Přítel lidu. (Wahoo, Neb.) 1891-19??, May 11, 1899, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
r
"PHtol Lldu.''
VychAxt kimly Ctvitokvc Wllbor
Kv'rrcd tm the I'tttl Oflkc at Wither, Nth
tit .S'raiiiil Oluss Mt Iter. '
.1. A. HoHpotlnky,
mhiktoi' a vytluvulcl.
J'ret?jltttd $1.60 tin role.
0 IT LA SKY'
alec; blahnpnint, t'unrtl, ixiptitvky atd
fittainc Mctu palce iKcrouifinoJc
pouzo tclidy, zda jsoti ncnlzo nrllo7.uny.
Cony ublaSck nt.il yet. o.iiiimdnc ua
poJ-iidiinf. l'enfzo zaHtliiny biid'tcz v
poStovn.eb imiikazkacli nebo rek'lstro
vunoli (loplst'ch. 'An diiplsy noiek'I
Htrovane a pontzc obsaliujfd iiejHino
zodnovcdnl.
JCvltanco na zasliino potikiizky so
nozasylajf.
VSeobnii menSI ozniiinen., blabo
KmI, d ki'ivzdunl aid. inusl zaplacuna
bytl predeui.
Ailrcvijle : "J'iP'EL JADU
Wilbcr, Neb.
Wilbnr, Neb., 11. kvctnn 181)0
Jon to vojfui z popul.Htiokyuli
Htatft, kterl ho na Filipiticeh svym
udalcustvfni tak proHlavili.
NejvetSt komicky cirkus sv6 doby
jest cirkus Mo Kinloylio, ktery
dava prftomno vulkd a krkolonino
pvodukco na Filipinccb.
Jakobyuhom si byli rokli, pustily
bo "Zensko Listy" a "Pritcl Lidu"
min. lydcn do tak zvanych "psloli
roaminok." Jest veru na case, aby
5ouy v nynSjslm stoletl z podobneho
hovadatvl byly vyleccny.
L'red kratkytu casein prijal filipih
sky Kongrcs rcsoluci, nf2 so Agui
naldovi projovujo vseobecna dftvera,
Leo imperialist. eko oasopisy tvrdily
pravy opak toho, Zo totiii byla mil
projeveua nedftvera. Mor&lka:
Kdo neverls v5o, co imperialiHticko
oasopisy plSf, jsi "copper head !"
()d doby, kdy nastal zapas lid
skosti s penezi, lo.f poslcdnojsf sta
In na zemi, kopana slapana svym su
rovym neprltelem. Lo6 mozno, 2o
neuf daleka doba, I kdy olovok po
zvedno so zo sveho pokofenf, sctreso
zo scbo nialomociiost a pak beda
tern, jcz vSeoky posv.itna prava lidu
Slapali noliama a kterl zili z potti
tvare a mozolu svych bll2nfcli.
Bryan pry nebudo nikdy presi
dentem, kriul ropublikan6. My to
uechceme poplrat, alo strachu jim
nahnal.preco tolik,-o podobali sesta
du ovcl. MoZna, 2o Bryan presiden
tem nebude, alo my jsmo jisti, 2e
kdybyohom zili ve Francii a nebo
kdyby rep. mohli, tody by jej jako
druhdy velikeho Napoleona zavezh
nukam na Elbu, aby nemohl kicet
d61o trfiny bohicft a iinaucnleh zra
lokfi.
Zda na jihu dopustl so ccrnoch
zlooinu, tody jest raucoii a desatoro
nasobuou smrtl muslsejlti sc svuta
Na Beveru to tak do opravdy nebe-
rein. Tak ku pr. pi. George v Can
ton, Ohio, zaslrelila chladnokrevno
svelio milovnlka, s iifiiu sc pclcsila
po dloulioti dobu a ktery by I bra
tiem presidenta MoKinleyho,ale po.
rota uznala ji za ueviiiou. SkoJa
juste, zc ji uevrdlila ueporusenu a
neiislvl !
Jak pak table so srovnava: Mil
onaf Astor odjcl v teohlo dnech na
Filipiny "na zabavnl cestu," kdez
to zapad posyla tarn mlady lid na va
lecn6 pole ? Jak pak", nebylo by do
bre, kdyby Mr. Astor, jak mile
vstoupl na pftdu Filipin vraZen by
do vojenskdho kabatu, dana mil pus
ka a posliin proti Filipincum ' On
na kaZdy pad ma zpripojenl Filipin
ninohem vice uzitku k ocokavAnl
nez ktcrykoliv z vojlnft a pioto by
inu nemohlo Skodit, kdyb) tak6 u5
co pro svftj vlastnl zujum ncinil.
SdClujose, Ze 83 eleiitt tilipiniku
ho kongresu honosl so dalcko vys
film vzd&Ianlni neZ stejny pocet kon
gresulkft Spoj. Statft. Sulmnact
graduovalo jicii na evropskycli vol
kych uuiversitacli v LondynC-, Pa
flii, Mtdridu atd. A takovou trldu
lidl jdju Ameriiiaii6 civilisovat po
mod gallingovych del a Krag-Jer-
gesunovych rill ft !
Ka2dy rouieslnlk a obuhodnlk po
olta si za svou pruci a sv6 zboZI svu
ceny, leo fanner veza sv6 plodiuy
nebo dobytek na till, nuvl co za no
dostauo. C'eim plodin fannerskych,
dobytka aid. stauovl btdnl, a ni
oeiuiif kaibuulci na Chicag.sko a
Now Yorsko burso. Alo jest dosud
bob u budiZ Zalovano dosti tako-
vych furmorft, kterl to shkduvajl v
lipliicm poradkit.
A opet sc ozuamujc, Zo t.bukovj
trust nkoiipil vclk6 tabakov6 plantu
Ze na Kube, tak aby so olenove tru
stu stnli vleo noodvislyini od farmo-
ft v Ainorico, tabak pcstiijfclob.
To mo'il by zdo vclini snadno iioini
li i trust feznioky, ktery by molil
skotipiti lAny polf a pestovali na
nioli svftj vlastnt dobytek. Karinc
Hid pak zbyla by pn'ioo liadeniekii.
lloHpodarsky oasopis "iMississippi
Valley Democrat a Agriculturist,"
jeden 7. ncjrozSlrenSjfifcli listft nanv
lobospodarrsky-politiokyeli, vyzlvi
proto dftlklivo faniicrstvo, aby i o.
no jednou pMkrooilo k nojakoinu
Hdrulcnf a oliradilo so proti noustalo
nafi uinunyiii iitoknni sc vsculi stran.
Neinysll sice zalo2onf proti trustu,
coz povaZujo za tioziikonite, alo pra
v(, zo cestou Mconitoti mnolicm vi
se svedo proti vyderaestvt tomu,
uez neziikonitoii. lllavut podnifn
kou jest sdruzenf politicko a zvoleul
spravcdlivo a poccstno administiace
z lidu a pro lid.
Tabakovy trust mysK to skulcuiiu
do opravdy. Tak na pffklad bylo
firmou Ligget & Mayers a jinyini
spoleonostmi v Kansas City propus'
teno okamzitc a sico cestou telegra.
fickou 300 cestujfcfcli. KaZdy z tech
to lidf obdr.cl kratkou lakonickou
zpravu, '2c sluzeb jeho vfeo potro.
ba nenf." Ani jeden z nidi neobdr
cl penez na cestu zpalcouf a zapla
cent dovoznolio z kuf rft so vzorky.
l'o muSel ka2dy zaplatiti sain zo svi5
ho. Dues jest kazdy trust surovym
abcznhlednym paiicin situacc. Jest
Veru na case, aby tomu to suroveinu
a hrabivdmu, nenasytnemu republi
kauskemu Sraloku bylo dano na sro
zumenou, zo i ostatnl lid to to zctno
json obchodufci. A to so dostavf,
drive nebo pozdejl, alo dostavl se
jiste a pak prijdo to no jako cyklon,
alo jako tornaio a zcmetreaenl !
Mozno, Zo doba ta prllis dalekou no
uf.
, Jest veru na case, aby kazatelove
a radno oasopisy na jihu zahiijili svu
poslaul a civilisovali tauinl lid, tak
aby jednou uoincn byl konec barbar
skutiui lynuovanl a uiuccnl ccruo
Gbfi. Jesto nekolik takovych cinft
lftzy, jako poslednc spachany byly
v Gcorgii na cernosloh Iloscovi a
ncvinetn kazateli Ligo Stricklaudovi
a yo statoch tech vypuknc piemen.
ni boj, m hrftzami, jako dosud v hi
storii nasi zaznamenany ncjsou. V
dobach panujlclho otroctvl neco po
dobneho nebylo moZnym. O podob
nych brutalnlm, alio bcstialnlm spft
sobu trestu nikde nic nestojl psauo,
aniZ nejako povosti o to in, mimo vy
baejono romautick6 povldky Stry
cek Tom." Krasne jihanky v nepfl
tomnosti svch inuZft a otcft, byly
bozpecno chninuny svj'ini cernymi
otroky a beda tomu, kdo by jira byl
chtel vlasu na hlave zkfiviti. Nik
do nemohl byli jim slraznejsliu an
delcm, rcZ ccrnoch. Vzajemna dti
vera pana k otrokfim a otrokft k pa
nov'i byla neporusitelna. V obcansk6
vdlco po leta byli muZovo vzdaleni
svych domovft sverlce sve Zeny, svd
decry, svo celo rodiny ochranc cor
uochft a-preco nezaznamenavame
snad ani jediny prlpaJ, aby byl kte-
rykoliv sluha dopustil se zrady a
neb nejakiho hanebniho skutku na
oncch, jeZ ochranc jeho byl svore
ny. Ano, zaznamcnavamo, Zo muo
by z nich vcrnost a oddanost svou
zaplatil Zivotcm. A to sam6 udrZolo
su aZ na nase dny, ovfiem, Zo pDiize
ii pravych jihanfta intelegentnujslch
ccrnoclift. Ti si rozmml a ZijI spolu
v t6 nejlepsl harmonii. Leo od
skoncenl obcanskd valky, povstaly
dve frakco spatnl cernosi a zurivl
bclosi, kterl mysll zarovefi Zo aid
ncnl rozdllu mozi "Carpet-bag Yen
kem a cernochem a kterl jako bo
stic radl tu a hanobl zbesilostl svou
rodnou mm, v nlZ prolovajl tak cas
to krov ncvinou. Temer kazd
Strom jest svedken jich brutalnosti
a barbarstvl. A jib nesml dole dl.
vati so na toto radcut lidskych sim.
panzft a gorill,zda dice zachovati si
povest civilisovancho lidu. Jedina
radikalnl medecina spoolva v tomto:
l'oveste na torn samdui stromo no
kolik vfideft vzbourenl a barbarskd
lftzy a ziihy budcte mooi klidno spa.
ti.
"Myself und Gott ! Hoch der
Kaiser !
I'ovedena bison na neincckolio
clsaro, objevila so svi doby v caso
pisech. Jest to biscfi McGrcgor.Ro
so a kapitin Cogblan prcduesl ji vo
svo vytecno Feci v New Yoiku jio
flvdm navratu a lodf "Haloigh" Bii.
sun tato sloZuna byla v rijnu roku
1897 v Montrealu, Kauada a nojpr
v6 pouzo o-iiii verfift dostalo so ji do
tisku, leo colkombylo versft trinact-
Basvn jiovslala nasledkom one
"patnatn6 Feci" nomookdio ofsaFo o
velobnosti ofsaFo a Boha, stavo Bo
ha toliZ aZ na druho mlsto za ho
bo. Tohdy autor busno A. McGre
gor-Hose, rodom Scot n bi'mnfk, byl
jcdnliu z rsdaktorft Montrcalskoho
llcraldti. KdyZ "diicliapliu'i" red
clsaro a VHcchny ty iiojrozmanitt'jsl
a nojostFejsf posudky objovily so v
casopiscch, podotkl juduolio due
rldlcl rcdaktor Horaldu k McGro
gorovi: "Napisto na to nejakou ba
son, Gregoro."
A za liodinu na to byla basail da
na Razeofttu. JolikoZ ale sazclo ji v(
co sazeoii, byla basefi rozkouskovii
na po lod'ki'icli a tit forman dal do
formy pouzo osm vursft, zancohav
novedoinky dalfifch pet na lod'kach.
Na chy lm tu to prislo so aZ kdyZ list
byl vytiiknut a proto basen lined
druhy den byla dana opet do tisku
a cela. Tim alo stalo so, Zo pak ba.
scH ua mnoha mlstcch otistcua by.
la pouzo o osm i vorslch. Basefi psa
na jost anglicky s typickym nemec
ky in jargoncm a volnu pieloZona znl
tak to:
Jak Ji'i, cfsar nad Fatcrlandcni
tak pi'inbu naltorc my vslm vladnem,
my dva rozttnifte? Ju a pAnbu I
(Myself und Gott)
On v nebl vladnc po veky
a Fatcrland jest vcllky.
Kn'isnv to parek koukejtc I
Ji'i a pAnbft 1
Svatij zaltny peji sedliicl,
vsak "Wacbt am llein" zasc vojacf
prl cistern rynskt'tn vine iiiame kvas
J a a panbfi I
Franclo scm lain sc komilin,
jo vsak "ausBosplelt"
ta nevstano uz. nlkdy vie
nemysllinc si o nl nic
Ani jii, mil panbu 1
Ta neinysll vie na rvackn,
pripravll bych jl otnitcku
Elsas a Lotrinfjy jsou me I
.len tud by Gott I
Bismark jinaksf chlapfk byl,
vsak jsl jej zahy uklidil.
Pah ncbyl rovefi nikdy nam
Mne ani otcenasl I
ZatoSlli nfni, slainunyin kiijoiiein
oki'izall mil, 5I vulc jc zakonem
a zavrcll mu bubu ua vzdy
.Ta a hergott 1
Myzbavili jej ktiraze
urAzky vmetll mu do Lvilre.
nabradill si ho Caprlvim
Ja a pitiibft I
A kdyz Caprivi zrohatd
za Ulsmarkem lined odletel
Museli jsme mu ukilzat
Muc a pana boha !
"Naso babicka vc vclkt- rfsi
ta s Ilncry dospct dice k vysi
Le6 zAhy naudm ji znati
Jen nine a pAna boha 1
Spoloha na svo lodicky
a cervene odeutS lldicky.
Vsak puf I puf I tak ji to rozbljcm
Ja s piiiieinboliein !
My v mini k valco jsme hotovl
j;i nosfni liclinici a ostruhy Marsovy
necibaino na tislc caru
Ja a pi'inbu I
Ja smeji se jsem niocnj in, vim
Jen bezky vo tine a nasilfm !
Hub tiUine sc mnou a ji'i s nfni
Ja a panbu !
To je tedy ona basen, ktera po
bouFiIa cIsaFo Vilema a nemeckou
vladu v takovo mire, Zo Zadano bylo
za pFIsno potrestiul kap. Coghlaua.
Zp i tea Homy-
Po bitve u Slavkova, kdyZ ar.
mada rakouskii ustupovala pred vl
tenym Napoleonom, byl zFfzcn la
zaret pro tczco raneno l vo Val. Me
ziFIcI. Tehdojsl zamek Zerotlnft,
nynejsl c. k. trestnico pro Zensk(5,
byl cely promenen v nemocnici. Po
novadZ sem byli dovczeni votsinou
nezhojitclno ranenl, byla velikd u
mrtnost mczi nimi, votsinou tu po
inFelii pohrbenijsou vo volkych sach
tach Die vkazft o. k. duohovnl vo
jensko sprivy bylo zdo pochovano
na 1200 vojlnft. PohFobiste to ozna
Cu je stary vetchy kFIZ. Aby pamat
no pohFebisto noupadlo v znpomonu.
tf, sestoupilo so vo Val Mczirlci ini
tiativou starosty dra. Mikysky ko
mit6, jeZ si vzala na starost' padlym
a zdo pochovaiijm vojlnfim rakou
skm postaviti pFinieFeny pomnlk.
D.dsl zajlmavo podrobnosti sdolfme
casein.
Z Kutn6 Ilory dochazl tato
zprava: Hoznicky pomocnlk Jaro.
slav J. udrZoval po dels! dobu dft
vornou znamost s jistou dlvkou z
noktcro- vesuicc u Golcova Jenlkova
u jejiohZ rodicft, jsa nejaky cas bcz
zamcstnanf, so zdrZoval. KkyZ mi
eledky t6to znamosti na dlvco joviti
so pocaly, vynascl si Jaroslav J.
rychlo praci v JIoFo Kutno a pFi
svom odohodu sllbil zarniouceno dlv
ce, Zo ji v haubo noueoha, nbrZ v
krdtkosti, jakmilo nojako pcnlze si
naslFada, jtza mauZclku pojmc. Na
tento slib svftj zahy vsak zaponid,
nebot' sotva Zo so v mesto tomto po.
nckud obezuamil, jiZ zapFadal novy
milostny pomor s tovtiriil dduicl Jo
sefou S., h ktcrou vo ctvrtek duo l'j.
dubua mel slaviti silatuk. Stalo so
vsak neco noocokavauoho. Nukdo o
to in dopsal sklamaii6 dlvco veukov
sk6, ktera vo stFoJu duo 12. dubua
vecer do llory Kutno prijola a no
prodlcuo ua arcidCkanskm uFado
in
mi i ii i nm
mm
NejlcpSf a ncjmodurncjsf pivovar na clcm
Zcipad5, opatfon nejnovSSfmi stroji.
Artozski'i, 800 stop hluboka stitdno naso liazf pftl inilionn gilonft oisto
vody dentio. Voda lato prosta jest vsocli skodlivych niikrobft a jps
)ivo naSo tlm nojzdravojslm pi vein v Americe it vyznaiiipiiaul dosta
lo ho mu statufiii narodohospodufskyiii odborem duo 17. zuFf 181)0
zvli'iHtnfm diplomcm.
Kapacita .150
PIVO
KXPOIIT
I
STANDARD
LAGER
Mucnchticr
1IOFBRAU
Vei5kora piva
vytecna.
pivo dopravovano jest vsudc vc vlastnfch rcfrigfatorcch
Vc Wilier ccpujl naso zn:micnili5 pivo. SRAliY & PIIUGIIA,
KOBES A I3AKTOS, TVRZ A PNSPIIL.
MOORER STOCK FOOD
ooMA.isrirr:
Po 18 moufcft ni&ino vypsainu pencznl niibldku 5.00 za ka2ilo prase
zilochld', zda bylo mu dano k u&Iviiiit nascho in'iisku pro dobytek a
zda tento byl po dva nitisluc pou2fvau. Pet cotfi za kaZdou libru
slepic poslych za techzo podmlnck zda pouZIvano jest
M0011OVO KRMIYO PK0 DItUlJl
Dcset contu vyplatlmo za kaZdeho cniellka nebo ves drfibo.nl, zda
budo pouSIvano
MO011ES DEATH TO LICE
Sta obchodtilkfi prodiva tyto Moorovy a my nalifzlmo Va2dcinu 25
kdo dokizc, zo o nckdo hlasil so o vyplatu nubldnuto nahrady.
M00RES STOCK FOOD Co. Council lUnlts, In.
Na prodoj v obchode W. F. Cervonyho.
SEND NO MONEY ara,,s?,5 ssa'j
i i ana b we win t.ond you OUR HIGH
GRADE DROP CAIINIT BURDICK SEWING MACHINE ') trrlaMt'. o. n. utj, tl to nauii
iuuiiu itrrirrii aaiLiuriiirj, uxncilj UH l-cprveme.l.
equal lo niachiuta elhrra aril aa lilgh aa (GU.OU, and Til I '
UKKATKSr lUIUlilN VlIU V.U.H IIKAKII OF. pal jour
.uu. . iju van oniiiiuc ibnb juur iieuresb lieiKl.l
frripMaitrriour Special Offer Price S15 RO
and freli-ht eliamert. ThH mnelitne uelirh IJ"ou
IW pou nda and tho rrehrht will average 75 cenu for each WW mile.
CIVE. IT THREE MONTHS' TRIAL in your own home, and
wu will return your I li.50 any day you are not satlslled. We aril d.r
frrrat aaikra aad jrailra of H.wlm Marld.ra at H.&0, (lll.OI), II. 11(1,
Ili.OOand BP. all fullT drarribed la Our r rrr R-wlnr alarhln f-aialnvo.
fat Sis. SO f.rthla DROP DESK CABINET BURDICK
la tbe trreatest value ever ollered tijr nny house.
BEWARE OF IMITATIONS 10"c"o",:ynco0unrcei'.
vertlsments, offering aaknowa naraiara uniler various namen, with
various Inducements, ttrlla aoaar frlaad la Chicago and Irara nho ure
IlKLUIILK AS1 WHO ARK NOT.
TUC DIIDniPIc' haa every BODKns IIIItOTKEXT,
I nt DUnlilWlV KVKRV UIX) II POINT OK Kr.ll 1IIUII
UltADK BAt'HIM! MAIIK, WITH T1IK
oicrKmor son, maiik hv the iii:st makkk in am i:imca.
iiiosi Tin: i.i;st
raar fralakt anat lha
MtsaUaltd. UHUIHTO
DAY. VOVT IIKI.AY.
16.60. hk
j 'fcrWBaajjS2tjiiifcl'i iTpSrttjff
a LaaBaaaasLlLLLVKLLvEalLLlL
S LLHanBaaLLaEa?laaKFaaBal
Address, SEARS. ROEBUCK & CO. (Inc.) Chicago, III.
zazadala, odvolajfc sc na svflj stav a
na slib ji Jaroslavem J. dan, aby
oddavky jeho si nekonaly, pokud 6
nf se nevyrovna. Byla odkiizdna
druhy den ratio do kostela, aby
pred oddavkarai h Jaroslavem J. se
dob od ini I a. V urcit caa svatebcane
v kocirecli ke kostelu pfijoli.'a so
tva ze v kostelo do lavice u oltiue
zasedli, dal knez 2cnicha do sakris
tic zavolati, kdez k velktjmu svcmii
leknutt svou drfvejsf niilenkn spa
tril. Knez nm rekl, 2e drive ncbudc
odJi'in, pokud se s touto dfvkoii ne
vyrovna. Ponfjvadi ale dfvkn na
ziidnti vyrovuaul nepristoupila,
nybrz rozliodnc na toin trva, aby
die povinnoHli sve i die slibu dane
bo ji za manzclku pojal, inuselo
ovscin ze snatku s Josefoti ,T. sejlti,
i svatobcano ho doinft vratiti. Ne
obycojuy prfpad ten vzbudil v meste
.naonou sonsaci.
Uktizky kne2skt5 niravnosts stii
lc ho ninoH. Poslednc iivtidl "Skol
sky Obzor" niislcdujfcf zpravu, za
kterou liplno rucf. V obci P. na
lyd2ovsku zkazil tatiinf kaplan 12
skolnfch devcat. Aby sc vylinul
pomsto rozUcenycli rodicft a unikl
vysetrovacl vazbc v obyccjinSm kri
nuni'ile, utekl do Praby a ucliylil fc
pak do ncktoreho kliistera, kdeZ t-i
bude odbyvati vyfietrovacf vazbu.
Tot' jsou arci jou kriklavo prlpady,
na ktcro je upozorncna verejnoU.
Kolik vfiak coli butnfch 0 zliralcd
iiiinikno verojiio pozornosti a lirefil
nepozorovanc stalo ?
V Doliifm Roiclicnsteiuo u Ka.
sporskjeh Ilor vypukl v liostinci p.
Uausclio ucznatnyiii dosud zpftsobem
1!). in. in. riino obeil, jenZ znioil co
lon uscdloat. I)rav Jivcl vyzudal si
take dvu obeli. Nedi'ivno provdana
dcera liostinskclio liaiiHcliu utrpcila
HtraHiiycli populeuiu a za lironjcli
bolcstf skouala; inanJfolka lioslinske
lio byla sico vytaZcua z lioHcfbo sta
von I jesto 2iva, IckaTi vzdali sc
vsak nadujo na jejl uzdiavenf.
illlUf
000 ro6ne.
PIVO
v lab v fell
BLUE HI BON
ELITE
EXPORT
J VIENNA
?gr EXPORT
iSIi,AMI!.V
EXPORT
uupos aim i
jia'i ai.
v&W. SOLID QUARTER SAWED OAK gSgl8
l-IASO I'OLISIIHl, ono illustration thos machine Uosod.i head drorX
pint' from aiaht) to be used as a ernlrr tablr, aland or drak, tbe olhrr
epro with full IciiL'th table and head In place for eewlnir, 4 faatj
draneri, lalrat lSl)a akrlrioo rramr. eared, paneled, enibosed and
decorated cahlnet finish, flnent nickel drawer pulls, rests on 4 cas
ters, ball hearint; arillmLaliln trpjLiMa. iei,iilt,n himil, lPnn Dn.t
Mnost larye llleli Arm hrad, pr.sltivu four motion feed, felf threadlni; vlb-a,
fnfrshuttle.automatio imbbln winder, adjustable bearings, patent V isl-.n
liberator, Improved looso wheel, adjustable prenser foot, Impinved & itlo
carrier, patent needle bar, patent diehsuuarit. head Is handsomely decorated
J.".' So,i'L"ir"ii.i,!,lr;!'' NICKEL THI1VIMED.
GUARANTEED the llphlral runnlnr, moat uornhle anU nrarrat nolarlraa ntarhlna
made. Ktrry known ntiaelimrnt la Turnbhrd and our Free Instruction Book tells
Just howanvnne can run It and dnelther plain or any kind of fancy work.
A SO-VEARS' BINDINO OUARANTKE Is sent with every machine.
IT COSTS YOU NOTHING ti' mo and einmlno this machine, compare it
to $60,00, and then If convinced joii areaailne 121.01) to flo.oo. uar
TO IIHIIl TDl.lt (lS.SOlrat anj Hmr -llhin three nionlha jou njjouaiv
IIKI.AY. ISearK. Uoebliek A Co. nre thnriiii.)l v roll,, l.ln .-,H(.
..., ..iucu juu. n.m i:.i-rii'i reus lib au.UU
Oznainuje ct. obecenstvu, Ze
provzal vsuobecae znamy
HOSTINEC
od M. Korbcla a zo budo je
bo slarostf udrZeti si eclinu
starou prlzea a pFiitelstvI v
ininulosti mu venovane.
Cepnjf vJtccnjO. IJ.A'n le?ak,
iventiieke koralky, domacl a
mportovaiui vfna, jemne dout
ulky pivo v lahvlYh atd. Vso
prodava so vc velkem i inaleui.
Kn pobodlf bostf jest ztle vylei
na kucbyn Uartosova, kdo ka2dy bii
do obslouzen tenii nej vyteonejslini
pokrniy. O liojnou prfzen iaihi
KOHIiS A DAIITOS.
W. S. Olimelir
V E fi E J N t NO 'J A Ji
CHUTE NF.H.
Pujcujo iteiifzo na po.cmky, obatant
vain pojlStenf innjotkii proti ohnl a
ziveliifin pohroiiiiiiu u nejlepsfch spi
ecnostf za tiojloviieJSf ceny.
V.. SI. TUAIIY
Ti-uuii'M'li, Null,
J. A. WIM)
Wllber, ,N.-b
TRACY WJLD
pravnlcl
Ulndovny vc AVilboi a recuiuseli.
Vseiii solid in m iilezltostein veno
vaini jest ta nejlcpbl ozoruost.
KOBES
SEND US ONE DOLLAR
Out tin out mul fun. I tn ua m 1.k, miiimu will fmulj-mi till
Knll-HOTKP lixi)lil.Nl'lKl.iliiiitiuN,lirrrclelitl'.ti. .. mWret
lf tkminfttUii. Yott citiiexAmlnoltatyuiiriiciiK'iil In uht tlejwit, ml
If vim ilml It fiactljr ki if lUT'pMtcil, niiml to uicnii- tlit rvlall l
U.ooiaf Inn. io. thc(;iTmrftiliie.vimi'H'i'Hwoiil for I'Oltf rtluin
titRNtiAilrcitl-oiltiy otlirnMt wor mtp;, ny the ttrlirht nirmit our
$31,75 IS OUR SPECIAL 90 DAVS PRICE, iSiKS!
1 tijf others. Such iin ulter waa nctir mailo Uiforf.
TUC IPUC nilCCU lnonfnf tliorn.ilJtrllrdifftrtliifiHn'
InC AUItlC UULCD triimciitcoriiimli.. lTtimtlielllutiiitlim
hnnn, which In cnurafivl dlm t from a ihotittroiii, y"i
untnn Men nr IL4 lirautirul atii-tkrftiirf. lYintln Troll
Quartor8owotl ODk4 antlciuollnlHh. Iiainlnoiiiely
ado front Solid
inilHiitiii'l v iIih' 'Int-
l ilniul nrhaiiiriitp,l.lotf!Ht 1099 Stylo.
HI K Al UK III
f fonts InchM hluh.ll Inrlirs liinclJInrhM wine ntiu
l-rlnflrKl. Iinlrlaaa, flrlmllk, rlpt, I rrranaa. IUm toupttr,
Irrbh-t'iiuilrr, Iliiir-MOA lortfi l'rUrltl 1 orlf. anil ot llunia
aatll Ofla.i. tonlpra I Tonf Hnttl, I llrand llrcan Kwrll. 4 Srla
llrthratralTonrilHriintti.rr V (Jaalllr Itrfili. lNttof 81 Turf
Hrrl Slflo'lla ItrnU, I Sri at II Iharmln.lj llrllllant trlmta
llrnli, I Sri af II IllrhtlrllnirSmaolli HLpaKin llcr Ji, t Bat at
st rirakian nuiiarioaionarrinripai iirrm
TUC APUC nilCPU action tyuulfct tif tho cclpliratcl
llir.AumCIJULt.il rrl llrrdi, hlcll ara ulilr "-il
III the lilk-hoU t-railo lnlruiinut, nl-o nttol viltlillaia.
ntnniiratiplrraAtuI tui lliimaaa. alanl4-rt Holt felts, leather!
etc.. ticllowM of tho het ruUtrr rloth, 3 tilvticllnwa it tek
uml Hunt leather In vle. TIIF ArMr nlllTIIli
tlnhlieU with a lot H Leveled plate I'lench mliror, nlclo i
1lateilKHlal fraiitoiatiilovcrT modern Impmvtmont K
t IIMSII IH1.K a haniMome oitfall atool amltlio b&storgall
lntrurton limk imlilUht-il.
GUARANTEED 25 YEARS A1.'.
Anne ijufrn Urn n wo Issuo a written blndlntrW y rnr " ji.ff
ifimi-rttii imi lvthflfnrin till mmlltlnti nf w iinU if , VC-ZI
jtart pivi-s out we rctlr It frw of rlmrpo. Try It on
inonihftml wo will icfuiut yourinoncy if vmt an not
pprfccllv iatllH(l. 6imi-rihrt
31. IS, Order Inner. Don't deliy.
&l)H ar lhrt- orisiaf will be tola l
DoB't del it.
flllD DCI lADIt ITV IC CCTADI ICUCn Ifm!
not ilenlt w Ith U1 ak vour nplirhlHir almtit m. writo
UUll IILLInUILI I I IO Lu I mULIOIILU liavt
tho imbllher of Dili juiprr. or MctropiilllAn .ntlnnH
iiaiiK. N'Attonal Hank iif the lletHilillc. nr flank of (-ointnercH.
any lallroail orpipreBaeomiianjr In Ohlcauo. tt Sair a ea.al afairr fltn.lMNMM, necnnv elltlro imp of tho laitr
vit hinlnem liloeks In ChlcaRii and employ over NXtoilo In our own hiillillnir. HKHM.L lili(lNsT S3.no aJ
apt rusos, r.'1.00aoil apt ajjn oyerytlilnit In mmlcal liiHrtiinentJiatluwi'nt wlioleaalo prices. Write for free
apeelal nruaji. piano and mnileal InnrumentcataloRuc. Addrrx, rt
SEARS, KDeBUCK OL CO. (inc.), l-ullon.
BRT & DVORAK
lekarnici a vyrabytele leku
vynibl naslcdovni, od
uznanu a osvCdcenc lcky a
juitCtv plJoxI jialsAm
Li'k tento jest cisto bylinny a za nej
lcpSf uin'ui ve vSocli pHpudech nustii
zenf. te.kulio (lyclii'ml u kasli vftbec.
Cenii lutive 25 si 0c.
JIRTOVA AUNIKOXA A
KO UZEL 0 VA JUAS'I'
Tuto mast' predef vsocli ny jlne in:is
tc, uiajfc v sobe leuive latky nrnlky a
kolizelico (Wltcb-llazel) leel Vhooliny
cerstvo 1 zastarnlij rany, vfedy a opil
Icniny. Cena krabicky 23c.
JiliS&V PliOTJ 11EU
MAT1SMU
Lek tento JcsLpo deist dobu prcdpl
sovan lekali s nojlepslin liHpeclieiu,
tak ze odhodlall jsin so iiiibfdnoutl
jej slrsf vcrcjnostl s tfin vedonifin, ie
obdrzf liik cisty a jiste I'lclnkiijfcf.
Cena hilivo ?1 00.
NASE L&KY .ISOU NA JHOJ)EJ V NA XLEBO VNl (JJl
jJjKARNAcjr ve stAtu.
C. F. SafaHk, Scbtiyler; Anton Masinda v Prague; Kadisb at Co., AVesi
Point; Polansky at Fletclier, St. Paul; Anton Plsicck, Hitino, .1. J. Snir. at
Co. v Pr.'inard.
Nabl.cji'ce leky tyto vefojnosli, einfine tak s tfin vedonifin, zo obdrzi'to
ItSky osvedcene a zkouscne po dels! dobu. .lesi cctne naslcli iiffznivcfi, jcz
leku nasicli pou.ili a jiresvcdcicu se o jieb vytcenosti, davajf jim to nejlepsf
vysvedcenf a elivalu. Ti'm jsouco povzbuzeui, odhodlall jsme se nabfdnouti
je sfrSf vofcjnosti v duvefe, ze prospejetue trpfcfni, ktefi iiezklainou sc nikdy
d.i leki'i teahto pouzijl.
WILBEB, NEB-
W''. 4'SK'f'"y' A 'KA .y'
v
.V
,:1
fc'J
.5
v.:
porucujf vrolo v2dv a vsude dr. 1JADGKIIA.
Dr. Badger rozpozn.i kaicdou chorobu, ani. by
ncmocneho mucil otazkami. Porady udilf darmo i
mo iistn3 nebo pi'scmnS. j
r.;iSlu vnSi cliorolm htriicnf Jak Jen mWi'ln n vlo?.l- do ilop mi k-.iui.el; vlns'i z !
lilavy, iliil.i iKli.jl.i vfk n plet' clinro osohy a n;v oilpnvfil' iiHI(.;.to S3, ziiuinkii. To dpi !
no poMu.M k ii.lflcnt viiin rmly it oilpoeili, ?.,lu cliomlui iiifi2o btl V kVi-nn im-Imi m- !
Dr IIADOIIUKCi vPeeliiij clinrnliy ..tistaruld, Jnko : I)ii?iintii, z.ichviity kfi-M, para- j
1W, yiiluchu, votlimti-liinat, bolciii lilavy, reiimatlin, iui.u1 I nfitt cliomliy, t-lioroliv
?.alu.lku, I nlla, prsou u plk-. kaniilfi mlvo.li ich, Imu'Cky, ?.-ni.ku iieinocc.-, Jako m ?
pravlil.)lnot, krvolok, li.'l.itiik, ii.'pli..liiost, nnnow polilavni, ri'my it Icly im tf !
rfi;.l, ohoroliy Jr.lvin, Iiol.-sli v kli;.l a ua prfou, kalar iiralull, lironcliltK iifm.n-c i
k.iAiit. po.Hurj.r.itpalinozkii, ztrniil.ist, olloroby mfclijff, raka, vyjtilitnt inotkii '
MiueliulC, choroby Jal.-r, cltlftti, li?.'Je, vyriiJky nl.I. jl
LEOI ZFNY, DJVKV, MUZIC I DITKV. !
Cliornby potilaviit ncclif pIlvo.lSno n.-b.i .IMJi'ml, Iff I kC iiril a Bpulolillvf.. Xetr.. $
ba ki Ktyilfti tollko vyU'Jiij lil.-.latl iiutmi, neb.) aei-illidiit mil lirnznd naalwlky.
I'OIIADa DA1IMO, M.)2im psjiti C'.sky. nnllcky, nfine.-ky, rrncouak, lo i
vciisky pukky alii A.lro.a; ' J
0,
-45
Valentine Bldg Toledo, Ohio. I
SEND ONE DOLLAR
"ilhlnlOOaallr. of tkla.tii, .Ulad jjulklaTOl- lltl.tU lit
Hl'lUKCT TO KXA1IMA1IOX, Joo caa oiaaaUall al Jcar frrlakl
rKKI Kt TLT HATISrilTOHr, EXACTLY AH HKI'ltllSKNTKll. KUl'AL Til 111 li.'lklt
TllATHAILiTeo.oouiu.oot.d THE ORANOtST ASQAIN TOU CVll SAW.
Viaa Ip iSvalakl a4 m ! M I'M B a a
i and freight cbtrfros, luuthell.og sent with order.
I WE MAKE THIS TOP BL'GGY.lJtr.''?? wctokt
I in from U'Her mMerUl
ZliM fnni the Jlutt beatcmtHl
Itulld. Kd4 hprUrB, ttluitrateit. or llrtwtur ttiiloJUr.
llllfh (1 ratio Kart. vtrrVi llim KarvMri'i 'r..nr T.h i
u-4, urif iri) iiiai. MU
UuttWr ilfarlljr 1.1 nM, full iltle and twick eurUlnM. raUtl.Uuaraiw
teCtl VllUkl to IIIV 11U1QU luiu-irv w..rlf llfuiv I. llr I'ar.L.l. ...
or J0'1-I I'boUtfHn. frm frfk b4j fUlh mr Kiut
S38.00 HOUlrtCIAlICHr lapbu,r-il,. ld. or ,m trirk, Mi i,lk .u. ... . . '
prv.. rarpr., wrr.rk, ..ll-raurrra a.a ikafl QUARANTIID TWO TIABt lll Uai . ftaJl, ?,k ''a, alarm
I.. WRITKrOR tMK HllinT rATAUWllt. VOL I CAN MAKE tEMOfl tku vtUl"" Mlt..UH.M
linnnrvn -t n ,1 nu. ni. AW.?'' W UU Till Your Rlllnn nun
Ukihrr.
Aaaroaa, SEARS, ROEBUCK
rn turm
MX IS A
fik"b
f
" ' JfJ
f-hleHLm ni-tinrni.n I't.iL.nmt n.nir va vna. M.
OeiplalnesandWaymanSts., CHICAGO, ILL.
zkzscn'eh lukaru za ncjlcpsf
sice :
jinrCfv t'j'jsin- olej.
Liniment tento jest po'dolsf dobu a
vclkt- obi I be a tl . '". znain
jako HOIIliMlAN OIL. i. ...
ny bolestl .ovtiirnf, suclie liiniiinf atd
Cena labvo fiOc.
lUlTOVY CVS GAR IN PJL&
neobsalnijf zatlne minoralnf pffsady a
inii.eine jo dnporucltl svedoinltii vsem
co lek noskodny. Cena krabicky 2."5cf
lill'lOVY KAPSVLE J'JIOU
llOLESTEM 1ILA VY A NE
LUIALGIL
Piltilky tyto doclui.f stale viitsl ob
liby jak mczi krajany, tak inezi Amc
ricany. .Mont' lekeni uplne Hpolelill
vyin ve vsccli pHpadeoli bolestl lilavy
a pouzito-li jest jich v padn, zc vice
se plje, uei jest obyccj, pred odcbn'i
nfmsena loze, iiiedejdo se bolestcni
lilavy uplne. O vj tecnostl a. jiste pii
sobuosti jejlcb inaiiio cetnil vysvedec
nf.aCeita krabicky 25c.
",,T' "Wt. 'W . .- x 'K'FV
Mocny pro celysvet
Doktor
honosfcf sn I ("-mi
nejvj-
tccnejsfmi iliplomy
lekarskymi i pro
vnzf prakci po
2r rokfl.
z ncjnebez)eoncjhlch ne
mocf. Lido, jez byli vyleccni ze
svychclioiob trvale, do-
H;:
ritklUIlT t. O. u.
d.l.ol ul If roa.d
'
w ourico.
ttmii moit
k(l,
nnT!
CO. (Inc.), CHICAGO, ILL.
tiTTMP 'TrrTTiTirni n mm roil
Bill
l
4
I