Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, May 15, 1902, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
j
!
f
B.H! ft v ft.
PfiSlo jaro do vsi,
kdc jsi, zimo,
ktlu jsi!
liylsiTsinju tnozi nAiiii
u ted' uz jo za lioraini,
liu, hu, liu,
jaro uz" jo tul
MAjovy dcStfcok
dej nAin ho PAnbfeok,
aby so vydafil
na poli chlobfcok.
Doj nam PAmbu dcslfeka
na iiasc polfeka,
aby so zdafila
koina i pSonidka.
Vyjdi, vyjdi, slunfdko,
na to naSc polfdko!
Svitiz, svitiz, slunfdko,
dam ti zlatd jablfeko.
Hfoj, slunfdko, lifoj,
liory, doly hfoj,
povyskoc si vySc,
na to naSf stfeSc
kolo uddlej! H. L.
Gunia zvykaci.
(lVnsWy fctiillctuii.)
Maly, cerveny balfcck, na ncm
jo nakresleno ccine srdco s bflyin
okrajeni, napfed a vzadti jo vy
lisknuto: "Ricy", sticcus, Che
wing Gum, Zvykacf guma. Gum
ma do zuwani atd. a vsochno to
s colym babylonom jazykti stojt
Xtyii haldfo. Jo to lacindjSf 1102
naudny s'ovnfk.
v
Zvykacf guma! Na nArozfch
kdesi stojf "dftlczito pro kazdd
h,o, od dftdtc az ku starci", ne
omylny prostfedek pro dAmy,
kterd hodlajf brzo vcplouti v pff
stav lyianzclsky; jedina pomficka
U mozndnui dosazonf bohatd 110
vesty, prostfedek proti holohla
vosti i pro ni" atd.
Kdyz jscm tohlo ve procetl,
utfel jsom si liAmahou spocond
cclo a rovnou bezel jsem do ld-
karny. "Mate zvykacf gutnu?"
vyrazil jsom zo scbe, ale to byla
ma jedina a poslcdnf slova. Dali
mne tarn, co jscm chtol a pak
zvykal jsom ihncd, takzc ani po
rouceti jscm so nemohl. Naposlc
dy jesto fcknou, ze jsem nc
2dvorak, dobfe, ze jsom aspoil
zaplatil.
Svot se mno zdal jinym, stal
jsem se tichym pozorovatolem,
majakctn vlastm'ho zivota; ja
zvykal a pohyboval v monoton
ntm rythmu rt', ale kolemjdou
cf nezvykali a jouoai se smali.
Nevim cemu. Konecnd vyhrkl na
nine jeden iicthodny pan v roz
jczendm cylindru a s jubilejm'm
peni'zem na prsou: Prosim, ja jini
nerozumfni.
u2;bdznil se!" tato slova letdla
za mnou, stvala mo a dolmala
pfed uctyhodna vrata niseho do-
mu. "Dobry poledne," vital mo
domovm'k. Jindy mu odpovi'dam:
"Na zdar, ob&uie!" ale dues
jsem mlcel. Kroutil za mnou lila-
vou a septal uzkostlivd svd dva
krat tak votsi polovici: "Jem-
nostpAna bolf zuby." "Co ti na
pacla, namitia pain Jjauy, on
ma plombovand zuby, jA jsem
dobre vidola, ze mil v listcch
nojaky hnedy vosk."
Lidd, to vam byla viind! Ten
den mdli jsmc prAvd vopfovou s
knedh'ky a ty jA fanaticky rAd
jfm. Ani nevim, zdali jscm se
zamiloval do mi cny k vflli boz
skym tvarfl-n jcji'ho tola, neb k
vflli vepfovd, jiz ona vzdy tak
znamenitd pekla.
"Tatf, dues mAmc knrliol!
zafval mi v ustrcty Vdna, nadojr
ny muj synAtor. Mary v bfld zA
stcrcq, I;uchafl;a v modrd a o
smlletA Hcdvika s pannou v 11A
rn7 vSc na md touzebnd ceka
lo, ale jA jscm nildol jako ryba,
"Pro pAna J Ana, co jest ti,
FrantiSku?" zaStkala Marie, mA
ena, "ty's si pfokousl nejspi'se
jazyk?" JA mlcel. "No, co jest ti,
dostal jsi z ii radii vyj)ovdd', na
rodila se nAm znova starA teta,
co po m' mAmo dddit, ancbo si
vyhrAl los? Mluv, j)rosfm to,
tnluv!" Ale jA jsem mlcel.
TlicatrAlne sAhl jsem do kapsy
a vyndal ostn babfSkA Ivj'kacf poprvd v meste onom, co Cecil se
gumy. "Svaty Jeno, snad so o- dostal do kfosla toho.
tn'ivil!" zubSdovala ul vAznS mo- j Pri udclavaiif diplotnii gradti
je iunn. S vynalozenfm poslcd- antuin clovclandske kolejo lekafu
r.fch sil ukAzal jscm j( uApis a ranhojicu due 2. t. in. licaston
"zvykaci guma" a vytAhl jsom ' byl take krajan Anton lJctijaniin
z kapsy pouconf: "Dftlozito pro Spurnoy, syn clovolandskdho sta
kazddho, pro vzornd matky, pc- rdho osadnfka pana Antonfna
cTivd tchyne ' atd. MA Sena v bfld Spurny'ho, bydlfcf na Croton ul.
zAstdrcc, kuchafka v modrd, o- Signuind Stein, dosky Israeli-
tnilolA Ilodvika s pannou v liArti-j
61, naslodnfk indlio trfinu se vzadu
vyenfvajfef ukAzkou spodndio prA
dla vSc za clivfli vykalo. Nc
mluvili uz, prolozc ncmobli.
liyly ctyry liodiny odpolodne.
VoprovA dAvno jiz vystydla, s
knedh'ky niolila so hrAt kopanA,
kaifiol byl podobny rosolu a pivo
vytreStdno smAlo so vc skloni
cfch lidskd hlouposti. Kolein 5.
hodiny vrazil, vedon neblahou
pfedtuchou k nam do bytu 11AS
soused assisteut St'ovfcok. Chu
dak myslcl, ze jsme se zadusili
uhelnytn plyncm. Koukal jako
vyjeveny na nAs, na jfdlo na sto
le, ale my mlcfcc kouloli jsme
jenom ocinia. Uz zo "zlosti na
vsochno, co mA jmdno clovdk,
potlal jsom jenui a jeho pain'
choti babicek a ukAzal jscm na
nApis "zvykaci gunia, dtilezito
pro kazdcho . . . " Dal so napA
lit a zvykal; zvykala i jeho chof
a co so udrobilo a spadld na zem,
sebral domovm'k se zonou a naS
jindy tak zivy dflm ztichl docola.
Bylo mrtvo v tech posvAtnych
stdnAch pravovArecndho chrAmu.
Mlcelo vSechno, jenom kanarok
na okno dAlc Stcbctal. Ubohy
tvor, nevi, co je zvykaci' gunia!
Tyden jjo ohom hrozndm ro
dinndm dramatu sedi'm a pisu
zApisky "Z mrtvdho domu". .Co
si podobndho prcdo mnou napsal
Dostojevsky, ale to je jedno,
toto jsou zApisky z pravovArcc-
m'ho domu a nikoli z vezenf.
Po zdarild operaci, po ktcrdz
jsme nezemfcli, otcvfela se nam
opdtnd stmelenA usta a vdfto mi
kdyz jsem rekl "Zaplat' pAnbfih,
2c mflz'eme zaso mluvit!", chtol
jsem svd prenAhlonf odvolat.
Mario, mA zena, spustila od-
pocaty votrnik svo bozsko vy
mluvnosti, zapocavsi lichotivym
proslovem: "Netvore, vzdy f jsem
se mohla udusit!" Sklopil jsom
hlavu, nebot' vun, zo jsom o-
hromny vinm'k, jczto pro 2cnu
nem' nic hroznejsi'ho", ncz kdyz
musi ion dva dny mlcct. Svedl
jsem vso na ldkArm'ka TobiA5c,
ktery ale zdvorile nine upozornil,
ze ona davka zvykaci gumy za
10 haldnt mA se brAti na tri-
krAt a zvolna a nikoli na jednou
jako jsem jA ucinil a svedl jeSte
svou hlouposti' i jind. Zcela prA-
vom fekla mi zena: "Te viddt,
proc jsi propadl pri maturitd!"
CttSi v Amcriee.
' Jos. J. Baumruck, jodon z
nejlepsich sazecu v Chicagu a po
di'lnfk "Lidovych Novin", zemfcl
vc stAH 29 roku.
v
Kudolf SvAb, 28 roku stary,
bydlfcf vo vych. 7 1. ul. vNewYor
ku, zamdstnany v tovArne na vy
rAbdnl plynovych a pctrolejovych
motoiii v Mott ulici, byl 7 t.m.
usmrccn pri vybuchu, ktcryse v
tovAnid tdto udAl. Z jakych pn
cin k vybuchu dolo, ncm dosud
je5td znAmo. Nost'astny krajan
byl clonoin I. Coskdho 'oslaf
skdho Klubu a cvicil se prAvd v
poslcdnf dobe k IctoSnfni vcslaf-
skym zAvodflni.
Nad nAhloii a
bolestnou ztrAlqu mladdho muzc
truchlf manzolka a dftko. ; opoincnuv uzfti Dra Pelra llobo-
ft V Groijjhton Medical College ko drive nez utratil vscclmy svd
v Omazo pri poslednich zkouS-' penfzo na doktory a ldky. Jak
kAch prvnf mfsto inezi v5emi stu- mnoho jest tdch, co se dopoustejf
dujfcfmi prvdhorodnfkudobyl kra-(ldze chyby! Pan August A. John
jan VAclav Smrhaz Milligan, Neb. 'son, Ashton., Neb, pravf: "Asi
Tamtdz proinovAni byli na ldkafe pfed rokom pocal jsem uzfvati
krajand J. A. Jolfnok z Dodge. va5o Hoboko. Sedin lAhvf yldci
Neb., a J. J. War la z Wilbcr. lo nine z hrozndho neduhu led
DAle co zubnf Idkaf absolvoval v vin, wl jsem zakousel. Jiyl jscm
Omazckrajan Julius C. Soukup. siepj'.in ku RV)-,,n vlastnfm zAjmOm
McstskA rada v Limvood, jako innozf lidd a nozkusil Hobo
Ncb., zvolila v minuld schQzi za ko, aiS kdy ldkafi mcli moje pe-
tnuyora p. TomAe Dubti. Jc to
ta, jodon z ncjstaisfch osadnfku
clevclandskych, zcnnel 2. kvdtna
na svdm sfdlo v Rocky Rivoru sc
Jlostfvdkem. Sigmund Stoin naro
zen byl v Prazc r. 1822 a pfi
stohoval so do Si)ojenych StAtO
r. 1 S48. Usadil so tehdy v
Clevelandd, kdc od to doby stale
se zdrzoval. V obcanskd vAlcc
bojoval Stoin v dcvAtcm Ohio
skdm pluku.
Duo y. kvdtna dopolodno
otrAvil se k)'selinou karbolovou
v dome c. 7S0 zAp. iS. ul. kra
jan Frantisek Kolaf. 13yl 50 let
stAr a zainestnAn jako nocnf hlf
dac. V clcvelandskdm chudobinci
zcmrcla pain' Marie PckArkovA
seslostf vekem, dosAlinuvsi staff
102 let. Do Amcriky pristdlio
vala se z Coch pfed 2 5 roky.
Minulou sobotu vyncsl soudce
Ball na trostm'm soudd v Chica
gu rozsudok v pffpadd Pa via Chla
pecky, jonz za to, ze v nedoli due
1 8. srpna niinuleho roku zastfolill
dva mladiky, Henry S. Ziegel
maira a Villiama Harmse a Ka
rla Bornhauscra bolestnd postfe
lil, odsou:cii byl na dozivotf do
stAtnfho vezenf v Jolietu. Chla
pec!;a jjiijel do Ameriky pfed 4
roky z Torokuly v nitranskd sto
lici v UhrAch a zaffdil si pfed ro
keni hostinskou zivnost v cfs. 55
zap. 21. ul. V mfstcch tech shro
mazd'uje se chAska pobudu nej
horSfho zrna a Chlapecka mel s
nimi stale ndjakd potfze. Due 17.
srpna 111. r. byl Chlapecka, kdyz
stahoval plachtu pfed svym ho
stinccin, spustlfky )fepaden, sbit
a okno u hostir.ee kamenem roz
bito. Na to 18. srpna pfisli k ne
11111 opet mladfci z tohoto 'gangu'
a pocali hrati kulocnfk. HrAli do
sti dlouho, ale zAdny z nich nc
porucil si po coly cas nojaky 11A
poj. Hostinsky proto domluvil
mladfkiim, aby pfestali hrAt a
zbyteend netloukli koule, kdyz
mu z toho ncvzejdo zAdny uzitek.
Na to posadili se mladfci na ku
locnfk a shasli svdtla. Po male
chvfli se zadnfmi dvefmi vzdAlili.
Chlapecka sel so ptdfvat, uevzali
li mu opet ndjakou kulcfinfkovou
kouli, jak dasto sc stavalo a sh!e-
dal, ze sukno na kulecnfku jest
roztrzeno a od dvou soudkfl s ko
falkou ze odstraneny jsou pfpy a
kofalka z nich proudy tece. V
ncjvctSfm rozcilenf spcchal za nA-
levnu, uchopil nabity revolver a
vysel ven. V jistd vzdAlenosti
spatnl mladfky, kteif pred chvflf
odesli z jeho mfstnosti. a pocal
po nich stfflcti, byv rozcilen v
nejvysSf mffe. Jaky vysledek ta
to stfelba mela, naznacono vyse.
PrAvnfk Ed. Novak, jenz Chla
pecku zasttipoval, vynasnazil se
vscmoznd, aby klicnta svdho od
smrti zachrAnil, coz se mu take
podafilo a doufA, ze podaff se mu
tdz dostati Chlapecku po ndkoli
ka lotech z vdzenf. Pavel Chla
pecka vyslcchl rozsudok klidnd.
yiepy ksi svym vlastnim
ZHjmtiin.
Pisatel jedon dosvddcent dr.
Pclru Fahrney-ovi z Chicaa, 111.
upf fiiind se pf iznAvA, 2o byl sle-
pym ku svym vlaslnfm zAjiniim,
nfze a jA vfru v no ztratil. Jscm
nynf zdravym miizem. Vao Ho
boko vylddf choroby, kilyz ldkafi
a jind ldky roiliodne sklamou.
Mojo nula lidcin jest, zkusit llo
boko dffvc, noz utratf vsochny
svd penfzo na Idkafo."
Pan .Johnson nepsal hofojf do
pis v 11 Aval u nadsenf. Jc to vA2
ny, pfodlozcny vyrok nokoho,
kilo vf, proloze se naufrl ze zku
scnosti. Tisfco jinych dosvddcili
podobnyin tonom. Plnd podrob
nosti o Dra. Potra Hoboko lzc
obdreti obiAcenfin sc na majitc
lo Dra. Potra Fahrncy-ho.
Kupujtc
kSfry, scdlii, cliomouty,
polstai'c. bice ohltivky
olej 1111 ksi'ry
a vse co vdbec potfobujete u
Vbccko zbozf novi! a v nejhojnuj
&finjvybcrii. l'oatroju na kond hotovf
se na zalcAiku se zarii
lc ui a spravky vykonvajf
se (h'lkladne.
Obuhotl v Castrovo lauiovd na 3. ulici
VILIU:n, SKH. I!3
Lorcn Broliar, Hililcl.
Mam 11a prodej farmy
jeilnu 2 tO :ik-A 8 mil vjehodnd od
Crcle ti dridiou 2i akrfl 7 mil gov
rozapiKliK! na West Blue. Dale
1 r, j'vtii 1 1 n proilej Jfiiii na blnvul ulici
v Cii ii! za vyl.nilnycli jioilir.tnok.
Hli.i( xpiavy xtii
Diiln kniMJOii firmu 100 akrft y-
cho.luS od Crete, lakt2 za o(mt
nok vyiiodnye').
W S. Chmcllr, CrcLr, Neb.
W. S. CIIMELIR
vcrejny nottr, pojut'u(cI a po.cm
kov' jeilnnli'l.
CHUTE - NEB.
Ilia na proilcj uiajelky majrtky
rucste, jakoz i iuknd farmy r
pojigfuje n spolehlivfuh epole
duosU na ncjniJAt prucnnta
AHK of
J. W. SKESTAK, kasir.
Zdkladui kapitnl $40,000.
I'MjiiuAmc vklady pohyblivii a
stalyt'li. ObstarAvAnie zasilky
jako. i dd ostatnfcli dflu sveLii.
m
cm
ccnmS papfry zhodnocujf.
Obrat'ie se na nas s dfiverou a
F. J. Spfik.
Frank Ryohtifik.
WII.RIi
11 1 UUIJLK)
WILBER, NEB.
Vyrabi' nejlepSf a nejcistsf prav cesky a vseobecnfi
oblibeny" nzn lczak!
Pivovar opatren jest vsemi moderm'mi stroji a po
uzi'vano jest pouze nejcistsfho matcridlu.
Pivo naso aepuje so v hostinefch: Pasek i Andkklk, Tvrz & Po
SI'tSlL a &IIAKY & FlCTUM.
....PODPOHU.lTU PllflMYSL DOMACI!....
t. J'".-. 1-3.1
I t52-Til"-
'"t1
Uukonalu elektrleko a hucusku zaii.cin k leenn vodou. X paprsky. Peknt'
pokojfky pro 110111(10111'. I'eciivA obsluha. CeskA kucliyne. Toplatek vol mi
inlniy. Dnlazy z venkova ocliotne zodpovidany.
is Dr. Kari-l H. BrhuiiR, cesky lekar, fiditel
Adiesnjlo: "Omalia Saiiilariuiu, 03S North U7Mi Ave., Omalia, Nob."
plistk: bartos
cesky prAvufk
an
11
I'fcBl llil svou odvokutnt kancolar do budovy dolejSf bonky, F r3
k le drlvti lyl kancclar soinleo Ila-iting-'e, a kdokrajuifun D0
ilEDNATEL
imzomliovy,
pojisl'iijici'
a iiropljivin'.
iiiiiiiiiumiiiiiiiiiuii
Obehodtijte
v elevatoru Hop-i
liinsovuvKWilber
'Mo jest olicliotlvodoiief 111 ziiuiny
krajiin Josef .Ilskru, ktcry vAin
(1A viily porllvou vAhu a utlulA
s vAinl ubeliod vzdy tispokejh j
W. II. HOPKINS
INovy zivoti
vicvnttio do tcict Tim, 20
vyclsthuo n ozhlmo Urov
a tlm ccslHttio ccloti ootiatnvu.
... - -V. . . V
0
V
o
t
c
O
Seyeruy
Krvefistitel
o
tira, zo licltiliujo primo na 2
lircv. roziatio V.iio nofict ccr-
vciich tc'fsetc, ifwi Ticitti
lcrcv bohr.tot n taocuou n do-
ituvss citoBtl tclti iiuyuil. Slcib6
& a blcd6 ilivtiy uulczou v ubm
iLkEk
si
JOSEF 1U11T0S, vj'p. kasi'r.
S5
I1
platfino dtibru liroky z vkladu
pcniu do vsechniestanierickych g
renfzo vscch ff5i so menf a fei
Initio vain poctivu poslouzcno.
m
W. Beck
I Ccim $1.00.
V.
BREWERT COMPANY.
Omalia Sanitarium.
leccbiii ustav a ncmociiico.
Jedina eeska ncinocnico v Americe.
Doltonalo zaifeny a vsfm potfobnyiu
kde
' '
ku- ledvin, jato.r, oH, usf a lcrku, zenskij
neinoco. znotvnrenlnv. 7.inrz:i(v!oiiliiv:ii
ti-jiirpKarn
Vzpomcnetc si nukcly
na ztni'iidlio nobo prfbuziidho vo stare
vlisti, ktery vam nvb doby vypomoh
dobrou radon, skuikoni nubo ponezy a
nnlezi ho nynl v trndnyoh poinfreoh,
kdy vam flu tlolno vodo? Joslli atio, ne
zapomentu, 2e zasilky peu5z do C'eel
Npoldilivo a lovno vain obtau'i a ("pro
otredktija JAN F. Sl'iUK
noidr it pozom'covi Jelnuttl,
WILD Kit. NH11.
VACLAV
i'"" "" in
UL.U'U
Dr. JOSEF OEHNY -bss
praktteky Idkaf. a ranhojld
Ordluujo v lekarne Uitovu a inA
svou ordliiaenf kanceh'u- nad obchodein p. Cervcueho.
IC sluzbAm dncm i nocf. Telefon K 9
0-C3C
Hit
Nejlepsi darek
pratelftm vaSfm do Cccb, jest va5c nobo vafiich dltok
Ton jim zpftsobtte radost a poteienl a mAto i milou pamtitkii
pro sebo. Krasnd a8kvotnd 'podobizny maid zvtlfcud hotovf
W. M. HARE
novy fotograf vo Wilber, Nob.
HSIHIIHI11H!
Zaducha vyhojena ZDARMA.
Astlunalciic pi iiiasi okiiiiizitoui'ilcvu a jistd vylti
cciu vc vsccli pi'ipadccli.
2 ZDARMA NA POZADlNI POSTOU.
Neni pies- Asthnialenc. PHnaSf po
mod v nejhorsfch pHpudceh. II ji
pakll jine nevyhojilo.
Kev. C. L Wolls z Villa lildfie, 111.,
pravf: Laliev Asthiualenc na zkouSku
fadne jsem obdrzel. iSrenn"iit vjsloviti
dllcy vain. Trpul jsem zaduchou a
krdnf diorob u po deset roku. Kcvu
fil jscm feu v uzdravenf. Cetl jscm
Vail oznainku, ncvt'I-il jsem lined pie
ce, vSak ku zliousce jHt m sc odlioalal.
K memu pfekvapenf a radodLi luk pu-
aol.il znaincniU. Toslcte mi dalsf
kou laliev.
Gl ci'ine zaslati , kiuddmu davku
zkouSku Asthmali'iio jako paim Wells'
ovi. 1'oslcmc ji postou, uplne zdarma
a vyplaeenou kazdeinu, jenz lek pn5A
(1A. Nechat' pHpad fakykoliv, Asilima
lene vylf'Cf. Cfm hoisi pHpad, tin.
radsi po3loiuime. Keotalcjte, piste
lined na:
Dr. TAFT BROS., MEDICINE (JO
JJifjjvyrclft 7!) East 130th St., N. Y
Severfiv
m
tiro Ti nee..
Ji H y
jibty liii proti
o kaslu, n.'istuzem, chrap;?ro-
X sti, zanetu iruchisek a plic,
. . . I , Lt WWIUgtlU 1 . " " I 1 I
W lcrku a vscui cliorobdm plic. vscchny zandty. (g)
Ccita 2S a 110 ccsitu. S Coaa SO coaiA.
S SeveMv . S
iirveoistitei
(0 vyiecf vsechny iax-vnf a Kmivi nciiioco, Icrtice, vfedy,
H uadory, xlm, slsisy 1:ok, zvotsene zhizy
a Ysecfmy syfiiisiicKe iiemoce. q
a. le? .
Balsatn
J. WiUlHU
upravnje saZivani, povzlm- jifivadf tyto oir.v U pra-
zujo chut k .Mitt, pfeniaha vidolnd j)nu i, lodi p.'-elu-vciii,
zAci)u,boloPtihlavy a vsoch- j krvavd moconf, pi.';u3v,rezav
mi flfib 1'. lloclisozvliuitd f ku, - an-t: 1-ih in. ?Lnitcnkit
pro lidi Can . 1 si tlx. a kat'itflunceln ic.
Cem 7o ccntii. I Co!in 75c o f 1.2S.
HRDLICKA
Nojvdtsf a nujspolchlivdjSf obchod
toho druhu v okrosu Saline.
STUDNli TU1JULARNI
hotovf se rychle se zArukou a
osvdddcnd vetrnfky
-PV 151 TI M CD T "o 11
stavf spolehlive.
zavAdenf incstskd vody a phiiu
bafskych pracf do domfl, koupc
lon atd. ddjo se s nojvdtsf bedli-
vostf za con)' nn'riid.
Pffstrojo vodotryskovd na tiavnf
ky main na skladd za levnd cony.
Poslouzfin kakldmii ochotnd .a
rucfin za uspokojenf.
Am
vol -
na
Severfiv
Olej sv.0 I
(
; vzdy ulevi 1-ok-sLi, revnui-
.i tisr.uus, r.onralii, otoky,
beveruv
4
Silitel 1
H ' . j
mmm
V