Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, October 29, 1902, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JPr.tol Lidu
ncmloitly ftifopix
,,.7-uWcn roku 1810 . .
Vyi'hAal prnvldHo' kndon tt,l j
JSnurtd at tiu Pout Ojjlcc of Wilier
Second Olni Mutter.
J. A. I1USPODSKY
redaktor vydiivutcl
I'iiplntn6 nn rok $1.50.
ohlASky
J btuhupr&nl, dinrtt, poptdvKy aid
&IiWiir ftOctft ptilec ft uveh'jtilnic Je
foiiw tchdy, idnjsou punlzc pHloicny.
Juiiy olililSeh utAlycL oznAinftiiP nit
poMdilnf. Pcnfzo zaslldny bud'tci v
poBtnvnfch pnukdr.kiloh nobo relstrf
vinvch dopjunrh. 'An dnploy tiereift
fillUWllll! 11 poul.o Olw.'llllljfel lutjsim
zodpovfrlnl.
Kvitnnco nn xasliine pmikdzky ?e
'lez.siKybijI.
VSeuhna nx-nSf nziulinonf, blabo
pTdnf, dfknvzddnf ntd. niusf zaplni-rna
t$l urcdoui lined pfi objedndnf.
Aurtfajtt : "PfllTEL LI IT
Wilber, Xelr
TKLKFON Q IB.
WIHicr, Neb., 25). rfjna 1902
T.ik stavka uhlokopfl byl.i ko
necne skonccna a uhH na vycho
de po2md zvolna klcsati v cenc.
Tun 1 uhH stdla na vychode az
$35 a klesla nynfna$i4. Ncjlep
51 pfi torn jest, ze tezari pnivf, zc
na uhlf pfi te iiejprehnanejsl ccr.e
nevydilali o nic vice nez obycej
ne. A obehodnfei tvrdf to same a
proto museli penfzc ty dostat nej
spISe uhlokopovd !
"Pokrok Zdpadu" nds upozor
nnje, ze pfedseda uhelnych baro
nfl Bacr jest zatvrztly demokrat.
To prdve, co jsmc chteli. Kdyby
to byl "Prltel Lidu" tvrdil sdm,
tfeba Uy tomu nai demokrotictf
prdteld nebyli verili. Takovych
pTftclISka pracovndho lidu ma de
mokrat ickd strana vfc, ahi Mil
chum Clevelanda, Hilla a Gorma
na nevyjfmaje.
Tyto dny vysel opet Severflv
vlastenecky kalendar a mimo ka
lenddrnl 2dsti nalczdtuc v nem
prakticke ndvody k lecenf rQz
nych chorob, uzitecne rady pro
domdenost, dejinnd uddlosti. vy
rocnl dny narozcnl slavnych bds
ni'kfl, spisovateltl vyndlezcfl atd.,
prdzdnd stranky na zdpisky do
mdef. V kalcnddri brdn jest zfe
tel na chudd rodiny, jimz dan tu
pokyn, kterak leciti rQznd nemo-
ce.coz zdrovefi plat! pro farmery,
kde lekafskd pomoc ncmiize byti
fhncd po ruce. Kalendaf tento
byl vyddn v feci ceske, slovinske,
nemeckd, chorvdtskd, polske, lit
vlnske, anglickd a itdlskd a celko
vy ndklad obndsl 600.000 vytis
kfl a dostati ho Ize zdarma v kaz
ddm obchode s ldky Severovymi.
A by nludrzosti sv6 posadilna lila
vti korunu, pravf, lu pry to nunf
zddnA velkd clivb.i. zvlAStS kdyz
pry byvajf herccky sklepnicmni a
naopak! To, prosfm, jen tuin u
Kveta Am., kde jo kozel zahrad
nfkem. Jen tarn jc ten mlyn, v
nom2 sc to tak mcntinou pfemyld.
Slavnd hcrcfika je sklepnicf, pan(
Potter-Palmcrovd krdsojczdkynf
v cirkusu atd. atd. Herd jfou u
pantdty komcdinnti, ocliotnfci
jsou ZcUl AjrySt, zprostituovand
sklepnicc a slavnd hcreCkd, to jc
mil vSecko jedno ! Pane na nebi,
to je esthctik 1 JAfku, pantfnku
zlat'oulinky, nechte se honem
prolilcdnout, zda vdm nepovolujt
Sroubky v kotrbu !
Tcsf nds vzdy, mflzcmc-li za
znatnenati nejak' uspuch nasince
v t V 1 V
v torn ci 0110111 oDoru a ve vcac
zvlast'. Duo 15., 16. a 17. tm.
oJbyval S2 v Kansas City, Mo.,
sjezd lekafa z kraju udolf Missi
ssippskdho, kde dostalosc zvldst
n(ho vyznaincnanf niilcmu pffieli
tiaaemu a zde Sirocc zndmdmu p.
dr. Janu Jicinskcmu, nynf v Ce
dar Rapidsfch, jenz platf dues zi
uznanou autoritu v clektrologii a
r.nliologii. I3yl totiz od dotycud
ho fjezdu pozvdn, aby zaliajil a
vcdl tak zvanc symposium nebo
pojeJndnf o dfllezitosti rayiothe
rapie v cccnf nddonl a rakoviny
povrchnf, v kteremzto oboru vy
nikl zvldste hltibokou studif, po
kusy a vysledky, jez dnes vc sve
tc ldkafskcm pravy obdiv pasobf.
Meli jsme jiz vfcekrdte pHleitost
poukazati na znamenitd j)rdce li:
terarnf pntele Jici'nskeho v oboru
torn a maleme nafi prdvem byti
hrdi, kdylteme, ze dnes je spo
lupracovnfkem nekolika velkych
listfl lekafskych anglickych, ne
meckych, francouzskych a ruskych
a spolurcdaktorem dvou-vdznych
organa, mesfenfka, kterd v kaz
dem cfslc pfindsf prdce jeho a
studie, bohate illustrovane, auto
rem fotografovand neb kreslene.
pozemky, povazujfee v nich ulo
zond penfzc za ncjjisldjSf. V torn
takd dluzno hledati pffcinu vyso
kych ccn pozcmkA v Iowfi a Nc
brascc ; mimo toho kupujf so po
zemky v Kanadu a Knnsasu.
A na dalf otdzku, jak tomu
odpomoci, odpovfdd Wilson :
"Kongrcss mcl by scstavlti a
pfijmouti zdkon, kterm by se
zapovidfilo a zatnezilo pfekapita
lisovdnf trusia a podobnych kom
binacf vabec. Lc k tomumusela
by pfedem opatfena byti fakta a
v-e pak uvcfejnSno. Tfm docfle
na byla by pak jakds reforma,
obchody zaklddaly by se z princi
pu, na pevnych, nezvodnnych
finanSnfch zakladech a lidd mohli
by investovati svd penfzc s jisto
tou aneb aspofi sotevfenyma o2i
ma." 'Jd ovem neoCckdvdm od bn-
douefho zasedanf kongrcsu Idd
nou akci v tom-o smeru, ponevac
daicSitd zdlezitesti obyScjnc v
krdtkdm tomto zasedanf pfedse
vzaty nejsou. Vyfizujf se stare
zdlczitosti, raznd rozpoty se po
vjlujf atd. Zc by svoldno bylo
zvldJtuf zasedanf kongresu, na to
tez pomylleti nclzj, p aevad2 se
myolf. ze otdzka trintfl mni prd
ve tak rialehivoj, aby k Villi nf
zvldltnf zisjJiif svoldno byt
muselo."
v jich2 kruhu "uZcmanfl" tolikl
tnilj'ch chvil jscm ztrdvil.
Musfm tdi podotknouti, la so
5el jscm sc jednoho vcicra "u
Flekfl" 8 bvnlym wilbcrsk''m o
sadnfkem, kollcgou Fr. Fuchscm,
nynf rcdaktorem "Ofcdnfch Li
ttfl" v Praze. Manielka jeho ze
mfeln mu prdvfi v dobJ, kdy jd v
Cechd;h meikal.
Jednoho vciora sedcli jsme u
Flcka, vStSinou pra23tf novindH a
spisovatcld n tnezi nimi zndmy
kreslifi "Humora"p. Fridrich, ilo
v2k samd itvcrdctvf, samy ffzny
vtip a zdravy humor. Pdnbah mu
dej dlouhdho vku!
Scdfmc, bavfmc se a p. oficial
a svagr pana SouhraJy. iicci
nfho Narodnf tiskdrny v Omazc,
neco zertovndho vypravujc, kdyz
tu Fridrich pfistotipf za mou lidli
a povfdd:
"Poslouchal, rcdaktorc, nczr.d
ncjakdho pana Fuchse? Byval ta
kd kdesi v td americkdTrantarii!'
Vyskofm jako by mne vystfe
lil a za mym scdadlcm stojf v co
ld svd slave mily kolleg.i Fuclis.
Rozumf sc, ic shleddnf nase bylo
Letosnf volebnf kampafi byla
neobyiejnc klidnou a tichou. Po
liticka hladina nebyla nikde pff
HJnc z2cfena a kaz"dy pracoval
sdm pro sebe, coz jest takd to
nejmoudfejSf. Snad dostanou li
dd koneSnc rozum, ustanou jed
nou po sobc stale hazct politickym
bldtem a dokazovati, ze je jeden
lepgf nei druhy, a to je vSecko
stejnd dohromady. V politico
at' ul je to cert a nebo cTdbel.kle
df kaSdy nasytiti svou ctizddost
a hlavnS, pokud to mono, napl
niti si kapsu. Kandiddtd bcz roz
dflu politickdho vyzndnf majf pl
nd lista mcdu na jazyku pfed vol
bami, obskakujf vds, prosf, slibu
jf, ale po volbdch vds neznajf vi
ce. Jen kdyz jstc jim poslouzili
za schod, po ncml dostali sc do
ufadu, My mdme v torn trpkou
zkuScnost. A nafi se takd Skorpit?
75 procent volia nevl dnes, co
budc zytra volit a proto jest to
ncjldpc ncchati tomu pfirozeny
prachod.
Tak samorostly redaktor a pa
3er illustraci dolldrkovch "mort
kichta", MKvctft Am." vc svdm
mdlomocndm vzteku vycenil zuby
nh "Svornost" pondvadif tato 21d
nck nd3 ohlednd vpa5ovdnI podo
bizny slavnd herefcky Violy Allc
novd na mfsto sklepniceCarltono
vc otisala, a pffmo ani snad nc
veda doznal, ie klamefitendfstvo.
V ruskdm casopise "Kovoje
Vromja" ve svych listech "Po
slovanskdm svete" pls"e Nestor o
nedostatefindm spojenf mezi Kus
kem a Cechy a o malichernosti
rakouskd vlady. kterd tfm zpaso
bem snazf se pfekazeti stykam
rusko-ceskym, upozornuje na to
raskoti vefejnost a radf, aby sc
tfm nencchalo nijak odstraSiti
od navStevyCech aPrahy. ZPrahy
muze dale se na evropsky zd
pad nebo do Italie pohodlneji ne
z Vfdne. Krom toho je Praha ne-
skonale krdsnejif VIdne, bohata
pamdtkami a poucSnd i lacinejSf.
Doporucuje RusBm, aby v Praze
kupovali od ceskych firem a po
ptdvali se na ne u slovanskeho
klubu. Jmenuje nekterd mfsta v
iechdeh a na Morave, kde by
mohli pffjemne ztraviti leto.
Chvdlf Cechy, la. si v Karlovych
'Varech postavili vlastnl hotel a
doporucuje jej ruskym hostam
Poukazuje na novc projektovany
dunajsko odersky pruplav jako na
novy krok rakouskc vlddy, aby
tak rozdelila cesky ndrod a za
brdnila navzdy obchodnfm stykam
s Ruskem.1; Talo vodnf cesta md
za ucel obejfti Cechy a spojit VI
den vodnf cestou s vychodnfm
Nemeckem i Ruskem. Cechy bu
dou tak odffznuty a Morava pfe
ffznuta. Pro6 jsou farmy drahe ?
Na to odpovfdd tajemnfk ze
medelstvf Wilson ndsledovne :
"Banky v Nebrasce jsou za
plavcny penezy, poncvadz majite
lovd nedavefujf modernlm podni
kam a akcifm, jez nejsou nic ji
ndho nez voda, kterd na mfstc
jistoty jest do kazddho akciovdho
podniku injektovdna. Penfzc jsou
tcdy uklddany na banky a posf
ldny pak odtud do vychodnfeh
mi-st, kde dostanou se do rukou
pentnfeh krdia a ti s n2mi pak
prqvddf libovolud sSpckulacc.
"Zdpaduf farmcfi a obehodnfei
Tain krdsnd Cfnanku ncboJn;vti
ka nabfzela ndm vcjfl- tu-b ! !,'
trotky, spauild "cikAnka" citcla
pohddati vdm z dlano, oude siij
dd Bulharka nebo Cernohorka
snalila fc upotitnti in so piror
nost pdtifl a prodati jim nero zo
Z2 svdho 7io, To vSc byly dd
my z vy?okych kruhft a slavnost
sama poidddtia pod protoktord
tem tuSIm 1c kucny LobkoNicovd
za pasobenf picdnfch dam pra.
skych, jako pf. Ndprstkovd, Fii
fiovd, Podlifskd a j.
Cisty vs'tciok 2 tclo s!avr.oPt;,
ktcr) byl dosti znacny, vcnoAti
do fondu Zcyrova.
Kratnd polilavf bylo tu t tic
v
zastoupeno. adnd pfohnana nad
hcra u pan! a dfvek. Vao jrdno
duchd, prolo takd okti tniid a
vkusnc. Zadiin lfcidla na l.-dr.Vli,
vSe piirozcnd, krasnu a jur:a!irj.
Na5c duvr.ita anicrick.i, tor' vy
hdzf tolik pencz na rfl,-n : zbyli-L-
nd trety, aby so Hbila.
se ticiti od prazskj'ch dai.i j
duchosti, ktcra jedinu rinf k il ai
zemi pflvabnou.
LC ovScm take tu a ta:n zTiti
h tvT".)- Vytrvalost odmSnfina!
Jak mnoho jc t2ch, kteff by byli
nchlcdali Stcstf tak dlouhou do
bu. nei jo nalerli I Jak mnozf
trpeli po mJisfco a nadarmo ohll
ieli so po aicvd, a2 konefin
pravy ldk v . . . .
Ora. pctra Roboku
nalczli. Cistl krev, posiluje ivy, pravidlujc
jdtra a obcerstvujc ledviny : : : : :
Lio Jo pouzo obdrictl sUrzo mlstnl Jcilnatelo, nobo pUmo oil
Dr. PETER FAHRNEY, 112-114 S9. Hop M,
CHICAGO, ILL.
, 1
ino 1
srdefind a tcprvc pozJe v noci j luxus. U-c to jviuzp 'v km.: Vli pr.'
doprovdzel nine mily pii'tel na V - slusnycli. bitlnurli. nebo damy
nohrady. kde 1 sdm bydlel. Vy- od divad'-i, vzneJcnvch kiulul
pravovali jsme si vsolicos, vzpo
mfnali na rBzud uddlosti, osoby a
atl Aby c sluziwi obldkla v bed
bnvf a atlas, t-aviisila pa st:bo la-
smuteinf stuhou na kloboucc.
zdnetcm pobfinice, zanech av
mu nckolik fiitek ponekud od-
Dojmyzmecesty
vEvrope.
Pi$e J. A, JIoBpodshy.
(Pokracovdnl.)
Za mdho mildho a nezapotne
nutelndho pobytu v maticce Pra
ze dlel tarn zdrovefi slavny fran-
couzsky -sochaf Roddn, jehoi
skvostnd vystava secesnlch del
nalezala se vc skvostnem pavilio
nu v zahrade hrabete Kinskdho
na Smlchove.
Mel jscm pfllezitost umelce to
hoto videti v Ndrodnlm divadle.
Davalat' se k jeho pocte velkd
eskd opera "Psohlavci", kterd2to
hra technicky i dramaticky po
dobna jest nasim "Chodam", jez
zdramatisoval zemfely Jos. Dvo
fdk a kterd vysly tiskem a ndkla
dem "Pfltele Lidu'"
Slavn tento umelec dlel v pri
matorskd lo2i s p. drem. Vojt.
Fricem, ndmestkem purkmistra,
a vfee pdny a ddmami; mezi jed
ndni'm mile se bavil hlavne s cho
tf p. ndmestka, sestrou red. p.
Svagrovskdho, kterd plynnS mluvl
francouzsky a vypravovala nine
pak pii hostine v dome jejlm, Ke
Roddn vytecny jest spolefinfk.
Opera "Psohlavci" byla vypra
vena skvostnS. Garderoba byla
nadhcrnd, renaisafinf, a v opefe
ucinkovalo asi 300 lidf. Kozinu
krdsne zpfval p. Vesely, prvnl te-jten jest nejkrdsnejSI stavba rcnai-
nonsta prazskd opery, o nem jiz sacnf v livrope, ba pokud so pra
pfatele wilberskd, tak ze cesta cirych Spcrk.l atd., to t un tu n. -nase
trvala ndm asi dvd hodiny. leznem. Vitsina ml v dam,
Odjel jsem na to na nejak u mnjf.I nynf vice juliiiuni ku vzde
dobu zPrahy a kdyz jsem se via- bin! a stykajfef se s lcpsf tifdoti
til, uvftal mne pfftel Fuchs se.lidu, ul se peknym zp(i.-;obflm a
ML
1 iii -&zuEsm
vzome jednoduchosti, kterd krd-
Mezi tlm fiasem zemfela mu zenajsnd pohlavf zde tak zajimavym a
krasnym cinf.
Mel jscm pfllciitost piijfti do
rostlejSfch. Pan Fuclis md dpbre . hlucr.j'ch spolecnostf, jako naZo-
t 1 i .V.l 1 V . V t ' nV a.
mfsto, jest vude ndleite respek
tovdn a dovede sc vude take jak
se sluSf a patff naleitfi rcprcscn
tovati. .
Taktdi s p. Jungcm, bvalym
vypomocnym kasfrem wilberskd
ndrodnl banky, vehlasnym spiso
vatelem a pfekladatclem Puski
nova "Eugen Oncgina", ktcrdzto
dllo zlskalo mu ndrodnl povesf,
jsem se setkal a mnoho milych
chvil ve spolecnosti jeho v Platy
ze mezi umelci razndho druhu
ztrdvil. Sem chodil p. dr. Herben,
red. "Casu", akademicky sochaf
p. Kocian, bratrovec slavneho
houslisty Jaroslava Kociana, spi
sovatel Hanu Jelfnck, dr. Jan
Ostcn atd.
Vnedfili dne 1. pervna odby
vala se velkd a skvld slavnost
Zeyerova v Jetohrddkn krdlovny
Anny na Hrad&wech, ktcrdzto
mfsto jest zndmo 6i pod jmdnem
Belveder. Letohrddek ten nechal
postaviti Ferdinand I. pro svou
chot' Annu Jagelonskou v r. 1535.
Stavili ho vlaSStl rmelci Giovani
de Spagia, Paolo di Stella a Fe
robasco di Sagno. Letohrddek
dffvc byl jsem sc zmfnil.
Musfm sc tdz pochlubiti, ze
dostalo sc trine" v Praze i maldho
vyznamenf. Byl jsem totiz jednou
pozvdn do klubu pralskych anck
dotdfa do klubovnl mlstnpsti "
Choda" na Vinohradech, kdo tdr
hoz vecera pfedndel zndm fie
sky krdl anekdotdfa p. Schlacger,
klenotnfk z Kladna. Byla zde vy
brand spolefinost, lc pouze pdni.
Sezndmjl jsem zde s poslancem
Klofdcem, od pefroz vfele byl
jsem prijat, jakoi i s jinyrpi pfe
ddky ceskymi a vynikajfcfmi Pra
2a ny. K yyzvdnl spolcfinosti a na
vScobecnou iddoGt nc.chal jscm se
tdz strhnouti k vypravovdnl anekr
dot a celkem vypravoval jsem tfi
Cisto americkd. Pan SfMaeger vy
pravoval jich 16. OdeSel jgm s
111'm milym domdclm p. TBrnou
domu jeSto pfed rozhodnutlm po
rotjr, lec druhy den rdno odevadal
mnS hostinsk p. Havelka druhou
premii. Jc to tSiltko z kararskd
ho mramoru s komicky-m tcracu
tovym sousofm ccrnocha, lijlclho
krokodylovi kofaldu do tlamy.
Premie tato budc mnfi zajistd
nenachdzejl jistdho mfsta k inves. lvdy milou upomfnkou na Prahu
tovdnl svych pundz a proto kupujft a fcetnd pfdtcle na Vinohradech,
cf ornamentdlnfch tyce, nejkrds
ncjsfm plod em renaisace vabec.
Drive nebyl stm nikomu vstup
dovolcn, nci v dobe novejSI vy
mohli Prazand pflstup na Bel
ypdef. Krdsny Ipfpfirddpfc pbkllen je
kolcm do kola skvo.stnym Spanel
skm parkem. Z pavldnu videti
lzc do divokdho pffkopu Jelenfho
a Lvfho dvora, o nm na sta
kolujc povestl a o ndm2 vypravu
jc povesti pffmo fantastickd Kol
ldr ve svdm romdnu "Pekla splc
zenci". T6Z na Prahu rozkosnd
jest odtud vyhlfdka. Ne2 na pa
vlan letohrddku, akoliv s p. Jun
gem jsmc sc tarn dostali, nebyl
ystup doyole.), pneyadif stavite
lovd ncuzndvali dfeySnou yejkovi
ou podlahu za dosti bczpe&iou,
aby na ni byj jd prpufiten, a tak
museli jsme zdhy rozkoSne" ini'stq
PDP opustiti a baviti se dole ko
lcm !ctohrAd(u, jde panoval ten
nejiiilejSl ruch.
VScpky ndrody sveta byly ti
znstoupeny. Vynikajfpf mw2ovd
praHtf pfevle2eni w Bulhary,
Cernohorce, Cerkcsy, Turky atd.,
castovali nds likdrcm a clileli, jak
sc samo sebou rozumf, "bakSiS".
fin, Stfelccky ostrov, r.a slavnost
Zeyerovu na Belvcdcru, na vel
kou slavnost hcrcckou v Clatnov
ce dne 29. k2tna, na velky kon
cert Filharmonie prazskd, kdyz
tato vrdtila se z Londyna a na
vj'StaviSti koncertovala, lec vJudo
pfevlddala u dam vkusnd jedno
duchd uprava toiletj'.
Totez lze ffci i o venkove, jako
o Tabofc, Pfsku, Plzni, Budejo
viefch atd.
A nynf Iaskavdho ctenafc pro
vedu tou nejvzacnejsf casti 111a
ticky Prahy, sfdlcm cepkych kra
ia, svedkem zanikld slavy naroda
ceskdho Ilradcany a Malou
Stranou.
(l.krac jvilnf.)
Polozcn 11a hfbet.
Pan D. E. Hastings, clival no
zndmy rolnfk v Morton, Iowa,
pravf, zo po leta churavM, az v
unoru, jak pravil, polozcn byl na
hfbet, ncmoha pranic dolati. Kru
ty osud pro roltn'ka na zacdtkir
jara. Dve ldhve Iloboka postavily
jej vsak zase na nohy, tuko pfo
kvapil svd lidi, vyjda na dvilr se
kat dffvf. Pravl take, .q jest to
Skoda, ze jsou dosud lidd, kteff
tento ldk nemajf. BczpeSno lze
ffci, e kazdy, koho p. Hastings
potkd, zvl o Dra. Petra IIobol;u.
Prodavd se od zvlaStnfch jednate
la nebo majitele, Dr. Potra,Fahr-ney-e.
1 12 1 14 So. Iloyne Av.,
Chicago, III.
FICT
a t.
IIM W
DUB!
f fib 1; a n
qujpohodlnf ji zrlzctjy
4 HOSTINEC
ualuznctu v z d y vj tooii
zdravy d'HuAel ohUlipnf
ldzdk, vytuSni'i Ciillfornsk.i
vfna, pio v lahvlch, 1m
portoviind li'uovlny u vfna
jemnd 11 zdravrt lihovlny,
domitcl vstoene doiitnfky.
XT xxisT--"
liii'une celt? dnpolcdno tej
ly lunt'- a dullcAtnf zdkns
ky po ecly dui.
FIUTUM A JiOUHCIvV'.
HEDOSLYCHAVOST,
hluolmtii, huhni r ii.'ui v kr.U
kt;ai casi,iV a t r vn nl i tJ mUtru
hCho. l'oiizo malt vyloliy. J'ixtc
ilt)icdl Hiijlmo li'.i iK-jtvid-5ij-fif
a zastarali') pdily. Jt'dlii) u&luv
Ithn). druhu v A inciicc.
"ftKKKA KLIN IK A"
2933 Henrietta St. St. Losis, Mo.
IS NULITE
VAPOR m m MnA
GAS
For Homo, Storo mnd Street
Tho NekroBt Approach to Sunlight uil Almost an Cbcp.
ARC ILLUMINATORS T lldUUH TWO CENT'.
Ibto yuor itorci light m dr. A Iluilnn touso wrlted usi
lfIT0 like your lamp to vtll w an
now teorKxng ntgni tntteaa ojaayt."
VT lio mannfutur TA11I.R I. A MI'S, WALL LAMPS,
ClIANDKLlKltS, NTKKET LAMPS, l:tc. 100 Candlo
Tower feren hourn ONR CEKT. Mo wlckf. No Hmoke. Ko Odor.
Absolutelr aate. TIIKY SELL AT BIOIIT. KzclusWe Ur
ntorrtoBOodaesnU. UT Write for catalogue and prices. V
CHICAQO SOLAR LIQHT CO. CHICAQO.
ria,i
Transmissippi Marble IMs El
PlIAiNK NOVAK, majltel.
aim
IIUMHOI.DT, NEB. W
lodtny fiosky zdvo s n41rolUy
i poinnlky na zdpa6.
Podporujte solidnf aqskyz&vod a ohranto se nosvedomitycli Pppjl
filiiatelfi, jimJuofto platit velky vfdfilek, kdoJto u nae obdr-
7bo21 z prvnl ruky. O hojnou pHr.ofi se Jtda.
mmmmmmmmm
JEDNATEL
nozomkovy,
pojifit'ujicf
a pfoplavnf.
WILBER, NEB.
iiiiiiimumuimuuii
VZPOMEMENETE-LI SI KDY
na znatnt5ho nebo na pfftelc ve star6
vlasti, kter vdm svd doby poiuohl
dobrou radou i skutkem nebo 1 pe
nezy a nalczil sc v trudnch poiufi
rech, kdy vilm sc dobfo vedc toz o
brat'Lc sc na nine, nebo jd obstard
vdm zdsllky penezdo Ceoh nejspo
lehlivfjl. Mdm na prodej krdsne fanny ziv
vybodnyeb podim'nk.
Zastupuji ty nojsp(lehl t vf-jSf po
jisfujfcf spolecnosti a obstaiilvain
bypotekdrnf pujeky na nfjinfrm'jsf
uroky. Navstivte nine nebo piste
JOHN F. SVUIK AYilLer, Neb
ini70 ionn KUPUJTE B0HArt A R0DN,S
llllLU JUUU POZEMKY V KANSAS U
BURGER BROTHERS
V BURLINGTON, KAS.
f zemi.
Burg-Jr Brothers proddvajl ty nejlepSI pozemky.
Ncvyrovnatelne' ve vychodnl cdsti stdtu.
Bohatd pada proto urodnd.
Dostati v2dy voc rovnajlcl se hodnote penSz nenl snadno.
U nds ale toho doclllte.
Skvostnd. stavby na pozomclch.
My nabfzlme skvcld vyhody pozemky stoupajl v ccno.
V naSeni soznamu naleznete vzdy, co se vdm hodl.
Cena jest minid vSude a podmlnky ty nejlepsl.
My postujem methodu poctlvou a spravcdlivou.
Kazdy obchod s nami uspokojl.
NaSe firma jest zndma daleko Siroko
pro svou solidnost a sprdvnost.
Burger Brothers Burlington, Kas.
m
pi
S"ini
Dv. JOSEF CERNY
praktlck' ldkaf a ranhojlS
Ordinujc v ldkdrne Hrtove a md
8vou ordlnacnl kanceldf nad obebodem p. Cervern'ho.
K sluzbdin dneni I nod. Tclefon K 0
PoSlete svym prdteiam do Cech ppozdray
k tomu americkd
HLEONICE.
U nds dostanete skvostnd partlc z Yellowstone
National Parku, pohledy chicagskd, velkd budo
vy americkd, monumentdlnl budovy ve Wash
ingtonS, Baltimore, New Yorku, velkd ndcelnlky
indianskd a t. d. . Kaidy takovy Hstck zpasobl
v Ccchdch velkd poteenl vasini prdtclilm.
Jitil. "PHtelc Zulu".