Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, July 31, 1902, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2.1
. M&sto a okres.
Pohyblivd obrazy, zpcvy a
fotioralicW produkcc budou so
odbyvati v Opera House v iitcry
veccr, dne 5. srpna. Kald jest
vftdn.
Pan Frank J. Kobes vykou
pH tyto dny pivovar v Crete, jcj2
hodld zvclcbiti a na ddlc vdsti.
ie so tfm take mfnf, ze bude va
fiti v Crete lepSf pivo, nez tam
dosud bylo vafeno, nenf zddnd
pochybnosti. Pan Kbbcs opero
val po dlouhd ldta pivovar vc
Wilbcr a pozdoji hostinec. Obca
nd v Crete nabudou o jednoho
pokrocilcho obchodnfka vfee a
zdc, kde pan Kobes byl jak ve
spolcfch tak i povScclme vdzen,
znjistd kaSdy biidc litovati jeho
odchodu a prati jctnu St'astnou
budoucnost.
Haskelflv Indiansky Base
Ball Club budc hniti prfstf ctvr
tck dnc 7. srpna proti klubu wil
bcrskdmti. Kdo clice neco pekndho vi
deti a slyscti, prijd' v iitcry do
Opera House.
A zasc o nekolik muzskych
vice! Dne 23. t. in. obdarena
byla rodina p. F. Rfizicky ho
cheni, dne 25. rodina p. Jakuba
Havla hochem a dnc 28. rodina
p. J. Brabcc take hochem. Jen
housf!
Hodinaf Albertson pfeste
hoval svoji dt'lnu z dbchodu p.
Wehna do budovy p. Melcra na
hlavnf ulici.
Pan Albert Zach sklidil die
jeho sdelenf zc 30 akrQ nejmcne
po 60 buSlech ovsa. Panu Za
chovi asi pred 14 dny zabita pri
boufi bleskem krdva.
Pan V. N. Duba, ktcry mc
Skal minuleho tydne na farme p.
J. Barty, sdelil s ndmi, ze pSeni
cc poslednS jmenovandho sypala
23 buSle po akru.
Dr. P. F. Dodson byl po
volan v pondelf do Milligan.
Waldorfuv lot vedle jeho
zdend budovy na hlavnf ulici stal
se tyto dny majetkem si. Marie
Vackove, kterd hodld na ncm po
staviti budovu a prestchovati do
nf svflj zdvod.
V' sobotu, v den Annen,
Nanynek, Ancf, Andulek at. d.,
pfekvapilo as 30 dam zdejsfch pf.
Annu Anderlovou. Mely pry se
dobfe.
Mala Viva Sabatovd uspo
fadala hostinu na oslavu svych
sedmych narozenin as pro 30
mladych druhQ a druzek.
Pan F. J. Sadflek pfijel
zpet z Colorado, kde dlel as ty
den ve spolecnosti p. M. J. Bouse,
okresnfho klerka z David City.
Pan Vincenc KaStdnek pri
sel k povdzlivemu lirazu. V pon
delf k veceru byla mu strzena ru
ka do vyvevy mldtfcfho stroje a
palec u prave ruky byl mu rozdr
ccn tak, ze Dr. Cerny musel jej
amputovati v poslednfm kloubu.
Minulou sobotu dvakrate
vzfialo se uhlf v koine mestskd
voddrny a poplaSny zvon vzbudil
obyvatele mesta po 10. hodine
vecer a pak po 3. hodine rdno.
Uhlf vzfialo se spontdnne; bezpo
chyby vfee drobneho uhlf bylo
hozeno vlhke na hromadu.
Pan F. J. Sadflek odejel v
utery v poledne do Odell, by uci
nil proslov na hrbitove pri pohfbu
jistdho Franka Pfibyla. Die zprdv
dennfeh listft byl Pribyl l dclSf
dobu zasmuilym a spdchal samo
vrazdu obesenfm. V ncdeli rdno
v neslrezendm okamziku stfelil se
do oblicejc, prostrclil si lfcnf kost
a kule vyla levou stranou obli
cejc ven. Jelikoz smrt ncndslc
dovala brzy, ovdzal rdnu, vzal
provaz a opoddl na slrome se
obSsil. Pribyl vlastnil 240 akrfl
pozemku, byl v dobrdm postavenf
a pravd prfina, proc" zivot si
vzal, je hddankou.
Jtynf, kdy nastaly pruadni
ny, nczupomcnto vzfti tvd dftky k
Dr. Sfafetnymu a ddti jim prohled
nouti jejieh zuby. Tfm jim uSo
tllto bolesti, sobe vyloh a zacbo
vdto jina zuby do td doby,aX enmy
budou bvycb zubfi fci hlcditi.
V tonito stdte nalczdme vf
ee pffpadfl kntaru ne snad vSech
jinych ncniocf dohromady a nc
moce katarrhalnf byly ai do ie
ddvna povauvdny za ncvyldcltel
n6. Dlouhou dobu povaifovali je
lckafi za ncmoco mfstnf a laki jc
tak l(52ili. JelikoX vSak katar jest
ncmocf ccld soustavy, md co ta
kovy by ti take leccn. Hall's Ca
tarrh Cure, ktcry vyrdbf F. J.
Cheney it Co. v Toledo, Ohio,
jest jcdinyni lekcm, ktcry leef ne
moce tyto sprdvnc a jistc. Beie
se v ddvkdch od 10 kapek do I
kdvovd lzicky a ucinkuje bczpro-'
stredne na krev a sliznici. Adrcsa:
F. J. Cheney Co., Toledo, Ohio.
Poufvcjtc Hall's Family Pills.
Na prodcj vc vscch ldkarndch.
Jak zndmo, vflti mcstskd
ordinanci pfecc nekolik pdnfl klu
kfl chytd se vlakfl a provddf klu
koviny na zelezniiinf trati. Marsdl
Boalcn udelal vc tvrtek chvdly
hodny skutck: sebral jich ncko
lik a pfivcdl prcd soudec Scstdka.
Josef byl asi v dobre naladu a je
likoz to byl take prvnf jich pre
stupek, propustil je po vhodne
lckci z obzuloby.
Vccra sc odbyvnla svatba
mladeho ccskcho pdrku p. Bedfi
cha Tichdho se si. Albfnou Kobc
sovou. Svatba odbyvala se na
farme matky nevesty a .soudce
Sestdk vykonal svatebnf obfady.
"Pfftel Lidu" preje snoubencflm
st'astnou a veselou pout' ivotem
na dlouhd leta.
Masinky na pfipravovdnf
jablck k sucnf a velkc masiny
na deldnf motu z jablek na pro
dcj u Shimonek & Syn.
James K. Lane z Pleasant
Hill spustil hroznou jeremiadu v
Demokratu proti povolent hostin
ske license v Pleasant Hill. Jak
zndmo, podepsalo se as 60 ma
jctnfku v precinktu pro hostinec
a proti tomu pfinesl Lane komi
safflm remonstranci podepsanou
as 120 jmeny, vtsinou zenskych,
a zadal, aby zadost byla zamft-
nuta. Okresnf komisafi vsak byli
lcpSfho nahlcdu a povolili hosti
nec v mfste torn; nynf Lane a ji
nf krenkove jeho druhu jsou v
hrozndm rozhofcenf. Dopis do
Demokratu pfse Lane pry v zdj-
mu americkych domovQ, matek
nadejnych synu opfjenych touto
klctbou teto zeme atd. Je.-li do
kumcnt p. Lane prflmernym vzor
kera pravopisu vetSiny jeho vo-
dafskych spoludruhfi, ucinil by
lepe, kdyby obrdtil trochu sve
energie k ucfeli lepSfho vzdeldnf
jich, aby umeli se aspofi se aspofl
podepsat; onech penez, kterd z
license do kolnfho fondu poply
nou, bude v jeho okolf mnoho za
potfebf. Hostinec pry je obme
zovdnf svobody. Kdyby tech 60,
kterf zddost podepsali.nutilo pro
hibiaky PI. Hillskd k pitf piva a
kofalky.mohlo by se to tak zvdti,
pokud ale jednd se o to, by 'se
poskytla pfflezitost tern, kterf v
mfrnosti chtejf sklenku piva vy
pfti, jest to jen c"ird zaslepenost
a zlomyslnost fanatickych bldznfi,
soiti na okresnf komisarc pro
povolenf license.
Zdvody dobrovolnych sborfi
hasiskych statu Nebrasky odby
vati sc budou v Grand Island,
Neb., od 5. do 7. srpna. $1500
v cendch zdvodnfch, medaile a
jind vysazeno nejlepSfm sborflm
a jednotlivcfim. Drdha Burling
tonskd k tomu u2cli snfila cenu
jfzdneho pro dni tyto na jedno
jfzdnd tam i zpet. Lfstky platf
do 8. srpna. Ptejtc se na nadrazX
Vylet do Yellowstone Parku
dne 5. srpna bude pofddati drdha
"Burlington" za ceny velicc snf
zend. Celou cestu do parku i
skrzc park vykonati Izc za mdne
nez $100 pro osobu. DopiSte si
cirkuldf J; Francis, Gen. Passgr.
Agent, Omaha, Neb.
Hemaky ve vsech druzfeh
a barvdeh u Wyckoffa & Burke.-
Uhcemo vyprodat nnSi ziiso
bu oblckft a proto nabi'zimo vam
satstvo za volico biiI2cdi5 cony.
Potfcbnjcto-H ndco, pHjd'to bo po-
Ulvat. Mallat & Mallat.
Do Octo, Neb., a okolfJ
Jimto ddvdm v zndmost, ze
jsem vykoupil Crctsky pivovar.
od pana Win. Muchow, a proto J
Idddm uctivS kaddho, kdo md
prdzdnd soudky onoho plvovaru,
bv ic laskave co ncidffvc nrivczT
zpiSt, nebot' je musfm tldvat do
porddku a opatfit je mym jmd
nem. Doufdm, ze vsichni ucinf
tak co ncjdifvc.
S iictou vscm vdm zndmy
F. J. KOBES.
Detskd kocarky vcliky
vyber u Wyckoff & Burke.
Ditky zcelu pfirozonu bojf
se zuljiuuh opcract a li'in obyuojnu
ztniti sve nojlupsf zuby. Proto
inusf zulmf lukaT s nimi zachazcti
tak, nby jo noodstraail a zarovcfi
mohl jim udolat dobrou praoi.
Chccte-li zvykati dftky vnbP, 13'
zubfl si hlcdely, )i i'cd'to jo k Dr.
yfastnynm a jak vy tak oni budou
I'tplnu spokojeni. u
Snfzend cftliy do Colorado,
k Ccrnym.Vrchum a do Dakoty
po drdze Burlington od 1. do 1 3..
cervcncc, od 1 . do 14. srpna, 23.,
24., 30. a 31. srpna u od 1. do
10. zdrf. DopiStc na J. Francis,
Gen. Passenger Agent, Omaha,
Neb,, a obdrzfte jak ceny tak po
liced knfzky. :s
Dollar usporeny' jest falig
dollar vydelany. Navstivtc ob
chod s ndbytkcm Wyckoff & Bur
ke a popatrte na ouy lpyn4 ceny.
Ainericke i c.eskd srpy, " ko
sy vcch druhfi, velkd brusy, drc
vend hrdbij a velkd zdsoba podd
vek na Sopky u Shimonek a Syn.
Sicf stroje za !:"onf CU.
Navstivte A. L. Prokopa v ob
chode Wyckoff & Burke.
Velkd galvanizovane vany
ku koupdnf na prodej u Shimonek
a Syn.
U MijJlatu nalczncto vzdy za
sobu vkusnj'ch a trvanlivych stfe-
viofi vaeho druhu za ccuy nu'rne.
Trpivatc prujmcm?
Prdve nynf je na case, by kou
pili jste lahev Chamberlainova
leku proti cholcre a prfljmu. Sko
ro jiste budete jej potfebovat be
hem nastdvajfefho leta a koupfte
li jej hned, usetff vdm cestu do
mesta tfeba na rychlo v noci neb
ve vasi nejpilnejsf dobe. JTejlepsf
lecivy prostfedek pro stare i mla
dd. Nemel by schdzeti v zddnd
rodine. Na prodej u J. H. Brta,
ldkdrpfka ve Wilbcr.
Ztratil sc kiln,
jednooky tezky aiml, ve slrcdu
mill, tydno. Kdo by o ncm vedfil,
uccht poda zpravu v salone j). J.
M. Korbela nnob proti sluSnd od
mfino odevzda jej Franku Sclnva
bovi na farniu Vael. Bcoka, G mil
na palnoo od Wilbcr.
ZAKaZKOVY KREJUI.
A. J. Hany5 md na sklade
vyber rozmanitych ldtek na oble
ky za ceny mfrnd. Mflzetc se
presvedcit a budete spokojenf.
Tdz mam na ruce vzorky k pro-
hlednutf. 2bozf koupene obdrzim
vzdy tretfneb ctvrty den. Solidn.
zakaznfei nemusf slozit zdvdavek,
jak, to jinde zadajf.
Zveme vas !
abystc si prohlcdli nas hojiie z:i
obeny ski ad ma
jarmho aletnflip
zbozi
a obuvy
NdS zdvod zdsoben jest trvan-
livymi a peknymi
muzskylni a chlapec-
kymi obleky na leto
modnfmi ldtkami na datnske aty,
krdsnd Idtky pracf inodnfch vzor
kil, ldtek pro doindcnost atd. a
vse proddvame v cendch levnych.
Zbozi grooerni a la-
huclkarske vzdy 6erst-
ve a dobre.
Za farmerskd vyrobky platfmo nej
vySSf trliov ceny.
Boreck 6t Sasek
' WILDER, NEB.
I'ml
1
KrKY.1l I ZAKOM
rnven, jest nrlr:i pron
NEURALGII,
rhotimatlsmu, ustrolu
ntd.
DRA. RICIITURA ivftotntm
"KOTVOVY"
ll-PAIN-EXPELLEB
rrory- jon ochrannou nnunii hnin."
led no mnohfcli duivSiiCtnl tnlmifch oob I
How York, Z.vnon 1898
Dra.Richtcra.K0TVOVY'
PAIM EXPELLER jost yy.
teenvrn prostfodkempre
25s. a 50c. 11 vSech IdlcrfrnlkQ net) pllte llrmil
Ad. lUoiitrr a Co., SIS l'crl ul.,.on I
3B ZLATY'CH nVc'i VYZNAMENAIII
OJjwrui'di vgnfltallfiml Jfkaft,
ditrhovm'ml, nlil.
B & M
LINCOLN, OMAHA, CIliyAOO,
Ss. JOSEPH. KANSAS CITY
St. LOUIS a ddle do vScch mfst
na jlh :iz k zallvu.
i)i;HVI';i, hjolena, ijutte
rORTLANO, KALT LAKE
, CITY, SAN KKANCISOO
a do vScch in pal u 111 1st zdpudu.
Vlakyoiljj'zdf n yryiMi-
No Express ((Oiifju do fjinccjlp, i)o
Oiuahy ii vScch mst vfpljqil-
llk'h 0:) 1 ratio
Vyjmii ncd'lc.
NoSl), Hxproas dcmiu du Wyinorc,
Concordia 11 vSocb mfst na jih n
vchod ,, ,,11.55 dop,
No 90 Express detine do LiieOll) C
maliy a na zdpad 1 vychod
2.10 od p.
No 51 Impress donnfi vyjma ncdel.i
do lienlrJco, yyuiore a vsech
oslatnfch atanlc. Vii? y5cr
Vlak cfs. 5)2 v ncdeli ncvyjfidf.
Gpac vo7.y, n jtdelnf, vozy polior
kovd ee zvlastHf yhsluhou bezplatne
'na vsech rychloylactch. Lf;iky pro
(jlilvajf s,o a zavazadla ijiijfuinjf vc
vsech Histftch vp gp.SUUcch aKanadf
0 inforinace, ujpy, jjzjjflf ntdy a
lfstky o'DHIr" sc qii n'iLj.nno jednate-
c'E. Davisi, nr-lif? dpplste na
7, FRAN0, lfipgcF Agent,
Omaha, Neb. .
, majitelov6. . . .
HOSTINCE m
W1LBER..NEB
Maine na Rklado vytccud liho
viny a vlna, znamenito jemne
doutiilky, vyborny lc2ik Htdlc
na Cepn cerntvy a kazdy den do
poledne znaiucniia hov52( irska
nebo uheraka pohSvka, jakol 1
jin6 Btudcno zakusky po celj
den.
Navstfvtc nds
TVRZ & POSPlglL
Obchodujto
v elevatoru Hop
MnsovuvWiltjer Blahopranf
I p. Ben Tiio se
odbyvandmu dne
K Slavnostnf den pfiblfzil se ji
8j2 Hie Stesti b-ana sc VAi
'din
nf m otvfii.
ftA Vy vidito so cfle svelio bUi
Acitjcmuy Vain srdco ob6
svira,
A prijmfito toto
mm
1 m &
...VELKOLEPOU. ...
Obzinkovou zabavu i
uspolddajf PDfet
pp. Shary & Pruqhai
a-itnlr3.
p3G3;t3 v Opevn. House rjgr
ve atvrtek dne .14- srpna 1902.ffl;C
PPp Vstupne jako oby2eJn. ajQS
5
DOSTAVTE SE VSICHNI !
$0iu P"locf kazdy
i-EjliD Po v5ech letoSnfch
EfftG bouffch zaiistd ka2dv
33lpiQ a tu uaskytd se nejlcpSf
proddv
buggy :
a spolchliv
Cooper vuzi
hfl, 5 roku su
Seny dub a lehky"
Kolarak6 praci.
ncjlcpSi pozornost.
Dk. Jan Chphlka,
f'liSKV lil':KAf(.
CiutTit, Nkii.
ObyilH a itr;nbvtia nail ob
chudum p. iorvonuhu.
W. S. CIUItJLIH
vcrojny uot&f, pojifit'njfcf a puzcm
kovy jcdnatfl.
CUETK - NKIL
IL na prodrj niajnil.y mjiky v
mcHti', Jakoi i pj-kiie far my
poji5f,'uje u ppofeblivyub ppole
cnostf na ncjni2f pr oonla
I?; L0lKT
M'fi)ntjiy zvorolpkiif
WITT ( NJ5U.
jJ gpQlepivu vgcul) i.f ijonjlol
levlrata a losav( su ? j rvpjS v
dne i v nool. Ordinujo v ko
nlniAch Clialoupkojcb a Grcc
rovych v utery a hoI otn.
NEDOSLYCHAVOST,
hlucbota, huveni v n.si'ct v krat-
k5m case
c5m caseiy': a trvanlhe mtefm
ttno. Touzc male vyloliy. h'Jc
iluicdl IJojfmc tez nii Lvrdoblj
M a zaataralp pady. fluihnf fjstav
tihqi drufm v Amprjcij. '
'Qmti mm"
o833 1iifl(!Higt. ., p.
FICTUM
& BOREGKY
nejpohodlneji zarfzeuy
4 HOSTINEC
naleznete vzdy vtecn
zdravy domdef oblfbcn
16zdk, vjrtcfindCalifornskd
vfna, pivo v ldhvfch, im
portovand lihoviny a vlna
jemne" a zdrave lihoviny,
domdef v$tc&n& doutnfky.
XJ n.a,ss
miimc ccld dopolcdne tcp
ly lunc a deligdtnf zdkns
ky po ccl den.
FICTUM & BURECKY.
k sflatku
si. AIboo KoDssovqu, 1
30, cervence 1902
5J
Mejtez jonom odvahu,
Td Vils vede ku blahu
A srdce Vdm jiste pravi,
ze jest Idska potok hravy.
5ijtcsvome v lascc bez pfc-
m
stanf
nasc pfrini.
Rodlny Scmilskcho a Hospodskcho.
UIUIILE:
rnJrC
niri!i,r'f
dostane obinkovy koldi5.ggjE
trampotdch, deStfch ailnVt
rdd vvhodf si z konmtknn'jriirlr
prfleitost. B'Ofcl
Extra 5i5
I I J?h , - t5
gil3LibSri r
f ms i
V cae mlageii i;ejl6pe koupiti dobra kamna.
: KAZDY JEST VTAN!' :
HIWMOKEK & W, Wilbur, Job.
MUSKET'
! STORE.
Ncpopfratelne jsou vyljody nasehq zdvodu, kterd qdkupnfkun) pqr
r,l;ytujcn-j a je tcijtq tyden b,idqu jeSte yetSf qez jind'y a vzhudj
pbcliy i iadspnf ;;iddh.
ta qbcpi.cjf ktcrc ja.)i'z'ii)e pq iq.Qg, $i2.5q a '14.00,
Uvplili jsmc flatj nSkqljk dnf PHST PllQC.
smy, mi jyst ncpop(raten4 vyhocjca, ktQroyz jjndu
posHylitovui vam uemoiioii,
ni-fm,. tim" ""t v.V'bf lelnfch ldtek nojnovjsf mody od
10 do 25 clfl, yard.
Bfld ldtky vseho druhu od 10 do 30 etii. yard.
Letnf hcdvdbf za 50 ctfi. yard.
Lnend sukne od $ 1 .00 do$2. 50. Spodnf sukne, nejlepsf vyber.
Zcnskd bfle i barc.nd zivfltky od 50 ctfl. do $?.g. ,
30 palcfi Sirokd pcrkdly, zbytky, 8 yardfl za O4 ctQ.
Zenskd muselinovd spodnf prddlo, pSkn vyber.
Krajkove zaclony za $1.50 pdr. Pldtfold zdcloijy pd 35 do 96
Slunecjifky a deStnfky od 50 ct. do $3.00.
Krdsnd pentle na krk za 1 3 a pul ct. yard.
Hotovd saty za $1. 1 5. s
Nejrozmanitejgf vyber kosil gd 39 do 75 ctfl.
Letnf celovlneny kabdt s vestou za $3.50.
Lrasny cerny a modro-cerny celovlneny oblek za $7. 50 az $14.
Velky vyber oblekfi pro hochy s dlouhymi kalhotami od $3.50
az $7.50.
S.Novd zdsoba muzskych, damskych a detskych novomodnfeh
strevfefl a slipersu v cendch uspokojivych.
Zvemc vas, bystc si pfi5li nas zavod p"rohlcdnouti,
a jsmc jisti, e naleznete, co potiebujete.
Za vyrobky platime ' nejvylsi trzni ceny.
E. W. MISKELL.
TILBEB, DE WITT.
J. B. Jenita,
: vlastnfcf :
I zelezaf sky
Kit
VP! WTT.T3TOT5
t ,. . . I ,-.t . ! i ! i ...I 1
"iMuiuju 01 u-.uiiiiuu ci. uueuoiiHLvu, zo oocirzei pruvo velko zasoby
Strdnskeho
Iclt'io dostalo prvm ccnu na 1(5 iiicsjinarodnicli vvstaviieh n ncjvv3f
vyznamoiiiiiu na bvuIovo vyslavd: Udporuileijo "jest ncjlepsftni au
tontnmi v kiichufukdm nnieni a nojslavndjsfmi ludobnfky uznand co
lovand bylo jedinu pro nas importovnnd
. j .... w. ... . .v......vmiiviiiv. .u wiu 'viiiiriif 'un-j
.....w.v,..., u.,.,. ui'iimuun, jest ncdotknutclud kv-
solinami ovocnyini a zcleninami; mfl-Xo so v nfim variti iiariti nri
ziti u pdei a pri lorn Zadna prichnf so nedoslauo 'do jfdla
Slransky-Stcol Ware vydrzf mnoha lota.
Nez koupite
kamiia k vareni,
prohlednStc Hi nn5f zdsobu
ocelovych kamen
Jsou to kairuvv dflkltidnd a tl'Vim
livd a zv!dt$ deland pro zdojSf
palivo. Proddvdmo jc, jako vzdy,
velmi levne, s upliiym zarucenfm
a indmc letos ncjvfctSf $h&
-lilUJI.I tIJI , .)'!
V stejnycH
&lepjich!
Ddvamc ncjvfce za ccnu penez,
tla2fce ceny co zbolf co nejnfze.
obchod
v 1 v -
mpprtovnneho
Ono nerozavi. nnnHiilh.',!
pmiii-
,J Mill.
Knpujie"
ksi'ry, sodla, chomouty,
polStni'c. hi&Q ohldvky
olej na ksi'ry
a vc co vflbec po trebujete u
VJecko zbo2f novd a v nejhojuC-j-Sfiulvyberu.
Postroje na kon6 hotovf
so na zakdiku se zdru
kou a spntvky vykonvajf
so dukladnfi.
Obchod v Castro vo budoviS na a. ulici
WILBUR, NEIi. 3a
Loreu Broliar, riditol.