Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, July 31, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    itoCNlirxir
Ze zdmoft
Londyn, 26. corvcnco. ZvIdSt
nf telegram z Vfdnc oznamujo, ,
ncchalo nynf ve yychodnf Halift
prace pros 100.000 hospoddr
skych delnfkfl a zc sc pfiprav.ujc
prott volkostatkdfAin pravd po-
stduf.J31fzo Lvova byly spdleny
vicrn vehkd sklady zbozf, :i take
na jinych tnfstcch pry so uddly
vytrznosti. Velkostatkdfi sc obra
tili na vladu se zdlezitostf za vy
-1.' I... . I V . ..
aiiiiu vujsKa, aio urauy jim oupo-
,rucily. a by uspokojili lid zvysenfm
bfdnd mzdy. Pfftomndho hnutf v
Ilalici uastnf so'taku rusftii5t stu-
dujfcf, aiml se pridiuv:il k tomuto
liospodarskdnui boji politick)'
2ivol.
Vfclefl, 27. ccrvcncc. Zasc so
dc odehrdl pSkny soudnf Skandd-
Ick, pfi wlxwl hlavnf roli hrdi zd
y . . . ....
moany komisiondrsky jednatel Po
Idccks manzelkou a hrabe Wurm-
brand, ktcry mu pry cliodil za ze
uou. Poldcck dozvddev se to, fekl
panuhrabeti ndkolik nepeknych
slov, a ten vyzval ho na souboj.
Poldcek vSak sekundanty vyhodil
z bytu a sbodil se schodft a hra
betc udal pro pf estoupenf zdkona
9 soqb.oji. Nds.led,qvalo nekolik
h$, prq shjtf a prqjedndvdnf
jjch trvalo pSkoIjk dnf. Wurm
t)raiui ofozajofoy propns'ten.
Pq'.dcek v$ak jcsfS jindho zdletnf
ka sye Ipqy, jakdhosi Lojsu Lac
knera, notnS skarabdeoval a pfll
knfru, na nip tento byl ncmalo
hrd a jonf se panf Polafikovd tak
velice Ifbil, 11111 ustffhl, jeSte ji
nak ve vlasfch jeho zlc fddiv. Po
ldSkova a Lackner dostali po
dvou mesfefch.
Berlin, 2S. Sec. Jindfich Kcl
jer z Ccvelandu,Ohio, dostalvel
kqu stffbrnoi tijedallii od umelec
kd afjadeniic y Mnjchoyp za jeho
limejepkg prdec.
nan. qity pianis,ta Josef Hoff
. man bude konat v rocc 1904 u
rnejeckou cestu po Ame'rice.
Wolfsohn najal violinisfu Hugo
Heennana pro koncerty v Amcrice
Zg H 2 utopench lidf pri ka
tastrofG pariyku Hansa bylo jen
71 mrtvol nalezeno. Ostatnf se
pohfeujf.
Paffz, 27. cce. Sle2na Estella
eharnjiers jej prflypdeff v Al
pdeh byli zabiti, kdy slczali vrch
blfze Matterhoru. Julius Pratt z
Cincinnati, ktery jc zenichem slec
y Estcly Chambers, Jlomil 51 pfi
pddu torn ob nohy,
Vfdefi, 27. cce. "Tagbtt" ozna
muje, ze americky spolkovy sena
tor William A. Clark minuleho
prosince zakoupil za 1.500000
Jcprun gj.aynou Preyerovou sbfrku
obraza a nynf ji nccjjd pfydzt do
Spojen-ch Stdto, Obray zflstaly
aiS doposud ve Vfdui protoile ame
rickd celnf urady ddaly 400.000
korun cla. Mezi tfm Casern vy.
mohl senator snfzenf cla a ted'
priveze sbfrku do Ameriky.
Paffz, 26. cerveoce. Pf. Ed
mond Sempisovd rozend Ruther
fordovd zm Brooklyna byla dvema
hladovymi hafany, kterd mel jejf
iniici li JiHddnf svd venkovske
vily na jezere Annacy, naadena
a tak straslive pokousdna, 2e o
dvfi hodiny pozd&ji svym randm
podlehla.
Peking, 26. cervence. Ameri
fiky yypjanec Conger pfedstavil,
dnes cfsaovaK vdoyi; Jipmisafc
st. louiskd vystavy, Johna Bar-J
rctta a odcvzdal jf na stffbrnd
desce vyrytd pozvdnf k ndvSteve
vystavy. Cfsafovna slfbila, e po
le na vystavu zdstupce.
yffjgn, 27. cervence. V Ilu
byla v sobotw odbyydna korunnf
porada, v nf pfedseda .csaf
Frantiek Josef. Mezi pfftomnmi
byli rakousk Jpfedseda mnister
stvu Dr. v. Korber, uhersk pro-
micr v. Szell a rakousko-uhcrsky
ministr zahranitSnfch zdlezitostf
hrabe Goluchowski. USiiieno do
hodnutf ve pffSfnS vyrovndnf.kte
re bude pfcdlozcno obema polo
vicun rfSe, resp. jejich zdkono
darnym telesflm kc schvdlcnf.
Zpravy domaci.
Pnivnik .1. M. Novnk zemfcl
r"i..t...ui.. ii ... -v
n-viiiuiiusuy vmencan zc
dnc 28. ccrvcncc pfe: "Prdvnfka
J. M. Novdka nenf vfec. Na svem
ctohrddku 11a Euclid Heights
skonal vecra pfed polednim zna
my pravnfk clcvelandsky pan J.
M. Novdk. Zprdva ta dojista do-
jme kazdeho, kdo zemfeleho oso
bne znal. Bylt' p. Novdk polccnf
kern milym a ku krajanQm svym
vzdy nepokryte se hldsil. Pan No
vak byl znamcnitym prdvnfkcm
a dlouholetym spolecnfkem nynej
fho soudce Bacocka. V politice
byl republikanem, avak mnoho
sc o nf ncstaral. Pfed lety, kdyz
usadil se v ceske Stvrti na Broad
way byl, zvolen za clena mestske
rady 24. wardy, kterd byla tehdy
velkou vetSinou demokratickou.
AvSak ani to jej dloqho neteilo
a on po vyprSenf Ihuty zanechal
opet politiky, PoWeb kondn
)ude vo strodu odpoledne na
lifbitov Riverside. Budi'2 mu ze-
me lehkou." (Redaktor t.l. zmf-
nil se pfed &isem o zemfeldm vel
mi pochvalne" ve svdm cestopisu
a netuil zajistd, ife pfi svem nd
vratu z Lech nezastihne jej vfee
mczi zivymi.)
Baronka Kettcler pfljcla.
Baronka Ketteler, byvald slec-
na Lcdyard, z Detroit, vdova po
baronu, Kettelerqyi, ncmeckdm
vyslanci y Pckjnu, k.tery byl Bo
xery zavrazcjeq, ppjela y sobotu
dopoledric pq parnfkq oumbia
Nynrchcc se qsaditi v Detroit a
zi'ti v dome svych rodifl.
Smrt itidlckchq prince.
V San Francisco zemrel
cce. ye staff 130 rokfi indicky
princ Aupi Mari. Byl to snad nej
stars'f clovfik na svete a byl
unesen lupici k vflli vykupndmu
a zavezen na Havajskd ostrovy.
Zil tarn v otroctvf u jistdho Efn
skdho plantaznfka a koneSne u
prchl scm.
$45,000 lckarum McKlnlcyho.
Tajemnfk presidentuv odejcl do
Washington., apy rozdcl jl $45,
000, je kongres povolil na vylo
hy spojend s oSetfovdnfm presi
denta McKinlcyho v Buffalo.
VetSina tech penez pfijde ldka
fflm, kteff ho osetfovali. Bude to
tedy vybomy plat za prdci, kte
rouz znalci pphldsili za vtlmi da
rebnoi, Ve ?prdve jistdho pasqpi
su Idkafskdho stdlo, ze McKjnley
mohl bti pfi J!ivot& zachoydn,
kdyby ranhojic'ovd nebyll v jeho
tele hledali kulku nepravym sme
rem, fm mu noyd poranSnf spfl
sobili a kulku v rdn nechali, az
nastala z toho otrava krve. Za.
opakovdnf slusf, ze jeden profesor
anatomic naznail lekafflm (po
dle vypisu rozliSnych bolestf sva
Ifl presidenta) s nejvetSf moznou
pfesnostf, na kterdm obratli kulka
se naldzd.
Stav obchodu.
Rolnickd plodiny v zemi pfichd-
zftetr den po dni k svdrnu dozrdnf
a nebezpeef jejich poSko-cnf je
den po dni menSf, co pomiiJid
dQvcfc obchodnf, kterd se jevf na
vSech strandch zem. Jest praida
la boufe zni2ily na jednotlivych
rafstech mnoho plodin a jirdhb
majctku, avak v trim z tohc ne
povstalo nijakd sklfenf. Naobil
nfm trinj n1s)ecjoyaJ oyes po kor
ne jako2to pfedn( mezj d'ptjjy- &
bilnfml s conou do vie sSjfcf,
WILBER, NEBRASKA, VE CTVRTEK, BNE
avsak jen pro spektilaci a doddv-
ky na pozdej3f musfee jsou sidle
lacinejSf. Zc sc hodne potfeb roz
manitych po ccld zemi rozvdf a
dodava, jest svedectvf v torn, ze
zelcznice za ccrvcncc dosud vyka
zujf o 25 zesta vetSi pffjem ncli
za stejnou d'obn loni. V prflmyslu
zelezdfskdm a occldfskum jcvf sc
ncdostatck uhlf uz znacne, coz jc
v ndslodek havffskd vclikd stdvky.
Koks vsak se vyraOf pilnu a nid
dobry odbyt. Vytobky zelcznd a
occlovd majf dobry odbyt tfzakd
zck sc objedndvd na dlouhou do-
bu do pfed 11 vclmi mnoho. Obuv-
nickc tovdrny pracujf pilnc, ncbot'
majf z velkych obchodn na vsech
strandch velikd zakdzky. Pfddcl
ny na vlnu i bavlnu pracujf pilnc
a ceny zbozf zfistdvajf bezc zme
ny, nebot' se zmcna ockavd po-
zdeji-v lute pro podzimnf a zimnf
trh. Vina i bavlna majf dobry
odbyt. Zpravy o sklizni jsou se
vgech stran pffznive a zvldSte na
jihozdpadu jsou zpravy vclmi u
spokojujfef. P2enicc bylo tento
tyden vyvezeno s obou bfchfl,
mouku v to pocftajc, 3.9S09C9
bu. proti 3,775.222 bu. pfed ty-
dnem a 6,974526 bu. pfed ro-
kem. Korny se vyvezlo tento ty
den 79.61 1 bu. proti 130.679 bu
pfed tydnem a 1 , 1 5 5 . 276 bu pfed
rokem. Obchodnfch upadku bylo
ozndmeno tento tydenn' Soustdtf
208 proti 198 pfed rokem, av
anade 1 7 proti 28 loni
Rakousko-uhcrsky koiisul.
Rakousky konsulv Pittsburg, Pa.,
Alexander Nuber dostal ozndme
nf, ze bude pfesazen do Chicaira
a jeho ndstupcem se stane Jakob
Wcin, nyncjsf jehq ndmestek.
Major Glenn ospravccUmtjc le.
fieuj vodqti,
Maj. li. r . Glenn stdl pfed
vojenskj'm soudcmv Manile pro
uzfvdnf ldiby vodou na domorod-
cfch ahajil se udavaje.ze Filipin
ci jsou nesm(fitclnhni nepfdteli,
zrddci a spikionci proti Americk-
nflm, a e kde mohou koho zabf
ti, uinf tak, a ze bylo zapotfebf
nqceho hrozndho na nich vykona
nati.abyse zastraili aod zloine
nf odradili, a tfm tedy ze bylo
zachrdneno mnoho americkych
zivotfl, kdyz je vodou trestal.
Glenn vyklddal, ze kazdy muz,
i'ena a dit jsqu nepl'dteli Amcri
canQ, zc sc jen pfetvafujf, Ifcfce
pfdtelstvf, ale za zddy jsou uhla
vnfqii qqpfdtelj. Spolcoyali se do
tajnych spolktl, j'akQ"katipiman",
jejichz" uc'el jest pracovati a bojo-
vati v5emi prostfedky za samo
statnost zeme a potfrati.nepfftele
vsemi zbranemi. Ti lidd zavraz
dili kazddho osamocendho vojfna
americkeho, a proddvali jim nd
poje jcdciq qtrdyend; namazali
smrtfcfm jodeiq svd sfpy.konce o-
StepQ a bolQ, ba i konce bami"
sovych tf, kterd nalfcili na po-
lapenf chodefl na cestd v jamdeh.
Najfmali vrahy, aby vrazdili ka2-
ddho Filipince, jen se k Ameri-
anfim ukdze pfdtelskym a vefej-
ne prohldsili v Boholu, ze rddi
obetujf 20 domorodcil za, kazdd-
ho americkdho dflstojnfka zavra-
lendho. Najfmali cele vrazednd
sbory, ktcrdz pod jmdny dukot,
manducot a saudatahan vrazdili
po ostrovech.
Major pak vyklddal, jak pro
vadel ldcnf vodou. Pravil, ze
ueucmil nic vfee, nezli by byl
ka.2dy rqzmnnyolovek nSinili npi
sil aa danch okolnostf. Pravil, ze
jest pfesviSd-en, 2c jeho jedndnf
uspfSilo skoniSenf nepfdtelstvf a
mulo v ndsledek zachrdnenf mno
ho Zivotfl a pffmo la to nikomu
neublffilo. . -
Podziiiini nianJvry.
Anndda a lod'stvo jmenovaly
jii soudce, kteff majf rozhodnou-hfm,
ti. ktcrdz "vdlucnych" stran pfi
nastdvajfefch podzimnfeh mand
vrcch na atlantickdm pobfezf (v
mesfci zdff) zvftczf. Department
vdlky jmcnoval brigddnfho gene
rala Blisse a podplukovnfka Jolv
na Stronga od dclostfclcctva a
namofnf department pro ulohu
soudec ustanovil kontrcadmirala
Filipa Coopera a kapitdua Swifta
od gcncrdlnfho 5tdbu. Generalma-
jor McArthur, velitel armddy, a
kontrcadmiral Higginson, velitel
scvcroatlantickdho lod'stva.majf si
urciti pdtdho soudec. '
Urynti ji ccstrtcli.
Win. J Bryan pfibyl do Meri-
dan, Conn., 26. t. m. z Bostonu
Na nadrazf uvftdn byl nekulika
sty obcanO a odpoledne feSni
Hanover parku asi k 1500 osob
Rccnfk dekoval za podporu pfi
poslednf prcsidentskd volbe, po
ednal pak o otdzce meny, situaci
na Filipindch.o trustcch a utoci
llavne na Fowlerovu pfcdlohu
cz umozfiuje utvofenf bankovnf
10 trustu. O harmonii se Bryan
nezmfnil ani slovcm. Pozdeji od
cestoval do Bridgeport!!, kde pro-
mluvil asi ke 3000 posluchacu.
Zasc nova sila.
Nikola Tesla, velky chorvdtsky
elektrotechnik, prohldsil, 2c do
koncil.svd pldny ohledne zasflan
elektricke sfly bez dratu na veli-
kou vzdalenost a po tfflete prdci
pfikrocf k praktickdmu provede-
nf jejih. Zfizuje prdve velikou
strbjfrnu ve Wardenclyffe, na
Long Island a tvrdf, la odtamtud
bude moci na vSechny strany
rozesflati sflu dostatecne velkou,
aby lmala lode po mofi, vlaky a
podobnd stroje, joz budou sflu
pouze zc vzduchu pfijfmati. O
podrobno3tech vyndlezu se zatfm
nic nevf a vecka nova opatfenf
jsou patentovana. Znalci i lajko-
vd prozatfm nad tfm kref ramc-
ny a hodlajf pockati az to uvidf.
elenicni moloch.
Mezistdtnf obchodnf komise u-
vefejnila prdve zprdvu o neste-
stfch na drahdeh, pfihodivgfch se
v Sp.St.za dobu prvych tff mSsf
cfl t. r. V techto mesfefch pfiho-
dilo se 1220 srdzek a8i8 vvs"i-
nutf, a sice u ylakQ osobnfch by
lo 22 1 srdzek 84 vysjnutf. Za do
bu tu byld pfi teehto zelezniSnfch
nchoddch 8 1 3 osob usmrceno a
9958 pqrauen.o. Temito nohoda
mi zpQsobond skoda na majetku
)df so na $1,914,258.
2ena stala se vynalczavou.
Panf J. H. Hough, manzelka
stanicufho ufednfka ve Wood
bine u- Des Moines, la., vynalezla
zlepJcny poJtqvr.f jeidb. pro rych-
ovlaky.'Panf Hough je velice po-
zornd zena a seznala, ze poStovnf
crab nepracuje tak dobfe a spo-
S jak by mel. Pustila se do
prdce a vyhotovila model zlepSe-
ndhojefdbu,jejzzaslala do Wash-
ngtonu, kde byl poStovnfm ufa-
dem pfijat a schvalen co vytec-
ny Ted' budou kond ny zkouky
se zlepenym pffstrojem a kdyz
se osvedcf bilde zaveden na vech
eleznicfch, kde rychlovlaky, pfi
bfraji postovtii zdsylky ani by se
muscly zastavovati,
Marcoul neni vyinilezccm.
Admiral R. Bradford, chof u
fadovny pro telegraf bez dratu,
prohldsil: Marconi nen( vyndlez
coiq tolegrafic hez drdtu. Ucinil
mnoho dobrych yyidlez( a zlep
!?enf aby se mohlo pouzfvat tc
Icgrafie bez drdtu v praktickdm
zivote, a zaslouzf vecko uzndnf
la na nej vefejnost upozornil, ale
bylo by to velkou mylkou pova
zovati jej za vyndezcc. Hlayq(
udst telcgrafic bez drdtq vynalczl
l'rancouz Branby mnoho let pfed
nez" zapoial Marconi svd ex-
31. CERVENCE 1902
parimcnty. VSdatofi ecldho sveta
povazujf profesora Oliver Joscfa
Dodge z Anglic za jedinc pravd
ho vyndlczcc telcgrafic bez drdtu
Marconi a ostatnf vyndlczci krd
if jen po stopdeh prof. Lodge
jenS odhalil telegraf bez drdtu.
Zprrtva 0 tirode kost'atoviS
korny.
t-i 1. . .
uia iiiaiisiicKycn zprav o pe
stovdnf koJt'atovd kornv sebra
nych jde na jevo zmensenf osev-
ku letonfho proti lofiskdmu.
Ncbrasce bylo loni seto 1.500
akrfl, Letos 1.000 akrfl. V Okla-
101110 loni 1.200 a letos 800 a-
krfl. V Kansasu loni 1 1.767 a le
tos 8.760 akrfl. V stfednfm Illi-
noisu loni 14.662 a letci 8.760
akrfl. V Tcxasu letos 500 a ve
Washingtonu 200 akro. V Ar-
kansasu jest takd zruenscnf osev
ku, ale uroda jest v pekndm sta
vu. Oiekdvd se mengf uroda,
nezli loni a ndsledovne vyfce
na. President vficl trustum.
Penenfci ameridf, zvld5te na
Wall ulici v New Yorku, stfezf
presidenta jako jestfdbi. Jeho
protitrustovd zdmery pfimely ne
ddvno vsechny finan5nfky, ndd
honSf a spekulanty k tomu, aby
stffhali ugima bedlive, avsak po
prvnfm otfescnf pfestali mfti
strach. Vidf ted', ze pogfndnf pre
sidentovo nenf tak nepfdtelskd,
jako pfed mesfcem je5te vyhlfe-
lo. VSichni veff v presidenta, le
jest veskrze poctivy a upffmny, a
nic nekond tajne. Nabyvajf pfe-
svedienf, ze se stdvd zdrzelivej-
sfm a ze se naucil, jak v politice
hrati se md. Nenf tak prudkym
jako byval, a dovede se dobfe na
lizdc zadrzeti. Dnes uz se nikdo
nerozciluje nad jeho zdmery o
hledne trustu, o nichz dnes prd
ve radf se s ndvladnfm Knoxem
1 scnatorem v Sairamore Hill.
Kdyz naffdil pfed dasem zved
nouti pfi proti Northern Securi-
! 1 ...
ieb vonipanj', znrozui se na
Wall ulici, jako by obloha se
mela rozbofiti. Dnes uz jsou po
kojnf, at' z toho vyjde zdkon ja-
kykoli. Bude-li zdkon pfekd2eti
zdkonnitemu prftbehu obchodu,
nebqdo jistS v kongresu pfijat, a
a i kdyby ihned kongres jej pfijal,
neobstal by zdkon pjred nejvygs'hn
soudem. Proto se chluDd2i na
Wall ulici nebojf xxl presidenta a
jeho zdmyslfl, "a jednoduse bdji
nad jeho poifnanfm. chovajfee se
yikdvave. .
Zeua bade popravtm.
Cernoch Boisy Bryant v Sa.van
ah bude pf fsfho mSsfce obe5en
pro zavrazdenf W. A. Hyerse.
Smrtfcf paddk na popravnfm le-
senf spustf dcera zavraz'dSndho
muze, panf Ella Hall. W. A.
Hyers, ktery byl marSdlem v A-
del, byl zastfelen proto, ze pro-
dsledoval gamblery a majitele
epofadnych mfstnostf, Panf El
la Hall dopsala Serifovi, zddajfc
jej, aby jf dovolil spustit paddk
na Sibenici pfi 2ernochovS popra
ve. Serif jf odpovedel, ze ac chSl
sdm vec tu vykonati s.e zAljliou,
pfece jea povoluje jejf Hdosti.
Zena se stala mistrem poprav
nfm. Jeffries zvitezil nad Fitz
slmonscm. Due 25. cervence konal se v
San Francisku pestnf zdpas mezi
Joffriesem aFitzsimonsqm o chain-.
mo(yf. Zdpas byl krdtky, ale
zufivy, trval pouze 8 ndbehfl. AZ
do osmeho zdalo se, ze Jeffries
podlehne, nebot' silne krvdeel a
ochaboval, avJak pfi osmdm nd
behu zasadil Fjtzsi'monsoyi tak
sjlmS rAny do zaludku, le upadl a
kdyf mohl se opSt vzchopit, bylo
ji2 pozdfi a on prohldSen za po-raendho,
. VAOJ-V UF
Radnl ,ktery so ncchal chytlt.
H.irry R. Faulkner, ilen mist
skd rady v St. Louis, Mo., byl
zde uzndn porotou vinnym pfijf
manf uplatkQ a kfivopffscnictvf
vezndmd affefc pfedmestskych vy-
sad,a odsouzen na dva roky do
vezenf. Porota radila se plnych
scdm hodin. C. P. Johnson, je-
uuii iu juuo pravniKti, vy-
slovil se, ze se jeho klicntovi 110
dostalo spravedlivdho soudu a la
se ndsledkem toho odvold. Nd
vladnf Folk pravf, la Jbyl pffpad
tento velice teky a 2e sdm tte-
doufal, la se mu 'podaff obzalo
vaneho usvediiti.
NEBRASKA
I V Nort Bend, Neb., utopil
se v rece Platte 7S rokfl stary
Josef Datcl.
I Mayor Koutsky v So. Oma-
ze jest obctf prapodivnd psiny.
Mestky ras ergo antousek drzf ve
'azbe svd 29 psfl obojfho pohla-
'f a vsech moznych velikostf.nd-
tur a barev a jelikoz za kazddho
delikventa mestsky psolap (viz:
kravolap) zdda jistou sumu penez
zachycenf, utraty, "hording" atd.
a jelikoS naddlc m&stskd pokladna
blf2e uddno fond, z kterdho maor
Koutsky podobnd vydaje zapravo-
'ati mflze, jest na dno vycerpdna
Oczbyvd nejvyssfmu ufednfku me
sta South Omahy, nez by v pddu
nepnhldsenf sc majetnfkfl psfl u-
veznenych, kteffzto notnou poku
tou oblazeni by byli, uspofada
erejnou drazbu na zajatce obec-
ino antouska. by jej v pozadav-
cfch jcho-uspokojil. Nemajf-li psi
vice ceny v So. Omazc nez ve
Wilber, bude obecnf psolap tarn
nejgf muset bud'to hodne slevit a
nebo cekat az po pffsU'm roztff-
denf obeenfeh danf.
I Jisty Albert Liebscher, Sas
nedavno de Ameriky pfibyly, Js
tezf tisel lynovdnf v pondelf ve
Valley, Neb. Jak se pozdeji Serif
dovedel, byl Liebscher na ceste
ze San Franciska na vychod.kdyz
mu penfzc dosty a aby uhdji'l
existenci, pfijmul mfsto v hotelu
ku pomoci kuchafec. Majitelka
hotelu Lillian Pickardav md u se-
be mladsf S3Stru Hattii. i3letou
blbou. Liebscher, jak se pfiznal
vyldkalblbd devce dosvdho poko
je, tarn ucmil jf nasilf a pak dal
jf stffbrny 25c. pem'z, aby mice-
la. Vina jeho pfisla na jevo po
zdeji, kdyl matka naldhala na
svou blbou dcerku.kde le pfiSla
k penezfim. Hattie v3e povedela
a 2dhy po2al hon na Liebschera.
Rozzufeny otec devcete, podpo-
rovdn svymi dvijma syny, matkou
a houfem rozhorcfenych obcanfl
pfihnal se do hotelu a zddal vil
neho NSmce. Liebscher vyskocil
oknem a za nfm jeho prondsledo-
vateld. MarSdl Lecsh dovedel se
o prfpadu torn prdve, kdyz Lieb
scher na uteku padl jemu do ru-
kou. Prondsledovateld jeho nesli
iz provaz a Lesch uznal z do-
brd za pomoq pf.d.to.1 svych chrd-
mti ye?qe pfed slobou rostou
efho zdstupu a schoval jej v hote-
u v 2. poschodf. Zdstup rostl a
stdval se vzdy hrozivejSfm. Mar
5dl tudfS poslal pfdteld svd pro
potah a zadnfmi dvefmi propaso-
vaj sveho vznS do kocaru a od
vezl jej do Omahy do mestske ve-
znice pro lepsf jfstoUl. Koirzufe-
ny zdstup prondsledoval mardla
a jeho vezne daleko za mcsto v
nadeji.ze jich dohonf a Liebsche
ra qbcsf, v5ak marne.
Ditky Od C do U let obycoj.
no ztratt prvni" sve' staid stohdky
pouao proto, 2u rodidovd jejich
noustdlo mysU, 2o jsou to prvni
zuby a lo mfsto nich narostou ji
nd. PoSloto jo lc Dr. Sfnstnynui
a on zachovd, co znchovuti so du.
iMiSW tlx
Organ Jodnoty fceskych Dam.
Na sjezdu J. C. IX, ukoiuc
ndm v minulych dncch vChicagu,
sveden tuhy boj o otgdnstvf. jak
sc dalo v.?c3l)ono prcdvfdati. U-
chdzcly se oil D 11 vca Noyoveku,
Zcnskd Listy a Svornost. Pfi
dasovdnf pak ukdzalo sc jak ma-
Id oblibe teSf se, Getingcruv list.
Obdrcl po velkd agitaci, kterd
po celd trvdnf sjezdu byla deldna,
veho. vSudy 86 hlasfl. Dcnnice
Novoveku obdrela 196. Nejvfco
hlasfl obdrcly "Zenskd Listy"
226 hlasfl, jimz organstvf J.C.D.
na pffstfch sest rokfl zaddno.
llypnolicky experiment.
Na Piazza Colon na vfme u
ddl se onehdy Sprymovny pffpad.
! Ohromny dav lidf shromdzdil sc
tu jednou odpoledne a policistd
spcchali horlive scm tarn, aniz
sami vedeli, co sc .vlastno bude
dft. Hypnotisdr prof. Groffi, jenS
pofddd pfedstavenf v Tcatro Qui
rino, naffdil v pdtck vecer pfi
hypnotickdm experimentu jednq
mu z divdkfl.t kteff sc nabfdli "k
pokusu,( aby v sobotu odpoledne
o 4. hod. 30 miq. odcbral sc. na
Piazzu Colonna a tfiknJte bezel
kolem ndmestf, jindmu pak divd
ku naffdil, aby se toinuto bchu
hlasite smdl. Jeden z hypnotiso-'
vanych byl jakys utadnfk v mini
sterstvu, druhy rumunsky student.
Rdzem pfil pdte hodiny vynofil
se pojednou z davu jakys mladfk,
jenz se dal do tak ztfeStcndho
t)ehu, ze mu spadl klobouk s hla
vy; bezel tfikrdtc kolem ndmestf,
kdezto na druhdm konci ndmestf
jiny mladfk smdl sc na celd kolo.
Experiment sc skvelc podafil a
oba mladfci vykonavse," co jim
bylo hypnotisdrern ulozeno, ocf
tili se opet v normdlnfm stavu;
divili se toliko velkdmu pocStu di
vdkfl, jenz je qbklopoval. Ru
munsky student se dokoncc velmi
pohneval a chtel nekolika fifma
nflm, kteff se na nej vyjevene df
vali, natlouci.
Nanejvys komickou roli hrdli
policajti; domnivalit' se. zc muz,
jenz tak ztfe3ten6 bezel kolem
ndmestf, je bldzen.- Avsak obc-
censtvo, jcz si nechtelo dati ujft
ohlaend divadlo, zatftrasilo jim'
cestu a nepropustilo jd.dnve, az
hypnotisovany ukoncil svflj bah.
Co jest unava?
Unava jest ndsledkem pfcmoXc-
ni sil telesii)!eh uebo duscvm'ch.
Napnome-li tc-tivu luku pfilia, o-
chabnc a pravd talc, podnikiioiho:li
ucobyccjud uamdhdni, ochabnoii
svaly a nervy a stavajf so nc
schopn.Vmi k prdci, ncdostano-li
so jim ualo2iteho odpoi5inku ncbo
uoveho osvezem'. Nusledkcm pre-,
pnutf sil jsou: Vysilonost, ochab-.
lost svalfi a svazfl, ztnita pmneti,
l)oru5cnost norvovsl. noziiZivnost,
ncspavost, ucchut' k praci, vtoo
beena nomoSnost. Stav lento stale
so horSf, ncsdhnc-li so ziiliy k pra
vemu leku; tim jest jcd'md 'l'rino
rovo leoivd hofkd vino. Ono ry
chic vzbuzujo novou 2ivotnf sffu,
odstrailujo nopotfebnd hitky z te
la a nuhraXujo jo novyini, zdvav.
mi, silnmi. Pan Louis Appro
krajan v. Owatomin, Minn., piao:
"Trpel jsem niisledky dujovnfho
namuhttni, zvlaStd pak pronaslc
dovitii jsom byl nespavostf a nc
chutf k jfdlu.. Jcusil jsem 'L'rino
rova ldcivdho hofkdho vinu a sico
so znamcnityni xispdchonu Kde
snadno ho imavi n nonaleza klid'
ndho, obi!erslvujfcho spanku, 111OI
by zktisiti tohoto disto pffrodiuho
vinu. V Idle uahradi Vain vsocky
Idky. K dostuni v lukarnach u n
vyrnbitelo .los. Triueni, 71)1) So.
Ashland Ave, Chicago, 111.
Lotni latky na 5nly, lawny,
dimity a podobnd lacino u Mul-latfl.