Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, October 01, 1902, SUPPLEMENT, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HI V'PRITBLi JJIJDTT1 i
r,;i fajLo-ajiu Hlja
iPij VJ3TUPENKY ligig PROGRAMY mi
do plesfi i divadel tLitu2f LLicjti ruznych FcCI B
I gmTTmTfTT7TTitRi7timlmtrf7TnTT7TTnnnn'a B
I g Nejmoderucjl 3 I
B j znfizeitd j
iM tiskArna fft
I 1 iV okrcsu 3 jj
I . &uuuuuiiauuituiiniuwwiuuiiaiiiiuuuia
S vScch vclkostl IMBIBE! J" f
fkf QBALKY feriffliE TISKOPISY Mfi
Kil -WILBEE, ITEBEASKA. PJfeV.
rern:f 1 mm , iiim in n mu mi i mi i iii m ii m wifii mm m nil 11 I
8KQ8B SlSWBl &BIEAKr
Pivo v lahvfcli: 1 jk. Pivo v sonrtlcich:
Bluo Ribbon
. Elito Export
Vicna Export
Family Export
Export
Standard
Mnicbovsku
Iloffbrau
Ncjrnodcrufjsf pivovar nn celm zilpadt1, opatfen vSemi ncjnovejSfiD
plvovarnickymistrojl. Artezskd. 800 stop liluboka studnS, hAzf pftl milinnfi
galonu vody dennfi. Voila talu jst fisui, prosta vSoch Skodlivych uilkrobii,
proto jest pivo naso nejzdravujSfm plvuru v Aiuerice a co takov lylo vyzmi
monano statnfm ndrodohospod&rskym ryborem zvltlStnfni diplomou: ze di e
10. zff 1S06 a pak zlatou mudalil. Kuinf vjiolm 200.000 suilu.
Pivo nase cepuje se v ndsledujfcfch hostincfch:
&ASEK & PLAOEK, J. M. K0HHEL. TVHZ & P0SPI&IL
Jediny cesky
importers! VelkOOMod
potravm ;
X.VJ. JANKOVSKEHO
Sfslo 1.2 84 Broadway, Cleveland, O.
Mil na Hklado vSccbno importovunu zbozf lahudkafske
grocernf, ccskd hcmby, Spafi. Siifnin, eyr, ryby naklddane"
a v&bee vcSkere zbozf grocernf a lahudkaroke, koupcnu 55
nojlopSfch. pramcnfl, v2dy ccrstve, ncjlepM jukosti a v cc
nach nojlovnfijSfch. Vcnkovnfm obchodm'kfira poskytujf sc
zvlilStni vyhody. DopiStu na F. J. JANKOVSICf
1,284 Broadway, Clovoland, 0. 1
PpfJjMltii!ll!i!ll,ij
lltimoreska Mttria Twuina. Z antjlicle-
hopidoZil J. A. Jlospodbki.
ItalStf prflvodcf znajf obyejue
tolik anglicky, ze pri svdm vypra-
vovanf sinelou vse dohromady
tak, ze cestovatel nevf, kde je
Mava a kde pata. Oni znaj( sve
pobddky o kalhcdraldch, obra
zech, socbach, rukopisech a o
vem vflbec, co vdm okaznjf, -
pine na'zpamct' a vypravujf vam
to prdve tak, jako by vdm to vy
pravoval papousek. Lec vy ne
smftc je vyrusit v feci jejich ne-
jakou otazkou, nebo je pfivedete
uplne z konceptu. Ztrdcf nit. sve
feci, kterou nedovede navazat a
musf zacft od pocalku.
Po cely jejich ivot nccinf nic
jin;ho, nez zc okaz.ujf cizincum
iQ?t;6 pamatnosti a poslouchajf
vj'buchy jejich udivfl a pfekvapc
ni. U nds v Americe zovou dftky
takovfi lidi "smart". Vypravovdnf
jejic jest z vetf cdsti nesm)'sl a
jcden dmheho hledf pfedstihnouti
vypravovdnfm o divcch a dostati
sc. ku pfedmetu se svyini "zdkaz
nfky" dffve nez jeho soudruh, je
hoz v duchu posfld ku vSem v5udy.
To platf o obycejnych prflvod
dfch soukromych a pioto pomy
slete, jak dfllezitou osobou jest
takovy prfivodce, jemuz ddna pri-
vilej provddeti cizince v musefch
a okazovati jim divy, jez musf
pfivdsti je do extdzc obdivu! Ta
kovy prflvodce jest svou dfllezito
stf tak spit, ze mu nenf ani vfibec
mozno, aby dostal se do stffzli
vejsf atmosfery.
Kdyl jsem to jd a mfij soudruh
dr. Ferguson poznali, byli jsme
opatrnf a nenechali jsme se nikdy
undsti naden(m a nikdy nic jsme
neobdivovali. Na nasich tvdffch
ncshledal prflvodce zddnych stop
pfekvapenf nebo udivu. Jevili
jsme tupou netecnost a chladnost
ku vScmu, co ndm nd prflvodce
okazoval a o cem nadsene pa
pouSkoval. A tak Sinili jsme u
tech nejvzdcnejfch pamdtek a
znajfce jeho slabost, dovedli jsme
ji vyuzitkovati pro s'ebe a svou
zdbavu po cely cas. N6kdy ovem
vehnali jsme takovdho prflvodce
pHmo v zoufalstvf nebo zufivost,
lec my pfi torn zfistdvali iiplne
chladnytni a nevsfmavymi.
Doktor obycejne pfedklddnl
prflvod2ftn otazky sdm, nebot do
vedl se ovlddati a delati pfi torn
oblicej jako dokonaly bib a hlu
pdk a do sveho hlasu dovedl vlo
ziti tolik opravdivosti, jako zddny
jin na svetc. Bylo mu to vro
zeno. Prflvodcf v Janove jsou neoby
iSejne St'astni, moliou-li dostati do
svych rukou AmcriSana, nebot' A
meriSane se vscmu moc obdivujt
a zvldste jevf nadscnf pfi vscm,
co jen ponckud souvisf s patndt
kou objevitclc Ameriky KriJtofa
Kolumba.
Proto take ndt prflvodcf, do
stav nas pod svou sprdvu, nad'--mal
se pychou, jako by byl spolkl
slamufk. Jcvil vclky zdjem a ne
trpelivost zdrovcil.
''Pojdte za mnou, gentleman,
pojdtc," pravil k ndm. "Ukazu
vdm list psany Cristoforo Colom
bo jeho vlastnf rukou si, si,
jeho vlastnf rukou - pojdte!"
Vzal nds do muriictpalnfho pa
lace a kdyzbyl mczi velkymsvaz
kem klf2fl nalezl jeden, otevfel
skffn a po dlouhdm hleddnf nalezl
vzdcny dokumeut, ktery s velkcu
pietou a se zrakcm zdffcfm polo
zil pfed nds a pfidrzuje jej prstem
pravil :
"Jak jsem pravil, gentlemen!
Nenf to tak? Vidfte, to vlastnf
ruka Christofora Colombo, to psal
on sdm, veliky' Christoforo, si, si!"
Pausa, dlouhd pausa.
Konene otevfe doktor usta a
beze v2cho zdjmu obrdtf se k prfl
vodci se slovy:
"Ah, Johnson co jste povf
dal ? Jak ze se jmenuje ten, kdo
toto psal ?"
"Christoforo Colombo, si, si,,
gentlemen the great Christo
foro Colombo!"
Zase pausa, zase del zkoumd
nf listiny.
"Tak, tak!" promluvil opet
doktor. "A to psal on sdm
nebo jak?"
"Si, si, on sdm Christoforo