:a.'
dt5n plfpadiS ilpiavilo zuzivaol a vy
elsftlo k.-uA:
V luiriirnftcb. PHtro zasNA Josef
Trlncr.97" S. Ahbland av.,Cblcai;o, 111
Dedovy vn'isky
D5tl pozoiujf ensto vrasky, jez sta
rostl vy.ylyna dedove Cole, nelusfce,
ie je jednoii OoaLanou tez. Staffm nc-
bvvA usetfen nlkdo. Ale zapoui na
1110 na ct-eo eascm a tes'ine so zivotein
pfecc. Na neuioo zapouienotill nel.e.
NcdA nam. Musiaic si zaopnti iti dob
t$ ldk, abycboai se jl zbavlll. Vypovl
dajf-il jednoi'lvd ulroj( s'uzbu a
znumcni'i-ll so misledkcui lobo telcsnd
Hlabost Saver flv zlvotuf balsam zjed
ndparavii. Lt'k ten podpoiojc travc
nf, nepoii'AbA vyiueSovdiif o sllf eclou
soustavu, boj( elvuf "zcunl'cilost 1 dys
pjpsll, iiuiSiiatoit, zdepii a vjocbny
p.uro .y . ..1. uviivq v.emi ,..B. ,Vi
... . ..ffi. X... ft - - -vi I
prodej v ltSkdrnAoh a pMin zasflA W.
F.Sovera Co., Cedar Rapids, la.
I'ml
NKMICtlKYamKAKONY
rait
pHpntvenJct vyttiny proti
BOLESTI V KYGLlGfi
bolenf v zidechrrficumatlsmu. ati
NDKA. KtCllinRA RtornAm
"KOTVOVY"
PAIN EXPELLER.
TrnTT Jen ochrntinmi rnKmVnn ,Kotm."
)etluo e uosijalnycfi l4kaTBlc jfcTTVy o vXlJTenT 1 1
NcwYork,Z4.dubrulES9.
Dr,i. nichlpraKorVOVV"
-J) PAIN EXPELLER co Iddlvy
rrosirnaou nroi do a-
mfjiiNmu oiu. insr -.n.
lyi 1 ioyr.it uuct. tpM.i'-Vj
25C. n KOc. u vk'rch KkrfrnlHI tirbplYln Urm?,
r. Ad. JUrlilrrA I .,'.' i. rcnrl ul.,.nw in
38 ZLATTurl VTZflAHtHAHI,
OJnrufen vtnihtjirimt li'Kxirt,
VClko t tiiiiljvniirnixi,
tii.(((rrf fill, .!..
Somluf drnzbn.
Na zAklade soudnfho rozkazu
ze dne 26. kvetna 1903 ve sporu
Stan. Melzra proti VAclavti FlaS
kovi a ostatnfm, budou nfepsanf
soudno ustanovenf vykonAvateld
prodAvati dne 14. srpna 1903 v
1 hod. odp. pi ul soudnf budovou
ve Wilber v ccste vcfejnd drazby
pozemck popsany jako : vychod
nf polovina od sc crovychodnf
tvrte sekce 32, township 5 sev.
od ranee 4 a vycliodnu od 6 po
lednfku, za hotovd tomu, kdo
nejvfce podA. Drazba zahAjena
bude v hodine po urend dob6.
.1. W. SIIAHVTA I
T. A. SAWVKU I vykonAvateli
1 J.BADILHIC I!
H
Fanny na proclej-
i2oakrQ pekndho pozemku v
Atlanta precinktu, 5 mil od To
bias. Dflm o 7 svetniefch, staj,
kamenny sklep a asCoo ovocnych
stromfl. Cena pouze $5,800.
320 akrfl v Lincoln prcc. Pek
ny pozemek a krAsnd vystavnosti
pOUZe $20.0QO.
So akrfl pozemku v PL Hill
precinktu. Pekny pozemek, ob
stojnd stavby a asi 3 akry lesa.
Pouze $3600.
O podrobnosti hlaste se nebo
dopiSte na A. L. FREEOUF,
Doiebeitcr, Neb.
Ulili k mlaceni
obdrzfte v kazdem mnozstvf za
ceny levnd u znAmd llrmy
BINGE R 8c HYNEK.
Dr. Ed.
IS
znnmcnily clticai;;y ceslcy
Zubni Iekar
CltETE. llll A SKA
Zuby t'rbajl se bez bolesii.
Elate" korunky 22 karatfl 53 00
iustkovu opiavy za zub ?, 00
vyplneif zlatem vyic od , ...1 00
Vyplnenf stflbrom CO
'.a vSeebnu prdcl rufit sc 10 rokf-.
Dr. EDWARD IIULLA
aurrrE, num. I
F. W. BARTOS
cesky prAvnfk
mA svou ufadovnu v budove Bank
of Wilber a posloulf vzdy kraja-
nn ve vsc:h pravnfch zafezitoto
stech.
Nastaiy nam
Z 11
A tu jest povmnoslf kaaddho hos
podAfe a hospodyne opatfili se
ku znfm a mlAcenf
jakou v ka2ddm mnozstvf mA na
sklade za ceny nejni2f
Josoi Dvorak.
Pleasant Hill, Neb.
Viat'te nam souciky.
ZAdAmc kazddho, kdo ma u
sebe naSe prAzdnd soudky od pi
va, aby nAiu'je neprodlene vrAtil
a ddle je u sebe nedrzel, an je
. . v . .
J.I...
P1VOVAR VE WILBER.
ft
9
MM
am
NULLA
J Tak senAtor Allen stal sc taki'
I uz zelezniinfm maguAlcm a sta
I vf v Montane drAhu. Jak jednou
1 clovuk zascdA ve spblkovdin sc
juAte, mA zajisteiiou budoucnost.
jStane sc z pravidla kapitalistcu,
at' ul je to popuHsta, demokrat,
iert nebo d'Abel. S delnickymi
I..A.1-! .. .'ai!!..i. .....:
VUUUI II VhUllJil K'llll .UJIUUII.l
zastanci pracovndln lidu, jest to
samd. Pfed 24 lety jezdil po A
mnoha dosud v pamfiti uvAznuvJj
delnicky vfldce Dennis Kearney,
lufinil po mestech v barevnd roz
halend koSili, o pfednASce vybf
rany profl pctifze a delnfci se
mohli po nuin zabit. Dennis ne
chal je za sebe platit hotely a
postavil si pak v San Francisku
asi za $ 1 50.000 palAc. A od te
doby ho take zAdny delnfk nevi
del. Predseda nAtodnflio druz-
stva clezninfch strojvcdoucfch, !
Arthur, klery pfed nedAvnem
zemfei, byd'cl v nAdherndm palA
ci na Euclid ave. v Clevelande,
tcdy mezi nejvetfmi bohAii a
miliouAfi na svete a zanechal po
sobu nekolik set tisfc. Na kadj'
pAd se v Americc znamcnite vy
plAcf scnAtorstvf a delnickd vfld
covstvf. K hAjenf zAjmfl "zejmena" li
du pracovndho, musf byti lidd po
volanf a uznanf irokymi vrstvami
toho lidu a 2Adny neznAmy a nc
povolany samozvanec. VSelijaky
pot'ouchly a ubreccny plazil, ktery
poctivemu cloveku ani do of po
dfvrti se 1. emu2e, ten toho ncdo
vede. Tato proganda vyzaduje
jine schopnosti, nez okounet s o
tevfenou hubou po meste, cenit
se jiotVuchle na lidi a mft nejvy
3e takhle vlastnos'ti vym'rskaiiheo
psa.
Pan Karcl Daras. asistent
ve vlAdnfm elektrotcchnickdm od
boru ve Wa3hingtone, pfijel
domfl na nAvtevu rodicfl.
v
Zeny majf byti mladd a
krAsnd, pokud to jen mozno a v
krAse jejf jediue spocfvA vft(vfz
stvf v zApasu o zivot a blaho.
Rocky Mountain the udrzuje ze
nu ve zdravf a krAse. J. II. Brt.
J. F. SPIRK
WILBER, NEB.
Zastupujo spoleluive a
osvcduotio spoleunosi' po
jiStiijfcI proti ohni, blesku
n vielifici, obslarava jiujo
ke na fanny 1111 nejn25t'
liroky a vsein praei'tn 110
lafokym vemijo zvlasln
pozo' uost.
Ziisilky penuz do Cecil
a Evropy vflbec spriivnu
jsou spi oslfedkoviiny.
Clicoie-li prodali nebo
koupit farmu noho mest
sk$ majetck, obrat'to so 11a
neho s dflvurou.
J. F. SPIRK
WILD Ell, NEB.
Farmy na proclej.
MAm na prodej SOakrA pekiitSno po
! zemku v Republic O),, ICas , iouze 1
n.fle od niesleika Wayne. Stavby
slusut5 a v nejlepalin poIAdku a poze
1110k Arodn. Ccna S2?00; polovina pM
koupl a polovlnz na spldfcy na5 roVtl
nebo i vfee na 0 procent Ar ky. l'H.i
na prodeje Jest, o uiajitel jsa u veku
poki'oSildiuilemiV2c dt5lc pozemek ob
deldvatl. 210 akrfl na Tur'iey CreekiHJ niflo
j znc 'Od Yllber. Pozemek Arodny a
stavby sluSmj. Cena $K!.000.
i'ul sekee pocinkii G mil tdpauuS
od Tobias, mAzeto koupiti za ill .'iOo,
Vybomy pozemek k cbovu dobytka.
Mnobo jlnych vetSfch a motisfcb
i'iiroin, jakoz i domft a lotfl vo Wllbe1"
uiAui stAle na prodej. Vyplacf e vAm
so mnou se poradltlnoz nCkdo koupdo
JAN F. SPI UK,
Wllbe'. Neb.
Osvi'ilfimA It5ky dr. Formi'ttika
jsou u;i slilatlev obchotlfi p. YaSii
kovo.
3'ji win 1 m g7iTrsTTKnjj.vnawwj.i
II Itiljiikyin Zalom sklfiJoiii
ujyin Iriieltl ivon zvOsf, hi tn'iS
JAKUB JANOUCH,
dnu 17. ui'fvonco J()0!J po dloiihe n tnipnd cliorobu "
7!J I'okft zomh'l anlno 111. eervenco nn " ,vJ,V''
sky Niifodm' hfhitov s VlCt ...oivt
polifhon byl. 'enifoi .u.en byl r. 1930
vStcjci, kraj Budujovicky.
ViMuoi (Kky v.duvumo vaom Housodum, ju35 mint v no.
tnoi'i i pfi stnili miloni'lio otco jaki'koliv HluZby prokiizali,
(h'k xvli'iAtu p. .losi'fit llavlovi za jolio obelavost a ocholtt
zoinfok!mu '1 mini prokazanoti, dik vSctn BpanilomyHlnm
diiikynini fak hojnycli vonufl a kvelin na rakov zcHnuluho,
dfk p. K. .1. Sadilkovi za pohfobiu hw v dotnu Hiuutku a nn
hfbilovc. dfk vSom. kdo?. v Ink hoinuin nodtu zcinhileho k
iposludnfinu ndpoeinkti doprovodili, zarmtituk mis Binfrnili
w HiKi.ili a soiiHlrasl! hvou nam thill na juvo.
ltlIf ililjiirii t I I UlVlf J tlllllUMVIIf HUT VI
Anita 11 .fosefina .Iniioiicli, Himclty.
Josef SIi'iiiim, zet' it vimcl.
M Ziinniitkom novfslovnVnt
a znainym Xalostnou 'vest', hi ositdno a ncoCohiivane noStest
zaliubilo nam finaobo milovaiit'lio nianXola, zctu a fivogfa,
Andrew J.
ktery dnu 11. srpna 1 903 v" Crow Agontufe, Montana no
bt'ttfet'nou nahodoti byl ustnrcon a dno 7. srpna za
hojiiulio lit'astonstvi' lidu na Ccsko-Slovnnsky
Narodnf lubitov vo Wilbor pohfboti hyl.
Zotnfoiy di'lal -IS rokft a rozen byl vo Svedaku.
Vfold diky vzdavi'uno vaom sp'anilomyBlnym diitnam pf.
Bohumilo llofmanove v Lincoln, pi. Annu Spirkovd, pani'
w Atinu jvoneukove, j)!. iMaiii
1
iKA in 111 I If ill 11 tWrtwfi I ii 1 liftftiitt'rtifii K i t9 cwiA I lnnrrnAVf nt
Ncdelove, si. Irmd Sadflkove a Karlu Sadflkovi, jakoz i
vaunt ostatin'in spanilotnyHlnym dtircfima darkynfm kvetin
a veticil.u.i nikcv, dfk elcmlin ct. I0Z0 INGOMAlt Kytffl
Pytliia, dik p. Sadflkovi u j). Slicstakovi za poll fob nf obfady
a dik vioii), kdoz v Laic hojnum pout u pohfbu zesnuleho so
aiicastnil i, kdoz jakymkoliv zpflaobem Boustrast svou ndm
didi nn jovo 11 zarmulolc' niia zun'rniti sc snazilf.
Marie EtiKstrom, truchlici maniolka.
Kristiua Engstrom, ttiatka.
Kuf. SaKlovfi, tcliytic.
!
2
,-.
:
.obzmkovy Y JLDO
' u s p ' o f A d A
PASEK & PRUCHA
v Opera Honsu ve Wilber, Neb-
v pondffl due 17. srpna
O vzorny pofAdek
g0 kady je zvan.
cc.sky ldkaf y Crete, Neb.
ZvlaStnl "p. (5o venujo so nemoci , of, u5f, nosti, krku
plie a zenskyoh nomocf. Spnivno pfispfisobovauf brojlf na
sl.iby zrak, 16 zaffzenoti laboratof s X paprsky k leiotu
ebrontckyeh outuoci, jako jsou sotichote, ncrvovd ncmoco,
zastarald bolaky na nohou. rakovitm atd.
Ufadovna uaproti po5t5.
Telelon: A 15, Telefon v dom5: B 47.
Jcde 11a zavoldtit na venkov.
raPMississippi Marble Ws.
HUNBOL3DT,
Jediny cesky a spolehlivy zAvod sochafsky v Nebrasce. SprAv
ndmu lesAnf nApi m v Seskd fe2i venoVana jest zvlAStnf pozornost a
pomnfky utrielecl.y provedend z mramoru, granitu atd. stale na
skladove vclkdm vbciiu ceny nejlevnejSf.
o.iuiinujom pfCilolntn a zna-
milovnn' otce, tebfin a ddd
Hlt'zeni oznnnmiomo pftllclfltn
Engstroma
Aksauui.ove, pf. Marif Ccrvo-
Bwrbora SArIovq, SvegruSc.
: TiT to
a obecrstvenf jest postarAno a
Poradatele-
IJR'JWXK:, majiteld.
NEBRASKA.
1
1