Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, April 01, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l Pi I
f WW i
v
ir. Niic xii.
WILHKK, NIC Hit ASK A, VK STHK1M', SDNM I. DTHNA li)0:J
(JJSLO 81
2
Wiliicr, sliviin 1 iu!mn n)(;
I ii. i.-, ....i. : f . Urn $i2ii;timi. Serif asl.d o toin : Now Oilcans .".V Iivzu,t.
IdAvati ptAvv statufmu auditoro- i 2P1;'V" 1" Sa.iFran.-hka.lecl fAdf hrouA povo.K-n.ph nf.'mn -vj
(h-alciati! do roka. tain o torn nerhtf nicuho vedEt. 1 ho lidu zahymilo. V Greenville
' ' , . , . i . 1 I i i ii .: .t I. .... .
$io.ooo novoleno na uiulnu UilaplU rlitel se uosiai taicio la-; zany.H..a m.iu.i i-ec
,m, ut vnifnv v Milf.ml. ! ciiio do Ciilifortiic, ale sklaplo nun Glaskov 27. brcz
Dnnona univcisitu 2veny o -a nynf je obXalovAn pro Uaman( konana pivnf zkouska
, mj lulado. Tomuhle sc rfkA am enc-
Vybor domu zAstupcfl usnesl j I;A vy nalozavost !
sko.uiti zasedAnf dim;, dubna. I V lioag u Beatrice nnlczo
Lincolii.kv nrnvnfk Thomas' b)'a v l':Uuk mrtvola ndaddho
Ryan, chce si nepochybnu dobyt
do
.. A. Iop-i l.i ';,
v duktnr it finlffitrl.
E.vti:ui:i at tiii: I'osr On-tru or
Vi:n::i:, Ni:n , as m:coni class
Mai . 1:1:
I'lVf'pluliM1 n;'ti'
.50
IUUU1 111
drahy Bnrlingtonske'
VI! WillHM-.
reklanitt zvlAStnfm soudeni, ktery
podal v pondelf ku krajsketnu
muzc, Pavla Shindlcra a mAfe za
to, ze byl zavrazdeu.
I Ze Superior se oznamuje,
L!X oL.V
O.V.I HA
VMCAUn
M JOSIH'H
A'ASTX CITY
.st. Lons
it do VMceh
na cicfiodi" a
j H it.
Xo in
DIJXVKll
IIICLHXA
IWTTI-:
roirrr.,t xu
S. I L T L . I UK
.S" FUAN CI b
il (I.) I'lu'li in In
it mist na z: 1 li
lid-
No :)
OtMi iif Kxpiuss, vyjma
ii- ili Ii; do Lincoln, -many
a vSucli ndst na
vjoti'ifl 0:11 dop
U.;niu' lOxpHsi do l'.o-
at rice Wymorc a do
na jlli a iipad ll:oi dop
No 'JO Djiini os'ibnf uxprisss
ilo Lincdln, Oinaliy a
d.Do na vi'cliod odp.
Ko 91 Dcmii Hxpri'ss do llua-
triut) Wyinoiv. atil 7:1!) odp.
vyjtra iicdelo
Spaef jldclai a Kiislovt' vozy nil
v3er.ii ryclilovlacfch a zavaziidla ob
sturdviiji so na vaech stmiicfeli vo Sp.
Su'it'icli a K iriit'li;. M.ipy, jljdnf
riidy na cjIlmii sy.-.LiMnu clKiiv.iii'. k yi
doptiute 11:1 .f. I'UAM.'IS,
C. V. A. Om.itiii. Nib.
soudu. idajL', aby vSctn poslan-hse l'orllan.i Luincnt lo. . ts. .,
cfim snfimovnv i senatn zastaven nikorporovana vu stAtii New Jor-
Dno'? In la
s novou
yachtou sin Liptona Shamrock
III., s ni. po ticlf pokusf so Amo
rianflm urvati vttczny poh.r.
K fm 30. bToz. ; 5.000 i(;n-d:o
katolickych kiitizf a miiii lid, w
povczcii)ch z b'taiu ic, J.'nla pj
pcc, aby dopravoni byli do Sp
Statil. l'ape by s planum tfmto
sonhlasil, lec propaganda mjsli,
0nanien'D u mrtl n dikftvzdani
tHtfttHHasfffiia
.alcm iicvV hlo n in '4i.cni uiiniiitijcin pIYtlclilni
iiiiiMin a ziiiiinyin trm ldis on v. " litii iiiilovany iniinXid,
noti'c,
Koci,
byl plat za 20 dnfl, ponfcvad die- sey s kap.tAlet.i $600,000 zaloif ze k.itif onfich jest Urc putleba
zakom nema zakonodarna zase-, v Superior a velkon ccmentoviui I v Kanadfi a Spanfclsku Americe a
dati d(ile nez 40 dnfl. Od roku
iS86trva zasedanf zalotiodamy
Go dnfl vzhledem k tehdcjSi'mu
prijetf dodatku k ustavu. Lec do
datek tcnto byl pry klaino jako
resoluce jiropaSovan obenia do
my a ncobdrel ani patricny po-
cet hlasii. Zapovcd' ta vztahujc
sc nejen na senatory a poslance,
nybr2 i na vSechny zrfzence a za
most nance obou zakonodarnycb
sborfl.
j.iloba tato jest vystfelkem
nisty Ryanovy, ktery zadal zAlco
nodarnu za projednanf jeho nd
roku proti statu pfi projednavauf
sponi s drdhou Union Pacific.
Spor tento trval asi dva roky a
liakiaJetn $330 000 a se stavbou
;rapocne sc diietn I. kutna.
Dno 27. biezna piijelo do
Omahy asi 40 vestnes Jflenych
nasich vojfnft z Filipfn, kdu vim
zedne podncbf znicilo jic'.i zdra
vf a uvrlilo do hrozne bfdy po re
ly jejich zivot. Nek toff narhazi
se ve stavu uplne melancholie a
otupulosti, kdezto jinf stfzeni
jsoti besnou zurivoilf, jsoiice po
celou dobu v zelczcch. Silny od
di'l vojska s jedm'in v)ssfm dflstoj
ni'kem je provAzol. Hyli doprave
ni do Washingtonu, kde budou
pak odkAzani do vojenskych ho
spitAlfl. I Pf Alkmsnvn livln nonekud
Ryan pocftasi pouze $30 dennfi ! j Qbstarlou vdovou, ale 2a to inula
Ryan toti prelilfzel a zkoumal
svedecke v)'povudi.
Ziikonoduriia. ?
SenAtem prosla pledloha, niz
V VI rt v 1 . J . .
S3 pocet cienn auoini nmy v
South Omaze na pri'ste ztnen
suje z devfti na seat. Soudfcc
(dle nedavneho trcstniho vySetfo
vanf teto "rady", bude v nf nynf
zasedati o ctyri'poctive lidi' menu!
Sen. Hall z Omahy ucinil o
p:t pokus, ac marny, zadati o
mazske plynarne, elektrickc po
ulicnf draze a elektr. svetla privi
lej, zalirnujfcf asi 5 nii'.ionu ve
fejneho majetku. Obcane omaz
stf meli by tohoto kapitalisticke
ho pochopa a notorickuiio zapro
dance, az se vrAtf z Lincoln, po-
V , V 1 1. t- -.
raane naineiovai n vjjiasin
mesta.
Apropriace pro zamestuance v
lincolnskeiu bhrinci. byl a zvy
Sena z $45,000 na .S.ooo.
Na opraw a zvolebcnf invali
dovny v Grand Island povoleno
$23,500.
Okrer.y inajf pravo uiniti opa
tienf k zaklAdanf a udrzovanf ve
fejnych knihoven.
Ramscyova elevatornf predlo
ha byla vybcrom senatn vracena
snemovnu k oprave. Naklad na
stavbu rolnickych elevatoru ma
obnASeti totiz $4,000 na mfste
$2000.
Cestui dluznu dane mohou byti
zaplaceny jednou polovinou ho-
tovo a druhou polovinu odpraco
vati na cestach.
VScchna mesta inajf pravo vo
liti si policejrdho souden.
Bude uslanovcno put olujm'ch
inspektoifl a jal.Obt petroleje nni
sf nn'ti 1 2 1 in tnf-Uo ion st. (Coz
to Standard Rockenfeller lehce
doKAze. 2dra2f jednodue olej 0
2c. na galomi n vec bude vyH5C
na.) Predloha Hastingsova. uanzu-
jfcf, aby hostfnStf pfiuueuui byli
ku nikojcinstvf na mfstc zAniky
osobnf, propadla.
ProSla predloha, nfi se zapovf
da farmerflm orati vcrejne" cesty.
Pledloha, nf2 mely"policejnf
hranice mesta Omahy rozsfreny
byti a2 ku toku fcky Missouri by
la porazena a to Tproto, ze by z
velkeho mostirdrAby musely byt
placeny dane. (Opet dfikaz pro
koho vlastnfi zasedA sncin.)
NEBRASKA-
Frcnian hostcin statu Pemi
Hylvanie. Zde vSeobecne znatny dr. Uan
Freman z Beatrice, tento typicky
svobodomyslny starec a pioner,
kteiy ve statu Pennsylvanii zaujal
prvni numestead a jest prvnim
homstedarem v Americe, bude v
uiaji liosteuij statu Pennsylvanio
p'i slavnosti ponulane na pocest
Galisha Grow, nesstarai'ho kon
gresmka v Americe, ktery zpraco
val a prosadii v kongresu zakon o
homestcadech. Slavnost, ktera
bude razu narodnfho, odbyvana
bude na Premanove liomesteadu
ci's. I . a mimo jirosidenta a jcho
kabinetu pozvAny jsou vynikajfcf
oiobnosti zc vSech statu. Preman
posle sem prvn:, m'm na 0110m
pozernku zasazeny strom, kte
ry vzal sebou do Nebrasky, kde
jej pfesadil a vyrftsti nechal. Pf.
Fremanova bude manzela sveho
ku slavnosti te provazeti.
I President Roosevelt prije
de do Omahy due 27. dubna a k
jeho uvftAnf cinSny jsou velku
'pffrpavy. GuvcrnerMickey a kor.-
gresefk Hurkett presidenta uvfta
jf a budou mu slouziti za prflvod
ce a spolecnfky.
I Mlady farmer, Ezra Felle,
v Table Rock, byl onehdy shozen
.-olaiScnvmi kofimi z vozu a smr-
telnu zranen. Obe nohy byly mu
z'.omeny a kosti prodravsesu 111a
ssin vycnfvaly ven. NeboAk nej
spfse ze zemrel.
I Znamy majitul slfdfcfch psu
vzacnu rac, dr. Fulton v Beatti
ce, prodal dv z techto zvfrat 5e
rifu v liillo.ua Uavaiskych ostr-
vech.
I Guvcrner Mickey neschvalu
je obmyslene ustanoveuf, aby 11a
jati bvli lidu za plat $3 dennS na
hubenf prerijnfch psfku. Jest
pry to hloapost ! Tak tedy by se
to melo obrAtit na hubenf vseli-
11 Ashland krAsnou farnm o 240
akrech, kterou dedila po svem
prvnfm muzi. I zachtelo se vdo
ve, jak uz to tak byva, opet sla
stf manzelskych a sice po boku
nejakelio mladcho a svarnehomu
ze, ktery zahy se nalezl v osobe
Fred Atkinse, ktery byl ochoten
sloziti do lilna vdoy, hlavne ale
jej 1 cenue 24otky mladenecke
svu pozflstatky. ZAhy po svatbe
prinutil Atkins zenn, aby prodala
farmu a aby se s mm pfesfdlila
do Omahy. Zena svolila a v ne
kolika lydnech zadal Atkins asi
o $2000, ze pry v Creston, la.,
zalozf hotel. Dostal $iSoo a lined
na to odjcl. Lec ne sam ; prcvA-
zelat' ho tarn mlada, felna zensti-
na, s ni Hotel pievzaJ, ji za ze
nn svou vydaval a bAbe neustAle
psal, aby ostala jen v Ouiazc, ze
doposud nenf usazen atd. Nez tu
v sobotu kde se vzala tu sc vzala
objevila se baba v Creston a zpfl
sobila poprask. Nemcskajfc spe
chala k soudci pro zatykac, nez
kdyz sc vrAtila se serifem zmizel
parecek na dobro. Atkins lapen
byl pak v Omaze, lei po mllence
jeho neni ani pamAtky a take jej 1
jmeno nelze vypAtrati.
mimo to dokaz.lno ie, e klAster-
nictvf ve Spoj. StAtech dostid se
nikdy neosvedcilo. 200.000 knezf
a mnichfl prchA nynf z l'rancie,
coz" jest ten nejobrovstujsf nabo
zensky exodus novch dob.
Chicrgo, 30. bre. Zde zalo
zena byla vclkA spolecnost es
inus z dam. Jest to spolecnost
vydavatelska ;i casopise ckA.
DAmy vydavati budou vclk)
politick' dennfk.
Chicago, 29. bfez. Gnstavus
Franklin Swift, zakladatel znAme
Veliki finny fcznicke, zemfel
dnes po chirurgicktS operaci 11 vu-
ku 63 rokfl a snirt jcho byla ne-
ockAvanA.. Swift byl narozen v
Sandwich,, Mass.. v r. 1839 PoSal
karieru s malym reznickj'm ob
chodein ve svem rodisli, nacez v
roce 1875 prcstehoval se do Chi-
caga a pocal dopravovati doby-
tek ze zApadu na vychod a koncc-
ne vymyslcl dopravu masa v re-
frigatorcch, v cemz jej ostatni
nAsledovali. Jmenf jeho pAcf se
nynf na 1 o milionfi.
Kansas City 30. bfcz. Proslu-
lemu kougresnfku John Ingalsovi
bude ve statnfm kapitolu posta
ven pmnfk nakladem $15,000.
Pittsburgh, Pa., 30. brczna.
L'ga americkych Nemcfl prijala
dnes ve sve schiizi resoluci, nfz se
zrfl;obeni nemeck6 pitomcsti a
nafoukanosti hodnyui odsuzuje
vyrok admirAla Dcweyho, ktery
pfi jiste pfflezitosti vyjAdfil se o
nemeckein lod'stvu neph'lis licho
tive. V resoluci vytyka sc mu, zc;
k vyroku tomu pohnulo jej pouze
pfAtelstvf Anglie k Americe a ze
proto bylo nediplomaticke !
Tato resoluce nabubrelych pitoni
cfl nemeckych ale svedcf o torn,
ze by se nerozpakovali ani n i o
kamzik tasiti na Sp. StAty zbran,
kdyby tak y ucinilo Nemecko a ze
jsou to zmije, kterd rcpublika na
svem chova fiadru.
V Birmingham, Ala., popraven
byl min pAtek cernoch Will Dor
sey 'pro pouh?.nf loupe5. Toto
byl prvnf hrdelnf trest ve stAte
pro zlocin loupeze.
Berlfn 29. bfez. Cfsaf Viltm
porucil ' zastaviti persekuci proti
zemiel po dclSf iiemoci due 23. biizna 1903 v Denver, ve
sti'ilti Colorado, u vcku 28 rokfl n 6 infisfcfl. Zo
tntcl)' narozen byl v. 174 vIKskovB, okres
llnovicky v ('"ccliAch. Pohtcb odbyvAn
byl due 26. bfezna iog3 za hoj
neho uimstenslvf na C'esko
nArodnf lirbilov v N. Fork.
ZvlAJtni dfky vzdAvAme p. F'rantiSkti Sadflkovi za jeho
dojemnou Tcfi v dome ftnutku a na hrbitovu, dfkfAdu Tabor
74 'A. t B. J. v Pleasant Hill, k hi'miiu naS drahy niau
zcl a otec nA'eel, za obstarAnf pohllni a provedenf pohfeb-
nfch obfadfl v dome smutku a na hrbitovu. Dalsf dfk necht'
jiiijinoii niojf mil'' piAtcle
Vili'in I Inmollifivi. 1111. 1
vesken: sluzby ndrii v nozmSinein nageni zarmutku prokA-
zane. ZvlAhtnf dfk necht' pfijme p. Jan C'erny piedseda P,M
iAdu Tabor za krasny venec, jejl zcnifelemu na rakev ve- M
noval a dik si. Lmilu hcslaiovu za kiAsny venec. Uale W
necht' pfijinou dfk vsichni nasf pfAtele a znAmf, jez se v tak
hojnem poctu polifebnfho prflvodii sufastnili.
h'rantiika Koll, truchlfcf manclka.
Vili'm a tfhhtrirh fuirl, iit.i. 'ic. l JoliH'Ut luiri, rndiri'
Antaiiin, ir'nv, JJnuiiiii i 'rditti.H'k Jun'-i, linit'ri.
Ittdi'ii'i Ahuiiin itui'i'i , Murii, nrinr.i, 'rtiiiAfcti, Jiiluiiina
I 'm ih i . I '; 1 1 y.
Main na prodej 240 akrQ po
zeiiiku H mil vychodne od Crete
a $9.500. 240 akru 6 mil na
ycverozApad od Crete za$i 0.500
ifioakiu 4 mfle jihovychodnu od
Kramer za $7360. 120 akrQ v
Brush Creek prcc. za $6400.
iMo akin v Monroe pree. za8200
doll., So akru v Monroe prcc. za
$ noo. Cihclny obchhdnf dftm
a nekolik obydelnych staveufod
$3ro vyse, I Haste se uebodopiS
lr na W, S. CHMFjJft,
I Crete, Neb.
11 itu a na iiiuiiove. uaisi iuk neciii rs
le p. VAelav Ruff, manzkle Jan a RW
lan Kralochvfl a Ian RezAbek za
a -s s n J J a a n -j : is i 2 a a -a 3 3 ? -3 0 r.r-
1
... 'msikv3!s&miAl
,-
.'I
'C
m
i
'A
',1
'!
'e
'(1
'M
T
'!
M
11.
'V
m
t
n
'i
't
'I'
tu
r.X
'Ii
mm
Hit A i'ul i o ("lovChti,
jfiii ni'i.'ili'di.i tn rovmti
liiimti, ilny tinlin io.st"o
plipimtun j-- 1 1111 lilJ.Iio.
proti
V lirontirli t,"'ch liolo
utooli njioli lillvfi :i boz-
I (Oi'-lifl pouift'.n. riein
laijoiirhii' ;i ikrev mii
ltyHulinn, "(H'.lill nlnfit
II otokliny u iolii6cuju
tfilo 7Mo I. pravi(loln6
prftci. Cfua$1.00.
tin p-oil(.J vc t'Acth lbli.irti:Icli.
1
m
'0
1:1
'P
1
m
m
'(i
in
'!
1
Tl
'II
'fl
'(
in
l
1
'M
II
m
t
n
i
'!
K
H
1
n
n
m
n
in
m4 it
1.,
Proiev
soustrasti
tit
Tfmto
projevujeme pf. Frantisco KoSove nej-
hlubsf soustrast' nad unirtfm milovani'lio jeifho man
zela Aiiionin.'i TvMj!i Eso
jehoz lcdovA ruka smrti v mludem veku 28 rokfl z ro
dinneho kruhu vyrvala.
Dffnit'j 1( d.v, brut Jo inlly.
di iiiicj soln"' hliiilU' s"ii
v NpaiiUii. ktery trvaibiu'ie
in koni'i'ny t ("ny don.
Za fAd TAbor cfs. 74 Z. t. B. . v Pleasant
Hill, Neb., due 29. bfezna 1903.
.mi ('criii', jircdm du, I'drlun Ifm'tra, tnjcmii'tk.
Pravdoa TlsUou a
Vf mostf
budiz lir.b tvfij p .svrcon.
a- e if e e z-1- v e- s t s- i v t r- s- i t z &
JOS. TCITDLA6EK
cesky
1 ,1 :t5izrzzz.rzzi2Z. :n-i33tzr:js atsxrsmanMssrLSi
I ZvlAStnf jednatel vlAduf W.
U. Frees byl dne 27. bfezna vy
slAn z Washingtonu do Alliance,
aby zJe strhal a odstranil vsech
ny ploty dobytkAffl.
I Byvaly president Cleveland
navstfvf pry nekdy v cervnu O-, polskym studentfim, obalovanym
malm. To bude stesti pro Oma
zfiny uzffti jeste jednou p. Mt
churu !
S (? j MO V(jsf 1 olCgTil 111 J'
Lowell, Mass., 27. bfezna. Ve
vsech te.xtilnfch tovArnlch statu
Massachussettss vypukla v pon
dfilf stavka tkalcfi., Asi 10 proc.
skebfl pfijah) pric;. Na strivce je
Jasi 1 5.000 (le'.uiku a duluic.
I Washington, 28. bfezna. K( -
ze spiknutf proti vlAde a porucil
zAroveil policii, aby obmezila sve
zkostlive stfezenf je osoby.
Toto jest neco neslychane dc
mokratick6ho od monarcha.
Ctnym farmerum v Crete a okoli !
PrAve otevfel jesm a vsfm potfebnym zapatfil
obcliocl secllafsky
kter'' nalezA se na vychodnf 13. ulici, vychodne od ldkAr
ny Steidlovy, kde bude mym putuhcnfm pffznivcc sve se
ysl ochotou obslouziti.
V?ecky sprAvky ksfru vkonAm za infrnou cenu rycll
le, lcvne a pcclive. O hojnoii pffzeil zAdd
JLrxaeS JTeSp)Or". Crete, Neb.
Zhotovuje novou obuv a konA
sprAvky vknsne a levne. Za praci
r ucf. Pracuje v dflne pf. Drask
pod Opera Housem.
V alisovy
Sc dotitniky
'Extra Fives'
ncjsou sice "zarueune rue
ne delane,:ini "celohavon
skO", avSuk
pi'e(l6f jinc v jakosti
ProsvediJte
M 1 U01 101
n
, . niajitelovo ,
IHOSTNCEBi
WlLBER.NBK
jakych zbrklych methodistfl A la ! mise arbitracnf, kterA projedna-
Mickey. MoznA, ze by to bylo
prospe5nejsf !
I V Omaze jsou hostincc v
ned61i opet zavfeny jako ofechy.
I Do okresnfho vezenf ve
Fremont pfiscl onehdy ncznAmy
chlap, ktery udal,2e slysf na jme
no John Bennett a z"e je hledan
v San Francisku, kde uskrtil jis-
vala stavku penns lvanskon, stA
la $3S.ooo, z cehoz stenografove
dostali $20,000. Kongres povolil
k tomu cfli $50,000.
Sotva ic zasedAnf kongresu by
lo skonieno, jii dochAzf ufednf
zpravy, ze president svola za3e
dAnf zvlAstnf k ratifikaci kubAu
ske smlouvy.
Neiioneiny fete..
Dulira povesf Scverova Krvci'isti-
! tolo jest Jako ne'iinuuny hn6. .Icdon
krajaa povf o t'unto lilaliodArnem hi
ku dnili(''iiiii a ten pio.- uilui v so oil
ronn;l jej piftdl sveiuu a t:ik to jde
dalo a stillo u'. skoro oLvrt tolet.f.
Mania lijla niilia .IvUtnyrh iaipra
vili li''i: ten o yasliiPtiiu it I ? c n a S.'
veriiv Krvci'ii.tit '1 otaue I na dale
Skapulircm ee-skcli (loiiiik'iiolf. Vy
liR'siiji't' . tela vSecliuy ntiuistt) lAlky,
tv.iri nova kroviif iclfska, tuzf svalv a
(lava lidu novt' sby A iiiysli novou dii-
vcru. Tan stcpan ISorakz Carbon,
Ind., pfo : "C't(n pane yovero ! -I'fijiuetc
nioje srduuiK! dfky za VAs
KrvocHtiti'l, iit'bo nine docola v.vlt'oil.
Iludu VAs ka.d(''inii doiioruudvatl."
SewrCiv KrveS'siitul Je v.a ceuu $l.tK)
k dosiibif v li5kArnAcli nobo a vjratd
tclo Y. V. S-ivery v Cedar Haplds, la.
lmjf L'hudokrcviiO, dim, blodnieku,
kurdi'jea -zft5ci.i5 zlA.y a y.liaviijo
Morl:a Jtt-h ulmi, Jvrcdii u oliyid
ujcli vyrAzek,
A M ERICA N.
-ISTejtesi a nejduklaclnejsiis
PLOT NA PRASATA
Nase mime ceny vas prekvapi.
Na piodej pouze a jedinc u