Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, June 03, 1903, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CH lin il II t 1 M m a m m hi
U SMfl VVIIkIIIIrIA
S UOMWN 1J M ClttlUlJ'm A X
. -
Kupitol.i pra.
m.acick, bfvcnio fsTAvr.
Hum. na jelio?. dveHolt skvel so
ia leskle v vlila.i'tit kovovo doson
M'likvtni pisnionuuii nApls: 'Tn
't id a slocny llnrperovy, divoi n
Htuv I. tHdy," sli'il v nejodloliloj
fciin pfotlniesti v Ki VLTHitif, nojznu
liiouitoj&flio lo obehntliiilio luista
iAnnlio. Takow'eh divcieh fistavu
Vo ktory'eh poskytujo so divkfnn
3;rom vyiicovaui a yehovAiii to?,
liytu a coleho zaopatreiti. kdo zi
ji pod slalvin dozorcni swell po
i.tounek a ucilelck, noopousteji
i'u ustav ilf-f dokud vychnvAui
ii vzdclAni jejieh nobylo uplnC it
ioncono, jo v Anfjlii U'lini inno
io. Diim llurperovyoli, jak krAt
i'o oboenc byl naz'vAii, by la mas
mvui, o sumo to. st ojf cf biulovn,
Jctt'rA piivodmy mola slou.iti za
villa, a nt' Ik'Zc vseho vknsu by la
Kiiloicna; znosvnrona by la pouzi
olidi'lnou, poslrauni pf'ist u vlioti,
litem z venci poklAdnna bvli ino
1 1 lit za eokoliv, pocinaje od stAje
nz p(i sifi kuleciiikovou; zndily ji
ili'iniy Harperovy svvin vlnsluini
nakladfin a by In una vlastnini je-
i A t 1 1 1 jojich cinnosti; sloveni:
byla to skolni svettiiee ustavu.
.Mlsinost ta osvctlovAna byla
ti'sii dkny, jojichz dolejsi tabid
1 y. jak so samo sebou rozunii,
byly z ncjpi'idiledncjsiho skin.
I'odlnhu byla na troch inistoch
I okryta knberci ctvorhrunvini a
eproslrod ka.di'uo takovodio ko
1 itic stal pult a pohodliiA vy
' pAvunA lenoska, elm?, naznar'it
t" nu'do rozdeleui Skoly vt: tri tM
dy. l'o steiiAch rozveseny byly
iniiiy, conn tubule, jakoz i v ra
nieekAoh zasazonA skolni pravid
li k vlnslniniu uzivAiti u prospe
chii ?.neok.
.Mali'-, uzkiS pulty s tukovytni
1i'z la vict'ini, obehrniio' piano, vel-
e nAstetine hodiny s bilym ci
JiMiiikiMit a vysokfi m HZ koleiu
libu doplfiovaly soupravu, jak
'(ikiiil slo o i)ohodll, tak i o pH-
adnon ozdobu, uodiei'ine-li k tt:
lo ozdobii pocftati tnkii ony dv6
j'.iladi- divky, kterd pravfi tod' hc
ilrdy v hkolnich lavidch v pozadl
f vi"'l nil i', co ostatnl cbovanky ti
. htavn byly na obvykld sv6 pro
cliiizcc .ludna z obou divt'k
Nclivi'iliii" pf't'dstimla pudiani v
rsicli, a by zbavila so uounvidonf'
;azdodt'iinl jirooliazky, drulia.
mlada ti'idnl ucitolka, )rioutA
na byla- na hkoln'i svi'-tnici tini,
fo inusila zasivati )iuicocliy nia
lycli zae'ek. Obt'iua lokty o pult
nprcna, s rukaina v rozeiiclianyoli
lasi'di, soiltda zdo prvni a jiM
liMzola k praci druhtS stAle liovo
i h
Ale, iiili nejdraz.si Maddio, to
(o zaiivAni puncoch jo pioc jt'ii
v.atroli'iiA prace. NopriadA ti to
lii'ozno dosnii tak. ?.o by jsi rado
ji skocila u utokla? .la bycb to
nspofi urinila," rokla pruvfi.
"I'tdci? Xosinysl, Flo! Kani
byoli utokla, i kdyby hilonA ta my
fjltnka mi byla napadla. oeniuz
vsak noiii tak. ZapominAi, .o no
iiiAm v Anlii ani pfittol, ani znA
inyoli. Kroiu tolio nni noj.st'in tak
Hi.o )olitovAn( liodna, jak si my-
sli.," dala v odpovC-d' drulia, aniz
vyruiovala so z praoe.
"Xu, jostH2e ty nojsi liodna
pcditovAni, pak boh tuzo n'ula
Tt'-dCda. kdo by as by I," pokraco
Aala spoluacka. "NojiirvO" stAla
jsi iiojvM', byla jsi iiejprodnoj-
zackoii prv5 tfidy, nojlopsi olio
vankou ustavu, liyckAna lonii dra
oicoini timto liobot iv in iur
y.voiu Hloona Hloiuit tovn nnnila
vz( v r uiitoiKii usiaMi a nvn uo-
vy "oliodila jsi oli'antno oblo
ci'iia. mola jsi plno kapsy oiH'z.
pala jsi v nojkrasin''jsim pokoji
miiola jsi taut sobo v zinio dovoli
ti ohofl, jakoz i v&orky uioziio kia
toelivilo, jtlipra vovati si kAvu,
jilt I Oorvont' t'rani'ouzsk vino, a
bfih vi oo jcSto, a kdyz tak ubUial
rok za rokom a tobt jo Hodmuaot
a isi skoroin liotova, jo iio vsom
Tvuj otoe prostanc posilati po
noz, a zo io oolA tri ctvrtloti za
tobo nozaplatil, udt'-laji z tobo ly
lirozntS dracii'o hotoou I'opolku:
tMdnl ucitolku, oliiivu malu'h do
ti, df'vco pro vsoilmo! Spis v
podkrovid konnino-s liroznuni
inalymi Sin it hov mi, inyjos jo,
oblkAs jo, ucis jo, ty, ktorA no-
Iiotfobovala drululy ant v krnii
tl z pokujo, clindis ted' po Urn
rnioh :i nbjodmiMis pnticby, spru
vujuS ilotsko suty, zusivas ptiiK'n
chy "
'do ko imilA vyfldilkn zumlce
hi, no 2o by so ji nobylo dostAvu
lo slov, alo zo ji dostd tloch.
"A noni-li J ni lc tn pf-f mo skvost
d6, in jsom h to ziviti so praoiV"
odpox t'dr-la diuli;i klidiir. "Uad.i
Ii.m Ii t"'ilola, ro vr mm1 bylo,
kdbri iiciiuirda sit. spiavoval
a bodiny daval. Od liVli dam s to
. liNeli suu'-la oo-l.avati. zo b.
in in zivily mi hvo ntraty. 'Pod',
kdy inali'' hwky vyuiMiji, v lindbo
jo c ic-f in. a u iiidiola'oli dr-tf za
sta am cliuvu. sviij olilob si v
dolavam."
"N'io vie?" ti'iznla so Kin sarka
sticky. "'Py snma jnko ik'-ilolka
niAs cony pro I'istiiv s'cli sto li
bor a iiomiisila bys slou.it jostr
jako (duiva a svadlona. Mno so to
pHi'f. ja byoli znf'lla, idlui li, on
nil rami do oieia od ti-bo soeli
no cliloji a jak mizornf' s lobou
nakli'idaji! HHv by vain jsi jcii jf
j it'll nojdrazsi .Madoliiinu, jcjich
inilacki'in. zlatMii jojieli sidu
koin, vzornoii '.ackoii, tod' Hkaji
ti prosto Mad(dini West ancbn
slooua West ova a jsi zdlouliavA.
noobratiiA. linA a import incut ni.
O, t; Solinc byoli iickdy na krk
skooila a zakniisla so do ni. jak
mno to zlobi!"
"loiil'Ani, ?.c zli; t pudy v snln"
potlaois,'' ndpovcdcla .Madolina
s usiiicvoiii, ua vh'kajic dloulioii
nit i-orito vlny a pocmajio znsiva
li volikou zojici dim v puik'-oso.
DAniy cliovaji so dostl lidiunil
no. zdyt' tiyla to lirnzna rami
pro no, kdyz ponizo od inclio otco
nodooliazoly a ony musily po co
la dvo ctvrtloti drala'- ty ucilolo
liudby, zpovu. malovani a noineo
kf-lio jazyka plat it zo svoliu. Si;;
nor S(iialotti mi pi'lklad pocital
si dva dollarv za liodinu. A pak
y mu obloky! .losto tod' nine ro.
razi liorko. pnmyslfm-li si ua t
jionizo, ktoro vydala jsom tolid,
iovno nadeji, zo nbvyklx vanoc-
ni click od niolio otco vsoclnin za
so vyroviiA. Tu ua pf-iklad bl bi
lv oblok k slaviinslniinu uknnco
ni roku."
"r ncinz ucinila jsi taknvx do
join na mladciio pana ynnoho,
pHtolo rodiny Vnlf'crlonoy !"
skocila ji do roci Klnroncin s nri-
Ivm, alo vvznainnv in st'ouclinu
tini loktoni. "(), ano, na ton bil
oblok so dobfo pamatuji."
"Alo. Klo, doj )okoj. tvuj lokot
piuliA jako jolila." vykrikla pri
tolkyno oorvonajic so. "Co pak so
tyco W'ynna jo to. co mluu. ci
ry nosmysl. Kroiu I olio pf-ccc vis.
zo iani llarporovA uAiii prism"
zakAzala, mluviti o jiodobnycli
vceocli."
"sak ja vim, y.c to to ilracici
bylo volnii nopri joiiinn, k'dyz mla
dv ton pAn clyry lanco io noIio
jon s tobou tanoil. Take si pnspi
sila, by trodstavila joj idionia zr
zavv'ni sostrAm .lulia I'loworji a
f-okia liAm, zo nont dosli mladydi
niuzii, liosto. zo lanciti iniisi, a ji
nvcli takovvcli liloiiMisti kopu.
Pak lio piiniola k toiiiu. a by sta
rou paid Itrowuovou doprnvodil
k stolu. co tobo piodstirajic, h
jsi tuzo bloda. pnslala spat. ),
ano, vsochiin to jsom jiozornva-
la. Vidola jsom vsak take, zo mla
dy Wynno I oho voC-ora vubec jiz
vice notancil, nybrz zo zAdy o-
nro so o zed a Ivan I so iauo co-
I
sta sodin mil dloulia. Snad zo by
si by 1 ua tobo vice ani nevzdochl,
kdyby to tak zjevno nobyly vy
slrnadilv. . hloilliost i. liter'' so
tini doiuistilu. vzal si colon tu
vi'io do hlavy: sania jo s tini via
na. I'osilal ti kvetiny, ph-ohAzol
kazdo neilole do naselio kostela
a slocua Selina, sinona. hloiiia
ta kuoura. delala jako by vsecliny
ty pozorniistky platily ji. .lako-
by so byl kdy o ni slaral! A jal
st Ale vonola k jeho kvetinain
Noclit' ji to jdo k dnliu!"
Ale. I1'!), jak pak uiiizos vodtt.
zdali ty kvetiny nobyly iiiveny
pro ni?" tAzala so drulia s I'isnie
vein. 'Xoinluvuio vie o star'' i6
vMV
"Alo jft chci o ni mluviti!" zvo
lala Kin svivolmV "Choi mluvit
o ton) obleku zo zolom'dio sukmi,
kterv ti sil mu?.skv krojoi. o tvni
zimniin, kozosinou vklAduueiu
obleku, o tvem il;'isli pro divadlo
a o bili'MU obleku. n toiu bilelii
obleku. ktor ti vzaly."
"Nit. v?.dyt' ony joj tak zapla
tily." odpuvediMu .Madolina klid
n; "jsom skoro rAda, ?.o si ho
opol vzaly, alespoii jsom jim o
to mono dlu?.ua."
.Ikoiu jeiiom joste radii, ?. jim
by ly t d ritkavioe a botky pHlis
I male, jinak t by ti iirvaly t
ty." lulu viln dale. "Itotky a sire
vice muji ty draoioo veliki'- jako
ui inoiie Uoraby."
"Alo v?.d,vt' sv(' nohy si ony sa
my luMidplnly," adpovidiMu Mad
die. -
"Unio. jal; mziiiauou jsi si'
stain! St urn hliivn nu inlndyolt
rainoiiech! Ale kdo pak tody,
limn !i si' ,,n ,, , pin j;i
i joii'Ii inin, it ? Nebi bud' cliva
i jo in iinij pntlodiii mU lie!
s bohoin rasiio vsiaxAni, Sknl
nl hodiny ndnil ro.bl'cdlo inle
In, i nt' naky)iy a v.krisetie
.ini,! S bidiom l.Aiiico a in
line o! S hnlicm dia ice a linn ft
dniiin!" I'l'i I din ''ln 7ala lezicl
mi slnMitk ii lindila joj az
stinpu a h so jt liepndafiln, aby
rukaina Joj zaso zaclitihi, dnjia
nteMoiiv lozce ua podlalill.
"Pn jo ' .Mnyrtv sbnuik, l-'lo."
(ok
Ja .Muddle. "Tnknvun zaoliA
zeiitm mu jistt'' kras. tiopMbdo!"
ZilstaiioS li zdo joMo dlnulio
.Madolinn, statics so 7rnna ta
;nvin prnihmiu lertein jako
jsnu l, diacice!" zvnlala I'Mn mi-
ute. "Ty jsi jiz tak lirn.iie zinnii
dhda. Kdo by si poinyslil, vida
to tak n pf'oknt zasivati iiuiuti
ch, zo jsi byla jesto Innskolin ro
ku kralovnnit a rn.kazovaciui
.ivlein ve sknlo a hy nclintna,
pnradati prnvmleni sarad, taiiec
nlcli vonocku, knlicoi tu a nndob
inch jinili kratnchvili! A vzd,
jsi svou vtili prnsadila a drm-ice
pnkazde dnslaly nst rnuliiuuiu
iiirkvicku. kdyby jim bln unpad
n nainitati noco jirnti iv'm pi A
mini. en. arM (llnziin spraved
liv- uznati jeu zifdka so slAva
In. .cli. inA draha .Maddie. jak
straslie jsi so nd to nh zuielii
i ! Co so to z lobe stain! do to
lirnztie! Kdylns odjakziva by In
by vala tf'idni iioilelkou, uic by n.i
vsom t oiu nehlo; anobo kdbv
jsi aspon byla sin do jino skol,
kdo b nikdn byl nevidiM, s jako
w jsi tn slilesla: Ale Z(o, na
jevisli to In'vah'' slavy soslnupi-
li na nejnizsi stnpofi ?.ebriku. tn
jo sirasne! hivivani so iiistn, zo
o vydr.is!"
".IA tak''." odpovodiMa .Madi'li
na. pollacuiie slzy. l.terini zali
ly so ji oof. "A ty. Kin. mi uknl
tint I ueiiloliouies, ktlvz vsociinv
t lib veci znnvii a zimvu niakii
jos. Musiuit' to vsochiin snasoli.
it' clici nebn neehci. XoiiiAuil' ji
no vnliiy; noviin. Kam nscii sia.
noz so muj titec vralf. Xejlepsi,
en l) veil iioilllll lliniila. lost hvil
rpeliva a hlodol. jak Inch liar
perovyin svou praci splat ill mo
Ida to, on na nine vynalozili."
lini splAceti!" zvnlala Kin pn
lirdave. "dakn bv pn dovot ink it
nebyli s tobou dohro pocboilii i !
A ted' kdyz tvuj oteo neniit.e jim
idivyklo poukAzky zasilati a kdyz
slysoly. zo inn jest pFckonAviiti
nesuAzi v obchndo. niely ti povo
liti dolsi Ihutu a niiti votsi s!ioi
vavosti! Xeni li pravda, jiz vice
noz rnk tioslyselit jsi n svi'mii nti'i
nicehn'.'" dndala ve sve obvykle
beznhlodnnst i.
"Xe. za M'stnAct nicsicu ani
iiejnieiisiho!"
ndpovcdela .Mad-
ilio.
"K'dyby byl zoiiirol, value b
to srdeo nebolelo," polcriicoval.i
lln bozo vseho taktu a jeninnoi
tu. kten'ni iiiladi- divky nezridka
so vyznanioiiA vaji. "Vzdyf jsi joj
vidola napnsledy. kdy. jsi byla
joslo zeela inalyin ditotom; pH
sla jsi sein v sedini lotooh z A li
st ralie. noni-li pravda? do ti to
dy cizini."
"V jistm siuyslii ano: on vsak
jost proee niyiii nlceni a ja to tll
Siiii. zo so opet uvidinio a sice br
zo jiz." odvotila .Madolina, sbalu
jic )Ar jaincni'li a nci od sv6 jif'i
telkyne odvracojie.
"15ali. kdo budo voriti predtu
chAin! .Mela jsom laktoz iif-odtu-idiu,
z; mi muj tntinek v pnsled
incli prAzdiiinAcli knii)i mali'lm
)ony a kocArek a desno jsom so
zklaniala! Kdyby tvuj (doc joste
zil, dal by n sobo vedot. Vim, zo
tn noni liezko, pakli ti to vseclinn
tak rikaiii, ale cn by pros polo za
balnvat vec do iiojakedio plastiku
a nobu strkat hlawi do iisku ja
ko pstros? Driv uobo pozdeji tnii
sis prec svuj stav jasiu" poznati."
".Myslis. abyidi so poklAdala za
sirotka?" pt a la so .Madolina chve
jiciin so hhisoin. "I'nkud mi zbv
vA jon zt'iblosk nadeje, noodhod
lani so k toiiiu. Ty, ktorA doma
uiAs otco, matkii a pet brati'i, mu
zos takhlo inluvil, ale jA v colom
svMe noint'im wl jodink'ho spH
znin''lio clovoka a ztratiuili to
ho, ztrntiin vftochno!''
"No, pak tody dnufain a pf-eji
ti, aby tvo predtuohy l'p so pl
nily, no?, mo," ivkln Klo. "A zdo
ji?. take devi'-utu so vraoi." ilndir
la mrzute, kdy?. rnda postav vzily
dvf' n dvo v ni ubirala so mi
mo okna. ".Isou ppece jon hinupy
a midny. clovok by mslil, ze
ou toprvo otvrt hodiny t. domu
a zdo jiz opet nastupiiji pocho
dein zpM a niM mis v miM neiiii
cone zAbave."
I'Mnru Mlewittova. ktora tak
dnblo zuala mluviti od plio, a u
r.'izoli jino v jojich oitlivosti, -nna
Ktimu, jak tvrdila nomela
JAilmMio tit it. ktory by b,lo Izo
urazit - byla mlada, zavnlitA
illvku Sostm'ietilotA, s ostlo rv'so
vaiivin iiosoin, hnodymi vhisy,
inodrytiia, sodynm oi iiua, a siii6di5
ploti. ideti, ktorA si' nevzlur.n-
ala j ' i I 1 1 1 1 tn .il.i ho pi mu
seiii d.l krvo, ktorA .ak pice
spKo pnl.ladAna Inli mnlila r.:
suction, no blloii. lb In pMuiA,
wsth'tlui, iiinutllA a lctiliA. l'ln
ra b,ln by dtuodla Aolio. kdyby
lain chltMa. ale nun olitoln .(id
kit. a pnlmdli ua pcwioiu sodndle
inslednich skniiiiiei li tlidy bln
ji mllfl!. in etlrJ.Ath'Htlvo siia;.o
ui a hoitviic Asill pn piM'tii tut
st
lako jodiuA tlcei'u ImliatiMin nb
chndtifka a mujitole bull, inztuaz
loin''. yhkniit1 dltc, bla take
i ve sknlo tn'iclilna k svf'vtdl i
tionib islnsti. Krnm ltdin byla, no
to noni zatlu pektn rys v pnva
zo mlailelin devcotc. snbccknu a
niei svmu'i sp(dn.n kami iiinlo
tddibennii. I'Adil so iiiiir(vn bi.
sania vsak neradn olui znpujvi
In u stetlrtui noln hi s ni iin, lc
s dnbrVini rudutni. klcro dinnla
k lepsiiiiu rnda a daruui. leu
tmiloktorn pnzivala vhndy jeji
tiAklnuiinsti. a niiMa li w'tboc no
jako pfitolkv m- v I larpcrnvv oh
dntiiU. to. blo In nun mlildt' ilc
co, ktora tu s Unseat vetSinnn
beznatlojiie rnzedrniiv ch puiiitich
sodf'lu edlo ni u vano a liorlive
pniionchy ziiiivnln.
.Matlelina Vosloa by In mirn
zona Mclbnuriiu v A nst nt Mi a
jako sedmilele tlite dal ji otoe tin
I larperskelio fistavu. kdo milo.a
hi so ji?. dosel roku. n tu dnbu
. lie?iii;ho, ale vAsnivi'lin deekil
rnslla v nonbyit'jiic liozke inbr
tli- dovi e. .Minbdina uicla ph'kiiis
no, tniiivo vlusy, rnuie?, laknvt''
brvy a fnsy nci. ktoro?. n dva nd
stiny byly sv"'tlojst. Alo jeji vlast
ni krasa byla v banc pleti. v .'i
st ch rysech tvAf-e a v usloehti
li'iu I vara initio lila. ktora na
pokni' siji bezvatliio spncivala ji
n.'i rniuenecli. deji plot' byla s
pfiniisoniin bledoho karininii na
licieh jak mlokn bila, it Ink join
na. zo dniiini vtili jsino so pozorn
villi vlnoiii krvo, kdykuli ji pH
nejaki'lu slovu nebn pnlilcdu dn
I vale slnupila. Krnm tnhn byla
volkA. slihlA, volnii puvnluiA, ?.'r
va. volnii nbralnA a cilA a vzdy
hut nvn vrliuntili so sITouihliiv
bud' do m'jnkc zAbavy aiiebo tin
liojake pnsetilnsti. 'PaknvA, tlnbfc
nzuiiioiin. byla jesto prod rnkeui.
Ze clyf'icoti ehnvniiok ustavu
lliirporuvv'ch byla nna tit nejhcz
ci. nojtdidi voviinojs). a pros tutu
nknlnnst, ktorA k sy mpiil hiim u
?.enskvch ubycejne nopniiiAliA,
byla nblibomi jak u svy'ch spolu
.iicek. tak i ii ui'itoltt a slu?.obni
ctv.i v dniiK'. .leji nbliba docola
i vilozne plctrviilii strasiiv Ion
obral osiidii, ze z bohate austriil
sk6 tlodioky stalu so nojilacona
oirokyne ustavu; alo ona sain.i
s! zineiiihi. deji stesliui zAI'ici
tvaP, jeji vesely siidcli, eselo od
n)vodi, sinkn jem' prozpevnvA ni
ii lehky tnniMvv krok zinizoly s
eleantnimi obloky, klobouky a
sire vicky, klere mMa tak tuzo ra
tla. Yuci jojim zjickAui stiiki so
z ni volnii dospelA, mladA tlAnia,
iisedlolio, zdrzenliveho chnvAni
ii dobrovnlnc zf'eklii so svelio po
stavoni jiiko "krAlovna skoly."
Tnto mistn po vhodin; pf'ocliodui
(ti.be zaujaln doora kterohnsi bo
liat''lm loiidviiskohn nov sonoo,
ktora so svvnii poiiozy jdytviila
jak jon liiolihi. a podlo vvroku
i Kiieiico liiowiltovv nvla novin-
noii. ilobroinyslnou ovci.
Alo z tolio niktorak se nestni
snutlili, .( by Madolina tento no-prizniw'-
svuj stav nebyla trpec
pooit'ovala. Tajiu" proelibi in no
lion trjiknu slzu, po kolik lmdiii
lihala nespic o sve" iostoli, cn
jeji diu.ky, jich?, hlavinky neti
ziln nil, noz zitf'ojsi ukol, spaly
1; 1 ;i in". Ku ?.(? nevAznd slovickn.
k;izd leditbylv )ohled, kazdA no
lalrnA novsiniiiost nebo bozn
lilodnost zatlinily so ji do tluAc
jako ostr zolozn; alo nna niktly
iioodinlouviila, nikdy necinilit nA
mitek. .Ion nahlA zineiia Utrvv
prozrazo vala v?.tly jeji city; silt
co pak bylo pan! 1 larporovo dn
citti inlade, chudo tf'idni tu'-itelkv?
Mittleliua, to btitli?. zdo pripoim
mi t o, iircit' iini vo diioeh svMio
siesti nikdy nopokoufola so k
platnosti privtsti sve prAvo; no
hot' uie na sv''to nobylo ji protiv
nejsi, no?. m'plMjomno vjovy. )
bycejin"' spokojovala so tim, ?.t
IiiipadnC1 krisi zabrauovnlu veso
lyni sinicliom anobo sluvom ?.or
tnvuvm; jeji volmi siiadnu vznet
li va poviilia lokulu sovSeho ha
miznoho. I'M toin mrnky jejiho
nobo uooioki'iMiuy in s.pusdiem o
bjevily krointdyc ja(5 hlubiny j
ji poviihy. Z Madoliuy. one skio
tn in1, ina;, zpola za chuvu slnnzi
i tiidiit ucitolky vv inula s
krninobycejao tdratnA, obozfola
u shovivma osnba s vtdkytn so
heznproiiiin. ktora od lAna do V&
coni opiiivdov a natiiAliave pra
eoviila a sotva jesto plipoininala
voseloho, laskoviichn, lohkoinysl
iieho uiotylka. ktory v iiroslych
devil i lotcu'h pb'tlosboh pnlotn
vnl ?.ivotont tak bozstarostne
dot pry noStsti, jak pravi so
vvbonioit sknlnn. aspnfi pnkut
I e M.nleliiiy est in y , I nl n
disbnl so nNVedciln; liebnl' mla
I A la tltkii du'Vi'vuo pnv.nosla
so Inn luernit, jal.nii cn do limnl
iivch HVvch puiutM'u klosln. .
Kupiloln tlriihA.
VZI'OKI'A K KAMK.V.
Opet liiiliuly IM inoHioo a slAle
est"' I'ohert W'oHl iilooho o sobo
lietlAval slvsoli.
Inli iizknsllivo a piny ntVkAvA
id sloduvnly v lech dneeh m i je
hn dcery ktiHtnato nice Solinv,
kthknliv pli siiidntii rnztlAval.i
Inpisy dosle pro cliovnnky! I o
ilsy. ktoro p't'd tim v?,dv vfiomi
ony rodiny byly znbrncenv, o
huiiilaxany , bit i tnucliuvAia a
zdy ua noiiinu svnu olAzku dn
slimila pol,u?.di lute?, odpovr'd'v
No. .Miulelino, pro ttdic nodosol
zadm dnnis!" anebn die tnhn.
jak damn byla nalozeiin: "No,
pro sliviiu 'ohIo u nio!"
I'M toiu so sak v?.tly paid liar j
pernvn, scilid zii ohromia m sa
mnviirom, naklunila, pnlfAsIa
s mi lelikv mi hed Abnvnii ka
lef'omi a na iiilatlnu iioitelku po
tliViila so niinm. kler zrolelno
yulovtaaly. ?.o lakuvehn chna
tn iiauojw uosclivaluo. I'bnha,
sklamaiiMiil nntloioini ztrvznoua
.Mailoliua pooit'ovala pak pnkn.
do v sobo ?.houci loiiliu, vyskoi ili
a uleci a no.traviti ani jedino vi-
unci pnil loiilo strcchoii. .Ion
itlyby provedciii a spliienl lech
to pi-am nobylo so stavelo v co
slu tnlik iieprekunatoliiyoh "alo,"
i Ida vne elika nrekA?,ka. ?.e no
t''dola, kam by sla.
A di'iinv lliirpornvy, ktoro
znalv Miidolinu Wesluvu ncenil.
Homely ani nojmensiliu uiiivhIii.
i prnpustiti. MladA tlivka oira
ovala skolni so.sily, linkovala pi
fciiiky. ilnlili.olii mi prAco .acek,
sinvoiii, zbavovala iIAinv cole hill
ly obli?.noli a una vu jfcich praci.
lie zvlAste tt nejhorsi, vyucnvA
in ziicttt cncic liudlie a tn koriinn
aln vse; a za lyln vkouy node
slAiilii plain! I'rAvo iiaoink, fi
litelky uslavti iiiiplneny byly a
spoko ji v in pncilem, ?,o iirokazu
i dnbrotlini a kdykoli jojich pfA
elo uziiAvali, klorak jsnu dnbro
inny ii jak kresl'itnsky jodiiaji.
zo Into inlatle. utiolio a nest iisr
ne (icvco him 1 1 ii selie, vyslvcliiily
tn bliiho'nliio si samolibo.
Selina, ktoro bylo clyMeol lot.
ypadala jakn vosknvA lout kit,
ktora lezoki dlniihn mi vvsluni,
vzdvchAvala pak tio a iniiinlaln
os o ptiviniiosloeh clovekii, co
Madolina snad prAvo v te?.o olivi
i lionalit svou iiojnopMjeinnojsi
pnviiniost, zo zininoim jiz hroziic,
iie.bidne a ohorobue iinj-doindi
o oliovanky tlo postole uklAda-
la a uspAvala.
Mylyt' tyto deli, tilt rozmnzle
ni tvorovo", ktoro' byly jesto. pH
lis ma bi, aby niolily byli vl-udony
lo obvykleho skoliiihn :i tlnniAci
hn radii, uplno iiroiiecliAn v Mil
elino k nsetrovAni a pod tlozor
vsoolina zodpovotlnost za no
ponochAiin vvhraduo jon ji.
e v zinio a striisne niriizivy
don, co opet jotlonkrAto vstupiijti-
me do Skolni svetnice Hiirporo
vych domu. Spory ohon v kain-
noch z;i (lrAtciiott nifizi jon uedo
stiitecnC zahMvA ohroinnou pro
storu s tolika oknv a tlverini. Vo
vtdkt'Mii tout sAle z velkc Asti je
znna jiiK v psinci a zaeUy proto
dvoji radon shlukly so kulein ka-
nien, kdo tlolaji pokolny jiovyk,
je?.to niktly ruin iieiuluvivA jich
najeiluon, in?, clyry. do to hluk
jak by si tu vrany byly usodly.
do to liulliodiiika po ciiji, kdy u-
pine jsou saiiiy sobo poneohAny
i ony It chvilo pntiziviiji, aby si
nnhradilv cole hntlinv stAli'ho
inlceni a frniieouzskd konvorsii
Ziibavii je volmi neiiiicena a
tu a t it tn i poiiekud noiihlitzona ;
nebot' kroin .Madoliuy noni pM-
iiuiimi ucitolka ?.AtluA a mohla-li
ona viiboo za uoitolku b t pova
?.ovaiiii?
Sta la it vztlalenejSiho pultu,
skloiioiia mitl kHdovou kresbu,
na ktor5 pracovala pM sveth
laiupioky; nobot' plyn vo .skolni
sveinici iiobvvnl rozsvocovAn
pfctl jail sestou hodiiioii. by bit'
chvilo sotimruku tak krAsiiA, jak
spniive fitlitolky fistavu asi ii va
?.ovaly a zarovofl tak lacinA!
I'hli v kumitoch bylo rozstYira
no v tak jusiiv pliimon, ?.o tvi'ih
a postavy kauina obsiupujioich
zbozfiovatolok oluio bvlv zrotelne
k rozozuAnt. Zvlast jasne dopa
dA svt'tlo na Izabolu .lonesovu.
nvnojsi vh'tdkvnt ve sktdo, ktorA
sedic na vyvvsontim sodatllo ti ka
moil, jako by ua tniue vydavala
svo zAktuiy, prohlasoviiln av6 n.'t
lozy, rozdavala dutky aneb slu hoc
svo pli.nt'i svitit iiechaahi. do
brozut dlniilta a tonka, je muji
tolknii znaoni, tdtnutoho nosii
dvou malvch, hiiedvoh, zivth oc
u ji'dnoho utillionu pill. Alo jo ta
UtJ inajitflkoit volkt-Mio poittt ob
iiiintnich oblokii, uoobmozontJho
innn?stvi xydojii'.'h pcito. t
In hn sobcvi'dntni a iiejvelftiih a
iicjariidlejftfi'li ruknu v cole M;o
le -
t'slin I larperuvvcli je poii.e
pin b'li huluilvoh litlf, a Izin n
tec. kler nubyl NVt'din Jmoni ,
nun unriiiii. pbil ni, aby jelm tlco
rn ze VSoho tin KM' le inOla koc1i
tin tn iieIepii. Mola ho in il vSo
mu, pnivnli Soeh whnd vyucn
i .nu, incln "Inli ychnvAnu v it
hoc ink, Jnko by byla tlcornu no
jakelin iivody".
Ia die Inho ohdrzida lake svnil
ln.nicl a hodiny n nejdrnzsii-li u
eilelii; ule v ctdf Jeji podNtnlo ni
kdy uebvlo nlc v ndHki'dio. .leji
c!i,na zapnuila prilis iozde a
inn Ha mu oil prirody noni unda
ua a je KtiA.
"fi'okiielo, holky, noni Ii to fa
aioHtd, pnmy slime II hI, ?.o za (It
sot tini budetue opet joiluoil do
ma?" zvolala, ubrAcenn ko Hhnr
mazdoui.
"lo tli'iv budo jcsli slavnoHl
na rn.lnin euou h luiiot ketn," zvo
lala jina. "I'nLlld In noni Hkntice
nn iiernilu bych ntlluil."
"dA tnkt' no; dnufumr, ?.e In bu
do kapilAlni smiikIii!" otlvclila
Iz.i dnncsova. "My slim, ?.e bade
loiilnkrat hntliie uitiuhn in I at I veil
piiiiu zdo a lako. jsom In slocne
Solinc ji?, dala na Hiuzinuenu'i.
Kdyby jsino imMy bli jon Haniy
uii'.i Hcbnu, bylo by skntla vyloh
na vecol i a ntivveh Salu, k lory oh
jsino si k I mu it opalfily. Noniy
slilo takle?.'"
"W'tdl'erlnHovo, kloll by va ji
pokazde zvAtti, pl-ivetloii vzdy
dva tli pAiiy joslo sobuit," pravi
la I'Mo. "I.oni pl'isol n it i in i jislv
pan Wynne, kterv lined snirtelnr'
so .ainiloval do Matloliny." A po
zvotlajic Idavii, pravila tIAlo:
"I'anial ujes so joslo mi pana
Wynne, Madeline? I'ojd' prec
scm, al' so 1 1 a lobe pndivAnie, rA
da bych vidola, jak so oervonas!"
'I'iin Wynne, pMbd lrotla
Wulferloiia?" zvnliila Iza ?.ive.
"'Poll advokal, cn pr je lak chir
tl, jakn koHtelui ntys! XemA pry
.ni halof'o a pa pa si nepreje, ;i
bych s Inknvv'nii lidmi zuAinnsti
za prAdala. 'ilo irec, ze jsom bo
hiiloii dodickoii," dndala dicchla
jic so, "a piipa mini - "
"AC so Ivitj laluiok jon nebo
ji!" vpiidla ji dn feci I'Mn s voli
tion tiezoineunnsl 1. A IV lllltzos
byl roviie?. Midnn. 'Pen nihitlv
pAn so na lobe ani ncpodiva, po
kiid budo Madoliuy v pokoji. A
snad ani vttboe uopMjib. Kdo
pak byvA nbycejiie .van: Suns
lernvi. Wallernvi, Ifayitnvi - -"
Miiny sprnsiy lid, piiivila ji
nn, "in vsochuo mnhnii livli I Mb
tllo svelio Knisobii sliisni; ka?.
d)'ni sptiHobem jsou tlost tlobf'i
pro pies v divcini fiHlavu; alo
vonku bychom so k iiim ani no
zitiili. Ah.'spou nine bv iini iicun-
piitllo, a byoli ho s ii i in i pozdravo
Vitlii, l.dyb.voh ie iioktle iiolkaht."
1'ii Iniu mladA dAiiia velkninysl-
uo )oliodila lihivou na znd.
X;i konoc ziivziiolo hlasitA slo-
vo, kton'i ka?.tly jiny predinol ho-
voru zatlaitivjtlo, koiizolno slo
o: ''snly.'' (!o as ta neb tlriihA
oblckne? (MAzka lit rnzpoiitiilii
azyky vsecky. detlmt jintfebova-
l:i iiovyoh botek, ilruhA rukavi
oek, Ift'li zas za to, zo Initio po-
tn iliati jiri cosAni, chlt'-lit si ' vy-
pujeiti od jino vejir; alo vsitn
tim vesolytii slebolein proiiikal
vitoznt' vysoky, ostry hlas Izin,
Ktrt iiiidseiie popisoviila zivii
tok Hvych novyoh ruzovytdt salu
'Pod' k hlouckii iif-istoupiht tak
Mitdolina, ktorA vypatlala bloda
a triudiliva.
"MAs li cornou kndu mi prs
tech, tody so iiino netloty koj !" vo
lulu Klo. 'AIo pokni prec. co pak
tv as hodlAs oblt'-ci? I i H v oblok
pod Zi'iuiinkou, ze so pro tobo vi
co noslUhl, tlnuice tl vzaly."
"XcinAiii niii'lio, no?, svuj cor
n Kasmirovv obleu a to ztto:
otlpoviVirda Madolina, pozvotlajio
nsunioloii cornou zAsttrti.
"Ony must ti oblok koupiti
lot' i jon k vftli slusiiosti!" zvo
lain l.abola. "Xoinohou to proee
nocbat cliodit jako ottiianka
. zdyt by so musely suin.v sty
dot." Tu Madolina so zapvMln a?.
po ufii. "Kdyby jsi to plijala, rn
da bych ti jodny zo svvch sutti
darovala."
'TnkovtMio uubidiiuli jsi si ino
hhi uspof-it, lzo." vpudla ji do To
('i Klo s obvyklou pMniostl. "'ik naiiobycejnein ro.ciliMti sosuinil
to zcola doblo take. Musili Mado'M na ntrunu, byla by skoio (
luia obl(ci jou ty svi conn'' satyJzhyln siuyslu: dcery pnbih.tlv smii
ti-n htit'o pro diiicice; alo nt' oblo ;u tain v pocitu svo tliilozitosi i a
co oo t lico. v?.dy budo vypadati
jako daimi." KoztiAinka ta provfl
zona byla tak v mluvnyin pohle
(b in ua lzii .lonesovu, ?.e tato
niela tisio cliitti uchopit volkou
lahov iukoipUit tin kuinnoch sto
jici a liuditi ji ua volkou kulatoit
hltivti Klory blowittovy.
"XomaS so co pro muj ubor
ioilovai. Klo," iokla .Madolina,
lilodajic pro svo ziinou skhdili
prsty toplelio mistocka na zAsto
nt' u kaiiiou. "NoiuAint' pra?Ad
inch sati'i zapotb'bi. Slocna Soli
HH (Hies I aim mi I eUlii. nbvi h .i
iiiico, klord lirnjl, zopnko..il i
irnln;e liudii miisil hiAti k tan
I."
"Xeni li to HVolilA hiiiiba!" vti
Inly divky v colOui sbtiru. Tv
Hkrblico tdlloji i loch pel tJoll.ii i
n t oby ojiicho piaaistii upn
Ml!"
Me liilcl.fi povaha jest a zn-t
no iHlsl.tui nnvahuii: vet n i
tech in In tl veil, iiezkvch tvnrt'i 'I.
Mn so k iiAznrti, ?.e Mndelimi a
oji pokiiA hhivinka za pi, no u
iiejlepo budo UMihnvAiin, u .
vein HoHliledAvulv In ani za i.u.
laliio, pakli lake jliivm, . imi
ininily nrci vlnslni svo malt' n-
Niibky, dAna budo pMlo?.iluHl , aby
Insly k plntnoMli. Vedr-lyt' velinl
Inble, jakA vyboila jim plyne tt
skrblivf'ho opaireni nfi'dHtii vu-
tivch Pkoly.
Ale co piik si pnlom jiot nt?
ian Wynne?" tA.iila ho h posmi
lie Inzeiivini rlv hIociiii Do Vi 1
elke, blodt'i devco h vhiRy bar-
vy dskovi roviu?, Inkovyml hi-
sni in i a vyHokoniVHlnviii ouovtk-
tiiui.
Snad budo pak (aiiditl u to
bou," pravila Klo.
Vile pleo, zo liAm noni tlovo-
lono mluviti o iiAnech," viadln
tin tnhn kloiitsi mlada divka h
volnii vyuiivajtcluii zuby u vulml
I ii by in , bilym nopnhodln vyo'
MU Hiuooni.
"Illnuposll!" zvolala l.abolu.
"Mliivlni, co ii o ceiii tdtci n kdy?.
lei, in In vltti o pa mi Wolfortouu
,i, panti l.nncym, paint Saunta
ovi, patni Kuineiovi, pauit Fcr-
rabym, panu AriiiHtroii;ovi "
.liik nesliisuo, n:iiroslo iiesltt-
hiio, nni iiiiatio tianiy; ozvnl so tn
pfisny hhih, tak ze vsoohiiy ulek
nul ho i.arazily :i jako HtAtlo vv
pliiheiivth ovci utiknly otl ktbtt.
KtdikrAle jsom v.'im to jia Tlkii-
la, jak nosliisno je vest! tukovy
In huvnr! .li?, viilim," pri torn pfl
nn( lozhlcdla so kolom, "ze vain
butlti miisil odniti tu pulliodin
ill vnlnohn ciiHit po Kvncitio; tie
hot' jiz vitliin. ze tieinohu ho nit
vas Hitdohnoul i. .Inciii h vAml
ve
Inn iiospokojona, alo obzvlAS
" pri toiu so ohlodlu na Hohn
niivylilelio lirisiiiUa, "s vaini, .Mil
tlelino Weslova. dsto pfeco jt?,
sla ra tlt.st, abyHle vidola, co so
sliisi u co so iiesliisi, a inebi b
e na ostiilui pustddli. Namisln
Inho shledAvAiu vas In sucasi m'
nu pM .vast ii volnii tiosliisuciit
o uiiizicli. .it in iiroziio: .Mnioe
tlovce Viiselio poslaveid imMo bv
proee vice dbflti slusiiosti a jselll
proto hlnboce .iiniioileona.
led' jdele; je nejvyssi cas. aby
male Sniilhovy byly ulo.ouy mi
liizko. dak jon to pMchA.i, ze st t
le niusite byti pamatovAna n.t
svou poviniiosl ; slioucilii jetio
vato.
Madolina otvirala Aala k od
po vedi.
"ZAtln'! odiuluvy; znAte tlonui
n pravitlla !" pokracovala paid
llarporovA, neprrpoustejiiJ ji k
slovu. "A ostiitni tod' at' rozni
ti plyn a pritcuji!"
I'oznit h a horlivd siiskAni mla-
dch divok mozi sobnti liAslcdovn-
lo. Madolina niiirno potlacoval.i
slzy. OdeliAzela s palcivym poci-
loin iitrpono klivdy a nebyla ton
lokrAto h to so opanovat. DttMo
zapadly zu id do zAinkii noli h
ruchoiein, preco h j is ty in slyftitol
nyin ozvnkoin jeji iiAliidy. I'oSo
tily to popud, ktoftimu poiiotile
pnvnlilii.
Myla ziivolfina zpet a volitob
sky naponienutn, aby "iiozapoml
nala, kdo jo, by otlcslu z pokojo
klidno u tlvuro za sobou zavtela,
jak so ua dAmu slusi."
Cplne pokofoiiii u zniceua od
ohAzt'Ia potom po druhtS!
Kapitola tfetl.
NA 1M.KSU.
Voliky don slavuosti na ro
louconou nudosol. Jakt pMpra
vy so k toinu kounly! NojprvtJ
pi-ivozli spoils! u vypujcoiiMh ?.i
till pro spobvnost, pak dosla za
silka sklonoiKlio a poreiilAuov4
ho nAdobi. IMAtoltl a pMbu.ni bo
hatsith ?.iicek poslali koo s yte
krahiiMiii Uvtinami, a mi konoc
dosla vo vysokdnt voze hlnMii
voc . ktiebai'sktl skoly, c.i re!
l'anl llarporovA, jeji? cope, t
nobylo ani ratlno, s niini e po
tkati anobo jo oslovovati. .ivky
po rauuini vaji odobraly so do ho
ejsiho pat ru, uby so tiiui pubnvb
ly, jnk jirAvf bylo uioziio, ;i so
pMstrojily. S jakou rn.kosi bylo
tu novyoh Sunt rozkhulauo a ru
knvicky zkou.iony! Kolikruto by
hi tu slysAnu dulc?.ita. alo so
zdiiiilivoii bozstarostnosti prolm
zona slova: "Vypadns brnzne krA
snA. ma nojdriizSi! Alo lokni mi
jou tod' .cola u)Minnt. jak ja so
ti libiio'"