Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, April 25, 1901, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    oeroYe a &jigjli&Etiie.
Roman 7. predpot-lednf valky Transvnalske y Ji2nf Africe od Hider Haggarda
RIDER A6ENTS WANTED
mm
WW
nh
one m each town to rid - mid exhibit ri sample loot model
i .rjci.; i.i onr i.i..i'.iaMirc. YUU CAN MAKE SIO TO
5i)U ft lYl-.t ui'S' ici. iu vnti; u wheel to title for yourself.
RY M
(DokniiconM
Bylo by HJ t" tak't,sti!c -V uti i-ni',
kdyby vhdi-o ntl).l ('ii.' ifi',il
ukol zpi i'hlfcil ntiilc n iii.wilnl v
um: "Nochtu jej v pokoji! Zft'a
ilovviloniu jej k velittli Krankti Mill
Icrovi n tun budo ji2 vodGti, jak h
ii fm naloXiti."
To Boory nT-j :ikou chvfli udrhdo
v tnezfch, vsak Johnflv obraiieo brzy
tu vzdtilil a ostatnl byli Malo veso
lejsf. Brali puf ky n mlrili na Johna
a sazeli so, kdo by jej nojlepo trdil.
John, kdyz seznal, 2e skutcono
tnu li rozt ncbczpeof, fiosti mil svoji
Jidli ke stunf, vytahLrovolvor, ktc
rj ftMstnou nal.odou aohrunil a sta
le jesto nosil.
"Jestli so nekdo ko nmu odvaXf,
pak jej zastFoKm," pravil pn angli
okti docula zretelno a vsickni dobfe
roznmtli.
Bylo patmn, 2o toboto vcccra za
ohranil Jobn iivot jonom svjm ro
volvcrcm a vyslovenfni pcviio vole,
2e bo pouXije.
Situ.icc by la stale lior?f, tak zUi,
2o se ji2 dvakrtt obratil ke stare pa
nf . ta vsak h klidnym usmcvem im
tnon6 svojf tvafi pokojuo sedola
zidli a do sporu ho tiechtola mfohali.
Myslola si, 2o nodostano so jf ka?
deho dno prllezitosti, vidCti, jak je
Anglican stvun jako motived.
Pravfi kdy2 ai John umfnil,2e 1 ti
de strfleli ua vfecky slrany n pfi
torn so Btia2iti, aby miikl, prichazel
k ii c in u Karolus, jenz dosnd efli)
rami konvf v oblioeji a not nc j 2 byl
opily, a edited ndefiti jej pazbou pti
sky. Jobn obratne so uhnul a K -roliiH
rozbil 2idli.
V male cbvlli byla by dojista u
Slechtilii duse Karolova 7.1ctla do
onobo tveta, kdyby starti pant in'
byla 7pozorovala, zoxecdaleko vy
booila z pouheho 2ertu a nebyla so s
podivubodnou ryeblo'stf vihla mezi
oba soupere.
"A nynl ji2 dosti!" zvolal.i, bijfe
tuonfma pestma v prpvo i v levo;
'hled'te, at' so odtnd doHtanete; no
niohu tento bluk dele trpcti. Vcn,
dovitTte kon6 do stajf, nice budqu
ratio pryc, svCrftc-li je Kafrum."
MuzM vahali, vzdorovalineubtcli
iiposleclinouti, stara pant jeduoduae
jc vsak vybnala.
'Tak, cervenokabatntkn," pravi
la, kdy2 byli vsickni pryc, 'vy sc
mi Ubtte, ponevadz jsto mu2em sta
tccnyra a prod nimi jsto se nebal.
Nemobu trpfiti vo evCtnici zudn(5
Bvinstvo. Kdyby ne navnV.ili, jisto
by vis zabili. l'roto budo nejlepo,
kdy2 e priiiintte, abjHto bc dostal
dale, pokud ju k tonin Cbs."
"Jsem vain, pant, skutecnu zavi
zan vclikyini dlky," pravil Jobn v
udivenf, 2c ma zuna tato srdec.
"Acb," odpovdlala fiiho, "prece
bylo by Skoda zmariti poaledndio
Cervenokabatnlka anglicko armady;
spISo jest radno zacbovati vas jako
zacnost. Zde vypijto douSuk ko
ralky; noc jcat vlbka, a jcslli dosta
neto bo ft'astnc z Trajnsvaaln, vzpo
niento si vfeckrate, 2o mate za sv&j
2lvot co deko.rati teto Coetzee. Ne
byla bych vas vSak zachrunila, kdy
bystc nebyl tak Btatecnym; rada vi
d(m, kdy2 muz je miizem a zadnoti
opicf, jako ten bf.lny Karolua. Nn2,
blid'te, at' jsto iz dale!"
Jobn rycblc vyptl jiftl sklenky ko
ralky a v naslednjlclm okamzikn ji2
byl venku. Zmiz?l v temnn noci.
Byla neproniknutelna tma, nebot'
dest'ova mraona zabalila mOfcfo, Jobn
brzy nablSdl, 2o ka2dy. pokus kouo
nalezti byl by niarny a 2o by mn
velmi snadno mobl prinusti nov6
zajctf.
Ilozbodl so jfti do Mooifonteinu
co mo2na rycblc ePky. V prvnf ho
dine darilo no mn dobre, brzy vsak
wbledal, ze ztralil j)ravou ccstn. Asi
ctvrt bodiny Bia2il bo opfitne na ni
prijlti, ale bez vyslcdku. V torn ppa
tfil pfed Bebon jakotiHi ciernou ltmo
tu, klera do vfSe so pozvedab.
limed zrodila so v nem domnenka,
2e to vrcb mooifontoinsk. A ten to
Nknteoim byl.
Kdyby hj byl bral Binerem v levo,
byl by pFiSel pravo k domn, vlaatno
k mlstu, kdo dftm Btal; anu ly ri
byl vedom, kdo ko vlntnfc naldza,
dal se na pravo. NcvCdomky dospel
do lvf filnje, vo ktcro kdysi mid za
jfmavou rozinluvn s Jcs.
Kdy2 ve sluji Splbal naborn, lire
Htal deSt' a inostu pocal svltiti. Hyla
asi p&lnoc. Prvnf paprsky meBtco
ozaFily jeden z podivtiboduyeb ka
meunfeb Hloupft a Jobn poznal toto
.nilnto.
Jak.neda ho j nak aui mysliti, by
Jjlm po costS skoro tjdonnt uplnfi
uoaveu a vyaUon. Snad by byl ani
ncmcdil nr.i.tti niu'ob pitnAoto mil,
nit (" ri.ri zi " n. k lvbyn ii tea
I' 1 1. i in b l.i lu kiiiulky. So
tial, 2e iiuinu2o nynt nio jincbo ct
niti, nc2li hq iilo2iti a bud' teraMti
ncbo apunkem Ba posilnili.
V tuto chvfli vzporncnul si n ma
Ion diitinn, zo kterd Jobs pozorovalt
boufi. Hl-bsio kr&tco po jejiub ta
Hiioubont mn ji ukutah a podotkli,
2u to ziimilovand mfato Jcrb.
JoHtli budo moot dojfti k dutinf,
budo nittt alcspon pFNlfest a kus
ptiily Btiebo, kdi2 by so mobl ulo2it.
Nemobla bfli vzdalenojSf, neili asi
tri Bta krokfi. Zmu2ilo bral so cestou
a dral ne iravou a kamenfm, a2 do
ppul k onomu tloupu, ktcr bjesk
pred ouima Jess rozdrtil.
Jiz jen tricot krokfi a byl vdutinc.
Slly jebo byly a2 do krajnosti vy. ;
uerpuny. Vrbl so na skalu a v temi
skoro okatnziku u until pevni.
XXXV.
K o ii o c .
Kdj 2 ust&l dust' a meafo pocal bvI
'iti, prcbila Josh jako diva zvcF ro
i'Iuoii i vrcliy. Necttila ani nnavy
ni vyBlIenosli. M6la tn jedinou my
Icnkn, aby ntekla a to hodne dale
ko, aby tu'kdo Be skryla, kde nikdo
iifmobl by ji spalriti.
Nnjednou ocinula bo na vrcbola
kopco n ad flnjt lvf. Saroa ee divila
rycblosti, h jakou se Bern dostala.
Jakmiln ponukud so rozhledla, po
cal a KfHtupovati dolo.
Ziihl.1 de jedno mfsto, kde bade
moci i.lcliuoiui, kde bude moci tak
dloubo zfistati, a2 zemFe. Sem nikdo
nepricliazel a nikdo ji tu nenaletne.
Skakaln jako diva se ekaly na skalu
a jej C zjev byl vlrnjm obrazera li
tanskldio zarinutku v propasti.
Uvakrate klenla do vody,nevSfmla
si tobo ale, ano zdalo se, 2e tobo ani
nccftf.
Knnounu byla dole. Hned
zase
lezla nalioru podobajfo se cernd po
byblive skvrnu na uboof mCafcem
oztifenem.
Nynt Ftanuia pred otvorcra znam6
dutiny. Poslcdnf ffly ji pravo opou
stlly. Jen h If 21 vchazela do vnitF,
jjouc zdrccna, vysflena, na pokraji
smrti.
"Bozo odpust' mi! Bo2e, odpni-t'
mi!" vzdychala, kdy2 padala na pfl
du skalnf. "Bcsbie, prohreiila jsem
bo proli tobe, vsak smazala a vybla-
lila jscm svoji vinu. Pro tebe, Bes
sie milovana, jaem se toho dopusti-
la, jen pro tebe a nikoli pro flebe.
ladeji bych byla zemrela, neili a-
ycb dllo takovt ve avOj prospecb
poduikla. Nynf provdaS so za Tobna
nikdy, mkdy se nedovfs, co jsem
pro tebc ucinila. Zemru, vfm to, 2e
zemru. iich, kez lenom lewte jednou
moli u epalfiti jeho tvar, ne2 se pFed
mnou celj svet nzavre."
Pom alu pronikalo svetlo meafSnf
temuotu a ozafovalo nkaly. Konecue
vnikly jeho japrsky tak6 do male
dutiny a dopadly na tvar spfclho
Johria lczel malo jen krokft od
nf vzdalen. Modlitba jejf byla vy-
lySena, milacek spocfval vedle nf.
Ani Bvjm ocfm neobtSjfe vfFiti,
vzprfmila se a pozorovala jej. Bylo
to poul6 zjevenf? Ci je mrtev?
Slaboat, nesmfrna prepadla ji ela-
lrst. Klesla opetno k zemi a po
rakou a nobou vlekla se k nemu a
iiaHlouubala, zdali jeSt6 dcba. Ado,
lycbal hUiiu a volne, jako mu2, kte-
y ponoren jc vo blubok spanek.
Zil ledy! Mi jej buditi? Proo?
Snad aby mu sdelila, 2e je vraJedni-
cf a pred jelio ocima pak zeicFela?
Cftila, 2o je slla tela jejlbo vyoer-
iiuna uplne, vl'dlla, 2e naatava doba
rozkladu.
Nikoli, neprobudf jej, ne a lisle
krate r.e!
Prftvodnf list, na jebo2 druh6
xtrano mu psala, vyfiala ze zaiiadrt
skrvala jej v rukou, jicb2 prsty
joofnaly pozbj'vati citu. Tento pa-
ilr mel za ni mluviti.
Pak nachylila bo nad uh a no
Bpoustela zrakit z jebo obliCeje. Ny
nf podobala bo skutecne vtulene, ne
koneuul', zoufal6 ul2no8ti a lasce,
ktera bvla blubsf ne21i brob. A co
takto sedlda a jc-j pozorovala, stydly
a trimly jejf noby. Ztrutila cit, tilo
kit odnmrolo n2 do srdce. A tak
bylo pro ni nejlope!
Paprsky mesfco tvolna vytratily
so ze skalnf dutiny. Zraky Jem vy
liasfna'.y, oblicej Jobnuv zdal se jf
Htule temnljSf a temnt-jfif. Poslednl
zublcsk stly osvcTil jefiti umlrajfcl
telo. Naklonila so k nCinu a poll
bila jeduou, dvakruto, potFetf.
A nynl doatavil Be konco. PFed
jojtma ouima mibl so blesk obuivy a
do u6I zalobal sum vln moFI vieob.
Pomwlu, paiinln I. iv 1 i a
un pr-.i mtlaekn
Tak idtnfoU a duie jcjl vzni'iiela
do lepilho, volnejillio fivota, n
nebo noFila lak mnozt myslf, do
Ift do hlubin viSniho sp4nku.
Ubob4 Jeia velikyma '.emnyma
ooima a blubokym, citupluym srd
cera! To byl koueo jejt lasky, to
bylo jejf lole avatebnf.
Bkonala a tajemHvf lebeobltovi
tif a svdbo zlooinu vzala s sebou.
Noctif vCtry, jel ee strbly a moi
skalamt upely a naFfknty, zpfvaly jf
ptsne pobFebnf.
Zde laska jf vzeila, xde odumFtla
l&sce a avetu vSerau.
NechC odpoSine v pokoji!
Jitr se pFibltiilo a Jobn stale je
Ate odpoofval ve hlubok6in spanku
Hlava ieny, kterou imrt do bleda
zbarvila, spoofvala na jeho prsou.
bluneonf paprsky vznesly se nad
obxorera a lbostejne pobravaly v bl
lyck tvaffch a temn6m bobatim vla
su 2eny, jakoi i pa Hadraob mu2e,
na nichi ona odpoclvala.
Starf pavian aadfval te do dutiny
skalnf. Pobled na nemane hosty
jeho bytu jej nepFekvapil, ate roz
Elotil. Prcbl.
Ano, avet ie probudil jako oby
cejue xe ana nocofbo a malo staral
e o to, 2e zemFela Jess- - na takoV6
udalotti j pFllii uvyklym.
KoneonS probudil se i John. Ziby
spoxoroval bFemeno na svych prsou.
Rozhlflel te nejprve videl ne
jasne pak alo xTetelneji poofnal
roaeanavati.
Jsou veci, do jichi hlubin vnikati
nenf radno. E nim patrf take bol
muie lilnobo.
Bylo pro Johna itSstfm, Se v prv
nf bodine tamoty aopustenosti, zon
falstvf nemajfclh metf, nepozbyl
rozumu. PFeiil ranu nejbolestnl'jsf,
jako tak mnohe je clovekn v 2ivote
pFe6kti. Zftstal te!ene xdrav, ale
atopy tfcbto adalostt vinuly se jeho
celym 2ivotem,
Po dvoo bodinAcb kracela hube-
na, potacejfcf se poatava, je2 a patr-
ym namihinfm nerla oosi pod pa-
2fm, po strani kopce k Mooifonteinu
naklonSnf.
VeSkera osada byla nevylfoitelne
roxrusena. z.ae a onae ataiy sicupiny
Boerft a velmi iivS meat sebou toko-
valy. Jakmile f patFili arafnl-nou po
stavu, ibned brali se k nf, aby se
vyj-tali, kdo to jeat a co ntae. Kdy 2
ke svym otiikam obdrfeli odpovCcT,
bexe slova xpet untoupili anecbali ji
volnS dale te brati.
Poetava cbvlli atanula. Kdy2 sps-
tFila po2arero xoiien dfim, obratila
se ke kfilnS a opatrn6 poloiila bFe
meno na tntai FeatSka, na kter den
pFed tfm lasedal Frank Mueller jako
pFedseda vojenik.ho soudu.
Zbedovanou noaiavoo nebyl ni
kdo jiny ueili John,
Skupiny Boerft ptal se: "Kde je
atary raui?"
Jeden a aioh nkaaal ma na dvere
male komory poatraaaf.
"OtevFete!" pravil velitelsky a
nikdo neopovaiil ae mn vtdorovati,
Otevreli.
"Jobue ! Jobne !" zvolal Silas
Kroft a povBtal, nemoha z u2asu se
aui vzpanatovati a dale proraluviti.
Po chvlli volal kmet; 'Bohu bud1-
teJ dlky! Z mrtvf jsi vstal a k nam
se navraoffi." Cbveje se radostf,
cbtll ma kmet padnouti kolem
krku.
TiSe!" napomfual John, "pri-
nesl item a sebou smrt."
A ukatal mu Jess.
Bebem dne odeili Boerove a za-
nechali naio pFatele o saraote.
Kdyl Frank Mueller byl mrtev,
nikdo nemSl chutt proveati ortol
smrti na staFickim sousedu. Mimo
to roxsudek nebyl podepsun pFedsc
dou fouda.
Spokojili Be jakyms takyms ohle-
danfm mrtvoly sveho vfidce a po-
cbovali ji na malom ohraSenem bFln-
tftvku, v jehol roxlch vypfnalyv se
Ctyri stromy. Neili by se namabali
kopanfm brobu uovebo, pohFbili jej
radeji do brobu pro Silasa Krofta
uFipravenelio.
tvdo tranka fliuellera zavrazuu,
to bvlo a po dnea lest pro ne ta-
lemBtvfm.
MOz krvavy byl naiexen a janoiio
roajetek llottentota Jaut6 domo
rodci poxnin. Bylo vid&ti take, jak
od mfsta oinu prchal Hottentot.
Kub cesty jej pronaaledovali, pak
jira ale xraiiel. On vioobecne pova
JovAu sa vraba Muellerova.
u pi (lis urn iii.uliiili, ali se jf ilo-
putrali. Frank Miifllei jak-byl obti-
vu.ii, tak nu'ilo byl obi I bet. A ko-
ne5uo n h ilnu sun l' nun f v teclito
krajim'iuli zjevem uikterak ..luntn.
Nadlcdiijfolho j Urn zakopali take
Sila9 Kroft, Busiie a John Niel je
jich drabou mrtvou na tomte brbi
tov5. Tarn, 2ailnfeb dosot kroku on
mu2e, nad ufm2 krutf, alo spravi
dliv vykonala Boml, odpoufvu Jess.
Vsak jejf prlbuznf tobo ani ncvodeli
ani uctuSili. V2dyt' zflstalo jim tu-
zuamo, zdali cue noci vftbcu na blfz
ku Mooifonteinu bo nulezala.
To vedcl jedin Jantj6 a ton pred
Boery, kterf jej pronaslodovali, da
leko utekl"ida vnilrnf Afriky.
"Jobne," prnvil slary mu2, kdy
poslcdcf liazcli broudy na telo Jess,
'tato ueuf zomo jiro Anglicany, na
yrat'uie so do Anglie!"
Jobn pFisvedoil pouzc lilavou, no
bot' pod M2f dojmn mluviti nemohl.
St'astnoti nabodou nrtrpeli uuilo.
slalkem proslredku, aukoli v wpl.
nou privedeni byli zabubu.
Ouccb tisfo liber, ktcit'2 John
Kroftovi vyplatil, nlozcno bylo do
snd s dalsfmi jesto dvema sty pnile
sati liber v banco nevcastelsk6 v
Natalu. "
Po kratke dobe nssloupili skule
cn5 cestu do Anglic.
Co zbva jepie povudeti? Jose,
ktera pro kazdolio, kdo to, co zdc
napsano, cetl a r;uo tak, jak itein
byti ml-lo, byla duSf culku jee-
inrtva adfjiny iivota jejf ho u konco.
Jen malo ieste slov.
Nekolik mesfuQ po svom nuvrati.
do Anglic obdr2el John, a to ne In.
uesnaz(,mf8to jako ppravce velikelx
statku v Rutlaudshiru. Povinnosti
tobcto povolanf podues pluf sobu k
cti a svemu zamestnavateli, pokud to
za dnesnfeh caaft jde, ko proHpecliu.
Brzy Btal se tez tni'ovanyin man.
2elem stale krasnc a rozinile B ssi
Kroftovy. V colku tno2uo nazjvai
jej ruu2em ft'astnytn.
Cas od caau ale prcmaba jej zi'i
rmutfck, jonz jevf bo v patrnl' tezko
myslnosti, ebo2 .rfoiny vsak man
ielka jebo ncznV. Piisobf 10 nekit
tel na ni, kdy2 vidf, 2c John si nen
temer podoben.
Jobn nenf muzem, ktcry mti iu'i
klonnost k filosofiekym roz'ilailfio
prece vfiak oasto, dosti casto, kd
po vykonanem dllo dennfm cliO'
svojf zahradou a krajinu, ktera t
pFed nfra rozkludii, prchlf zf , sum '(
be se ta2e, zdali jesle jednou pri jl
hodina, kdy bu-le moci pnpatriti d
onecb blubokyeli, vasnivych ocf a
uslysf onen bladk, nezapomenuti 1
n Mm.
Svojf ztraceno milenco cftf s
Jobn casto tak blfzko, jako by ve
die nCho iila. V nektero dobe jest
mn tak, jako by nrcitc vcdl-1, 2o u
brauy, vedoucf do onobo oveta, dc
nebo2 my nbozf smrtelufci, jak pev
n vCFil, pFijdeme, nalczne cokajtc'
nail Jose.
, . majiteloviS . ,
HOSTfflCEBH
WILBEIt, NEB.
Mamo na sklado vjteoni libo
viny a vfna, znamcititd jemnu
doutnfky, vj'born leAk Btiile
na oepu cerstv a ka2dy den do
polednc znamenita boveif irska
neb'ouberBka polovka, jako2 i
jinfi studeud zukuaky po celj'
don.
NavStfvto mis
TVRZ & POSPlSlL.
I A -4.. A. A A . A A --v. .-I .-h
Dr. Kami
oi.
V ;
lirnktlek zulmt liSkiif
WlLHKlt NI'-11
Jill clletfuntnu zn'7-eiiy
dentlstsky parlor. On jo
zakcm novd fikoly dcntWt
ske a rucf ii vSocliuu prAc'
Trhanl (16jo no bez bolestl'
Kazdy cbrup mustsu hodit
jlnak so plat nezadi't.
Plnenl zubft venujo so
ta nejv5t5f pozornost.
Dr. St'astiiy.
TVRZ k P0SPIS1L
nntinV
mm
hostineg mm
4
XT lias
uiilezheto v z d y vteeiiy
zdravy Omitlia I Jru ASs'n
hV.iUc, vytecmi Cnllfornska
vfna, plvo v li'ihvfcli, lm
portovitiie llhovlny u vfnn
jemnu a zdrave llhovlny,
doinacf vytofnO doutnfky.
"TU nass .
liiiiino cold dopoloduu top
1 lunfi a tlelljjatnl ziikns
ky po eely den.
S1IARY & KIOTUM.
vcrcjny" notar, jiojiSt'ujfof a pozom
kov jeduatel.
CRETE - NEB.
Ni na prodoj majeiky maji-tky i
niestf', jakoi i pekno fanny :
pojiSt'ujo ii Hpcli'lilivyeli spole.
dnoslf na nejnizSf prcecnta
SLEPICE
boliatd nesou a prinust u2itek Ivoj
nasobny, zVi doatavajf jeduou den
no k f)fct t,v6
f risky porlcfovo
'. velkd tovtirny na
Kaipura v Lincoli', a
km 11 ky F. J.
je. nii'i na --kin-
16 HENRY
W ACKER
Wilb.r, Nub.
Dr. JOSEF SDIECEK
praktieky, na nojlepSf lekafske
universite RiibIiovo v Cliicagu
vystudovanj' lekar a ranhojid.
Ordinujo opet v ldkanid Welinove
iako obveoj no.
tm rTnT i
ijpronptly procured, OR NO FEE. ScnJmoJt). tketch,1
i or photo ror tree rejflrt on paU.-nUb.ltty. Uiok 'Ilow
noUMainll.S anil Foreign 1'atcntianjTraJe-Markii,"
ikll. i-atreit terms ever tmercu to Inventoni.
) PATENT LAWYERS OF S TEAKS' PRACTICE.
2n.nnn pitfnts PRnminrn thboiirh tiifm
f aii OU31UPS8 counuentia . Bouna
bound &dwtu. lUhful
Mcrvire. Moderate charges,
1 Writs
C. A. SNOW & CO.
to
,1iS '
DlTfNT l aujvrne
Opp. U. S. Patent Office, WASHINGTON, D. C.
icete prcdati nobo kouplti farmu no
io niiijetek v tnesto prihlasto so u
nnn. I'cnfzo na pozemky pujei'm vain
ak lcvnfiLj:iko kterykliv jiny jodna
el. Z:i brzske a siinivne vyli'icnf
heeh zAlezitostf .v mem oboru vzdy
-uilui. v ,
JOHN F. SPJRK.
SIISTO-'JEPl
nejlopf, nejosvuduenSjrif, nejuole
hlivejsf a nejrofilrenejsf sfcf strojo v
Americo prodava za ceny nfzko
JOSEF 31ELGE11
Wilber, Neb.
k3
Osvodcony
v
ii
r.
- Nojoavtidopnefif to ochrana proti
vSeni nukaZUvyin tdiorobam, neSto.
vieim atd. ,L6k jest chutnj a v
lionpoh pffpaduoh osvedtienj.
Jdalo a vnlbo.lihvo na prodoj u
nf 03Strov6 Wilber.
Opalrte se
proti kaJde uhorobu.
Zidny h ospodaf nenudby ce
kat, az so mu do Jeho tfda prasat
zahufzdf zabubiia cholera a vypionf
ilia jo do jodnobo, jako so to v tst-f-efeh
prfpudeoh jiZ sti'lo. iMr-jte?. po
rueo vhly ton nejlopsf a nojsveduo
nejHf lek .latin Uobro'.io. Lok se za
rukou prodava se v lokarnG Nodiilo-
vfj v Croto.
(Jliripka nikdy nezanunhi fikodli
vycb nasleilkft v telo, kdy2 uJtlvt'i
Sovorovch Tabletok iiroti ntstnzc-
uiuani. Casto zmizt v 21 hodiuaul'.
Cena 25 ctQ. -
I
I
I
m
s.
11 1TTA1T
Ullil LVUVdt
'iVrtviw Hlhh BRICNttai absolutely
W no risk jn ordering from ug, na you do not need to pay
1-7 MM WtfJf.i
VMS Wll
u.'.'iuijr'j
ZlXVuiVf, n -
V-Wi ?,''is 111 crnl oiri
')fO t'li (in hiy fc
i v we. vmu i n ri.-i.iuif pcru.
f mi csUu,,&,J lur !l tucv Jc. Wnlc
WRNW 1
Pisek ku stavMin
t6 neilepsi jakosti, prodava a dovazi
po meste a okoli, stary Vas znamy
JOSEF DUB A, Wilber, Neb.
i5i
! mm
tin 16to scsiletilttt t6lcsti6
ttotistaVy. Zdrav6, sllttO
telo h clstott boltatoit krvf
stmdito odolii litokftm
lctuich (ICJIlOCl.
CP
EYERUV
KRVECIST1TEL
podportijo stnivc:if pokr
nit:, zbnvnjo krev jedovn
tyctt idtctc a vyiivttjo tkn
ttivo, cfttt, stitvii sopevuott
hradboti prott cliorobutti.
CENA 51.00.
Dyspepsia (Sure
Digests ivEiat you at.
It artificially digc-t3 the food and aids
Natiiro in KUein,tlieniD5 "aud iecon
structitig the exhausted filgostive or-,
tjans. It istho lutcstdiECovercddigest
ant and tcnie. Ho other preparation
can apprcuch it. in cliiciency. lb in
stantly relieves tuid permanently cures
Dyspepsia, lnd'gestion, Heartburn,
Fiutiti-.-iice, Horr Stomach, ISausea,
Sick IlL.ldcbi', C.ttri'lRld, Cramiiaaud
all otheVresnll (,i i jjp;Ti( ct diyesslon.
Iricc5fic. r.tuif!. Ts rt-"- ;if cnMlcsS'.S times
3rriu.il s'.w. J!ouUaUaliii.iiysi)(iijsin.ni:uieutri,u
Prep :d b v fiC. DcWITT ft CO.. C&icaqa
k Cm, je2 trpi chronickynii
dlouho trvaji'cimi ncmocmi
Upozorfiuji-iiio nase ctemire tin
dr."Hadjjr v Toledo, Ohio, johoi
o.iii'tinku prinaseli jine v posled
nfch letech v tomto liste. Tento
lekaf ma tu ncjsfrsf praxi lokarskou
ve Spoj. Statech, jednu z nujkrus
nejsfch lokafskyeh sfnf ua svolo za
raestnavajo cely sbor Ifoh nejlep
sfch lekarft oo svych asiatentu, an
mu nemo2uo ku vsciti prfpadum
osobno dohlednouti.
On sam pripravuje li-ky pro ka2iloti
oki.Iiu a kaidy pffpad. Jeho labo.
ratof zitdobfiia jest vSemi leuivjni!
hylinanii, jil.d vela rtosud objcvila.
A i nieh I'iipravujo leky nenioi--njm.
j't iny iek nejde , jeho Tula
vu, jc-2 ntm namjtn nenf piipraven.
Lckj jeho jss-m t)iko jemu znamy
a lufvttntm jich tisTce nemocnych
dekujo dues svflj ivot, jsouco ji
opust'nl ode vfecb lekarft prival
nfeh i ni'mocniouloh. Dor. liado J
lecf poitie aaslaralo ncmoco chro
nicke. Nevylcciteluo choroby nolo
cf. On Jcet I6kaf v kaduut obledu
pofit xtuy a nikdy jefto neprijiil pa-
cienla th'fdav, ?o jot schopiut lecen
domt-efm leUan-m. On hodlti po
m cot hlavno tern, jimz lekari pftmo
cinedovedoti. 1 1 necht' mu dupt-
3'ou a uiiajf mu vou eborobn. Otf-
te poromfi jeho olufttky na jiuoni
mist a-fthlndale, zo na lisfco nomoo
nfidi vytSil h jfiavCdecuf, jii v ti
sfclcb cliova vu av6 ufatiovnc budou
posluuy yytitik'nutfi na p(Jtad.'utl
Kdo jute nemoouu ohorobon chro
iixVui dopiUu mu a budo vam be.
platno poradfno.
Dor. L. A. Hulger
Toledo, Ohio.
oski' prAvnfk
Oznamnje, ie otevlvl svou pntv
nickou Ititnoulaf t.ad obohodom puna
(Jui'vouhu a krnjaiinin vWy spravnu
uiwetlvuvft viooli pNiMMliiofitech pu-aluuionui
WsKm
m FMo9sS. $EOto$l8
!S&'8gi3deSsSt$7to$l2
530 Seemtti Eland Vilicolscsv . ao
tuk.n In ti itlo ty our Clilcueu Utah nuns, fft 10 DO
uititty i;ool new ,, t w
we ninp any l.icyele ON APPROVAL to
anyone without a cent dqmil in (idi'tmco and allow
EBSCK,' TRIAI You take
U.lM IACI0RV PRICI.S nii.l TRIE TRIAL OFrtK.
- 'r ,,a'J "ever lcen oiunlcU nnU U a nu.itaiitcu ol
- ir wlicc'i.
- ti i.i r ui town to distribute cat.ilofiici for ui lu
loilay 1. e lice culiloguc uuJ our ujicilal ulU.r.
, u
UO KlvA.MUR A OKOLI.
F BAYER
oznamiijo svm kriijanfini
a prfz livcl'iin, ?.o otevrel
svftj novf
'rinlniii
l
ATD. ATD.
U mnc nalezneto-ncjlcv-njsf
zbod'zclcznc a plccho
vc, strojc hospodarskti.ksfry
do pracc i do buggu, vStdio
hojn' vyber a hlavnC
in'zk(i cony.
NavStfvto in tin, prohlcdneto si
mfij novy ztivod a . tj'nto odtud no
odejdete, abysto necolio nekonpili,
JOSEH1 11 AYE It.
Kramer, Neb.
Pestitelutti koni
NfiepsanJ onamuje, 2o koupil
a pfevzal od p. Josefa Ilynka dva
krtisuu, jilnokrovnu a uslechtild
hrubc- "Perchcon" a 'Clydo", jez
mu pfipravenu k pripustenf na mf
sto obycejndm, totiz za sokolskoti
sfnf vchodne.
Podmfnky jako obycejno mfrne.
i'ripoustonf venujo se ncjvotSf bed
li vest a opatrnost.
VACLAV MARES.
Wilber, Neb.
L.iciiiil ji'zila na sovorozi'ipiul
pn rtraze D. & D.
rrns 23. a 30. d-iafojia
budo sntZcno jfzduu na dnize Bur
lingtonsko do Ogden, Salt Lake Ci
ty, Butte, Ilellena, Anaconda, a
Missoula 2!. 00
Do vsccb mfst pri eevoro-paciticko
dra.e, na zapadod Jl ssoula, j iko
T.ikoma, Portland, Vnncoiner a
Viktorin, B. 0 $18.00
Do vsech mfst na drazo Spokane
'alls & Noithern drahy pak Wash
ington & Columbus ,.$'JS 00
Jesto nikdy nnbyh prllczitost do
slnti so ta levi o na poverozapad.
KONTEST O BICYKL.
lo ir. breznu 1501 budemo vydti
vati volebnf kttpony na kaZdJch 25o
koupe. Kdokoliv pak, at' hoch, de
vec, d:ma nebo pan obdrzf ncjvetsf
pouet trchto kuponii, olnlrM uplno
z laiina jedon IaClede bioykl.
KontPStr koncf dno 15. ocrvna
1001 ve 12 hodin v polednc.
SIIIMONEK A SVN
vr-lky obahod zoloarskj vo Wilbor-
, .
Oznameni.
Z:damo tfmto, aby vruccny num
byly' neodkladno soudky n&lo2fcf
pivovaru Ilajkovu an soudky ty pa
trf iiiim. KaMf, kdol soudky v
pivovafo odczda, neuht' zastavf so v
m(5m ollicu, kdo na no ohdrif stvr
zonku. E. J..SPIRK
tajemnfk pivovaru ve Wilber
NA PRODKJ pf'knfi stavenf
vjborno zarlzeuou pokurnona obytl
I fm. VSo novo a proda so za vjbod.
njch podmfnok. Blilsl vrod. t. 1.