Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, May 06, 1903, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n';i mm ..v.. - 1 wapr , "mag igrcaimragiammig;! 7S. i3 rf C3 51
i"'.' -i u&WTWV STf H n l ( 1 i H .1.1. eyr
M&sto a okres
t PKv;t' H' M ibv )
Hyl ur -n? veo. r-pt vnf MilJ
t pidal ttnt.t pi llti
ti (Mtl'vui rwr;.ln vAnelm nh
a p'ni t lull, pit!. t I t hit,.
in
tor, ,V .lottti jcn i sti.nii. ,,l v ' w i-jioiiniaticriHi, )il(03ti!ici,;utl.
S3 vrntila. yo.i.lcc- p.-slavtl ),-, 1 N ,,'A "Lc'L" j "V
' pod anrukil infru v obmwu ;oo.
I Stntl. Mulao pod.il X'ulost ku
Yov'o i neob) iVjne fivn bylo kntjs. r.oudtl iUl.ijc z.i i odMi'iif
lo im i. ni.ije. I VI m oberon- pozumku po zctnf. I'-ait. Fhkn
I PAIN EXPELLER.
JmIiio I iiinulijili iliu-filCrnl ummyili u Ji
stva dostavilo so sum. nby vi .-e
s.Mf .'trdvilo prvnf den mAjoy
Y nov a kr:isnv' zaiienemfslno-r-ti
I'vir a Popfsal, v ten don
pniu- nlovrotK!, luilapo coly tlen
ivtiii' spolecnoiti Kapela SlcpiJ
k,.a. ktc.l einf zuainonito' po
kroky. Ve vSedi ostatnfeh inf.st
n.tivli bylo plim a uelo pii
rnamonittfin "kozlovn" dotiiAdm,
kt. rV doSe' vseob.vne ohvrtly. '
Vity II nstal.t starA ganla
iAek a Placek, "Oak Palace"
j i .-wait li tueky a Mares;, "Ope
1. 1 Mouse" PaSek a Prflcha. ktuif
i pic I Icty v loin s.imein "k,f
in'clmlili, "15. & M." TWska a
i .uli, Fictntnuv Fn turn a An-d-tl,
lta tViv, dilory otuvfen byl
a.' v pondcH) John Stciuur. Ma
i io tu tedy sesl iYsk)Vh n jeden
n mucky ho-stinec. Nasi hostinSti
tt-s: vSeohccite pifzni a Siroko
uniosti i doufamu povne, .o v
obclit dccli na d;lc biidou pruspe
roati. Dih i . fcrvcncc zahiljuna bti
do nova doprava ruiAInf poky a
sice : Wilbcr dvc linie; dopraviNf
Anthony a Hinder, b'riciul tii li
me; dopravilt 13ralce,Mason ;i Mo
Witt. Weslern tri linie; dopravf
Diane, Fitcrnld a Jatnos. Drote
dv iiait; dupravf Ireland a Clif
ford. Swan ton jedna linie, do
prava Mum by.
Okres. komisnri povolili pros
vkN'lien protest fanntikn, v jielii
r-e'.o byl znamy zbrklt'k J. K.Lnne
z Mill, lio.JtiiHko.i licjnsi p.
Jos. Dvon'tkovi, ja.k se vftbec dalo
pravein ofokavat. Lttmvi by mil
nekdo poeptat, 5c tukovo vttl
garnf s )iuly a roi iaiu: bkand.dy,
j ike on n i vcrcjnost beohledne
vtiln:je, demoralisiiji mlady lid
tisfekr.tt hfiie ne.: vSccky hospo
dv dohroiuady. Divdne se, ze
Vacchna dosavadnf blair.a a kotn
pronntovani nenaucilv p. Lane
l ti nspofi ponukud pokojiiyin ob
ii lein a cloveketn.
cd
1 I
.iii
r Cf roin mmc h.'uu SmpivilAril:.t
i j ' ; -
Jc.lnu f. nn5lth f.citcr, UhrA Mutt by'l
IVMIl LXPLLLEHU Ir.n somy zsr.lour i
nrjlopiiho odpenu-onf rroli jiiriijEJii'
mun rlv'm nrilcllu'im nniliiMjni
)l i.So. n POe. ii Artli Irli ilrnil.il ncl plllc lirm
11 I if ll
M
M r. Ail. II r i rr-. I o.. -m i I'ari ui.,,11 ".iri
gv 3G ZLATYCII , :A VYZHAMEHAIll.
t c i
v.iuiiui;m. ak.'izkn,
Spi.li'U ,.'ii;i(ln( .li'ilimlii po jlil'illfrt v .
1 1 1 . 1 1 f 1 1 a I.l-slni v Itr.irtli Crcrk E.J ' "' "J1,
vi a popsanem jakn ili. 1
suv. vy:li. Klvrlft src. ,
.I'ovanvin io 'Ar. b'l.'iAk.i
jiVf iinf natok tut a .ti'i'in'1 ptao
vlaslnicke, jiabyle citott po.iu
pn z kumpensad.
Plus sborn "P.ivla Li-i lioa"
due t. tin. por.klatiy . skvMu si
vydattl. l-'esitry program a b.iaat
noini'ilo ptispil k vfseli n.'ilade
cetnvrh liortf.
ZdejUslxir Divvaii'l; "r'po'"
pf ip !iv ije so k dihtojii & vno Hi
v don dubenf htobn.
NAalodkum vdintSho poranetif
na pfpon zcinrela mill, tyden pf
b'raiik J,mafikovi. ir.anc;lkii fat
tneia ti PI. Mill.
Kndoucf nedeli odbyva Tel.
Jed. Sokol na Mrnsli C'reukn svott
jarnf z.'ibavn.
Oznameni-
'rfm'n iiniaiiiiiji it,. iiti.coiHt vit,
i ' .i . 1 1 i.t i... i i. .i.i.i i. ... i ...
na nskiii hilil ovt' a Wil.il li-li l.-n-i art iiari, lai It'po n-v. rutcili v jitii'lio LUlu
ih'lio. Utlo tir.iliy iM-at.'l uiravo!iy ttiftl MsiilvO iii-.llky .liny. Iiujt iMiuiluUivv gj
eltci'. aby ko piilil.isil. UdnyioM u ; ni, lili'ilnlclcii, 1iosL"0, .vt'tsumw.la
ihk SI, laidi liniti i i-clii IfKi it It villi vy, otiavu krvc, -vyrrt.ky a vficoliny i
a kvtMluy uM-trcnv. PfililMstc se ih- krevtii a ko?rif noltil.y. K ilostibit ve
odklailinV .'an M (s-l;. Iirolintk. v.v-rh li'kiUniii'li IH'Im. ro.eflii v.Malil-1
Ceski'i .rend hi.
(II nopamr'Liiyc'i il ill ji?. tritvasc
rra'lnl ; ilifv liyvalv to lilaz-ni' di'.ky
kovuvtV v iiloIrA Iali5 kr.i-u hvo i nlxll
vnvall, l k vya.ic7.u s'.tl.i M . I r ' i . 1 1 1
si zirailln, j iki' n at niilrAiiK' v kaA
ilu il niiiciiitl 'IVmrf ni'jU'.s( pi -
vfll svt'tmd ti'Af hi' KHilln trskt'i pro
x. "v.' v v va v,
9
txr.-? - ''cir-'n-.xjai
Z v I a s I tu uvih id k n
Tento mosicj zvriiio va,s k prolilod-
nuti zlisoI) ek-giintiiiscli obleku pro pa- u
ny a hochy zacoiiy. 3ctor6 uemohou byt b
pi'pkonc'my zadnon jincu finnou v mste U
CrlovllKllr I'lffjiintnf' y.vl(M l'i':
nniski- obleky od $S 50 do I J
Obleky pro mladfky vsi-cli strdn'i
od j 00 do V, 50
Obleky pro hochy orl 2.00 do $5
Ma picjete si ncijakj' obluk t:a
pi it. uilliyva v ' ; n" n f svoti srluVl v nr
di'il line 17. Uvrlaia llll v I liml. olp.
Vf m nli'.l ik, Sh'is il l. I'i iioiiitKHt.
.si (ill It'll 11 Jr.st, .liloncilil.
I'rank Itcny. tut.
Push'd 11 i vii le
Avknliv lint kaily I'loxt'-k prno ur
i:lt I si i'0 se s jrlio J 11 1 1 1 f 1 1 1 111 il .itl,
pMlil(( i'lk n I: toinu, uliy Mia rli'ti.N
i-'iHnv liyl- nivitytn I ft c 1 11 v.poiin'iin
t. . M nulla i'.inIp.i lila 11 il i.ilka
Vi'l'll lull lli'llliiljfuli'll iii'Iiu'ii 1. Nlkilo
ovActi' ni'i'lij till, ffdll-U hi' piAiibn in
illfu, aliv u(val .S-MTova ICrvci'tit Hi
li'. nt'li'i kily. inii poinoct 0110I10 li'ku
il iinolili mi! vysnkrho vrkn I li'ii'tn to
pllMpr-JC. Sl'Vl'll'lV KfVl'l'Istltl'l )n't.olit
prtjciiiti, oilt 1 .11111 7. tt'ia v.mm'Iiiiii y,n;ti
n ("MmI 11, rint k-ov lioli.ilSi si'li hit vy ifA
11 piivaiK v.st'iiliny inif.iny k pravldi'l- -3
m ak.azkn, navt'tfvtu nas a my vim
nmt ,j:i,..
1 1 iui 1 1 1 1 1 1 1 r. 1 1 1 1 1 11 .
ijeme tispokojctif v cct r i
NaJe zftsoba obnvf . j praviu'lto
4 zho.'A, klobotikil ;itd. jest tlri
uoz kd) koliv pied tim.
fa II" k TAW BT Wi h i
uspoial.i 'lcl. Jtdnota i-'OKOI
r v Sokolske sini na Brush Croclrn
Letnf lAtky na 5aty ni'jnouj
Skli votkfi cnl to do .',oc.
vlaJtnf li'ilky na .ivutky pi li
heih Abnu .( 5c.
Tplny vyber v hedvabnw 1.
latk.'ich na iivnlky a ozdob n..
Saty, kiasne voiky za nejui'i ii j -tf
ceny.
Jsme jediiateli pro zi-tik,''.
liTJl 'I I
n 1,
Ke .1 tit Iske
!!t SJ4'l4'.
Kotisnl Kauser v lrub!:i. ,'CQCCG
Zo Solingeti, Netnacko, dol 1 jJ
t,.V. K. Scvcra, Uwl.ir ItapUh, la. d t Zprava, .:e kotiiul Jo. O NaStHl
: Langer dostal sc uovaneliu Uon
V ystralia fliktn s tamnfmi urady
Vurujuiu k iiU'ho pruil jiikyinknliv t,0c. iasopis prinesl o L uirovi
poSko.ovibilin iiiiiji'tku v piiKit 11 re- '. ... . IT
J , , .... , ., , , ' , ,, . tnto zpravu Amur, konsul Lan
ky. Invent, stnliMiI.k.itipaiit iinl. I- rank 1
Skopuo ustiinoven liyl zik' st ra.ntl.eni ger vystavil v okn5 konsulatn ro'-
.11 ,Mtntn ii i.'.ftnwt. nhiM.n. Zit.iiII . ! w pnivo zntk ti'illtl UiU ItMiu, ki.lui ,m.,Mrin yu 11: o ,1:niKnm-"T:iknvv
..m ..r...r 1...... 1. ....''. 1 J
ji'Mt. nojli.pMm pittoli'.n nafifni, proto.i' ; I",' ' 't-" " - " .......i. nm.i,..-. rirmn ;,,
na.un.'pni'l.lul.njcaukiu.tinna... vm, cly SKA.lcu polroslan, a parkovn. a , nab tck prodax a fu.na (jm.
I ' li'k nemo mi yainitoy 111 spoiocimst
l , V. 11A K TUN, tilj.
lll'piK'lllullllj
r'uii ti'ii'Miu'' ;uly iiiiSt
iniiiiliily knj7. pnlili'ihipiiii' ni no do r
cailla it vitliiii" pli-t' lituni. liez Ifhku,
I inavi' k.niliy pud uMnia a h'.i (U' i ty.
Ni'i'liceini' Milt 7. prvii. zi' ji-t lo nils
Farmy na proclej.
160 akrii pekneho pozcniku v
0I1 Ni'l. itn. Ii vill inzmv i lilm'Uy, 7. , . , , M .
. ... , , 1 . 1 .,.,. .11 Lincoln prec. 4 mile od Dorches
iii' 10. switval par lo.kli:li out. roiid- 1 '
lo tiiitn iene do ocf : .t i iii'inoi'cn,
iiu'-j --i' na io.nni." Ma pravdit. Po-
. I tii lnijoniL' Tiiia-mva ,i'"ii('ho liOiki''
i 1 J
tin v(n, kli'ti' vyi'Utt k if v a tim i!i't.
ter. Dftm o 7 svetniefch, staj 4
pri 40, sy')ka a jine vystavnosti.
'5e dokonale ohrazeno a krasnd
Oi.lkV'j -itani" MMipf't. ii;iliii' ri.ib ym a 1 vystavnosti ; pouze$85oo.
la) jiisiivm iiiln lest pinoi'in' yslf-' , ,., ,.
J ' ' Sn iitrn v V I tut nri'fmlrtii
Proti liostinskemu Kasparkovi
v Crete pod.in byl protest a licen
se nebyla ma prozatfmne vydana.
V protestn df se, e Ka5p;irek ne-l
ve.le hostinec v souhlase se za
ko it? in . ze sc v hostinci pustnje
lniardnf karban, opojnu napoje
prodavajf se notorickvm opilcfim,
nedele se znesvecujf a hostinec
ee e noci byva otevlen. Ostatntm
hostinskym pp. Jelfnkovi, D6di
covi a ' aflkovi, Jos. Maikovi,
Win. Kempkoi a Rallovi Inly
license vydany. Pan Trcki ob
chodu zancchal. I zde bylo na
1. mdje hlnno a veselo a pivolS
Kobesovcifskalo si dobroi ,')oest'
i chv'ilu.
di'k u.drarti( cdi'-lm tilu, ( r.'icu .ilio
i'tat roit a toli-iM' dncllt jcii tbnio It--kt'in.
Pn i' ' Pr.ilo. 1 vjei-I.i u'lo, scai
U zatvaci u-.tr.iji ii vjtvuti n von
krev. T,i nmiUiii' culyin I '-lf 111, u.if
vlakniM), Mi'hiif viiiv.lnf a ui'int .svaly
tuhyini. ' liki'ii n.'.ili Pifuioiisiii
.1 isif Trim.-;. 7'i. S. A.sh'and av. C'nl
rauo. 1'!.
Svatba si. Emmy Prfichove,
dcery p. Jakuba Pr6chy sp. Yac.
Pitlem, byla neobyccjne hhienou.
Slavena byla na fanne enicliove, 7
kde zrfzena byla velka tanectn' me
1 Hi
podlaha a cetna spoleinost hostf Si
venkovskych i z mesta krAlovsky f3
tn byla pohostena v5fm co hrdlo'&
r.afiilo. Snoubenci nak bvli bo-1 Ktj.'fo
h.itu cbdarovani.
1 Di'kiivzilani.
Nii'p-anu vzdiiva linito
vioitrj diky iiidii Svoj.in
v. 'J'.t V.. S. P. S. a (li
Hlno Valley Svob. Zodn.i
i'ft zti vSechen ufrxA pii
pohrbn naXelto zeniivli'lio
inauzela, olee aid. Strpiina
Hermann, jsilcoz i 'a po
lifebni obfady it k liny na
rakov. Vrnnci dtkv vmch
OMtatnlin cpiinili'tn y.-lin'm
daiTiim a diiikyirin tak
('etnyi-li vencn ii ctiiMfiii'i
a diky phitelain ;i it.
obciTH.-t vit z:i ink elki
uateii'tvi pii pnlirbi; 1:
dfk, kdu. nam jak-'-kohv
-i'lliy prokiizidi a j .U't;i
kidiv zp.liibcin v zarnmt
kn naietn .-on-tiM-i' .v.n
nam .'uli nil ji'Vo ' uete
MA It IK HKRM.aN
a rod in a.
Pekny pozemek, obstojne stavby
o asi 3 akry lesa; ponze $3600.
Farmy na prodej
Hit) iikn'i 4 nidi! .ui od Witliur na
Turkey CroOAii a akr,
;ti ak i ll krastti'tio po.etiikti, pal mllu
od Willier jiliozilpadiitv od ivky liij;
Mine 7;i S4.'iOO. Nove stavliy.
' t.ekei 15 Swan deek 1 inflo od
Sw.iuLon II'JO iikru za ?.") akr. .lest to
jedna z iiejlepSfeli fare.in v okreiu.
100 akrii v Hruli C.vek prec. tl mil
zaparine cil Willier. w; sluSnvinl ftav-
liiinil za S'JOUO.
Vice jinycti pozeniku a doinu niiitii
levne mi prodej.
Mam na prodej iokrasnych
itvrt sekct pozemku v Thayer
County, Nebraska od $30 do
$35 na pohodlne sphUky.
Ocliotnu vani v.dy poMonzi
J. F. Spirk, Wilber, Neb.
110 11-
vodeno. ) Na odvetu toho vyvtsi
la'lirma ona za okno sveho obcho
du smenky Langrovi s li'ipiscin
"Na prodej lacino.'' Langer list
zaloval a pri statu' byl pro ur.'uku
sotidu odsouzen k poktite $7 a 3
dennfnui vezenf. Jedna zprava po
zdejSf df, ze krajs. soud trest zru
sil a jina ze Langer trest nastou-
PU;
Trzni .pnivy.
Pscniec 15 a- 40
Kukuiice .27
C)vo 2oc
.U'ciueit
Alo 10
Vojec 10i:
Miilo He
Cil.ttlc
Praiiiliory Inibl H
Dobytek liovezi 1.00-1 ill)
l'rii-iiitii OS")
Ilitsy ..' .' 07u
Sleplee 08
Kriii'iini 11
Kiichny o7
mm m
E3
1
I
11 Ufeife
v nedeli, dne 10. mi
L . , fc
ZniMtek v I h"d. odpokdne,
) 5 1 hi r,e i li i ( nl ji st j i st a rat, (i.
Vyborna luidba. N'stupiie j;iko cbixejiiiv'.
c9 I
lP
X ili
ill'AKLL POSPfSlL S TONIKLM
AKLL POSPfSlL S TONIKLM
TVRZ EM
na prvniho k ttcticiho tm'ije
piesfdlili ohslinskcu scu zincst
do novcho hostinski5ho rajo.
Vecko novd a pitiva veho
jenom my jsne dojcata ta stai;i,
u nas 1 nzcy clitAi,i n vseho rid ho.
kdo sa m o scle se ncpostntd.
Prijci'te k nam a veselte se rufe,
co je elovek be. veself? Kamen
jen zas za Kar.em a Tondou spiVjjte
. i i i v v VI 1 I
a tau unuiz ;iz n:i vt-uy Amen : 's'
f
-e-c-ii 7mi rr-n t'r
T-iiiinilV 4 v w win na;
;. . ... v
oznan.iijeme timto, ze na
sji detne ob;hod v hostinci ?
''City Hall". Dekujfce za-
roven ct. pifznivcfim a pf A-
telittn za prokAzanou nam
vsechnu cnu pffzen v le-
S). tech minulych, vynasnazf-
('?3 . , v , v , , , fe5
0 me se jako vzdy prAtele g
naSe uspokoiiti a poctive
JO v lcm pffpade obslou-
ziti. Nadejeme se, ze po raj
Q tak dloulio osvedenA pff- 4
zefi nam na dale zachova
na bude, trvame v iictS bsi
(31
-Ji.
fjaiek a Place k
hostinJtf v ''City Hall".
Pri prudkem vetru v pAtek mi-
Vot'ojni diky.
Snizene jizdue u'a dr1ze U S 4
I'i'isitlviit v Jsiiicoln
Dne I 5 kvetna lfstek do Lin
coln a zpet na vzdAlenost 50
mil, za i a ctvrt pravidelne ceny.
Due 4., 5. 6. a 7. kvetna lfstky
fcX Jo Lincoln a zpet za iednu
restu a tfetinu na vzdAlenost too
mil.
Do Portland, Tacoma a Scatlle
Kli ' $ - 5 - Do San Prancisko a Los
-ngeles $25. Do Spokane $22. 50
Dne I 2. , I 3. a 14. kvetna do
Zda A'zpoineucto sotoe
na znanuHui neho na prftele vo sl;re
la-ti, kiery vilni svi' doby pomolil
doliri.u liidiut i skutkL'in uelio i pe
ne.y ii iia)eA -o v irudiiyeli puinf
rocli, kily v.ini .e-(Jol)i; vide mz o
krat'ie na nine, neliojii db.-taia
vain zaMlky peia". (1) Ceeli tiej-spo-lolili
w-ji.
Mii tn na pii.dej kr.'isfk! farmy za tC
yl:odii'i'li 1 i.daiink. jjr
. istiiiiptiji ty nejp iliiliilMjM po-
jihtiiju-i -poli'.'iitibti a oiistiii.ivau
w $0mm teei
rrS.c prijcM-.aul ss ucznst.i
v ll!-.:'.'fc. aby tea piluy
(iclii:; bjl zdrav.
V.
5r
1,1
roniiic itm, intyi so u::iv.
t.i:H Soil po'illtijo srilctni sva
ty, tuir.T.i-.Jo ohili krvc, tuzi
mJi-vj. cilpojjdliii prilitliCtnu
tl'iCcui sriiuc.tv'cr'sonlr. 7jcdt)-i
U!-jil unlscKltU vr.tt'iclj.
Cct:a?t.OO.
Pron.ijinu se nebo ptoda sta-
hvtmti.krtrrif laVn'stcv nil 11. iminiMhi , i- prcai j vo vaocu joKarnaaa. 4
tin av. Naiivto mii JUc
na MUICW,l,.N.- jBf
Vice nez 100 ceskychrodiii
- u.-iadilo se v okolt
za posledni tii roky-
Juste jest nn'stii pro st:i ii.din v Iiolivara koletn dniliy
Zvlastnf vyk'tni ciny li-tkti za jtdnti ccuu ii da dollary. Lfstky
ty to se prcdiivnjf jirvni a t ret 1' litery v niusfei. Podrobnosti vain sdelf
na pozaditnf S.A. ILl'(ilIFS,
L'tiiond Fiui.rr i(ion Accnt, Si. Lutii-, ?do.
ADCCIBCV
ft ii 11 w S n KV
? gas U ia lii Eif tin Ij iV
oznaniujf pifznheum svym, ze spoIci'nC' povedmi
Ve Wilber, - Mebraska.
a bude jejich starostf obslunziti krajany curst vy in niascnt.
denue eevstvymi uzeninanii atd. Zn kfl2e ii dobyluk plalf
1110 nujvySai cony. APFFLBFIv & WONIXRA.
Krasny percieronsly, grosova- jy.., m.'.ij.x'.i'iS, l'iaUJIluKi
ty hieticc "Lincoln pnpouati se
Se zarukou za $10. KrAsr.y, pl
nokrevny spanel-:ky mezck, dru
hu vzAcneho pfipouStf se zaru
kou za $12 v maStalt Giegoryho j
ve Wilber J. D. O'DAY, majitel j
JOS. KITDLAG.SK
resky
' 1 j Ciiiiii p ivi na vz 1 iti ttui' i'i-, venf a 3 akry pjzemku, bud' na efa j.agL
n,ly tyden vzaala se v drevAhke .etiiv.r. . vW .I,k dr I IlUy ncl)0 v cclku, p.lk dol,le Z!l. QbU liM t
ohrade viwjnUnlfhen a jen v&n-1 roiir..vl . Cr.-u-. N.4,.. za wi.-.--,, UWUHliBBiil
..... , v .. i tin inatky Annv K v Wik -i. tei-r i 1 nzena obuvmckA dflna v meste.
iieiuu oiuiiiieiii 0111 0 a zaKrocem ic .,.... 1 ,i-a ., r,,.., ,r,.5i, , ,1.,, ir ... ,
p.i vice j.i il. a nun i.riii i . u 11 j 15 1 1 5 si zpravu poda pf. brantiska
dekovati, ze snad cu!u mestudko r iko n v ..t;i.Vji a v ir I -!,,,. ... ...... v ,
j ij.lll UVilfll lulIlM .U'lala -1 11.. v.-t- j "" "
1 ti. .'Cm. 1 1 Uhiii si 1! .v.'ftela n Loin.
x, , w , . . . ... it leidi a cliteU j.e.ii In -A-uslt. V F w- HARTOS
iu uucaiuuu i:iir pi. ns- ,,.,,, ,.,,,.,. M
nelehlo p pelem.
.... i t leidi a ditel.i j.ein In -A-uslt. V W-
! ZPI1V Ol. I'I5 .... .. 1
- 1 iit-Hui itit tyiioi'cii . mi i-ix noci a .......fi.
f. y f 1 . r. . . ... . . I ifi.iviiir.
trove roz. KaspArkove ze Swan- j ; in zv kism tin .puu ei Ificonl rak w' . . . . , , v ,
. . ti,,,,.,. . 1. ..1. in. 3 1 ma svou unidovnu v budove liank
l. .ntJcn byl Jo ta F.s.c, . .by .rSSil. .. Wilber a ,,S,.K vUy kria-
sc zodpovfdal ze zlocinu vefejud- Povazujl .a -urn povlnnost rnclil , nil ve vScch prAvnfch zAleSitoto-
ho nAsilf, ano utoku s umyslem Ir 1' H br"" ' v n m 'i?n sib ' stech.
' .!...,.., ..".51.. 1...... I
f . vy it r. ! ' 'Vllt'l.l IITAtOllll III'II'I'IV.
zabitf. Fister pnSel dom.1 oP,ly Q u
a zpflsobil takovou scd-nu.e man-j
iklka 3 ohledu n na svou a dttek 1 '.ilJ (l)loi(V
bezpeSnost uznala za dobro utt'ei ,tmf levufl .11.1 neiii.ivi'.iAIh.. htllhu
Due 14. a 15, tm. poloviinf
dUmi z domu 1: sousudu. Sotvn . m Jiimiliii'-jlh lati kii vn eny u j- ccsta do Lincoln na vzdAlenost
ProdA sc.
No-5 oljiivnlcky SIcf stroj za p jo
Vun( ro.11 11. K dnpiArd v udm. t. 1.
7. pustila stavenf, uizbchl se za
l'Vllf'jdl
FUJI' ICOltKIZl.
in Fister se sekerou a hrozil ji i.uk.
P'lji 1 e i .iiiliU-ilfiouli k-tiil v.oiky
1 100 mil. Koncert Nordica De
I Ruzve.
ihotf.vuje novou obuv a UujiA
spraky vknstie a levne. Y.w piAci
ruff.
'5o it i l:icia
phstaravaji
TOSH Si SKAWUUT11
Willier, Nob.
M;iji nujnovejsi pli'.slriijo ku ste
hovanf a vjkonavaji zaruvofl kai
dou trulilafskou praeo na stav
bAeh Dnu 16. kevtua prodAv.'in
bude ve vefejne drazbS na Court
House v 1 hod, odp pozemek
Jiznf ls ud sv. civrte fekce 4,
T. 6, R. 3.
Triska & Cvacli
pfevzali duem 1 . kvet na
znamy liostincc
B. & M-
My cepujetnev celem stAte ob
libony Storzfiv lezAk.
My uiiime na sklade ty nejlep
6f vfna a likcry a orodAvAme je
lro domAcnost za nejnizSf ceny.
U nas schAzf se vdy ptfjemnA
spolenost.
Obsltiha vzdy vzornA.
O hojnou pffzefl zYidajf
Tii I SKA & CVACII.
Kdokoliv v Crete na poSte by
list neobdrzel, ncch.l zastavf se
proil 11 p. Chmelffe.
Fotogr. galcrie Harrova ostane
za pffeinou odcestovAnf majitele
duel 5. a 16. tm.zavrcna.
ce.sky lu'kaf v Crete, Neb.
Zvla&tnf puce vc-mijo so lU'iitcci iibf, orf, usf, nosu, krku
plie a zenskyYh ni'iiioci. Spnivne pfispa-Jobov aui brejlf 11a
slnby' znik, iIii .afizenon labonitof s X paprsky k leeonf
elironiekyeli nentoef, jiiko jsou soneliote. nervovii uetnoeu,
zastarale' bolaky na noliou. rakovina atd.
Ufiidovna naproti pote.
Telefon: A 15. Telefon v dome: 13 47.
Jeile 11a zavokitif na veiikov.
03VC A FIA, ISTailS
L'ivo v lahvicli:
Blue Ribbon
Elite Export
Vicna Export
Family Export
r
Pivo v sor.dkikli:
E.vp
Stiindard
rdniihovbku
Hoflbnut
Ncjinodcrnejsf pivovai ii.. n .i iii A.ad.', opinion MSeiui ni-jnoejMm
plvovarnlekynii Minji. Arti'skii. vim si,,p 1 1 1 it 1 )( , jc r Mndnf. l.a( j,ftl inillonu
(,'alonii vody donne. Vmla Lain ji-L rUui, pnmta vSech fikodlivych mikrol fi,
proto jest plvo inise iipjzdravejsim pivetn v Ainerleo a co takovtf bylo vyznn
mciiAno stiitiifin ii.iro(lolio.spo.lai'sk)'ni viboroin zvliHtnfin (llplumun. zo duo
10. iff 1SW5 .1 pate zlatou niedalif. lini-iu' vjnilia "JOO.OOO sniln.
, Pivo naSe cepuje se v nasledujfcfcii hostinefch:
S.iSKK A: 1MACEK, 'fVRZ .V POSTlSlL
iV
".III iT
'VmiLS
Dr. JOSEF 0EINVr 5ps
praktlckj Idkuf a ranliojic
OrdinujiM lt'karnt" Ilium a tnA
ou ordlnufiif knwoliSf mill obeliodtMii p. Cfrvciielo.
K sluzbAiii dnom J nocf.- Tolofon JC 9
.ss.,itsr,:.