Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, February 11, 1903, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ze stare vlasti.
'. OIom moo. f.c orunimtje:
Jik znamo z.tlova 1 lvaly katc
I'li Ha ii okresnf sknlnl dozoree P.
Po",tn!l:a ti.'-kolik osob pro nriUku
" I di, ;iby so pom'kiul oiMstil zc
s.: afery oloinoucke. l'rocesy do
padly pro ucho sinntno. Prohral
a vsudo mtujl zaplatiti litraty.
Pode.Itij stfhal sv )n bvalou tni
'cikn si. Marie U pred okr sou
dim vo Moiinkach. Po vyvo-
5dc;h paiui lira. Dedka. odvnkata
?.i Zdjiinuk, jenz obzalovanuti
sletm obhajoval, byl dr. PoStnl
l:a .so svo 1 obalohou iiplne od
mr.Uen a odsoiicn ku nahrade
veSkerych t'ltrat. Nynl pak dr.
Ddek juit'iimn sve klietitky po
d.d 5alol)i na dra. l'oUulku pro
uraku na cti. O obldube tc
jelnvA i j byl 2 0 lo ha pred
okrcsnim ?om'ii:iii v KroineHzi.
Antotifn Jaliotn, solely
borni'k v Pytllkove 11 Teplic. mel
dolSI znAiiust se shiikon Franti
skon Ilajkovon ?. Upekly, zaine
stnanoii u obchodnfk.i Ignace
Naimiana a navstivil ji take due
ledna o 5. hodine vecernf.
Hajkova, jei? o jeho pnchodu ne
vcdela, vySla pro pivo. V okam
;:iku torn stfclil ji Jahota 7. revol
ver;i do lcve strany prsou a usinr
ti! sc pak drtihon r.inuii, kterou
vypalil si do blavy. ZranenA dlvka
vratil.t so do dotuti a s lelila jest5
co se pihodilo, nacc? o.lvezna
do iK-mocioo v IVplirf,-!,. PfKi--VJ5fu5en( 2pasobH zJe pokus vra
naJa'aotovucmM rur.i d.m.d .-nA- iyi jeho2 do,)U9tl,a ge 2 , letA
ma" I M rie Schueflerova poslednf do-
- Z ajv se piSy : A--.i piod bou zamestiiana jako kucbafka
ty.lnjm o lbyval se v Tupadlech' v jeJno:n tm'stufin hostiuci na
velky bon na panstvf knwute'gv6,n inilenci kancelifikdm slu-
Auersperga, ktereho siiiastnili se
cetnf boste z okoli. Aby zajici
neprebfhali do cizflio revfru, po
staveni byli jo celycb hranicfch
bond, me-d nimiz byl nAdennfk
V. Koudelka. Teto vaon6 pffle2i
tosti pouzil zedni'k Antonfn Rada
ktery potfeboval na svAtky pece
ni a ozbrojen fAdnym obuketn
'' jebl si do prikopu nedaleko bra
nic. Sotva se nejaky uSdk pnbli
il, pocal do neho klackem busili
- -To vSak nm nccbtel svedomity
Koudelka trpcti a proto vznikla
hddka, pri niz Rada pou.:il o
buSku ni:-ln 11a zajice na Koudel
ku a sice s takovyin nspechem,
ze se bude z toho az pfed sou
den: zodpovidati.
Oboe Osek 11 Rokycan jest
uz nekofik dm' nanejvySe rozech
vona. Stala se tain vrazda, jez
je preJtnetem vselikych livah a
domnenek a kterA vzruSuje kde
kobo. Na Bozf Hod oil. hod.
sedmilety hoSik obebodnika Panka
fekl svemu dedecku, ze se pfljde
na rybrn'l; klouzat. Starostlivy
dedecek ski cblapci pfipjal na
nohy broslc a srdecne se s nfm
louSi', napoim'najelio, aby si dal
pozor a n-.-proboril se. Ho5fk
odeSel vosele z domu na bb'zky
rvbnfk a vfee sc uz nevratil. Po
nSkolik hodiuAcb zacali byt doma
netrpelivf, kde ten chlapec tak
dlouho meSkA a sli pronej. Ale na
rybnlku po nent ani pamatky.
Nastalo tedy hlcdanf. Ale mar
11S. Di'te nebylo mono nalezti
a vSerhno vyptavanf a patrAnf
guslilo bez vyslcdku. Ujalo se
tcdy niinenf, ze cblapcc asi se
probolfil a pod ledem zabynul.
Mi'str.l hasici satni sc nabidli. zu
pomohou jej vybledata pocali led;
vysekAvat. 1 druliy den patrAno
po tnrtvolo iitopcneho, nez i latq
ndmaba nevedla k ci'li. Az na
jednou roblasilo se, ze cbhpec
nalezeii vo. l.fovf nedaleko '"zani
l;u" pri silnici. A skutcc'ne di'te
tu lezelo zavradctio ! Bylo zapf
cbnuto noiein do krku. Po krvi
nikdc ani stopy tebo nebylo nad
tnuto, ale cele bile jako alabastr.
Na noiicVu-li mel cbapec jeste
bruslc. VaL-lmi, jak jej takto
tuitili, dali sj do plaie a valykotn; Jak domacl lid6 vypravttjl, byl
Kdo sprkhal vra2Jn tu nebylo Isse; Bukovsky v poslednf dobS omr
dosud zjistiti. Vscobecne se v3ak'ely livotem a v okolnosti te" dlitl
tvrdi, 2o mrtvola musela bjti vj no asi hledati poiatck hroznd je
,;Oci v inlsta ona donesuna ncbot ho S3bevraidy.
v krovf onom do prod tfia brio
pilnfc htcdino a patrino a rortro
la tarn uebyla. Kozuml so, ).n
teJ kolujfo vr&ldc tittejpodivncj
51 povcsti. do uichi Wprv soud
niflie vniknouti.
Due 12. lcdua o it. liod.
dopoledti, nalezena byla doinkdr
ka Jeuovefa IIlouikovA v jarotne
Hcloh ve svetn byt dltkami svy
tni zu Skoly se navritivSItnl, Ste-
panem a 1 rantiskou, na stole le
2IeI s ranou na levtJin spankn a
prorlznutyin hrdlem, zavra2dena.
Podezrenl z tak stra5n6ho zloii
nn padlo ihned na jejfclio '.mile
J ana Hlouska a sice z t5 pHciny,
potievadi onoho due jeJte pfed
oitnou hodiuou rannl, nei dcti do
Skoly odesly, pred mini britvu o
stril, pak asi okolo 3. hod. dopo
leduf u doinkafky Florentiny
VaSJJkoviS v Jaromericicb se iimyl
naJez z Jarornefic smerem k Bo
skovicfm zinizel. Na mfstc cinii
nalezena byla xakrvAcenAsekerka
ktoroui zavraldeua dostala rami
do leveMio spiuku, na nii byb
vla.y jeite prilepeny. BritVi'
nalezena nebyla. i zdi se, zc
vi ah ji nckde zahodii. Ziiunicad
pdtranf po vrahu z&stalo z poedt
ku bez vyslcdku, av3ak Jan Hlou
sek dostavil se tdhoz dm veer
na cotnicktS velitelstvf vc Vel
kych Opatovicich, kdei b)l zat
fen a k c, k. okr. soudn v Jevfc
ku dopraven Hlou.sk se uplne k
straSnemu cinu priznal.
PfS se z Mostu :Nem;ile
hovi u okresnfuo soudu B.Gries-
lovt. Od jfstd doby pozorovalo
devfie, 2c milenec, dHv pln oh
ne a pnsah vernosti poctna se j(
pojednou ndpadnS stranitt prdve
v dobS, kdy bylo jf zvySene jeho
pozornosti zapotfebf. Cinila mu
proto vyittky, aletfm vfceffila
semezi nimi propast. V opuste
nern devieti, kdy shledalo, it
nevrnho niilence k ob nena
vrAtf, vznikl pldn pomsty, kterou
tak6 v sobotu 17. ledna vykonalo
Koupilo si za tfm 62elem revol
veru a nAboje a vyxbrojeno takto
glo naposledy tnileoce av6ho nav
itfrit a lAdati pevndho roahod
nutf. Jak ndvSt&va jeho, kterou
vykonalo v bytu Grieslove' dopad
la, lxe si pomysliti. Fatrae po
slovne1 pfedchozf hddce, v prud
kdm rozillenf, vytahlo d5ve z
kapsy revolver a vypalelo na ne
vSrnho mflence ityn rAny rychle
po BobJ n4sleduj(if. Pouze je
diny projektil aasAhl Gricsla, ale
privi v ntstech nad mfm oebez
peCnych, takle o jeho uidravcnf
se pochybuje. Devce po spAcha
nem skutku vybehlo na ulici, kde
strAzolku samo se pfiznalo, co
provedlo. U vyslechu udAvala
urazenA milenka, 2e chtela se po
cinu Sama zastfelitf, ale le. poz-
byla po strailivdrq u2inku ran roz-
vaby a odvahy.
Hroznou dobrovolnou smrtl
skonSil v nedeli rAno na uhelndm
dole "llubsburgu" u Mostu mlady
bornlk, jmenem Josef Bukovsky
Bylo to krdtce pfed Sestou hodi
nou rannf, kiy zapoifnd dennf
zniena, an spatfen byl Bukovsky
u otvoru sachet ufho, stoje na
pucce. Byl bez kAbatu, jejz od-
lozil strAnou. Nedaleko ubfral
se kol Bukovsktiho jiny dSlnfk
jmenem Dikast, a tu prvnejSf
zvolal naQ jete: "Tak Na zdar!
Dikaste!" A se slovy temi, jez
byla jeho poslednfmi, vrchnul se
do Sachty. Z ni pak byl vytaien
jako dfisne zohavend mrtvola:
mel rozbitou lebku pfelAmend
nchy a zlomeny vaz. V odloife
nm kabAtS u otvoru Jachetnfho
! nalezen byl Hstek, v n5m2 Buko
vsky louif se se tvou tnilenkou.
Hotpodaf IM. luuhorii v
Lipfctdii 11 Mostu nuM v olilivk.il
puisiefihii tULiiclio vopro, vAifclho
asi 160 kilogtaniii, a z.-MiiyAlel v
nejblfJSfeh dnecb jej dati zablti.
O tout zvedcvse ne.nainf zlodeji
ustauovili se, ze inusf vepfe drive
sc ztnocittti, nczli rezntk ucinl ko
nec jeho livotu. A t.k za jedn6
p m : I ' 1 1 zlodfiji dostavili
ve d ) obydl Iiiub hi iv 11 z cblf
vktt nepozorovanc'; vypasemmo
vopfe vyvedli. U stodoli, po
stavili voztiek, 111 vepte bo
dlali naloiiti. KdyS zUnlijf vy-
edli vepfe ai ke sto.lole, jili se
do jeho blavy tlouci pfinesenou
i motykou, avlak infsto do blavy
dopadaly rany do rypAku veprova
Vepf jal se pffrozne brozne po
spflobu sv6in kvi'leti tak zc ai
doniAcf li'li zc spanku probudil a
zlodeji s ncporfzenou bez kofi.sti
pene uteci byli nuceni. Kra
leny vepf byl vsak tak tezce jii
rancn, ie intisil byti jeste tclt
noci zapfebuut.
Ccstovnf kancelaf Cenek
5tilc a spol. v Praze uspofadA v
ervenci tohoto roku spoleiuou
vpravu ku navateve Cccbfl ame
rickyeb. Vyprava tato bude
uskuteineiia, jviklize se ptiblasf
nejinene 20 o.sob. BikIihi tuv
Stfvend tnei jinymf me.sta NJvw
York, Clevelandu, Detroit, Chi
cago, Cedar Rapids, Wilbur, St.
Louis Kirrna Cenek Sulc" a spol.
zaala jiz v)'je Indv.iti s ceskyini
pfedaky vo vS:ch zmfnenj'cb
inostcch a vsude bylo jf hojnd
uSastenstvi (iucbfl pri vitam'zaji
steiio. Ctenafove ajistd pamatnjf
se na brozne ilo&uy Alexandra
KAry, jeni v Moskve ua podzim
roku 1601 sekerou zabil matku
svou a dvc sestry. Mladfk ten,
syn vscobecne vASenehoa ctihoJ-
n6ho muze Cecha fiditele tnoskev
sk6ho pivovaru, byl po pfeh'enf
pri nt5mi na nejvyS cynicky se
choval, dan do preobrazenskeho
Uatavu pro ckromyslnd, jako clo-
vik duSevne zniceny. Pred ne-
kolika dny podafilo se vak KAr-
ovi z ustavu uteci. Stalo se tak
nomocf podolacenych strdlcu,
kteff se dali pro jeho utek zfskati
Po dva dny potuloval se po kr2
mAch nacez byl policif dopaden a
dopraven zpet do ustavu choro-
myslnych.
2a poslednf obstrukinf de-
baty v parlamente vldeilskdm na-
Sli v kuolarovych chodbdeh po-
slancc, ktery mel oblifccj pfikryty
velikym Sefvenym SAtkcm a ktery
ndramnS chrApal. "Kdo pak to
asi je? hddali poslanci. Poslanec
Potuzcek poznal ho die vysokych
bot. Poslanec Potuczek, maje
atracb, 2e by se mohl Fijak pod
svym Satkem zadusiti, stabl mu
sAtek s obliSeje a probudil bo
Fijak vsak za tuto sluzb'u nebyl
vdeJnym; dopAlil se a popadnuv
knihu kterou mel pod blavou
mrStil s nf do kouta a pak ode-
bral se na vzdalonejSf scdadlo by
ve spanf pokracoval.
Starosla obce IlubSovic u
Slaneho, p. HofejiSl pfijel poia
tkem ledna do Prahy, maje s sc-'
bou 24.000 k, aby za ne v Praze
nakoupil dobytka. Kdyz se pak
dlouho domfl nevracel ani 0 so
bc zprdvy ddval, pozadali phbti
znf Hofj-5iho policif, aby pAtrala
kde sc zdrzujo a co dela. T5y!o
jiz v-Salc jozd Horejaf ses I se
totii prod tim uukulik.i obchud
nlkfi s dubytkem v jistin hoatin
ci v Holcsovicfch a inLsto do ob
chodu pustil se s nimi do hazard-
y
nf hry v karty. Stistl mu ne
pfalo : po delSI life prohral viech
24,000k. Kdy pak se teto kar
banicke1 vASni dostavila n Horej
morilnl kocovina 5el do stanSho
zajezdnlho hostince "U Valsft" v
PoStovskd ulici v Praze a tarn se
zastfelil. PatrA po Horejsovych
spoleinfclch pri karbanu Pravf
se, le nifzi ton dobou.co byl hie-
dAn, zajel si Ilofejsf tajue domft
asebral asi .1000 nabo 5,000 K,
chtejc si "pomoci. Ale i tcnto
abytek prohrAl ve hranem kar-
banenf a pak si zoufa!.
Plani u AtipMi v.'iio.
Paitf Rosalie TliHto'o.i z
Ku-
,''' Nul'" nerekla nil', neli sva
ton piavuu, Kuyz vo svem tlopisii
zc duu 2J.Hjna t. r. pruoviuva-
j(c Sevorovy Ceskii rodiund leky k;
jinym poilotkla, .c je to jako nV,
2u 3t6pni a plan, PodAvAine'
alespon krAtky vytah depis 1, joji'
vdeiSnostf jata vyrabitali pos'ala '
"Ctiny 'p. Severo: Jest 19 nu
dva ineatce, co me in 11 12 letcnui
bocbovi zaiala nolia otckati jako
by bo bylo nfice jedovatibo
plo a lkar tvidil, In sc inn k.uf
kost Otcvrel inu nobu a za neko-1
lik did zacala nut otckati driibA
Koupila jsein Olej sv. Gotbarda,
tuazala nobu a kratky ix.a. bylo
dobfe. Tak si porad inyslfin, kdy-
bycb byla inela olej lined, ie to
ucuuisilo piijft tak daleko. Al.
jsein rada, ie jsem inn uspon j-o
dnu nobu vylecda. Tady ilosta-
neme leky take ale to je jako
stepttA rflze a pI.inA.
Sover.lv Olej sv Gotltard 1 vylto
jf k izdou bolest revmatick6 po
vaby duu a pfchanf u zeb. r a b
lest pomine obzvlit6 rychle u-ifva-li
pacient pri in tzAnf S jvo
rova leku proti reumatisinu. Olej
je dale tiepfckouatelny pii boleslij
v krfzi a svalech vymktiutiuAcli a
ucurdlgii zahduf otoky a pomAliA
pii ratiAch a spdleninAch. Stojf
jen 50 ctfl. Nif prodej u viech
lekArnfkft ncbo prfino zasfIA vy
rabitcl, W. F. Severa Cedar Ra-
' pidi, Iowa. I Haste se u svych
.obebo bn'krt s ltiky o severflv Vla
Jstenecky kalendaf na r, 1903,
dostancte jej zdarma.
w3T CVba. WPk -jr
COLLAH3
Thoy uro
Stylish, Comfortable.
OUrtRrtNTCliD L.INCN.
The only collar mode tvlilt n
tioovy, 9 ply loaiDi
HtTAlL TWO FOH A QUARTER
AND EQUAL ANY TWENTY
FIVE CENT COLLAR MADE
Anld hv llvo. UD-ln-dato mor-
chantu evorywhoro, or two
iumplo coiitir nam Dy man,
pobtofto puld, for 2S conte.
Van Zandt, Jacobs & Co.
Troy. IN. Y.
i Popular Collor
Manso 216 luclioa
Specbil Inductmtnli to Dealers.
BO YEARS'
EXPERIENCE
Trade Marks
DESIGNS
Copyrights Ac.
qitfrkty a-'rertafai ur ptuU)ti freo wInthT ua
Anrcnt nondlnff ft ketrh And itoMrlptlnn mny
nut frc. OlilBut aiewj for Mvurloit i'liili
1'Aionia taken llironcli Mann X Co. rvKulro
tl'c,.u noiut.
n inroiifn miiiiii a 1
.Hliout cln'uo, III the
Scientific Jituerican
A hnnlnomelT HlnftrMod weekly. Ijimp.it rlr.
ciilatluii or nny prlciitlOo 1'iurnnl. Tvrnn. 13
fp'ir; four iniinths, 91. Bold bjr nil npwnpfller,
Ml)fCn.3GiBro.dy.KeWYnrk
CruiUi omoo. CM IT BU Wi--Liwloii. 1). C.
Wo rromntly obtaiu U. 8. nud Kortlj-n
f!
Semi model, sSutoh or til oto c 1 limntion lot i
rircoreponon mtcntBWiity. l-or free look,
, roiriiHiraa I lirtUU IlinillXO to
'Opposite U. STPatent Office
VASHINGTON D. O.
Elektl'icke SVetlO
do dotnfl zavfldl levne a spulehlf
ve. Mam vSechny ty nejpraktic"
tijsl nAstroje k tomu uceli a vSe
vykonA se k iplndinu uspokojenf.
J. 13. JcniSta.
am n pi w&
V V t f HI YA
n
r
H til " m
The iliektntiierftr Is endorsed by
business and nnilcssional men ev
erywhere. The equal in efficiency
of any 8100 typewriter on the mar
ket, and excels all in cuuvcnicnco.
BLICKENSDERfER
TYPEWRITERS
APUn Vti4 tlti ft oiil.kfnnu in will
11 mij iouiIh. in IIIK j irr... 1. 1) l
4l.J.rHonn,lli.i.in ! II .1
jour itrtM dI, ftml If foun.l
IIMC rltetlr tpti,iauti ind III
mw or lir.t.l fit, I Hi. f 'tr.
...ni Our 8k'II OIT.r 1'rl.r, If III. UVU.
or J.H.n.t.UiT...hrr. fllHUllirill l.B
iiiioiikm nr.niiiiniiiuiitM n.iisiici itir
Mlhl, tIIlt.'l, liiillful InUfluc arrt.fil .uuriij
liolf Am.rlfiiii fillkAd. Ifitrilrk1 I lit lull
bl.r. i.owtirul mil iw.tt lourd, iii ..I wr
iilu. Unit. .If liici tn'1 IVInii.rl Look Lf I mil lie
lien which t.irlii knyou hunlofliy II It. fwr
.L'alimVt! VtV MlTloll. l 11.74 ii' p
laad.llai fl.Ui anil U lU.Jo. (I ll an.l
llri.n, (1J.0O and up. ("aaai llll.iw an i up
TvrrjIMiii il l4tt .til.iala itUm. anj ali
tilijfrltn.lamln.tlnn t.fntaratlni. Ailltra,
HlflilLll III IHI.IHM.alu Mala Nt.ltakaiMt,
(llartar IllUk r ILvt.njtlj ralUMa-Illlac.)
SEND50Ct..(ff
Tut tlil ail mit niul iiml to
niul wr vl!l fen. J ytni thtft
(j i). n. htiWJrt-ttufiKmliiatliMi. Kianuiirllatyonrpi
.rc (tlTlccainl IT fiuint oiactlj i If reenlrrt and
most wiMulerlul )nrt?alti mi et t-r raw or lirari if,
tin fifriairMliir ppcclal ffrr prlrr, fR.ttft I pup llio
LOcta orliV.TOaiiilciiiM'iivoliarKt'' TliU la n rrajular
s HtrrOUurlii Motlr I lulln, rli'hly mint nl, tiiirhiy
TMi'iilii,'l,IiowMtttlati'I nwcet.ntiiie,rimplrtovith Ann
in (i jil fe Unw oiipiliafft of itrti.K,l'l.nrafrnlnanil
oti'jfif thn lif-t iiiKtructl'Hi hrxtkft ptiMlflhril. Write fjr
Cfvr Hiualcol Inut rinnrnl nndorccnnnd piano rn(atIoa
luaoKit Hi.itti. w).'jki iiiii ariurT, nmioi v., iowi.
(lUrff r A llllih ire lltirathlj rHUbU-Editor.)
mm aa m cut IM d Mi tnd ini 11 ui iui
3tllilJ we will tenl)withlnHUOUNlf
Jtt Ut t umlnallon
r.imlti li t fir
I jit Pit offlra an! (f
thtTi nt ( j Ibr riirM !! 4ar ISpUI Offtr
frier t7.D1t UitW'ru r 1 4&n4tit rifrirtM
Thi Ii rpiilr e Q gcnu.ftt ihaib. nuni
Ifll.RlT MilUOLI. a arvfli rib tan4olln ef
tiuuiukl U4ililv,tlir til Lln (tol w tvlntittnd rot k
mtt'Ualuriiftilnp, brfeuttfal orDr lr1 tp,
to I nl wnlMuifinirbnirl, rc urairlr frMU1 with
ilfdfrfU l.aWtt itrU ( it I'', nlrktt Uil
tec, ctliuion urn plan, iniaii Pinion mu,
nrv inUtini troor4 souritl ho ruwrrfnl antf
tmretk tontd. aitr ! ft vfiiuint ll4Tonn
it 1 tin. rcllnlnli pick anil iim flk lla
tratklna, Whla 1tat An;ao IU U I'ltf.
Writ, tnr VHfK mit.l.l Inilrurainl anil f l.i.
p llaal.!lup. (lr,.l I2S.OO up. ria.M lUl-IKI
Ubrufl n T lalin. fl.i.an'lap iiauara pz.v.
.f it;thin at Iniil MbnlaiaK iilt.l and all luij.cl U tiauln
ion rtroi. r.firr anjir..
IIAItllKltX lM,llt.tOt.10Mln'lt.,Diihnqa,Iv
(Har(r IllUk lhr.aklj r.lUlila Mllw.l
Our Honthly Publication
vill keep yon posted on our
work nnd methods. Mailed
Free to the
$ ADVERTISING MAN
of any responsible house.
VSEH ZENAM.
Wine of Cardul jest strdlce zJravI j
aStcstl Zcny oil mlddl aE dostarostl.
1 OnoJJbczpcfnCpoindliilv matcfstvl.
j Ono JI sill vi Jus tChotcnstvI, usnad. j
iCuJo jiorod, zabrailujo krvotoku a
f potraccnl plodu. Oro mlruc zprovil'
zl ienu ncbczpclnou pcriodou !
1 zvaaou ,,zmSna iivota."
Mil bttf tok, spadlou matku a ne
pravid(illl06t, imyry Jakihokollv
dmliu. Ono Jo ienS ucnabradtteb
pj'm t kaid(!rri stavu a v kaido
dob5 Jlvota. l'osilujo ncrvovou
I Bouttavu, p&60bl pflmo na plodlcl
organy ft jest nejlcpSIm sllldm
16kem pro Zcny. Dostancte ldhev
WlneofCarduJ2aei.O
natrsviltf, Ala . July n. ivo.
T'llfim Wine of Cardlll Thfdfotd'l
DUck-Diaiigbt u dtlm te jU tijtl jcela
llnmi icnou. Mnolii! jdcjtl dmy chovall
tv UVv domi utav fn. J mam, in
1 dJvUta our Je uMraJI te mnou.
U. bam Jw..M.
O radii a tionlav nf mod doril.te udi.
nlm ptimaVft nuadtcau: "the
I ii.n.ri.m.nl 'i The Cliatta-
nooga Mtdldnt Co., Cbattanoosa, Tenu.
I TYPEWRITERS I
II'lip onl porlnlilo two liandrJ innclilnn on I a
the inntlii'l llnia.H krvnol M clinmctrt'i I , fl
.... in .1... ni ...... 1 LI
Iwhi-tr 'I lin new I'lci lrlc.il macblnr jiinl I j
nut is tlir viondcr ol Ilic ni;i. Illus. rnlHldif I 4 QM
nnil (it out III y imyini'iil l,in In nnynnr In- I fij ' B B
Iirtttird. uoort Aijcnis wanlrd. Aildirsi w
HAnoCH & UUSII, Otn. AgU., Oubuauf, Iowa. I S
w m hi
WeV klV m H
m vrvr i a
If
s
r
'r.
31 MR
Fivovar
F. J. KOIUiS, mnjiU-l.
Blct? ziisoby ziiunu'ultt'ho. t-.Hkelio vylccliio u
11 zlmvt''ho pivii pro lv. Muhn vyliovrli Kn-
H do objodnavcu pp lio.stlnsk.ycli. .juky I .souki o-
in, in i pn tn jut. rrr.M v,y it',ti!v sun:1 ua r.opll
..:,.......: ...... 1 ,....... t .... . .1
m (i Piiriiuiu .iuum iju?i.
IMvo nasc zfsknlo si nionj Y.jfobtMjMon
7,0ft aobUbu, ktonm udrzoli Ijuihi mou .snnhou
Spolebaje na d.tlM cjsvudvcnon ptfjft (rv.wnv lute
majilcl
U-V
v r v t v v v M. i-il
m i - u
O .cdCi Tij' lj.- pio 'Jilndi: 1 M-sr6.
Pro patn6 trAvenf, nedtshy islcr. witclMM zlihoit, resraatlsnj.
O dalKf notiCcwf laahavC adrci.J'c nu.
DR. PjfiTRK AilRWHY,
112-VU So. Hoync Ave.. - CHICAGO, ILL.
WILDER
VyrAbI ncjlepSf, pravy
a uznany
.r?Ta JjJvj.
rivovariias oiatfcn .jostdokoi.aI.Viiu siro
ji. Vrclmi sladok jcKt zuamy o.-Jhornfk a v
nasciii pivovai'c pouzivano j(st vyrobe yiva,
toho iieji'istsi'ho material u.
I B28SasaaffiZ3EH Ns pivo
H v.. .. .
H upura nousii uaryiio ji; . i'rucliy,
I Pasku & AniU'i'lo, liorocky & tfietiim
Tvrz a Pospisil ve
Pleasant Hill, attl. g
l-rank Rychtarlk, K. J. gpirk. V. W, Uack. majitelove l!
11
1
if
LUI
Ust your Uort-a llsht aj dtj. A Udxiifa&ro houoo Titc3 US
IIa fW (cur Iimp 0 rlivv cr
rltor) to rooJareat;. tf'iVritKjorcattlosuo csdprlrca.
CttlCAQO T.0LK t-iOHT
i: "A K 'ptlujjS witojvjvs "o.) 'iv.itu.ti-; av ( i -:ia 'fsjjpi-v m
ai n . I, n 1 n n a n poimnj.u X.nuiui jjbiyJTlM. j.-im )o iu: il!ou 1 c ru
i3 JU"'"1''1" J nJOn:jim.i!i v isi -j i jo OM-n-'ut mojnj jo itijjT, v S3
-j ..i.M.ni inismtnii v ttyxt . I ttii.i 1 it . m i !!. im l l. I .1 .ui ( l.l.""K! Hill t
jl.iiiinins Au in-'U.(l -sjiiHatua
-5 ,i j ;Jd aoj puss JddJ! "'1 J m.ii
iiuin.iiMiv,i -",'-"ii -v " i rr " ,1:
l3 j joj 5Ht.v -sun jojoon 6.iAvs 'o.lvnauvi nivdi unfuidijiRald ihh feilwaj ui iui'1
S .i-sfu o-io 'luouuro.'l isiq 'nasnnsiji jo v.tinvj -niunid aii .liiViJJs"l llHM iwi-l k'-,
3J tOail oil ii -viamisJ.l, ouinuk..; aa 'cxn.'ip.'1-I 3(n jri.! til ft 'l. A 'J,' M ft-
g ii r duits t vji-J4i!if J-'.i l o.n.tV t.oj.1 "ii."U; f J- U l.
JU IIOJll:llUIV,l 'UlJVlH-'illl Ul'lll'ltnUUJ
pu ffJ.) tl CM.
I
pifovarii v Cicli', Ni
r i ' ,i
( i,
&f"-t-'-
- .
v'if Jf IX vfc, J? m
2esky, vscobecne obliby doSly
rep uj ir?!2SS2S33
Wilber, Jos. Dvorak
n
.V9
CO. CIIICAQO.
A vtop t.-ndui-ianoiiiin'iioniii4AV S
- 'JJ rni i-u i- '-'v-n. tnpj mm j .n -iji'jh p
VpilwllSaiJ - J ' ' IWJI i,irH(..MI
xsssaaj
Si r?7 Eyw i&r-tw- .
nr