Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, July 29, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DOT
w
vyv
-iSLo .J
WILIltill, NEBRASKA, YK ST ft ))V, l)NI !. CKHVKXCK l!M)
CISLO
JL A. JIL
l'ftlTRL L1DU JosvSdc'oue proti sotichotfm, ku- rcbdku a bankrotdirt. Jedon 1
swt:r.v.- vfl)1 okAji uatvrijostj mozku atd. Na ty druho tlojdo nula co uej-
ID.or, stfedntt) fr.rroiico lfl g lkov. komSiCr Mnrloy v dh've. jon trpSlivost.
Lincoln, kfnrv vvSnttavn! mfnad Paul Aril. Bubdkovd z Ue-
. . . f . . 4 ,
.. .1. llospmltk;,
rctUiklnt a vytlavkl.
E.vn:i:i;t at tiih Post Oitioi: or
Vi.ijii:i!, In i:r.., ah hkconu class
Matt i:h
sladka p. Kobosa v Crete, po
prodbez'ndm vyctfovdnf, odkdzal
vclandu, kterd dW zde na zdra
v6m vzduclui, meskd ). drithy
lMxMlnlatiiejncjiio.
$ J. 50
drdhy Burlingtonske'
vo Wilbur.
tvden v Otnaze navtkovou.
j j i i j ,
mu soudu. O vlci to prllis tnno- Due 9. tin. odbyvd fad
ho se niluvf a kazdy si to die sve 1 Vlastenec c. 120 Z. C. B. J. ve
HELEiYA
UUTTE
POUTLjvXJ)
SALT .LAKE
.S" FRANCIS'o
a ilo vsech m "at
it mfol mi .!p"t(l5
OMA HA
CHICAGO
St. JOSEPH
A' AX ii CITY
fit. Lours
a do vsecli incst
na vi'cliodc a
jihu.
Vlaky ryjdili
No fl." Dunnf Kxjire.is, vyjma
ni'dulo do Lincoln, O
inaby a vaech mfst na
vyohod 0:11 dop
No 8!J D.-nnf Kxpirss do Ho-
itrlcc Wymoro a do
tin Jih a zapiid 11;."j2 dop
No 00 Dunnf t.sobnf ix press
do Lincoln. Onia'by a
dale tiii vj'cliod.' 2:i0 oil p.
No 01 Di-nril Express do 15ea-
1 1 ice W.v ln'TO aid. . . .0 SO odp.
vyjma nedulu
Spuct. jfdolnf a hfeslovo vi.ssy na
vSech ryehluvlacfch a znvazu'Un ob
star&vajf se na vSech stanlnfcti vo Sp.
StiUuch a Kanadu. Mapy, jkdnl
lady na cnltSru systenau obrlr.tto, kdyz
dopfSote na J. FUANCIS.E
G. P. A. Oinaliii. X"l
Mesto a okres.
Po 1 1 dnfl se utefene sma
zi'me. 100 stup:i(i ziru v chlad i
od rdna dj vecjra a miloktery
den mdne. Sucho jest velke a ne
dostuvMi se dest', JcrozI kuk irici
zdhuba. I noci jsou ncobycejne
horke, ponevadz panuje uplne
bczvetrf.
Budoucf nedeii v zdeS'tn
parku velky vylet, spojeny s rfu
nyrnt zavody a zdpasy o ceny. K
vyletu toinu cinf Parkovnf aYach
tovnf spolecnost velki prfpra
vy a chysti se nan cele nae o
kolf i mesto.
V ncdeli pripravil klub dam
na poccst svych clenkyn, Annen,
pfekvapenfeka a hostiny v dome
pi. Anny Zvoneclove a pi. Anny
Borecke. Slavnosti u Zvonecku
sucastnilo se v plnein poctu
tentokrate i "silnd pohlavf". Spo
lecnost rozlozena v stfnn zahrad,
skvele yycastovdna poiddatelkami
1 domdefmi panfmi, znamenite se
bavila, blahopyejfc v5em oslaven-
kdm srdecnyin pripfjenfm a cin
kotem pohdrfl. Slavnosti byly
pozde veccr odioce.iy na budoucf
rok.
Pan John Sombcik, nynf dilo
vedoucf velke reznicke finny v
Nebraska City, ine-ikal zde tyto
dny navStevou.
Tak v naacm zastrcenem a
klidndni Wilbar, doSlo take ku
stdv:c. Nic se nesmejte, ku sku-
libosti pribarvujc, jak se tnu to
hodf prdve do krainu. Kobes pry
mel trubku zc sklcpa do senkov
ny a tou pry tdhl a epoval ne
kolkovane pivo. Kolcktor Step
henson prohlaSuje to za "trubko
vou lez" z prvnf vody. Stephenson
uddva, ze na knize revenue slile
dal nejake' chyby a myslf, ze p.
Kobes nemd sprdvne zaneen pro
dej piva v malum a nejaky chlap
ktery podle vseho sh'dndho psa
a sprosteho uddvace ze scbe dela,
tidal jej, ze pry prodal nejake pi
vo ze soudku nekolkovandho, ja-
ky pro delniky a navtevnfky v
pivovare jest nacat. To je ten
cely casus belli.
- Ve stiedu due 12. srpna
odbyvdn bude jako obycojne do
Western velky vylet starych o-
s.ulnfkfl tohoto okresu.
Nezapomeflte prohlcdnouti
si nie bf)e letnf i launovd zivflt
ky, jez proddvdme se srdzko 1
20 procent. Racket Store.
Budoucf Stvrtek bude zde
odbyvanA populisticka z demo
kraticka konveiice, kterd nomino
vati bude kandiddty pro okresnf
urady.
Byli jstne spatriS zpraveni
o spolkovern clenstvf Franka Ra
dila od Western, ktery pred tre
mi tydny spachal samovrazdu.
Radii totiz tiKi '4MKipadnf
Jednote, nybrz k c?& Drc-
var. Sveta ve Swintoiv
20 procent srazky iLch
letnfch ldtkdch. Dosud ho,
ber. Racket Stof
Mauzelka p. Tos. R. Hyn
ka.vykonala min. tyden cestu do
Hnbbell, tedy 70 mil s jednfm
konem v buggach za jeden den.
Byla tarn navstfvit ncmocnou
svou sestru.
Pan Valis prcsfdlf svou dfl
nu doutnikafskou do domu panf
Apfelbeck,ove, kde mel dosud p.
Stepdnek scdlafskou dflnu.
Jak se docftdme v Milligan
skych listech, najal tamnf hotel
Erretuv p. Louis Kofranek. Jos.
Bartos, dosavadnf drzitel, ktery
jiz delgf dobu stfzen je zlou a za-
I tvrzelou chorobou zaludku, presf-
dlf se srodinou do Omahy. Kdyby
byl zde zcrt na mfste, rekli by
chom.ze pn'telBartoS habanichto-
vatf a ze bude co nejdrfve hledat
cstu do mesfce.
Jeden ! Vaclav Kolaf.vul-
go KSfrek, Nadherny, HoraJ:dov
vsky atd., notoricky lhdf, pod-
vodnfk "dead bead", atd. uprchl
tyto dny nahle z domu p. Dudy u
Crete, kde sloulil a kde mu mel
Swauton, velky vylet na starou
farmu Fitlovu. K vyletu toinu
cineny jsou velkoldpe pHpravy a
okolnf bratrsske a sestorske fady
se zvou ki'icastcnsts'f.
t- Ant. Chalotipka, jeden z
ncjzdmoznejSfch obcaml v tomto
Novy ti !(.-fonii:ky system je
dohotovdn. System leu spojuje
lM'iend, Tobis? a Wilbcr. Opera
torkon iih ustiednf stanici zde je
si. Mildred Svobodova.
V nedMi due 9. srpna vol- j
ky vylet do haje luillrdnaova 11
Crete. 1
Lotuf snknu vSeho druhu,
hieitu i vlnune mfizete koupiti u nd
se snUkou 20 proc. Racket Store
Soustrast zjednavd ulevti
srdci a prasky Severovy proli bo
lestcin hlavy a neuralgii zjedua
vajf ulcvu hlavt. Jest to prostio
dek ucinnya spolehlivy. Ceiui 25
postou 2"ct.
okresu, z.iloval pied d e na inesf
ci ndjemce sve fanny a majitele I Sviit'enl oliloky zu'iaxvovS do-
kupy malych detf. Franka Pulce. I mi tVJ'lK11'!,,' l,r.rt,111"' t)h!n:
lJ J ' , pro iiiliiy v li'vnydi coinidi na sklndo
na naiirauuioo.proto.ze Kiuec, , t, y. . Ccrvcn', Wilier, Nub.
v dobe povodne zahnal nekolik
Ncchtc si ladit piaria spo-
telal, aby se mu neutopila, na j lehlive a dokonale od St. Melzia.
kus pastvigtS, Chaloupkou pro Lio6 Koviny'; v Chicngu
sebe, viastui pro jeho dobytek pf5f . ..Kcvfmc, proi tolik nftrkn,
vyhrane. Soud byl nek jl.krat p0 ,n' farmicll jovf su V(jlky. I1C.
odroScn av pondelf koneSnfi u (bstnek dfilnlk-l. Die naSeho nd
soudce Hcndeeho vyrovn in. Pulec h oll,t V,iyl)y k x. farincr ptc
zaplatil Chaloupkovi $15, tody val toik, co inuie Sam sklidit.
ci
tecne stdvee. Na farmj p. Aloise
Bnrnr.k.M.n vvskvtlo sa letos ne- !v PondSU 5erif doiuit dv" 2al
obycejne vel!6 mnojstvf zhoub
neho plevele zvaiulio 'code burr'
(Xanticmci) a tu majitel ustano
vil se na torn, uajmouti tlupu
Skolnfch huchO a pomocf nich
plevel z pole vytrhati. Iloclnlm
nabfdnuto 75c. denuo a provede
nf pldnu vzal si na starost syn
majitele Ed. Nejaky den praco
vano uspokojive, nez ndhle vjel
by. Pobuda onen nejspfe e nS-
co zvetril a nebo byl nfijak zpra
ven, vzal nohy na ramena, zmi
zol a serif ho nenasel. My maine
I r jti nenui zimSny ucet na$j 5 za
casopis, za prdvnick6 prdco a ho
tove vyluhy s vymahdtifm jeho
dedictvf v IIoraMovicfch, jake
tain nikdy nemel a nds prelhdva
pouze za tou pflSinou, aby pred
stfrdnfm onoho dedictvf klamal
genf mzdy 0 25c. a jeliko po2a
davkflm jejich nubylo vyhovino,
praStili pracf. Xantheuin jost
pro osenf plfmo vraedny plevel
a za rok nevyhubf. Odbotnf
;:nalci pravf, ze somcna jeho ne
vzejdou vSechna prvnf 10k, nybrz'
po tfi roky za sebou. Nejlepe by
lo by dostati sem nejak zndmho
zdzracndho doktora ludianjuhtia,
aby z nej vaHl zdzrainfi elexfry,
do ndnu klukfl duch socialismu a
tito zastaviti prdci, zadajfee zvy- lehkovfirnfi holky. Na jehoMdost
;zajelred t. 1. loni schvdlno do
Ilorazifovic, aby prohbdnul kni
hy, kde ovSem ncnalezeno profl
niSeho. Druhd iialoba je Borecke-
v
ho a SnSka.kteH darebdka onoho
oSatih l tenkrdte, kdyz si 011a
kovarka v De Witt, s nfz se po
buda oncn bavfval,ponechai zato
jeho kufr. Skoda Ic tiuienf, aby
se ho tnky t.jala ! Utekl pry do
onoho hnfzda sobe rovnych da-
prdve tulik, cj tnu s prv.ifho md
ta nabizel a Chalotipka zaplatf
i'ifr..ti l.-tdr. rial i v i L'r.'itc n.lirnrln I
v
prevysujf. Zalujfcflio zastupoval
p. Sands, zalovaueho p. Bartos.
Za prfiinou velkdho vyletu
bud. nedeii v parku, ostanou hos-
tince odpoledne uplne zavreny.
Stavba Skoly, jakoz i budo
vy Janouchovy pokracuje krokein
v pravde hlemyzdfm. Na budove
Janouchove zastavena jest prace
tdmer 3 tydny ndsledkem nesprdv
neho doddvdnf matcrialu a na
kole nemajf dosud uplno vyzde
ny ani sklep. Podle toho budou
obe budovy sotva do podzimku
hotovy. ,
Nav'lete Parkovnf a yach
tovnf spolecnosti budoucf nedeii
bude se produkovati prof. Light-
, z Utopia, B. C , nejlepSf
vodou, na vode, high-
sud zde nebyio a kazdeinu bude
to za to stat videt znamcniteho
tohoto plavce. Predstavenf za-
)oue mezi druhou a tretf hodi-
nou odpoledne.
Mestsky strojnfk p. Cernj'
octl se onehdy v nemalem nebez-
pecf zivota se svou malou holiic-
kou. Cerny pfi koupanf vzal dfte
na zdda a pustil se s nfm na hlu
binu v rece( Dfte ve strachu ob-
jalo kfecovite krk otce, sevrelo
mu tesne hrdlo a tento ztrativ
11 ' 1 . r-t
uecn, pocai se topic. 10 zpozo-
rovala pf. Shestakovd, manzelka
okresnfho klerka, statna to panf
a vyteend plavkyne, kterd neme'
kajfc, vrhla se do pioudu a t'ast
ne oba tonoucf zachrdnila.
V sobotu vyh orela uplne
velkd mataj reznfka p. Tomdse
Jfchy v Miligan. Stettf, ze pano
t 1 v , v
vaio uezvein a byla pomoc po
nice, jinak pozdr inohl se stdti
velice osudnym.
V nedeii oslavf J. C. D. v
Crete sviS 25 lete zaloze.u' ve'lko
lepym vylctem v Assembly park;
I
V sobotu oddal soudce J.
V.Shestak stareho osadnfka Pet
ra Sterbu Gl rokfl, s Marif Mi
Jickovou 60 rokfl. Po oddavkaoh
nastalo hlucne svatebnf veself.
Na dnegek dostali jine ma
lon sice, ale vftanou vldhu,
Zftra budou kat, ceskd'm
kostole odbyvdny velkiS reimiem
za zemleleho papeze Lva XIII.
Obyficjne nedSlnf bohosluzby ko
ndtiy buJou due 3, a lG. srpna
v 10 hod. dop.
Vaclav Kostohrysf, ktery
pred devfti lety mfval zde reznic
ky obchod, otevrel hosticcc v To
bias. r ' Dnc 4. srpna ccsta do
Lincoln a zpet $1.25 a Ifstek pla
U do 14. srpna.
byl by pohodltie ziv. Nebo kdyz
ichce )i provadeti ho.ipodatatvf
ve velkem, proc nezainestndvd
pravideln6 delnfky ? A o ty nenf
v
nouze. Celcdi'nn na celoroinf za
mestndnf naSlo by se dost, jako
vo mestech na )ravidelnou j)rd-
Zndinc to z vlastnf zkuscno-
tt, Ve statech severoapadinch
ipravf ale farmaf pomocf stroja
tolik pudy a oseje obilim, ze je
treba dcsateiych rukoii ku skliz-
ni najcdnoii. sou jednotlivci,
ktcif snazi se obdelati celou sek-
ci. kuezto ostnuesatKa, oa no
iionce v jisjych mfstech dobfe ob-
di-land ityiicftka postacf k shAne
vyzive rodiny. A s pestiteh bavl
ny na jihu ma se to stejne. Na
10 akrech ma rodina dosti prace
a polovicnf jen uroda skyta iodi
ne sluJnou vyzivu. Kdo dice ale
pestovat bavlnfk na 100 akrech,
musf k tomu mfti lidi. Delufk z
mesta nepozene se na Godennf
prdci nekam na farmu, jelikoz by
mu po aplacem drahy niccho z
vydelku nezbylo. Na jihu liny
cernoch nechce pracovat, maje
sdm pro sebe osazuny akr nebo
dva bavlnou, nejaky akr kukurice
nejaky zahon sladkyeh brainbo-
rfl a to mu uplne postacf i s ne
jakym tfm vepnkcm. Kdyz na-
stane sklizefi. nechd doma deti
pracovat a sdm jde na vydelek.
Ze se pri torn nenamdhi, nemusf
se nikdo divit. Vzdyt' md take
nepatrnou mzdu.
, uspoiddd
Wilberska Piarkovni a Yaclitovni Spol.
SPORT : l'lovdufo zavod 100 yardfl. Cena $5 0 3.
Skdkdnf z vySc a potdpenf. Cena $5 00
Plavba vc Skopku. Ceim ,'3 00.
Zavody v clunech. Cena 2 00.
Plovdnf dam 50 yardfl. Cena $5 00.
"Tug of war" na vode po 5 muXfch 11a kaz'dc atrnne. Cena $10
Obleky plavccke musf si zdvodfcf stuni opatfili a pfinesti.
Krasna projizdka na parnifiku "Alebert S." a
v clunecli na rece Blue.
ln.l
11 K.ii iti:ii 1 .11 1 i 1
pHpravcn, Jest vyU-Cnl protl HtfjUjl
m s n Mice veir!! h
mum imiL
hlavy, suchomu Inmnnf, atd.
DIM. UICMTGRA 8to7nAiny
mm EXPELLER.
JtJno z iiinoliLh ilnsvMCciu jnsinj'Ui iwou:
NwYk Ifi llsloDSdjiaOZ ''
-rrs. n, Rich(arnKotvoyir'iy.iH
M DtltLLtll nemanlkdv chv-
. 1 . - . . . . . 1 1 ... 1
f jest voAe&itftf lekemprc
LVy.!w II holenf-zutiu.rheuiriatli
rf" ' mu a rieurolqicfttfn
(Join. wiJty,fW(ytZttM.-..ii,,
1 2Ec. 11 50c. 11 vf cell IckurnlkQ ni;l p!9lo firm i f3
ir. Ad.liUliltrACo.jiil'.I'cnrlr.l.,;. y'hgt
vvlfoi t malolfknrnUitj
.irtiiitiii.ii. illtl. l.t.
I I 4
IW,
ii.'iii
aaQQigiasaiaoQD..i3.raiaE.D.QaQB
:4k
r.sporadd
Josef KtilJxanek
p; ve svem stln-.xim Ixaji
ul Crete. 3STeTo-
, O vybornou zdbavu a fdc)ue obcerstvenf jest postard-
Jiufcni- no. Dobrd hudba bude ucinKovatu Kazdeho v ucte zve
red 11
.laktoto? 0 1M'
nnl.f.iino .lodiu- 1 ;(!JI,'rft od
muny .a ka.rty if '' ,lxmY.kUuy by
iifhyl vyluccn.l' "'Vc.
.I'licenJ JIIUNNHV.
My 1,1"' -ov-.. '.r.'ifnno F. .1. Ulienoy
,o lTi renal a (mc, ze obclioilnu I f 1 11:111
cnS'losiojf kadrinu zilvazku finny.
WRSTiKi TltUAN, velltozavod lu
Uarnicky v Toledo, ().
llulliiv lt':k ii.fvd o vnltrne a pftfo
lit pii'mo na krov a .sll.nalou jiokozku
tMa, sf.lbi to Latum. Dodvuih'cuf 1:0
Slou so zdanna. Cena 75c. vo vaeoh le-kariiiicli.
Hallo vy katliarieku pilulky jsou ty
ucjlopsf.
Ulili k mlaceni
obdrzite v kazdetn mnozstvi za
ceny levne 11 zname llrmy
BIN'GER & IIYNEK.
3omt liiilkanek-
ccsky lc!;nf v Crete, Neb.
Zvlaaltn peeo venuje go neniocL , ocf, uai, nosu, krku
plic a zoiis'.iych neinocf. Spravno pf ispfisol ovfiui brojli na
slaby zrak, zalizenou laboratof s X paj nsky k leooiu
ehroniekyeh neinocf, jako jsou uouchote, ner'ovo ncnioco,
zitstaralu bolaky na nohou. rakoviua atd.
UFailovna uaprotl poStC.
Telefon: A 15. Telefon v dome: B 47.
Jcdc na zavoldn! na venkov.
Miliouy pro vudsi.
Na zk niaii'iiif soucaotl a vynalczenl
k5ka proti nfa, vypsal znamy lioh.V;
John n.ickfn!'i'ili;r, n&kolik nuliuini
(lolaru. 1 tdUky liar dr. E 1 Har.tli
ano )u piudio.il zdravoltil radf zcola
ao.vy pnxtfedok nici'ei v..lr d ;y ch )
roby v pourocilum stavi. Oivt'dci'-!i
sub;k t tiiito, jak sy o n5.ii s listoto i
tvr.if, bude nuJvutSun vynAlcioni no
vc (lolty. Vftama vynAIci tt-n, ate
zdwiv.'fi sve otendlv uil upo.urriu
jeiili), z! jo 16po souoliotltn sa vylinout
uez jo h'siMU .lcstli jatolodosli hilnt',
takzo vsiehno t'ttroji sprdvnf pracu
je. 11011 i treba obivali oe s)uebotin;
jon slab) (irtfiijlhin jim podk-ha. Kd -
Koliv i!.iv.l pravidolno I lint ioxo le
olveUorktS vfno, ten sosfli svi; tMo tak
zo Vbcclmy inozut' utoky odra.!. t)no
uSinlcn j- prcdno na zaludck a dodiva
mu Mly, aby i itravu plijal a zpr.ico
val, latky v tule nopotfclnid piiro.e
uyni zpi".sobcm odvdib a pjtfebuuo
braef v .dr.ivou krov, ktcrA pronikuo
colo ttilo. Talc obnovf se k'ulni.i kre
ti ulovek u.dravf so a soxllf.
V iki'nnt'ieli. 1'Htro za-.HA Josi-r
Tiinor.U77 S. Ashland av.,(.'aicago, 111
Bejcky na prodej
md Alb. Docek. Jsou to bycci
cervenf a belohlavi, piknc, ple-
inene hereloidskiho od 2 do 12
mesi'cu. Kdo neco takovtSho po
tiebujete, prihlaste se.
Transmississippi larWe Wor
J. I SPIRK I
V. ILIUvU, XEH.
Z asttipuje spoleldive a
OfVcd'eno spolecnosti po
jistujfcf proti ohni, blcsku
a viilil'ni, obstaniva pii jo
ke 11.1 fanny na nejnizsi
uroky a vtcin praei'in 110
tafiikyin venuje zvlaatni
pOZOl'UQst.
Ziisilky peni. do Cceh
a Kvropy vfilue spravne
a jsou sprostteilkovany.
C'licote-li prodati nebo
kottpit farmu nobo mest
sky inajotck. oLrat'to s-e na
111 ho s (lvtviiou.
F. SPIilK
WILIIKH, NICH.
?lfflrTi1lTT"T,vl,"
NOVAK Ac
HUNBOLDT,
NEBRASKA
OsvrilfciMii' Ii'ky dr. PnnuankH
jsou mi sUlatltiv obehoil(i p. VaiSfi-
PiedplaVto se na iJabOi is "Pi -
tel Lidu", nejvetSf cesky tyden kjfunnerum. rosledno konal natcraC&k
ve stdte. 1 idccna NuriHlinin nil itovc
F. W. BARTOS
cesky prdvnfk
ma svou uradovuu v budove Bank
of W liber a poslouzi vzuy Krajri
ml ve vsech prdvnfch zdjoitoto-
tcclu
K AH Eh LAN DA
praklii'ky nutrnni1 domii
North Fork.
Nab!t vykointt dokidalou praei
Jed my cesky a spolehlivy zavod socharsky v Nebnrsce. Spr
nemu tesdnf ndpisfi v 5eske fei venovana jest zvldStnf pozomo
pomnfky urnelecky provedene z mramoru, granitu atd. stdlel
sklade ve velkitn vyberu za ceny nejlcvnejSi.
Vice nez 100 ceskf chrodij
usadilo so v okoli
za posleclni tri roky-
Jesle jest mfsta pro sta rodin Bolivar a kolom drahy
i
X.vlu3tnf vylettii ceny listkft za jedim cenu 11 dva dollary. Lifj
V tO SO nroddvaif nrvnf n 1 rot 1 litorv' v mi'.sfoi lodrnlmoati vatlisil
na poXtidani S.A. HUGIIFS, j
general Emigration Agent, St. Louis, Mo.
Dr. JOSEF CJKItNY
prakllcUy Wkaf a ranhojtJ
Ordlnuja v ldkArnJ Hrtuvfi a md
svou ordluaJnf kaiicolr".!' nd obehodeiu u. Cervont5ho.
Jest, k sluzbdm a due 1 v iiocl.