Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, June 03, 1903, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zivoliif pohromy.
Pnihit, l'J. kvotniL
' vsueb h trail doehftzejl zprA
v.v okrutj-e.b vMvolnicb pultrnmAeli
zpnsoboiivob v pONlediilcb (llOU
diii-ch ininulebo t tint bourl, ktc
rA sir'hIu so v Cetn.veb Lrajicli tin
i vlanti u ktera pros iizeiiu li via
krupobittni it prntril uiriuVn. 'A
Miluhni tenilto pobroninini ua tlo
bro iinulonn by la nndeje ua pM
itl dobrou .sklizefl a vstido nude
lAim obrontnyeb fikod, tak ze ozj
vii jl m odevSud zoul'nlo libtsi. 10
lajti'l 1) pod pore statu i zenie, po
odpisu duiii a .a liin ucoloin ry
jlt'e visetroni daid-l'Vlne' obee jiz
'lritily hc ua astupcu svtS vo
Hborecli znkonodltrn.vcb, zYidujk-e,
ub.v no poSkozenyrb tijali 11 vyiiu'i
halt jim pf-tapetif a podpory v
roiifulum jcjieh po-staveni.
Z JednotlivyVlt mist doobi'tzejf
lifts o ifidSnf boufe, krupobiti a
prntrZi mrac-on niinul.v patek a
iiobotii tyto zprav.v:
Z llozniku v okresu boHek5ni
we nam piSe 7.0 due It. kv&tna: O
beo tiaSi stibla straina zivelni
pobroina. U pfil devat6 vocor roz
poiitulu ne boure, jake neni pntno
luika. Blesk stibal blesk, a za
iiroziid t6to boul-o pHbiuil zapad
lil xiiv zkfizouosn(- tnrak, z kte
rebo .sypaly so spousty krup. V
uekolika minutucb lezeln wiliia
vrstva krup a po krupobitf nft
tdedoval olirotniiy" lijAk. Obee im
fie, polozenu nil Ctpatl Zvifiina nil
teste z lAznl Ui-lobradsk.vcb na
ZviiMn, niA pozetnky na RtrAnlcb.
'A teebto strAni valily fco kalne
proud.y spinaveb, dravyeh vod,
rpusobujMce brozn6 fipousty. f'ro
la je roztlucena, luka jsou zu
liesenu sterkem a kaniouy, s poll
prlvnl odnesl vsecbnu orniri. Kde
drive zelennla mi slilma urodn,
tarn z odkryte) spodiny zeji blubo
kd strze. &koda je nesmiriiA, a
uasledky l6to bro-zno- iivelni po
3iromy budou po dloubou rndu let
pat my.
Z .Vliic u Trutuova se nam
Bdeluje: V eobolu due it. t. 111. o
I), bod. veCer tsnesla so nad Vlri
'owi a okolfm u Trutnovn Btrai5
31A bouTka, pri ni dvakrate ubo
dilo, liaPcA nAslodovala prfitri
mrafvii. JUesky so kf-izovaly, ne
MiuSnie prudky lijAk s krupobi
tim zpfiaobil zaplavenl celbo o
koH. Voda nac pf-iila. Tie niC-ila,
pole a eeaty jsou strbAny, luka
zaplavena. v nize polozen5"cb
domcu'b mu.sili lid6 ukrze Htfecliy
y.iii'liranii bledati. byla to jirava
liniza. kterA zv-seua byla jeite
Tim, f.o zivelni pobroina odebrA
vala se v noei. Skody jsou vclmi
zuaend.
Ze Sin tin 11 .liclua se uAm pise:
Tukd obee na.ie a okoll stiieno
bylo prfltril niraeeu a krupobi
tim. jez inidelaly velkch skod,
naety na stromovi, jez bvlo v
Jln6m kvetu, jsou zniceny, tei ja
Sriny a Hpy jsou smeteny a za
IltLvcny. Vak6 n&kolik mostA a 1A
ek VCKla odnesla, Strasne" f AdenJ
boufo trvnlo skoro dvd hodiny.
7ai ZAbchlic se nam sdeluje:
Dne 8. t. m. po 5. bodine odpol.
Btrbla s nad nafii obct a oelm
okollin hrozna boufe s prutrzi
toraien takovdbo druhu, jake" jen
tr roku 1890 pamatujeme. l'ole a
pozemky jsou vfibeo rozemlety,
ViTodnA pftda i s obilhn 7. poll od
lieeena, HdskA obydll vodou za
plavena. &kody jsou neobycojne
Tolikd. Krubova cibelna ve Btr-
nadech, t katastru obce nail k.i
cl, jakoi i pole kolem ttfto cibel
ny, je od lmifcote a Oettinpenft v
Jiajmu niA. pan PraSek z V rally,
poskytujt lirozn pobled. I'rAtrzl
inraten protrona byla i brAz na
viaCnl na dvou nUstocb, a velikA
6koda tim epusobena. Zivelni po
hroma jest tak velkA, i.o skody
Jdou do tisfcil. Jestli nekdy jovi
la se potreba pouioei teice posti
en6mu poplatnietvu, je to jiste
tcntokrAte. Nutno nezbytne, a by
Btat i zome piispely ku jiomoci
Obecui iifad v ZAbeblicicb 2AdA
r.a brzJcou pomoc bmotnou vsem
jKistizenyui poplatnikilni. A by u-
Mnky desntS t6to pobromy a Skody
ji zpiisobeno niobly byti sblodnu
ty, jest zapotiebi vyslAni kouiise,
kterA by se 0 oelrf brnzo pfe
fved(.MIa. Skody no sopisujl a bu
do v'kaz jicb )Mpraven.
Z Okroubla ti .MlovC'bo se uAm
pifie: Dne S. t. m. nsl kolem f. bo
diny udpol. zaealo bf-imati od vy-
ptioilu, od dilovebo, a sourasne
hiiala so bntire od strain severo-
rApadni, od Zbrasluvi. Nikdo ne
tuil, ze z teeltti) mrakfi mnh'
luislali uestesti, jakebo tu neni
pann'tnika. (Jblobn zatalmvala se
i.tAle vie a vice, 11. uastalo upliu1
tout. Z oblak ebrlil. se spousty
vod, jo?. zAby zabrad.v a dvory
jironifiiiily v rybnik.v. Zdi, nemo
liottee spoust vod tidrzeti, si'soti
valy se - v obrazenycli statcirlt,
odkud voda iieuiela odtok, miisely
:e otovii'iili vrata a kde ti ne
bylo meziin. bniula se voda do
liiistnoHti. Ilroznejsi pobled by I
jeste na nAves. Setu dra la se mi
ila s tu'kolika si ran a kani se do
unlit, vm borila --- ani ty nejsil
nejsi zdi a moeite knieny stfoinu
tu'iuobly bile proudu vzdorovati.
( elou ka.u bvlo tepi ve v sobotu
Ire pivlilelnouti ; 1m la to podha
na eliee sniutna. NftS U in j je si
na mnobo nebodv. kroup, sii
elm, aid. l)ohut, takovato po '
bronia vsak tiusttbla jeste nasi o j
bee. l'ole uMftiuoii eliuda anese j
na jsou -pis kern a kameuim a pro j
rvAna jsou af. na jedeu uietr bin
bok.Mitt strienii. Dst'ttt, blanO ja
tiny, jsou odplaeti, bratnbory
a tepa na muoba mlstecb tipltie
-tkaeny.
Zo vSteebovio mid N'ltaoii. Due
N. t. 111. mezi (. a '. bodinou odpo
led ni ntieslii si' snierem od .Mnis
ku ptes nasi obee, lavli. I'ikovi
ce, tirauistko, Memin a nrunsov,
strasnA boure s prdtrAi niraeeii,
jakd rde nlkdo nep-iniatuje. M011
re ta trvala piMdrulie bodiny, pro
nieuila zdejsi krajinu v firaroti
poust a nejvii'e postibla obee:
eboviekou, Ifebeniekoii, maseln-
KMist' a nejvire stibla obee: Me.
minskoti a bruniovskTiu, kde nej
velSi prAtri ze srAzky mrakA
zAadnicb a tnraky severov.vcbod
ninii Kuiila. Na ninoba mlsteeli
jsou ornieo i oseni zuela smeteny
a louky kaineniiu a blinou zanese
ny. Z rybnika bradistskebo 11A
sledkem )rotrbnuti se brAze od
plavalo ryb v ceiie loOO koriin.
' I'ikovicieb strzena byla i jedna
ebalupa, v Mcbenicicb 11 Davie
liobkozen most drAby dobrtssko
modfansktS tiik telegral'iek spo
jeni bylo pfertiseno.Nase nndeje
na slibnoil sklizeil byla oM"'t upl-
ni znicena a obyvatel6 zdejsi kra-
jin.v, v niz z,enieleitvi .pz na
sledkem nodostateeiiebo koinuni-
karnibo spojeni velice trpi, pobli-
zi s velkou obavou biidoucnosti
vsltic. Na sAastiic'iicb kruzich
a utadecb bade, a by tyto obavy
ryeblou pomoci rozptlily.
Z Proper u Sobotky. Due 8. t.
in. o pftl !). bod. veeer stizena byla
obee naSc desnou botiti s prutrzi
inrafen a krupobitim. Kroupy sy
paly se a?, velikosti oreebn. Na-
wledkem prudk6ho lijAku ptibna-
la se voda. s kopeft s divokou i'ud
kosti. Nej vice postizen jest rol
nik .Ian Tomsa, jeiuuz znii'eny
zisoby obili na sj'pkAcb, ploty a
kainenm'' sloupy byly 11a ni pova
Ieny, do konirny a stodoly nate
klo mu vody a blAta na 7ml lok
te, a odplaveny ze dvora rucba
dlo, brAny, dtivi a prkna. Dale
znane byl poskozen Jan Dubsky,
bytein u p. .losefa Vejvury, rol
nika, jenz pri prvnim leknuti zft
stal tak zdeaeny, ie nemobl nii-e-ho
vyuASeti. Pan Jan NovAk, bo
slinsk' a jebo syn Frantisek, fez
nik, v uejv6tiim pfivalu vody mu
zacbrAnili prasata a dobytek, kle
r.f za malou ebvili byl by jiste se
utopil. Skoda na jiolieb jest o
hromnA. Z Brandysa 11. L. so nAm sdelu
je: Due S. kvetna io . bodine od
pol. strbla se nad okolim Hrandy-
sa straslivA boie spojena s jirft-
trzi mraeen a krupobitim, kterA
trvala pnltfcti bodiny a zpi'isobila
nesniirnyeh gkod. aio stouplo
pfes '2 nietry nad norinAl a voda
odplavila s poli a Ink vseekti zem.
Pole jsou misty uplne T.yinletA.
C'erveny potok pod Hrandyfiotn.
kterj jest jindy temer bvz vody a
podobA so malt5 strouze, rozvod
nil so nAhle tak, io jiodomlel a
odnosl torasy a zaeal jiz podeiui
lati i zdi u staveni. 'oda odnesla
vseeky lAvky a ndkolik cblivkfi s
kozami a krAliky, ktoti se vetsi-
nou utopili. V obci ZApceb strbla
voda jez u statku p. Kuklika. a
vnikla v takovdtn piiralu do dvo
ra a do obytncli mistnosti, ze
se obvvateKs jeite v noei musili
vystebovati.
Z necbovio doebAzi nAs tato
zprAva: V pAtek S. t. m. po 5. bod
odpol. pribnaly se snierem od ji
hov.'cbodu priSerne fennj niraky
ktero noveitily nic dobrt'dio. I. id
v policb praeujici r.vcblo speidial
k domovum a za uedlouho pri
bnala se strasnA boufe s krupobi
tim a prfttrzi nuai'-en, jez. fAdila
skoro pint 2 bodiny. Neni zde pa
inetnika podobm1 spoust v. Veske-
rA nadr'je na letosiii dobrou skli
zofl jest znicena, pole jsou pH va
ly vody prorvana, ornire smetena
do uizin a na svazieb jsou az na 1
metr bluboko vymlet6 strouby,
tak ze tyto K)zemky se nedaji a
ni za pet let do drivejsibo siavu
privt'-sti. Luka jsou zanos(ita ba-
bnoni a kaineniiu. UyoliIA pomoe
jest nozb.vtna a jest na nasicb po
slaneieb, a by se ujali zubor.Mii'Jbo
rolniet va, a by mu byla pesky 1 1111
la pomoc co nejdHve a celA dail
pozenikovA na nekolik roku a by
byla odepsana.
V, I'rioratui. sobotu due tt. t.
in. po ."1. bod. odpoledni stibla me
sto zdejsi a okoli prudka boufe.
lUesk nekolikrAte udetil, ani?, b
(byl zde v nieste nejakou Skodtl
zpilsobil. Za to vsak v blizkd ob
'ci Tc7.ove 11 Militia zapAlil blesk
staveni liospudniv J. TrublAfe,
jkterez i se soiisediciui dotnetu u-
pine lelilo popelem. Skoda jest
.znactia. Tez v obci Svatt''iu Poli
udetil blesk do stodoly domkAfo
' '. Peck.v. ktera take v kratke do
1 ho byla znicena.
Ku zpiiivaiH naSiin o znarn.velt
JfekodAeb v liranice zpusobeucb,
pi-e se nam jisic llrouon noc
,a.ili jsino t patku ua sobotu.
N'elkA IxMifo, ktera v pAtek po 0.
bod. nciNm1 v okoll Praby ztltlla,
skoiiiila ro mis celkem bee Ai
kodv a nikdo so zajisto netiadal,
ze zdejsi K)tok provede dilo zka
. jako nikdy pted tim. Po 7. bo
1 i 1 1 o(tv pocala oda v potoce
t'ieltle sloiipati a pled S. bodinou
ptibnal se tnko. proud, ze oda
s velkou r.cblosli valila se nejen
potokeni. ale leA colon sirkoii ze
liuttrskycb zabrad, beroue s so
bou we, co bvlo jt v ceste. P..l to
brozny okanizik. hide brodici se
po pas ve voile scbvlavali svuj
majetek, okna zaliradnt. prkna a
slanietie plikryvk.v. Co vsak ziuiV
.o slaby clovek iroti rzpoiitaiiif
inn zilu? Jest Hkulocuo s liodi
vein, Ae nikdo nepticl o zivot, 'J
y.euy b ly jiz iroudeni str.eny a
iiiiAseny, ale piece b ly jeste .a
cbrAiieny. 'IV uokolik doiiikit pod
lif'bitoveui lezicicb blo zalopeuo
tak tiii li If, 7.0 IUA sotva nejuiit
nejsi ltiolili pted dravuu proiidein
zacbrAnili. Voda piiMvala az do
1(1. bod. v noei. pak teprve pone
11AI1I11 opailavala. Druh.v don tepi
ve bylo videli v&ecbuii spoust 11,
jez byla zpusobena. Ktle den prod
tim byly obdivoan.v prazskyiui
vyletiitky krAsnd zabony zeloni
ny, tarn jest liynt babno, kniiie
ni. strouby a kaluze vody, jez zde
potrvaji nekolik dni. 'e o po
lozen'cb 'aliradAcb ttdelal si io
tok zee lu nove teciste. NekteM
iiAjomniei zabrad jsou pripravotii
uplne tin mizinii.
j Hodiunt'' drama. Z Coiistan
tiny v Alzirsku doebAzi zprava
o ptiSernt'' udalosti. Dva sourozeii
ci ze stare rodinv zili ositelf ve
niestoiku SedratiJ bhzo Coustan
tiny. Hrntr, mladik lSlety, pozo
roval ji?, delsi dobu, ze seslra je
bo, o rok starsi, udrzuje milosl-
ny pomer s bolialvm majitelem
venkovskelio sidla v sousedslvi.
N";kolikrAte se pokoiisel niladik.
jenz byl nanejvvs rozborlen cbo-
vaniin sv6 sestry, inilence ptekva
pit, ale nikdy se mu to nepodati
lo. Unelidy vecer pak, a by dosA
bl svi'dio cile, sel ulebiiouli drive
nez obycejne, vymlouvaje se, ze
je unaven a slavel se, jauo Ity
byl pobrizen ve bluboky spanek.
IJo nejak6 ebvili vstal poticbu,
cbopil se lovecke pusky, dost a 1
se nopozorovnne z iloinii a skryl
se ve ptikope. O pitlnoei spatril
pojednou svoji sestru, zastrenou
bustyni zAvojom, vycbAzet z do
11111, videl, kterak sestra se ua
vseeky strany oblizi a kdyz niko
bo nepozorovala, rycblyni kro
kem ubirala be k sidlu svi'-bo ini
lence. Pratr opalrne so plizil za
ni az ku jiarku, kde divka zinize
la. Pojednou ozval se vvsttel a
ebvili pot 0111 druby. Sestra zasa
?.ena do srdeo, byla okainzite nirt
va, joji svi'idce, stfelen do plic,
mel jeSte tolik sily, ze se niolil
dopliziti ke svO". milonce, vedle niz
mrtev sklesl. Dvojiiasobnv vrab
se ihned vrAtil do mesta, vzbudil
siuircibo soiulce, vyzual se svi;
bo cinu a z.Adal, a by byl zatcen.
Kdyz den na to pi'ivedon byl pied
mrtvoly, nejevil nejinen.si litest i
a problAsil. ze provedl toliko od
vetu na tniste zesnuh'lio otce "7.
)6co o cost rodiny."'
CUU-ayo, 'J7. kvC-lnit.
THH OHILNl.
1' i ti u ! c o.
Jarka scvernt "'Isslo 2 777!)
.Itirka scvnil clslo 71! 7!)
Oziiuku tvrdrt rl-lo - 71 7,r'-..
Ozlinkn tvrtli'i ctslo II 71-71
Uzimka Cwvonn (JhIu 'J "ri1.
Uzlmlcii ft'i'vunil ctslo a 71 "I!
7. 1 1 o.
?.tto .Mslo 'J HI .VJ
fcito Olslo 'i -ISii u'.
K u k u I' I u 0.
una r-tsio 11 .1.4 in1 i
una ftsto :i -ititj tr.
?JutA f'tlo - .10 IU'.j
ZlulA. C'tslo !t Iii
.! e C m e n,
Oltycejn h.(-Z uu-JIepijl 21-1)
SlHdovf ta-fiil
0 v t)
miy- hio -j JJ7-JJS
nn$- f tsio :! 3,i-aut,a
Kufata Zlvli l!!!-2t
'run uom'TCf.
U o v P 7, 1 ilobyto k.
Ivt-'iml vol! 8.DO-a.Srt
IJuljyt.'k t.-.uU.v 3.701.75
Ki.liy a Juluvl.-f a.O'i ,'j.OO
Krflvy, nlt-liz inabu so naklfldfi
1.7.'i..7't
Tola tu U.00-U.0U
V o p I- o v $ (1 o b y t o k.
HubrO a iipjlopst busy (I.7.V-it.sn
l.t'likd u pru-iW.Hiuf busy ii.au- U.70
MtciiuiiU-o aau--u.sa
H.'latu 5.7a- n.au
Qvce,
I'f'kii1 a vjbrunO 3.lli B.sa
oiiyf.-juO a proslfednl 2.ooa.ui)
Ucranl 2.00-3.60
suopc-i a.nu n.25
Julifnita .I.00-7.1D
POTHAYJNY.
Mouka z ozluiky
..a.UO-3.75
Monk 11 , lat kj -I Jo I HO
MmiKii itlift v hlldccli V'liO '1 Nil
Nftuio, Mid to.'.o in.:m
Mrtslo iiccpl 7. iiiAhIA I'mi i'l'i
Mrtsln print Jiiliostl tin, jm.j
Mrtslo iiruti( JiiUitstl 17
M (IMtllllll II 111
sjr etlilovy la- t.'ti j
S.tr Veniiu Ainurli'ii Ill Ct'i
Vt'.lco iVrstvft ltfi H
IHAlii': K rum til 1vl to f-'
sitilt'c lvO 12 l'J'4
Kuhiln ilirt 'SA
Kin-liny .vfi I!t It
Ilusy, luccl -1.1)0 (I.Oll
Ityli.v: Stlkii iflkft lit 5 -il
SHU mam. Hi I -fl
Kiipr. Illini I 'J
(ikniin It --I
r'ernjf (ikuuti I!t
tMiot it-7
Itviiintion I111M Ill TiS
Itininlmi y novii. suit I.UO I rt
Itnnutiory klinlk suit. too l'J,"
ltiiiiiuiy. vr'icv 75 I 'J..
Clliony Knlir. rustifi, licdnn . S.OO - r0
I'tiiiicniiiiN' Uiiiir., bt'iiiui . . t."r 'jr.u
.iniilkn, suit 'j.ivi niton
ci!. ko ; i.?n v!-jr.
iVlcr. svn.cl; in !!
(tUiirky, turct fit) "r
Saint lilA vkiiv.C. Isofi -10 r.u
S11 hit llMlovy. lii'iliia in
ciiuiti', 100 liber no :tr.
Itn,tnl;:1 .liil.ll.Niii. ko3 1.!!.-. 'J,!!
Mrkcv novft. Mid a no I.0O
l'11.olc. I111SI l.Tfi 'J.'JO
Kiirflol. ticdiiii 'J.00 U.r0
I'll (est, koi M) I. DO
Npcnnl, lus'kii Ill) -10
Tltiinthii scin.. 100 III) J.OO-II.K)
.icU'lovi Hcini'iio. 100 ib...to.fiO 1 1. no
l.lit'lli) seliieno, 100 III I. ITi
Si'lm tllllutliove 10.00 t.VOO
si'iiu piorijiit o.no III.IHI
Vina !)--'JU
M5W VUltlC
Moukii imlciitkn ,'t.SO 1.00
I'Scnlcc Yovint 1 SD
I'.scnlcL' ("crvi'ii.1 'J S'Ji:.
IVscnioe Ivrdrt e. I S8'4i
.ilo li!)
KuktiMi'o i.ttn 0. 'J. r.
Kuknl'li'o ?.luiri fi
Ovrs .Mslo U !',3
IJnvIiiu 11. S5 -1.10
ST. I.OUKS.
Moukn tm lent ku li. lo-lt.rir.
l'Sciilci' fcrvcnfi ffslo 'J Tfi1!. 7i
I'Ai'iitci! tvfdfL ctslo " 7U -71' t
Ovcs litl.f Ms. U US --its'
Kiikitrli'c iMslo 'J ir -I5L.
Zllu I!t
11UVC.1 iioiiyicK -i. i;
Tclutii ri.'J," -7.."()
Voprovy; iiobyiuk o.:ir ;.nu
ove! :i.7o -t.'jr.
Jolinnta ,r..."0-7.00
KANSAS CITY.
I'i'iili'.. ivnin. ffslo 2
l'S.'tilci' f-crvciifl MsIo 2
Kiikurice btia Cfdlo 2
?.lt rWo 2
Ovt's btiy f'f.slo 2
Iluvf'.f doliytck
Vcprov.f .loliytek
Ovce
.Telifiata
MIIAYAUK13I3.
I'scnlci' sevcrnf clwlo 1
I'ii'iilcc sevrnt ffrthi 2
IviiktiMc.j f-fslfj 2
?.lt. f-fslo 2
Ovus f-lslo 2
71
7 1
lti 12
-ir.",
:!ii
..i.r.o -a,
. !.!K)-7.0.-
..2.7a 1.00
..1.00-tJ.7.r.
XUj-H I
S2-S!
..1 iy, -.r.,
."!)
MIX.NMCA POMS.
I'Senloe sovrnt clslo 1 SHU-SI
I'Selilee sevrnl T-IkIo 2 S2 J.'t
rStiiilee tvnlft flslo 1 80
Mouka patentka OM11 1 -I.tri 1.2."
Mouka patuntku JIslo 2 !. 0,1 1.10
UULUTIL
I'Swileo tvrda efslo 1 7S
I'suiiI.-l' suvenil Ctslo 1 7S?!
l'lseideo hevuriif Ctslo 2 ?("',
?.ito r.l
Ovi's
K ukuMcu
,...ai'i
-IS
Hlucliondmi slyi.
V Now Yorku jroveden byl
drem. llutebinsoueiu nejen zaji
iiiavy, n.fbrz i v.isoce dfile.ity po
kits s lilucboiieini mi. Yinalo?. jo
bo pusobil, ze sli.v'li a kdyz zna
nienitA zpevaeka. pani Sembri
cbova, jim zapela. byli uvedeni v
exslasi. Do srdci jejicb viatila
so zase nndeje, ze nabudoii iipln
bo zdravi. nejlep.M to dnkaz, ze
nndeje pozbyti nikdy uemaine.
Vzdyt' jest tolik priklndu, ze lidT'
nikdy nedoiil'ali, f.o budou nioci
jeste tesili se plneiiiit zdraii a
Trinorovo leciv.' Iiof-kt'' vino jim je
vralilo. Az se isicbni pi'esvedi'i
o loin, ze iieinii?.e b.i'ti lep.iibo li;ku
pro?.aliidek nezli jest Mi v.nvoie
nv pf'irodu, totiz riste vino a b
liny, uznaji, ze sla.'-i pro lierbnu
domaci potrebu. ze neni jinub
Miti tfeba. I.'prau 2aludek. take
jest sebopen place; lim stain- so
slraveni pokrniu siiadni'm a lim
vytvoti so nova f-ista ktev. S ton
jink ptijde cista mysl, bistiosi
inozku. sila neriA, uplu zdr.iu.
V lekArnAcb. Pf-imo za.sle .los.
Triner. 7!l!l S. Asbland Ave., Cbi
ciiko. His. Pilsen Station.
I od 110 ji.dne za obe eesly
na tlra.o Nickel 1'lute, za pHi'liiou sl.u-
lioiitl 7.il0bell( lieobrt Ltstky prod.'ili.i
budou Ztl ceiltl tllto mi stailtee .dfile
nfl n.'Jvlep 1.10 tall o.l ititstu vyjizdk.i,
due a VA). kvCtua a plntill budou pro
uavrat 11 do duo t .Vrvna. Kd.w. Je
d.'te mi v.v.-li.nl. Jml'i.' po drA.e Nn-kei
Plate. Krfliiuo biiiel a Jldelnf ....
kde?. plt'ilUudAny jsou JbJla v . en.i, h
Oil liTn- do $1.00. O IjIUsJ vysieil.i.l
dopiite l)H Jollll Y. I'alullilli, (.-eae al
Agent, lia Adams ul., Itguui 2!is. . hi
eat'o. a.
Fnrtny tin prodej.
110 AMtl". 100 llltlll ulrlllllli. M-ll.)
1IA111. 2 lelkr IiuinImIi1 Hlildlia miiitilV
.11I1I111I11, 10 .1K111 imi'ln. h'li'l a liinoli
S nkiA It'nii, diftli-'ii.f plni, tni7f 1 noli
1111 nirsin 1 t'lin ,stw nil Niiniii
Ml K!tf' ao nkril ritOlniin I" iil.ri
li'sn. Ti ni; I il 11.I11111I iJn'iilic 1 1 i 1 1. viii
ll.v.'li ll lilllV IIOVi"' still b Ulrli' i"il
pii.llNiitn.v na $ I Hi to. dilli' l.ilu v . 1 .
plllll, btiiliy, Mil 1 1 na hcimi. sanr l.i
luit'.llr, a Urfiv.i. I ilvoali'lrt t.'luiii, se
menu pro lento ink. I pruutu -11 sle
pic. tniil.V pnliiU pinl f'Uf. sl.r.ti pusiil
Sli (Vim .W.o.
10." A K II P 100 akrA .dt'lftiuj diiln a
pAilu, I mill tut tneHln, 2 ul.i.i ulini
du mli Iniiir ihih'c. Vi'Ik V .1 0 in im
dlV.ileliy. 111111111 :i'Jx(IO, velkll knlnil
slinlnii. ili-ntiHil- plnl. pnltik lisV il -M
So iiltrrt. (Vim fd.MiO
120 A Mil", (id liken pole. I ilkiv
vocnft uliiiida, nov.t dilin, to svlnl'
diibril pndi'.dlvkii. novA niufltnl ItOx.'d
lelkA kulnii, senulk. Ar l.unl. 'J 10.1
Uis'-ftt. uuv.( vnziit1, nmrt i-usiiuu
(drllli. plnli, brany, t keuv, lelnl J
roky sliiri'. li priisnl, 10 xleple, 'i nkril
oiniul pienli e, ',1 11 1, ni J.II11 lulu I.11
ma Je n pekiieJio Je.era Jeilnii mill oil
iiicstu Cena jfl.aoi) ua splrtlki
T.ilo fuein.i Jsou ve Htntti Mlilili:an.
Jtiou mle inline zlui.l. IVvtue .It
Uorim. vesUere iliobne olilll. oMue.
dolnf' Irli.v Jsou lam a ihwil ele.nle
fi pKNliivy. ''() ma III 11. 1 prmlel
.'too (Kid akru iiezdelanyi li poi inl.rt
I'rfive Jsme v.idull novon uiiipii 1I1II11
Mlelib:an a zasleiue Jl LiiMi'inn 1111 po
.ililrtnl -dariiin Ailtessulle M-jkiie
(loplsy: .iti tii-" Kin .til;, lienerul llulie
in lit 11 A cent. Manistee. Mleb
Lncin hiicllia.
O.uamuJI vsem kriijunihn. ?' v.in
i'-iiJI .lie v Aineelee dobrou eesliou liud
bu. .Isi'in . ("'eeli v.iueny a I1111J11 ilA
klmlliG na vseelmy ui'iHlroJe ie. lime.
Juk ill .'Vein'1 Ink plei'lime1 Kupeh v
iiriljl oil II liin.A ualioru. I ti I ikbl
drtin a fu pro eeskf- kapel.i I.iihv mi
kollk iii'iNt I'dJu si klera kapi In pn e
I'eklie h'.tie' vi'Heli'i kusi pro tune.
Ink (, elljakf' kiisy pro poslei linull
a polil ebnt poeboil.i a kilo s) i n n ,-ji
'.kllHle me cn Jeilnoii, a ja eiii list
7.1' bllilele elilfl liee kusil tide mini
neb luk pekne a bieliif' I,iihj b.vh Jevle
tnrtlnkily k doslilnl. a umll prfn l 111
efin liiiiir-iuti. () dalsf poplfivk.i neb
piiilmtnky mi- libisle, neb plMo mi adre
su I'UANK llt'Cll I A.
'I'.indutl. I". 1 1 . box M2,'
Iluulinm, Co S link.
NOVINKA! NOVlNKA!
Pozor pun i rolnici.
Nejlepsi gasolinov6 motory
IjmWuy Tutliii ktiuf ui NA h'I'A V OHI-:iM
Oziiiimiijeiiie tfinto panuin mini
kiliii a prninv hIiiIIvIIIii. e v. laliline ua
solliiovf' motory, klele u.iuiny .a nej
lepsi v trim, staiy br-b, lacliia sfla,
.Adne nebe.peOl, .arueeiil na lyto
struji' od a do 10 lei na puinpovalif
vody, rezCiiif dffvl a fe.anky, ku liiifiiil
elcktrlek.feli dynamos, kn mlaeetil a
vnbee ua vsi ne da unwollnovy motor
upollebltl Stroje lyto jmui vedeny
ro.vodeiu 1 cir 1 1 lorn fi 11, soustavoii lira
llolloskC'lio, eo?. (III! rozdll ."() leviiejl
1: 11 lmfi of no.ll 11 Jlu5'eli motol'i). Iifile
vyr.lbline Ink zvanf' self iraellon en
gines Kiis.ilinnvf'. Tukze 1 Ikonfiske
sfly molor mAze se pfevn.ctl lelml
leliko s mfMn na llllslo lie,e veeb ob
tlZt. KllZdy telilu motor miixele
jedne minute inftl ve lif-liu v .line I v
lele. .MilllO teelllo MlluJll V.wflbfliic le.
okriiznl pily s npln.viu ..iri.enliu, dale
inalf- mlAtlf-ky pro rolufky ua :i. I. a
i konrt tnotor. I'lste o eeiiy a podro
bnosli. Doul'aJIee v pf-(.eii eten.Vi b kra
janu, .iiaiueurune se v fu le
.1. I!. DUAItoSSKf a Spol.
1 101 Wi st ?tt. Place. Clili aKo. 111.
Slab! muii.
Trpiv po IftA n.lsli-aky uozrizentho St
votj . inl.'iUI, Juko. vytoky, nnb. hlj ml
f.llnml, 7.tr.1lou tnufnostl, el.ibuu iiumrtl,
styllno3tt, nervusnosti alii . vyhftel
jKc-m inarm' ufknuit jjft ilollarn za rrtzinJ
Wiy. ulel;tilcii6 ii.iuy ntd ; byl Jst-m ililw
kluiiiiM iHiilKKlnlkj , ktofl posllujl "vzo
H'k lku na zi.ouiku zUarnni ' Jliijini
humP.'iM Jjij skoro n.i pokrujl z.'iliuljy,
odebrul Jbi-iii se do nipy. kilo Jm.-iii h
uchylll o ladu ku vililasnCmi. iiilboin'
iiu 16kafl. Ttnlo inn ptctlcpsnl Uik, ku
iy mi zflplna vylffll, laKze te ilui-u clllm
lpi'. net krlykollv Jindy. Ijopuauil vUnl
n'tn oneti vflcnj- iB-i.pt, Iitfi J it tnfi bylo
zilr.ul nuvr&i'cni' u ku-rfkullv trplc-l m6
o tcnto ozSilft, zaAlu JeJ zdarmn h pfl
slufnou tnifiirmai-I. Die rcccptu toliuto
nnlzeto hi iii-i-lmt pflpravltl Ifk v kaidfi
dobre I6k6ia za mniy puplatrk. l.tk
Irnlo Jlz ata aeduzliIj.
Piste mil ilneB. NcboJte bo. XrJsotn
podMidntke-tn. itnlZ byeh io prod.'tial,
VaSe Jmni u adrcsu. ziInOiiiou v tiijno
stl. SI1I1 d.'itp-II, 20 Jsein ni'piM-tlvym. mn-
j Jcte tu nefi'Jult V torn to iasupUe Ailre-
h'ljt.-
C 1! HKNTSON. H..x li.'J. Clil.-ao.UI
V jsdnom kuse
trdic prutujcnul ho nczasta
11 llled'to, aby leu pilny
dcltllL hl 7dra.
f BVBRliv
RDCE
pmuiiie tnu, hdyz sc tmavl.
I.iik ten posltujo sr.U-Jnls3-t,
uprawilo obch Krc, tui(
cr. (xlpointltui prucUiimu
ttuccuixrdLC tfccnla zjciln i
uIcnu pri srdvuuicU vodiicb.
Cona il.OU.
l. Na prodej to vJecli IijWHrnftcb
i
Severn v
Balsam
pi'o plice,
m
m
m
jlsl v k k pent I
kahili, 11 nsl uciii, i In ,iil ivii
st 1 , li 11c 1 1 1 11 1 11 1 1 1 s. 'k .1 pin,
1 biipic, y.'iskrtti, Imlistiiii v
l,i ku a vsem cboi 1 di.'mi pin .
(cu 11 JK n HO coul 11.
:
Several v
KrveCistitel
R vyledl vscchny Urevni a koznf ncnioce, krticc, vfedy,
2 nadory, rftzi, slany tok, zvMscnc ilazy
5 a vsechny syfilislicke nemoce.
Q OHNA
Severuv
zivotni
Balsam
itptrivuje z.-iziiAiii, puvlui
iiieeliiit' k jidlu, piunnlii
zAt fin. bok-sti hi. iv v a vsiab
mi slahost I Iodise zvl.Asic
)in lull stare a sl.ib
Cciiu 7ft 1 -sut A
m
m
m
m
01
F.J.SKALA&CO.
Cesko-Slo vanskii pteplavui
a notai'ska kancelai rr
v ois. 31Q zetp. IS. -u.li.oe. ,
ODO&LENf
NOTAfiSKE
riilje 1111 in vydolij vflnt dedletvt. Vybo fovujeme vSeeliliy prftvnl
llstiny. je. majl prftvoplal nest plud soudr v Itakounkil.
r.NKONl ( UHM'M.KNl o-llky pene. ryeldejl a levnel!
lie, poilou. Mi'nii viee el.okrn Jsk5 ell pelltV.. l'r.xlej el.okraJsk eb
penez. Kolekluieme pelit.u zo HpoMtu!e.n, zilloZeli a linuk. V?.dy
i iltlverou se obral'li! na
I .S. SIvAlAC . as. IS. ul. v.
I o mu ley.
Michigan Laud ui lation m.i
liO'l.OOl) akru lesii.it.l'i li po.emkfi 11,1
proilej od .-'.ri do Sin akr. na mfrin
spll'ltky. Tylu pozeiuky jsou podC'l
draliy I'ere Manpietle. .Imjii zde inli
ne zimy. I'estuje se zde koriin. drulme
oblli, iiviii c. .Isini bll.ko velk.Celi trim.
T17. mrime vzdi'-laiie fanny oil $20 do
?!to akr. (J uiapy a dalil podrobnosti
adresiijle: .1. lines Klti.ak. (ieneral
I'obeliliiili Ai-ut. an? Itiier Sir, .Ma
intee. Midi
Jaroslav Stanek
i
cesky knihkupec. i
Doporur-uje svuj bojiii"- 7..Voben.v sklad
. T'eeb dove.eliyi li klilb. eikele klllb-
latpockf' novlnUy vd eo netdllve na I
skladf-. Spravufi a neJrjeble.Kt obslu
ha. Se.nam a i-eniilk zaMu ua poMd.liif
ICARMA!
Adresujte:
.lAUUSLAV STANftK.
530 W'K.ST 1Mb STIIEKT.
L'bieao, Illinois.
Padoucnice Fits - KfeSe vylefiena,
lilin neti!elilii i-'js( lek ua Met.''
pruti pHiloin nlel a aslii Jeilntl Ifiliev
lia zki'iiku .diiruia. lioUoiiale v l.'-.'lin
Ludebo Irpii ibo. 1'opKte ueiuoe. tldej
te v.'k a pok'te zinlinuu ua odpon'1i!'
a piite i"osk
DU. V U ( i It A NT.
V. Uidut' itlu-. Kansas City.
21 (napoiiobenyctii Is aiuoii.v
' .''"in :i Inl r.'llU.
'. ' (!'. J , Ulttl ftfll.
i i . '. i-. n rutiu ii-
l ' -li. Stl I.JN II
' li. .' ,(ri v tHi'mlt-
' '0 llf lil,'.
' 1 " I i J.it. iu mi
-' - " ii ul. fillm
1 i i ni u ihiKuui.
I - ' l-.1l t'IU 4 IU i
- i .i h i.luil.v u lit
i . 'vt 'rk iM,'-kin in
r.u i , jj :u a vfl-i'i y
i.. t -l -i i .t ii ku privkmi-
iniiui l,-i!i. itou ik.
;k Jv I i,".-ii pUt'u
l u l ,! -,u l t)f. I' u. i'K'Jit-U tl
n . .i lUin.k. .i in ' inuinknu.
s iuMi, iooLio.ii i:u eo .
nt'i ciuo. iu.
Vl". u
Severnv
Oiej sv.
Goth ar da
V'd v ul' vi hull sti, 1 1 vtna
lismiis, in in ili'it, ilily,
l lllklllll iill , illlll, pI'l'IIIO.C'
111 o si . lnn zi'uiet v.
Cciiii 5() 11 til
ijlX.OO. 19
Severuv
Silitel
ledvin 11 jntcr
(jfivAilf t v t o ornaiiy k pi a
vitlelnc iiAii, k'-ti prekii . ni.
kr-nve iimeeni, pisck, icz;
ktt, .itiet Km 1 111, li'iituikii
a kalari b uii. In i.
m
Conn 75c a $1.25
ODDLENI PftEPLAVNI.
Jmim JfHlInt zfiHlupel
TitHh kontlnutilfilnteli pic
plHinteh KpolisMiostt oiirflv
neoil k prodejl ItstkiV I'rolo
mum cny iiiJnlAf. Klnna
Jest turd a oMvetlccnrt a
Irt-oto, iHjtrbuJte II HhII.i'i
ins
preplavnti b, obmtte u nl.
iib.vvfime M' aieiltostml ponz-
h'aroloajMkynil a velllijeme Jim le J
velsl pozoniost. NHse spojnil a
cloupenl ve vSeeb okiosteli "'ee i,
Mi.invv. Sloveimka a Unlive tltuo.-
I A PI MP tainnrs'SG
uAUlilu Doze iBky
iialezajl.t ne na Yhzoo & .MIMisslppl
Vallt'y It. It. v povOstiiutii
Yazoo-
fctfttu Mississippi. Zi!Ate
budl ku but!
ilobfe
bstvlny 11 kukimce, u cho
vn hovezilio a vepi'ovdliu
dubytku, l'utiti nejlepsi na
I'lste si pro b."urU a tuapy.
K. 1' SKKN'K. poi-mkovy Lominaf,
Central Station, l'ark Uoiv, Uoooi 'aal
CUicago, 111.
Ceska osada
Ve statu M!ibij;iui Qrndy Jsuu Jistl
a pi'iiebl ri'ZkoSnf'. DaM ue tu ovoe
vielio druliti. broskve. bruik.i. jabUa,
tlvsiie. vmo, pseiilie i to. koi ua. timo
tba, Jetel u bratnlioiy Tyto pozeiuky
nalezajf sc bltzko lelik.i.b tri'st'. 1
mapu u dalit podrobuo&tl doplste al
uu
James Kluznk.
ltoom :i Cameron lllook,
307 Ulver Str.
.ManWtoe. Mloh.
Zdarma Homestondy
o 100 aUrevb v Sev. Dakota a UanailU
kiiZdeiuti. dokud v.istiii-t, kdo kotip!
vodli'jSu-li l.to akril. Ceny od So uo ,ij
$10.00, infrnO splfitky. MAin tez poene
Uy V MiniiffcutO, Wlsvonsinu n jind..
1'tSte na
J. W. CIIALIM'SK.
11 1UT lCndlvott An-uilo
i-w l l'aul. Muoo,