Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, January 28, 1903, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
Wil.KKK, NKMIASKA. VK STHICMJ, ME 28. LtiMA I MM
OtSLO 23
t.
H
Z e z a 111 o r t.
usilf Netnrfi a PolAka nodafilo s
koncino zlomiti ceskon cbstruku
-Stalo su to vo schAzi, jez trvala
od pfcdvJrcr cj?ka rd 10 l.i din do
ouprcuvecroaci , o u inn uo , n flCc!cm 8 jenf j, , Ars,r. reSpokt. "Ode dne. kdy zahdje
poledne a. do 3. hodiny vceta T lo pr4co p'oVcdj ;gnor , bj-la WoUddn na Vonozuele;
odpoledne. Pdny nAvrh. aby Merctmi h, tu prohldseno oblozenf a
pfikrocono bylo k okaniiitenin !
ctcnf iozpotu, Inlo .Sg lilasy
proti 72 zamftnut a sneniovna
pfcsla k dcnnfmu pofd.lku. Pfed
loha.kterou se schvalujo biuselskd
cukernf konvence, byta odkazana
zvldStnf komisi a sclnlze odlozena
byla na patou hodinti.
Manzatlan, Mcxiko, 24, ledu;.
Ctyfi pffpady litiirlf udaly sc
zde a osin novych oncmocncnf na
indicky mor, Ctyii z nemocnych
zApasf se smrtf vc zdejSi nemoc
nici. Urady naffdily vypalenf no
kolika doinfl v nichz uddlo sc ne
kolik iimrtf na mor. Mezi tezco
nemocnymi nachdzf se general
Ezeta, president republiky Salva
dor. Penfze ku podporovdnf no
St'astnfkfl docliAzejfzc vXoch strati
a jsou okamzite rozdelovAny mczi
ncjpottebnejSf lidi. Obchod v
tomto meate uvAzl liplne. Vseo
becnS je napadno, ze mezi cfn
skym obyvatelstvcm neudAl se
dosud ani jediny prfpad cholcry.
Parfz, 21. led. Casopis "Echo
de Paris" mA zpravu z Vfdne, v
n( se oznamuje ze cfsaf rakousky
FrantiSek Josef, dice se zffci tru
1111 behem roku 1903.
Ci'sar lakoujky je politickymi
Stvanicemi a rodinymi nesnazcmi
uplne vycerpan a unaven a utek
arcivevody Leopolda Ferdinanda
a jeAo sestry Louisy, korunnf
princezny sask posledni jeho sfly
zmafil a vycerpal. Pro zamer
podekovAnf a odstoupenf s trunu
svedcf t ta okolnost, ze arcivevo
da FrantiSek Ferdinand velice ci
le podi'lf se na statnfch zalezito
stoch, dale novorocni audience a
prijetf ruskeho ministra Latns
dorfa v dulezitem poslAin' ku dvo
ru vfdcnskemu.
Vfdefl, 21. ledna. Konference
ceskych a nemeckych poslancfi,
kterou svolal premier dr. Koerber
v t6 nadeji, ze nc stane mezi obe-
ma stranami doliodnutf, oliledne
jazykovu otazky v echAch, byla
skoncena, ale nedodelala se kv
eneho cfle. To povede k novo
obstrukci v hViske rade pfi jedna
nf o rakousko-uherskdrn vyroviKv
nf.
Vfdefi, 2 1 . lenda. Profesor Lo
renz vyslovil se po sv6m navratu
trochu otevreneji o dojmech po
slednf cesly. Ve Spojenych Sta
tech pi-ekvapila pry jej neobyccj
ne vclkolepa dobrocinnost Ame-
ricanfl a jich obrovske dary j)ro
ustavy vzdelAvacf i nemocntcc,
stejne podivnym je ale vystupo
vAnf tak zvanych "krest'anskych
lecitelfl vfrou", kterf modlitbami
chtf kazdou nemoc zhojit a zda
se, ze lideni temto v Ainerice
dobre se vedc. AngliJStf liSkaH
jsou die nahledu prof. Lorenzo
pnlis konserativnf, za to ainerictf
cilf a pokrokovf. V Americc jc
dina mfbtnost, kdc Lorcnz op
roval, ncstacila navalu studcnUl
a lekahi, kdezto v Londyno bylc
mfsta dost, pAni doktou totiz
niysH, zo dosavadnf stara jejich
methoda je dobra dost, novou
pry nepotfubtijf.
Prof. Lorenz oznamil dale, 2c
navStivi je3te jednou SpojentS
Staiy, kdy se tak ale stanc, ne
inflze jeSte s urCitosti rfci.
Kfm, 21. lcdna. Ministr vyn
2ovAnf Nasi potvrdil jinenovAm'
budebnfho skladatelo Pictra Ma-
scaynfho riditelein Kossiniova
Lycca Pcssario. Ministr postaral
se tedy v cas, aby Mascagni po
jsvu no2laFeti6 ccsto Jo Sp j -nh l'ciH.i, 23. lcdua. Duns inM A
) St At In 1 aspofl iIoiha zarpathn. jti'Ssko raJfi fci miniatr z.ihr.une
I ftfm - i U.lnfl Tt:iUL v' inlni-i ufcli idlczitostf. baron Riohtho-
iinbuli ohhiail, iubniavis sn'niu
ddati povolonf $i 50 000 iu -rr.'
zonfsianic pro telerafii be 'rtu
Londyn; 21. lcdn;i. I'n.s
ikoiiLcn voiensk soud CA.
Lynchcm oblnlovalm z vA-ziA-!
dy Lynch bojuvu) v Tra isva.du
nioti AiiLdicaniiin a bvl oii-oiizen
ksmrli. Lynch plijal roudek
chladnokreviie a na otdzk'j, 2da
pfeje si neueho ku sv6 ob-ano f
ci, odpovedcl, 20 nikoliv. Poho
div pak blavou odeSel. Utupce
jeho pravf, ze Lynch suJatail se
boje proti Angli.;.innni, ?j vak
byl a jest naturalisovauY'"! ob2a
iiem Transv.ialskym.
Je.it jisto. ze .Lynch z -trelen
nebtide, ponevadl Irsko p; "'ti to
mu protestuje. RozatideU bude
nepochybiio krAlem zmSnen v de
setilety zaldf v pevnosti.
Var5a
22. loJna. Die tvr-
anf ruskj'ch listfl pribyv 1 stale
ystehovalectvf z ruskdho Polska
do Ameriky. NeutoSene pomfry
rolnictva i v tech krajindch ktere.
jyly pevestny svym blahobyteni
io mnoha leta, nuti obyvatelstvo
lledati si vyzivu jinde a pr Aohi
dochazejf z Ameriky zprdvy o
prosperite jak obchodnf tak prfi
myslove lirne se proud vysteho-
alecky do Ameriky. Mzda ji
vydeld takovy vystehovahc zs
nekolik mesfcfi v Americo je vStf
nez ona, jiz dostal v ruskern Pol-
ku za cely rok. Protoze se ven-
kovane ruskopolSti spokojf s po-
travou. ktcra on de uometne la-!
cino vracejf se za par let se zna
nymi lisporami do stare vlasti,
aby zlepsili pomery svS a prfbuz
n oh
Jejic'i prfkladu pak udsle
dujt mnozf jini.
Petrohrad, 22. ledna. Vrch-
ni velitel spolkoveho vojska ve
Spoj. Statech general lajtnant
Miles prybyl dnes v prilyodu svd
choti z Moskvy do Petrohradu.
Jel zvlA5tnfm vlakem a MandSur-
skem byl doprovazeu ruskou po
sddkou vojenskou. Pravil, le je
jfekvapen velikostf ruskd rfSe a
mozno5ti vyuzitkovdnf zrlrojil
bohastvi jojtbo, ktcr&l docfleno
stavbou sibi'rskiS drahy. gi':erai
se zda zdri vice dni, nai Pje-1
de pres Berlin, VaH2 aLoadyn,i
zpet do Washington u
1
Derlfn, 20. ledna ScciaSi-
slicky poFhnec Vollniar, ju:;." so
jon po velkych ob!iu-h du-'.al 1.
slovii, suazil se uv .'sti n uL:ti
zalcituSt Kruppovj o nautivxy
ciVafe Vilema k vflli to vec 1 d
sucialisty. Alo predscila Suemo-
vny, Dallestrem, nechtM aff.ru k
jednAnf pKpustit, pbnevad pi;
je to soukromd v2c, ktcra utn.u.v.
by ti projedndvdna pri np
Pri torn do! ) ua o3ti)j vyu cnv.
slov piedseda dostal od cc:':; '.'.
sv'fij dfl. Voilniaro.i po!arl'
prece poukdzati nOkolik 1 sl.-.y
na to, jak cfiaf sociali?' nv.ri
vfdf a jak vSj.cky socialus npr.v;.
v -etui potfrd Na to vy.sul r;n'
vu kanclef 'iuebr.v, aby
pana hdjil. 'iliSm pry jcnejdvi
cenejSf (!) pa iovnfk. l.ttrchc 1 1
a dela prj'1 pro rozlustimf ocia'.iu.li
pomcr u ve s jaenii vice no kn
zdy jiny. Tc pry uzuali i Milli.i-:
and (fP'ticou; iky mini.it , s
lista)a delegd-i anglkkuho d.1 !n
tva. Z cfSaiovy iniciitivy vy'
viccky hospcddfakiS opravy v ;
mi. ''Ci'Jaf ji'St panovtn'!. osvii
ny pravil a iituf tako'
aby propuatil svt'ho
kdyz si tento dov
vlastnf ndhled. Vim
stnf zkuSenosti. Ne
kdy byl cisaf poruii
ckeho lidu."
tod'stvo bombardiije Fort S un
Carbs na Venezuela proto, a by
so blokdJS bvl jjjcdnan naleity
valka a kxfdtvo inelo prAvo kon
Oskovat veucniclske lod". My
j 5J" vvvali F"id.nt. Castro
lined v i .venci, uly spor nfedlo
h stnfnio kouii.i v Hangu. lijc
Castr6 doposud necbal 5ochno
vyzvaiii uplne nepovSiinnuto. "
Mezi vlAdou nenieckou a it.il
skou doslo k dohodnutf, aby o
blokddovdnf Veiiozuely bylo po-idr.
krafovduo.
Comodorc Schedcr, volitel ue
meck5ho lod'stva iia Venezuele, I
oznarnujo utcdne, 2e zahdjil bom
bardovdnf iiau Carlo-? ilu 1 7
ledna. SdSlujc, 2j kdy
oa m!io
dne nSmeckd lod' "Paiilhor" pri
plula iiedaleko pi'ri byla na
o Itud zahdje.u stl:!!) 1 , t.'zkych
dSl. nae2 "Panlher" dil nalezi
tou odvetu a palba s obou stran
trvala celd pfilhodiny. "Panther"
na to z ohledfl 11a vigaenfeh pal
bu zastavila a odplula. To vJak
Venezuoland p n'u2 .yali za vftez
stvl pro sebe. Pozdoji dopadena
byla, jistd lod' jejich -a rozbita.
Dne 21. zahdjil Schcder opet
napevnostnovy titok s 'Vinetou"
a rozbil ji.
Zpravy domaci.
Z Washiisgtoim.
Vysluuiie nus Vi-ni'zui.'ly, Hov-
klery moSlsu vu arfiungto-
I,nu1' -K
do skojirn co nejdffvo a ryrov
iuin k vSeobeeniimu uspokojenf.
Onehdy duslo v dolnf sncmo
vne ku drasticke scene. Kongres
nfk Cockran, demokrat z Missou
ri mcl delf rec stran hranic Alas-ko-
Kanadskych a kritisoval jed
ndnf vlddy, jez ncdospelo k zAdnii
mu konci a pravil, ze tak dlouho,
pokud nepicstaiiein kokctovat z
Anglif, nedocflfme zadnSho do
hodnutf s Kanadou. Kdybychom
chovali se k Anlii hrdeji a dfl
stojnSii, kdybychom zancchali s
nf vSecko koketovdnf a pfftelickp
vduf, nestdvd .?adue pochybnosti.
ze by ivjnucfane pfe51i na naf
,Uauu atu.
Kdyz C urn dos-pel az sem,
pan
-.1"
;o nast
A uumot a
.(,rc;o 7raKV V til ;
v
! vyiel in-oJcsV dcery
. to- mlada ddinfl,
.icnd rozSleiifm ve
1'. a Sum konyiliij
'i iidufk ruky svq.
: .rriuv :.o pi.ivil: .-"
"i red f: eo-pak s ni? '
. ' 'la vc sv kJi.
vu.y. v
e ml:.'
t
li z.ii L'lA
U'Jy3 ;i
uti;!, pZ-v.
"J.-s. r . ;
1 t
i '.in ;
. 1 1; i ii ' ;
k
U.j.'ti f!
i-i. .
Jan 0 i '
t.v. . R"
:-n.:.- V
to v pruvodu jak53
.-vali svou babii
; ,leni Jrdliajfc se
.it. ,
ny
ell
iii.y, Ueera knp.
.ji.oubiln so s Pe
i:!in, attacbem ru-
.-.!.
.-! a 1:.. i v i. Wathiui;ton
A;j. ubyicjtii (rdovitiS
r. '. . ai.i zamcfiuje svi5
l.J,
;i! ..
.. .Mnico-looing niiino
rdalsen. Dictril
i$uAx d'oua o',
jry pro pastviny
0 unlfiuje se
i koini.inr'
i pochval
zdft pfed-
riwcrftuenf
homesteadAH a zabrAnf sc vSuin
uezAkonitostem a nespravedliviS
11111 l'jdelenf. nobytkAli, ktelf
tu libovoluu rAdf, budou niicuni
oilstiaiiiti plot y, vo. nyn( iuxiniti
se zdrAhajl.
MilioH zaltulek.
'aaiiiy 111 i lion ti f- .lolm 1). Uo
okcnfollor oheo infti iiov' X'tlu
iluk. Slurv inn 3p:itno tnivf a tu
pry imbfzf dr. Phil. Marvolr.vi
Atlantic City. X. V. j-eon inilion
dul irrt, zda by don vpravil novy
.ahidi'k. K'K'kiMifolk'r, nojbohut
ai elnvi'k na sveU'i, nosnii p iiivati
niasn, iorstvy chleli, pivo, vino,
snii'tanii, niulo,cukroviaky,doi ty
a iniisf .so si iknjiti pouzu hu k1)
ranyin inlukoin sucliary, tvrdyin
otrul)i)vyin ehlolctn atd. Zda ho
Marvel k opi'iaci tetoodliDil
la, mel by zarovisfi vpruvit do
Kockunfellera take iu .ake novo a
lcp3i svtdomi
Hakotskc ro.votly iieplutne.
VySsffoud spolkovy vClevelan-
da vynesl rozsudek, j fm 2 prohla-
s ije ro!vo.ly jihodakotskych sou
dfl 7a ncplatne. Jak znAmo byla
ji'ni' Dakota po dlouhA ldta uto
ciilom vsum, kdo jinde dostali
rozvod takrka na ponliou objed
ii'ivku, a pfi torn stanovily, e
postafif k rozvodu, aby strana,
jez on zadd bydila est misfca ve
stUe. Pravii tento o Istavec pro
hlasil nyni nejvySSf soud spolko
vy za neplatny, ponevadz je to
pouhy prostredk, aby se obeSlo
zakonne ustanovenf o delJfm po-
bytu ve state. Rozhodnutf vSak
nezastanc bez velkych ndsledka,
ncbot' lidi, kterf se dali v ihl
Dakote rozvesti a pak se znovu
ozenili a vdali jest ve Spoj. Std-
tcch vehni mnoho. Nynf nebudou
vedeti, ci vlastne 'jsou. Toto roz
hodnutf spolkoveho soudu, v tdto
veci jest jiz druhe v nekolika le
tech.
SvcBniHc vyslance.
1'f. Anim Gleggs Taylor, sestra
p . llernort i5ovenove, ctioti vy
slance na Venezuelo, Herbert Uo
wona, ktory v kontrovorsi vono
znolsU'e lira tak dfileiitou lilohu,
liyla dne 22. ledna policojnfni
soudceni v Now Yroku pouldna
aa (i infisi'ufi do polopSovny u av.
Magdalotiy pro opildtvl. Pi. Bo
wenovii a Taylorovii nalea k pro
miiiontni rodinu Cleggove v Gal
viston, Texas. V dobe kdy pi.
Taylorova stala prod Koudem, by
la Hostni jej 1 so v-m nianXolem
okazalo prijata preaidontoin v lii
lem DomO vo Washingtone. Tay
Lrova In la ji. po otvrte pro opil-
slvi irest'.iim. V 19 letecb provda
la se za jisteho doliytkafc rl)Olla
v 'LVxas, lee necliala so s m'ui roz
vest. Pozdoji provilala so za
Thomas Taylora a pfijela s nun
,vU N.'H' Yorku :ia svatelini ceijtu.
de sj ji zaliliilo tak, 2e puhnula
SV.eho inuZe, abv zdo zflslal. Lee
cliytila so hulraekelso zivota. Sta
', so :;iUi-tniei, opfjola eo a tnu?.
j'jji noclial so s nf rozvest. Tay
liyoMi klosala vidy hloubeji, nl
konci'nu naleieni byla opilou na
ulloi a b v. doniovn, hledi-.jfo pry
bvt nejake tcty, u in, by pfeuo
cval 1.
Xakotiodarna
ljy illy guverner Savage pod-
pdrujo fanuirsUy a dobylkaf.iky
trtwt vo statu a primlouva so za
pfi jcii pfodlohy v toin sinoru za
Uonodanio podaue. Pravi, zo zda
so, Vb''eko kartt luje, jest na ease,
aby i fuimorslu ufinilo nejake
Icroky ku svo olirane.
Pfediuetem otjckavanyeh roz-
prav v oboti sneinovnaeh jorit
Djetriehova pro.iloha ohloilno na-
jiutiin vcfojuyeii po.eniku na za-
pade nil pantviuy ranefiiin.
Guverner Mickey poslal zvlait-
ni poaoUtvi zakoiiodarnu, v nemi
pHuilouvii so za hchvdlont pfcdli)-
hv Diotriohovv. Deniokratt sta-
Vl so suhvaleni a pMjotf pfedlohy
one 11:1 odpor, nuiuftiiji'eo, Jo po
zmlfin teto icnovy j.M I'liraiu'nf
a podporovAnf liraliivyuli ibihyl-
kuf.i.
l'lljilo.li v5n d.ibf., inoZno, io
tolcfnniekdmu inonopolii biiso .n-
Htizt'iiu cihiliiii iuiw. V HOiuite i
dolni fiu'imivne podaiiy jnou pffd-
lohy, nimii tiui ilAno byti povolo
ku zfizoiii tolofonil Houkromyinl
Hpt)loi5iioritini. Pfedloliu takovoii
podnl v Honato Koyiiilds . Dodgo
u-v dome zastupod iKirsiur z Cuna.
Dale podaiia a dopiiruiona jost
ku pfijotf pfodliilm nnH.tijuM zn
liv.niCniin Hpoli'noHti'in vo Htiilu
oper itjfcim, iiln?.iti post rani kidoj
nieo ku vSoni olevatorftin, uliol
nyin bkltidi&li'm, odcliodftin h nbi
li, ntd. olirady a znhanky k via
kftin pro dobytck vsudo, kdo ta
kove .h'zoni biido potfu'.ia, a kda
olevatory budou poHtavony a do
bytck k dopiavtj HliromuZd'ovfui.
Jak ziidiiii), stojf dniliy vo wpik
nuti so tpoloi5iii)Htnii obilniuh My
pok a zda tu nobo tain piiHtavil so
rolnicky olovutor a dobyti'-i till hc
zaloXil, odopfoly dniliy poloiiti
kolojnice, aniX dnvolily takovyin
druXatvftin postaviti elovatory n 1
pozoniku drahy, nobo poloZoni
koleji na vlastiu utrnt', 6ml ei
nily oporovdiu rolniekyeli nypok
atd. liplnu nomoXnym. Teto di
bkriininaei nid nynf n'inen byti
konoo, z la toti2 plodloha ona
projdi', zai5o ovseiu nomoZno ru
eiti. Obema dotny proSla predlukn,
111'. so uietitske volby v Oinazo u
stanovujf na prvnf pondfclf v k6
1111. NEBRASKA
I Zakladatel zndmdho "lio
ston Storu", 2esky Israclita p. J.
L. Brandeis, zetnrcl pc delSfcho
robe min. sobotu. Zernrely Bran
deis vzdy rdd si pohovoril Sesky,
le 2ddny z jeho potomka esky
jazyk neznd.
I Jist "dopisovatel do &iso
pisu v Omaze nechal umrft 2eskd
ho hostinsk6ho p. Sumodinesa ve
Wahoo, le tento je.it ziv a zdrdv.
Nu, bude nejspfsc dlouho iivl
I Dne 24. t. in. uddlo se hroz-
ndnestestf v Gottenburgu na
drdzc Union Pacific. Osobnf vlak
jedoucf 50 mil v hodinc srazil se
tu s vlakem ndkladnfm. Topic
vlaku R. L. Dolan byl na mfste
usmrcen a otcc jeho,strojvedoucf,
jako zdzrakem uiel smrti, lei nid
rozdrcenou nohu. Obastrojc, vflz
na zavazadla a dve kdry s ledem
byly liplne roztrfSteny.
I Banka ve Verdigrce uiinila
upadek.
I C. L. Parker, lcn velke
odevnf finny Hirsch Park & Co.
Chicagu a muz velice zdmozny,
zmizel dne 10. t. in. tajemnym
zpasobem v Lincoln a veSkerd
patranf po nem mestske i tajnd
policic Pinkertonovy zastalo mar
nym. Parker pfijel do Lincoln
dne 10. t. m. a ubytoval sc v
Lincoln Hotelu. Dne 10. lc niia
videl ho klerk cekati u elevatoru,
le to bylo naposled, co ho vabec
kdo videl. Od te doby zmizel, ja
ko by sc byla pod nfm zem zavie
Ia. Zprvu soudilo se, e Parker
nekam odejel, lec kdyz se nevra-
cel, zpravena jest o torn pohcn: a
koneine i firma v Chicagu. lined
najata Pinkertonova policie a za
hdjeno pdtrdnf, lei marne. Zava
zadla jeho jsou dosud v hotelu.
Md se za to, ze se stal obetf zd
kefnictvf. I Dlouholety iesky povoznfk
a nadseny stary Sokol Fr. Jelen
byl mm. tyden neStastnou ndho-: hJ I
1 o 1 1 vychdzky uplne nemoznymi.
dou zabit. Splasih se mu kone a J J '
, . ,.v , , , 1 Panujos. Melzrovi, p.
Jelen vymrSten byv z vozu, zabill, . J '
J , , , tv.. Melzrovi a p. Vdc. Ilrdh
se. Jelen byl roddk Kutnohorsky.
Do Bileho Domu byl tyto
dny dopravon klavfr, ktery stojt.pomoc a vzdcnou, pfdtelskou o
15.000. Ibetavost.
Mesto a okres
I)
"1
1
a
Pliprvuiemi! se ku vvdAni ndd-!
heinOho, pametnii:'), bohatfiillus
trovaiuMio Sfsla, kteid vyddno bu
de tak brzo, jaknulQ pHpravy bu
dou iikoceny.
Zftra bude tomtits lokfl, co
mesto Wilber stalo su sfdlem o-
kresnfni a pTesteliuvdiio bylo so in
noJfnf dobou z PI. Ilill a tu vScch
ny tri doindcf liiiy dohodly se na
vyddnf pauietnfho iisla. Bude to
skvostnd if. strankovd vyddnf na
vclinoviSm papffu s ietnymi po
hleily na mesto, vef. i soukrouni
budovy, podobizny obyvatclfl atd.
scstruinou historif mesta atd.
Z:i pHfuoil ttchto prfprav,
udvalu muohe jine, neodkladnd
prdec a nesnAzf se stroji tninuly
tyden, nevychAzf dnes pHloha.co
ctendri laskave omluvf, an ve vy
ddnf panietnfm nalezneu mnoho-
udsobuou nAliradii.
Jaroslav Kocian, slavny
houslista cesky, pfijedc te?. do
Ouiahy. Manager Boydova Ope
ra IIousu najal Kociana na den
3. unora, za ktorouz'to pff2inou
bylo matinee spolofinosti hrajfcf
"Baibara l'-iitshie" v ten den od
voldno. To jest asi vSe, co mo
110 o vystoupenf Kocianove v O
maze sdeliti.
MaSkarnf pies, pofddany inin
ctvrtek pp. Sharym a Pradiou v
Opera Hausu, skvele se vydafil.
NavSteva byla velkou, le masek
nebylo takove mnozstvfjako oby
iejne byvd. Vybor k rozddnf pre
mif zvolen byl ndsledovne: ddmy:
Pf. Adolf Beckovd, Simonkova,
Brtovd a ValiSovd. Pani : Fred
Stejskal, John Krrel, b'rank Mc
Elroy a Jan Rychtarfk. Premie
pak rozddny ndsledovne: prvnf
dAmskA si. Berta PospfSilova,
Japonka ve vozfku, tazeniim kuli
em; driihou premii, balctka v m&
sfci si. ShcstAkova; tfetf skupina
Ircanek pf. BcckovA, si. Svobo
dova a pf. ErnstovA. Mu2ske:
prvnf StryccK Sam, maska skvost
11A, Dick Van Duyn, druhA 2er
noch "Coon" L. Mosher, tfetf
"Uhelr.y krAl," H. Pospfil. Zc
3a5ka dostali premii Kasel prvnf
a Fridrich druhou. ZAbava byla
vybornA.
-- Tento tyden
Frank Vondra a
Saunders okresu.
mckali zde
J. Nemec ze
Pan Nemec
meskal zde nAvstevou sve sestry
a Svagra p. Jana Kohouta a p.
Vondra pfijel pro starou matku,
jizsc zastesklo po stardm venkov-
ske n domove.
Az dosud drzel championAt
v "darde" kapelnfk TomA Pagek,
ktery asi pfed rokem pfekonal p.
Sagia, ktery na 254 drzel cham-
piondt nekoliK let. Nynf nam
oztrimuje pfftel p. Kobes, slddek
v Cr.'te, i?e dostihl to v darde na
259 a kdo rekord temto pfekond
md se hlasit u ndho o soudck vy
teitieho lezYiku.
Robert Tichv byl onehdy
pfi .Vzdnf df.'vf parnfm strojem
zac!1 cen tra:ismi.ua ruka vplete
na m;i,do kola apochroumana tak,
ze bylo potfeba ldkafskd pomoci.
Na Stestf jest zranenf pouze leh
kd povahy.
Pfitomne mlhove a drsnd
povitrf jest ;:namcuitd pro ldkafc
a pohrobnfky.
Ndsledkem nedostatku uhlf
nelzc vecer osvetlovati ulice, tak
In mesto ponofeno jest dosud v
egyptskou tmu, kterd 6inf vcSernf
Ant.
Ilrdlickovi
jsmo zavdzdni k vfelym dfkatn za
sprdvu hnacfho stroje, vsechnu
Pametni cislo
Une 24. unora velkd tnaio
pustuf merenda v Ojicra IIousu.
PAnovtS Kunc a Snyder opa
j tiili si vyteinygoiolinovy stroj ku
sekAnf 11KH.1. Jest to nynf ten
"cjlcpflf stroj v mesto. Prvnf 1116-
la tiskArna -'Republican," druh
p. Fr. ieman, tfetf tiskdrna "Pff
tel Lidu" f.tvrly p. V. Wondra a
pdty zinfnenA linna.
Panf SadilkovA vfele odpo
ruiiije optika C. E. Clarka, ktery
pro in' pfipravil vyteSne okuldry,
krajanam, kteff pomoci jeho po
tfebujf. Clark meskal i bude zde
v pondelf Talle se o informacf
u klenotnfka p. t'astndho.
Dnes v polednc kdyi Tom.
PaSck, syn kapclnfka p. Pa5ka,
vezl doma z fanny kukufici, klcsl
mu pekny kan ti noveho elevato
ru a ostal na mfste inrtev.
Viera slave'ia hlund svat
ba Franka Vyhndlka sc si. Hclc
nou Trcpkovou u Kramer. Soudce
Shcstak snoubenci oddal.
Citron le"ketn.
Zc citron md mnoho Ie2ivych
vlastnostf, jest dakdzanou vficf;
tvrdf se, ze nekolik kapek citro
novd 5t'dvy ddno do pitnd vody,
zniif zdiodky tyfovd a ucinf vodu
zccla zdravou. Nikteff liikafi to
popfrajf, alo proto pfece stojf to
za zkouku. Lekafi vesmfis tr
vajf na torn, zc hlavm' a jedinou
baStou proti podobnyin chorobam
jest silno ustrojf telesnd; pfimc-demc-li
vScchny orgdny k pravi
delnd prdci, scsflfme-li je ndleiite
nemusfmc se pffli.4 bdti nakali
vych ncmocf. Vdhavd, lfne ustro
jf pffmS je k fddn6, pilnd iinnosti
Trincrova Angclika Hofkd, kterd
je'zdrovefl i posilnf. Nenf tO'cP"
byiejnd hofkd kofalka, jakych
na sta lidu se nabfzf, nbri v5
decky pfipraveny, z cistdho vfna
a koffnka sestdvajfef 16k, jen2 ry
chle zvySuje telcsnou teplotu, po
bfdnc aludek k iinnosti, take
za krdtko void o potravu. Podi
vfte se sami 16 zvldtnf, zdrave
chuti k jfdlu, tomu strdvenf bez
vech obtfH, te iilosti telesnd i
dnSevnf a td encrlii, jakd se tc
Vds vstehuje s Trincrovou Ange
jlika Ilofkou. V kaSddm lepfm
hostinci a u vyrabitele, Jos. Tri
ncra, 799 S. Ashland Ave. Chi
cago 111.
Plana a Stcpua ruzc
Panf Rosalie TlustoSova z Ru
skin. Neb., nefekla nic neli sva
tou pravdu, kdyz ve svem dopisu
ze dne 2 2.ffjna t. r. pfirovndva
jfc Severovy deskd rodinne leky k
jinym podotkla, ze je to jako x&
2c Stepnd a pldne. Poddvdme
alespofl krdtky vytah dopisu, jejz
vde2nostf jata vyrabiteli poslala.
"Ct2ny p. Severo: Jest tomu
dva mesfce, co memu 12 letemu
hochovi zafiala noha otekati jako
by ho bylo nece jedovateho tf-
plo a lekaf tvrdil, ze se mu kazf
kost Otevfel mu nohu a za neko
lik dnf za2ala mu otekati druhd
Koupila jsem Olej sv. Gotharda,
mazala nohu a krdtky cas bylo
dobfe. Tak si pofad mysh'rn, kdy
bych byla mela olej lined, 2e to
nemusilo pfijft tak daleko. Al.
jsem rada, la jsem mu aspon j-o
dnu nohu vyleiala. Tady dosta
neme leky takd ale to je jako
Stepnd rfl2e a pland.
Scverav Olej sv. Gotharda vyho-
if kazdou bolest revmatickd po-
! vany unit a picnani u zeoer a 00-
lest pomine obzvldste rychle u-
zfva-li pacient pfi mazdnf Seve
rova leku proti reumatismu. Olej
je dale nepfekonatelny pii bolesti
v kffzi a svalech vymknutindch a
neurdlgii zahdnf otoky a pomAhd
pfi ranach a spdleninach. Stojf
jen 50 eta. Na prodej u vJech
ldkdmfka nobo pffmo zasfld vy
rabitcl, W. F. Severa Cedar Ra
pids, Iowa. Hlaste se u Jsvych
obchodnfkil s ldky o severBv Vla-
stenecky kalendAr na r, 1903,
dostanete jej zdanna.
Tliditelstvf svdtovd vystavy v
St. Louisu po.valo auglickdho
kralc Edwarda, aby posit lsvi ho
kono a jokoyo k svdtovym ztivo
dam do St. Louis.