Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, November 26, 1902, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ncotloisti) &asoria
t ...'iiloZctt rokti 1890 . ..
VycliAif irvidila6 kaJdou th-du
- Enteral ut ,'ic 7W Ukenf Wilbtr it
iSocond C'(ins jVittfcr.
J. A. IIOSPODSK?
rudiiktor u vyritiviitel..
lfoilluLii6 tin rok $1.50.
oin. A Sky
jike. blatmplanf, nttirll, poptrtvuy aid
dUi'imo AOctA, imlcc 11 tivolojnfitioji:
rotue tolidy, xda )Hmi,pi!iil.L' piilii.uiiy.
Ociiy uhlam'k hi A jut. o.nAnif mi' on
puMdutif. I'onf.u v.iisflAny bud'te.
iviMovnfeli potikA.kdoli tiobo resist rt.
vattjoli tliiplsccli. 'a doping neri'iri'
tttrovam a putilo ob.snhuJtr. iicjsiin
'.ndpovt'diil.
Ivvltimcu iiu ziisltmi) pntikAyky ho
lu.asylajf. .
VSi'clina tiionSf oztiAmetif, blalm-
plAnf, dfkflvzd.lttf atd. nntsf zaplacnna
lyi.l pfedum lined pit objcdiiAnl.
Wilber, A'tb
TELEFON Q 15.
WilLi r,K(h, SOlistopailu imi!2
Kongresnfk Starks povoldn byl
v techto dncch do Washitigtoin:
k dtVtezitiS konferenci mlicnfbo vy
boru. ' Jisty casopis pfsc, ze uz bo nic
nspfckvapf, cq se static v politi
cj. Ba ! nds by pfekvapilo pou
ze, kdyby byl nckdy zvoluu poc
tivec a poctivo.
Uniovd prdce zahdjila boj tpro
ti giimovemu trustu. Ncnf zddne
pocliybnosti, zc tu bade nekdo
porddne "natazen." ,,
Sotvaz"c predscda oceldrskeho
trust ii Schwaab odjel do Evropy,
aby si ponekud odpoSinul, jiz se
vyskytl v New Yorku alitor, kte
ry pry o nem napfSc knihu. Tak
vida, uz ani bohaci nemohou u
niknouti prondslcdovdnf !.
V Georgii zahdjili vdlecne ta
zenf proti zlozvyku "sahdnf do
zadnfch kapes", odkud obycejne
S3 vytdhnc revolver ancbo ko
falka. Revolver nebyvd u vfee li-
df vecf nebezpeimou. NeSteStf
stavd se obycejne jen tehdy, kdyz
majitel revolveru sum je "ostfe
nalddovdn."
A opet stezujc se na nedosta
tek zeleznicnfch vagonfi k doping
ve obilf na vychod. A proc" nepo
stavf drdhy vfee vagonu ? otaze
se s'nad laskavy ctendf. Odpoved'
je na snade: Protozc drdhy majf
pcfli's mnoho jinych starostf jak
se spojiti a pfico moz'no nejinen
Sfm kapitale a obmezovdnf ako
modace vydffti z lidu miliony.
Sekretdf Root prirovnava tru
sty k plcvelu niczi zdravym ose
n fin. Ale kde pakjehonem genc
ralnf ndvladnf Knox, aby plcvel
vykopal ? On sice pravf, zc md
ni c po nice dosti zdkonfl k potla
canf trustfl. le neSitif niceho. A
obcanstvo americke se dfvd md
lomocne na to, kterak mu zahra
da divokyni a zhoubnym bejlfni
zarftstd.
Odsouzenf politickdho bose a
vindlera Butlera v St. Louis do
kdznicc na tfi roky zaznamendvd
se co jedno zc skvelych vftezstvf
vercjnosti nad politickou hnilo
bou a korupef. Politicky vfldce v
krimindle ! V naeni stdte jstne
nieli tcz nSkolik takovych date
bdkfl v kaznici, lec byli vzdy zd
hy nekteryin z guvorneiu cm!
lostneni, jako Bartley aj. V Mis
ssouri se to ovgein nestane.
Pan Lev Palda utrHil si se svym
novyin nabozcnstvfni l.u nesinr
tclne blamdzc. Mluvf a pfse se
o spisku torn velmi ninoho a
nemilosrdny nfiz kritiky rozdran
zfroval spisek pdne Paldftv na
kusy. Prof. Masaryk ho se vScmi
ohlcdy niuzc vysoce vzdelaneho
tak dflkladne probral, nebo ldpe
vSelike ty neprfslu5ti6 cdry z ne
ho strhal a ukdzal ho ainerickd
. mu .lidu v ccl5 jeho nahotJ. My
slfme, ze p. Palda sdm sc pak to
lrjto sveho plodu lckl. "Strdz o
svojeuych" v Chicagu varuje pT-ed
tfinto pdue Paldovyni spiskeni
vercjnS vccky svobodomyslne a
uvedouiele krajany, aby ae bro-
zurou pano Puklovou nid3ti nc
nuchali, an hldsd se v nf sturd
poveni v novum iouo o nesmr
telnosti lidshe dtiSo atd, Pan P.
by se byl vfee znvdeid lidu, kdy
by mu byl poradil, kteral: zbaviti
se md zlozvyku a starych pfc?.i
lych tradic a nc chtft mu injekto
vat jeste jitij' novy nejaky svflj
patentovany nabocmUy jed a
svaduti tak ku juste vetSfniti baby
lonskdtiiti chaofii. P. Pald.i hlda
tu neco, cotnn sain vcrili vftbec
netiiu2a a proto spijek jelio byl
vSeobccrie odnouzon. Pan P.tlda
inel by si p reefs t spisek Kieharda
le Galliene"Nabo.'e!istvf vetejue
ho filovckn" (prcklad Vdfiuv). kde
slojf : '.Materialista nevcH toinu,
co nelze vidot nebo natnakat a
spititualista verf, ze vse jest i)o
infjejfcftn synibolein. VetSitia li
df ncnid zddneho dtichovnflio
smyslu a kostcly sc takovyini lid
ini jen heinzf, nebo ndbozcnstvj
ncdobre pojatb tropf vfee ncvercu
a inaterialistii tics veda." 0:io je
ted' npbozeiistvfch na svete, ze
se uz bez toho pane PaUlova ne
jak obejdetn. Lide jsju do3iid
domySlivf a chabf. . . .
FEUILLETON.
ineidvdtnc ne!;olik pra
zvldstnfch udalostf, jenz
nedoSly snad blizsflio po-
vimnutf u naSeho neztieho po
hlavi, , ac zvldSt' svedef, ze jsou
veci na svete, o nichz lidskd filo
sofic ncnid ani ponetf.
Tedy prosfm :
V St. Paul, Minn., zalozily
devcata spolek se zvldStnf a veli
cc praktickoil zdsadou : clenkyne
teto znamenite organisace ne
oblazf ani svou rukou.ani srdcctn,
ani laskou, ani nicftn jinym zad
neho potonika Adamova,zda len
to ncpatrf k unii sveho dot'cne
ho povoldnf. Pfi kazdiin pokusu
a manevru na valecnetn poli lds
ky a manzelstvf, nnisf sc pfedem
vykdzati clenskym lfstkem unie,
ktery jest jaksi vstupenkou nebo
klfcein, jenz otvfra jim vSechny
brany rdje lasky a manzelstvf a
pnstup zjedndvd vsude a ku v3e
mii ....
Mnoho se o torn mluvf, kterak
zachazcti s zenskymi "brouSeny
mi" a "nebrouJenymi", ale co se
mne tycie, ja bych rad videl ne
kterou tn spanilou "uionistku",
kdyby tak ta jejf "zasadnost"
podrobena byla maid zkousce, asi
takovehle :
PfiSel by ku pf. mlady nejaky
Vanderbilt, nebo Gould a spustil:
"Zbozfiovand a ncjkrdsnejsf
alccno atd. Jsetn nejbohatsf clo
vek v ffsi a miliony stojf mne k
sltizbdm. Mam na Pate Avenue
nddhcrny paldc, ckypaze, draho
cenne hone, mourenfnske sluhy a
bohatstvf bajecne. A hie, md
krdsna, toto vsccko kladu vain k
nohoum, zadaje vaSf ruku a srd
cc ! Lcto budem rrdviti v Nize a
zimu v paldcfch ;NTevyorskych ne
bo kdes na jihu. Drahocennyini
ddnianty pokryji vasi siji a do
kozeSin vzdenych zabalfm krdsne
tflko vaSe! Oh, bvd'tc mou !" A
tu by se mlady Adonis vrhl na
kolena pfed svym idcalem
Ncz jd uz vfm, jak by pocho
dil jak' by jel ! Slecinka by o
hrnula nos a spustila : .
"Nu a kde mate legitimaznf
lfstek od unie, he? Coz vy nevfte,
kdo jd jsein ? Myslftc, zc jsem
takovd a ze k villi nekolika vasim
inizernyin milioniim oputfm sve
zasady ? To jsle si pfiSel !
Kdo v iiii'tn srdcl chco tuft mfsta,
ten mtisf hyt unionist;!,
K lo spilnotil clioj v ratS 5ijl,
tun must pati'ib 1: unii !
a proto hezky rychle tilnte
svych pet vestek odkud jstc pfi
Sel ! AZ se vykdzcte lfstkem uni-
ovyin, budem spolu mluvit. Do
te doby vak : apagc, satape,
a neuved' nds v pokuSenf !" ....
U nasich inodcrnfch zen jest
vernost a zdsadnost jnece s do
.statck zndmou, ne ? Prdve tak
jako u inuSG zdsadnost v politico
fid
u nauich liiednfku poctivosf, u
bankehl a pokladnfkft rychlti no
liy.u advokdtti poctivost atd., atd.
Ale jcStfi jeden vyzttamny opo
lek deviat byl zaloleu a to sice
v satneni nascm stdte, ktery nc
chco ostat v niietn poadu. V
Yorku zalolila tamnf deviata spo
lek, v jehoi prohldSenf zdsad vy
slovne stojf, "ze k nir totiz
tetn holkdni a pann itn neind
prfsttip zdtlny mladfk, ktery kleje,
ncshioiie mluvf a tabdk zvyka.
Tamnf sotidcove a kazatelove
prohlaJujf ale.ze setrvftjfli dovcata
pevne pri tomto predsevzetf, ne-
dokajf sc v celetn siroktSin okolf
vcsclky ani za 50 rokfl !
Nevfme, jak nadejny a povc-
deny dorost md oncn kraj, ale
zde jest takoveho spolku ta ncj-
nutnejSf potfeba
V5itnly-jstc si, spanile Ltendr
ky, chovdnf se naseho ccsko-aj-
ryskeho dorostu o sobotnfm pfed
stavenf v Opera Uousu ? Je to
gusto videt jejich "uslcchtile"
chovdnf ! Huby nacpane tabd-
kem chvfstali tak uteSene, zc
v zndnfch fadach sedfef damy na
ltSzaly se v ncbezpecf by ti hiuisiie
poplvdny. A mimo to slysfte Se
redn6 proklfnduf a hlasite vyruJo
vdnf. Na podlazc pod nemi mo
ldy docela dobfe plovat kach-
ny. A tu by byla potfeba nutna
nejakdho spolku anebo aspon jed-
notlivces karabdiem, ktery by
vykonali u techto drz'ch llout
ku, co rodice na nich zancdbali.
V Cechdh a vubec v cele Ev
rop5, nesmf se neco pod'obneho
stdt ani v maStali. Zde provddf
se to v divadle, kole zivota,stdn
ku utnenf, chrdmu Thalic. Pli
vdnftn, odpornym hvfzdanfm a
huronskym jekem demonstruje se
amerikdnstvf !
A jeste neco o torn zvykanf :
Jsou tu take slecinky, ktere
zvykajf gumu. Prosfm, racte si
laskave vSininout nekde v zabave
toho obrdzku :
Uffceny taneenfk se spoccnym
vlascm v cele, smykd svou tancc -
nici kffzem krazem po sale. Ta
necnice, ktera pfehyba se mu
pies pravou ruku jako zlommi
slunecnicc, mele hubju, jiz mi
lnougim, jakD invjllici. Z C2
leho vzezfenf a chovdnf vidfte, ze
je jf to vsecko jedno a pozoruje
tcli ji ddle. jak vSemii se mecha
nicky poddvd, shlcddte, ze mate
pfed sebou tvora, na nejz hodf, se ' pfepfna, fitne povestnou zrestau
pofekadlo: Mouchy, snezte mne ! , rovanou sochu rytue Bruncvfka s
Jete Stestf, ze holky neklejou , jeho zazrncnym mcccm v nice,
a zc inf aspoH nejake kroky ku
mordlnfmu napravenf niladfkfl,
kdyz tak neSinili ani tatfnek, ani
maminka. Mnoha ovsem dostala
mu2e, ktery neklel a byl jako be
rdnek, ale nauCil se tomu a pio-
klfnd jako Turek od te doby, co
zena jeho pfcvzala vlddu v kuchy -
ni a odkdzdn jest na plotly jejfho
kuchafskeho utnenf . . . .
Dojmyzmecesty
vEvrop
c.
PISc J. A. lIospodskj.
(Pokracovdnf.)
3 E nil 1
Mala Strana III., cast' me
sta Prahy, lezf na levem bfehu
feky Vltavy, jsouc na sevcru lira- i
ena vrchem, na nemz vypfnajfi
se Hradcany, na jihu horou Petff- j
nem, na jejfmz temcni byla v pa-1
slednfch letecU postavena velkd,
rozhlcdna. Zdpadnf dst' hory vy- j
stupuje anfitheatralne k Pohofel-
ci, coz tvorf obraz nad mfru ma
lebny a skvostny, ba nevfdany.
Roku 1890 inula Maid Strana
534 domy a -20.447 obyvatelfl.
Z ndmestf Kfizovnickeho na
Stareni Meste vstoupfme na Ka-
rluv kamenny most, jenz po sta -
. ' . . .
letf
spojen jest tSsne s ceskou hi-
if a runym ivotcin cfeskeho
stonf a rusnym 2ivotcm ceskeho
ndroda.
Most tcnto zalozen byl na nif-;
sii rlrnvi'iinhn mnsiii lndilm.-i Ka-
rlem IV., jehoz velkou sochu vi
dfmc 11a ndmSstf .Kfizovuickeni
111 prav5 st rant, nci vstnnpi'inc ijc v prnifrech nojp r;ua:iv-j
du brdny a na moat. Sotha visfch. Dflm ten aval sc dTfe S.v
krdlovskeiii rouSe drif tubolku a
penfz, co2 znamend, u Knrtl vy-
dal prvnf penfc papfrovd, vlastnu
kozene. A2 do one doby ztialy so
pouze pcnfze kovove.
Karlflv most postaven byl die
pldyu Matc-je z Arrasu a Petra
Parcleie a jeho syna Jaua due n.
rervence 1357. DoUoneti byl te
prve r. 1 503. Panujo povi-st, ;:c
niesta ceska dovazcla ce:n na
stavbu vcje: ilo malty a odtud
take ta bdjeind pevnost niostn,
ktery teuie'i jedno tisfciletf pie-
ekal. Povo'ilinv:mi r. 1532, 178.)
a 1 890 velice byl pokozen, ale
vzdy opraven. Pioslfednf pilff
bylv r. l 89 puvuduf upliu; zui
cen, lec jest novym .a prave tako
vyin nahiaien. V nice iG.'? po
kouseli se Sliiromedlstf sboiiti je
den oblouk jeho, aby tak zatne
zili pifatup Svedftin do Prahy, lee
manic. V r. 1 7.M hiabe 1 1 trsch
tz v obrane proti Prusflin inarnr
pokouJel se jeden oblouk sboriti.
Most jest 502 melry dlouliy n
10:03 Siroky a 111a 16 obloul:u,
ncscnych 17 pilffi. Jest to nej
skvo;tnejif konslrukcc sveho dru
liu na svete.
Most ten jest pfedmetein nco
bycejne I'icty u ccskeho lidu. Za
j starych dob nalezal se zde pouze
velky kffz s Kiistem, lec v 17.
stoletf ozoben byl 30 sochami,
! z nichz ninohc jsou obdivtihodna
dfla umelecka. Jsou to sochy sv.
Ivo, Barbora, Marketa, P.Maria,
Dominik, TomdszAgui, bolestnd
Matka Bozf, Jan Kititcl,. Josef,
Anna a Marie s Jezi'Skcm; sv. Fran
tiSek, pak Igndc z Loyoly, dvc
ohromnd to sousosf, slrzena b!a
povodnf v rocc 1S90 do Vltavy a I
vice ncnahrazena, sv. Kristof;
mramorovd deska oznactije mf
sto, odkud Jan z Pomuku svrzen
byl do Vltavy, sv. Frantisek Bor
gias, Norbert, 'dclav, Zikmund,
sv. Ludmila, ktera pfeneena by
la sem z Ilradcan, Frant. Seraf. ,
1 Judas,' Tadcas, Mikulas' Tolent-
sky
ugiistin, Sen sv. Luitgardy,
sousobf, ktere pocfta se k nej
vzdciiejSiin umelcckym krdsam a
ktcie bylo prae opravovduo, Ka
jetdn, Filip, Jan z Malhy, Vft
atd.' VctSina soch jest dflo slav
neho soch.ife ccskeho Prokova.
Dale jest tu povestny Turek a na
ostrove Kampe, ktery most ten
Za inych mladych let byl uebohy
rytff Bruticvfk bez hlavy a bcz
mec'o. Vducnf potomci dali mu
nynf obe a co pfi torn nejdivnej
sfho, i.c nice jeho, o nemz jde
r.iczi e'eskym lidem tolik povestf
a bajf, nalezen byl pry prave v
j onom pth'H, 11.1 11cm;: socha tato
pj slaktf stojf. Die nekterych
zprav jeit tato socha I'iplne novd,
zhotovend v r. i88 Simkem.
btarotnestska mosteckd vez md
1 V
tak'ez svou velkou hislorii. Zle
1
potieli sludenti n prazStf feznfci
' V
I r. 16.18 Svedy; nam' na zdcz-
iij'ch tycfch visely pro vystraliu
hlavy popravenych -ceskych puufl
po tak dlouhc, az jc zub casu
ztrdvil.
Pod vezf na levo nachdzf sc
stare historicke mlyny jiz od sta
roddvna Sovovymi nebo staro-
mestskyini zvane
S mostu jest
dolu schodiJte.
Ostrov Kampa na Male Strane
jjst liplne zastaveu a i zde nale
zijf se dve niohutne veze mo
stecke. Nizsf z vezf, zvand Oto
karova, stdla jiz v r. I 349 a za
Karla olo vee spojeny branou.
O ne vedeny krvave boje r. 1249,
1310, 1419a opraveny jsou v le
tcch 1874 79.
Z brdny octncine se v uliciMo-
1 v ,, , , ,. ,
1 Strane. lined 11 mostu nachazf se
starobyj-. hostincc "U Stcinitzfi",
i;ain jj za mcho pobylu v Praze
i;ain za in(.0 poby
co hcrcc iasto jsem chodfval.Zde
vykonal jsem milou ndvstevu 10
rhiiv k-iilln v
diny kollcjy p. Maxe Svagrov-
skeho, kde ztiavil jsem nekolik
pifjeintiych okanizikd. Kodina ta
skym domem. O ncco dile jest
paldc Kaunicu a Laicnskou ulicf
ptijde se ku kostelu P. Maiie,
-patrfcf fadu MaUcjsl.dmu. ChrAm
ten pochdzf z prvnf polovice XII.
Rtoletf. V t 15C3 vyhoiet a zr'
reu tumk trojludnf chr.un. Jou
tu obrazy od Karla Skicty a v
jednj "socln vclkoprcvoia
lirabete Kuloiada-Wallfiee. r.ta
tecnelu) cl-hdjce Praliy f.
V pal.ki velkoprcvorsketn nalezd
sc vell.y aichiv. K piohlcdnutf
j j,.!)0 nebylo vft.ik rasu.
Na temze natiicstf stojf )alac
hrabat lUupioyflv, kde nalezd se
obrovskd knihovna, sbfrkv vzde
nych soch, fbfrka mliirf, skvos!ut5
obray a ndd-.il y kfisl'alovj.
Ulif Piokopskoii niiiilo se lo
ulice Karmcliiske, kde jc.st chiam
P. Marie Vfiezne se saJuni. ' r.
15S6 sldla tu knplo Jana Htisa,
pozdeji byla nunt'ckymi lutcrany
pfestavi-na v chrdni sv. Trojice a
v rocc 1624 dostaii ho host Kar
melitane, kteif chrdin zasvetili
Mai ii 'ftez:ie. Pod chrdmcni
jou ixzhdhle l.utakotiiby s tieko
ika sty ir.rtvol v tilcii-n'di rnk
vfc.lt, jio vetsine ktiezi fadu.
Odtud l.ol uitniekydi kasdren
.1 zbrojuicc, byvalcni to paldci
hrabat ze Svainbei kit, jde se po
pfi'kfo vyslupujfcf ceste vzht.ru
na Petffn (Nebo.'fek), kde na
chdzf se ona rozhlcdna, o nfz byl
jsem se jiz zprvu zinfuil. Z ro.
hlcdny jest rozkony pohlcd. Vi-
v
elite pamdtny Kip, Siieku, Bez
dez, Milesovku a za jasneho due
se skly i j-orj' 3uma.vr.ke. Roz
hludiia postavena b)la ndkladem
ceskych luristiT die modelu Eife
lovy vezc. V Praze meskajfef v
tu dobu slavny sochaf francouz
sky Roden vyslovil sc, .ve krds
nejSf panoiamy v zivote svem nc
videl. Petffn vypfnd sc 324 f.top nad
hladinou vodnf a od stiany vy-j
chodnf mozno se sem'dostati tei
lanovou drahoti.jake nalezdme v
Pittsbtirgu a v jinych mfstech ve
vysokych hordch.
Ztle jest krasti' verejn'j'' paik,
skvostnd " zahradnf rcstaurace, I
Pod rozhlednou veiled diorama'
"Mi'ijenf Prahy proti SvedOm". ,
Usedl jsem v zahradnf restau-'
raci u sameho krajc hory b spo
lecnosti kapelnfka p. V., ktery!
oden v camaru, bvl nine miK'm
spolccnfkcm. Zdhy vsak odesel,
aby zahdjil program.
rokrauovanf.
Sevevuv Silitel ludviu a jater
povKbitxuju orgaiiy jmcnovane k
pravidolne a zdravd einnosti a ry
elile hnji vsec-lmo lironiadeiif krve,
krvave nioeetif, Briglitovu nenioe,
kiinien, 21cmlcnku atd. (Jenu 7 5e.
a
rv-':'o viiim't uzlvu-ll as
vj.-vwijt;, iiflu. Hycljltf a
JI?tC .', .Jrfc:il,Jip:.a.Tai!
i-oWcli pile, zvolMisl .
Sovoruv Bntsdm
pro plice,
CV7!, S3 A BO CT.
iccs-sic-!"::;ic:-.':icc'5cc
Otofcy. i-ut'o.'y. t-alcstl v
l.loiibcch a .s.i!ccli, ri;v-
Sevorwv Olej
V
Sv
Gather da.
fipolcl.llvy a J3y slcliiuy
iroi,trodcl. proti viilv.tm
tide: tern.
VSigafe.EX PErjlENCC
nrone si iirtinc n sLpIpIi nnd di xTipil 'ii n ,iy
kiv i.irl.uu ..ir i-i'ii tt'ii iiu v lutlirr ufi
if 'in mil W 1 .Mlinl.'y nlpnt ,. (. , munli'H
11 iirK'tlv oMliiimK .!. ITanittH'i.Uuu 1'atvi.ta
t.'.i li t! Uvt i'i'. nu'? turmiounii I'utiMita.
lal 'iila t..kim liirt'jjlt Muuu .( Co. rvcoivo
H cl.it nritict, tvUliout cliuruu, la Itio
Scientific Fmwim.
A liiimlecmrlyilliiHlrntitl uerVlr. )jirout fir.
t 'lUllon of 1,11 h-Iomiiuo 1'iuriiKl. Turn., t3 u
ii'urt Imir nimtli, 1. bulatyull nuMnOwilcrn.
Unnci OrBco, (25 I" Ht, Wwluiaon. 1). C.
o
i V CENA .10 CT. ry- ' pj.
. '
.V
Scvcrflv
Si!itc!
srdce .
Severova
v - 1 r-, ii w .j it i ... ..!
gi r,"r 1 rr.? vi;ly, v.xl- ' ,; deter.', t -A
(p u lUuu'.slnbost , 3 v-.tjj boltnf ;i : J$
js trorvin, . nepnivi-J vRr $ tmvnti ItnliUu,.:-;. ,
t : In V (1 v''l, 11iVl. h o i :u Uljo kiVL'-'ipw j
Y , ' 1i1(l!'h. Sllf il v.'i-rSf.VV.''.; v n.-!. Ii"if1.-f ,'il'. nci. "?
v..-piu .iij-'
t Cam 0t.0v.
cjIoii Z
I povxtntzujc:
'2 vv :nhifiVj'i(ti'
J?.
jsrVI:ZOVY
w, j proi)
1 n !. nr ,"!TT .
, , p u; h
C i -.-,!r
vvcble
il 6
ve vsech
J pniKuk-eh boletf -vvilfir.m,," k VW . Jrt-',l'.v i'
!v l.1,.x-,r r. n..irrilr ,.. X ' J
i v bo! .;iech r.ieafe- g
r a nieli 1 zmifiniii ?
1 . . s . . :. o
K,'i.;i(u noruoai. l.UI:z.:&mJU
.V; Nemaji zhoulme-
i ' lio I'l'mkii nnobeli
l.-.-vc. Ciuui 25 c.
ria prodcj vc
;:i vse.'ii IckaiTiiicIi
Okrciiodech
t Cena
Lckv.
rn
KRAMt NOVAh', nujiul.
Jcdiny ccsky- zavotl s udhvobky
t pauiiiiky na zapaile.
Po lporujla floliiltit oe-'ky avo
. . ...
Inato li, j mi 2 inu-lto pl.ittt velxy
?l( 21 7. prvtti r-iky. U liojnou
nniHnmmmmmm
JEDNATEL
so.cinliovy,
tojist'ii,j:ci
a jiroplavitf.
VILllEIS, NEB.
uuiiiimummiumii
n
ri
sou
1 ld.UollllbolooljyiiiliU UIC VV
IJurgir Brothers proddvajf ty nejlcpsf pozemky.
Nevyrovnatelne vc vychodnf casti statu.
Jjohatd pfula a proto urodna.
Dostaii vzdy vec rovnajfef se hodnote penez nenf snadno.
U nds ale toho d"cf!fte.
Skvostne stavby na pozemefch.
My nabfzfmo skvele vyhody pozemky stoupajf v cehe.
V naseni seznaiuu naleznctu vzdy, co sc vain hodf.
Cena jest nn'nia slide a podmfnky ty nejlcpsf.
My pestujem methodu poctfvou a spravedlivou.
Kazdy obchod s nami uspokojf.
Na5e firma jest znama daleko 5iroko
"pro svou solidnost a sprdvnost.
Burger Brothers, Burlington, Kas-
Dr. JOSEF CEIINY
prakticKy lkaf a ranlifjilS
Ordiitujc v ldkArnu Ui to a md
svou orrtliiaenf kancehlf nad obcltodem p. Curvcin'ho.
K sluZbdtu ilncin I nocf.- Tulufori lv l)
mi
!E"i". TjC:iio1
cesky liiknf
Zvldtitnf pozornost venuje
a ifciiskych nemocf. Sprdvncj nfisnusobovdnf breilf.
Jcde na zavoldnf na venkov. Md zaffzenou laboratof
s X paprsky a k lLenfm chronickych nemocf.
UFadovna jiaproti poSlf.
Telcfon:
A 15.
a j: II
Severity
ZALUDECK! I
t
v::bti."itjo i rci -ni
X a:,.iijirit'uii,f'ir:nik. ,"")
, 1
Ce:m
5-
s
e o
j
. '4
air ATkH k ? v vx
I'tu-pomfihu I Regulator
0
v . . A
ttpr.-ivtic v cc.r v
crgdiiy, ddiv.wti,- d
?. CllorOllY .'ll.Cl.l-
k jidlll, M !l vser'::;y i c- ;
spo
itvi
.
a iioieii:;i.vr..i, w- ...
v t. ; ..i
$ clem ;i Km
V!. W
cuiboot' a
vota.
.
cgIqu
sotiattivn.
hChe:hkou
poradji d:vfi-
ZDARMA.
50c a $1.
Til
llltW
IIUMUOI.DT, NEB.
- J a elnante se licHvcdoiidtyeb Cit3it
.... . -ir-l 1 r"
vy-liMok, k.H'zto ti nap obdr- tjmaM
prlzi'ii so zt-'la.
VZl'OMENETE-LI SI KDY
znatm'-lio ticbo n:ipi'ftulc vo staru
vali, ktery vain svt5 doby potnolil
dtilir it tiukjii i bkittkcin uulio i pn?
ne7.y a naluil sc v trndnjoh poinj
rccli, kdy vatn so (Jobfovcde to, o.
brat'lc &e na inuc, ttcbo ja olntanl
vain zi'ilky peiiC. d f'eoh rnejp )
.-hliw-jl.
Maui nil pr dej krAsfiti fanuj -u
vjliodrij'c-li j odinfiik.
,-isiil.puji ly nej i iicelillMv'J5f po
jifitujfcf Kpoler-tiosll a obslaiAviiiu
bypotulc'Srnf pfijiiky na n juif rm jSf
ft roky. NavSiivIo nine nobi )15te
JOHN V. SVUIK Wilbui-, Nub
t-nir it ttt
m
pi
KUPUJTE BOIIATli A URODNE
POZEMKY V KANSAS U
BURGER BROTHERS
V BURLINGTON, KAS.
I . Brciior,
v Crete, Neb.
letfcnf nemocf ocf, usf, nosura
Telcfon v doniis: 47.