Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, October 22, 1902, SUPPLEMENT, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' -, "-If
mil
tin I A M I
PRITEL LIDU"
oJtaaTt I
VSTUPENKY
ilo iilosii i divadel
Nejmodcriicjl
zaf Izetid
TISKARNA
rnhif
PROGRAMY
rttznych feCf
Ze ivota ruskych trcstancu.
Vyfiato 7. dfla "Osm let na SachalinS"
od J. P. JuvaCcva.
okresu
Saline.
vSech vclkostf
obAlky
mm
ruznd jlne"
TISKOPISY
W1I.BBB, UEBHASEIA.
Ul.--',(ll.i.
'i
-'! IS'
Plvo v lahvicb:
' 1
Bluo Ribbon
Elito Export
-Viena 'Export
Family Export
Pivo y somlkdcli:
Export
Standard
Mnichovsko
Iloffbrau
NejmodcruSjdf plvovar na ccltSm zapudS, 'opatlen 'vSeinl riejnnvSjfilin
plvovarnlckymi strojl. ArWzskd. 800 stop hluboka studnfi, hazf pril nilllonu
. galona vody dennS. Voda talo jest clsta, prosta vSech Skodlivych mikrobfl.
pro to jest plvo "naSe nojzdravSjSfra pivetn v America a co takove" bylo vyzria
meriano stltntm ndrodohospod&rskra vjborera zvldStnfm diplomom ze due
10. z4rflB96 a pak zlatou uicdallt. ltocuf vj'roba 200.000 sudu.
Pivo nae cepuje se v ndsledujfcfch hostinefch:
SaSek & plaCek, j. Br. koiujel. tvkz & pospi'Sil
1h
IIP!
Jediny iiesky:
importersky
potravtii
. Efslo 1284 Broadway, Cleveland, O.
velkooMM
1
m
m
m
Mfi na sklado vficchno importovand zboSf lahudkarske
groccrnf, ccsko houby, Span, fiafran, eyr, ryby naklfidand
a vubec vcSkcrd zbozf groccrnf a labudkafske, koupend z
nojlopSi'ch pramenfi, v2dy ccrstve, nejlcpSf jakosti a v cc
nach nojlevnejSfch. Vcnkovm'm obchodm'kum poskytujf so
zvldStnf vybody. DopiSto na F. J. JANKOVSKIl"
1284 Broadway, Clovoland, O.i
(rokraCovduf.)
Tu nevzpotnene si nikdo na ve-
selou pfseil. Take slyseti zrfdka
urcitd: "jeden, dva, tdlini!" Hroz-
ny byl kfik beze slov, ale jasne
se v nem zracilo celd utrpenf a
zlost utyrandho a hladovdho 21o-veka.
Ah, ahl pokfikujf, ale kmen
se nehyba s mfsta. Nekdy nechajf
ho ve vzddlenosti nekolika set
sdhu od aldre, pocftajfee na zf-
trejsf pffmrazek.
A jak jsou ubozf, mokff a 5pi-
navf po takove prdci! Stdvalo se,
2e v noci zasel jsem k nim do ka-
sdrcn a tu s hruzou zastavil jsem
se na prahu.
Cosi chaotickdho bylo v tech
lidech, lezfcfch na pry2ndch a
k osusenf rozveSenych kalhotdch,
capkdeh a botdch. V poloeru ne
bylo mozno z poXatku rozeznati
nejasnych obrysfl cele tdto spou
sty spinavych hadrfl a oblekfl.po
torn v5ak, kdyzoko privykne sla-
bmu svetlu mdle lamp)', pozoru
je5 natazend postavy utyranych
trestnfkfl. Jejich spdnek je patrnc
velmi tezk'. Nekteff obracejf se
s boku na bok, jtnf pak temne
blouznf.
Duse sc nesnesitelnym zdpa
chem a dusivymi vypary mokrdho
Satstva, stezf proSel jsem kolem
pry2en k sedfel postave delnfka u
zavesend lampy. Cetl nahlas ze
zamaStcndho evangelia.
Proc nespfS ? tdzu sc ho.
Vzdyt! zftra rdno poiScnou vds
pro drfvf.
Mdm, chvdla bohu, prdzd
niny! Jsem zde hlfdacem po
malu odpovedel 41 vstal, aby pfi
loil dffvf do zeleznych kamen,
na nicliz stdl od saz( zeernaly
ajnfk.
"Na prdzdnindch"znamend ne
pracovati na silnici nebo v lese,
ale byt hlfdacem, nosiifem dflvf
neb sluhou u nekterdho ufednfka.
Dostati se na prdzdniny tof
predmStem vdSnivd touhy vech
dSlnfkfl. Jsa odloucen od ostat-
nfch trestnfkfl, cftf sc byt samo
statnym clovekcm a ne pracujf
c(m hovadem. Na nr. tento St'a-
stny hlfdac!
Ncjcn to, ze napfti se mflze 2a-
je, muze taKc uKojm sve dusevni
potreby. Tfeba jen v noci, pfece
inQzc cfsti v knizc. Ano i povin- -nost
nosice drfvf, choditi kazdo
denne do lesa pro palivo, povau
je se za lepf spolecnych pracf.
Muz tento tdhne drevo sdm a
muze haklddati libovolne sc svym
Casern. At? pracuje dobfe nebo
spatne, nikdo mu proto nespfld;
avSak ve skupine 2tyf nebo pStj
lidf musf se prizpusobiti ostatnfm
a stdle cftf odvislost pd vybojnych
kfiklounfl.
Od starSfho dozorce to zdvisf,
aby nckdo dostal se na prdzdni
ny. Pri torn ovsem ncmalou ulo
hu hrajf penfze.
Dozorci stdvajf se obycejne vo
jdei, kterf odslouzili si svfij 2as,
ale mfsta starSfch dozorcu byl a
obyScjne obsazena vypovezenci
osadnfky, kterf ukazali sc byti
schopnymi lidmi jiz jako trestan
ci. Ostatne vsichni Icpsf mistri
stdvajf se rfdfcfmi mistry s platem
40, 50 i vfee rublfl inesfene. Ale
ji2 tak byvd, 1c i dobn mistri
jsou i dobrymi pijdky; proto takd
vsechny jejich uspory putujf za
drahou zde vodku.
V
Zijfce na iroke nozc na ostro
ve, odjfdejf na peviiinu s plnym
pfesvedcenfm, ze budou Kti jete
Idpe. Tu vsak najednou projevf
se jejich slabost. S jednd strany
jsou kazdodennf napjatou pracf
vysflenf, s druhd pak svadSjf
je volne krefmy. Velmi asto std
vajf se na pevnine bfdnymi chu
cfasy. Velmi dobfe se pamatuji na
objevenf se novdho starsho do
zorce Golubeva v Rykovskdm za
ldfi. V novd unifonne a se 3avlf
smele vkroil do aldfnfbo dvora
a zdravil se s trestnfky s jistou
dflstojnostf po dQstojnicku. Sedf
cf pod pffstfeSkem trestnfci uctive
vstdvali a nfzee se mu ukldneli.
PrdvS v torn okamliku gel jsem
po dvore v trestnickdm chaldte a
byl jsem nemdlo zmaten: najed-