Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, November 26, 1902, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M6sto a okres.
Traglckj? konec
vfizctiGho krnjana.
Mitj Korbolppo dlotihouh f.ida
let u Hiillnm, v okresu Lancaster
bydl.'cf, trpfcl v poslcdnfch lctcch
trnpnou jakous chorobou, ktcrn
doliAnEla jej k zoufalstvf, tak ze
jiz' jednou pokouSel sc o sobevra
zdti. Ldkafskdmu umcnf podarilo
se chorobu na nEjaky Eas zazohnati
nc2 tato vrAtila sc opEt a ncnioc
ny" dopraven byl sem do mesta k
zc'i svdmti Karlti Tvrzovi, bydlf
c'tmi v SaglovS pfedmestf a svo
fen pdEi p. dia. Ccrndho. V pon
delf kol 7 hod. veEer predcpsal
y
dr. Ccrny nemoendmu nejaky Idk
a Tvrz odesel prof! do ldkArny.
U nemoendho, ktcry klidnc lczel
v postcli, ostala jclio manzclka a
decra pf. TvrzovA. Tu nAhle ne
mocny sc vzchopil, tnocnou ranou
"vyrazil okno a vrhl sc vcn. Mar
116 bylo lisilfobou zenstin silndho
nm 2c zadrzeti: Tento sc jim vy
trhl a zmizel v tmavd a mrazivd
noci, bos a vc spodnfm pradle
pouzc. Ilined uEinEn poplach a
pfispEchavSf Tvrz s nEkolika sou
sedy pustili sc za neSt'astnym
muzem. Vystopovali jcj'az kcihel
nAm Dougeho, kde stopa se jim
liplne ztratila. Po marndm hlc
dAnf vrAtili sc kol 1 1 hodin v no
ci nazpet. VEera rAno zahAjeno
ihncd pAtrAnf znova a kol poled-
nc koncEnE objevena byla stopa
pfes farmu ZvoneEkovu smerem
k fece a tu na strmdm a vysokdm
brehu objeveny neklamnd znAm
ky pAdu a sffcenf se tela lidskdho
stfemhlav do vody. Nebylo dalSf
pochybnosti. Korbel v sflendm
behu, prchaje tmavou nocf .neve
da kam, octnul se na strmdm
bfehu a sfftil se dolfi. Nekolik
muz's vzalo jElun, pustilo se na
vodu a zAhy uzfeli na druhd stra
nd fcky hlavu mrtvolyz vody vy--Enfvati.
Byl to nebohy Korbel,
ktcry die vscch znAmek prodelal
strasny zApas mezi zivotem a
smrtf, dovleknuvse azna druhou
stranu fcky, kde s(ly jej opustily
a ncSt'astnfk chopiv se kreEovite
kfovf, zahynul. Pfftomnf okres.
klerk Shcstak, terveny, Havel,
Frank Vokolek, Ben Melzer, Ka
tA PospJSil, J. Borecky a j. vy
tihli mrtvolu z vody a dopravili
do mesta do pohrobnickdho A
vodu Huictz & Co., kde odbyvAn
inquest, koronera. Porota koro
ncrova sestAvajfcfs pp. Clenietse,
Boreckeho, Gregryho, Melsteada,
Franka Shabaty a Henry Bingra,
vynesla rozsudek okolnostem pri
mereny, ic totiz" Korbel pri5el o
zivot neSt'astnou nAhodou v nAva
lu pomatenosti. Korbel byl muz
vzorn6 a tichd povahy, vSeobecne
vAzen. Postavy byl velkd, athle
tickd a stAr as 60 rokfl. Byl Ele
ncm fadu Praha Z. C. B. J. Za
nechAvA manzclku a nekolik vet
Sinou odrostlych a zaopatrenych
dftek. Dncs odbyvAn pohfeb na
Cesko-Slovansky NArodnf hfbi
tov. Pozflstalym projevujem hlu
bokou nai soustrast'. Net'a"5tny
Korbel rozen byl v Dobronicfch u
Bechyne v TAborsku.
v
Stfastnd a vesetd posvfcenf!
V nedeli po krAsndm a vlaz-
ndm dnu dostavila se vecer kol
1 1 hodin elektrickA prudkA boufc
a dd5t. Pfi torn panovala tma,
ze nebylo na jediny krok pfed
sebs videt. NSkolikrAt uhodilo.
Zftra velky pies v Opera
.Housu.
Pf. Marie EngstromovA me
SkA zde nAvStEvou Eetnych svch
prAtel.
V pondelf zapoEal p. Karel
Altaian s pracemi truhliifskymi
na novd PospfSilove budove, kte
rA nynf v krAtkd dobd bude do
hotovena. S pracf tou EekAno na
Altmana, pro nAval jind jeho prA
ce po vfee t'dnfl.
ISoIeni hlavy n ncuralgio vyboji
so fc'ovcrovytni pr.-iSky proti tfm
bohFteiu. IVnsky ty jsou liplno
iioSkodiiu a vZdycky Kpolulilive.
Pfi hojonl horedky nviiuiji' sobii
rovnydi. o'ena 25 centa.
V miiiuldm tydnu byl ten
ncjtupcjSf obcliod celdin tomto
obilobf. j
Pan VAelav Vilda, stnry a
vA2eny byvaly zdujsf osadnlk, ny
nf v Ilubell, ptijel sem za ob
chodnfmi zAle2itostmi.
"Jcdenactd pfikAAiif'1, jcz
dne 10. prosincc uvcdcno bude
na jeviStS v Opera Iloitiu, nAlczf
k ncjkrAsnejSfm fraSkam Eesk)'m
a k ncjskvostnejjfm pracfm dra
matiekym vuhiasndlio spisovatc
le a herce p.Sambcrka. Ctyri mlA
denci zaprisiihnou se zachovali
mladeticctvf a do smrti. Jednou
a put rokfl vzdy sc sejdou do
hroinady, leE beliem poslcdnf do
by jeden z nicli se oenf. A tu
z ncnadAnf piijedou jeho prAtcle
a on v uzkostech vypravf zenu
svou z domu. LeE v torn pfijedou
na nAvStevu i jejf rodice a tu nc
bohy mangel pfedstavf pfatclflm v
altercci zenujako svou decru dfte
lAsky z Eehoz povstanc zir atek
k ncpopsAnf. Zajftnavd figurky a
charaktery kusu jsou tito "mlA-
denci':'strfljcc vSeho zlaVoborsky,
naivnf prol. Beranek, popudlivy
a rAzny Stfcla, trpelfvy major Ji
Efnsky, Pccka, velitct mcstskych
ostrostfelcfl, stary hladovy Kra
lfcek atd. I lilohy damskd jsou
do nbjvysf mfry sympathickd.
Pfcdstavcnf pofadano jest ve
prospech spolkovd gatny a jolikoz
slibuje se obecenstvu znamcnity
pozitek, spolehamc, ze krajand
snahu ochotnfkflv hojnou nav
itevou odtnenf.
Pan Tom. Baltizar, ktery v
lete se sem pfefsdlil z Chicnga,
odstehuje scopet zput, obdrzev
V
tarn vynosnd mfsto. Skoda! Pan
Baltizar jest vyborny spoleEnfk,
Nojlopaf a nojlovnejaf kam
na k vytapenf na uhll a dh'vf ma
na skladu J. 13. Jcnista.
Jest to skutcEne az u2asne
zvudet, kam sahA poSetilost spo
jenA s drzostf u nektcrych lidf.
Tak pfed nejakym casern pfijel
sem jisty krajan od Swanton a
uvAzav nekde potah, chodil po
meste. Pfi notnd kurAzi a jiz za
Sera vrazil do pisarny se zalobou,
ze mu u Sharyho a PrQchy ukrad
li jednu otez z konf a chtel mcr
mo dAti do novin .vystrahu proti
jich mfstnosti, kde se zdrzujf zlo
dejovd ! UchlAcholili jsmc ho,
pomohli mu koupiti otez, leE mi
ly krajan stAl na svem, ze tako
vA vystraha musi do novin pfijft,
nebo pustf list. Pficftali jsme to
na licet jeho dobrd nebo spatnd
nAlady Qa nepomyileli jsme na
todal. Vcera doel nas h'stek, v
nemz nAm onen Ira'an onamu
je, ze pfestavA by ti natm odbe
ratelem. MorAlka toho vseho je:
kdyz nekdo zaplatf na casopis,
pomucku ku svdmu vzdelanf a
zuslechtenf 2 a pfll centu tydne,
tedy, kdykoliv pfijede do mesta
pastavte se inn na strAz k . jeho
povozu, cekejte tu tak dlouho, az
si to pAn "pochoch"'. A kdyz to
ne, tedy nepochybne nahradit a
nebo nalezt, kdo co ukradne a
nebo propfijcit csaopis k zlehco
vAnf nevinnych lidf a osobnostf a
nechat se tfeba i zrtlovat. Za 2 a
pfll centu tydne ! Sancta simpli
citas 1
Kamna vytapecf na uhlf i
dffvf. rflznych druhfl a levne do
stancte u J. B. Jeni3ty.
NAS Eesky ldkArnfk p. Brt.
nechal za vykladnf okno svdho
zAvodu umfstniti barevnA svetla
elekirickA, coz zavod Einf neoby
Eejne atraktivnfm.
Pan F. J. Sadflck meSkal
v tEchto dnech na navs'tevesvych
synu ve Wyomingu.
V )Atek bude mft zde spo
leEnost Swittova karu nadrflber,
za nfz" platf ty nejvy5sf ceny.
I "'Ocean Wave" novy vynA-
lez na pram' pradla. Zdarma na
zkouSku u Shimonek a Syn.
Pan Malkus, bratrovee pf.
Adolf Beckovd, obdrzel tyto dny
truchlivou zvEst z Nevezic v Cc
chAch, kde Svagr jeho Koran byl
tajemnym zpflsobcm zavrazden a
po vrahu jeho nenf aid stooy.
J. F. Bartog, znAmj vytcE
ny vyrAbitel uzenAfskdho zbozf a
jaterniEck, vyrAbf zbozf toto nynf
pro obchod p. Wondry.
Scvcrflv Olej sv. Gothnrda pfi-
nasi ryohlou a trvalou lilovu jifi
vSwh'boIestot'h rcvmatieliych, ne-
uralii, vyuikniilinat'li a boU-sti v
ziidut'li. Napjatd a stulih) svaly m
htavaji jeho pusohcmiu silnyini a
nriizn(ii)i. Coua fiO ulQ.
1 - 9
Panf JanouchovA odjela
dncs s dccrnSkou Klarou do Chi-'
caga k vElilr.sidmu vldeflskcmu
ldkafi prof. Loreuzovi.
I PrAve jsme obdrzeli velkou
zdsobu krAsnych lamp. Lcvnd ce
ny vAs piekvapf.
Shimonek & Syn.
Rodina N. B. Ilaydcnaod
stehujts se tento tydcti do Flo
ridy a stary Tibitts s manzclkon
odjcl do Californie.
Dne I. pros. odbyvAua bu
de vclkA draba na plnokrcvny
vepfovy dubytek Poland China na
ranEi Andrcwove u Friend. Kou
per.htivf jsou zAtlaui.aby urEilc v
1 o hodin byli na mfste.
V nedeli odbyvala sc hhiEtiA
svatba p. Kur. II. ChAba sc slE
Eitimou KaJtAnkovou, dccroti p.
VAclava KaStAnka. Novomanze
lflm srdcEne blahopfejem.
V pAtck hrano o 'avod v
kuclky mezi Beatrice a Wilbcr.
NaJivyhrAli! Beatrice 2172 Wil
bcr 22CS-
Hall a O'Brien, kteif byli
zatEeni v Beatrice a nalezcny 11
inch podezfeld lupiEskdnAstroje a
zbrafi, byli odkazAni kriminalnf
mu soudu pro pokus loupeze v
Clatonii.
Nektcrc stare vecl.
Sahiinoun dobfo pnivil, ze nic
novolio nem pod smncciu. iJsmi
podrobeni dncs ty:u?, neduhfun 'ja-
ko pfed stole! lini. Lid$ka snusta-
va telcstu jo znadne tataz. Lekaf
skd byliny zc Hkladiate pFfrody
jsou dncs tylu. jako tohdy, slejne
mocnu zmfrniti bolesti a vyleeiti
nemoc, a to ic pfidina. proe Dm
Petra Hoboko dizl so v popfedi
vaech rouinnych leku. Dosahuje
tvehz vVslcdku dnes iako nfed
vice ncz 100 Icty. Oistf krev, bu-
duio telo, dodava zdravi a snu
Ldkarny ho ncniajf. Prodava so
lidom pffmo nobo Bkrzo nn'stnf
jednatelo. Adresujlo: Dr. Peter
Fahrnoy, 11211-1 So. Iloync
avc, Chicago, 111.
oznAmeni.
VSem obcanflm ve Wilber pre
cinktu, jez dluhujf osobnf dane,
se oznamuje, ze, zda nezaplatf
vSe do dne 1. prosince 1092, bu
dou dane takovd kolektovAny ce
stou exekuEnf. Neopomefitc
tedy zaplatit neprodlene, zda
chcete si usetfiti dalsfch litrat.
J. H. Douge,
okresnf pdkladufk.
Vystraha.
Tfmto vscm lovcflm a stfelcflm
ua vedomost dAvAm, ze na svem
pozemku v sekci 30. n:dovoluji
zadndmu choditi, jakoukoliv zvef
honiti, ptactvo hubili pebo plasiti
a ryby jakymkoliv zpflsobem lo
viti. Kazdy, kdo v podobndm li
myslu na dotyEndm pozemku bu
de dopaden, bude take bezohled
ne zAkonem stfhAn.
Eduard Dusil.
OZNAMENI.
V poslednf schflzi ZAp. pojisf.
spolku zvolen byl novytn tajem
nfkem nfzepsany, na nehoz vse
chny dopisy adresovAny bud'tcz.
Frank Rezny, Wilber, Neb.
SCHUZE
VyroEnf schflze fadu "Svajan"
E. 29 6. S. P. S. bude odbvana
druhou nedeli v mesfci prosinci,
t. j. dne 14. prosince v obyEej
nou hodinu. Volba novych ufed
nfkflajind dfllezitd jednanf vy
zaduje pfftomnost vech ElenO.
F. J. Sadilek. taj.
Elektricke svetlo
do domu zavAdf levne a spolelilf
ve. Mam vsechny ty nejpraktiE
tejf nAstroje k tomu uEcli a ve
vykonA se k liplndmu uspokojenf.
J. B. Jenista.
Kurte
Litte
Havana
nejlepsi
rukodilne
m Mm
mm.
WILBER
Nebraska,
mm.
JtSteisiera
mi
w
yjlpravt
HEIlRALflii.
riiotimatismu, fisifalu, eld.
DHA. RICIITIZUA svitnn4r:'
PAIN EXPF.LJ.Efl,
PrfiT- ln oolirnnnou mmliou " lintta.',
1 Jetinotmnuhri.li uoivcuctaiEawnycii oioo i
Now York. 3.0.101393
Dra.Richtcra.K0TVOVY;
PAIH EXPELLER iost w-
faf.nvm Dronlradkcmpro
msrru. tiL $J:..,
25P. n 11 Secti Ickrfrtiikil nob pMte llrtnS
V. M. lllfliter .. Co., Sl.i ronrl nl.,.'SC)T lots
3B ZLATtGH VYZfiAMEHANl.
OcJjMiHii'i'n tiuiftft'fimf M.nrl, J
11 ( lucniitii, 1 r.t.
Kdo checto prodati nebo
koupiti majetek, lanny aid , na
vsthte John Ir. Spirka, jeho2
ove.jt a rcforeuco z inicuje vAm
spolehlivnst kotipo a prodeju
n, est ptji r' T'-1' yy "il Kuni:, nuuviui'., sii"jk ' (i)r
VYPRODEJ
Rojhodli jsmj 33 vyprod.Ui naif velkou zasobu muzskj eh a det
skych obleku v ccnach neobyEejne snfzenych a nabfjfine jo :
Oblck drive za $ 1 5-00 nynf za $ 1 1 .00
Obleky drfvc za 12.50 nynf za 8.50
Obleky dffve za 10.00 nynf za 7.00
Obleky drive za 8,50 nynf za 600
Obleky dffve za 6.00 nynf z 4.00
Obleky detske od'jednoho dollaru vzhflrn.
Maine velke zasoby
kavic, cepic a vseho zbozi zimniho-
IPrijcite,po3-u.ci staci zasoloa
lallat &
KUNC & SCHNEIDER
oznainuji ct. obecenstvu, ze
f egiticlcy obchod
oil hralri Maisciibaclifl.
Budo vzdy jcjioli ptarostf, a by
Ziivod zasolien b, 1 nejlepaiiiii d ru
by v.dy diTotvi'Iio masa, jakoz i
liias nakladiUiycl), slnniny, fadla
atd. Dlouholota zkuaenost rnel za
sylidiu videnf obchodu a uspuko
jein kaZdi-ho. Num1 dennE- viTs-tve
uzoniny jsou vyu-Ena poclioutka.
Za kfl.e a dobylck plaU'mc npj
V) s&f ti'hovo cony.
O hojnou pl'fzefi zadaji
KUNC, & SCI1NKIDEK.
Yyhrsi mi kamim
konef
fx
St
m.
m . &j
Z', ( irT fmw yfyr T i i ftt r n- . . (
NEKUPUJ'TE
dn've shoj na n nf i radla, nez si prohledncto
naa novy patent
m nas novy liatcnl WS
C3'2o.
mi
PL
Jvbi,s'nno'S'MF
-1 UMVt.NV3ilT III1
Tato niaaina jest dMana v. 03'priaoveho dreva a
slruj jji jest volmi jednoduchy a tak so3tavony,
?.o maid dfte ji ltdico uloEf. 1'rodali jsme jich
zde ninoho a kazdy si ic chvalf. do to noilonaf
niaaina, co jmo kdy
oji laoi, ale
Dr
na kone, dobv
A At .'. rA
rv nhl. nilhvviinn Illicit tin farillL'
Karla Marysky, t a pfll mfle jizne
a pfll mfle zapadnE od Wil -
Ji
bcr, v 1'itcry, due 2. prosinccl 90J
k Ecmu2 se koupEchtlvf rvou.
Karel Maryska, mnjitel.
Draba
na velkd slado jdnokrevnye h pra
sat Polland China, bude odln'va
na na ranci S. Aiulrew.i u Frimd
V pondelf due I. province v 10
hod. dop. Mezi jinymi prodan
bude plumcnm'k "'King Edward"
26852 a "Good Look" 20.1 1 a
mnoho jinych rcgistrovanj'ch a
cistokrevnych prasat oluMio dru
liu. S Andrew.
spodniho pradla, rti-
Mallafe
vykoupili a pfcvzali znamy
pro mn hi dcvaia
dncm
OBLEKU
' ""?''v,v'V"r,yv,y"r t v
m
"Wave,
joato videli, no snad pro
vytoenost joji.
i 1
i'AWP;.fta
Wtf.
irrTLitrs
u s p o f A d A n b u il e
11a nincrickc posvfccui
vc ctvrtek, 27. listopadu
to
vi'l)oniA kapela p. T0111A.se
Vstnpii jakn
11
ZaEAlck v S
Kazddho v ucte zvou
n t
V Opera
Vc stfcdu dne 10.
n m
RACKET STORE
Pfiju'te si prohlednout nas sklad
Nejveti vyber ruziiobarevnych a niodmch
imnich sykni ......
a a
Sukne tyto tezkd a peknd pro
davAme od $2.55 az do 7.00.
Nejlepsf jakosti zenskd kabAty
Eerne za $1 1.50.
Nejmodnejsf dAmskd kabAty
hnede nejlepsf jakosti za $10.
Peknd modnf kabAt)' Eernd a
hnEdd za $7. 50.
Slusnd Eerne kabAty za $5.00.
Velky vyber kozegin od $ I do
$io kus.
Vlnend satky na hlavu za 25c,
0 a 75c.
Velkd vlnend sAtky od 2 do $5
Pletend a hAEkovand SAtky na
hlavu od 50c. do $2. 75.
1
WILBER JL. D8WITT.
Fresvedcili jste se jiz
naselio zbozi
H. tvt.O
Satstvo
My mAmc nevyEcrpatclnou zA
sobu odevfl pro muze, mladfky a
hochy, jakoz i svrchnfkfl a zimnf
kfl, modnfeh a levnych.
Jakety a plastiky
Damskd jakety Eervcnd, hne
dd, Eernd a modrd od E, 32 46
od $2.50 do $15.
Jakety a plAStfky pro devEata.
Eervcnd, hnedd a modrd od $1.50
do $S.50.
Detske jakety a plAStfky techzc
barev od $1.00 do $1.50.
Strizne zbozi '
My vAs dovedeme upokojit nej
bohatSfm vyberem stf izndho zbozf.
Nejlepsf Clarkovy nfte, Spulka
za 3 c.
Spodni pradlo
My mAmc nejvetf sklad a vy
ber spodnfho zimnfho prAdla, jez
prodavAme o 20 procent levneji
nez v letech pfcdeslych.
Obuv
V naSem sklade obdrzfte nej
IcpSf obuv M. D. Wells & Co. S
ka2d)'m parem stfcvfcfl do Skoly
obdrHtc kfidlicovou tabulku.
W. F. CEHVI
"Wilber, !N"eb.
m
111
Paaka budo uEinkovati
nliyn'juo.
hodin vcEcr.
S1IARY & PROCHA.
H.ousti
pi!,icc 1902.
V muzskdm a chlapeckdm od
boru jsmc jeste nikdy nebyli tak
zAsobeni jako nynf.
Maine dobrd a trvanlivd oble
ky pro hochy s dlouhymi kalhota
mi od $4 do 7. 50.
Chlapcckd obleky s krAtkymi
kalhotami od $2 do 5.00.
PrAve jsme obdrzeli velkou zA
sobu muzskych oblekfl, Sedd, Eer
nd, hnedd a modrd barvy trvan
live pracovand od'$io do 15.00.
elLy vyber oblekfl od do$6. 50
do $7.50.
Velky vyber zimnf obuv' futro
vand, giunovd, tepid a trvanlivd.
Muzskd svrchniky velkd hodno
ty celovlucnd od $6 do $12.
&2sgjjaa
o cenach
vselio druhu
fifinv iPRtft sniv.niOTno!
G-ROOER1E
Prvni podmlnkou pri kupovdni yro-ccra-jest,
ulnj zlntii bylo
ciste a Zilrave.
My prodavAme:
KAvu Colorado Rio 1 lb. ... 1 5c
Moca, mfchanA 1 lb 20c
Moca a Java 1 lb . . 30c
Japonsky Eaj 1 lb 40c
"Gun powder" 1 lb. ..... . .80c
Toiletnf mydlo, 2 kusy 5c
Defiance skrob, iG uncf 10c
Cigorka, 1 lb iOC
Spanelsky iiafrAn, krabice. . .25c
Cernidlo na kamna nejlepSf. . 5c
Modfidlo, lahev jc
Rylc, nejlepsi, 1 lb Sc
JaponskA ryze, 3 lb 25c
Postum, krab 05c
Porce . ,sc
Mydlo Fairy jc
Mydlo "Wash a Lone". ... 5c
Vsecky druiiy kavy, 2 bal. . .25c
VSechno kofenf, pravd, 1 lb. 30c
Extrakty vanila, lemon, man-c
die, ananas, rflovy, mali
lov)' atd. lAhev 10
:33
a