Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, June 03, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HUtorUl Society
1H
JL A. JSL
Ji
ll&NiK XII.
Wlljlttilt, NKKKASKA, VK STIJKDl', IhNK 5. OlMVNA IMtt
ClSLO
I'll 'IT EL Lunr
Wilbcr, stfoda U fiervim ISIOU
.. ..1. ll-tspit(lkitt
mloktor vijthiviucl.
XTKIIKI) AT Till: INlVP OflMCMI 01'
Wi.i.ui:ii, N int., as Mi:rosi i.ass
M Al I I'll
Proilpliitiir rotMif' .
(I
drAhy Burintonske
vo Willicr.
OMAHA
ClllCA an
St. .( s7v77
i.LVVS' CITY
st. Lorrs
it do 'Xu:t uutt
Hit viciodii a
jilt
Ylak'j lyjfiiti
No i:t Donnf Kxpre.ss vyjma
n.-ilt'le tin Lincoln, U-
dexvei;
HE J. EX A
UUTTE
PORTLAND
SALT LAKE
s" ei;aN('s,
u do oXsrli in "'
a ii'( nil Z'ij i Iti
V Nebrasce jo ni'jhnie podel
reky Vug Blue, afi n;i Plat, Mis
souii a Elkhorn innoheiu Itfpo so
l - M.A if
I iiuvudu. .cjuiue poswcnu iyiu
Jsousodnf nase mesto Beatrice,
kteit!: jednou polovinou jest pod
vodou ii tia sta lodiii jest bez
pristieJf. ElektrArna bylo jii5 vo
ctvitek vytopoiin a einnost jejf
zastaveua. Mesto jest tedy uplne
bez svetla. Keka zdo rozlitn jest
11 a 4 mile po okolf. Lokomotivna
a tihelne kolny drAhy U. P. jsou
uplne pod vodou. Mly'n a nA.klad
nf iiAdraf drahy B. & M. jsou
tei: vytopeny. Osobnf nAdrazf jest
Mejto Jest bez vody. North To
peka a Oakland jsou uplne odifz
mity od pevniny a volAnf lidu o
pomoc pronikA n. do Topekn.
Ova neziiAmf uni utotiuli. T6i
tneslo Lawrence jest pod vodou
a vSuchcn obchod znslnvcn. PlcC
udolfreky Kaw jest pod vodou n
2000 rodin jest bosr pffstrcSf.Kra
jina mezi Kansas City n Topekn
jest jedine mores a farmeri s trud
nou myslf a srdceui zelf IctoSnf
rod v. ktor je$Uy; pied T 4 ".V
byla tak mnolioslibnou.
Ncjosiulneji jest postiJenn st At
Ka isas. Die poslednfch zprav jest
znacne poskoze.iO. Pcioir byl stnv vec( vKan s uty una icuovni:
vodou odplaven v pAtck v nooi a
nocnt operator! museli opustiti
sva stanoviste a po pas bi oditi se i
vodou nez dostali sc 11a such-'.
Z innoln'ch stavenf museli lidc j
by ti .'achrancni ve cluncch. lo
vouce ve stavenfeh urvan'cli
inuliy a v.m-cIi udsL mi
.cIkk! 0:11 dop j p ide.idfvek. Ylaky je2di nepravi-
I'lii, kteii' sticeno je-U ojskem.
Duo 2S. l.Wtna 1:61 p(U noci iifi-
nen byl nn in( silnon tlnpou
horalfl nAhly utok. kterybylnle!
vojskem otlraien. Kekolik vetiel-1
oft muselo b'tl poraneno, lei jsou
odstratieui. X'ojsko bylo rozmno-J
ieno, )oiibvad2 opakoeAnt utokfl I
t.l-.. t.l.... ......Iin..! .minnK! I
nn svobodu, so oiekAvA.
llvCzdAli objevujf opf-t nn
Marsu, nejbliS5( to planete unM
?.enZ ony zslaslnf blesky v rozlif
nj'eh figtirAch. TuntokiAt pozo
roval zunuieni tato Percival Lo
vel vc l?ln;slaff, Ariz. Jak ;:iui
inu, pnnujc silna domonkn, 2e
Mars je obydlen prAvu tak jako
nae 201111' a se odtud davA
nAm znainent svetohn'ini papif
ky. Tento objev ntlncn byl ji
pied vfee lely Lickovou obscrvn
loii v Cnlifotnii.
' Topeka, Kns., sc oznamu-
No 8!) Ii.'tini Kxpi'i-ss d(i Hi!'
iitrlci! Wyiiidie a d )
nil jih a -.apad 11:.V2 dop
No !)0 D'Mint (iMit)iii i-xpi-L'jS
do Lincoln. Oinaliy a
diili; na vycliod 'J: PI oil p.
No 1)1 Demit Kxprcssdo I tea
trice V ui'irc atd . . . .G .V.) odp.
vyjma nuthMe
RpacJ. jfdelnt a krcjlovti vosy na
vech ryclilovlaotch a zuvandla ob
Btarilvajf so na viech stauiclch vc S(i.
StiUecli a Kanude. Mupy, jf'.dnl
rady na eelt?m ystdiuu olidrzllo, kdyz
doptJete na .1. FRANCIS,
0. 1. A. Omaha, NeK
Ncniile opo.der.i
tolioto efsla zavineno bylo prcrtihcnnu
dopravou, nclio cxpresnt spnluunosti
nepfijaly .Adny naklad, klery musd
v urcity cas l'tl na nustt. A tak e
stalo zc -asilkn papiru ostala na cestu
vfee jak lyden a jine pomoci nel.ylo
mi licl-y tijiliM dm zc due
Jckat a "bl.-ihoftiCit !"
o NEBRASKA.
Nebraska pod vodou.
Viizno pohroiny zivehu.
delne poue mezi Lincoln a l)c
Witt.
Ilrozne radf povodeii 11 Neb
raska City, kde voda urvala kus
'JOO liilu UtoiK'HO
HOOD Mill bez pi-i'stiTsi.
'J.0()(.()()() nn nn ina.ji'lku.
7() vtIU,'cli lniilo nn sp:nluuli'
Nonzo 0 polrnvu u pitnou vo
dii. V Topekn:
'J.') ll(l) 11 1 011 11 lo.
1 n nni 1...., i ..... ;
'iimhid m . 11 nin v 11 . s. ,., 1 111 'ii
... , 1 ... .. . ... 1 , .ti d'e vypoctu statin delnicke
Mt'-lo Ik'." sM'llnn pi I lie vo- J , v '
dy. Donnna na iv&w znslavc-, l-ce!aTc bade tento stAt potrc-
uii. Skoda na ninjolku -JS mi bovati na letohin' iij 2 5.000 del-
linuii dollari:.
Mimo toho utonulo
na tiske
trate diahy 13. & M. a doprava , kusfl dobytkrii prasat, drftbeze a
po nekterych farmach ncostalo
Nem't' cloveka v tomto stAtc,
aby dovedl sc pamatovati na tak
destivt: povetri, iake panuje temer
cely rncsfc. Unem i nocf lije se
s hflry nenstale dest', pri cenu
panuje citelne chladno. Od sobo-
ty koli'sa teplomer mezi 45 a 48
st. a ohen must neustalc byti pro
tcplo udrovan.
Po temer cele tri tvdny pa-
nujfcf chladne de5te. boufe, lija
ky, kroupy a vflbec vsechno moz
ne fadcnfzivlii, na jake se dosud
nikdo ncdovede pamatovati, zpfl
sobily obrovskych skod na osenf.
7, prvnfho mi'sta nebylo v posled
nfch tfech tydncch na sAzeni ku
kufice pro nenstAle lijAky ani po
myslenf, ac to jest ten pravy a
nejvySsi cas. Kde byla kukuiice
nasAzena a vzosla. z.irostla di
vokou travou a zloutne. Pole na
nfzinach kol potokd a lek v celem
turner state utrpelu ucjw'ce, ne
jsou uplne vytopenn. Fotoky i
rcky vystoupily z bfehu. voda u
rvaln ornici, nebo uplne zniciln
oseta pole. Povodne iadi na
v3ech stranaeh a pilda jest tak
rozmoena. ze vezmc to mnoho
teplych a sIuncnVh dim, nez
ku prAci bude moci bj'ti pfikroie
110. Na tir.ioliyvh filmtec!) iadilo
tornado. r VUiuy a'.i.. j:im.: ji:id-
Keka vystoupila uplne z brehtl a
mnoho mostu jest odpiaveno.
Hambuig, Fall City, Blair.
Hebron, Nemaha jsou uplne pod
vodou a spojenf zeleznicni uplne
jest pieruSeno. Dolejsf cast' Lin
coln na Salt Creeku podel trate
drAhy B. & M. jest liplne ped
vodou a obyvatelo" uiuseli se vy
stehovat. Z nekterycli stavenf vy
cm'vajf pouze komfn". Zde po vet
sine bydH C.'esi a PoP.:ici.
I Uetsky easopis-'Zlata IIvcz
da", vydavany po p.ukolik roku p.
Svobodou ve Scluiyler, zanikl a
p. Svoboda ustu)uje s trpkymi
zajiste zkuJenostini o ceskem no
vinarem' v Americe.
I V Madison zeinfel vyuikaji
ci prAvni'k a byv. kongresm'k Ro
binson. Pohrebin iec nad byva
lym kole'ou inel Y. J. Bryan.
I Byv. k'uverner Savage dojel
si onehdy na guvernera Mickeyho
v prfivodu dvo nuvimifskjch zpra
vodajii a zAdal za vygvetleni vy
roku Mickeyo, .c on t Savage) za
sveho ufadovani prodaval nejake
statni urady. Nechybelo mnoho,
ze by se by li oba p.'moN'popadli
a ze Mickey by to byl odnesl, ne
bo Savage je pravi Hcrkulcs a
podobnyin spasiim prflis neroz-ami.
8tasiifi zh 011b a .
Lijiiky n povodnu.
Pohromou ton stfieny jsou
stAty Iow.i, Nebraska u Kansas.
V Dcs Moines vytopena jest upl
ne do'ejSf iM-it' uiJ-ta a 2000 lidj
jest bez pffstiesi. Hiavnf liraz
na levee se sntila a mnoho mos
tu pfes ieku 13ts M rxr.es bylo od
piaveno. Obrhod je-it iiph& pa
ralysovAu. J'zdi 'okAlui'ch vlaku
byla r.;:.-.ptji:'j )i-.'.:ja. 'uda v fe
ci; vystouppi j st.p n,;il nonnA!,
c' j-'sl bod, j.iT y fc a I
; dosud z,i i)a;nundv4. V South
1
I Des Moin.: , u.i -tdiloniu bylo od-
ani pamAtky. Na tisice lidu jest
uplne ozebraceno.
Podobnd zprAvy dochAzf i z
krajfl podeltoku Mississippi.
V Dcs Moines, la.
? inrlvyeh,
(J.000 hcz prist nssi,
Mesfo pliiiKlrovnno zloilcji,
hcz nnlivsi n tinier hoz potrnvy.
Skoily nn mnjetku jiMlcn a pit I
in 1 Ii 011 ti .
Xt'jnovejsi tclcgnimy.
Z Konstantinopolc se ozna'iiu
jc, y.c due 28. kvetna iadilbv ar
meiiskem meste Malaguird desne
zemetieseni, pfi nem2 2000 lidi
zahynulo. Tez sousedni vesnice
postfzeny byly castecne ton to
katastrofou a mnoho dobytka za
hynulo. Otras pocften byl az v
Konstantinopoli.lec skod zAdnych
zde nespftsobeno. Turecky vysla
nec ve Vaschingtone pravi, 2e o
trasy zeme v Annensku pozorujf
se jiz ode dne S. listopadu.
Virtuos Jar. Kocian vratil se
tyto dny zpet do New Yorku.aby
vyrovnal svou zalcitost s byv.
svym impresariem Arjnsonem a
prAvnfkemCIoptnemJcnz Kocinna
nafkl z odveAeni drahocennych
houslf.
f Leo N. Loewy, prvni pfedak
americk)'ch zidu, pravi, lo niasa
kracc iidu v Kusku bade n-.fti za
nasledck hromadnd vystehovAnf
ruskych Hdu do Ameriky. Grovcr
Cleveland, byv. president, infil
due 29. kLtna v Gamegie Hal!
v Nev Yorku o leto uddlosti id
a proliUsil, la Ainerika jako h'5e
civilisace a svobody rnela by ve
jmenc lidskosti protestovati proti
takovv'm krvavym nAsilnostem n
nfkrt a 4000 potnhu. Stat Kansas
prodal BflrAm v dobe vAlky tisfce
konf a mul a nyuf jesAm zkrAtka.
'; Dne 2S. kvetna byl v Ro
chcle, N. V. vlnkctn pfejet a o
kamzi e usmrcen James Brady,
povestny a obAvany lupic bank v
t(5to zemi. Pied 30 lety byl Bra
dy nejobavane-jsi'm a nejnebez
peCnejSim lupicm na vychode.
Nynf byl prAve propusten z chu
dobince vc West Chester a byl
pi prechazenf trntu zachycen vla
kem d rally New York Central.
Byl vlecen pies sto stop a hrozne
zjhaven.
V New Castle, Voy., lynco
van byl min. sobotu C. (Clifton,
ktery brut AIne a cliladnokievne
zavr.izdil stareho obcana Churclje
a jeho zenu. Rozliorceny lid vy
vIckI vraha z vezonf, dovlekl jej
k uedalckemu mostu a uvazav ko
nec provazu, zlocinci na kik za
drhnuteho na-tram, svrhl jej do
hi. Pad byl tak prudky, ze od
zenci byla hlava od tela utrzena
a te'o sntilo se do vody, odkud
teprve druhy den vytaeno bylo.
Bohaty iebnik.
' Ilukni'r-'ti oiini'l sLnrj .elui'ik, v
jlioz po.a-talosti naliv.cn1) pTcsdve
ste tislp. Xi'mffl ti'mcr li'ady. NPkdo
In p lituj.'. jiny 11 fm ) (ill 1 it titi a prcc
ncbyl clovek ton o nic lmiNf ne. velki1
innostvf lfdf : stuldiiji'. iliuritvL bo
lest i t" j)i a ubkloptni jouce blaboby
tcm znciiiilila zinfiajf nckoliv sf Miad
inv iuoIiou poim ci. Trlnerovo Um'im'
Jl'ii-ki' Vfno spiavilo by jim zalmlck,
ik . 1 f-hoti u inijfmal jiotravu a
j idii.uMiMii ii v !hi tM(!noii 1 duSev
nf. '.d!' 1, a ti'iuto spracovanf )io-
trfnyce y n.is zlvot zaisf. .Jak tedy
suudui 0 ciovtku, ktL'iy u.i tutu n;ni
Ii'-pt- iif!i zi b'alt ni)ioha jfsti, in'
niolia tf.Mti se zdravf V Triociovo 1?
tiv llorkd Vfuo uCinf la?d(''ho schop
ii.wn k j id! 11.
V U:l:ArnuVli. JPffa o zaiflit .Ins.'!
Tiii.cr, HT7 S. Ashl.md av .t'iilcouo.ll!
vt. W. :i n'.vmvth lidf be;j ohIJr ; 6
Vylcfuf vlnlty ctrdlty li. Si M.
DrAha Iiiiriinntonsk.l uub'f ndsb
d. v if vj'liody ftstajfofin :
Do fJototiu a Ipi't - :ii '.j (.(I .'10, Scn
do 4. i-crvf ikv. !i ar.it(4a. N. V. a
pft p.'lii .V) dii..' 4. a "1. carveuce. Oo
A'lanta, (In., a i'.p't ?:!:i U) oil S. do 7.
ITS)
o. uui
11
1)1
LIL11 1
ri
4
.1
v
1 A
i Kali
1 1 1 r t'rn In
MUbll
ed not ki
a 1
N
B Tel. Jed. SO KOL ve WHber 3
v chtech 26., 27. a (8. gervna'03
I
I
7. u('iisl(Mishi vscch Sokol
skycli ,)((! not vc sli'itn Ncln.
' p.iti k dm1 :! M-rvna v' iindiu vci'nr sclinzc A vo.lnfk'ui s oudeft.
V s.ib'itu due r iVi vna z.ivo.li nf Sok Jeduot v pail.u Wilberske yachtovnf
a p;.ik(.nf cli-iK '. ti .Vn'u pak v Oj era 1 '(un-u PaMia a Prui by divadlo
Pro iiiTaii y yous.
Pilvodnf vesolohr.t ve i tyrech jediiAmV.li od T. N.ihluvskr.
Po pl'ftdstftvoni bude ozn6men vysleclek zavodfi, tidleny
diplomy vitSznym fcntani a probornilnAm zlate medailo.
PO IDI"V.r)I,'JK iPLES1
V nedeli dne 28. cervtia
Velky vylel na zavoclisli v parku
k wemuz vypraveny budou vlaky Omahy, S( huylcr, Liiimln. Crete atd. Na vylote
provedou OmaZhke a South Oinaskc Sokolky a pii-liomfci pio.-.t(j(;vik.
nci;. I)(. ltaltimore azpM J.'13 i
ohm-no a nmie kiinfiiv wfinf
lv za obet' i lidske zivoty. Na st.i ., . ,
. r. , . I I . 1 ' '
mostil jest onneseno auen pouc
tnleto tak, -.'ly p; jfdn
neschopnyiui, trate diali a inus.j
zeleknicnf jou misty poU-oeny
tak, Zq nn iiektorjch odbckAch
musela byti jfzda dorela z.istnve
na. Jezy mlynske a inlyny pii re
kAch utrpely takti'z velkych Akod.
Na mnohych nuztech byly jezy
uplne odplaveny a hrAze pode
mlety, coz v mnohych pifpadech
nn d.lf pvistnnri ml van osud-
ny vliv. Vody vystoupily tak vy
soko, ze po 30 rokQ se to nepa
inatuje. Misiy utouul dobytrk na
ttrf immi 1 till w m ' m f r r uw 1
na n-liMvf a s'dfi. Z Ruska paki"1'.17-' ri" l 'vonce. Do D-croit a
. , . , v ... . . s.od 14. dOl.'icce. cmSt l'aul
doc.-.. 1 -pi uy. .m viAd.i bude u a .ft 14 W iO 4 21 c-c. Do Danvcr
vvpuvi i.'iui xida z Ruska ruzne -i'l-'o 1 I. ervrui u :w zMi, Cilora
nokra.' ati do .Spiin u .L $lc, ;o. do Pueblo
i- , l ii 1 a zpet I7 .tin, do lilcnw-jid Sjirinys
Athen, Kecko. e oznamu- npftt 23 5m. do oUdcn, ITt.ih a zpft
jo. la LiiuiJ AndiLV, itvrty syn W3J do Salt LakeCIiy a zpi't 3o.Vi,
stujf. PoW.:.1- fdd ;,,vodn v ' K-ck-'ho pauujfclho krilc. zanou-1 JST'-.I'f ?1"
v. , . , zpt t U11 Hot bprluii-i a zpet ri..-
siii. t ,t; . k U' pii pr, ;1 :,.ce j bil s princeznou Alic Batten- j do Caster -:i" 00. LMUy (Jlatf n). do
rozvodneuy potolc utomd (.inner ; bcrskoa, pravuuckou zomf. angl. 3"-f Deuvor a zpiSt o l 1 Jo ic
1 , i. ; r nntihntn i ji in, . v i K'rd'oncrt $1:.. n.i Colorado Spring a
L) c.i 1 r. porahem. krdlovny Viktono a neterc krAle 2,lfct od lt do ,0. CorvonPO .; ,,u.
Kansas. U Abolme vyst ju- 1 Edwnrdn. Matka jejf byla prip- eblo a zp5t o 11 do 10. 1'ervcnee $u
00.
t.ila reka ze brehfl a wtonila io- rn Vikinrin Hos!(v,Rk n otrr ,MS,n t rawUlco a zpot $.vi, do I.os
, , ... . - , 1 1 . lAiu.-lis upM JiJ, do San I)ioo a
vinj auiii ua uiiiiiicii a' iouis liattonuerg.iNcvesia jest
200 lidskych obydlf byloodplnvc-1 a zenich 21 roku star a takte5
no. iisKiiuti uenniKU uvio zasta-, buznv krA . rod nv nndickd.
V y.clciidit: hivn.
Po pf ikbrlii tniitky piin dy, klciase
ptiodelii zcl.iiiyui liiivciii, uilelull u.
majilcle doinu a iiAjcmcl za-e pubi
dek v yardccli a tilh'kilrb. A nd nils.
vliistut tel.) V Ni'fKit Kbilj" tak(5 olio
lin'-hii prolsleril, aby orany v iiin'ne
dol e lei 111 Miiiz e innlily ) koli.lvai I
s'tni plan 't ajMe. Trpfieii bidi
1 ) 1 1 1 bl. ivy, muli-ll ziOl.si-no il.'uy,
linisnjlcf 1 any. nebo ntokle udy, in
piartl jo-li ilnliii; z.iludi'k, -11 y.eni
tl l'ii 1 a m n'abiiiil, ji ,t, in di'ikaz. .
va.SL' Id'ev j" znct'lHelia. Pi.lfeblljetc
SVvcjuv Ki vecistiti'l. T ypudf
Icrvo i cbny 'a dllvij Id: k. , tvnif
ihim'i ei'i vi in'i tt-lfska'a pod jeho b) -liodaniyiii
vlivein proi.lMii' t Mo po( t
iioM- m ' 1 i a h( ly. 'I'lliyne mi.;,
midii tezkou rami na im.e,"' piriii ).
'Vipz D.ml.'inellr, Ark., -'a djluly hi?
pf itii'sy, alu jak ai'ala uifat Hevi m
va Krvefislit'-li , pf-i'stuiy sojf dei.!i
ii'.li.i spl leki.i.-' 'I'.ikoM: (iossfiilcuii i
cliodf jediio .a dniliyai. K du-,tauf n
iukunn'wli iii bu ro.' MiA piimo vjrabi
tel V. I'. St-vera. C.-iar Uapids la.
Ccna (0
Kuiidni (Irazi)ii
na pozemek N'aclava I'"la5ky po
psany jak nAslcduje : Vychodnf
polovina od sevcrvych. tvrte s.
32-5 siv. r. 4 v Saline Co. Neb.
z naifzenf soudu odbyvana budi
na Court House ve Wilbcr due
6. iervence 1903 1 hod. odp.
I' J. Sadflek, T. Sawyer.
.1. W. Sli.ibata, vju iiiivitilt4.
- oli.-luravaji
TOSH & SB.VWUKTH
Willur, Ni'l).
Maji iicjiiovrji pHstr.ije ku t''
!ioani a vkon;tvuji .ttroven ka..
ion truhLiivkou place na stav
2
"W"illo3Lr
BREWERY Co
VyrAbi nejleps'i, pravy iv:isky, vcob.iciic obliby dosly
a uznanv
iieza Mm
t
Pivovjir nris'opnti'CM j(s(,IoKonii!yim stro
ji Vn-Smt s!i'i"ok josf, zsunny odborm'k a y
nnsfiin pivovni-o iMnixiv.iiiojosl,;k vyrobtipivn,
lolto iicji-isisino JiMilon'uIu.
v Opofii llousti naskn ii Pn.'.clsy.
Kiciimi n Aiidcrl. Horcck n 3iiup.s, J.SIoincr
Tvrz ji Pospj'sil v; YlUmv, Jos.Dvorak
HwiSiinL ifili, aid.
Frank Rychtaifk, 15. J. Spirk, W, Beck, majitelovd
11 maitduleJlty zk-vov..tl u
SZ lott.odlhjc'.i .1 t.'o- i:;,.
Urn H7aracj'.,:j, JcliW. . uu.'i (
W riotnctii J-J!cU ulvd fvC:.l; i
g K.1sletlky. j,
0 ..... .
g beyeniy biiitei
S9
VI
v
V)
Phi
1 ini
ATTQP
(hi
.'MP
'1 VIM.
ledvin a jgt
F. J. KOBES, majitel.
Tin to dovoluji si ozniimiti et. vefcjnosti, 2o mftj pi
vovnr jeSt nyni dohotoveii a opatfen If m! ncjkpSfmi stroji.
XfJctMl jsi-m nakladu ani pnicc a zfidil pivovar tak modcr-
iii-, j k t bj lo, jen uioJno. Pivo rati ncni k piekomin;. Je 1
z.lrave, cUiC- a chutne, vafend pouzo zcsladu achmele a kdo I
ho jidnou okusi, musi doznat, 0 rovnii se plzonsk5inu. Mn
j.. .-..in .nuuuuiuiuu zauscnosi v onoru torn, m-jsoin nuccn
i-i'fK-I'titi se na ncssnanieho d-lovt-Ua, dnes tun zitrn tarn. Pi
vo k dobtsml od osmiSky aZ do sudu ; pivovafe i v hestin
cieh u Braver & Kereeubrack, IVdie Wauck n Win. Hall.
Spolehaje na dalU osLdcenun pii'zcu trvam v ucte
.... "
majitel pivovaru v Crete, Neb
ravy o velikycn skodAcli a po
-I. l..l..r-l.
i'll.l.rill U I V.. 41....
veno, ponevadz doprava poJtov-
iy-, j.'jO, i"o nil 1. do 10 eervctic".
CI 1. do II. Tpim do S.n Frunriska
a zpft la a do lC)i .nf do a zpft-lj
Dne i:ia II fervnndo Indianopulis a
Mesto Jackson, Ky., nalczA zi'i t -21 "r, '1V2 : a 0.eervna.
iii.-i.a in. ccrvna do hi u ills a
Zac!ir.inll u tK'r IP.', : T. -rji.Ii
vvtac imjiii rr . a -
it tinl.'4ti:it. I.-Ji rj;n 1.1'
j Jij ilcbo pfcl.rcnl tvi ' .1. ." : i .
i(l l.ii a iluUi itoM. i-nl.r u .,.:
(.1 vicl .i 7;itr.l!ost jUT. Sc lu'
dtjtc, zpiizorulete-li !' tu'
!! N.i pr iU-j vi. vtuch Khi'mVi.
lo.
ni nenl moznou.U Emporia muse- , sc Ve stavu neobycejntSho rozcile
i I ---J ' . . .
iv r.u:iy i.irw..iu -ii.jo..,i) ne,o zaiiajttn nyi tain sou! a ui ;i iut ,.numv. ti Va?.;lii.r.u o-
byti v icHftach a v.Vechua dopra-1 vpomocnym SerifcniCurt Jcttcm, ' mtni j.'diutel.
va na draze musela by ti zastave-, ktery zAkeine znvmzdil prAvnfka, - NVjlepif barvy na vozy a
na. VodAtua v Topeka byla vy- M.ircuma, sucastneneho v soudu Uuiry muji na sklade Shimonek
tojena a ohen pod kotlcm tihaSen, s trahy )fuv. Gobla. Jett jest vc vc-!a
Barvy na niastah' a s-tie
koupito nejlcvniji u Shimon,., .
syn,
J'i Karel lire'
ficahy Wkni v Crete, Neb.
2liUtni j-e'eo vtuuo so tcnioci i si, oef, uJi, nosu. krku
plie a .onsUych nemoef. Spravne pHspusobovriui brcjli nn
-! d'v'vak, ia iafizenou labomtof X paprsky k leiViu
.!!.;.. :, vU neinod, jako jsou souchotC', ncvvovJ nemoee,
Iwliiky na nohou. rakovina aid.
UPadovna naprotl jo5tg.
I efon: A 15. Telefon v dome: B 47.
Jv.ito na ? avoliini na vetikov.
s