Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, October 01, 1902, SUPPLEMENT, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    mnrnrnmnfmfmnmma
romXn I
Josefa Aug. Tomice.
Iminiuuuuuunuiiimmmmu
(Pokra5ovi'nf.)
Marijan se uklonil i chrel odc
jfti, ale Husein chopil je za ra
mene. "Pockej jete, chlapfku!
Vfm, zes zasnouben a ze milujes
sve devce. PfejeS si snad navra
titi se domu ? Nuze rci na svedo
mf !"
"Pane," vece mlady hajduk.
"mam se v tuto chvfli uavrdtiti,
kdy jsi mne opdsal mecem, abych
bojoval jako bohatyr ? Ani za ce-ly-svet
bych toho neucinil, Buh
da, ze pfijde doba, kde se navrd
ffm k svym, ale nynf od tebc ne
odstoupfm, i pfljdu za tebou, byf
i do pekla!"
Husein poklepal mu na rameno
a pravil na to polovdznou tvdff,
jako by sdm k sobe mluvil:
"Toz krdcej za mnou, za tou
tdz hvezdou, bud' k slave nebo
k zdhube!"
X.
O polednach svolal Husein ka
pitdn k porade vsecky vojvody
sveho vojska. "Jak naloziti md
me s vezfrem ?" tdzal se Husein
shromdzdenych bejfl a kapitdnfl.
"Musfrne jej obcsiti, toho os
manskdho psa," zvolali nekteff.
"Dzelaledin a Avdurahim. vczfro
vd lepe naklddali s naSimi Bos
ndky." Necifite toho bratfi, pri
mlouval se stary Mustaf bej Vilic,
"vzdytf nikomu n'eubh'zil."
"Co pravfS nelt'astnfce ?" pfi
pomenul Ahmetbej Altomanovic,
syn Rustemfiv, coz" je to neco
dobreho, co ucmil memu svaku
Ali pdsovi Vidaifci ? Po td ujal se
slova duvafisky bcj TeskeredziS:
"Bohatyri ! Vem 'vdm je pove
domo, ze jsme povstaliuslySevse,
ze vezfr oblekl se v sat nizamsky
a usltdnovy reformy poznovu
ohlasoval. Nynf je v moci nasf, a
jako prve poslouchal sultdna, bu
de nynf poslouchati nas. Co pro
vinil, z toho se musf vefejne kati.
Oblekl se v kfest'ansky sat nizam-
pYTTTTTTT
m
m
Bosenskjr drak.
m
sky, nynf tnusf jej svleci a obldci
odev starych bosenskych vezfrfl.
A aby cely svet videl, jak se pro
hfeSil, musf krome toho vzfti ab
dest a po vfce dufl konat'i dovu,
az s sebe smyje ten hffch."
MfrnejSf vojvodovd, jichz byla
velikd vetsina, pfidali se ihned k
ndvrhu beje Teskeredzice, toliko
sobe otdzku polozili: co potom ?
"Potom pocfnal znovu bej Tes
keredzic po krdtkem rozvazovdnf,
potdhneme do Hcrcogoviny a
vezmeme ssebou vezfra. To bude
pro nds prospusno, uebot' ti, kteff
nejsou jestu rozhodnuti, majf-li
jlti s ndmi ci.nic, ihned k ndm se
pfidajf, jak mile uvidf, zc je vezfr
s pdmi. S nfm se dostaneme az k
satnemu Cafihradu."
"Vyborne sldva !" projevovali
souhlas vSici beji s ndvrhem Tes
kereclzicovym, toliko Husein se
zasmusil a silnym hlasem takto
promluvil :
"Nac" ty 5asky ? To mflze toli
ko krdtkozrakd lidi oslepiti,
nebot' kazdy rozumny vedet
bude, ze vezfr nejde s ndmi do
brovolne a ze mu ani na mysl
nepfipadd, aby sbfral vojsko pro
ti svdmu sultdnu. Chc'ete-li jiz,
aby to pokdnf ucinil, toz bude
nejidpe, kdyz jej pozdeji za jeho
nizamy polemc. Bude-li s ndmi,
mohl by ndm jeste pfekdzeti."
Husein mel uplnou pravdu se
stanoviska svdho, ale vetina pfi
dala se k beji Teskered2ici a tak
bylo usneseno, ze vezfr, ni vyko
nd vefejnd pokdnf, md tdhnouti s
ostatnfm vojskem do Hercegoviny
a ddle.
"Kdyz si tohi vSickni prejete,
budiz tak !" pravil ponekud mrzu
te Husein a dal dovdsti vezfra
prek sebe.
Bej Zlatarevic dovedl orali
pasu pred radu. Zajaty vezfr byl
vecek znicen, a nynf se ho zmoc
nil je5te i strach, neb od BosHd
kQ nic dobreho ne2ekal.
i
m 1
"Tys, vezfre," promluvil Hur
sein kapitdn s vdznou tvarf, ura
zil nase stard obyceje a zneuctil
nasc svatynu, obldknuv se vevrop
sky sat, a jav se prohlasovati cf
safske reformy."
"Tak mi rozkdzal sultan, a jd
jsem jeho sluzebnfk, i musfm plni
ti jeho vuli, "pravil pokorne chyt
ry Osman.
"Vfm to, a kdyby toho nebylo
zaplatil bys draze svou drzosf.
Ostatne musfs kadym spusobem
svdho hrfchu pykati. Ten evrop
sky odev svlekne na mfste a
obldknes odlozeny Sat bosenskych
vezfrfl. Pak vezmes abdest, abys
svou spfuu smyl, a po nekolikdnfl
bude5 vefejne konati dovu, aby
ti Allah prominul tv6 poblouzne-
nf, a to tak dlouho, dokud ncfek
nu, 2e je dosti."
Uslysev to vezfr zesinal vsecek
v obliceji, otevfel usta, ale ne
mohl ani slova ze sebe vypraviti,
tak pffhsne byl dojat. Clivejfcf se
rty ddvaly na jevo, jak zapasf
sam s sebou. Verejnd pokdnf by
lo neslychanym ponfzenfm profi,
vezfra to bosenskeho, ndmestka
sultdnova, jenz dosud neobmeze
ne vladl jmenfm a zivotem pod
daneho mu lidu.
"Jdi ted' a pfevlec se", rozkd
zal po maid prestdvce Husein.
Vezfr nepromluviv ani slova
obrdtil se a vysel ven se svym
prflvodcfm. Jak mu bylo rozkdzd
no, tak ucinil. Oblekl se v odev
starych JJbosenskych vezfrfl a ob
stoupen strdzf Sel ciniti.dovu nej
prve ve velikd meite, pak v
ostatnfcli mensfch, a vsude bral
vefejne abdest.
Transvafitf Mohamedand pa
tfili na vezfrovo vefejnd pokdnf se
zalfbenfm. "VybornS, tak je to v
pofddku! Kdo vefejnd potupf vf
ru prorokovu, musf svdho hffchu
vefejne pykati. Pfed Bohem jsou
sobe vSickni rovni; byf si vezfr
nebo sedldk."
TTTTTTnnnntTnnnnTTnmTffniTHng
Autorisovai!'- 1
pfelihul
prof. Fraiit. Fiiliounn.
uuiiii iiiiiiuuiiuiiuaauu uuiui
Tfi dn)' po sobe cinil vezfr po
kdnf a tu tcprvc fekl Husein, ze
je dosti. I bylo vein dosti, neb
nebohy Osman skoro na duchu
ochuravel. Kdyz se vsecek unavc
ny k veceru vrdtil do svdho vezc
nf a bezduchy padl na pohovku,
usedli k jeho hlave zena i dcerus
ka, a daly si prdci, aby sladlcymi
slovy umfrnily krutou bolcst' nc
st'astndho vezfra. Nezoufej, otce,
teila jej Zejna, krasnd dceru je
ho. "Allah nas vyprostf z toho
souzenf, a pak nebudea vfce slou
ziti sultanovi, nybrz s ndmi v po
koji trdvili svd staff."
"Pfljdemc do krasndho tvdho
Anadolu a u2fvati budemc rozkosf
zivota rodinnelio," doloila chot'
jeho, je3te slusnd zenstina as 36
letd, pohladivsi vezfra na cele.
"Ano, ano, tarn pfljdeme," od
tuil vezfr s hlubokym povzde
chem, ale ke2 se jen odtud vysvo
bodfm, kez se vj'prostfm z ukrut
ndho zajetf."
Na zftfek casne z rdna. tdhlo
Huseinovo vojsko k Hercogovine
vzavSi sebou vezfra a jeho rodinu.
I tarn bylo ve pfipraveno k zbou
fenf, i bylo jen potfebf sklfzeti
uzrdld ovoce. Z Trdvnfka tdhli
Bosfidci rozvinuvSe zdstavy nej
prve k skoplja&ckdmu poli, kde
pfeby vd nejvfce bejfl a bosenskych
statkdffl. Cetnd 2ety pfidruzily se
tu k Huseinovi a u vclike slave
tdhl drak bosensky ddl a ddle k
jihu. Ubfraje se pfes Bugojno a
Kupro stihl do Livna, kde ho jiz
cekali se svymi cetami beji: Kuli
novic z Kulen-vakufu, Filipovifi z
Glamo2e, Delilagic z Cazina a
mezi nimi ncohrozeny Krupa-ka-pitdn
s tisfci jinymi bohatyry z
bosenskdho Chorvdtska. Kdyz
Husein vytrhl z Livna, Sftalo jeho
vojsko patndcte tisfc jundkfl. S
tfm vojskem tdhl nynf k Mostdru,
kam die umluvy mely pfibyti e
ty dolnf Hercegoviny. (Pokr.)