Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, April 08, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T TTVT T
J$L QkcJslL Jails. JmJdf . M
KCN1K XII.
WILHKll, NKUHASK A, YK KTKH1H', DNK -S. 1HJHNA 1(,M)!t
(JISLO
1 w
VklTTEL I. IDC
Willicr, Simla 1 dnhmi ISM)
Istnv tento, ktery do roka stojf) Kfm y. dubnn. Cliailntta, 110-
I511U IIUKOIIK IIS1U, IIIOH! SimUlHl lIMUI.l vuuva ill iicsi.imiu-ui tr
rednltnf n vythtvalrU
'N'Ti:ur.i at Tin: Pirn- di-. icis ov
Wi.t.ni:ii, M:n , as m:'osh ci..ns
Mai licit
FriM.'lutm; room' .
$ 1.50
j lyt spojsn r. polep&ovnou v Ke-j sali Mnxmili.movi, ktety r. 1807
amey a t tin uJethmo stdtu rof 116 ; v Mcxiku byl zasttelen a kk-rd od
nekolik lisfc. j Id doby byln pomalcna nn roz-
Okresy niiihoii ustanoviti obyvn-1 utu, jcft blfzka nvdho konco n
iclam zvlAStnf dati nn tfnlolcnf ajutrpcnf, ncbo umfrA v kldSteto
udtovAnf verejne' knihovny. j milosrdnych scstor.
N.i zemedelskou Skolu povole-' Helomt. Mont.,
dtdhy Hurlingtonskii
vo Willici'.
1
h'.VVJ: A'
1 1 ML NX A
itrrrh:
fi.xr.r 1. Ah :
.s" 'AM Af7.s"(
(I il 1 f :r.'l m i'.i
i 111 'at nn Z'lji 1 0
no $100,000 n 11a zakotiponf po-
izctnkn k bliiinci v Hastings po-
voltftui $1 5.000.
StAtnf dane vymcreny na 5 tiill.
5. dubnn, Pf i
kopdnf sklepa nalezl jisty James
McConnick plechovoii krnbici a v
nf za $10,000 slalyc.b pcnez.
Shamokin. Pa., 6. dubnn. Asi
L.Vf . V
O.V.I It A
CHIC t-
,st .',0 s 1
A'.IX'.S CITY
.st. Lor is,
U l I'Jl'jtt nuts1
1KI VldlUlll It,
j ill It.
VLtky ifftit'i
No ill! lh'inn' I' xprc.s-, vyjntn
Mi"li'Ii' (hi Lincoln, O
innliy a viV'cli mf-t nil
vyeliod 11 tlnp
Di'iini K.pt ss do Hu
nt l ice Wyiuoro u do
tm Jlli u iijiiul 1 1 .."- clop
Oeuin o-iolml j'Xpfuss
do Lincoln. Oiunliy a
dale mi vj'chod :: iSodp.
Dcnni Hxpii'.i.s do Ken-
tripe Wymoro aid . . .0 .VI nilp.
vyjnia ncdel'j
Spnct. jfridtil a krc.loc vi zy nn
vsech ryclilnvlacfcli a 7.11 vnz.i 1 1 ol
staiiivajf sc nn vSecli stimlcicli s'c Sp.
St:Vt'.'i!ii a K uiii lc. Mapy. ji'.-lnl
fatly nil cjlcin sy-.lcinu tilt liv.it My,
doplictu 11 .1 .1. !'!;. NCIS.
V. A. u.nali.i, :it
CiiS spolunosti pojiSt'ujfcf mns( 1500 drlm'kn v ulielnych bi'mfch
platit danc a jcJnii pctiny lirubii-1 Bnrnsidc Valley zastavilo praci, jeiluni ;, hlnvnfch podmfnck hos-
S tojt vfska nevulika
v prostit'd kyptycli lulu,
kolcin cbatck bystrd voda
huudou vine stuliu.
liystrA voda, dobrA voda
Otavicc biioda
.'Mc o oboii RtranAch Otavy
skj'ta su oku zvlAstnf poblcd. Je
to, abych tak iekl "husf kraj."
Tisfco ti.-f:ft bflytdi bus pasu sc
tu pcidiil protidu ii'ky a StcbctAnf
a Scvel pronika a k vascmu ftlu
chu t'ltov bus v tomto kraii jest
bo plijmti. ponevad? spolct nosl odcprola po-
Pittdlolia. jsimovfdnifcf stli'lcnf ; volitt jitn devftibodiunou dobu
s pasti vypotiStunj'ob ptAkfl, po
nejvfco holnbfl, na tiicb5 innoaf
lido cvfci'ie ve stFelbc l(jJ5 prot.ln.
pracovnf Panujf obavy, 2e stavka
mflio opct vypuknouti na cole
Caiv, ponovadX i o.-.tatni spoleJ-
Sluno nSktcrych stotnlVb inutl "sti zdrabajf sc tak ucmiii.plcd-
'o SO
Ko 90
No 91
Zakoiiodiirnn.
GuvernerrMickey podepsal za
kon na bubenf prerijnfcb psfku.ac
jej pred ti'm povaoval zn blon
post a posetilost.
SekrctAf statu Steufer by!, jak
zndmo vzat do vyJetfovani sti'2
nym vyborem Akonodarny, po
nevad2 pfi zarizovanf si'nf senatu,
snemovny, kanctdaffi atd,, poc:
tal statu za nabytek, koberce a
podobtui a?i jednou tolik, nuz byl
platil i bylo pfi abajeni zaseda
nf zAkonodavr.y tetiKr doki'uano,
ze Steufco ohnulstat asi o $3000
Nez nyiu pod.il dotyeny vybor
zpravu, ze Steufer jc; nevlnnen a
ze statu ncpjSital anio cent vfee,
nez co byl ve slaitecuosti satn v
obebodeeb platil a vydal. Kdo a
kdy tu lbal, necba scsnadno my
slet. Znama revenue bill, kolern vAi
tucilo se vcSkere jednanf snemu,
proSla koncens i ssnAtmn. Pfed-
loba pak na zavcdcnf jintS sazby
za dopravu nAkladu po drabAcli,
tak zvana "Maxiinnm Kate
bill'' propadla piicineufni zelez
nicnf lobby.
Elevatorni pfedluba taktez
prodlasenatem a draby nuqeny
budon nynf zavadoti vybybky,
dodavati kary atd. vSetn rolnic
kym elevatorfltn pi Ave tak jako
se to am elcvalorfim spoleonosti'.
Elevatory must poataven by ti na
kladcm $3000.
Prosel zakon, ntuiz se ustiino
vujc, ze zene pn inuzovi inn pfi
padnouti polovina inaj-;tku.
Na svctovoti vytitavu v St.
Louis povokm snma $35,000.
Tato soma jest pnli&iviu. N'.i po-
stavctu' tiK-iiSi oIi)cejnc budovy
nostacilo liubifc ; nebo Ci lisle.
i- .
Ostatnf jest zbytccno.
vrtAnf 6!cj iycb t'td u' 1
Omaby a Valentine povolouo t:e
lycb $50,000. I to jsou petif-3
ddny do bazarAm sazky.
Piedloba na zruJenf zensWho
polepSovacfho iistavu v Geneve,
taktez propadla, ae bylo zadouc
no, aby proSla, nebo v ustave
onom nalcza se asi 35 obovanek,
k vflli nliul vydrzovAn je superin-
nfkrt, jako auditora, adjuliijU-Re-nerala
atd. bylo snfeno a na po
stavenf poinnfku Abiabatna Lin
colna pred statnfm kapitolttn v
Lincoln povoleno $ to. 000. Pede
stal i kainen na soclm le2f ji vfee
let pred kapitolcm. ale ku stavbe
dosud nedolo, nn k tomu cfli fo
penez nedostavalo.
ProSla predloha obledne nuce
njbo nav.-UdvovAm' Skoly a pro
padla pi'odloha na zruSsni brdel
nfch tre-itft a poprav.
DrAhy tnusf prodati ka2dutnu
tooorniiovv h'stek, na nei2 pak
mfiic cestovati kterykoliv len ro
diny tobo, kdo2 lt'stek takovy od
draby koupil.
Obnos $5000 byl pevolcn ku
zalozcnf bospodarske zkouebni
stanice zapadnc od 100. poled-
m'ku. Peeet komlsaru suprimnfbo
soudu zmenSeil z 9 na sest v zdy
na 1 h ill u dvoii rokfl.
Poslanec Sears liuit okresu,
ktery byl bluvnfm cinitetem, ze
sekret.ir Steufer b)l podrobeu vy
setfovAni, prnvi, ze jc 0 vine Ste
uf evove presivedien a posvftf nail
vefejnosti co nejdrfvc znova a s
jine strany.
V sobotu podepsal guverner
Mickoy revenue bill a tato stala
se zAkofiem. Sendt povolil pak
$2000 ku podpore bladein postf
zenycb arajii ve Svdsku.
Zakonoddrna uzavfela zasedd
ni vecra, prncujfc oum drift bez
platne. Ru(uiecat in pace !
Kiiiisovsi ttilcgi'Kiiiy.
P.tfi' 5. dubm. Policic zabd-
jila ua vsecb slrauAcb svu akce a
nutt vetni postredky vypovezeuij
knezske rady k rycbleniu stcho-
vanf a oputSnf b'rantie. Ulaster
fadu P.isioiiistftv obdriel rozkaz
u stebuadni dnes. Kostel ten tS-
bil se zvlAituf piuui Amerianu.
Jine kldsUry o'udrlely rozkaz, by
innisi do 2 1 hodin opustili inosto
a vetaina jich oJjededo Anjeriky.
Ani povestny kbister v Loaidcli,
a divot voinou a xAttAcaou voj-iu
nebyl uSetieu a rnniSi nitisf jej o
puitit. Palmore. Ky. , 5. dubna Dues
uddAn byl do patck, ktery zajU
U jest Urn iiejrnladsfm na s- hi .
icnich ToinaS llanner jest 13 a
novesta jnho 1 1 rokfl. Tomy pra
cuje na farms a zaopathije svatt
arm vSfm potiebnin, ttiJ cu
kro. inkami, paniauti. strevicky
atd. Koditu ob'ju vhlcdcm k
stirajue, zc rozho.lci kotntse v
totnto pii'pade netictnila i InC'bo
rozbodnutl.
Albany, N.Y., 5. dubnn. Mor
gan zabyvd se plAncm ntvofiti
opet mv trust a ,sice trust le'.c
fonicky. Lisabon 4. bubna. Auglicky
krdl Ldward prijel dues na svo
yachtS N'ictorin setn a byl pfed
:nete:n ve!ik6 ovacc. Krai Car
los ee sv)'m dvorcm vyjel nut na
prti a vfelc jej uvftnl.
Sofie 4. dubna. Sern dola
zprav. ze tin pa bai5il)OZukfl
firepadla za noci inacedouskou
vesnici Abalicto, nedalcko Sitibu,
kdc vScchny otyvatele bez rozdf
lu pohlnvf a stdff hroznym zpftso
bern povrazdila a vesnici zapalila.
U Milrovicc doSlo dne 2. tin.
ku krvavi'mu boji.mezi tureckyin
vojskcrn.n albanskymi povstalci,
klert po dvou bodinAcb byli roz
prajeni. Doj veden byl s obou
stran s nejvetsi zinivosti.
Kuskv konsulatv Mitrovici byl
prepaden tlupcu Albancii, kteii
b.rozili konsula zabit, zda inSsto
neopustf. Na konsuhU vihano
kamenf. Konecne dostavilo se
serfi vojsko, ktcre luzu rozprasilo.
Car dar oval pr' princt cerno
borskemu 8 rychlopalnych del a
zaslal do Bulharska varuji'cf lis
tiny zdroven. V riarovaci listind
pra f car pn'nci, ze vuiuja mu
t;-.to dfila na diikaz pratelslvi Ku
ska s Cernou Horou a na diikaz,
ze car j)racuje pro neodvisle.st
vSech slovanskycb nflrodd.
Washington, Ind., 3. dtjbna.
Desny hurikan navStfvil dnes ty
to kraje a natropil obrovskycb
Skod. Nekolik kostelfl i jinycb
nych budov bylo sbjrjno a mno
iio lidu ustnrceno. .
Madrid 7. dubna. 'An vypuk-
lo v2boutv.ni studcnstM, ktcre
domonstrujic po uliclch provolAvA
sldvu republice Krai Aifons hod
la pry se vzddti vlady.
TJX
nrmv
JL V ill
71111
v tvropc.
llie I. A. Ilii.yo likij.
''ci (Aj tea; it po-otai'sfycfi.
PolrnfivAnf.
Nj po nraliS odchyice ni
vrufme sc opet k iniS pouti :
V'k.k mine niisto, iono sed -Js
ku sta'd' i Razi. nrii, kde :-e
vlakv na rft-:u6 strauy khuji. a
pozGstalostttfinu jineuf dali svo-jodtud po malt! zastavco nese nAs
lenf V. tomato podivndhnu sfiatku. ! pak dale sn5rom sovernfm k Plz-
New York d, dubna. Miliondr
R. II. Soutbgatte zamiloval so
ndruSive do si. L .lu Kerr, decry
byvateho zdravot.nfho koinisalc dr
Kerra v Chicngu, ktera vSak Ids-
tendent, matroua, ueitelky a celd J ku jcho odmitla, Mlady miliondr
iuda klerkfl, strdzefl, sluhfl, ku-1 m. jinak sliiuy a intelipjontm',
chafftatd., jichz jest prumeicin
Vice nei chovanck samych. U-
ni.
Sedlm na pravu strane vo,u a
nepfettiite pohllifm do kraje n.t
bystry lok perlouosniS Otavy.
V duclui Septdm uekterfi sloky
bdsne uesinrtelut51io bdsnfka ics
Who, Ad. lKyduka, "ll.Ma". jeji;
ndsledkem tolui zIlcl a t.u'S.'llt dNj , le v tout ki.ijt utC'enein s
dopraveu do bhizince. (odcbravti a kteri pociud :
pod.'u tsvi a odtud vzdy na zimu
tak zanf "biibaci'' havet' tuto
ve velkycb houfecb do Prahy na
Itby bouf, jak sc krajnne podel
praz.-,kycb silnic bydlevsf pamato
vati dovedoa.
V fer.o Otave pak po stalctii
hie l.iny a loveny ceske perle a
proslule iesku granaty.
?.: r.cdloulio zastavil vlnk v
Katuvicich. Vystoupil jsetn a za-h-A
do ned:ilek6ho hostince u sil
nicf. abych se tu obledne dal3f
tne pouti do Stechovic, domova
to rodiny liofovy, informoval.
Mirno, takto hezky utr.orou3a
nio l:ostinskdho, v obligAtnf vy
Sfvane iapec, dlcl zdo Clove k mo
hutne postavy, ktery neustdle po
11 no jaksi poknkoval a i nine zdA
lo se, e jscm ten oblicej ji2 n&-
kde videl. NeX eas kvapil a jd
inur.cl vykonati jeste asi 10 angl.
mil peSky. Mold jscm sice pobo-
dlne jeti a tnfti dobrc-ho spolec
nfka, nez clovek nenf nikdy dost
moudrym. Nez o lorn az pozdeji.
Povetrf mezi tfm value sc zmc
nilo. Krdsny. teply, letni den
promenil se v chladny a pochmur
ny, tak ze i pH ostre chiizi a ve
svrchm'ku bylo nine sychravo.
Sel jscm krajinou ponekud
jednotvarnou, pouze na strane
jiznf vroubcnou nevysokymi bo
rami a lesy a as zn dve bodiny
dorazil jem do Stechovic.
Jest to rozlehld vesnicc, lcz"fcf
nn Icvj"od silnice v Adolf. Na
koncl stojt velky pansky dvflr, k
nemui jako obycejne, patrf ty
nejkrnsnejf pozemky. Lei vJude
jako po vyinrenf. Nikde zive du-
5e k videni. Bloudi'm sem tarn, az
konecne spatifm veni'k naznatSn
cujfci, zo tu hospoda. Dobrd.my
slfm, tady ti povedi,'co a jak ; i
vejdu do vnitf. Nez mimo neko
lika bus, slepic a kufat v tenkov
nu a prasete v sfni, nevidel js( W
nikoho. Lee piece ! Tarn za sto
len) na lavice u vyprdzdnendbo
'piilct'ku' a nakrojendbo velik61 0
pecnu chleb.i, lezi chlap a spf. Je
bos a chvflcmi chrapc jako pfla.
Pfistonpfm k nemu a void 11
bo, z poedtku volne, lec kdy to
uepomdhA.kficfin a kricet to jd
umi'm st'ouchdm dotl de5tn(kem,
I nez nic naplat chlap jako 3pa-
lek. ani sebou nepobntil, Shledav
marnost sveho namabdni, ode
hnnl jscm z cjsty busy a slepice a
vyScl vcn. A hie, tady u kaplickyj
na maid ndvsi objevf se pfece
'oncf a bdfel tvor. Mladii, ven
kovskd, aste odenii deviSe s nfls
kou na zAJech. PHstoupfin tcdy
knfaptdmsc ji po Zcdnfkove
statku. Ne5 tato vycent nn nine
b'lostn' zuby. sklopf oci a nc
smek o ii'ovfd'i : "Jd tjrvfm. mla
dy pane, j.i n jce.n z tcj Si
"Mlady pane!" hrome, to nine
jeStS nikdo ucfek a snad bych byl
mladou venkovanku samou rado
stf obejmul, kdy by nebylo se tu
ndblo podlc tins vyskytlo mal6
dSvAtko, ktero zvonivym bids
kem zaSveholilo , "I to jimo
Willoer
BREWERY Co
Vyrdbl ncjlepSI, pravy csk, v5eobccn6 obliby doMy
a uznan'
I e z a k
Pivovar nrtopiiti'on jcstilokonnliin Ntro
ji. Vrc,hin'Hla(lok jest zmiiitf otlbornik a v
11 use 111 pivovui'c pouzfvj'uio joNtJJk vrobo'lpivji,
toho nojvistsiho iimtcriiilu.
mmmmmmmmm N'1 pi vo t1 op 11 jo wmmmmmmammmm
v Opcm' IIoiiNii Shnrylio a Prftcliy.
Pnsku & AiHlerlu, llorticky & Ficliim
Tvrz a I'ospisll vo Wilbor, JoH.l)v()lik
ricusiint Hill, aid.
Prank Rycbtdrfk, li. J. pirk, P. W, Beck, majitclovd
Mdm na prodej 240 akrn po
zemku 8 mil ychodne od Crete
za $9.500. 240 akru 0 mil na
severozdpad od Crete za$i0.500
1 Co nkrtt 4 mile jihovyebodne od
Kramer za $7360. 120 akrn v
Brush Creek prcc. za $6400.
1 C0 akrn v Monroe pree. za8200
doll., Ko akrn v Monroe prec. za
$3000. Cihelny obcho dnf dflm
a nekolik obydelnych stavenfod
$300 vySe, Ulaste se ncbo dopiS
te na W. S. CMMLLfl,
Crete, Neb.
yfl i 5 -5 S -3 4 3 -3 -3 3 3 -J 3 3 -3 -5 3 0 -5 3 -3
Pvovar
y
F. J. KOBES, majitcl.
Ozimmujo Tefejnosti, zc ma plpravon6 rol
k6 zasoby znamcnitdho, ccsklio vyleol(Uo a
a zdravdho piva pro trh. Mohu vyUovtl kai
rtti objediiavce pp. hoNtinskych, jakoz i soukt-o-inyin.
V plvovai'e ccrstvy lczak Ntalo na 6opu
a pHjcmmi Hpolecnost po ivAy den.
PIvo nase zi'skalo si razem vscobccnou pri
zcA aoblibu, ktcrou udrzcti'biidemou snalioii.
Spolehaje nil dalsf osvedcenon pffzcfl trvdm v uctfc
F. J- KOBES,
majitcl pivovaru v Crete, Neb
FRANK YOKOLEK
oznamuje ct. obecenstvu, le vykoupil a prevzal zadmy Creeruv
lahMkafsky obchod
Denni Serstvd peiivo, veho druhu jiznf ovoce, konservy toho
nejlepSfho druhu, vSecko zboH lahfldkdfiki, jernnd cukrovinky. us
trice, suchary, syry atd. V dobS letnf ledove ndpoje umive a
vyteind zmrzlina atd. ZAkusky vSeho druhu se pfipravujf. Vyte
nedoutnfkystdle na skladc. FRANK VOKOLI2K
Otenym farmerum v Crete a okoli !
Prdve otevfel jsem a vSfm potfebnym zaopatfil
obcM sedlarsky
ktery nalezd se na vychodnf 13. ulici, vychodne od ltikdr
ny Steidlovy, kde bude mym potSScnfm prfznivce sve se
vst ochotou obslouziti.
Vsecky sprdvky kfru vykondm za mfrnou cenu rych
le, levne a pclive. O hojnou prfzeil Mdd
JgLlTQ.es lSTeSpOry. Crete, Neb.
"M Bazar"
nlt'll till ll.'lli 0 rloVul'.ll,
junA iiArtliMlltc 111 rovnm
Uhiiiii, dny ni'lx) lioutco
1 1 r 1 1 1 0 11 1 -l 1 1 jutt 1111 (iki).
Severuv lek
protl
revmatismui
v hrnxnuh tfch liolo
ntech HpololilivA 11 hm
jioftnij iininflo. UOin
Kiiju)Finioinkrov nii(
kyuuliini, imH-i'uII 7,,'oift
a otdkliny n podnfioujo
tfilo 7.11M11 h pnividoln
prAol. Cetml.()0
Na prodoj vc vnccti lik.1ril.1cli.
m
(0
'
m
i
m
f
w
n
1
f
m
n
m
'0
T
n
m
m
n
m
IA
n
if
jos. kudlaek
ccsky
obuvnik.
Zhotovuje novou obuv a kond
sprdvky vkusne a levne. Za prdci
ruf. Pracuje v dflne pf. Drask
pod Opera Housem.
Valisovy
Sc doutniky
'Extra Fives'
nojsou sice "zarut'ene riuj
ne delancvini "cclohavon
ske", avaak
pred6i,jine vjakosti
Pfcsvedte it !
1 i mm
. .majiteIov(5.
HOSTINCE MI
WlLBER.NBE
AMERICAN
1
T r. 1 r 1 x 1 h 1 jJ-
, n
rrn.,.rrrr., 26'ypr.
Nejtesi a nejdukladnejsil
my
'l ivly kotivni !
PokraeOvAnt
NA PRASATA
PLOT
NaSe mirne ceny vas prekvapi.
Na prodej pouzc a jedine u