Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, October 01, 1902, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ViVH?t!filt' i'iU'1jig
. ...aluuii tokii ISlfd . ..
V flit 1 pruvbbl ( knHlou flfrdu
Jiui.ml alike Pott (Jjjlceof Wilber a
SiconcI CUim Mailer,
J. A. 1IOSPODSKY
rodaktorn vydavatel
I1 ilitt 116 11:1 row $1.50.
J.iku. blabopIAul, rtmrtf. poptAvity .itfi
cftAuie r.Oclrt pake 11 uvoh julme'Jp
rouo tobdy, zdajnou pentze prllnzeny.
ny oliliiSck HtAly:L oznAinfmr nr
jjiy.AdAnf. I'otifzo zasllany bmrtii v
ptiJUtvuf.-li poukAzkAoh nebo reKlstro-vihi;-cIi
(li)plsi'ch. 'a doplriy nerctfl-ntrovam'-
a pentze obaahujlof nojsin
i(idKivi"dl.
Kvllum-.o tin zartluno' pnukAzky bc
'jiv.unylajf.
V-'i-i-luia tnon&f o.nAmonf. blaho
ptAnl, cHkflvdAnf atd. must zaplaconH
byti iiludem hncd pH objednAnf.
Auwyte : "VfllTEL L1DV
Wilber, Neb
TKLKFON Q lfi.
Wllbrr, NliM 2. ffjnu 1002.
A nynf vcscl vtSude do mody
pozdrav : "MAS uhlf ? I"
Odstoupcnfm Hcndersona bude
do rcpulikdnskeho saku uSinena
porddnd dfra.
Novo vojsko bylo opet povo
lano do uhclnych rcgionfl, kde
panuje stdvka. To jest ta arbi
trace, k nfz sc uhelnf baroni v2dy
nejprve utfkajf.
Omaha so tcntokrdte o karne
valoch Ak-Sar-Beno ndlezite vy
prala. Napfed ji vypral d5t a
pak touzebne ocekdvany presi
dent Roosevelt, ktery nepfijel.
Nu tak tedy ! V Des Moines,
la., prestoupil jisty kazatel na
jinou vfru, ponevadz dostal tam
vetSf sluzne. Tfm by na ka2dy
pdd mela ndbozenskd otdzka byt
rozltii-Stena.
Jisty byvaly krimin k stal
nynf kazatelem. Tak jest prece
dosud nejakd nadeje, ife uhelnf
baroni PennsylvanStf se mohou
jednou polepsit.
"J A chci mfti kolem seb lidi,
kteff jsou tucnf," pravf Julius
Caesar, "lidikulatych, fiervenych
lfcf, ktefi v noei klidne spdvajf.
Tenhle Casius md takovo zlutou,
hubenou, hladovou tvdr a tacf li-
de byvaji nebezpecni." A tako
v6ho tvora vidfme po tely den
21apat bldto Wilberske. Hddejte
kdo to je ?
Kdy se mame zenit ? O tomto
problcmu pojedndvd jisty list a
pfSc : "asnu zenenf jest pro
mladoho manela velice uJEitec
nym ; odvadf ho od cetnych svo-
drt, odvykd ho hospode, karba
nu, uci ho settiti a vyvinuje v
nem cit zpdpovednosti k rodine a
detem. "Kdo chce brzy zbohat
nouti, ten musf se zdhy oleniti
prohldsil z vlastni sve zkulenosti
zndmy amcricky miliondf Van-
derbilt. A a v Rusku z tfetiny
mulu pod 25 let apolovina zen
20 let starych se lent. Casne ze
ni'vnjf se lide zc stavu dSlnickeho
a icmcslnickho; v trfde m5tan
skc, kde je blahobyt, vyckdvajf.
Ovseni tfeba poznamcnati, ze
velmi Hasi& leneni a vddvdnf md
t6l svii vady ; mnoho mladych
manzelfi umfrd souchotemi, mno
ho mladych manifclek umfrd pri
porodu a nebo po nem a ve stras
tcch nuzntJho zivota I ifasne
sfiatky majf cc tudfz dfti s ndle2i
tou rozvahou. V Numeckuz iooo
en, ktcru pfed 20. rokem se
provdaly, nechd se jich turner 10
proccnt rozvesti.
aloienf ceskcS Matice pro vyS
Sl vzdcldnf 2esk6ho dorostu, byla
ta nejSt'astnejSf myl5nka ve pro
spech a iispSch ndrodnosti 6csU6
v Americc. Touhym stfncm byl v
pdnu zesnuly NArodnf Vybor,
"Speditcrsky" spolek pro obsta
rdvdnf kucharek, zaopatfovdnf
nevC-st atd., "Komensky" (nemd
sc brdt nikdy jmino boll nadar
mo), ba ani ten oma2sky fond
Kubelikftv, nejsou a nebyly niifm
ptol'i kvMe ti'Jo vii.?ire, ku-.ra lodf, i - i : 6 m. dlouhy, 29 m.
1 'Vs-Jgirokv . hlavnf lod" 30.34 in. vy-
k6ho lulu v Americc. "RapiJSdei sokd. Na "hlavnfm oltdii je obraz
"holt" jsou prcce jen chlnpfci 1"
slySfmc vSudc, col vyrazem jest
uplndho souhlasu. A proto opa
kujemc jcStfi jednou ndvrh, aby
pcnfzc pflvodne pro KubeKkftv
urccne1, venovdny byly Atnerickd
Matici pro vygSf vzdelanf ccskych
mladfkfl. Ucel lff se poiize t fin.
1c penfze ony majf posldny byti
pry5, kde2to v tomto pifpade o
stanou zde a pfinesou tvflrcQm
fond 11 vfee zdsluh, ncz venovdnf
jich pftvodnfmu tiiSeli. 2c by dnes
uekdo do Kubelfkova fondu n
fifm prispul, jest poSetilost, jako
jest poetilost myslet, la $1200
nebo $1,500 jest postafcitelnou
nadacf k vychovdnf konservator-
nfho umSlce. Pan Rosicky po-
dal pri sjezdu Z. C. B. J., letos
v bfeznu zde odbyvanetn, ndvrh,
aby sjezd povolil pro fond Kube
Wkflv $100 v domfince, le velky
zdjeni pro onu vec ve sjezdu na
lezne. Ne2 ndvrh turner jedno-
hlasnc propadl kjeho zdrcujfcfmu
prekvapenf. To melo by byti do
sti dobryrn ponauenfm, aby se
dSle netlouklo tak zatvrzele hla-
vou do zeleznych vrat a aby pod
porovdn byl uel, s niml eeld ce
ska vefejnost sympathisuje.
Dojmyzmecesty
vEvrope.
PiSe J. A. JIospod8ky.
(PokraJovAnf.)
Ndmestf staromestske slouzilo
ve stredoveku za tr2iSte. Zde ko
ndny hluc'ne' turnajc a slavnosti,
lec tak6 i popravy. Roku 1437
byl zde popraven cesky pdn Jan
Rohdc 'z Dubd s $7 soudruhy.
Roku 1 62 1 27 ceskych pdnfl, jak
jsem se jiz byl zmfnil, a r. 1633
z rozkazu ValdStynova 1 1 vyssfch
dustojnfko pro zbabelost v bitve
u Luetzenu. Ve stfedu ndmestf
stojf sloup P. Marie, postaveny
r. 1650 Ferdinandem III. na pa
mdtku skon2enf 3oletd vdlky.
Ddle jest zde paldc knfzat Kin
skych, mincovna, povestny dflm
Storchflv, starozitnd domy Patri
ci5v, paldc mestskd pojiSt'ovny,
dflm u "Cernd matky boH" atd.
a kazdd ta budova md svou hi
storic Pred chrdmem Tynskym stojf
dum c. 1 8 s dvema staroddvnymi
Stfty. Dflm ten jest 400 let stdr
a byla to proslavend Tynskd ko-1
la. Dflm vedlejgf (Trkflv) hostd
r. 1589 vyslance polsk(5ho krale
kard. Radzvila a vevodu Krakov
skeho; za nfm trf do vyse vee
chrdmu Matky Bozf Tynskd, ve
dle chrdmu sv. Vfta nejpamdtnej
sfho chrdmu prazskeho, po strdn
ce historicke a umelecktS nejeen
nejf klenot Prahy. Zapocat za
krdle Karla IV. na mfste stareho
5pitdlsk6ho kostela, dokoncen byl
teprve po vdlkdch husitskych r.
1468. Kazatclov byli tu prosla
venf: Konrdd Waldhouser, Jan
Milifi z Kromeffze, jehoz vrstev
nfkem byl Jan Hus, slavny Roky
cana, knez Cahera a j. R. 14 19
az 1 62 1 byl chrdm onen stredis
kem podobojfch. V stoletf XVII.
a XVIII. byl chrdm velice poSko
zen a teprve v r. 1876 85 obef
prazskou obnoven.
Mezi obSma v&zemi nachdzf sc
bohate zdobeny tft s velkym ka
mennyrn kffzem. V hofejgfm vy
klcnku tohoto Stftu stdval pozla
ceny kalich a pod nfm socha Jiff
ho z Podebrad. Kalich byl vSak
v dobe protireformace jezovitou
Plachym a nekolika studenty taj
nS sfSat a na jeho mfsto postave
na socha P. Marie, jejf2 gloriola
1 t.
poziaccnu paK minium i vnuiu
. .. -.1 T?V1 1. ..I 4JtX
Kalicna. aocna jinno uyiu
odstranena a nepochybnS tumito
vandaly zniilena a vyklenek jct
nynf prdzdnj'.
Na strano sevemf nalezd se o
brovsk portdl s relifem "Umu
conf Pdne.", Kostel tenwmdl3
"Nanebcvzctf P. Marie" od Kaila
&krdty. Leva lod' zakoncena jest
kaplf sv. Krilu s velkym drcve
nym krucifixcm z XIV. stolctf.
V i61c lodi nnlczd se skvostny
obraz Skrelftv "Zvestovdnf Panny
Marie" a oltdi- sv. Lukdsc s bal
dachyrtni od Rcjsl.a r. i 1 9 " 3
.... .... 4 V
lialdachyn ten zdouil puvoane
hrob biskupa podobojfch Aug
Luciana. uhol ostatkv po bitvfi
m
na'Bfle Iloie vyhozeny z hrobu a
spdleny. Pravd lod' konf kaplf
P. Marie s dfevenym gotickj'm
oltdfcm od Wachsmana z r. 1SO0
'a mramorovym souscJi'm Cyrila a
Metodeje od Maxc, co daroval
kostelu Ferdinand V. Ddle jest
zde krtitclnice z r. MTJ. T(52
videl jseni zde historicky ndhro-
bek slavneho ddnskLho hvezda?e
Tycho Brahc, zemf. 1601, r
slavndho vojevfldec Vaclava Per
ky z Dube a Lipe, zemr. r. 1 S7S-
Gotfckd kazatelna. z nfz kazaval
ilavny Rokycana, je zXV. stoletf
Za kostelem nalez.i se Tynsky
Dvflr "Ungcld", o nimz zmfnil
jscm sc ji2 vdfivujsfch kapitolaclu
Staromestskd namestf doslalo
v poslednf dobe jinou tvarnost.
Snahou a micinenfm vehlasneho
a vseobecne cteneho a uznaneho
prvnfho namestka purkmistrova,
dra. Vojtecha Frice, byla na ro
hu ulice Kaprove, na severozdp.
strane ndmestf stojfcf budova me
stem vykoupena a sborena, cfmz
pamdtny rusky kostel sv. Mikuld-
3e, ktery budovou onou uplne byl
zastjifiovdn, odkryt a ndmestf roz
Sffeno a zvelebeno. Chrdm tento
jest jednou z nejskvostnejSfch sta
vcb barokovych mesta Prahy a
nikdo nemel by opomenouti na
vtfviti jej a prohlednouti si vzde
ne pamatky chrdmu onoho, ktery
po dlouhou radu let za skladiste"
byl poulfvan a pustnul. Teprve
v poslednfch dobdeh byl zveleben.
Na mfste onom stdval v stredo
veku stary chrdm, ktery byl sbo
ren, lec snahou slovanskych Be
ncdiktinfl znovu postaven a kld
ster zalozen. R. 17S5 byl kostel
i kldSter cfsarem Josefem zruen,
az koncSne r. 1870 pronajat jest
ruske pravoslavne cfrkvi a vnitrek
jeho vyzdoben ndkladem .30.000
rublu. Zde nalezncme skvostne
malby Maixnerovy. Byla zde tez
skvostna praelatura, postavend
Diengenhoferem, kterd, jak n
kten spisovatcle df, zbytehe by
la zbofena.
S ndmestfm velkym sousedf
Male ndmestf Staromestske, je
hoz vychodnf stranu tvorf staro
ddvne domy s loubfm, kde po ce
ly den zff cestovatel ncobycejne
zivy obchodnf ruch. Uprostfed
ndmestf toho jest stara studne s
krasnou, tcpanou mrfzf z r. 1 560.
Odtud jdese do Tffdy Husovy,
na jejfm2 rohu stojf paldc Clam
Galasa, postaveny v r- l7 Pr
slavenynr Fischem z Erlaclin, ror
zenym Prazanein. Budcva tato
zvdna jest pcrlou prazakych pa
ldcfl. O neco ddle jest kostel sv.
Jiljf ze XIV. stoletf, v nem2 od
pofva slavny ifesky malff Reiner.
PrahamdGs kostclQ, starych,
pamdtnych a historickych to bu
dov.ktere jsem vetsinou navStfvil.
Jsou to: Kostel sv. Salvatora v
DuSnf ul. vZidovsk5m meste, po
staveny lined za pfsafe Rudolfa v
XV. stoletf. Roku ig54 za
koupila kostel ten evangelickd
obec Aujjpurskd. Panuje povesf,
la v chrdmu onom tajne byly po
chovdny hlavy st'atych p,1nfl v r.
1 62 1 ,
Kostel sy. Michala v Jirchaffch
zalozen byl ji r. 1 1 1 5 a patff
nynf cfrkvi lutheranskd. Jest sta
reho slohu romanskeho.
Ve Spalenu ulici jest baroknf
Hostel sv. Trojicc z r. 17 12 13.
Na rohu ulice ZU6 a Stepdn
stojf kostel sv. Stepdna. Ko
stel ten nale2f k nejcennjSfm pa
mdtkdm gotickym. Zde nalezd se
skvostny obraz Madony, vzdene'
. ku umenf malftsUe zc XIV. r,to
if. Dale Cim'prcchtflv obra;: sv.
Stupana na hlavnfm oltaii, pak
vzdene obrazy Skr5tovy sv. Rosa
lie, Jan Kftitel a sv. VAclav. Ka
zatelna a kititclnice ncsou leto-
poict 1462, zvony pak 1490 n2
1 52G.
Na Karlove nalezd sc 161 jeden
z ncjpatndtnejSfch kostelft m2shi
Prahy. Jest to kosk'l Nanebevzntf
P. Mario. Kostel ten ma vysoke
vee s iervenynii bnroknfmi ko
pulcmi a pod nimi nalezne divdk
jedno z nojznamenitejfch del go
tikj'. Chrdm ten zaloen byl fe
holf kanovnfkfl Lateranskych Ka-
rlem IV. r. 1330 die plana M.
Arrosu nebo jtnuk Parluro zvan5
ho. Opravovdn byl za Ladislava
II. r. 1498 a r. 1720 Diengtiho
ferem. Ve zruScncitn klaStefe zff
zen chorobincc. Me nalezne ce
stovatel to nejsmelejSf dflo goti
ky. Jest to kopulovitd klcnba
chrdmu, merfef 23.7 melrfl v roz
pjetf a jest v goticc uniketn, po
nevadz od zdola nahoru sbfhd se
v jediny stred, tak 2e sama sebe
podepfra a zebra tvoff hvezdu v
osmi paprsefch; zdivo mezi nimi
I jst pouze 16 ctm. silne.
Zde je
, tez nekolik skvostnvch malfrskych
del a svatd schody, po nichz jen
klecmo dovoleno jest vystupovati
Pod nimi nalezd se pak betlem
skd kaple pfesne die pfldorysu
pflvodnf kaple Narozenf Pane v
Betlt5me zrfzend. O kostelc torn
stavd ccld fada povSstf a bdehor
rek. Jest i romdn o nm: "Sta
vitel Karlova." Spisovatel tu-
jsfm ze Vaclav Benez-Tfebfzsky
vypravuje, ze stavitel .Miroslav z
Bcchyne stavbu tu dokonEiv no
dial vypaliti lesenf uvnitr, obdva
je se, ze by snad ranami pri bou
idnf jej stavba se otfdsala. Celd
Praha byla tomu prftomna a vfl
bec nikdo neveril, ze sineld dflq
toto obstojf. Kazdy za to mel, ze
jakmile lcSenf a opory odstranSny
budou, celd stavba ta se srftf,
Kdyz ohen uvnitr chrdmu nejvfce
buraccl a lesenf s ohromnym pra
skotem se srftilo, tu zavistnfci a
uhlavnf neprdtele smelcho sta
vitele spustili divoky fale5ny ryk,
ze stavba se zbofrla. NeSt'astny
stavitel pak zmizel a nikdy vfcq
se tu neobjevii. Teprve jako sta-
vcz "olety pfiSel opit do Prahy a
tu nalezl svflj karlov py5ne stdti
tak, jak jej by postavil. Pano,
ktery o spiknutf ncpfdtel Mirosla
vovych vedel, byl na Kamennm
mostS jednou pfepaden a jazyk
pry mu vyffznut. Tak zn( povesf.
A mnoho jinych jestfi koluje jich
mezi lidem,
Na Vetrove nalezd se kostel sv.
Apolindre ze Sadske z r. 1362,
postaven Karlem IV. na mfs
Kaple sv. Jiljf. Uvnitr jsou pu
matnc stare malby na obmftco.
Ve Vinicnf ulici jest kostel a
klaJter sv. Katefiny, zaloeny
Karlem IV. r. 1S53. z eeho zfi
stala pouze osinibokA gotickd vez,
chi;d:n byl prestayen r. 167S a
'734 v slohu baroknfm. Jsou zde
krdsn freskj' Reinera.
(IVkinfovdnf.)
D&koualc Irrtveuf.
TSlcsnd zdravf a sfla zavisf
ptfmo na dokonalcm trdvenf. Ne
ufli potrava vaSe ndleite strdve
na, vaczivotnf sfla se brzyshrou
tf a telo vaSe stane se ob&tf cho
roby. Krev sfanc se slabou a ne
Sistou, talde jednotlivd iistrojf
ochabnou a nejsou s to, aby pro
vddela prdci, k nf2 jc pffroda u-
v
stanovila. Severova Zaludei$nf
IIoikA jest nejlepgf prostredek
pti lecenf nczdivnosti a vech
ohtl? zaludecnfch. Ona osvezuje
asflf'nstroj tpi, podporujc a u
pravuje trdvenf, zabrafluje nemo
ci a tvorfc 2istou a zivnon krev
doddva celemu telu sflu a ener
lil y vech osob slab6 soustavy
telesnd, ktcru ndsledkem nemoci
velice scly, nenf uad 5oyrovou
Zaludbnf llorkou. T42 rychjej
seslabenou soustavu posiluje, vj?
kony tfilesn5 upravuju a zdravf
vflbec podporujc. PH vi5cch na
mocech malarickych jest jejf pfl
sobenf rychle a jistS. Cena 50
centfl a $1.00. Na prodej 11 vsech
lekdrnfkfi nebo prfmo u vyrabi
tdlu W. F. Scvery, Cedar Ra
pids, Iowa, proti zdsldnf uvede
deneho obnosu.
postieno
bylo i61etc device v Panama,
Colombia v Jiznf Americe, nah
lym tropickym prfljmem. V3 co
lekari predcpsali zddlo se byti bcz
vyslcdku a kadou hodinu nemoc
sc zhorSila. Rodiie dfvky povaEo-
vali dreru svou jiz za ztracenou.
V kritickdni okainiiku torn dal
Idkai dfvee ulEfvali Clinnibetlainflv
prostredek pruti cholere a pifljmu
a za 8 hodin bylo jf lope, ve
tfech dnccli b)laji zas na nohou
a v tj'dnu uplne zdrdva. Kuptc si
Idhcv Idkn tciho pro pifhodu. Na
prodej u J. M, Brta, lekdrWka ve
Wilber.
f o
TELC
lidske mnsf prijatou co
travu naleiiti straviil,
ma-lltytl zdrAvo. !t
fi'Jndnm strdveni co
travy neilepe cor.iiie
Sevcrova
v -r
K-l: p'jomud clintl nvyl orm'lio
i'u" iisku 11:1 vsbiiyt-iit tMnsuii' nfly,
Cllllti l jlJlU, BVi?.CF.ti tilil i
loysli. XnbrrXiujo vy.ijik
mcoi, "'ui u'tbC' Bilnmi, Bkios
16 Ht.itufinml, vlivA novf ii
vet vt5!o.
Li
S i"5) 03. n, Sl.O O.
V
Qbuvnickou cliln
otevrel zde
JOSEF KUDLACEK
V domfi Pospi'siloyS, smfirt'ni k vrr
(JArne vedlc dflny p. IfauiSo.
JfoyA obuy I wprAvky vy
konajfde ykusnf-, spQlcblis
y5 a ltivnf.
JOSJiJF KUDLACRIv.
Wilbor, Tn'tib,
Kupujte
Itsi'ry, scdla, cliomouty,
polstare. bie olildvky
olej n a ksi'ry
a ye cp yfll?ecp9tfebuiete u
VSecko zboif noyd a y nojhojuf'j
SimlvfbJru.
Postrojo na kon6 Iv'tovf
se na zakAtku zAru
kou asprAyky vykoDyajf
bc dukladno.
Obchod v Castrovo budove ua 3. ulici
WILBER, NED. 33
Lorcn Croliar, rirtitcl.
NED0$LYQHAV0ST,
lilucbfita, huceni v uKch v krat
k$n 5asc jiutt a trvanliv oilslru
nfotn. Pouzg maid ylohy. IVfc
ihncdl llojfme t6i ncjtvrdoSij
sf a zastarale pAdy. Jediny ilstav
tehoz druhu v Aiuoricc.
"CESKA KLINIKA"
2933 Henrietta St. St. Louis, Mo.
Dr. Karel srastif
WILUBIt HF.U
M;i ellc,''intn6 zffzeny
duntihtsky parlor. Onje
iAkcin iiovd sin ly dentict liyk,
s!:6 a rufif za vSeolmu iirao
TrhAnf d6je se bez bolestl
Ka.d' ahrup uiusfsu bodit
jinak ao plat nezAdj
Plucnf zubil vtnuje so
a nejvft&I pozornost.
tinTiiM
nu I urn
& BORECKY
nt-jpohodlnSji z3ffzcnj
4 HOSTINEC
ualuznoto v z d y vjtc5n
zdravy doinAcf oblfbcn
WAk, vytfciMiA CalifoniHkA
vfnp, pivo v JAhvIeh, 1m
portovr.nt? lilmviny a vfna
JcmuA a zdravA llhovlny,
doinAcf vU-SuA doutufky.
XJ ZiLSS
mAmocol(5 dopolodno top.
If lun5 a dollKAtul zAkna
ky po celv den.
KlUTUM A HOUKCKt.
Uidosts mat you oat.
V me'sfcf btcznti
i
I
&
(3
1 m ii mi lii mi urijL'K.-iM
Tvoff ono novou, zdravou krev, budiijc kosti a svaly.
Je v uSfvdnf po 100 let.
Lz Jc objrletl ekrze mlatnl Jednatclo, nebo pMmo oit
Dr. PETER FAHRKEY,
CHICAGO, ILL.
I mm
Nejepsidarek
Iffi p rait' nun vanim co ucci1, jchi vanu no'iu v.ihicii aucic
1 3E0-1C&CI31S3:W-.
Tun jiin zpasobfte radoHt a
fcy pro febo. Kr&Hu6 ajckvotni
1
W.
m
Jj no$ fotfgraf vo Wilber, Ne'.
Transmissippi
FRANK NOVAK, majitwl.
Jediny Cosky zdvod s nahrobky
a pomnfky na zapade.
Podporujte soli Inf oesk ihvoi a ehraute ee nev5domitych Hipjl
i.uunjiu, ji.UA mur-HD piublb Olft
jfjoif z prvnf ruky. Q hojnou
nmimmmmwmm
pozemkov3',
liniiSji'njk'f
a jruplavii.
W1L1IEH, NEB.
umuimumimuum
Penize jsou
f 70 firs
Iiurg-r Brothers proddvajf ty nejlepsf pozemky.
Nevyrovnatelnd ve vychodnf dsti stdtu,
Bohatd pflda a proto urodnd.
Dostati vzdy vec rovnajfef se hodnote pcnSz nenf snadno.
U nas ale toho docflfte.
Skvostne stavby na pozemefch.
My nabfzfme skvele vyhody pozemky stoupajf v cene.
V nasem seznamu nalcznete vzdy, co se vam hodf.
Cena jest mfrna vsude a podmfnky ty nejlepsf.
My pS'stujem methodu poctfyou a spravecjlivou.
Kazdy obchod s nami uspokojf.
Ja5e firma jest zndma daleko itokq
pro svou solidnost a sprdvnost,
Burger Brothers, Burlington, Kas.
Mm
Dr. JOSEF (JEItNY -s -
praktlck l?kar a ranbojlS
Ordinujo v ItSkAruo Tlitovo a mA
8vou ordinaSnf kancdAf nad obohudetn p. CurventSbo.
K sluibam dncin 1 nod. Telefott K D
are
PoSlete svym pfdtelflm do Cech ppozdrav
a pou2ijte k tomu americkd
tHLEONICE.
U nas dostancte skvostne1 partie z Yellowstone
National Parku, pohiedy chicagsk6, velktS budo
vy amcrickd, monumentdlnf budovy ve Wash
ingtoni, Baltimore, New Yorku, velkd ndcclnfky
indianske a t. d. Kazdy takovy lfstck zpfisobf
v Ccchdch velkiS potesenf vaSim prdtelflm.
Jictl. "J'Htelc Zillit".
aitKo
D
trpfct
krtiasrni,
neblstou a seslAblou krvf,
nedostatkem ivoistl,
u21uny jsou
asdravml a Bllnmi
u2JvAnfm
112-114 So. Hoyite
jiohhii! a rnn. i miloti pnniAtko
o-'oliizny 1110I6 zvtt?eut5 hotovl
M. H AEE
Marble Works if
IIUMIJQr.DT, NEB.
mm
mm
mm
vyaClUB, UUl'lU U UUP UUIll- UJIIU
prlzefi ho 2.d&.
Vi5P()MEMENETIi-LI 81 KI)Y
na znAiujUio ijobo na pfftcle ye star A
vla&ti, ktur' vAra svj do by pomolil
dobi" n radon i skutkem nebo i pc
nezy a naloA sc v trudnfeh poiiii;
rccb, kdy vAm se dobfo vodc toz o
brat'tc se na nine, ncbojA ob3tarA
vAm zAiilky penczd) Ceoli ucjsp-j-"
leliliveji.
jrAm na predt-j krAsilti f.irmy za
vyliodjjicb )odmfnk.
Zastupni ly ncj-ipolebllvfljSf p'i
jiShijfd Vpolecnos'tl a obstiirAyAn:
bypotukArnf pujeky na n jiu(rnv-js
ijroky. Navstlvte uinc iit-lp jijito
PiniC Wilber. Nob
Ave., I
KUPUJTE BOHATE A ORODNli
POZEMKY V KANSAS U
BURGER BROTHERS
V BURLINGTON, KAS.
o
o)
o?
M
6
H
i