Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, July 31, 1902, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i 4
i
t
O t o o.
Napsal l'aul Glnlsty. I'M. U-hUu.
"Skoro bych inyslil,1' rekl Picr
1 cl i , Stvcrak ccMio domu. sv6
inn souscdti, "2c otcc Fortier mf
vA dostavcnfka!"
Od nejakcMio casts, jakinilu u
liodila jedonacta bodina, odcha
zc Fortier, vclmi niily a opuStc
it)' starec'ok, z Icancclnrc, kde byl
uiednfkcm. Nczddfcl se ani o
chvfli ddle: vyjcdnal si to so chc
fem; aby toho dosAhl, prichazel
o hodinti drive nez ostatnl. IJyl
vtolona pile a pofAdnost, stAle
tichy, jcnoin jcho pero sc ozy
valo. "J isle jest ncjake tajemstvl v
icivote Forticra," pokracoval Pier
relin, "tuSftn nujake drama aticb
roniAu."
Ano, jelio skromny 2ivot mel
sve drama, ztracuuu nynf v nc
koucono ParlSi; mcl dlouhou kn
2ovou ccstu, ktfzovou ccstii, kte
rA ncbrala konce.
Pan Forticr opustil drobiiymi
svymi krfiiky plcdmestf Mont
martrc, propel ulicf Cliatcaudun,
pak ulicf Saint Lnzar priSel do
Elyseejskych poll. Ani si neod
dechl a spechal ke skupine stro
mu v pravo; bylo to jeho mfsto,
odkud mold pozorovati, nejsa
yidin. Srdce mu tlonklo v tonilo
okamzikn, nepokoj zrail sc v jc
ho tvari,
Polilfzel svymi staryini zraky
smerom k rozccstf, pak, afckoliv
byl zakryt stromy, skrcil sc jeSte
vice, jako by se hanbil, zc tu je.
A zatfni za nic na svele nebyl by
zanechal techto vychAzek.
' NAhle pocltil velkou zinui, trrisl
so na svych ubohych nohou, ale
jeho tvAf se ozAfila. MladA, sedm
nactileta, clcgantnf, plavovlasA
dlvka, nesoucf kozene pouzdro,
objevila se svou vychovatelkou.
NavatSyovala ustav, kde mela
pravldelnd hodiny, a ponevadz
bylo tak krasne, chodila peky
pros Champs-Elysees. Kraifela
usmfvavu jako jindy, rozsirujfc
kolem sebc kouzlo mladosti a ne
hy; hovofila se svou prQvodkyf.
Fortier ji bcdlive pozoroval, vunj.
kterou zancchavala, vdechl, na
hnu hlavu, aby ji jeto videl, a
jako u vytrzenf si fekl: "Jak jest
krAsnAi moje decra!"
Ctrnact let prod Mm. V
aoudnfm dvore de Vannes soudf
profesora, sesteho ve sboru, ktery
v nAvalu prudke vAsne (nebotf tin
ten to nesouhlasil s jeho povahou)
zabil svou zenu, protoze zfskala
si opovrzenf celeho mesta. Po
padl nflz se stolu, pak na9ledo
y;la straSna scc-na, kterou vinni
ee, pfflis znAmA s dQstojnfky po
sAdky, zaplatila zivotem ....
Profesor vrahem! Mfnenf jest
rfiznd. OstatnS Fortier (nebof
on to byl) stfsnen vycitkami a
hruzou, nehledel se zachrAniti.
Vc svd vydecnosti mumlal jen
zoufalA siova, ktery mi soud proti
sobe jeate vice obrAtil. Byl po
klAdAn za potmesileho surovce,
patnfi hAjen svym advokAtem a
proto tvrde qdsouzen. Jediny vy
klfik, ktery vyvolal trochu pot
hnutf, ucmil pflliJ pozde, )l po
rozsudku: "Co se stane s mou
ubohou dceruskou?"
Tento uzkostlivy vykfik nebyl
inarny. Pfi pfeH2enl byli pn'tom
ni manzeld, kterf se zde qAhodou
sdrleli na cestS do BretaRskt,
Hodnl lidd; trochu rozpafcitf ve
svdm pohodlf, jmenfm pracovite
zlskanym, inuli oba tutez milosr-
dnou myldnku: prijmouti dfte,
dati ukol svdmu'zivotu vychovA
nhn tdto opuStcne. Vymohli si
prlstup k Fortierovi, sdSlili mu
svflj plAn, kladouce jen jednu
podmfnku u prijetf dceruSky, kte
rA bude u nich StastnA a hyfckanA.
Otcc bude dostAvati o nf zprAvy
dvakrAt do roka, ale po sv&n
pTopuStSnf nedA se jf nikdy po
znati; bude od nf poklAdAn za
mrtvdho a ona nezvl o'dramate,
terd ae odeirdlo u jejf koldbky,
A Korticr zmateny, bfdny, sklcsly-'se
pfisvSdSil odffkavo k ttito obcti.
A proto Fortier ode tH miSsfcu,
co byl na svobodS, ml ubo&ik v
srdci jen jcditiou touhu: choditi
kadd rAno na Champs-Elysc'cs a
videti jfti kolem tu, ktcrA byla je
ho vlastnl krev a ktcrA l:tA2ola
svou cestou neus(c, zo vcdlc nf
touf duJc v rozcflcnf. Pestouni
Rcginini dodrXeli slib. Byla St'ast
nou, nevedela nieho o minulosti
a byla roztoinila a vcsclA. Jsouc
radostf celeho domu a zbofiovA
na vScmi panovala vsf monou
prfsnostf sve lfbeznosti.
A Fortier byl take posluSen!
Nc, ncnapadlo ho dAti se jf po
znati, zkaziti jejf zivot. Ale vidS
ti Keginu z dalky, aniz by vzbu
dil jejf pozomost, ziviti v sobe ta
jemnoti neznost, kterou mu neza
kAzali, k tomu mel prAvo. A tyto
minr.ty tak uzkostlive occkAvanc
zamestnAvaly cely jcho bfdny zi
vot. V techto okamziefch vdecho
val trochu zivota Keginina a na
to stavel ecle sve nadeje.
Koncne vznikla v nem jedinA
touha. Ah! obdrzeti od nf jen jed-
no slftvko lfbcrne pronosene, pou
ze "dekuji vatn, pane", slovo,
ktcremu by ani nevenovala po
zornost, kter6 by mu ale bylo
vgfm. Cekal jen na prflezilost.
Jcdnoho dne, kdy 2ekal se
svym ubohym umyslem uschovAn
za stromy a kdyz Rcgina sla jako
obyejne do hodiny hovorfc ztve,
upustila knihu, kterou drzcla v
ruce.
Nez mela casu Sc shybnouti,
pfiskocil Fortier, prudce popadl
knihu a podal ji jf t . . . Oh! to slo
vo, ktere nikomu neodepfeme, to
slovo, kterym platfme sebe men
it sluzbu prokAzanou nAhodou ko
lenijdoucfmu, mel od nf slyseti!
Ale ve svem rozcilenf uinil
velmi prudky pohyb. Regina pfe
kvapena poklAdala cloveka pfed
sebou za zebraka a to vclmi doter
neho, a fckla proto tvrde s odmf
tavym pohybem:
"Oh! jak jste mnc polekal!"
Fortier sklonil odevzdane hla
vu, VzdAlil sc plfzive pod stromy,
aby nikdo nepozoroval, jak dve
velkeslzy koulejf se s jeho ocf. . . .
Cesi v Amcricc.
V sobotu rAno o 4 hodine
usmrcen byl v Clevelande vlakem
v yardech drAhy Pennsylvania u
jezera krajan Frank Klouda, kte
ry zamestnAn byl na drAze te co
brzdaf. Smrt nAsledovala oka-
mzite. Nest'astny krajan byl star
27 let a byl zenat. Rodice jeho
bydlf na farme.
Ze St. Louis se oznamujc:
Vylet poidany v nedeli fAdcm
Washington c. 11 C. S. P. S. do
do Edwardsville skonil smrtf
jednoho krajana, clena rAdu Su
mavan 2. 21 C. S. P. S. Jest to
Benjamin Stamfer, ktery zame-
kav vyletnf vlak, vracejfcf se
zpet do St. Louisu, cekal na trati
drAhy Wabash blfzc Edwardsville
na vlak prfStf, byl vlakem pfejet
a lined usmrcen. Hlava a obe
nohy byly mu od tela oddeleny a
smrt byla okauizitA,
SbfrAnf uhlf vytrouSeneho
podel zeleznifinfch kolejf vylAdalo
si dne 23. t. m. odpoledne v Cle
velande opet jeden lidsky zivot
S kofkem na ruce podel trati La
ke Shore drahy, v poblfze East
Madison ave, sbfrala uhlf. 3oletA
panf Torezie CechtfkovA, bydlfcf
s manelem a dvSma dStmi v c.
194 East Madison ave. ZabrAna
v prAci dostala se na trat', po rifz
z mesta na vychod supiU nAklad
nf rychlfk, jelfozffdi2, spozorovav
nebezpeeff, dAval v'strahu i snazil
se zastavit vlak, lc2 bylo pozde.
NeSt'astnA iiena byla parostrojem
povalena, hlava, pravA ruka a
obi; nohy koly uffznuty a Sat za-
pleten do stroje, nfm2 vle2en tak-
fka trup a2 k Merkle ave. Tcprvc
tarn podafilo se vlak zastavit.
Znctvorcne mrtvoly ujal se po
hrobnfk 2iehm.
Krajanka pf. K. balfnovA v
Baltimore utonula za. boure i
tfcini
detmi. Tato s dftkami'
to mSsfcfl, 4 a 7 rokfli
vc stArf
vyjcla si koncem pfcdminuleho
tydnc na vylct, jenX potrvati mol
iizLjdQ-pond&lka-2-i-. Aviak vlet
stal sc osudnj'm jf i jcjfm dfitcm.
Byl to vj'lct v naruS sinrti. Lod',
na nfz nachAzcla sc net'aslnA kra
janka, kotvila v nedeli u Fort
Mcllenry, kdyz prikvacil slraSny
vichr. Panf SalfnuvA nachAzcla
se v dobe katastrofy v kajute. Na
zachrAnenf ncbylo ani pomySlcnf.
A tak nct'astnA matka nalezla
spolcSnou smrt se svymi dftkami.
PatnActilety ccsky hoJfk Vac
lav Kraus z 2. 366 Springfild ave
v Ncwarku, N. J., byl ve stfcdu
u Wawcrlcy pfejet vlakem a na
mfste usmrcen. Mrtvola nc5t'a
stneMio.hocha byla dopiavcna do
Ilollcsovy m Amice.
Smrtfcf elcktiickA kara vy
zAdala si opet jednu ohci'. Ten
tokrat byl to i2lcty Frautisck
Beka,syn krajana Jana V. Bec
ky z c7s, 84 Sackelt ul. na zX
padnf strane. Ilosi'k prechazeje
koleje na Pearl ulici u Trow
bridge, zachycen byl vychod nfm
smercm jedoucf karou x, Iczce
zranen. Saxtonova ambulance
dopravila ncst'astnuho hosfka do
ncmeckc nemocnice, kde sezna
no. ze jest mala nadeje na jeho
uzdravenf.
Smutny osud stiltl 5 1 letdho
krajana Fr. Novotnyho, bydlfcfho
se svojf rodinou v c. 157 Bunker
ul. v-hicagu. Krajan tento je
ste s jinymi byl povolan Janem
brAmkem z c. 442 Clinton ulice.
aby opravili komfn na jeho budo
ve, jenz byl bleskem zasazen a
rozbit. Kdyz dne 23. t. m. byli
s prAcf svojf hotovi, povolil neja
kym nevysvetlitelnym zpilsobem
hreb, nfmz prkno ke komfnu by
lo pripevneno a Novotny spadl s
vyge 30 stop na dlazbu", pfi cemz
zlomil ruku a nohu a zilstal lczet
v bezvedomf. Zcmiel za hodinu
na to.
V okresu Bon Homme, Jiz.
Dak., bude podlc vSeho pomste-
na vrazda, jcz udala sc tarn pred
osmi rokv. Zmizela totiz tcn-
kratc pf. KucerovA, manzclka zA
mozneho farmAfe, bydlfcfho v se
verozdpadnf cAsti jmenovandho
okresu, za okolnostf velmi tajein
n)'ch. Manzcl rozhlasil, ze upr
chla s jistym muzem, s nfmz u
drzovala nedovoleny pomer, a-
vgak lide okolnf, jiz dobfe vedeli,
ze Kucerovi zili v ncsvarech, si
ihned zacali septati, zc jedna se
tu o zlocin. Ufadv zahaiilv sice
tez patrAnf, jezto vSak proti Ku
cerovi nemohly najfti nejmenSfch
usvedcujfcfch dflkazu, ani nepfi
krocily k jeho zatcenf. Po zmi-
zenf Jfeny Kucera prodal svou bo-
hatou farmu. ale zQstal v soused
stvf. Minuly tyden, kdz novy
majitel odklfzel hromadu kamenf
blfze byyaleho obydlf Kucerov)'ch,
objevila se podesenym jeho zra
kflm kostra zenStiny. Ihned zpra
ven byl o hroznem nAlezu Serif a
tyz zatkl Kuceru na podezfenf, ze
pozflstatky jsou net'astne mau
elky jeho a la on byl jejf vra
hem. Kucera vsazen byl do o
kresnfho vezenf, kde musf vyckat
az do zasedAnf obvodnfho soudu.
Afera tato vzbudila v celem okre
su, ktcrz jc z velike SAsti Cechy
osazen, velikd vzrusenf.
ZaklndiH kAmcn zdravi
spocfvA v obShu 2ist(S krve. Bez
neho podrobeni budete telesnym
chorobAm veho druhu. Dra Pet
ra Hoboko vyluSuje ze soustavy
telesnd vsechny ncSistoty a tvorf
novou, bohatou, iferveuou krev,
baStu zdravf. Lze ho obdrzeti
pouze od zvlAStnfch jednatelfl ne
bo pHmo od majitelc. Ackessujte:
Dr. Peter Fahrney. 112 114,
South Hoyne ave, Chicago III.-
Stroje od $5 vzhurn.
nejlepSf, 'nejosvciluouC'jff, nojHpole
lilivojiif a nejroriiren6jt5J fifof Jtrojo v
Aiuuriuu prodfivA za oeuy nlzko
JOSEF MELCEH
Wilber, Neb.
Pomoc ott obtlzl znltuleuulch.
Hlavnf pHcinou chorob jest
poncjvfcc nejakA ncpravidclnost'
Knludku. Jc-li dftleJfitd ustrojf to
vjiepolAdku a nemfl J5e-1 i vy-k
navati nAleEitS svojc v'kony, co
le t&o tfm trpf.
Pan Alois Kabc. z Parnell Ci
ty, Mo., pfse: "Srdeinu dfky za
Severuv Zi"otnf BalsAm. Moje
manzelka trpSIa nczAzivnostf a
zalude'cnf obtfif radii let a naby
la tilevy ihned, jakmile za&da u
JSfvati Scvcrova Zivotnfho BalsA
mu, Dve lAhvc ji vylecily uplno.
Odporucuji ldk ten vrelc kazde
inu, neb jest ucinck jeho obdivu
hodny." Rady teto meli by uposlcch
nouti vsiclmi, kteff trpf vyse u
vedenou chorobou, jako2 i ti,
jichj telo jest slabe a vysfleno.
Scverflv Zivotnf Balsam podpo
ruje travenf, upravuje vx'meJky
a sttcva, sflf ustrojf celeho tela a
pfemaha slabost'. Pfi nervosnf
seslosti, vycerpAnf sil a jako sfli
tel lidf stai-ych a ticht kteif fc
z ncmoci ' zotavujf, nemA sobc
lovna. Pfispcje pfi kterekoliv ne
moci k posilnCnf tela a vytvofcnf
pottebne sfly a take teploty tilc
snu, aby mohlo naleJitc vzdoro
vati tfsuivemu uciuku choroby.
Cena 75 ccntuNa prodej u vScch
lekArnfkft nebo pfm. j u vvrabitele
W. F. Severy, Cedar Rapids,
Iowa.
Kodol
Dyspepsia Cure
Digests what you eat.
This preparation contains all of too
digestants and digests all kinds ot
food, ltgives instant relief and never
fails to euro. It allows you to eat all
the food you want. The most sensitive
Etoniachs can take it. By its use many
thousands of dyspeptics have been
cured :if tor everything else failed. It
prevents formation of gason thestom
ach, relieving all distre.ssaftercating-.
Dieting unnecessary. Pleasant to take.
It can't hc.Jp
but do you gcod
ferpared only by f. 0. DkWitt.s-. Co., CIiIc.-ikOW
uuil. bottwrxinLalus"! tlnicitlKiriOo.sliO
VACLAV
ANK of
II
J. IV. SKESTAK, Icasfr. JOSEF iART0S, vyp. kasi r
Zakladsii kapitnl $40,000.
l'fijiinAino vklady pouyMlv5 a platftno dobre Aroky z vkladu
staljeli. ObstarAvi'une zasilky penez do vSedimft auierlokch
jakoz i do ostatnfch dilusveta. Pcnfzo vScch H5f se meuf a
cenud paplry zhodnocujf.
Obrat'te so na tiAs s duvt-rou a bmlo vani poctlve poslouzcno.
fpl-ajstik:
eesky pravnfk ply
Pfestdlil svou aJvokutnf kancel&r do budovy dolejSf bnnky, '8
kde drlvo byb kaueelur hoihIco llastitig-ie, a kde krajiufim 0
nq
Mir
jaKo obyjojuo ocnotno posioiui.
U1L
t ii' t;-m (rai tsa nin-i txi iei'D tiui tin' :
col
P. J. Spfrk.
t Krank ltyobtaflk.
MM BBEWHtY mm.
'"WlLBER, NEB.
Vyrdbf nejlepSf a nejist3i' prav' cesky a v3eobecn
oblfbeny flzn lezak!
Pivovar opatfen jest vSemi modernimi stroji a po
uzfvAno jest pouze nejcistsfho materiala.
i-sf 1 vo nano oopujo ho v hoHtinufnh: A.nieui.e,Tvk7, x Pif
BrlSiL a Shaky a Fiotum.
....PODPORUJTE PRtTMYSL DOMiCIl...,
r race
luvalcm 1 nio?.l;cui itien.llila vysl
liJjo lilo) proto Jst tfebo, hy te
i.iu dodalo iinvi sivntiil Mty a novd
chutltpric". TocltH...
i
V
i
r -
Severova
.)c ohHnvuJo r.Sr.icctiou rtvot itf !
t, din I !aly priunj'ml a tuhyujl,
r.orvy slltiy'ml, iirsv hn!tatou n
Uountou.
Pro zaluilek lepsiho leku i
I nenh?) 50c. a $1.00
Dr. Karel Mii m
W'IMlEll
.vnu
Kazdy chrup inusihe liodit -Av
i jiiiatv at; Milk U--V..UI.-
x-ineni zuuu
u venuje se 3-
1
a nejvetSf pozormst.
71 Vfti.hi.!
PfSEK v kazdem mnozstvf
dodavA ku stavbdm a jinym po
tfebAm Josef Duba.
BO YEARS'
EXPERIENCE
I SKW
i radc marks
Designs
Copyrights Ac.
qulrkly asoertnln our opinion freo whether an
Invention Ii probably patentable. CommunlcA
tloinstrlctlyconBdentlal. Handbook on I'ntents
so nt frca. Oldest npency for securing pntenta.
I'.itciiU taken through Jlunn & Co. recolrft
iptclal notice, without cliargo. In toe
Scientific American.
A handsomely lllmtrated weekly. I.nrvest elr.
dilation of any actentltlc Journal. Terms. $3 a
rant: four raontbs, $1. Soldbyall newsdonler.
MUNN&Cn.36tBr..dw.,.NeWYork
Uranch QMce. (Si V Bt Washington. D. C.
AnTnnc semllnir n ulictrli and dcsnintlnn mu
HRDLICKA
!MA ellegantne zffzen.- yj
dontlstsky parlor. On je fC'
zslkcm nr.vi- fikcily dentist jVw'
st:u a rucf za vJeohuii prAe wT's
Trhiinf (K-je se bozbolesti tOf
1
it-' V ? V V ,V i-i f
Nejvetf a nejspolehlivejf obchod
toho druhu v okresu Saline.
STUUNE TUBULARNI
hotovf se rychle sc zArukou a
osvedcene vetrnfky
A El R M O T O R
stavf spolehlive.
ZavAdenf niestske vody a plum
bafskych pracf do domu, koupe
len atd. deje se s nejvetsf bcdli
vostf za ceny mfrne.
Pffstroje vodotryskove na travnf
ky mAm na skladc za levne ceny.
Poslouzffn kazdemu ochotne a
rucfm za uspokojenf.
s
If zavod n Wiir.
$(lLfiEk
bartos m
F. W. Beck
14
I'ho r Inlivich:
Blue Ribbon
Klito Export
Viena Kxport
Family Export
Nojtnodernfjif pivovar na ccltSm zi'ipadf, opatfon vSemi nejnovejSiin
rivoviirniekjini strojl. ArtiJzskA, S00 stop hlubrkA sturlni,,hnr.f piM millonfi
galonii vody donne. Vo.la tato Jest chti't, prosta vSeoh Jko'dlivy'ch niikrolil,
proto jest plvo nnSe nejzdravejafm plvem v Anierioo a co tukove bylo vyztis
menAno stAtufm in'irodohospodi'.fslm vyboroiu zvltiJtnfm dlplomoir. zo dnu
10. ziff 1393 a pak- zlatou luedalif. Itm-nf ij'nilia L'OO.OOO Midfi.
Pivo naSe cfepujc se v nasledujfofch hostinefch:
SASKIi k PL.vOKK, ,1. 31. KOUHKIi. TV1IZ A: POSPflli.
1H It if m. tr 'Ci I r.-c
a h oydien5,rui nier Mm.. ua, uu siiwut-m.:. -.a.. udn-.tvi
?H tllustriLtt'fl wix desbr" jjsvnint -in i.ui.c t r i11sl'1..s. Lv 't Ut .v 'ti .1 :uo ni-n'
la v.ilm in roclpes nnj iire.icrii(luu lu plain Utuuitso, h.ivus dtclur's I liii, AU for It.
3a BfKk. ar a ccevv
Dr,
4
i
.& S
" rart-s inu very wrsi "as'-1 1 t l' i- ii i iuniii.ii.- n ii" i .. , i-.i- ,'.ta ci qc
3 ll:r!., I.Ivor tin.l Ul lucy il scuslh .a I Kid r su.N ii Ui'tiip Souli.'rp: cfofu
'M Write m ill), utuU "nursymittomi 3old hy Dzugjlft-i. ' az ! sdiUto
jg but si'tul us cm . S en ortl M un I wo vl.l si'iul Dr. Kuy 's Uon Vi-'fbyrc rutii.iil. 2):
ti- utii-uv mu) ui iiiun" 9 iu7i luui u iju 1
Aiiaresa, i. ;i. ,l. K VY Minn-
THE DEST
LAWN
SWINQ
MADB
mi
Zaduclia vyhojena ZDARMA.
Asthmalenc prinasi okninzitoii'iileru si jiste vylc
6cm' vc vsech pi'nmdcch. 4
ZDARMA NA POZXDAN'I P05TOU.
-
raoci v nejhorSfch ph'p.idech. II
pakli jin6 nevyhojilo.
Rev. C. F. WolU z Villa KLI', 1.:..
pravl: Liihev Astlnualene na zkoaSku '
faring jsern obdrzel. Neuiuzu vsloviti
dfky vaui. 'Jrpel jsem zariuchou a'
krenl ehorob-ui po desot roku. Neve-J
1 1 . . . . . . !
ni jseia Mce v uzoraveiu. ueii jsem
Vasi oznamku, nevefil jseru lined pie
ce, vsak ku zkoiiaee jseui se odhoulal.
K luemu pfekvapeul a radosti lek pfi
sobil znamenite. Posleto mi dalsf vel
kou liihev.
Chccnio 7.aslati ka.tleiiiu davku i;a
zkousku Asthinalene jako panu Wells
ovi. l'oslemeji poitou, uplno v.daruia
a vyplacenou kazdeinu, jenz lek po.;
da. Ncchat' pflpad fakykoliv, Asthma
lenc vyleef. Cini hnrSf pHpnri, tin.
radSi posion.ime. Neotalejte, piste
lined ua:
Dr. TAFT BROS., MEDICINE UO.
Na prodci u vyrabitelfi 75) East i 301 II St.. N. Y
j Sevcrovy Leky
SfVEROy: . I I Severflv
IVOTNl BALSAM
vzdy vylaSi
&tcim
T Nechut' k jldlu,
Bolnstl hlavy,
Zdvrue,
Nailmanl,
Emm
VC-try.
75ct. t
! BALSAM!
X SEVEROVA
. AAST
PROTI SVRABU A
VYRAiENINAH
t
r-rotl
PUCE
n 1 - j v
yleci
vyrilikSm iuit
tulo.
50 ct. poatou oSct.J
Severuv
4 Krvcdistite!
Sfli tolo,
C'istt krev,
t Kasel,
I ChfipRu,
llojivFcdy,
Zalidni ZiiduinMvcsr"
Nastuzeni,
Severova
Mast'
sChrapot,
no runy a uolaky f -K
,.! ...... SO
Zanet
A vfody, stiAlmiiny, iitri.
Na prodej vcb a
vsech lekat'nacht
a obchodech
loky.
I'M
PKu-iGinlkMchr
Export
SlRiuliinl
iMnuhovik(3
llollbnm
A . ' . . :-!::: .V 1 ' r. rf i
.enovator
u' ui a any 1,1. t v j
u vo., Sar.it .a Snrius. N v.
AGENTS WANTED I
Lawn Swings anil Sctlecs, Hnmmock
Clialrs, Camp Chairs and Stools,
Ironing Tables, Wash Beaciics, lite.
Agettts easily make
$5 to S10 Per Day.
Will faruish camples at rc
To
ft
duccd prices to those desiring W
aX"cy- Kxclus!c territory (S)
given. Address,
ClyrWd Woodsn-Wars Co., g
CLEISFIELO. PA. ff
, ' ft P 6! T.--
ojf , ri:-.? ff
tife)
.. '-z',) "
.VI
J
4, &
5 Regulator
zenskych &
VyI6cl ryclilo zony
u uivtty xrpiti ncju-
Lcctu so v cas.
4r
Severuv
Nervotou
Lei vysllcul,
Tfosoni,
Nospavoal',
Norvi5suost'.
J
S3. 00.
Odcorucuic se damam s,
ppporo;lii. r y
Za 1 den &
? Kazde na5tuzenf2
W2cnnii
Soverovy
I Tablethy
proti uastur.cu'.iiuni
25 ct., postoit 27ct.
I Severovy
Pilulky
pru-1 L,,
Stoliol,
Chuf k jiiliit.
25ct., postou 2?ct.
bU CT.
t Powlete popis
t ncmoci a $3.-
11a r.vlaStiri
t
l3ky.
t
v .
MM? W .
(WW Ji
w iik 1 n -nm