Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, April 04, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HNlorl, Society
I
KOONilC X,
WlLUEltJjNEmiASKA, VE CTVKTEK.DNE i. DUBNA 11)01
cisi o ;i2
Jt-r JiL.Jil
AGUINALDO ZAJAT.
Radost ve Washington.
XT' im Lou povy&en ust lriifilni
Gun. Fred. Fuiiston pristdl dno
20. bfezna v Manilo na ddlovd lodioi
"Vickaburg", majo vc Hvdm zaietf
ndoelnlka filipinskych povstaloft a
president tak zvand republiky lUi
pinskd, Emilo Agtiinnlilo, jchoZ byl
zijal nedaleko Cosigvcran, na jed
nom 2 ostrovft Luzonti, na ecvero
vyohod lezfcfho.
S Aguinaldpm naldzd so nekolik
povstalcokych dftstojtifkft, dftvernfkft
a radca jeho.
Aguinaldo zrazon byl jcdnltn zu
svfoh vlastnfoh dftstojnfkft, ktery
nepoobybnd za odmenu zradil svehn
p&na, po nemZ Ameridand po tela
dyd leta marnc vo vsech koulech Fi
lipino, pdtrali a jeji jiz bezpoctukrdt
v novindoh na onen avet odeslali.
Od doby, kdy Aguinaldo vi poda
filo Re uniknouti prondslrdtijfcfm jcj
Ameridanftm, zancclinv na svdm u
tdku svou mladou a krdsnou manZel
ku a novorozenyra aynddkcm.jiZ noj
mdnd padesatkrat oznamovaly zprd
vy, 2c byl tento gonialnl rani zajat,
nebo usmrcon, ncbo na poli vdled
ndm rartvy nalcztn a jodnou dokon
ce byl viddn a poznan v Cauade i
byl viddn na nekolika mfstcch ua
jednou jako Pat Crowe. Led tento
krdto, kdy zrada byla spaclmna na
Slechetndm muZi torn, zprdvy jsou
pravdivc. Aguinaldo se svfmi dft
Btojulky byl zrazen Ameridauftm,
totiZ plukovnfku Funstonovi z Kan
sasu, ktery oboril so na nio netusfcf
hloucek vlaateneckfch Filipincft.pfe
mobl je a vzal do zajetf i bo vzdenou,
dloubo hledauDU koristf, duSf celdho
filipinakdho povstdnf, Emilo Agui
naldcm. Imperialistic tisk velebf
za to FunBtona do ncle, ad zusluha
takova prlliS skvdlou nenl. K zijetf
deBalerondsobnou presilou nekolika
tdmer bezbrannych muZft a to pomo-
cl zaprodandho zrddce, nenf prdve
Bkvdlf m hrdinstvfm, trcba to vykc
nal jinak udatny a neobroZeny Fun
BtOD.
Gen. McArtuur osobno a verejne
vyelovil Funstonovi svd uplnd uzna-
nf a apokojenoat, nebo zajetltn A
guiualda ocistdna bude uplnd cesta
ku provcdenf pldnft McArthurovyeb
k pokofeu' Filipin'cfl a potlaccnl rc
voluce. Funston byv vysldn na receny
ostrov, vzal sebou ldkare msjora
llarris-c, kap. Newtona nd 31.pluku,
dale lieut. Admire od 22. pluku, C
zvedft, tlupu domorodyoh zvddft a
batalion vojska. Expedici tu dopra
vila U.6? "Vickaburg" pod kapitdneni
Barrem.
Loo? pfistdla u Baler, kde dekal
onen Jidda, jen pana svebo zradil.
ZJe zoanovana lest' k lapcnl Agui
nalda-a jebo soudrubft. AiueriCaue
totiS odloXili zbrafi, ponechajtce si
pouze revolvery, a domoroda se
branka zveda pfedpokludajtc, zu
Amerfoany zajala v sarvutce, vedla
ie k Drlbvtku Acuinalda. KutiHton
pak inul datl ve vbodno' chvlli zna
menf ku zmoenCuf so Aguinalda
Plau tento byl provedan uplnu a2
na to, ze Aguinaldo teprv6 po zou
falfim O.lporu na Jivot a na smrt bl
jwjat, pfi cemJE jeden povstalecky
major, ktery mu specbal na pomoc,
padl.
Na to json Aguinaldo a jeho sou
druzi zajati, dopravoni do pffstavu,
zabnaui do sklepenl lodnlho a do
praveni do Manily, kde general Mo
Arthur odkazal io do vezenl na
Anda ul.
Aguinaldo tist so lomu nejlepsl
mu zdravl a lev! az uobuU ty simo
tuamky ally a odbodlanosti.
Kdyl doela zprava tato do Wash
ingtonu a doruuena byla president)!
McKiuleymu, jovil tonto na sobe
nejradostn6jS( pohnutf, opakujo nu
kolikrato po sob5: 'Acb, to jest
dobfe, velmi dobro," a odobral s
do Blldbo Doimi, pin uoastenstvl
radostnou tuto zvCst? v'-prusidentov
ohlaSoval.
Vlada waBliingtonsku jako2 i gen.
MoArthur jsou nynl pfeBvedouni, zc
bude na Filipinaoh z&hy uuiiiun po
vstanl koneo.
Lcc takovdbo nahledu nenl etfior
Sixto Lopez, jeden z tijcmnlku A
guinaldovych, nicSkajfof v zajmu vC
ei filipinsko v BoBtonu, jsa ubytovan
v Young liotulu
Z pocitku zprave ontj ani vlry
piiloiti neebtn, lo kdyz pozdi'ji
zprava uodnu byla potvr.una, vyja-
dril so ku zpravodaji spojenoho ti
sku takto:
'I'ripoustdn, 2o velky vftdce nn5
byl zajitt. vsak to uebude nitti roz
boduu .adnelio vlivu na odbojnou
poliliku ttlipinskon. ProhluSenf gen.
Otise a po num MoArthura, zc tak
brzy, jak bndu lapen Aguinaldo, bu
de valka na Filipinacb Hkonoena, jo
ten nejvutSt klam. J a jsem nn
klainnu prosvedcon, ?.o v rcvoluui
budo pokrauoviuio. ilfsto Aguina-
dovo nastoupl jinf republikanSlf
vfideovu, jako Fino, Meseardo, Cail.
lies, Valvar, Alcxandrino a j., jez
povstanf na dale budou udriEovati a
povstaleekyni vojftm veleti, nebo
jsou to jejieh vftdcovo bned od doby
prvnlho povstunl a stall po boku
muuedufka dr. Rizra, jenJ tak o
havnym zpftsobom byl Spanely za
vraZden. A ti zajiBto ustanovt bn
batou odmenu na lapenf onobo "hr
diny", ktery dopustil so tak ohavnfi
zridy na s em panu a muoodnlku za
svobodu. Alexandrino jest inu2em
)rave tak scbopnym jakoAguinaldo,
nebo mimo to, ze jest ohrabry vojtn
a vyteony vojevftdee, jest i zname
nitf inzenyr, absolvovany na univer
sito v Bruclu v Belgii."
Gen. MoArthur ma pravo posta-
vili Aguinalda ilineifprol vojensky
soud a odsoudili j(j k smrti, leu
vjada nsi k tomuto kroku nesvolf
Aguinaldo bude nejspisc deportovan
aciu do Spoj. Statu a zde drzan v
zajetf. Ve valce obcansW, pokud se
vl, pouze jediny korfederat byl od
souzen k smrti zasthlaiidu.
S mnoha strati navrhujo 3e, aby
mlady tento Jirdina zivczan byl na
Guam a tam poneehan v zajetl tak
dlouho, pokud by vlada neuztiala za
dobre jpj propustit.
Prave tak lechetno" jedna ale
despoticka a hrabiva Anglie, kteri
burskeho hrdinu gen. Cronje s j "ho
lidem nechala zavesti na skalnatf
ostrov sv. Ileleny.
Emilo Aguinaldo, tento filipinsky
hrdina, bjl narozen na ostrove
Imus, v proviucii C.ivite a olta ne-
celych 30 rokfi. Otcc jeho byl bo-
haty plantaZnlk, ktery dal synu svd-
mu universttni vzueiani. .iiz on
titl6ho mladf bral Aguinaldo vfely
zajem na osudeoh nebt'astne lasti
sv6 a spoleene s dr. llizarem organi-
soval povstalee do bojo proti .Spaue
lftm. Vel'.tel spatiel'tkt'lio vojuka
poslal tlupu vojska, aby Aguinalda
zatkli. Leu Aguinaldo zaslrelil dfi-
stojnfka velfcfho tlujie domorodych
vojaku a vyzval jo pak, aby nat-le-
dovali ho do lesft a stali "o bojovnf
ky 7.i svobodu, coz se take slalo,
Vojaui sli zi nttn'a Aguinaldo potrel
pak bpanele v mnoha bilvaeh, se
brav zihy mocn voj povstalecky.
Pozduji pak bjl nuuen uprehnonti
hlodal utouiwt v Japonsku, kdo stal
so osobnlm a vreljm prltelem ne
St'astneho konsula amcrickoho Wihl-
mana, jcnZ pred 4 tydny s eelou
svou rodinou zahynul na lodi I tin
do Janeiro v zalivu u San. Franc ska
a kdo take" s admiralem Dt'woycm
vyjed naval o zalczitostech Filipin.
Americany jiopudil na sebo tfm,
2e tlupa jeho zalmjila jedeukrAte
palbu na Americany, coz jiovaiovu
no jost zi velezradu so strany nasi
Jedna z nojvctsfcli ran, kterd
poBlednl dobo byla zanazona Agui
ualdovi a celu veci Ulipinsko, jest
ta, Jo v poflednleb dnech vzdal so
Ainericanam gon. Trias, nejprvnujSl
to vojevfldeo a naoelnlk povstalotl
po Agninaldovj.
Kdjby Aguinaldo pndrobil so bez
vyminecn6 vfiU Ameriuanft, jo jisto
Ze byl by povstatil na Filipinech
iiuinen 2ahy knneu. Leu on to no
uuinf a radi-jt by zahynul.
Gen. Funston byl nun. sohotu
pretjidentcni jiueuovan brigadnlkum
Tak- rychlfi kariery vojeuaki nedo
dtlal to nni jediny inn), z cel6 nafii
armAdy v puhludut v.'ileo. Funston
ncinel ?.iidi.6ho vySStlio vzdilanf vo-
jenskeho. ICarieru svou zhhajtl jako
obcejny kapitaii, tedy miiZ, o nemZ
muZiio f lei pouzo, Ze zua vojeiiBko
velenf, obyurjiic pohyby, . lohazenl
so zbranf din uravidel. To jist a
vse. Takoveho k.i iuuia ma dnes
t6mer kaZda vetSf osadn. A nez
uplynuly ncoile tri roky, privedl to
Funston na bngudulka. lo jeat
skutccnu bajecno rjchl postup, jc
niuz by tlovek ani neuvefil, a jest
to tak6 z milibnft jediny prfpad.
Tato pak jost romanticka kariora
Funstona: On byl ired vypuknutfm
valky fipanc'lsko novinarskym zpra-
vodajpiu, pred tlni kondukterem na
draze, pak prosjiektorem v Alasco a
koiieono pridal se k vojsku, bojuje
na Kubc a pak na Filipinech. Nej
drive bojoval pod hrdinnym Gomc-
zem, leu vystoupil zahy, )onovadZ se
nemohl dfvnti na uhladnokrevnu vra
Zdenl z.'ijatjoh. Jest rozen v Ohio a
postavy dohti malt'. Prvno vyzname
nal se.a oaveduil svou neohroZenost,
kdyZ se svou tlupou co kapitan pre
ploval v deSti kult reku u Calninpe-
tu, jsi vsudo v culo sveho lidu, a
oboriv se na opevnenl povstaloft, vy
tlacil je oltud a ro.prasil. Tenkrate
byl povysen na gnnerala a nynl ko
necne na brigi'ululka.
Veera doSIa z Mauily zprava,
Ze Aguinaldo sloZil do rnkou
MoArthura prtsahu vernoali a
danstvf Spoj. Statflni.
gen.
pod.
Petrohral 1. dubna. Jitreut me
zi lidem s'alo vzrftsta. V sobotn
tahlo 500 dulnfkft po nevskem na
mestf a vytloukali vinonalny. Ko
zacl se na ne vrhli a pres sto jich
pobili a zranili.
Mlnvl S3 o stale novych zamsle
njoh atentatech ua zivot cara. Tak
inM padiinuti los na syna jednoho
jenerala, ktery so tlm svofil sv6mu
otci a tak spiknutt odhaleno. C-ir
naleza se na zumku Gatsine, streZen
tajnou policil.
v Ilrabe Tolstoj zamyslf presldliti
se do -nglic.
Pfes Londfn a ParIZ tloSla zpra-
zo car jest nad jioslednlmi udd
lostmi polosflenyin. Pod palaeem
jeho ol.juveny by ly podkopy b v-
busnymi latkami. Lekari mu radl,
al)y k vftli zotavunl podnikl cestu po
ode. Car vsak o torn neohce slvset.
V ministerske porado melo byti
nsneslno, aby nevystupovalo se s po"
savadnl ltfikiostf vftoi Ftudentfira
hlavne ministr finanei Witte vrele
so primlouval z udrZenl poradku
mfruym zpftsobeni a odvolaut atan
noho prdva, jelikoZ tlm obohody ve
velkych mcstcch vclico trpf.
Zpravy o nelidskem nakladanl se
sludenty dochazojl vyhradno z no
meckyuh a auglickych, Itusku ne-
fatelskych pramenft. Tak nemecko
isty pfinasl zpravy, Ze pres 2000
studentfi bylo niisilne odvedeno k
vojJku.
Petrohrad, 1. dubna. Utocnlk na
prokuriitora Pobiendonostcila, Petr
Ivarpovic, odsouzen byl na 20 let do
Siblfe a ku ztrate vsech civilnlch
prav. Jednanl bylo tajno a Karpo
vie nail- S3 sain, litujo pouze, ze
obet' svou netrdil.
Petrol.rad. 2. dubna. Hrabe Tol
stoj byl vypovtzen z ltuska, poue
vailz vlada uinl jej zodpovednym z.i
utolc na miuistra carskeho domu a
prokuratora synody I'obiendonoz
stelTa. Ttok ucinil dno 22. bfezna
synovee Tolbtoje, kdyZ byl proku
nitor Eedel pri sv6 nrici. Nekter6
uasopisy, hlavnu "Vladinosti", pri
nesly podobiznu Tolstojovu ovence
nou burem a protest proti jeho vy
povC'zeiil.
Z Vdny so oznamuje, Zo hrabe
Tobtjj opustil jiZ llusko, ublrajo se
skrzo toto mesto.
Berlin, 3. dubna. Claar mel opet
reu, teulokrutu ku pluku granutnikCi
Alexanarovjch, a tu mluvil takovj
nesmysl, Zu panuil vaZnd obavy, Zo
Jeho Vuliconstvo se na rozuinu po
matlo a to nasledkcm utoku naii uui
neneho v Bremauh pred ctyrmi tyd
ny. Canopisy jako "Vorwacrtz"
"Yossisohu Zeitung" a j. verujue
plSi, Zc rozum cfsarftv nenl v po
radku.
Loudyu, 1. dubna. Dr. Morrison
sdelujc "Tiinesum", Zu mfstokral
You-ali-Tse oznamuje, Zo clsaf Kwaug
Teleuramy z&morsfc6.
Su rozliodl a Li Hung Ghanga o torn
zpraviti porucii, Ze pokud Husko
novyklidl bo t, MandZuraka, vlada
smtrnoti smlouvu a podinlnky uepo
tleplfie. Peking 1. dubna. ZuBtupoi vel
moc( vy pooItavHjl, iakym zpfisobnm
dala by so z Clny vyZdlmati co nej
vets! nahrada. Zi nynejatoh pome
rft obnaScjl clnskd bcrno aai 05 tui
lionfl dolrrfl ve zlate, alo dail ta pry
by velmi lehko mohla byti zvysena
na 150 miliouu a vydanl 61nsk6 via
dy antZeno na 45 milionft a tak by
vlada ctnska mohla splaccti roone
205 milionft dolarfi, a a pakatylkom
tlmby sn jiZ vclmoci uspokojily.
tain, mm airier
Prebidt-nt jraenoval Rev. Tbo
uiaee J. Dicksona z Kansas Oity re
gularnfm kaplauem armady. Dick
inson jeat mlady sliuny muZ a velmi
schopny kazalel.
Jeden z nejprohnanejsloh pe
nezokazQ, Bill Hastings, hleda
ny dlouhou dobu v kaZdcm stdti
v cele Unii, lapen byl koneone ve
Welch, "W. Va., kdyZ detektivov6
honili jej celych 5000 mil. Hastings
jest pro policii kofistl neobycejne
vzaenou.
Kcstellckuri v Buffalo zabajili
akci proti otcvrenf vyBtavy v nedCli,
v kteromZto south podali riditclstvu
jiZ ) rotest.
Francis Nikola Zabrinski, apiso
vatel divadelnf a basolk, apachal v
pondelf v New Yorku samovraZdu,
jcjIZ motiv zahalen jest neproniknu-
telnou rouskou tajerostvf. ZabrinRki
naiezen byl ve svem apartmentu jiZ
co stuhla mrtvola. Mel dosti penez
a musela to byti pouze uesl'astua lft
ska, jez jej dohnala k sebevraZdP.
KdyZ rozneala so zprava, Ze Zabnn
ski ae zaslrelil, dostavila bo Bern teZ
kfm zavojera zastrena dam a a bla-
sem rozechvenym tazala ae, z la to
pravdou. Jineno sv6 zdrabala se
udati a ryohle ae pak vzdalila. Jedna
poveat ul, ze iabnnaki aepsal pro
jiatou mladou herecku zvlastnf kua,
ktery vsak nebyl prijat, coZ dohnalo
jej k BebevraZdc. Jina poveat opet
pravf, Ze Zabrinski zamPovan byl
do hereuky pf. Lilian B. Kobinjo
novc, ktera min. tyden v Cbicagu
spachala BimovraZdu a to ze prtoi
nou bylo i jebo smrti.
V Sioux City, la., odaouzen byl
Joe Frederick na pet dn( do vezenf,
ponetadZ na ulici zllbal b1. Anno
Williamaovou bez jejlho svolenl.
Joe namltal, Ze devcelt pftjcil 50 a
Ze si dluh hodla. takto aspon odlf
bati, an nenl nadeje, Ze by jej jinak
nazpet dostal. Omluva tato ovsem
neporaohla.
V Cavite u Manily vypukl ohen
na dclovo louici retrtl, stoilcl
pf fstave, a pfi pokusu zacbraniti ne
ktcr6 ndmofnlky v raezipalubf zahy
nul lieutenant Jesse Roper zaduse-
nfm. Dvacet jiuych plavcu takttiZ
bylo pferaoZeno koufoni, leo byli
vcasnou pomocf pfi Zivote zacho
vani. V Brdmdch postaven byl mia.
tyden Bart. KostJ znovu pred aoud
pro zavraZdenf sve milenky si. Vo-
diokov. Po vraZdu odjel Kost' do
Ameriky, lets byl vypatiitn, nazpet I
di NCmecka dopraven a zde pfi prv-
utui ltcent vinnym uznan, leo aoud
dopustil se nojake technick6 chyby,
tak Ze muselo jeJnanl znovu byti
pfedsevzato.
Prof. Jordan ze San Franuiaka
pfijal vladou mu nab(zen6 ratsto u
rybafske komise, ktera pfltomno so
vyda na cestu k oatrovum Havaj-
skym a bude na ceste konati studie
a mofskyini rybami. Jordana budou
provazeti dr. Evcrman, znftmy ithi-
logist a v(co jinych odbornch znab
efi mofskeho Zivooisstva.
Vrahfim Kentuckeho guvernera
Goehela Powersovi a Howardovi byl
povolen nvy soud.
V Bengalsku rftdl hrozno mor,
neboC v jednom tfdnu zemfelo tam
8000 oeob.
Urcnvule, Ja., naleza so v noj
vetslm atupni rozeohveuf. nebot' v
n6kterych sludnfch a na mnoha ji
nych mfstcch objevila bo potrolejova
nafta. Nejvetsl mnoZstvl objeveno
ua pozemku Tom. Puobota,nedaleko
za mcBtum. Pred rokem nalezeno
bylo zdo uhlt. Greenville nilcza ae
v stfcdu okrcHU Cley.
A. Do Bernardi byl zvolen bu
poiintoudentem diviso Central Kan
sas & Colorado ua draze Missouri
Paoilio.
' V Sioux Falls, S.D., podan byl
atati lm zaatupcem zijtmavy pffpad
ku apolkovdmu sonde. Jedna se to
tiZ o rozhoduutf, zda jest zakouito
odhadovati stavby atd. na pozem
cfeb indiauskych a zda takovy maje-
tek tua podroben byti dantm.
Chaa. E. llollybough a Erie
Benton, jiZ zavraZdili rauccra Aro-
paboe Browna u Cheyenne, Wyo.,
ifiznali ho k vraZdo druheho slii)ne
a odsouzeni byli ua doZivoK do kuz-
nico. Chlapi pfepadli raucera na
Powder River v jeho chatrui, zavra
Zdili jej a telo jeho apalili. Zavra-
Zdeny pochazel z Buffalo Co. , Neb.
Na Porto Rico fadila desuft vi-
chfice a lijak, coZ natropilo obrov
akyoh akbd, jeZ odbadnouti su nctu
chajf. Vsechno spojenf telegrafiukd
jest pferuBeno a vsudo natropeno
obrovskycb spoust.
V Kankakee, III., byla znicena
poZarcm vclkd tovarnn na skrob
Archer StarchCo."Ja Skoda pftcf se
na $325,000. Velko mnoZstvl lidu
zbaveno jest price na dlouhou dobu.
Jisty Qua Becker, z Clevelandu
pocb&zcifcl, oZenil se v Sioux City,
la ., bo avou netlaBtnf matkou, utu-
senfi bohatou to vdovou. KdyZ pak
od n( vylakal znacn5 majctku, prchl
Zene a nenf po ncm ani pamalky. Je
to podivno ffzenf osudu, staue-li se
olovek svym "vlastnfm" nevlastnlm
otcera !
Ve at&tnf kfizaici v Lanaing,
Kaa., nalezal se vSzen Tob Coah,
ktery pfi avem odsouzeni dopsal nt
kolikrate gnverneru Stanlcymu, aby
pouZil avd pravomocnosti a neohal
ho obesit beze vsech okolkfl. Tento
vezefi povesil ae min. sobotu na rue
nlku ve av6 celi.
V Passaic, N.J., skakala skolul
devcata prea sfiftru, jak jest to zvy
kem a telocvikem zaroveil, ua skol
olm dvore. Jiata llleta Sadie Pur
cell pfeakocila provaz 400krate a
vrativai se do ekoly, klesla v bezve-
doml. Povolanl lekari konstatovali
paralisi. Devce naleza so ricrstile
v bezvedomf.
ManZcl6 Win, Wellshovi v C.i
noshota, N. Y. , pohadali se velmi
zle v sobotu vecer. PJ. Wellshova
vzala ai prudky tento vystnp tak k
srdci, Zc apachala samovraZdu hroz-
nyra zpfisobem. Polila v nedeli rtino
sat Bvilj cele petrolejem a aby nezs
palih dam, vyfila ven a zapalila sat.
Lid 6 jdoucl do kostela nalezli ji ve
strasne agonii umlrajfol, ale jeslu
pfi vedomf. Dopravili ji "do" domu a
pfivolali lekafc, lec ten nemohl ni
ceho vfee ciniti, nez vpraviti neboh6
morfin do krve a takto j( uloviti.
Lid pak zftstal zdo a pel u loZe jejlho
Zalmy tak dlouho, aZ skonala.
Koralka bude draZSI, tak roz
bodnul kofalecnt trust. Kcntuulf
majitele viuopalen oznamujf, Ze zi
aoby bondovanu kofalky jsou vyocr
pany. V Montrealu ro.hodl soudco
auperiornlho soudu Archibald, Zc
flraako katoliok6 clrkevnl autority
uemajl Zadneho prava prohldsiti tna
tek katolfkft uzavfcuy protestant -
skfm knezem za neplatuy, ponevadZ
kaZdy md prdvo nechat so oddat,
kde so mu Ifbf. Zdlezitost tato bude
nepocbybnS pfedloeua soudnfmu
dvoru v Londnc.
U Stony Point, N. Y., uoiuen
byl pflSerny ndlez. Byla tam totiZ
feco nalczena mrtvola muZc bez
hlavy, a useknutou pravou rukou az
po rameno a levou nohou aZ po ko-
eno. Mttvola byla lipluu nahd,
vyjma kua pytlc, v ncniZ zahalcna
byla dolnf cdst tela, a byla pfipev-
nena na kusu trdmce.
V St. Louia rozhodla vclka po-
rota, zc vo vsech volbach minulych
pdchdny tam byly kriklavo podvody
a krimindlnf zlouiny volebnf. Ob.
canatvo zdrovefi varuje se pred po
dobnymi hanebnostmi a odporuuuje
ae krimindlnf vysetfovdnf.
Standard Oil Co. nabfzf jistemu
clovuKii v Salt Lake City p6t mili
onft dolarft za patent chemicky,ntmZ
moZno z petrolejo vyvoditi plyn to
ho nojailueiafho Zdru a jasndho sve-
tla pfi vylohdch niZfifch ueZ pfi ktc
remkoli iiuem dosud vynalezenem
proceau.
Proalul 1 creo Holland Reed
zemfel v pondelf v New Yorku.
Pfi infBtskyoh volbdoh v Chi
cagu zvftezil op5tnu demokraticky
cokaueo Carter Harrison v5tsinou
t6m5f 30.000 blasft. Z 35 ward do
Btal Harrison 20. Harrison obdfZol
celkem 150.952 a rep. Honcoy 128.-
005 blasft. llarrisouova vctsiua
28,257.
Statni snm.
Banked Millard z Omahy a
Dietrich senatory.
guv.
Ve clvrtek min. tydue doslo ko
ueenu ku akonccnf spiialorialniho
"deadlocku", kdyZ se byli vsiehni
dosavadnt knudidatu svu kandidatu
ry vzdali. Zulcznicnl koiporace, jeZ
boj tento vlatnu od pouftlku aZ do
konce fldily, shodly su pak na zvo
lent Millarda a Dictricha a tahanice
byla u konce.
Jest htaro pffslovf, Zn zda so dva
rvou, tft'tl pfi torn krade. Ackoliv
guverner Dn'trioh mCl zaliick na sr.
natorialnl togu, pfece so sAm nena
dal, Ze by pfanl jeho mohlo so spl
tii ti. A take si Zudnym pravem dft
sti-iiiost tuto nrzihlouZil. Za driih6
jest pfllis inhid )ro tak dftleZity
ufad, nczkusen polilikaf a dipk
mat rozhodno Zudn(-. Proto budo
hrati v seniitn ulohu, jiZ zovou vse
obecnu ''Corny oi". O guv. Dietri
ohovi nevidel nikdo v colem stftte
niccho, az kdyZ nominovftn byl za
guvernera. Kikdy pred tlm zauuy
ufad politioky nemel a tod' nahio se
octnc v kfeslc spolkovuho scnatora.
Jpst to pravu tak, j iko by Ziiku tfctl
nebo 6tvrt6 tf fdy dal cfsti Ilomerovu
Illiadu.
P.in Rosewatcr mv zdo vteonou
feu, v nIZ oslfe napadal nckterc sve
prolivnlky,hlavn6 Meiklejohna, fka,
Ze on (llosewater) vzdavii se kandi
datury scnutorsk6, ponevadZ sllbil
na podzim presidentu McKtnleymu,
Ze se nebudo staveti v cestu vol be
sen&torske. Slovo sv6 tedy plnf a
OBlavi pfiec tfm, cfm byl dfle,
nenf Zadnym politikafem a diploma
tem bez mfsta a bez zaiiiustnanf. Na
raZka tato plntili Meiklujobnovi,
ktery byl dosud nsjisteiitem tajem
nfka wvlky, leo byl nucen se pode-
kovati a proto hlcdel dostati se do
sendtu.
Millard jest banker z Omahy, Die
trich banker z Hastings. Mame tedy
oba apolkovo sendtory bankeFi. Ro
sewatcr primlouval 83 z poedtku za
Geo. W. Linningera, leo ndrh jeho
byl ignorovdn. MillarJ nomiuovdn
byl Thorn paoncm.
Dietrich pftjde tedy do spolkove
ho senatu a tira 1 jeho jako.guvenu'
ra zi8'aati bude mfstoguverner Sa
vage. Zdkonoddrna prij tla zikon, die
nehoZ vi-skery popravy ve statu bu
dou odbjrvdny vo stdtnl kiizniti a
sprdvfe kiiz lieu ustanoviija ae verej
nym popravedn.
Z'lkonoddrna v sobotn pfijalu re
soluoi, aby ve vdlce ua Filipinech
bylo pokracovdno a zdrovefi resolucf
tou pro'jeveno pln6 uzndnf gen. Fun
stonovi za jeho "hrdinsky" uin
zajetf Aguiua da, "notorickeho od
bojnlka proti autoritdm Sp. Statu."
Tak koncf rct'oluce, kterd ovsem ic
publikdnfun velkfi cti nepfinese a
o?lFo charakterisuje vfechny, jak
velky a Lluboky instinkt majf pro
1 svobodu a neodvislost. Ovsem, pakli
I "y hU, Ze za oneoh $20,000,000, jeZ
vlada naso za Filipiny z.iplatila, kou-
pili j-ime i lid jejf co otroky, pak je
ovsem jedndnf toto uplne apnivno.
Vbichni populistc podali take proti
tuto rcsoluci ro.hodny protest, po
nevadZ celd filipiuskd politika nasi
admiuistrace jest v uplr.cin odporu
konbtitucf Spoj. Stdtft a hlavnf
ale so silabcm prohldsenf ueodvislo
sti. Pouzu icdin populista volil pro
tuto resoluci a sice Loomis z Dodge,
kter odal pak pfsemno vysvetlenf
svt'i, ika Ze obdivujo chrabrost gen.
Funstona a naieho vojska vftbeo. ze
hlasuju pro ouu resoluci z pohnutek
6isto vlasteneckjch, nikoliv politi
ck ych, a-Ze zajetfm Aguinalda bude
spor lilipinsky zajist6 bizy ukonuen
aid. Pan Loomis ovsem mfiZe Ffoi,
co se mu Ifbf, leo on riebvl zvolen
ua takov6 platforme, an slraua jeho,
jeZ j.ij do 7akonoddrny poslnla, jostu
ani jedinym slovem ueozudmila, Zo
by od svyeh prinuipfi byla ustoupila,
a strana tato s donavalnl politikou
vlddy na Filipinech ncsouhlasf a ni
kdy souhlasiti nebudo. Proto mohl
si Loomis sv6 vyst'tlenf usetfit,
hlavnu co so tycu vlasteuectvf. Vla
steneotvf, totiZ to prave vlaRtcnectvf
ucmd a ucmfiZe mfti Zddnd'ho smyslu
pro vdlku a vraZilunf lidf ua obou
Btrandoh )iro nujakou tu hroudu zo
nifi arozsIF'tuf obchodu. Vlastencctvf
jost vseho toho pravf opak. Vlaste
neetvfm, tfm tiejvzneScuujSlin via
Btenectvlm Amerioauft bylo by uoi-
nenf vjrovnaiif s Filipinoi a ddti jini
jich svobodu a neodvislost, po nfZ
Uk touZf, a poskytnouli jim patfic
n6 oohrany. Nikoliv vsak stflloti jo
pro "vole, rAdu", vulik'i jich vftdco
p mtiiti v oKovy a luo.iti jim pra
chum a obvein. To ju divnu vla
stuiiectvf !
Zakonodariia uzavrela sv6 zasodd
n( min. pondelf dopoledne.
Ritl'iio'cit i.i pacu!
NEBRASKA'
I Guverner Dietrich odjel v pon
delf na rynhlo do Omahy a ozna
muje, Ze eo nejdrlvo podeknju so z.
uradu giivcrnura.
Z Hay Springs so oznamujl nd
sledovnf ztrdty na stddech v posled
nfm bl 7.irdii dno 10. a 20. 'bfezna:
George Gibbs ztratil 200 kusft ovef
a 30 kusft dobytka; D. T. Taylor
100 kusft ovef; (Jeo Banks 25 ovef;
John Rutten TO ovef; W. H. Peters
75 ovef; A. Scribner 50 kusft do
bytka; S. Wilson 10S kusft dobytka;
C. II. Uodimcri) kusft dobytka; R.
Roobon 1(1 kusft dobytka atd. Jsou
to nejveisf ztiaty ua stddech, jak6
dobytkari
trpeli.
v tomto okrsku kdy u-
V culu zemi hledanf jirohnanf
lnpio iiostovnfoh skffnek ve Spoj.
Stateoh, Prentice Tiller, lapen byl
konecno dne 30. bfezna omaZskou
policif. Na lapenf jeho bylo vysazc
no nekolik tisfo dollarft a policio
zalkla ho na pouhu poilezfenf co po
tulnd individium. Pfi zatconf tidal
sve jfiieno jako John R. Hall. Leo
v pondelf byl neklamne ztotoZnun
jiko Prentice Tiller, ktorf hleddn
jest policif v Cincinnati, Ohio, jakoZ
i v mnoha jinych mestech. Spolec
n(k jeho, slysfcl na jmono Fisher,
uabzise ve vtzenf v Hastings. S
nfm spolecnu pdchal Prentice loupe-
zu postovnfoh skrfnf tfm noiraiino-
vanujsfm zpftsobom. A. Pinkerton
grattiloval omaZsko policii k tomuto
st'astnd'inu lovu, Nejvfeo loupeZf
8pdchal Prentice v Cincinnati, Kan
sas City, St. Louis a v jinych mf
stech na jihu a na vjchodc. Tiller
byl pred nejakym casern v Kansas
City zalcen a odezldn opolkov6mu
marfcdlu Madsenovi, kterf ubytoval
jej vo vezenf. Lec zlosyn do rdna
uprchl zpusobem tak tajemnfm, Zo
nikdo si to vysvtitliti nedovedl. Ny
nf ovsem bude policie opalrneisf a
Prentice vfco neuprchne.
V Omazo zsflel min. tyden
chvaluc zndmy krajan Jos. Fibiger,
hodindr na 13. ul. Tento bral si
pfflis do hlavy socialism, v cemZ
neustdle podporovdn a nesen byl
svymi soudruhy-socialistv. To jest
jiz tfetf obet' fanatick6 myslenky
socialnf nebo anarchisticku v Omaze.
Nejdrlvo zsllel z toho Jos. Sustefic,
pak Buistk a nynf Fibiger. To jest
dfinnzcm, Zc must mfti clovek hezky
silnu nervy, aby dovcdl sneBti toto
ucenf. Nechceine, aby snad nekdo
myslel, 2o zatracujum myslunku ve-
deckuho socialismu. Nikoliv. My
jsinc jejf pffvrZenoi od 25 rokft,
a vsak" ncsoulilasfme s tfm, jak si ji
vyklddd tu a tam nekolik zbrklfch
fanatikft. My jsino ku pf. pfed 5
tydny navstfvili Fibigra a tento nam
pfedloiil socialnf casopis Weilandftv
"Appeal to Reason" ("Odvoldnf k
rozumu"), nejlepsf to socialnf caso
pis v zemi, jehoZ ctetu'tri jsmo jiZ po
celou radii let. A zdrovefi sdelil
udin, kdo jest v tomto stdtu jednfm
. nrjlepsfch sociplistft. Podivili.jsmo
se tomu, nebo "ten nejlepsl" v-jeho
oulch socialista, kter' vyl6vd sv6
sccialnf rozuiny tu a tam v mono
tonufch a jako struhadlo dsnych
vykladceh a ktery hldsil se jiZ ku
vsem moZnym i nenioZnyin strandm,
s ielil ndm, Zo "A peal to Reason"
jest fkvdr, ktery vf.-e tiskodf nez po
mftZp. Dale si steZoval Fibiger, Zo
jojich dopisy a uvahy vo schfizfeh
scstavo vand a v jednom casopisu u
vefejfiovand jsou zkrucovdny a ha
nebnc aeskrtdny a upraveny (ak, aby
bodily eo kaZJdmu do krdmu. Tu
pik nouf skitteone divu, Zo z tako
vych "uauk" cloek ponekud jen
slabSfeh ncr ft so zbldznf. Vsechno,
v cent jest fanatism ncbo nedokona
lost, md hkodny vliv a zdhubnd nd
slpdky. Mv litujeme Fibigra a jeho
rodinu srdeun5.
V Devils Lake, S. I)., kdo 60
naleza volky Uatoliuky kh'thtef, kam
posfldni jsou kat. kueZi diniti pokd
uf, zavraZdil jisty Emil Segerliu svd
iri ddky, uuceZ sdm scbo uoZcm
piobodl.