Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, June 10, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
X X
hCnIk xii.
WllillKH, NK II MASK A, YK STftr.M', DNK 10. ( 1011 YN A HUM
ClSLO il
mJL X X- . JL-
ifit'lhL LWU
Wilbur, Htfdiln 10 i-mmi 1 !0:t
.A -I. 7'wi'i(.s'.'y.
ruhtktnr a vinlnviticl.
JSTKi:r.l AT TIIK IKT Ol'MCK OK
Vi.uti:n. M:n, as m:coxd ci.ASt.
Ma iti'K
lri'l pin t no rofiitft . $j .J0
drAhy Burlintonskd
vo Wilbor.
LTXCOIX
OMAHA
ClllCAiiO
St. JOSEPH
A'AX'S CITY
st. Lor is
i tlo itiech mPxt
1 l'i'cIiihIi' ((
jiitt
dexveu
JIELEXA
1UTTTE
POUT La XD
SALT LAKE
N FUASC!S
a o vSecIt )
a mi.it nu Z'ijutih'
No !).'! Di'iinf Kxpri'., vyjmu
lii'dt'lu do Uncolii, O
niiihy a vSi-eli mi'st na
yuliod !t:ll don
No 8! Demit I0xnr-ss do He
at rice Wyuiore a do
na jili a vS pad 11:52 dop
No 90 Dentil osobnt uxpri!is
do Lincoln. Omahy a
dAlo na vycliod 2: 10 odp.
No 01 Dennt Mxprcss do ltea-
tricc Wyinons aid. . . .( .11) odp.
vyjuia nedle
Spucf. jtdelnt a kfcdovc v.zy na
vSoch rychlovlaofoh a zavazaula ol
fitardvajf so na vAoch stanlcich ve Sp.
StiUuch a Kanadt. Mapy, jltduf
fAdy na uulutn syftt$iiiu obdr.itc, kdyz
dopiiete na .1. FRANCIS,
0. P. A. (Ima)ia. Noli
NEHHASK A.
V "Pokroku Zapadu" Sterne
pfckvapujfci zprAvu, 2o vseobecne
znAmy a vAzcny krajan a prftel
nA, p. F. W. Bandliauer, dosa
vadnf asistent mestskeho klerka,
byl nAhle a nenadAle z iifadu sv6
ho propuSton a to beze vsi pod
statne prfciny, pouze z ohledfl
hezky Spinave politickych. Band
hauer strzen byl do mestske vo
lebnf kampAne vlastnfm svym bo
semja ostatnfmi kandidAty rep.
partaje. Pracoval a ngitoval a
pouze ceskym hlastiin, vrzenym
jedine a pouze k villi Bandhauro
vi, muze dekovati nejen klcrk El
bournc, nybrz i vfee jinych kan
didatii teze strany sve zvelenf a
lifady. A nynf se na pffteli p.
Bandhaarovi osvedcil vyrok z
Othela : "ternoch vykonal svou
prAci a niiizc ji't." Snad toto da
rebActvf politicke bude mtti dob
ry vliv v budoucnosti a ze Cecho
v6 v Omaze, jsouce rozhoduji'cftn
faktorern v mustskych volbach za
sadf se jediiosvornu o to, aby po
stavili kandidaty sainostatne a
pfestali se konocne spokojovatj s
drobecky spadnuvSfini z tabule
politickych Smcjdilu, kteff dane
slovo a slib'drzf asi pravu ik jako
fi pi.re no a!iAji!i. Mnolio dMnf
kft oil stavob upustilo ttirsto.
Herman Nagele, icznlk i$.
I l l So. I ?. st. vOnnzc, zalo
ii velkuti (Klnti na vyr.lbe if vur-
jtflatd. iste die evropskelio zpd-
sobu. Ted" by mel take nokdo vy
nalozti ccmcntovAnf lidskych za
litdkd. Suptimnf sond rozliodl 0 za
dosti o vykladii ncdilnfho zako
na pokud se tyce liraijf info.e,
nutno mfti za platny vyklad uci
nSny tfm,y; soudctn pred duscti le
ty. A tak musi Jest base-balisitn
zatcenych v Nebraska City pro
hru v mfe vandrovati na est dml
do vezenf. NestavA z.ulue jiochyb
nosti, e a mladf pani trest svnj
odbruif, ze z nich budou narodnf
mucednici !
mm
Z lit'atclsky'jh (loi)isii,
Praha, Cechy, I . kvetna. Va
zeny p. redaktore ! Dfky za vafo
skutecne crUlcinansku jcdnanf.
Ve sprAvnu nine doslo a jedno
illustrovane '"-fslo odcvzdal jsen:
osobne red. "Politiky" p. llue!;-
nerovi s pozdrav vyh'dil.
Vase vydanf pamAtnu je zajis-
te unikuin v Atncrice, jak n.nozf
Va5f pfAteld df a ja myslfir., ze i
v Eviope, aspofi n nAs v Ce
cil Ach. Pfcdevfm jest videt, ;'e
by si zde molili vzfti prfklad z
VaSf eiierfie, drunosti a svorno
sti, kterou v ase tak kratkdni do
tnohli jste se vysledkfl skvelych.
Za druhe vyslovuji svftj obdiv
VAtn. pane redaktore, ze ac po
tak dralina leta vzdalcn zetne nia
terske, dovedl jste zi zachovati
cestinu tak iistou nejen v ust
nfin obcovAnf, jak jsinc za Vaso
ha pobytn v Zlate Prazc poznali,
ale i co se slohu dotyce. Mohu
n'ci, ze cestina vase jc casto iopSf
nez v nekterych novinach u nAs a
lepi vubec ne; ve vSoch americ
kych listech, kluro se mi dosud
do rukou dostaly. Dckuji Vain
jeste jednou. VAs oddany
Bernard Pingerland,
abs, filosofie a kandidai j'ioIe?ury.
Ct. pane :
Nejsrdecnejsf dik za z.slane
nine pamAtnu cfslo. Bude mi vzdy
milou upomi'nkou na vas a teJftn
se, ze vain bndn moci ju5te. jed
nou ruku stisknout,
Ant. Fingerland,
absolvent koiiserviitufe, clun Ceiko
Filhannoiiii! a virtii'j ua ccollo
Swanton, Neb, ;.i'ivn,i Ct
red. To to zas na nAs lot istrli
lo ! V dubnu meli js ie suc'io
a toiizebn cekali jsme na dest'.
A jelikoz panovala zArovufi ritel
na chladna, tody nic ncrostlo .
pastviito byly hold a a dobylek
nemAlo trpel. OcekAvali j-ime ten
kouzolny mAj a vyhlfzeli deal'.
MAj pfisptclial a s nfin zArovcfl
od Severn orne mrakv. Nu, de.sf
ui je lady, te5ii.se kazdy; wci tu
mA3 ! Na mfsto deste dostavil so
sni'li a mrAz, klury zniil vieclicti
kvot na htroinovf, nad iMnu zajis
te kAdeho srdce zabolelo. A od
te doby z.ical tanec. Po tii tyd:i
ptsclo dncm i nocf a pnrozenv
nAslcdek toho byl zliuubini povod
ne. I toto okolf bylo citclne po
stf'or.o. Swan Creek vyston nil
Zc brehfl a vytopil nfiiny. N'eijliil
re bylo n.i fannach Clt il.j.ipku
vycli. U Ad. Chalo.ipky d jitala
se vod i a, na je lan stop'i o 1 st t-
voni a Chaloupk i oik.iv il zl
konec, in ije pripr.ive ly ko iij do
bytek i prasata ku pro!i:iAn( n.i
larmu Kt'i nArovu, I; un i sain
rodinoii ticbyliti se liodlal. Te
musel stehovati 500 buslfi pseni
ce, ponevadz voda vnikala do
spycharu. A to musel vykonat za
pQl due, nebo voda byla mu v pa
tAcb. Na farme Ilenrvho Clia-
loupky 51a voda zkrze maStal ce
lym proudem a nAjemce byl pfi
praven opustiti s rodinou ohro2e-
116 mi'sto.
Jest to b)!c;tuj pjliV.iiu' na
tu spoustu misty povodnf natro-
peno'... lMimo tono zarusta uu
ktnice travou, ponevad.; se do 11:
iro mokro nemdze a in'sty sotva
jednou polovinou jest nasAzena.
Netnohu opomenoiit zim'niti se
o zvlastiiim pii'pade klciv udal
se ondy na farme Karla Kiatio
v me;n sotnedstvi. Jest to jaky.-i
vulkanicky ukaz. Na pastviSti
jeho zvedlo se I;us zemS as 8 stop
do ctvorce a neviditelou moci vy
zdviicna puda, spotista zeme vy
mrtina do povetn' a olhozcnat
stop od mfsti. Zajiste zvlAatru' to
ukaz.
MArne zde nekolik spolkfi a
proto 0 zabavy tieni notize.
S pozdravem na vsccliny ctc-
nare tohoto listu i rcdakc, osta-
vam v ucte J. B. SaJek
11cl1.it
k" aposlouch.it uirvoiicl trou-1
bo. if a btibnovAni oviiVfoh setii
trnban a bubentku, znA noktote!
lilavnfcli ill it
Wahoo, Neb., eervna, Cteny
pane Ilospodsky. S poteem'm
sleduji vas zajs'mavy cestopis po
Evrope a zvlASie z.ijiniA nine cast'
'ZvlAJtnosti elemesta Vfdne.'
Ach, pane, karn podely sg ty ea
sy, kdyz jseni jako fialaista pro
ji'zdel ulice t-to rakouskfi metro
pole ? ! A proto jest mne zl;
pee pflst. Politika v Americe jest I Jodati, ze j.-te poodal vuU-jnott
veiny poii miita Vfin jeho
v tectuo uouacn uaiciio norsi iez
zaprodajuA kubena, nebo na pri
zen a pocestuost obou stejnou
mSrou moino se spolehati.
StAvka d&Iufku diAhy U. P.
trvavSf vice jak rok.bylatyto dny
skonena. Stavka v Omaze, kte
rA zapocata byla prvnfm kvetnem
nenf az dosud uplne skonuna,
painAtek a zvlastm.'S'.. Pi)Sjsou
ty cany invito mlAdf. kdy jako
mlaijfk plii lwjarhj livQlu dUvul
jiem o fd jUjkyih kavArnAch a
p.jslo ichal i iho.lny ?jcv csk)'cli
liuifeuistek.
Co pak se t)io t5i.li teskv'ch
VideuAUft, j ii lvjdue 1; "Ceskyin
ojiiiyzmcccstv
y EvroDe.
nez pro stAvkAre je docela ztra-! Ajr3mn" zde piirovnAvAto, jest
cena. Mnoho ssAvkAifl vrAtilo
se opet do prAce a u soudu pro
jednAvA se zadost za vydani zA
povedi stAvkujici'm posluhum a
posluhovaikim v re3taurantcch,
oby nesmcli dele na ulicfch rozdA
vati Hstky, varujicl pfed neunio-
vymi infstnostmi. PrAvnlk Yeiser,
zlstupce stAvkAhl, opatfil si no
zvratnd dflkazy, in obehodnfei
utvofili trust ua likor delnlku, coz
jest vahiou pfekAikou kaidt5ho
snad monSho kompromisu. Tak
firma se stavebnfm materialem,
odeprela rozhodnS prodati nSkle
rym kontraktoriim 11 aterial, po
kud by viichni ostatnf kontrakto-
Villi. Si.
PokrjcovAiif.
Cecil, ktcrf po dvou nebo til
letocli z VMu6 do Cecil se vracf,
ttocli.'i: fvbytLojnu m!nit 2csky,
vrdui'i pii to.n nimcinu pod ob
razboii. U jifse iiae uemiinfi ne
vf shuid iiicciu; ued ovrdj si pie
ci'iti jediueho nemeckdho rAdku.
a toniii, k lo spruvneji, tfeba i
vi'doukyni dialtkteni by ir.luvil,
nerozinui teiufif ani slova. Sluch
jeho zach) til neco slov vldenske
hautyrky poulifinf, dohroma ly as
tak jedno sto a z nich paks ind-
lidskj'm pHmo iiamahAnf sklAdA
to bohuzel uplna piavda. Polito-
van! hodny a smu'.ny to stav u
na5i mlAdeze, ktcrA stydf se za :u navazuje vfitu a zapomel ies
Ly! A 5ensk$, rozumfse, ze slin
ky, jsou v ohledu torn desctkrAte
horsl nei mu5t(, a daloko horSi,
noi jak jo zdo v Americc chara
literisuje Bittuorova Rezi Ca-
pjach .
Kdi jednou 7. Cechn pricucbl
k Y(dui. ten v( zkrAtkn vSoc-ko!
On vf. Udo os AvA cfsar, kdo jc
Prater, nebo podle jeho vjslov-
Mioti "Prudr". StupAnskA hi,
''ee
bnuK1, kam cho li so v
re svych rodifiu ; tudlz take1 za
svitj puvod, a o takovych inAme
stare Scskc pifslovf, 5e kdo so za
sviij jazyk stydf, hoden potupy
Vacch lidf
Musfin jc3te dodat, ..e jste o
poinenul povedeti ' a vyllcitf ty
krAsy a zvlAstnosti Schonbruiui a
Prateru, ifmz se jim zajiste ue
mAlo zavdcitc. S vrelym po-
adravcm VAs prftel Mart. Jansa.
c a to je asi vse.
Zcptejtc se ho a'e na historic. J
ke patnAtnosti niesta, ua divadla , 1
inusea, niominieiitAlnf stavby, J
atd., vf o toni hrozne 111AI0 nebo
zhola uic a poiitvadz on o torn
nic nevf a ncvidM to.tedy to tain
nenf a rokoliv o Vfdui pi'eil.stilui
je vlasttif jeho, tak hrozne obino
zetiou konccpei, to nenf pravda !
Koi- pravelio Vfdofiaka nenf
tak Sp.ilnon. jak se mu tu a tain
vytykA. Po cely miij pobyt v o-
obrovskii teto inclropoli pouze s;
VfdeflAky pHSol jsein do styku a
shlcdal, ze ice jojirh, tieba vy
mikala se z kolojf gtamatiky, jest
ptijcmnA a chce-li vzdelany Vf
dofiAk uzfvati neiiiecke krasonilti-
vy. ilovcde to prave tak ilol).re,
ha lepe nezli Sai, ktery se mu
po.itnfvA. A tfeba VfdeRak neniel
',a kaidym slovem "ja wohl.inein
heir," je srdecnejsf, poctivejsfa
pravedlivejif v obchotle i spole
eenskein zivote, kdezto za ulis
nosti .1 otroclcou zdvoiilostf Sasa
skiyto jest taSkArstvf a vyderafi
nost j)rv;ifho stupne.
V
Cechove tamn, jak jsem byl
jiz shora uvedl, mluvf po vetSine
fonctickou hanl)rkou, ku prfk.,
'ze liausmajstr )ucuje fotrovi na
konku .stAbidlf obrok" a "ze iel
po ajzipone tuncrem'' atd.
Kozunu' se, ze ecsky zivel zde
oftA lez mnoho inteligence, pro-
niineutnfch, zAmoznych obchod-
nflal, majitclii domfl, kavArnfkfi,
mzenyiii, lckarfl atd., lec tyto
trfdy s nizf trfdou lemcslnickou
rozhodne zAdne styky neudrziijf.
Tak vypravoval mne jist)' ces-
ky majitel tovarny, s in'mz jsem
ve nA.Todou v kavarne r.ezriAmil,
v-clnii nerad ceskeho delufka do
prAce prijfma ; nc proto, ze by
snad byl mciie schopny nebo pri-
diulivy nez jiny, ale ze se domy-
.lf mfti v dfhie vice prodnostf a
prAv, ponevadz pAu jeho je take
Cech. V iine di'lne, kde na to re-
flektovati nennize, delA dobrotu a
vydrzf tam mnohdy celou fadu
let. To jest 05t'atne vSeobeci
znAm ju starou pravdou a zkuse
nostf.
Prater lezf jihovychodne od
N'fdnc a za ctvrtf Leopoldovem
Jest to vcliky les a pfed hlavnfm
vcliodem dofl prostfrA se velke
iiAmestf s obrovskou sochou Te
icthuflovou a na severuf strane
. nahernyir. iiAdrazfm severo.ia
p id'.if drAhy.
PodivanA prj kaddho cizince
jost zde prfmo pfekvapujfef. Clo
vek se cftf jako by se octnul v
!3ubylone. Pfcdstav si, laskavy
cteuAfi : na sta krAmft a krAinei
ku, bud, panorain s "ncvidany
mi" raritaini, tuti z obycejne vf-
djnskn llamy vyrobene austral-
sko iiuozrouly, poiluanci ziva
holoubata nebo kufata, Zu,
k ifri, IndiAano atd., hroznymi
barvami pfed boudami 11a plAtne
vymalovauj''nii, ohlusujfcf kfik
dryAJnfku, jeden druheho pfed
stihnouti se snazfefch, nesetne
boudy s kolotoci, ohluJlijfcf vros
kot rozSteuiovanych UaSinetn, na
sa host. zahr.ii',v nichz na mlych
pritnitivnfch jcvitfch provAdf
ndkolik klackii hroznu pantomfny
aneb namAhA so n5ja!:y "Volks
sacnger' nebo 'Volkscangerka"
v kliklavctn a nApadnem odevu,
rJ Slalni Zavody Sokolskych Jcdnot 1
vi I
B Tel. Jed. SOKOL veWiiber 3
v dnech 26., 27. a $8. fiervna '03
f
Jul
i.i
MIKOI-
iiraslonslv! vspclt
sK.ych fJcilnol ve sliHu Noln.
1
' p.iti k dm ?t i.jrvna vS hodin veeer schtlze zAvodnfl.ii i sotidcd.
V sob otii duo 2 7. Servna zAvodimf Hok. Jcdnot v parku Wilberskd yachtovnf
a puliMtif j olnvnot,ti .VcCci pak v Opera lloiisu Pasha a Pruchy' divadlo
l.roliraii:j vonas
Tiivodnf vesdohia ve clyfech jednAufch od T. Nahlovske.
Po pradstavoni budo oiintimeii vysledeli zrwodii, idelony
diplomy viteznym cettun a prebornilmm zlato melaile.
V itedSli dtie 28. cervita
Velky vylct na zavoclisli v parku
k nhnul vypraveny budou vlaky z Omahy, Schuyler, Lincoln. Crete atd.' Na. vylete
provedou Omaske a South Omazske Sokolky a piebornfci prostocvik.
ty mi, pfi Kiislfoh cigAnfi divoky
cardAS a pot j se z nich leje.
Tam it stolu provA lf Jiouzelnfk
sve iinienf, zde opet lia drapezc
nebo provaze provadf akrobat ne
bo akrobatka sve krkolonuie kou
s!;y a niezi tfiii tlaci se v choma
ci'ch tisfce tisi:i'i lidf vSech
inonych nam. In ua svetu. To je
Prater, vlastne " Wurstel Prater,"
jak touiu Vfdenaei trefue pfezde
li. Prater toliz jest nynf rozdi
Icis na dve cAsti a sico pro elitu
a prosty lid. Tato zove se "Vm
stel Prater."
Seni ravedl nine muj Svagr
bilh mu odpust' nejdh've. V hes
tiiiskc: zalirade u-.edli jsme u ato
lu. Na malein divadlc, k nemuz
sedel jsem zAdy, lnAli nejakou
raubfiskou panto:.fnu a jeliko
obliiej onoho lujiiro pfipomfn.il
mne na tvAf jisteho "zluteim'
tvora zde.obrAtil jsemse docela a
nechteje zrak sviij tryznit, dy ma
jsem svou cignretu a odfukoval
kour do vtluchti. Poke.
BREWERY Co
VyrAbi nejlep.5f, pravy eesky, vseobecne obliby doIy
a uznany
7 0', yx v sr ''yv.
li ez a i
Fivovjir niss'oi)ii(fojs .(istdokonalyim stro
Vrchm' siihlek ,ani ziiiiuiy odborm'k a v
nasoin pivovuru pouzj'v-iuo.jost k vyi'oJje Ipiva,
toho nojiMstsiho niiilei'fuli!.
v Ojioi'ii Housu Fiiskii a iM'udiy.
Piclum n Andtid. IJorock.y ii Mim, J.Slemcr
Tvrz ii Pospfsil vo WilJicr, flos.Dvohik
JMoiisaiit iiiii, iU.
I'rank Rychtaffk, E. J. Spiik, V. V, Beck, majitclove
(Pozn. red Bylo 11A111 velice
milo, ze staricky piftel na uAsne- ,,lJSI1 ' u '
zapoipel. Co setj'e Prateru :i 1 kde tece ideiUa, kije je
Schoanbrunu.dsducku ui to clip. a
,
pekne jedno po druhem.
Zjviaslni uluiz.
Miisiia iijafmii"; .t..n',, .o ti"!dy
uo.li'vodciijc hi -.vi'lli', 1 1 o5 nt k t
N.vri'biU 11.1l.7A .ili. oiiliyiu, i.vlA.'.l
kilyz d.i. in JijL uniuli Kidobnjcli
vyiobku otit'wnsivu nabfzcn . Kdy)
j-iiii! v j.Vilili sviij olj!(v nud t (tu, jak
ryolilo il istala sc do 1 oph'df Trlnorova
Anil' I ilea IIid-kA, byl niiu vjsv'-Llt'-110,
2u iK'iiI za.linS poJ ibi.i! alndon:
IkiIko, inotoio lato jest v rabi-na t
ci(?h' fati a niko'iv 7. olyiVjne
iK'h Ifliu. Just to j -dio-i huikA svo
t.o d'libu. I'roto iukt5 p iptAvku I in
-title roate, in -bo lil al.lciidl, Ivoci'1
to jvrostA lioikA k(,y,lkii. nybr teirii
lolina pnv,i.u2oiil aluchw. Ilyliny.
j: oil A vyiabitt) up tf. ujo, jtou zvlail
impoitovAny aiaji .naim nity Acinol.
ua rychlo osvi'oul a m'm'.viiI souslavv.
ICdokoliv si; roxhodijtj jakychkolii
pifeia iuImuI tt&j. k hufk5 pro zalu
ltk, jit6 uiiiul i..j )', .vo'.f-H bi tu
iL'jlci5I -Trineiitui Austliki4 Horkou
V hntArnAch. :!':hio z;if!A J'. !
'l'rmcr, t" S. AmmI ud av .C.ilcatro.lii
Kondia draiba
na pozeniek VAcIava FlaSky po
paany jak nAaleduje : Vychodn.
polovina od seervych. itvrtfi s.
32-5 S2v. r, 4 v Saline Co. Neb.
z naifzenf sotid i oJbjVana budo
na Couit House ve Wilber dne
uapudrovanA a dckolctovanA az!0. corvencc 1903 1 hod. odp.
1 IVUVfll UluiUo
F. J. KOBES, majitel.
Timto dovoluji hi oziiiiiniti et. vi fejiiobli, Zo mflj pi
vovur jcSt uyui dohotoveu n oputfen teini nejlepsitni stroji.
Nesclfil jijcm mikladu ani pnice a zfi'dil pivovar Ink moder
iie, jnk to blo. jen inoJno, Pivo iuiS ncui k pfokunaiif. Je
zdvavo, iUto a chut no, vafeno jiouzc zcsludu achmelo a kdo
ho j'luou okusf, musi' doznnt, zo rovnii so plzenskemu. Ma
jo nam dlouholeton zkusenost v oboru torn, nojacin nuccn
Bpolehuti so ua nezminieho Cloveka, dncs tu a xitra tain. Pi
vo k tlontanl od oisuiidlty a2 do eudu v pivovafo i v hostin
oich u Braver & Kersenbrack, DOdie & VauLk a Win. Kail.
Spolehajo na dalsf osvedcenon pffzen trvAm v ucte
J. KOBES
majitel pivovaru v Crete, Neb
333
a a
do krajnostf, v)eptalym hlascm
zajodlovatt a baviti obecenstvo
volice kluzskmi a frivolnfnii pf
snimi, pfi ccinl vsade koncertuie
a hrajc po vfitsine hroznA muzika;
nescetne chantAny, divadla atd.
Tam ua malni mfste tanff ne
1 !i!v In: vim s decrami drun
i-'. J. Sadflok, T. Sawrcr.
.1. W. Sliubata. v k"iutvatel.
J1 i.c'Iiov:e s i ciouia's.
' - -obsttiravuji
TOSH Si SKAWUKTH
Wilber, Kib.
Muji nejnovejSi pfist ro jo ku sir
liovaiu a v Koim'iv aii aumu'i'i '.
1)
ccsky loknf y Crete, Neb.
ZtrM5tm peCo vi-nujo fo ncnioii , oef, uf, nosu, krku
plic a 2enBUVch ncmorf. Spnivno pfispftsobovi'mi brojli na
kb zttiU, tU iiifi;'.enou laboratof s X paprsky k leeoin
chroaickyeh noniocl, jako jiou souehot"', ncrvovo nomoco,
aastarnlJ bolAkv im noliou. rakovina atd.
Ufadovtia iKiprot i poStJS.
vlou tiuhlai'sktui 1 r.,a' i.a
prAzdnem iasc dfat na "c.ecu-bluiice, vevjsokj'ch botech obu- j bzich
Tclefou: A 15.
Telefon v dome: B 47.
Jdo na zavoluiit 11a enkov,