Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, October 22, 1902, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Msto a okres.
ch usmrccn vlnkcttt.
V iitcr usmrccn byl u Milligan
Cech Anton vcc. .Svec mcSkal
tdhoi dna od poled no v Milligan a
k vcceru, jak se pravf, ponSkud
padnapliy.dal Mnacestu k domo
vu po tratl, jak byval joho obyEcj.
Kdya byl iiel kus costy, uscdl na
trat a usnul. ahy na to vyjcl 2
Milligan vlak a "strojvedoucf vida
na trati nijaky prcdmit, ddval
vystrazne1 znamenf a kdyz" prcd
mSt sc nehybal, spustil brzdy.Lec'
bylo 2 pozde. Vlak pfohnal se
pres spfcfho mule, dSsnfi jej zoha
viv. Hlava byla mu od trupu u
plno odHznuta, takte'z' rucc i no
' hy od&v na nSm se vzflat. Po
voland porota koronorova vyncsla
rozsudek okolnostem pfimc?cny
Svec zanechdvd zenu a 1 1 dftck.
Patfil k Z. & B. J. v Milligan.
maje" tu pojiStent na $1000 a pak
k Bankers Union.
K dncsnfmu Sfslu pfiloSena jc
prfloha obsahujfcf diskripci ma,
jetku, ktery pro nczaplaccne da
ne dan jest do prodeje a drazba
odby vdna dne I . listopadu t. r.
Pondelnf predstavenf v O.
pera Housu bylo prostredne" na
vStfveuo, coi ovsem dluzno pri
2fsti mnozstvf posvfcenskych slav
nostf min. nedSli v okoH odbyva-
nch. FraSka "Vzorny vlastc
nec", jakoS i ostatnf Efsla pro
gramu, hlavnS koncertnf kreslcnf
p. dr. Sfastndho, kterd bylo no
vinkou, velice se zamlouvaly a o-
bccenstvo take hlucnym potles
kem neskrblilo. "Ceskdmu kvar
tetu" dostalo se takt62 neobycej
n hluSne" pochvaly.
Dnes zavftd sem skutecine
znamenitd a velkd divadelnf spo-
, lecnost, kterd Ve stedu dnes vecer
na jeviSte v Opera Housu uvede
jednu z nejkrdsnejSfch anglickych
modernfch dram "East Lynnc"
a zftra velkon vpravnou hru The
World. Spolecnost mi vlastnf
sv6 krdsne scenerie a vse bude v
technice tak provedeno, jak videt
na pestrych programech v meste
vyveSenych. Lfstky na prodej v
ISkdrne' Brtove a jednatel spoleS
nosti splnomocfluje nds uverejni
ti, 2e penfze budou kaz'ddmu zpet
. vrdceny, kdo by nebyl spokojen.
E. J. Harrod, ktery obla
lovan byl z umuEenf a zavrazdenf
Davida Jonese u Wymore, byl
soudem v Beatrice propusten na
svobodu pro nedostatek dfikazfi !
Min. tyden objevil se zde a cetnf
prdtele jeho cftili se Syti velice
- St'dstnmi, kdyimohli mu potrds
ti rukou !
Mezi zivotem a smrtf zml
td se ve strasnch mukdch vfcc
jak tyden neStastnd prftelkyne
nase, pf. Bozena Stastnd, roz.
Semilski, ve Swanton.lMladistvd
panf porodilasyndka po hroznem
utrpenf a pomocf ndstrojfl.pricemz
hrozng bylo ji ubUifeno v SivotS.
Od te" doby'trvd tdmSr v nepre
tr2itm bezvedomf, sndfc hroznd
muka. Matka jejf, nae tchyne,
pak sestry pf. Jiskrovd a manzel
ka red. t. 1. meSkajf u loze nebo
hd trpitelky. Nynf oSetruje ji dr.
Dodson; drfve oSetfoval ji Swan
tonsky ldkaf dr. Smith.
Vera slavil sfiatek svflj ob
llbeny cesky prdvnfk p. F. W.
BartoS se si. Svainovou z Oraa
hy. Gratulujem srdecne.
Manzele ValiSovi zalozili si
doutnikdfskou dflnu a tentb tyden
poli s vyrobou. Panf ValiSovd
jc vybornou doutnikdrkou a slibu-
je vyraDeu zdozi prvm trtdy. 1
pfi vrobS pomdhd Frank Charr
vdt.
V pdtek vecer bude reSniti
zdc'fusionistsky" kandiddt guver
ndrstvf Thompson. Neopomentc
sc dostaviti vSichni. Mr, Thomp
son jest fecnfkem velice vmluv
nym a pffjemnm.
SUvnoct bifmovdnf odby vd
na bude v sobotu due 25. Irfjna v
zdcjSfm feskdm kostele. V ncdfili
- pak slavnoct avkenf krdsndhono
, vdho oltdfc. Bickup Bonacam z
1 Lincoln a mnobo okolnfch knZzi
-bude slavotem timto pHtomno.
Cliranto ho n.f vul 1 6k1 obsahu
jlcfho mercury protl kutiiru.
Mercury jest Idkcm vcllco ne
buzpefinym, ktery otupujc 6ich a
poSkozuju ceiy system, zda vuikd
do sliznicc. Takov ldk nctnel by
nikdy bti ultv&n, leda by pre
depsdn byl zodpoviSdnm ldka
fam, afikoliv jen mdlo dobra lze
od neho efiekd.Aat proti zlu, nfmz
hrozf. Hallflv Catarh Cure, vyrd
buny" u F. J. Chcnney v Tolodo,
O. neobsahujo zAdny" mercury a
jest u?.fvdn vnitrnc, &tml pflsobf
pHmo na krev 0 sliznffcnf ko2nf
povrch systcmu. PH kupovdnf
Hallova Catarh Cure hled'te. aby
jstc dostai ten pravy, vyrdbSny
u F. J. Cheney & Co. v Toledo.
O. Dosvcdfcenf zdarma. Proddvd
sk ve vSech Idkdrndch za 7 set.
lahev.
Pouzfvcjte Hall's Family Pills.
Na prodej ve vsech Idkdrndch.
Vcera navStfvil nds po del5f
dobe pfftel naSeho listu, p. Josef
Pcha z Pleasant Hill.
V ncdeli slavcny byly na
farms manzeld Jakub Pivofiko
vych hlucnd kftiny a posvfccnf
zdroveH. Cetno sousedfl. a hoslf
z inesta bylo k rodinnu 'slavnosti
tdto pozvdno a skveldhostina pfi
pravena. Obfady pojmcnovdnf
dftka Klary vykonal u prftotnnosti
kmoter pf. Lorenc Svobodovd, pf
Senfeldovd a pf. Frank Rychtdff
kove pfdtel, a ostatnfch hostf
red. t. 1. ZvldStnfho uznduf za
notuou porci zdbavy zasloulf si
bratri Slepi2kovd nebo jinak td2
"Lump Creek banda", kterd spo-
lecnost svou pritnitivnf hudbou
a ffznymi, na sebe samu namfre
ny"mi vtipy, k popukdnf bavila.
Pozdeji dostavila se td2 PaSkova
kapela z Wilber a s nf slavnd na
e mestskd rada, col veselou nd
ladu jeSte zvy5ilo. Maneld PivofI-
kovi zaslouzf si plndho uzndnf a
dfky za skveld pohostenf tak vel
kd spolecnosti.
I Rukavice a nejnovejSf pa
tenty na vybfrdnf Uukurice a nej
vetsf vybtk v meste, naleznet'e u
Shimonek a syn.
Anna Odvodovd, kterd ro!;u
lonskdho pfijela sem z Cech a
pracovalav residenci p. KarlaSag
la, pozbyla nekdc svdho muze,
takze si jiz umfnila, ze bude d
dati o rozvod. Le nez tak ucini
nila, vyzvala, aby se tak feklo,
formdlne, aby se zmizely", pan
mangel o svd prdvo pfihldsil, ji
nak, ze se vymfize volnost ruky
i srdec. A tu proti vsemu naddnf
Odvoda se prihldsil a sice z Chi
caga, kdc by ho zena jeho nikdy
nebyla hledala. Tato takd ihned
za nfm odjela a tak opet pdnb&h
vlastne noviny spojily, co
rflzne uddlosti zivota na 2as byly
rozloucily !
Cretskd "Videtta" prindlf
velmi poshvalny" cldnek o boha
tdm ldkafskdm zat fzenf eskdho le
kafedr. Breura v Crete i proje
vuje nad tfm pravy obdiv.
Pan Mat. Korbclspadl mi
nuly tyden pfi chytdnf divokdho
kone v zcleznicnfch bhraddch z
ohrady a pohmozdil se tak, ze po
vfee duQ upoutdn byl na lfiSko.
Nynf jiz" opSt chodf. ale cftf pry
se tak, jako kdyby byl proletSl
mldtfcf maSinou. Dale pfisel k
bolestndmu iirazu zlatnfk James
James Albertson, ktery min. pd
tek skoSil pfed maStali ohaloup
kovou z vou, kdy tento nalezal
se v rychldm pohybu a poranil
se tak, ie upadal do mdlob a njv
nf chodf o berlfch.
Pozflstalost po Tob. Cas
torovi byla vyffzena. Die nf ob
ClrZl vdova na hotovosti $ 1 000 a
zndmy homestead CastrQv u Wil
ber k dozivotnfmu uHvdnf. Ctyri
dftky Ben L. a George Castor,
Carrie Talmage a Rosa Webster
obdrzf na hotovosti $322.56 a
jednu ctvrtinti podflu 23.000 ak
cifv Chicago Gold Mine Co.
Pf.Talmagovd uCinila dohodnutf,
2c v'ezme $500 a majetekve Wil
ber. Dne '3. tm. zasnoubil se
Ben Vosika s Marif Stcinerovou.
V nedfcli hrdl se Base Ball
Crete proti BrushCreeku na farmS
Tom. Housera. Vyslcdek byl nd
sledovnf ; Crete 0, B. C. 4. "
PAIN EXPELLER.
Vrsoce contny vleml kM M ftMn I
Jedno s mnohch doirldCtol nmcll oaofal
ST. ANNS RECTORV,
110 EAST 12V ST.
VNaWYarku25irfHI89A
PtosvtdelvuopftdnM- jkjt
ttehViho.K0TV0VBH0"
PAIN EXPELLERU vskeulwJfM
uSnnost.o kbril cvleketvf writ
vaif nssifsln dosvidfienf p2n&
QbDrch.nvahm phpojmiou-
hlas vii k tSm.kttHchvalf fanfa
ytaCny pffpravak. ,
avtriB2 kafoliqtivch Jhol'
imMM
ou na u Twmm mlA
Nejv5tf vy"br vytdp2cfch
kamen na uhlf a dffvf v nejlev
nejSfch cendch u J. B. JeniSty.
Ndsledovnf vbor volebnf
v tomlo distriktu byl ustanoven
okr. komisafi : Wilber na Court
House soudcovd J. F. Spfrk a J.
R. Doane a Ed. Borecky"; klerko
John Brt a Jos. Beck. Uistrikt 2
ve voddrne, soudcovd Bohdcek,
Jos. Borecky a Geo. -Ross; kler
kovd M. Chaloupka a S. Shestak.
Brush Creek : soudcovd Jakub
Stejskal, F. Relny a A. Shimer
da ; klerkovd Stach a Muir. Big
Blue : soudcovd Vdc. Kubfek,
Jos. Znamendcek a John Korbel;
klerkovd Frank Znamendcek a
Frank Bezpalec.
Opine zdarma Buck'sjunior
ocelovd kamna. Ctete naSe o-
hlaSky ve vSech Wilberskych 2a
sopisech. Shimonek a syn.
Budoucf neddli vyronf zd
bava Sokola na Brush Creeku.
Kamna vytdpScf na uhlf i
dffvf. rflznych druhu a levnd do
st anete u J. B. JeniSty.
Crete bylo onehdy navStf
veno asi 1 8 tuldky, kteH dali se
do sebe a jeden z nich, ktery se
zdrdhd udati svd jmeno, byl stfe
len do livota. Kule byla mu Id
kafi vyilata a raneny se pozdra
vf. Spolec'nost tato byla hojne
zdsobena penzy.
"Min. stredu fenil zde k
etndmu shromdzdenf kongresnfk
Stark. Z fusionistskycb kandi
ddtfl ani jeden se tu neukdzal !
Prest&hovani-
Oznamuji, ze jsem obchodsvQj
pfestehoval z dornu Bdt'ova opt
do mfstnosti jizne od po5ty.
Vdclav Hrdli2ka,
obchod vtrnfky, studne atd.
DRABA
na 35 kusfl nejlepSfch iistokrev
nych Polland China prasat, odby
vdna bude na farme W. C. Da
vidsona u DeWitt, v utery dne
1 1. listopadu v 10 hodin dopol.,
k emu2 se koupecbtivf zvou.
Farma
nejlepf v torn to okresu, ncdale
ko od Dorchester, ve vymdfe 1 60
akru, s pdknymi vystavnostmi,
proddse za $50 akr. Bli2f zprd
vy podd W. S. Chmelff v Crete.
Scliuze
Pojist'ujiSt'ujfcfho spolku okresu
Saline bude odbyvati schflzi po
loletnf za uSelem porovndnf utu
trjemnfka a po pffpade volby no
vdho t'ajemnfka prvnf ned&li
v listopadu t. j. dne 2. u Jakuba
Stejskala v 1 hod. odp.
Frank Fencl, taj.
Vstttiha.
Tfmto rozhodnc si zapovfddm
honenf Ca lovenf ryb v recc, cho
zenf po pozemefch a vflbec jakdko
Hv poSkozovdnf majetku na farme"
Jana Rychtdffka u feky. Koho
koliy dopadnu, budu jej soudne
stfhati. jQsef Kuchta.
VYSTKAHA.
Tfmto znpovfdam si rozhodnti
yatupovat nu mo pozemky a les na
farmd Jancukovd u foky. Zapovf
diim si dijle kuzdu honenf na po
zemefch tucbto a budu ptibati kn2
deho, kobo do dopadnu.
Vacluv SvijinSarn.
Dra. FOEMANKA
PATENTSi LKY
proddva ponzo
JUSEF HYCHTAMK
WHbpr, Nebr.
Blnhopf dnf k sftatku
pana
VILEMA POSPlSlLA
Eft slrJnou
MARlf HAVLOVOU
odbyvandmu dne 14. Hjna 1902 vc Wilber Nebr,
Af Vd5 ilvnt nta-lcij plyno,
v nrzknlontS radosM,
llddkA loin nf V'tis ml 00
so vdf traptiuu 2ilu4ll.
Sklddaji
RACKET STORE
Pfijd'te si prohlednoutMssHad
NejvtSi vybr rftznobarevnycli a modnich
.. zimnich
SnknS tyto tdkd a peknd pro
ddvdme od $3.55 az do 7,09.
NejlepSf jakosti lenskd kdbdty,
cernd za $l 1. 50.
Nejmodnejf ddmskd kabdtyj
hnddd nejlepSf jakosti a $iq,
Pdknd modnf kabdty ernd a;
hnedd za $7.50. '
SluSnd dernd kabdty za$5.oo
Velky vybSr koe5in od $ I 4o
$10 kus,
Vlnnd dtky na hlavu za 25c,
So a 75c.
Velkd vlnSnd Sdtky od 3 do $5
Pletend a hdEkovand dtky na
hlavu oi 50c. d $2 73.
Pfijd'te a pesvfcd6te se.
WILBER .A. DeWITT-
Ii. Karcl H. Breuer,
esky lekaf y Crete, Neb.
ylastnf pozornost venuje IdSenf nemocf of, u5f, nosufa
krku a enskych peniocf. Sprdvnd pfispflsobovdnf brejlf.
Jede na zavoldpf na venkov M4 zarfzenpu laboratof
a X paprsky a k ld&enfm chronickych nempef.
Ufadovnn nnprotl pot&,
Telefon: A 15.
1
naseho iMi
a tyto
atstvo
My mdme nevy2erpatelnou zd
sobu odevfl pro muze, mladfky a
hochy, jakol i svrchnfka a zimnf
ku, mddnfch a lovnych,
Jakety a plaStiky
Damskd jakety dervend, hnd
dd, cernd a modrd od 2. 33 46
od $2.50 do $15.
Jakety a platfky pro ddveata,
dervend; Jinddd a modrd od $1.50
do $8.50.
Detskd jakety a pldStfky teche
barev od $1.00 do $1.50.
Strizne zbozi
My vds dovedeme upokojit nej
bobatn yydrem stfizndho zbozi
Nejlepgf eiarkovy nt', pulka
za 3c.
Spodni prddlo
My mdme nejvdtSf sklad a vy
bdr spodnfho zimnfho prddla, ci
proddydm.c 0-2,0 pr.oceut levneji
np v Iptech pjf.edeSlych.
Obuv
V naSem skladfi obdrJSfle nej
lepSf obuv M. D. Wells & Co. S
ka2dym pdrem stfcvfcfl do fckoly
obdrifte kfidlicovou tabulku,
W. F. CERVENY,
Wilber, Neb.
V Moh4, kli.tnJ di-nAoannl
aC Vftm 7,kvoU fianft r4J,
r nfm HtMnovd boufo prust
budf ncliytuucf wtj !
August a Auna Havel.
sukni . .. . .
V muskdm a chlapeckdm od-
boru jsme jgt nikdy nebyli tak
zdsobeni jako nynf.
Mdme dobrd a trvanlivd oble-
ky pro huchy s dlouhymi kalhota
m od $4 do 7,50.
Chlapeckd obleky s krdtkymi
kalhotami od $3 do 5.00.
PrdvS jsme obdreli velkou zd-
;sobu muiakych oblekfl, 5edd, er-
nd, hnSdd a modrd barvy trvan
livd pracovand od $10 do 15.00.
elky vybcr oblekfl od do$6. 50
do $7.50.
Velky vybSr zimnf obuvy futro-
vand, gumovd, tepid a trvanlivd.
Muzskd svrchnfky velkd hodno-
ty celovlndnd od $6 do $ 1 2.
Telefon v dome: B 47,
vMo druM
ceny jet6 sniiujeme !
Ptvni poihnUikou pft kupovdnl go
eerie jest, aby zboSi bylo
Hate0 a zdravi.
My proddvdmet
Kdvu Colorado Rio 1 lb. ... 1 5c
Moca, mfchand 1 lb 20c
Moca a Java I lb . 30c
Japonsky daj 1 lb .40c
'Gun powder" 1 lb 80c
Toiletnf mydlo, 2 kusy 5c
Defiance Skrob, 16 uncf . . . . 10c
Cigorka, 1 lb 1 oc
Spanelsky Safrdn, krabice. . .25c
Ccrnidlo na kamna nejlepSf. . 5c
Modridlo, Idhev 5c
ifist 'nejlepSf,' 1 Jb sc
Japonskd ryife, 3 lb , . .2$c
Postum, krab 25c
Force 15c
Mydlo Fairy 5 c
My.dlc; ''Wash a Lone" 5c
ySecky drujiy Jcdyy, ? bal. . .25 c
Vfcfhnq ko?enf, prayd, 'f Jf?'. joj
Extrakty vanila, lemon, man
die, ananas, rOiovy, mail,
lovy atd. Idhev joc
tPtWEtSW
u 1 po f A d d
Rata. T. J, a "SOKOL"
v Brush Jr Creeku.
v nedglidne 26.ffjtia
V Sokolsk6 sini.
2addtek ve 2 hodiny odpoledno.l
Vstupnd jako obCcjnfi.
Vybornd kapela p. TomdSe
V pddu neplffzntvdho poCanf ortloZena btulc z:Uav.i na ncdCH
due 2. listopadu V ilctS kadi'Ito zvc
Vbor Sokola
1 I Totojeoctiranna J
I; s ni'2 chcomo sczndmiti kazdou do- 1 Wt
!; macnost a k dosazenf toho nabf- i jI
Mb ' zfmo jodny skvostnd kamna
1 BUCK'S JUNIOR
1 j ZDARMA I
S ; maUdkym pod 14 roku
0 ktoff shromd2di nejvetaf pocot gf
H ;J oznamok z casopisfl. Wilberskych - '0
I; s touto ochrannou zndmkou. I
g ; Odevzdavini zapoSne 22. Hjna j S
I L
Velk vber ntibytkn do kucliyfi, purloru atd.
RAMY NA OBRAZY hotovi so pdknd a lovnS.
Mdfpo nynf
iff viz potai
a vypravfmo
poiirby
za'cepu Iflvnqu a pro kafcldho UBpokojivou. My spokojfmo
so niaiym vydSlkom, cljtfco zajjsfjt fii pffzqfi oboconstya i pro
bwdoucnost.
mill m
Wilber, Neb.
PaSka bude udinkovati.
Pfestdhovali jsme a doplnili nii
velky zavod
v nabytku,
tak 2o mfiiemo obslouZili nynf
ka2debo z naaeho
velkehoDvyberu.
NaSo LEN0ivT a
TAPICfROVANt NAbYTEK
jest nojlopgf a nojlovndj5f,
Velky vybor modornfcli, lov
nych detskych kocdrkft.
Velky vybfir bruselskx'ch a o-
k o b e r e ii
za cony nejniSaf.