Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, July 02, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    . ft A
Sf HP"
w it
sty
KdCXIK All.
WllJtKK, NNHHASKA, VK STHKDl , DNh L CKH VKNCF, VMM
nn i Tin. 1.1 nr
WillMT. Sjlfl'llil 1 OlM'VCIHT I'.lOo
.. A. llintjunlik;,
mhdtor n ruthivtticl
Kn l'K.ur.i) at Till! Post Cpi'irK ov
Wi.i m:i:, 1:11. . as most oi.ahs
Maitku
Prt'ilplatno rnfno
..')()
lot
lit
ill Aliy Purliiif,louskd
vc WiliitM".
di:xvi:i:
IIKU.'XA
nriTN
ioirn..X!
SALT LAKH
.v yn.xc!s
tl tli I'h'i'll ill V
(i mini nn Z'ixi'h1
tus.ivuii. V kvi tnn ji p );trv.: sfi- n , ka at n.'ich ji"-t sc zu.oMu-
pl.'ii diawu a jin' h vfi.it
koval :i hto dny uzlo.-t:d"ist'ast- j draHf a proto lid ten dif so oVu- j vscch moJnych dflu scta, od
n' pdrek rc. vo 1.
'hu ''Wtitstel Prntcni", pi I Pomi
Xr!ranka budc nu'ti m dale , ovSoni mnoho nozfskd, js.i tu vy.
IcrAle aftickych pouStf nh po oby
cojneho vlka. Z.Ac ztftc skvosttid
stranu fusionistn, totii sdruScnd l dfrdn konicdianty, dtydiMifky, cxemplaro slonu, .Mraf, nosoroJ!-
demokraty s populisty. Tnk bylo ; hatizfrnfky a podobiioii celddkou.
usheSeno nn konforenci zdstupen I Ccchove majf tn lol svd stio
obou stran v Lincoln. Konvenco i disko, lc tain jsinc so ncdostnli.'
ale odbyvdny budou kaidA zvldh' I Prater jest osobm'm mnjolkein
n s!cc d.?niokratickd v Columbus cfsare, jcniui piindsf obiovskd
LIX !X
OMAHA
CIIICA (, fJ
,st .i i: I'll
K AX'S CITY
st. Lons
il lit! I'.iffl llll.f
mi t't'chvili' il
J 'Hi II-
Vltiku njidtli
No nil Pi'iinf Kxpros vyjiun
ni'tlMi' (In Lincoln, )-
inaliy a vSenli mist, na
vjoliod 0:11 lop
No M Dciinf Kxpns i! W-
at rice Wynii n a do
na Jill a -a pad. . ..11 ."- dop
No no lionnt dsolitif t.pre-s
do Lincoln. Omaliy a
dale na vVhod J: Kind p.
No 01 Donnf Kxptess do ISoa-
1 1 Ice Wynini i! aid ... .0 ."!) odp.
vyjiua ni'dele
Spact. jldt'lnf a kfe-lovi' vi zy na
vsucli ryclilovlacfcli a zavazudl.t dli.
starAvaji .so na vSi-eh staniflch vo Sp.
StiUm-lt a ICanadt'. Mapv. jf'.-lnf
lady na reli'm sisti:mn oli'lrIh-, kdyz
dopiSi-to na .1. PUANUS,
(i. P. A. ini.ilia, N h
Z Nebrasky,
a popuii itick.i v (irand Island due
23. srpna. b'usioniste ostre odu
zujf fusio listskd' reenty universi
ty von Forela a Kenav;ra, Utoff
tvolili rep. dukana. Jelikoi pro
blem voluo r.5by sth'bra jo 1; i
jest na dobro pochoviin, nastdva
otAka. kam se viltnou stffbrnf
iejiublikane . . . . ?
'rah hos'.inskdho J.thna Ac
Snyder, lojety Wm. Rhea.iunan
sumy tocne, jo linjcmci poi-ein-kii
plati. litidovy jsou vestnus
drovono a poemky, ua nicliJ
alojf protiajfinnji se sprnvou cfsni
sk'ch statkfl.
Prater jeal Vfdni to, fm jest
Palii Houlognsky les a oba majf
svetovoii povest'. '.An v slfnu
n zalisf lesa odb'vaji' se tajuri mi
loslnA dostavenicka, xdu na sta
soubojii se 0(lchi.ilo a na sin 2011-
byl vitiym razdy prvnfho slupno 1 lalcu vehualo si tu kill! do lilavy,
a odsoitou 1; siurti provazom. povesilo se 11a stiumicli a nebo
I Osudnou ration xasaicna
byla lodina pntele p. uclava
Huree, riditelc casopisu 'Tokro-
ku Zapadu" v Omaze, nebo zem
rela jim v techto dnccli as iSleti
dcera Mil jstenka, kter.4 ietoaiifho
jara yraduovala na vySsf Skole v
v Omae. Byla to dfvka ducha
neobysejne bystreho, znamenita
zpevacka a linfjuistka. Bylat'
cbloubou svych rodicu, kteif v
dfvku skladali vchke nadejc a to
v5iin pravem. N'e. n r.-uivy dech
Morany zabubil onen drahocenny
kvet v rospuku jclio, v nejkras
nejJiin jeho vcku.Divka na vzdor
v5f pomoci nejlepSfch lekafu ze-
mfela po kr;it!;o nemoci zilnetem j r.
slicv. My projevujem tuiuo 2(ir
cenym rudicuin uaSi lilubokou a
ncliceuou soustraft'.
I Z nedcle na poiulcL'k zeni"
I-el v B ittc, v okrean Bjyd, by
valy dcjSt osadnfk a niajitel ld
karny p. Ant. Maiinda 11 ol:u as
55 rokii. Zsjuu-oly b1 v Ci
chacb vjucen kupectvi, stal se
vojfnem a slouxil pak u cetnictva.
Prijev do Amciiky vstoupil vNew
'orkti do arniCidy, byv priJelcn
do plukovni ickarny. 'Ada take
nabyl v tomto oooru znainenite
prakce a vystowpiv-o; vojjka u- j
sadil se nejrinVe v Ceda.r Rapid-
sicti, la , a kmeino c Wiir,
zi'skav si v otcliodj v'uI'-jchqh -
1
duveru. As pfed 1; lety pre&idbl ,
se do Prague;, b.itinders Co., a od I
tud as pied Sesti Iw'.y do P.utie.
MaSinda byl prakticky a by.stry
obchodnfk a dobry spol&Jnfk. Bral
od vlady meiiSf po'i3i a aanecha
va rodinu v pomerecli dosti utc
sdnycli. Zdo ma dosud majetek a
sice stavenf naproti Opera Ilou-su.
Nyni doStil tamnlho kazatcie dr.
Whartoua auonyinuf spi.. jednoho
poroli'c.ktery sdeluje, e jest pre-s.-edcen,
ze odpovednost za tuto
vradu nese ch; si ohromaden.i v
do be vraidy v Zahnove hostinci
a ta ze napiijejfc Rheu koralkou
svedla jei k vra2dfi a pak jeiHe
proti nemu f.ileSiiu svedciln. To
to jednani porotce bude mfti ncj
spte vliv, if. Rheovi bude povo-
len novy soud.
I Jak nitioho jsou ndm platne
stutnf zakonodarny a v nich uko
vane zakony. svedcf optt tento
prfpad : V poslednfm zasedAnf
zakonodarny pro5el Ramseyi'iv
zakon. usLanovujfci, ze drdhy J
jsou povinny poloziti odbotnf
k.oleje ku vSetn rolnickym eleva
torfim, kdekoliv takovy ndkladem
$ooo bude postaven. barmen v
Albion, Booue C)., postnvili si
elevator, aby vy hnuli se d.dsfmu
vydi'tanf eievatoru korpot'ncnfch,
a opfrajice se o novy zakon Ram
scyflv zadali drAhu, aby k nemu
polozila kolejc. Lxv. drdha
rozhedne odepieia tak uciniti, na
mitajic, ze zakon ten jest ueusta
vnf a pljtnost jeho inusela by
du've roihoduuti'm vrchniho sou
du bjti yjistenn.
podh'zalo si hrdlo. Zile odelndl
se mnohy rumdn k'isky a na sta
ncbt'astnych lnilcncil ukonctlo tu
sva imika satnovraduu. N'euiine
snad am due, aby nejaka takovd
luk'dost se tu nezaznainenala, nez
to vge tituchd v divokem vfru zd
bav, hudby a vida to vSe tanul,
nine na mysli divoky vers slavne
basnfrky, ktera 0 takovem zivo
te napsala:
Kvoe ! vrnkiji zeny,
Evoe ! p jhdry zvonf,
chtive se niitulf tela '
v divem kdyz rejise I10111.
livoe ! opojnou rozkos
nemuzo nam nebe pf dli,
na hrftzy pckel vS.ik uci
Evoe zapotninati.
Po zndme zolotricke zahrade v
cc, ninerickelio bizona, plache
stny, jeleny, f;n.:oly a kamzfky,
jichz roztomile kiildlko prouikn
vyin mcXenfm dt)vuldva so kolein
jdoticfch, avldSte inalj'ch devfd
tck, tnajfcfch sebou vdy nejukc
zdsoby, neeaho na zub, coz IxiFe
z male uicky, a mlsiie se olizu
j(c meii d ilo.
K'e'csezveii tvoH ubrovske
kolo, 11 jehoz stredu nachdzf ac
ptacf pavilion, odku l zn uirou
ci fkiek pnpotiMul, jich. je zdc
nes2elue innoistvf. jest zdo tii.
rybnfk pro ptactvo vo luf, obrov- 1
skd klec n opiccmi, kterd svou
taskaifef vdbi k aube po ccli'" deli
velko dsttlpy h'du. Pokr.
Zlmnbnu vctnic lioure.
Mnoho lidi piislo o zivot ncl o
o majetek n vetrnych boiufrh,
ktcro ncddvno v nekteiych std
tech ladily. Tnk zlioiibnou jako
home nad nasimi hlavami byly
by i bouie v tele lidskem, kdj -1
bcliom je ncchali rozpoutati,
kdyhjehom sc jim ncdovedli 11
brdniti. Na stestf mdme dobry
prostredek proti lctnfin bourfm a
nepravideluostem svl'Iio' vnitra a
trp(inc-li cIioIlmlii, letnf nemocf,
stievnfm katairhem, uplavicf,
kolikoti, kreemi a prujmcn, mA
zeme ndsledky a komplikace pie
dejfti pouzi'vanfm Severova Leku
proti choleic a pnijmu. Tyz ho
ji zaludccni' sliznici bud' ndsled
kem horka ncbo nepalficnd stravy
podrazdei:ou, lin'rnf bolesti a za
chvaty, upravuje stolici a sili ce-
WW
1 t
VclKa slcivoost Husova
v pondli, 6. cervence 1903
SlavnOstni reo precise red. Hospoclsky. Koncert
111 huclba, sborove zp6yy. volna zabava.
Kazdy zvc se k udaslcnstvf.
Ilamburku, ma svMovou povfisf i tilc- Nem cny mel by s uzfvd-
Dojiiiyziiie ce:
v Evrope.
We .. J. JofpolJcj.
Vic!'ir.
To iia'ovi'ud.
PoseJfivse zde delSf chvili na
slouchali j :ir.e skvostnm pfedne
sftm orkes'.ru, nacd pustili jsrne
se na dalil pout" Praterem a sice
k obrovsemu Auditorin, zbudu
vanSnm takt v dobe svetovd
vystavy. Budova la. s obrovskou
kopnl; poju-.e asi 20.000 lidi a
s'.oji' uprostred velikcho prostran-
vldensky Slioenbrun, taktez sou-
kromy majetek cfsarflv. Slovo !
Schocnbrim znamcna "krasnd
atudne" a ndzev ten pochdzi nej
spi'Se od pramenc vytekaji'cfho ze
skdly, z nelioz zfzuivf navstevnfci
kiist'alovou a jako led studeitou
voJoa v pirnych dnech S2 ochla
zujf. Slioenbrun rozklada sc na
zdpad od niesta za rckou Videfi-
' kou, pfes m'zveile k nemu krdsny
j kamenny most. Jiz pfedShoen-
briKium razkldda se vclky a krds
I ny Rudolfsheimsky park a krdsne"
1 stimie aleje se vcch stran vedou
1
ku hlavmmu vchodu.
Projdouce branou kolein vo
jenskych strdzi, octneme so na
podlouhlem nadvofi cfsarskeho
letohrddku, zkrze nejz vede brdna
do svetozndme krdsne za hrady'
zologicke a botanicke. lined ti
vchodu zrfme nadherny spanelsky
park s vodomety a skvostnym
kvj'Um sazenymkol vodometu bud'
v obdOlnfky, hvezdy, kola atd. a 1
v mramorovych, nddrzkdch, uj
jichJi stiedu chrlf vodu inranioro
rovi delHni nebo jeSterove mof
stf, prohdnf se zlate rybky, niuiii
nun zacfti lined po objevenf se
p'vm'ch pfiznaku, pJotozc zdclna
ty cholericke povahy jsou tuze
ndhle a prflbeli tuze kidtky, a By
pfipouStely nejake odklady. Cena
25 ct. a 50. Na prodej ve v5ech
lekarnach nebo jej rozesfld prbno
firnia V. I". Severa z Cedar Pa
pids, Iowa.
stvi',ur6en61nk zAvodiim gymnas
tickym atd. Odtud pak rozbf- hl.ajj si mM jj., hdzelfcs jim
hajf fc pfskuve steiky v loubl
korun koatych stromii na vsech
ny strany. DAJo pak na jih nale
zdsi svetoznatne tnfsto pro kofl
sl;6 dostihy, kde bihein leta vy
hraje a prohraje evropskd slcchta
mi.iony 2latych.
U stredu teto cdsti Prateru na-
.1,-ik loto?
Ny iii.ln'.iiim .Irdno sto dollaru od-
im"ny za kady pMi'iid kalani.ktoiy l)y
in.'liyl vyh'cen II .ill 'r, Curi.
F. S. UMONNKY.
My nizopsani ni'iinc K. .1. C'licnpy
u l.'i roto'i a fino, x olidiodnu 1 firm 11
unu W 'ojf kazdi'inn zdva.ku liniiy.
WLST X- TI'4'AN, vi-lkozav.id V
Uaruicky v Tole'ln, O.
llidliiv h'k ir.iva -so vnilrni; a puvi-
lii priino na It tu v a silznalou pokoikti
lida, si.iln !o Lnluru. l)o.sfl('tiii n
Jloit .su zxlarma. Cena 7 3c, vc vseeli h;
karnacli. lTallovy kalliai itkc pilulky jsuu ty
ncjli'pAi.
- olistaravuji -T0SI1
H SEA WORTH
Wilber, Nol).
Maji nujnovejAi pHslrnjo ku sto
liovaiu a vykonavnjj sairoven kai
dou truhldrskou priicc nil stav
harh
.Jedennetc pf il;a.ini
Icilno vuliiii dnlL'.lh' piika.ani lln
V (k'- ali'l 11 npiiiiu'lillto a sii:i-: ".Ni'lui-
doH jirovadrl i '.adnjcli piiltusii s li'-ky.
klt'if -i! nljak i.-oivulolli.'' .lHi-ll 11.
tak iii'At',i.l('ii, ' pot uiliiijcS nrjal(?lio
li'-ku. al, l''P" t rdvll a chilioU U'lrH-
n 11 pn-inolil, za)al r .si Scvuiovii alii-
di'Tnn' lloiloii:. klcn'' en do cliull a
n':iiil;ii i.ir tu'vyiovna. Li'-k ten io;l-
pomji! vj iiii'iiivanf, aliianiijij vznlku
in-mod a uivoFf ("hkhi vvzivnou kicv,
tak ze ccla soiistnva ukFi'ju. Suvcrova
.aliiiluiiii! lloika pusidii vi; VKi'C.h uljli-
iU'U ut toji 'aivai:ilio a v clini (dn'ii-li
povahy iiiali rioki! skiitciiii! divy. K
dost.ini vc v.scch h'kariidch, nclio pi-i-1110
za.!a V i1' Sevi'ia, Cudar It'ipid-;,
la. Ci'iia .'.Oca l.(K)
Vyprodei.
higunami, auiliteatrem, koncertni
sfni atd. a mfstnost ta zove se
I T . Kl,r,fl,,(r! 1
, o,.w -':chazise tu obrovakd arena se zo
pou pokuiou p,u-..v. , l&gickoti .1 botuickou zahradou,
kavky nez 3 paicc.
I Distriktnf soudec Sornbor
gcr v York okresu, rohodl znd
my a po nekolik let se vlekouci
spor lincolnskeho biskupa Boiia
cuma proti farafi P. Murphymu,
opet ve prospech zalovaneho Kti6
drobecky einlicky. Cele toto
prostranstvf pokryto jest cist'oun
Uym pfskcm, ktery v zari sluneS-
tt f vnilnmi'lv n trndu ndrrtJf Qf
v duliovycli Darvacti, uuezto po j at(1. barveny jv.u touto harvou jii
straildch v stfnu stromfi lakajf ', I'ted vlc,; lety. i: irvy im koMry. for-
.,1. 1. . .. . . .,.... 1........
vds sedadla k pii'jeinnemu odpo
cinkn a pokocham se rozkoSnym
pohlcdcm na cele to okolf.
Z prostranstvf onoho vedou
ve tvaru hvezdy stfnne aleje ku
xoologicke zahrade. Tyto alejo
"Videftske Bendtky". Ust to , zvlAtnf nocWi anon, no
1 j 1
tm'stnost obrovsk) ch rozmeru a ', bo tvoj pi) 0tj0l, strandch jedinou
Nase hospodyne. jez vj-idbf
md.tlo, majf nym' to nejvliodnejsi'
ph'lezitost k usporem' prdec a na
inahauf pii th.cem masla, zda o
patif si nove patentovanou mas
nici zvanou "E-Z Churn", jiz
nyni prodpvd ROB. S1IARV, ve
Wilber, jenz ustanoven byl jedna
telem pro tento a Cage okres.
Jest ten nejdokonalejsi a ncjvy
hodnejsi stroj na vyrdbenf mdsla
o jeho vzAcnych prednostech po
davdine nektcra dosvedienf zna
niych hospodyfi :
Wilbur, l.t (jrvua lou;i.
Kouplla jhcm irul v tomto okrosu
i'pir,itor na inaslu "V.-Y. ('liura'a
J.si'in tak spo'.o jona. i.c bych su lio nc
zhiivila a 11 i zad viijn:1sohiiou cciiu.kdy
ty jiny null) I k doslani. ,IusL to leu
ni'jU'pii stroj. jaky jiuin kdy vi
dMa a doporuCiijl j-j vfele vsi-m ho
ioy ti (tu inaslo v) riUiujfcliu. .Id jseui
isUoiikla uiiUlo v 5 10i1r.it icli.
1 M ru 1 v v v v in-v v
Vyiro:lam vicchny hary, ktiiuj
main 11.1 kladt-a siit.emucHim. liar ; Wilhci. Neb.. l:tl forvnii I'ttKt.
va -Lineoln Absolutely Pur.:" na ta- y nutMi(,m6 .tloukll jmo mdulozn
vuiii jest zarucoiia. t'oytiil p. ijrtiuu, 1 ,tutu6 ne2 7 miui v hppenitorn"K-Z
Churn." Nuiuohii nalozil slov 1;
v.vovonl hVi5 sjMikoj 'iiosti 11 projpft,'
UOsti tollO'OStl'oji'.
.Mrs ANNA JAN0UC1I.
Wilbur Ih. Ccrvnn UKW
MAsio z plnjcli til K-tlonu ituotiiy
sthuikln Jsetn v M'poraloia iy4 Churn '
an necelych ininiiL a iloporucttj? uu
to stroj no nojvrvlitji.
Mm. JOS. WO. AH
Krajany navsiivl na vunkovy
"V7" ilber
BREWERY Co
yrabi ncjlepsi'. pravy co ,l:y, '.cobecne obliby dosly
a uznany
w I x a lm
J'ivovnr'nnsiimlrcn .jcsldokonulyini s(ro
ji. Vrcltnf slnduk jcsL 'j.niimy odhomik a v
iiasein pivovitro pouzi vfmo jest k vyi'obo ipiVii,
lolio np.jclslsfiio ninlcn'iilu.
v OptM'ji JIoiisii pjiskn il I'l'Ucll.V.
Kiiuinii n Andcri. !)or.M'k.y ii 31 a 1 -us, J.Stuiiicr
TwY, ii I'ospssil vo Wilher, .los.Dvohik
IMciiSiint tlii!, aid.
Frank Rycht.irik, E. J. Spiik, I-'. V, Beck, majitclovfi
Pivovar
ul u Mi .
rezie musi b)'ti velkd, povdzf-li
so vydrzovdni sluzebncho perso
ndlu, hercu, tanecnio, hudby
u' 1 . n:.ti:.t i;i,.,t ;,.A
ZO. t5ihM!p i..i. . . I fi ,1 . y,! miAAAAv l.vlv knm:er
nioidsi usudky o soudei na vcrej-, ,.,..,
nosti a Sornborsc, h.ozf, e bude1, 300 hudebnfky a runa atruk
biskupa stihati pro urdzku a no-1 tivnl pledstavent, nci podnik ten
vaznost soudu. setkal se s velkym delicitefm.
Chas Brandt v Omaze ! Po toto cdsti Prateru prosty
stcnu.an vetvc mohutnychstronni
jsou stdle pHstHl.ovdny a v pres
nd rovnosti udrovdny. Pohlcd
na tuto upravu stromovfskute6n5
prekvapuje, ac ninozf ccjtovateld
byli toho ndhledu, ze se tu pra
cuje proti plfrodf.
Zo(.!;,ii'kd zahradaSchoenbru-
na ntabtale, poillaby aid. Marva Lin
foln galo SI 10. pnl ualonu 70f, ulvrt
ealinu )oc miajo 6JselJI, 23 a 2!i.
Wfstorn Kiiiinu'l barvn na Btaveid
tal !l 15 niimo rid 1S.'2I,:S.
Lincoln burva na innSlalc galen e'c
." walouov)' soudi k :i 80.
H.uvatia podlahy l'arnou ntlon
l i5,.jiftl uaIoiiuiii fitvrl jalonu ;i9c.
llunQ Unlsoiiiiur r. b 10c.
'I'M. sui'hu hiti vy jako VciiPtiuu Hod
Vc Ycliow Okr 3if lb a vSochnyotUnt
nl barvy a jint' uboJ.1 za snjiuntf cony.
HI) W. WRUN, Wilber. Neb.
F. J. KOBES, niajitel.
Ti'mto dovoluji si ozntimiti el. velejnosti, zo nifij pi
vovar jc5t nyni dohotoven a opatfen toini ncjlepJiini stroji.
Nesclfil jsem mikladu ani pnico a zffdil pivovar talc inodcr-
ne, jak to lylo, jen uio2no. Pivo ni neni k pickonam. do i
zdravo, oisto a ehntno, vurend jiouzo zesladu aehinclo a kilo
ho jcdnoti okusi, imisi iloznut, '.0 rovna se plzonskemu. Ala
jo sain dlouholotou zkusenost v oboru toni, ncjiom nucen
spolelmti so na ncznameho eloveka, incs tu a zitra tain. Pi
vo U dostt'tnl otl osniicky aZ do sudu v pivovnfo i v hostin
tich h Urnver & Kersenbracli, 1 iodic & Wauok a Wm. Rail.
Spolehajc na dalii' oscdcenon pii'zen trvdm v ucte
niajitel pivovaru v Crete, Neb
Pron.ijme se nebo proda sta-
venf a 3 akry pozeinku, biul' na
1 ity nebo y celku, pak dobro za
ffzena obuvnickd dllua v miste.
Blisf ptAvu podd pf. Frantiika
snoubii te v dubnu 5 BesiiAunus-1 lid ui'i-iijde, pum.utd lutiu 1U, t.oli.it-ju na vzacne e.em-, l'i Wtlkr Nebi.
ROBERT SHARV.
jednaiol, Wilber, Nt-b.
odi'i'iio b'd;y dr. l'oriii;inl;:i
j.sou ua skladi'v oliidiotle p. VuSu
Unvi'
I Hour li jste nekdy Valiovy
"Extra Fives" doutniky ) P.vkli
ue, zeptejte se po nich. Jest to
ncjlepsi 5centoy doutnik v tihu
i)
JC as? el 35 j? en 01
icsky Idlair v Crete, Neb.
Zvlaitni pi'-iV vonujo so in uiori , oil, u, nosu, krku
plic a iensUych iienioel. Spravno plispflsobovaui brojli na
8lub,' ssrak, dd 2aI'izeuou laborutol- s X paprsky U lefoni
chruuickych uomocl, juko jsou souchote, nervovJ noaicco,
znslaraid bolriky ua nohou. mkovhm atd.
Cfailovua naproti po5t2.
Telsfon: A 15. Telefon v dom5: B 47.
Ji'ik' 11,1 .nol.ini 1,, 1 oukov.