Custer County Republican. (Broken Bow, Neb.) 1882-1921, February 27, 1908, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
, L. . ; . _ _ _
( USrfU ( OU"J' ( RtPUBUCArf
. . _ _ . .
- - ' " - - - - - -
Dy D , M. AMtHJEAIt' (
- - - - . - . . - . - . . . . . . -
JJtfJY. , ! t WJ'II , . . 1f UItMW.
_ _ I
LANGFORD
of the
THREE
: BARS ?
II I I
; y
I KATE Mm YIHGII , f ) , OYl.E5
IVtvI'IIt" ' ' ' ' I. / , Mol , , , , , ( , , ' ' ' / ' , . n /
II I I UY"OJ'f / ! .
( I Itlll II" WIIU/ ' ' ' , " 1"/1 ' ' ' ' ' ' " " " " ' ,
'd/h ' / 11I111,1 ' / , , ' / " " " ' ' ' ' ' , , . , I" " , , , , , " "
/,11" " , I/IIUII'I/ / ( " / , , , . hili 'If" ' " II , " " 'A1.Y
H" I It , " W"II',1 , ' " till' ' , h" , ' " , / " , '
/I'HI . ,011I'/ ' ' " " 'ii' ' , , . . . . , , " " 1."fI'/ " ' ' , ft. " II , . .
M'IfIII ' ' / . . . . " . . , " 'v. " WIt'IdIIIl1v" ' , .
If ' 1141"/ ' , , , , , , , " ! 'hi" ' " , , " , , , . " " " " ' . . , , 'n ' VIII''y .
" , I ( IVIr' " , . , " , . I , , , 11.111.II" "fI"1Jff
11"/1' " 'IfI/H" " , 'If" " fI , , , "h" " " " " , , , , ' / ' " , , ,
' ' ' /1" / " " , HIt' . " ' " " " " ' / " 'III"II' ' ' ' ' ' U , II" ,
" , I. H. " ' , , "wl4' " / " 'A"I ' ( ' ' ' ' ' ' , 1/,11 / 111"
, , , " " ' , , , , , , , " , , , , , . . . '
IIW' ' ' ' ' I" II Jlltl/ll" , 'IfII' ' ' '
" " "y " WIIII."III " " 1/1' ' h , I"f' " " , . . " fIt 1/61 /
" " " 1" 111m. " , fI , " , ( It"1 ( " , , ' . " " . If/ ' " " " " ,
1/ ' //11 1111 "f ' 11I II If11 " " 'fll" , , I , ) , I. . , . , . " , II It " "I ,
villi' It/II" . . . VII " , , /1/ / ' fI/ , , ' " " , IfIIlJ , wl/"r. / .
III" . , III H , " , , , ' , I" , , , , , y , H" " " , , I/"I'IH / ,
I vIII" " " " ' 11I11 / , " " , 'fIII/ " " " ' /'If' " " , ' /11/1
111/ ' " " I fI" , , , , , , , , , , , , , , /Hy , "I 1/ / , . . " /t"11" ' "
I , ,1 tI/I' " , "It' ' " 'f' ' " " " " 111/1" 1flI'WIIIIII / -
" 11I 1t"II'II/4 " / " ' " ' / " " / ' " ' 11 7 , , , ' 1//111"1' U
1111" " , , , , , , , , W , . , t" , hlItI'M , , HI/I , M/ ,
I IIII'H/ ' ' ' ' ' , , " " fI'/1 " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' /11 , Iv.f , , , , , ,
" " " ' ' ' ' ' /1 WIIIIM'm ' , ' , IH fl " , ' ' , ( . ' , I" " " "
" , 'II ' " . . . , IMI ' " " /I , , , , " , " , / , ' 14"I''k" / ' /I" , '
I " , " W'"v. . " " ' ' ' " 111 ' , " "V. ' ' ' ' ' ' , , . /11"/1' "
I lilli' ' , 1'y / , , , ' fIt MIt'y , " , ' " ' ' ' ' ' /1' ' '
" " ' /1/1 "WIIIII'J1l' ' / ' , ' f " / . " I "JllII , "
'JIll" ' , / ' " " ' 11I/1 " ' /1' " H"'V.III " , ' ' ' ' ' ' , VlIII/
"ll" " t , , /II' ' , Willi " " , " / ' ' ' , / , , " " " " " , "t"/ " , " "
' 11I111 , ft'I' " 1/ / " , " /1111 1/1 " , , , " "lIk"'II11" " ' , "
/1/11' / ' w , ' " ' " "V'/lff ' wll/ / , . " , III Willi' ' 1:11'1 : ,
, III ' 1" " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Iy 1/1" / " , IIIlytll""y
, tI",1 , , " " " , " " , I" I'I " " " 1II1ttill I
" " ' /lII"Iy , ' " fI" , " " .I1''Y ' ' " /11"
IlIk" ' /If , ' ' ' ' " /I'II'k / ' , . , , , , , / 1'H " ' 1I"v' / ' -
11111"III" 11,11. , , . , . I , . . , /1'11' / ' fr'l' ' , , , , , , 1/11' /
wlloJ ' " , 'ht" ' " " ' /lillY / , A"v'"v.I' , ' ' V" " , , , , ,
II' " , ftfI tlilv"1 ' ' ' ' /11 / ///I"It / , H'It ' , , , . 1/1/1
\ " , /1/11 / / 1.1"11'I ' , , "I " ' " "h' " , , , wly "f
, "t " " " " " " " /1"11" / /II " " , , , VI/lIIIII" f"r
! ' ' " , , , , ' " M , " , , , , , , , 11I"lIH /II 'tI" " " , . " " , , , ' "
11,11 , 1I1'II'k ' 1"11 ' , , , , 1/ / , , , , , , , , , , , , , , , , , , f , It" " , " " "
I ' /I , , , ' ) ( : lIy Ioy ' 1111 ' ' ' ' ' ' 1111 , , / , , h"'H ,
I I I" " " " ' " 1 ( " It ' 111.11 'H''VIII ' ' " " lilt I 'I"1' ' / , / , , ,
I , , "f""I ' "V. " , ' , 'It ' I'II''Y' ' , " " "r 1/ / , , , " ' , ' , , , , , "
: " " 'H'I' ' " " " , M"I"111'1 , . , , , ,111" " 'III' ' '
rill'C"II" / / " . " " " 'Y 'lIh" ' " " 1"11 /I' ' , " " III , "
A/II' / ' I"'u"1/I1 , ' " / //"Iul " , " Iy " "H , Ifll '
IdllllI 'UI" " , , , , , , , , , . , , ' Itl1It"I ' /I" " " , , , ,
'hll ' "III/'Y ' /I II " " ' ' 'Y , , , , / , , ' " / , IH 1/11 / , , ' "
11I11/11 Jlflfll""H " ' " 1 , , , wI/II" / 1/11'/ ' ' ' ' , , , II , , ,
111"111 /It WIIII"II , , , , ' ,1111"1 " , 1 " ' " " "
I wltll//tIj"1t tm 1111' 141/11" , , , II , , , ' /III" , .11.1 . ,
- 1'/1'1" / / ' " " " / III"J / 111I , ' , ' " " .hll'II'/I' ' ' '
III" " /1/11111\ , " \ 11'1VlIY ' / , , ' MII" " " " ' " " ' 11" ,
"I " "III "IIII"If'IIII / " " , ,1'11I , ' " , ' " , , II"I,1I1t
"It , IlvI" , 1 > 11/11/1" " I , I/w,11i 'II' ' ' ' ' ' 1\ I \ " , , , , , , 'Ie.
111111111 ' ' ' / 1'1VlI"'k'"K ' / " ' " " , ' / " ' ' ' ' ' ' /
" " " 'Y " " 'v'I' ' / ' WII ' " " " " ' , , I 'nwllIIII
' , " ' , ' " " " , .111'11 " " ' " " 11 It M'MII" " " " , ,
" 111"1 fm' ' " . . . III,1//I'Y / / " " " "IIv " . " " " /111 /
" " " ' " 111"111111 ' II" , 11 , , , , "f IIIIIIIY JII"/ll /
It III ' " " " ' 11 , w/llv'1f / ' " /I"llIIltI" / " ' , ' " " " " " ,
, I/lk' / , 1111"1111"I ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'f/ ' ' ' , , ' ' ' ' ' " 11'- '
It.w 11/11111 / , " " 111111 ' " /11111111 / lilli' ' , \ , , , " ' ' ' ' , ' '
"M/I't" / ' ' 11111 ' ' ' ' ' 'll " ' / 'IIY"I' " ' " 111.IIIW , .
I II" II , " " II " " " IIr , , , , IIII , , , "InItIKI : ' ' ' ' 'ilt ' (
11I"111lVII" ' .
-
C"APn1I : VII-ContlnUlHJ.
"II1f1. " wlIlII. "III Ie 1111 YII" 1IIIIIIe IIwy II/'U
III h 1111 111' ' III 111111 IIrrul/7" /
" 'I'IIIIY 111111 tlllll/ / ' "Y"II 11I1 111/1 ' " ,1/1/1 ,
whllf. Willi I II elIIIII' III V.IIIUII , . , 'III ' I
WII" II ,111111' , Ihllll\lI \ , lilli , "
1/lIlIlIf'JI'II ' 1111 V. , Il 1011l , IIIW whlllllll
IIf IJOlIlIIHllwlIlIlIIlI , 'I'hlll. WIIIII.I . "X
1'111111 ' 11111 ' wlllvl/llt / or "X'IIII '
1111111011 , , ' ' ' ' ' ' " ' 11111011 IIIIIIW 111/1 11111111'
hllel IWIIII f'luov"I'CI" : " " 111111 IIIIW 1/ / , " rll
\ IlIlIy of IlIlhllllll II 1111 Irwf. hili " " ' 1111
lIullIlIl ' ) VII , ' ,
"Nuw , 11111'1 IIhll II 111I1I11I11I1"f" 111111111 ,
11.1 . , /lfII / , IlIhllh hi Illy , 11111. , , " " 111111111
11I1I1y , "IIII'"lIly ' , IlIullllh , 1111 1111 111111111.
MIIIIIIII It II II' . I'ltllllh 11I""lIly. "
) " 011 Ihll ' ! IIIII"I'Y , ' , I Ihllile 111111 III
11111I1111 III lilt ) ' , " I III 01'1 ' IICI I.IIIllIfol'll , II
1IIIIIIh III hIli 111\111 \ I''CflI. ' , /1111 / fill 1'1) ' '
1I1"'I,1 ' ! ! ! , wllh 111111111111 ,
I1'WOII" ' " , 111111 , 11111111111/1 / , IIllwle IIlellll'lI.
1111 10 11111 IluOI' 111111 (1111. ( 0111'11 lit 1'11111111.
I'll ' fill\ \ . tlllIl 1111..101111111/1 / 11(111) ( ' 111111 ) ' 011
wU1I1,1 , hllVII II 11111 ' " 1111 III " " 11110 1I11I1I\e \ ,
Y , , " , II IIh 41111I 1111/ , / II clllkle 1111" " , 100 ,
11111)1111 ' , 'I'hll ' l'I'CIWtl ' 11111110 WII ) ' fill' 111.11 .
11111I111111(111111111) ( ' , No (1111I ( Jlllllh"1 " 111111 ,
Iin WIllI Il 1I11I1'h.,1 ' . , , 1111111 fl'fl ' II I tlllIl till ) ' ,
11111 IIIW\'III' , 111111111 , IWIIIIII , hlll'lI ' III hili
, 'hllh' , 1'IIII11ltlill , WIIVIIII of Iu1\r'lIlIllufIlU' \
111111 IIU 1II01lllh 111I 111111 JIIIII IIllhlllll 'I '
. \111111111',1 \ , 111I11It. II 1"1 ' Il 1111111111I1' h. '
, \ rtl'lIltul11111 ' \ 11111 , Oil 11111 lIulIl' III II
( I'IJlI1. ) ' flf WIII'IIII 111111 III IIIH'1I III I' 1I1'1t01l
" , JlIII MIIIIIIIIII ' " IVI'II 10 11111111 h ) '
,11I\m \ IIlIlIellll'llllll.
" ( hI ) ' 1111 follllwI'11 ' IIItI III 111111 0111
IIhllll\ \ . 1\11111 \ , lilel ) 'oll'f ' " II' 1111I111 II
11111 ) 'uIIi Wo IIIIIIW ) ' 1111 Ililt/w / , " III
111'1I111I1111 111111111111111) ) ' ,
'I'hll ' 1111111. . . . flll1l1 wI'1I1 ' 1"111111 will
wI'III II ,
"Ihltllll ) ' 011' ' " ho I'I'hlil. IJlI4 1111111
IIt'ol'llIlll ' ' 10 hili 111111.
'I'hll 11"11 nllll'lIll III Illwll IIIIlI II All II II 1
l'III'IIIt ' , ilII' ' " I'I'fI\\II'I ' , , 1110111111 , "llIhlull
I ) ' 11\\111'11 Ihlll II 1\11111'1'1'1 \ ' WillI Oil ,
' ' 'I'hll 'l'hl'I'o ' 1'111"11 ' II 11111111' 111111)1
JIolllli , lilli ,
II ( IIIIIII , , lilli , 1\\11111 ) ' 011. " II 1"11
UOl'Illlll'1I ' 11111.'Oh'I' , 1111 III hi II 1'1 '
1111'1111111111 hllllli 1111 1\1 IIIHIIIII'H O\'III' .IIII
"I' ' " II III"
" \ )1111I ) I I o I'IIc ' III , Ihlll IIhl'l ) ' 0111' I'll '
I" . " 1111111'11,1 , , 1IIIIIIh'I'IIIIII ' , " 11I1 \1111 III
\\11)1" 110 ullll\\1 \ hlill I'IIIHlhl ) ' IIlIhh
"NIIWI 1111111'1'111' ' ' 111I'111. , " Itl ,1\11I \ , "I h
' 1'111'0 11111'11 'II 111'11111' ' 1111 111I14) ' I"
( llllr III 1hltlw. \ . II l'h'\'I'I' ' 11111
t\\'llIl "f 11"1 fl'III. 1111,1 , MIIIINIIII HI'\'II\\ ' '
"lUII \ 11111 111111I' , 1111'11 ' 1"'I'Mllhll11111'1 ' , I
1\1\11 h\1II \ 11111 filII fI"'I'o IIf Ihll fill
II'hll ) ' \1\1,1 \ ' ' ' , , III filII' I'III ' , 11111 , I hi
\11"\\1111 \ " , \\1111 1111 wllh 1111' IIhllhlc'II"
"f II 1111111" " ) ' ,
" 1111 11\\11)1" hlll\l'h'I \ , , I IIIIII""ltlr , '
" "II'IIIIIIlth III H\\'IHlI' 11111 1\ \ \\111'1'11' '
I ' 1\1\1111\1 \ \ ) ' ' ' " ! "I' W'I 1111 " " 1"11I111111
I
hll' , IIItll\ll \ " " \ \ ' "nuIIlIII' "hlllIIM1,1' I
tII \ II \ " 'II II , "
' \ 111I" \ \ \t \ \ \ ' 1(111111111' " 11111111. III
11\\\\111\\1\\\ \ \ \ \ "lIh'II 1111I111 11I111',1. "I 1111
) ' \1" \ , WIIIIII'II ) ll\l. \ " \I" \ Ihl'lIhll ! 111'1
UIthl \ ! IwllhlOl'\I\I'tI ! \ 111I1I"\lh \ , , ' .
,
I , . . . .J , . ' . , , , 'lor
.
, - . . . . . . . . . ,
I
( " ' ' ' 'I' , 'IV/ : , " " " " " ,1-11.1 , ' " ) , ! * ,
" ' , , t , , "h , " Jim _ n. " , . , , , . . " " , , ! l ; ,
n , , . , " . " . , . . , . " " 1 , . .tkrlfJR tA , '
1""Nt ' . . . . . . " , !
, 1111) : n'It/1f , , " b . - . . . . 'With ( .1/ "
' ' ' . : It''UIJm. . . . . " 11"11 " f.l O dAm iI I i
1wrl'"A II' .Ude 1" ' " JfJIfI4f ' .11 , (1I.b" , :
fl' ' , ; ,1" , .It".I , . , , , , . " , f" . . . .m. I
' 11TIff \ : ' ? My r.71/1 ftlbt II v , .
' " ; , , h 1tI " " " " wr III m'lfll ' th'tfr II" ' ' ' I
' . " " . . " " - ) . " 1111.7. "
I' 11M " , It 11. I 'r ' bIlr . frfflkA'
11' , " " : " " " 11 'lilt. " U"I tm ; ff fit thu "f".dl
1'1 , , , , , , dJ""IiIb , ' ' " PI. lI.tMlfnl an wac
"ffhult/m. Mlm "ru. " Ihlltr , , 'rttl1h ' , . It
, , , , , , , , tHC It tJ"rfll " Wif. VI1' / , a I w'.tl'r-
aJl Iileh' ,
' " , , , .e"/f" "f"1I. 1C tll hi. Ir1'mt1'1 ! aid , f
' , llnac hlN 111ft" ' 1I1U , ( I'"nWHI ' t , ' J/Jfn
In hi" hu.llt' , t.1I y'"t tll him ,
"Nf711r tnl" " Inl1 , " VlJlI'fJ ( 'fld Of/r. "
' 1' " , " , ' wU IImnlny 'wavJy ' ! rm , IIIII'M
d""JI" ' r. " , . f311 0I/(1f f/ftl'J , 'ulL ' hI" !
IlfdlJolI , ' : , , , w.flrJnJly : , 'flwr' , WU' " " 1011I I
'hll" ' . V"'i " " 'Mt. . fJI'fJul hIli rnlmHI
I
" " n 1m .fIIl/d. / "n'JV'Jf IIIlr , l lilli , "
t" " , " ' ( I'oft'1. ' " 01:1 Um J lrll4Jilt. . . " ,
, 'hilt'I'JI ' ( : . , I'UJI : , " I
I \oflirT 1I.nI l/mIN" ' , ,1/ ' , flllht : " tllJO I
, twhlr"1 " It" , ! II" tlthlH , .
" " 'lll'If. Uw Im.cJ IIoor ! " r/l(1 / ' .
I ' . : ( : ) ( .l1nl- : ' i
I " " " , " 'adlrlJ U" , WIt7' ; IUIII ItH H"I'
rtrrt" 1(1\1),11 \ ) ollt , ho ( : IIN'll HII ! 11111r
: " " ' " /111 tJJltm , WI'IrU : , "YOII MIl ftll
, "v.nfw. " ' - . It" " I" HI' , 'lIIlI:1. ' ' . " , , " , t.
114' " IIwfI IJffk Ilf CIII/IrIJ , : Oil. "
I
"IJ" ) 'flll tlllllk h' , Ilf 1/IIt1IY hllrt ? "
fUiloclul ' ' ' } l/IH'I. / "Gun'tIIJ h/JIV7"
"t 1I.lnlYOII . : 'I/HI ' II"t J It Ollt ( Ir Iltllf
: UC ' , IIJtokllIN : Y/JII fl1II ! , ' , IIJIJ't. Imlll/VII /
'III ' IN J/ltllkl,1 , IlIIt , Ity fWY "wa''I , hilt
1 VIIWI. III 1m ( JIJ111" ' lor u"y IlItllrll
IIVIII/I / , . 11" " ' " tIIato / ( ull/HJ. . 'UHt. ' 'Iy '
" 1/11 , I"r I , Ir : Ifill , "
' 1'1111 , , , , 'air ' hltJW III LlIO utotrllwh 'ulIl '
( ( I v'm tI , , : 1I'lrIlmtlty III I/J/IHt ( Jf LI" " ,
IIYII'SIIItI"I" ' , tor tll/J thllll 1I111m : Itl. Imlllt ,
' " /J'mIIIlL / Mlm 11/1'1(11' ' , 1II1J11I'JIIlltr-lly ,
"IIlr " ' rI"h fI uvlth'lIt ' him , Ihllllll'lItllllll.
hl 1m" , Ow IIwl , , louk" tlwl 1111 VlaU
/11,1. III I'Jlwh YIlt It llw ImwtI : , Hltllll-
HIII111II1 / < 1"rtl-ll " ! llto"l II/IIIrt or ffJlj. :
10",1.-111111 1111"/1/1/1 " / IIIlt ot tlw tlllllr ,
1111111,111 III WH III t. II" , hllllIhw , , .lIm
11I1II1I'ml ' 1111' ' . IIrt' r hili mwmy ,
WIIIII ! I'ltlll IUHIf.'IfII,1 , It111I,1 / , 10 I h/J
rmll' ' , IIr lIu , 1IIIII/lIIV" / tllu Irowll Wltll
" " 111'1) ' 1111 III III" IIlI'II1. ! ! 'I'liu 1011111011
Willi I'lllux/H1. flll1./H1 ox "rmCH " Ie III 1'1'0- '
vlIl/I- / , ' , rIIlH III. III mil Iy II"J " 1IIIIItIm. ,
" " 1111 VIII h wltlch IIlu II rru It. IUIII cluvol-
III"HI " ' " Illwh III I/I/'IIIIU " , : ' ' ' " / ' ' " ' "
1111I1 111/1 1/11111111I1',11I / , willi wltleh ! It. hlltl
111111111111/1 / IIUI. tll 11I,111111" , I"IJI' HIlI..I"r. . .
14111I 111111 , IIHII/II''lIl'lIrl / ' , cO/JIpl"tlll ) ' ,
' "YIIIIrlollllly , 111111 III 1111 tilt ! Iflnl lu"I.
' 11:11/11I : / , " ' ' ' 1'11 VlUIIIII t'lleU ! ot 111111 1101'
IIhII : ,
"th' " II 111I1111011 , ,11m ? " 1111111',1'U , / II I { '
fill'll , / " : him fill 1I1u IIhlllllll" , '
wllh " , " gllmlllor Ilf It /11/11 , / , "WolI ,
- )
\ ' } ' .
,
- - - - ! .
-
. .
'fhe M.m/lI rt1Cn Wnnl Whlto with
Wrl\th ,
YOIII' 1'I111.1I"IIIIt.1 . rl'l/i1i11 WOII' ( 1111 lIown
III II 1I1I1'lIe'IIIIIII'- ' 1. 1\1'11 ' ) ' 011 1111 I'hhl : ,
Dlc'h , lilt I 1111111 'f"
" \'tllI , " ' " ' ' ' ' " ,
" 1'1I ' " 11 Ihll IIII'III' !
' ' ' 1'1111) ' 111'11 1111 1'11hl. : I 10011 lIlIIn ,
Ihl'onllh Ihll IIIWII IIeUII' 111111 IICIIII 11111111
III Ihll 110\1. \ "
" \011 ' ' ' " IIot 011 Ihll Illmll 11\111'\ ' 1111111
I whllll II 1'111111111 10 IIIIlIh'OIlIH , " IIlIlel , lilli ,
111111'011110111 IlIly.
, "Why , .llnl , \\111I1'11 nJl'IIlIlwll / IIIII/ / { "
1'0111 , III 111111111\111 ' ' " ,
I
Ihll ,11111 olily 1111'11\111 \ 111111 w'llIII111 '
I"VII ' wll h hltl ht'llIl III I hll IIh' , 'I'ho
" 1'1'\11'111 \ \\1111 11'111'11"1 " lit hltll , '
1'lAp'I'lm111. \ .
Thn Ooullly Mtol'llf'lY. '
"I too 11111 Itllllll III WIIIII l'II ' , " .11I . hi
n IIh'1I1I1I1 \1I10 ! III 111'1' ' Mhill. " \1111 \\111
1 111\ \ 11111 , ' ' 1111 wllh ' '
) ) 11111' 111111/111 / , will
) ' 011 11111 ' "
'I'hll 1I1I'llIh'I' '
1-\11'1 \ IIIIIIIIIIII hllfOl'II 1110
11..1",1. " \\'llIllo\\ \ \ ' , 1111111I1111 1'111111110 11110
II 111'1' 1'0111 11111'1" " " , ' ' , ' .
I' " \\11) ' , : \11' \ , 1101'111111 , " IIhl' 1111111 , III.hl
. . Ilin 0111 II . " " 1111 hllllll willi 1'1'1\1111 \ Ilh'lIl1
11\11 \ , "I III'I'I ' IIh' , . ! 'I'hllllll ) ' 011 , will
) ' 011 1111" , I" 1'II1111'IIIII' ! II 111111 hllllll
II 11111'11 II hili lillI' , \\'ollhl I \ III'IIII II I'hhl :
" . III I hll 1'111'1' III' \ 1111'111 11111I111101111'11 oh ,
I. jl'l'"I1I\1 ' ' \ . I It , IIlIhl II IIt'\'III' 1'1I1111'11 ' 11111
I hiM \\'II ' , 11111 I 1111\1'1) \ ' 1111\1' IIlIn"'I'IIII II
I , IIhlllly 1'01' III ) ' " " ) WIII'IIIII'MII.)1111'1 \ ) ) ' 1111
I' Ihlllie M'I'f" '
"II 1111111111\1'11 II 11'lIlh'l'rool ' IlIlt' ' ) ' 011
III Mil 111111 tll II 10\1'11 \ II ) ' h'III'1I or 11\\1111 \ \ I' '
1I1I1'h'1I1111,1 , 111111 IlIlIuhl'lIl'll 011111t11\l1'1I 1111
w. . 11I1' , I'IIlhl'I' 1111I11 111111111 ) ' 0111' " " ,
Il'h"I hh'"M III " ' ' ' ' rlll'l.M , I'IIHI""lIh'll
I II. . 1'1 ' It. II , wllh II Mllllh' Ihlll lI'IIlIlIfol'llll'll
" ' III'IIY I' I'M IIf Ihlll 11I1111 111'
III\II'h \ 11111111' , 1II''h ' IMI ) ' 1111I111111111 , 111111
1M 111111'11 lO 1'1'11 ' " , Mil I hilI t III'Y 11l"'III"11 "
r"I' I h , . 11I1I1II"lIt 1411'1I':111) ' ' : ' ) ' 11111110 : ,
'I hlllMIIllIJtt , 111111'1I111111',1 ; 1111 " " 'lit'If 1111111
II ur ll\11 11111h'hl \ ' 1111 1111' 1111111'1'1' 111' II
II' 11111'1\\11 \ h'III'IIIK J" 'IIIIMI ' 111111 thll 1011111'
II H\tIhl \ f\llm \ 101"1 IIIIII\IIIIIItI \ tllUllllh' . It
,
\\all II \11\1'11\111111 \ \ tu 1,111I1141' ,
1"I \ \ \ 11\ \ tl' ' III hI' 111111111 I\\hl \ ,1111.
III 1i1'1I1 Itll II' \ I' IIfllIl' I""lwhlChl\l thlM
III 10111'111111\1' \ 1111"111' \ ' ) 'I"'M , " Mhu IIIIMWUI'IIII ,
with It ! Ilithl 1I\\lloh \ ; , hlllf IIf UlIIlH\I'IIIC '
.
" " " " , , . . .
' " . . "
,
,
.
- - , , " . ' . . ,
rr , , . , , ' , b.\11 'If 1. l1mlr.f. 'It fM. f11S1' '
'II 1V1tI1 .t" ' - . anti IMuSltlJ : thi ! 7/11. ' 'II
botrr , , , ft.CfI&I'IJ * IItS Jt { ary rlaWd41. "Wb'm
I m. ) " JrlI".t.k , " ,11I 'Ofl II " . "
abtlllt tJM t ? 1):11 lUt , "I'M 1cWlW.
'IUr feet I raT1 In tlM : IInctltll. pr I
a < < 't1b < rt4 , . "gIn "t Offr tl1tIttlltJMtra : , altd I
t a" allt to " ' , JII'1I' I 'bal aIlC 'f"
td"7 ' Jf tbrMt ' ' ' 11 , flWfI' p8thc. " 'f"I I
An" tarhl Ja a "td ilK. cJ eT Jtrl haj
( : rl-J wlt ) , h"n ck"l1H ! WJtJ , rj" I
" " , mtS"r , 'I1t " " , rIIl or JL wall , "hl ! I
( ; Imltl nwrlff bo to I lI ! ( ! ( Jf'nat/lJ. i
" " " 'I'M not-Hw'r kind. Wl1l/llr / ( If
latllr IIh " , nt b ck to Glld'JI CtJtJn.
t.r/ .
t.rTo h' : : " "rrltt. . . . ! , ( ; ordJfJ. tnrmJn hI ,
JalJ " 'JII W'U ' , for ( mnlmt , unurrr. I
( JI rllth"r raTIIJ ) ' . I
"It my Iwrnllwlrtl " ' $ ; lirdIY tatll
dllJlJld Irant I/Ifl tlta t Kx,1 rortunf ! ,
t.hat J rnl ) ' do wrn'lthln tor you , r
: ulk Ihlit. rm , , ! lfll arrald to trlllll tJ )
ffYolrl / ' , 't. ' . vl/Jl/ld "ot t , ( : lralr.'wurtQtJ '
- , : tfCUr/J ) 'f/ll , " I
Hh' ! IJIk'Jd up tll him ralJtulh' . i
filII H'IfIultJurH ' , H/I / hlIItoolilI / , Iitok
fmlnlo : thl ! rl"d ftl ( ; ( IJ/I''I / ftf/d / UII ! hur. I
dfJJ.IHJJrlfls. : In lat/r ! roarl , InltlJal1 or I
Jt" ' IIIIt.lm : un ) ' Inh/rlflt VlIaknnHK In I
t.h , ! ff/IW / , r : tlrur Inllplrod irQI' with an I
1IIl.UIUVIJ IfiILh in lhfllr 1IIIIIt , IIIIMWr\ ' . I
1m : , UUHT truKI lI'IIIJrlhhHIIK.
"Thallk YOII , " Nho flalrl , . 'mfly. ' "I
urn I. " Jllad tlwy did not hllrt111
'IIIIIh : tlitlt day In t.l1I ! C/Jurt-room , We
vltlrrllII1Jr ) ' sUld I. "
" 'I'luuk ! ) ' 011 , 'l'lwrl ! WSUI lIot Uw
1/lINl ! dunger. 'rIll' ) ' Wnw ) ' . .
:
InJ : I.hllr HIltu , IJfJ litH. 'J'he ) ' WOIlIeI lIul
'mvu ' Ilarllfl lOur' : , "
' ' ' ' ' hrak'fflau ' Maid IOUIH/ '
'J'Jwrll'H my ' : , / ,
whIm II I II ! Iwd Oonloll h:1I1 : Iuulld a
H/mt II'Jur thn'fIUr , Mllry had gOlle UllcI
Il hrLkmnllu tUtti KWIIII Ollto the Inl
( ! lIr SUi It , : lIrlcd Iallt , till ! plallurm , lint ! I
( : II1111J IluWII lho IIIHlo willi fL rlll uf
rmoglllUofl : for hililUlo / whltfl Illm" , " I
"How nlc/J It ull " ' ! eIllH , jllHt UH It
I 'Uttl ' I//Jrm gOllo mOllttlH hlHlfmd of
tlllYII IIrl/l WIUI ( : urnhlJ ; hum' ) Itglllll , It
wOlIlII Itu IlInll ) ' Ir I HlwlIllI lIu hOJn/ ! .
HIck fill' lhll I'IIlIgwlHn ! I I.t to
Whlll elt ) ' , wOllldn'L II. ' ! "
" " /t UII pray nllHllluollllly IhuI. Il
mllY 1m 1111 , " ' , " ! iVlMell ( Jonlllll , willi
flllll or IIItI ram 1111I111:11. 110 " "HIUII
III/IIIIIM 11 1II1J//lelil III IItowlll ItWH ) '
IJllr " "ItJ/JIIrIl:1I : to thu IHit ! ! IlIlvlIlIlllgt' .
"It. , : utll III OIlU'1I IIItul-lIow OJ' WIlI'II ,
111I11 IIf1VHI' leIlOWU , "
'I'hll ) ' 111110 III IIlIulleu fo , ' Il whill' .
" " 'f:1I ' : IIIB Illtollt Yllur Itlg light , " uultl
1.011 hilI , III'OHIIIlIy ! , 'rho 1'011/1111111 / . . . . .1114
fnlrly 1:0011 : , 111I,1 , III1'Y weru IIJlllllling
1110111 ; 011 IIllown gnlllll , Jlu IIII1Kt. Ileullll
1t0llI , c lltIwr to hpllr hCI' ,
Bhll WIllI gocul 10 loole nl , fnh' 111111
IIwoot , nllli II. 11111IIIlm / ! WfIII'y ! ) 'cllrll
HIrWII WOIIIIII 1111,1 , fOIllO : nlm\l ! 10 (101"
,1011'11lfll , / , III IIIlI olel ( ! IIl1ogo ,111)11 , III"
few IlIhl hll I'll , II hili II 111I1 1111 III ; , 1It1e'111Il1
IIglIl. IIgIIIIIHt 1I1l1 II0llllllnllt forcell of
ln'feI : ! , nglllllH101ll1'll1lC \ / ! of IIIlght. OVeI'-
f:0/1I11I : / : righi , IlIIeI IWIIII , 10 lilli' ' hlH
vllnllLy , Iw 111111 ItOlIlJ too d'oJlly , 11110
hltl Illuclioll lo 111I\0 IIIIlIh : limo lurL
fOl' I ho gll'OUOII 111111 gnlJlIlIll'lulI of tllo
1101'1111 1I1.lu . III 1I111\'I'HII ) ' IIfl , lIu hllil
" 01. IWolI 1IIIIIIIInl' with \\0111 UII , 'rllu ) '
,1111 , 1101. lenow hllll , Yet , Illollgh
ellI"'lIul ' Il " 111/ / ; " Ity hlH follow collnl ; '
hI/III / , LlII' 11\1111 \ 111(011 hllll , 'I'holiwel /
hllll rOl' hili f.l'lIlItwOI'lhhU'lIlI , Il/lIIIlrCHI /
hllll rOl' 11111 I'II/Uw.1 / . hllIlOHl ) ' , elOllh'IUI hili
f'IOIlIllIhlJl , rill' Ihu IIIHlllral.loll oC hhl
hlgll 1,1t'IIIII , ,
"WllllllIlIlIl ! I Inlle nholll , MIIIII Dalp' !
It III nil \'III'Y III'ollntn 11111IIl1tUl'eHthl / ! ,
1'11I IIfl'lIll , ; IIII/wlllllgl ) ' JIl'l IIIILI ve , gillr-
1IIIIIy IIUW , "
" 1 hl'UII Ie rllllll'll wit h n IIlllIlIlI : frlnllcl
of YOIII'II I hili 1I100'lIlrl , " IIIIIIWI'I'p(1 (
1,0111'11I ' , 11011I II W I III I. lI'I'plovnlllly , Hho
IIlIel n fpIIIIIIIn \ " ' CooIJIIIlhlll
IlIhl IIIII"IIIHI , hlll'eI'\\'ol'ldll , 1'I/IOI'v/JCI ! /
1111111 wOIII.1 . IIII\'CW 111111'1. 0111. Ihllll1I ;
Ilholll. hllllllttir wllh Ihl. hlnllli IlI'lr-
1'111'1111"11I11I of 1II0tll. IIIUII , Hho 11I11111.
111111 1111 1101' WOIIIIIII'II wll. 10 Ill'Ilw hllll
0111. BIIII ellel 11111. lenow ) 'ot thllt ho
111111'01101' ' ' . ' ' 111111111'-
Willi \ \01' \ ) ) - -
1I11I11f1l1l1 , Hho Iollhl : 1101. Iwow ) 'ot
Ihlli. Iwo 1111I111111111 hlul Ill'lfle1 ! ! Ihl'ollgh
1111111'11111'11 I' I olul : hili' , , \ flJllI hl'I'
1.111111) ' " , hlllwlIII'Iwl'o IL 1I1111H1 , IIIII-hl.
wl.11I1I . Iho 1I1I1\\'l'Oll \ '
1111111:0 : \ \ 101111 1111111\1)
of IIIIIIIIIWO till Ihllt 1110) ' IIIhht : III'VC'I'
Iwow 1I0w 110111'1) ' Ihl' ) ' hllil 1ll1e" 11\111 \ ;
III' II. IIIII III , 1111 1111 whllll IlIcllIllHl : , hlow
Ihlllll 101\11111411' \ 110 Ihlll fill' w01I1 III' till"
wou 1111I ) ' WOIIIII Iwow 1'lIuh I ho Ollll" ' ,
( To Do OOlltlnued , )
,
- - - - - - - -
MrTIIOD8 Anr ! TOO BTnrNUOUS ,
,
- -
Why Vallkeo Saleollloll Hove Not Sue.
ceeded In South America ,
III Illn 11I11111'1' or Ilnh'lIlIlI'lI IIhl'lllI\ \ '
\\11 11I11111 hll\'O 11\1'11 \ Wltll 1101 (111) ' IIpl'lIl.
11111 111111\1111// \ / : ' hilI who 111'11 IIIHO Ihol'-
IIlIl\hl \ ) ' 1'011\1'111\111. willi Iho 1'lIl1tlllllll
111111 111I01I1II'1I1I1I'1I ) o1110 \ 1)41l1plo ) w\l \ h
wholll I hu ) ' IIt'UI. ' 1111)11 ' I ho I'II ' : IIII"I'III
: \11I \ 1Ij\IIIU , 'l'ho SIIIIIIIIIIIII'IIIIII. ! . III
IIlti IIII'IIIH 1111 III IIltl101l1 \I\'I'I''lhlll/l /
, ' ! tw , III II 1II0llt 111'11\11'11111 1"1'111111 lIli
'wl'lI 1111 II 1II'1I1I11I\11 01111 , A 111111'1111I1111
who will 1'1111 , 1111I01" , II , ,11\11I'1.11 \ , . , IIIII (
' " ' ' ' 111111111 Ihl ! \\1111111\11' , Ihu
1I\t1l1h. \ . ' 111111 Iho "III'l'II " , 111111 IIIIIIWI'r
IIIIl'lIlIolII IIhOllll1 1111) ' hlll'III' ' " 10 III !
11111"/1- -1'11 1111'1' I hllll 11I11111I 1111111'1'1 ' hlllli
IIIIOlll hhl IIIHItI. will 111111",11 " , 1\\ \ ' " 1\1
111111 , 1110 11\0110111 1111111 h' , ' I hili 11\111'
11111I11I111 III' II 111111111111 1'111111 , 'I'll It , IH 1\
Ihllill 1111 1'11111"111' " ) ' III thll 1IIIIIIIIl'I lit thll
" 11I111'11-1111 IIlIh'loIl1l11l1 thill , III 1111" ' , III
1I1t\ \\111111111 IllHl'l1l\lIl'IllIr \ \I \ , 111I hlllll'IIII'
loll 11111 \ ) ' Illn I',1 111111 Ihll hlllllill IIf hlH
11101'11 " I"\'It'III'I,1 " \ ' , 1':11\111"1111 : \ \1\:1111. \ :
" " " ' " ' \'lIlIlwl' 111'11111111\11'11 , " HII 'II 1111I
11111111' IIIIII"'ly , " 111'1' Ihll 1I1''IIIe'tll IIlIh'lI
11\1111 \ III I hi' WIII'III.III " 11\111'1"11. \ "
_ .
- - - - -
Uhak 8111"rc. 8hylocl ( ,
III Iholll' I\lIIII'It'11I \ IIIhlth , 11I\l't1l\ '
1111) ' .III\\11 U\'I' Ihn , II\\'llIh I\hlll'III1I1' I
tllll\urlllly \ IlIhl 1'1I1111111\1Itlll"IIII \ ) ' 1'1'1'1"1"
110\1 \ h'll ' III III'II\\H'hllll 11\ 111'111\111111111 ,
'I'h 1111 H hlll"'l1 1"11 I'll , wh\l Ih'II1I1I 1',1 I hll
,11I\\'hlh 11hlll'I\I''I' ' ilK 'HI m'l"'l " 111111 11\11
I'II'hIllM , 1111\1'1" 1hlill \ 11111I11II'II'UII \ , 111\ \ \ \ '
1\ \ .1 1I\\ ' , 1111 III hili tllllll \1\1 \ . .IuIIhohl \ ;
\ 't'lIlIhIII \lKh\l\ll 1 \ \ - - , \ IIKIJIlIi \ 111.ul \ ,
lll1Ilos \ \ JIIIII'IIIUIIIII : ,
-
,
. " ' 't . I
. _ .
- - - - - - - - -
PERUNA EDITORIAL NO. I.
-
-
Dr. Hartman is n077 offering Pertllla to the publ10 JI a regulllr phllrmMeu-
ti l produ.ct. It fa jtJJt 8JJ ethical as any compound put up for the medical
profeuion. No &tra or medical eth1c can find any fault with It , THE
PRrnCIPAL ACTIVE INGREDIENTS I1ro prominently Incorporated In the
label on the bottle , that the people may know that the clailIl4 made for Peruno.
have a. true jnti cation.
The only departure we .ball make from medical ethlCft fn the conduct of
Pernn.a. a.ffairs in the fature , is the fat.t : tbt we shall continuo to advertise o.nd
I U our product TO THE PEOPLE.
It we would agree to z.ell to doctorn only , to ndvertiJSo for doctors only ,
then the medical fraternity would be obUgcd to rocob'tlize Ponmo. na being
entirely within their approval.
: BUT WE SHALL HOT DO THIB ,
We shall continue to offer Pernn.a. to the people , We hall continuo to
convey to the people our claims for Perona JI a houllohold romcdy , ' 'Ie hnll
continue to supply the people with free literature , teaching them how to ulle
our medicine , teaching them how to avoid di1.eaac , teaching thorn many things
of benefit to the home , Vie shall continue to do this , whether the medion.l
IJrofeuion like it or not.
Vie are proposing from this time on to take the public into our confidence ,
HotwithAtanding that BOme imitators and subatitutors w1ll he attompt.ir.g . to
pat up wmething which they comi er jU1lt ( UJ good all FerUJH1 , VlO are ( foiuf { tl )
draw a.aide the veil of secrecy and allow any ono who cho08c8 to know exnotly
OF WHAT PERUllA IS COMPOSED ,
Thi ought to dfarm all honest.-n-iticism , We expect , however , that criticism -
icism will continue. On ome pre xt or other those who nre enviouo of the
ucce88 of Per una will continue to find
People Who ObJ'ect to fault , Dutwenrede.terminedtogve !
" , , such people no Just complamt.
L" Iquld Medicines Can PERUIiA IS Ii GREAT MEDICINE ,
Now Secure Peruna It has become a household word in
milUons of homcs. Our flith in the
T a bl t S ,
C
is than .
remedy stronger ever. Every
year we expect to establish new plante
in foreitPllands unt the people of al the world are supplied with thi vnlu-
able hou ehold remedy ,
WE CLAI PERUHA TO DE A CATARH REMDY. Duya bottoand
try i. I it helps you , be honest and akowledge tht it has helped yon ,
I you Wllnt U to we w1 publish your statement exacty as you furnish i
to us. We wi add no words , tke away no words , I you wish us to we wi
publish your portrait in conection with i. We wi not do this wihout you
wrttn request , without you entire COMent.
Perna ha cued thousands of people of chonic cntrrh , in many phasee
and locntons , At leat , that is wht the people Bj to us , though unsolcited
testmonials. lnder Pera contrar wi cure mnny thouand more , i spite of fabrcated
WE GUARANTEE EVERY BOTTLE OF PERUNA TO CONTAIN TI
INGREDIENTS PRINTED ON THE LABEL.
Wo gunrntee thnt every testimonil wo ue absolutely tre-i the
exact language of the testfier ,
We that every publshed the of the
grantee photgnph photogph
pernon who8e name it bears , that ever word of over testionial Woo author-
ied by the hand that siged it.
We nro determined to beat ou opponent by being faier than they nre ,
by denlng quarer thnn they dare to. We are detered to meet falehood
with trnth , duplciy with candor , insincert with sincert
We know that the of Pera wi appreciat our otand. Wo beleve
that the denIer in Per wi applaud our coue. We expect even our op'
ponent wi be oblged to ackowledge fnaly that Pera is not only an
honcat and but of the
ON usefl remedy , one . GRTEST HOUSEOL "
CNES TH CONTINT.
'fho IWlt Ienwcy rC' wrongs done to
UB Ii to rorget. lwm-S'ruf
- - - -
, 'Vln" " ' , R.othln Hrap.
"
Itn ! , .
.
. ,
For rhlld' n Ir , .O" I' Ihe lm. , cdure In.
a.nunlUol , aI11""a'n. Lhlll ' cuel w\ll cllo ! , : . " "oLUc.
Ie hastenn to rellntanco wlo hast.
Iy jUllet-Syrun.
. .
- - - - - -
H' " tl' jlllgll'nt of ! ln ImukrK lhnt
LewiM' " ) " in
Hill" Hldcr fe CIIIII"
! cgar
IJcst ' ,
Illtlil ) lle . . Je cHIU' . _
- - - - - - -
Spanish Proverb.
Many n 101t. Is wealhy and ( clo\'er
man hnnl Ilt to.
. , . .
- - - - - - - - - - - -
WHAT ( .
Jrnm O"uh"r le JAtms Mi , ) , Cell" Ir , ' Ihl' IONt 'r (
. ,
. '
' " " ' " " ' / ' " 'B
'I""IL '
1'11" 11'1/11'1" I.AXNII 110)0
' , , , , ,
tl' ININ It rl"IUI l''III" ' I \h'UI'C . . UI IX ! ( \
I
- - - - - -
Yet Iho hlnl ( man's Ilto ( n10 II
olly 81ln dccp.
\
A Dewtlful Watch Fob Free
I
10 thom who Ihi" IH f worlh of lliIl 01
" ' " " 01' 10 Ihnl ,
flllI 0" 1m' H""H trp nlOll
, ,
N \ 1I'Im . FllllO" . MillCIJohs
- - - - - - - - - -
'I'ho cn ) ' or rmllle IH lke a hnl'\'est
dny , wu 1111. ho hlshel the C01
, - . ,
II Illw-Goet.he I
"Drown/s Dronchi 1 Troches" I
01'0 ( ollght 1111 11\0 ! mloCII ruler I
to Hlfu"Ot flOI Illlehltn , Aathlt
111 < nla\h , Iou flOI OlllntcH , I
. I
' 1lwy al'o IIC\ ' ( alolo thnt mo ne.
1111I11 III\I wl h loblu t hOI/hlt-81'
' ' .
l'hlll Hlhw ) . - - - . . - - - -
'Olltll'01 \ In t.Nailre'l ni hi
\01 llw '
\'Olltll'\
' '
.
" , ' Y ' '
laI\ \ ' Olilld.1 1'1'1 1I'IIII'hc IUI
' ' ' ' ' ' ' \ n " ' -
Ih'l'l 111 1111'11 'u 1'lhh'\1 II "pnl I'-
111'11 HI'III pOkI'l \ Il to Ulllchl 1 el Cn"
n , uuldYI , : . \
01 I'\'II' ' 0(15101 I hnl ICntlR I hpo to
\uXllll 11'111) ' ' Ihll ' -
tholgh IhlH IB Il IIIIHfo.lll" 10 hlI' It
10hl rollll ) ' , III eec fm'IIII-IIIICI3 A 1'
. .
- - - - -
Importont to Mathor.
I ' ' ' ' ot
\
xnllll cln'CII ) I'\'try botto
, ' '
C\H'I'OHIA 1 tmC" Ilc 11"pnwlly ror
'
111'1118 11c chllcln'lI , 111 IIO thnt It
11111 Iho . / /
Sb lIltlo of
II11 ( ' I'm' 0\1'1' au Yl'arD. "
'Ihu 1\1\1 \01 11\0 Alwl'H Uought
Irreutable Tramp Evidence.
/1111.-1 UIII"Illllc Ihlt 1 Jocket-
bOllk , OOOO '
COIIIIIIII : his II'un
rOlhl1 tl Ihl' II 1'1' ( l 111 ) ' 01 Hot It
111' , I 10tl I , "
' , hlHI ' 1'Whnt -
Polcl' \1'-- II-OOr 11\0
) ' 01 Inl 1111 'Ol IONI It ?
'l\\I-'I'hls bl hoh. il 1) ' t.octiot. .
- -
e
TiE ONLY
Durable
WAIUATN5
In dr powdcr form , rcady to use
mIxIng wih cold wltcr , ful
br on evcry packagc , : pplcd
wih In ordlnlry 7 inch flat brusb.
Alnbfslno Is "tcked In care
fuly leal cd and propely 'tbe- '
c packtlc rih ehcy In sllcen , which -
VO NOT fA or chanlo
color , also 'hie. A package
'I covcr Irom JOO to 450
square feet of 'al surfAce ,
ThcRe tnts may bo intermixed
to produce innumerable color
cfects and you can do t.ho work
yoursclf ,
Alabnstino Dafeguards bcalth ,
mnkcs wals sanit.ary and homcs
bcautiful ,
ALA8ASTINE CO.
New York Ciy . Orand Rtplds , Illb.
\'ESTERN CAf ADA
"II' or 'hI ' IholllllnI11 > for rlll ro\II"
" " , ' Ii III II& 1111 ' 11 't.1 rl rmilj . II , I hI II111
Ilh'l lill'II'\nl 11.1 Alb'rll IUI'O 10
,
Cl'II ) ' b'ci Ocncd tor Settement1111 Lho
Revised Homcstead Regulatons
1 11r ' 11) , ' 10.110 , 1. ) 1\'H , ' (01 ( . l'lrt f II
101111Ill ! ' ) Lhl' (111I'I'I"Iht' " .n. tlllh-
' ' , , ' " " ' or " '
1'1' hloth'r 01" .I'r 11 11"'IIIIj hom.
, ' .
II'IHJ'r 'lhOlblll. ur Iwmc"I'n.llo ( 101"1' '
, , ,
'n'h II" hl. I" " I'a"I ' 1\111111 II Lh"be
& ' 1'11 &rlll'&ru.lll. Hluci'I'llbll& " 11 wlxed
11mll& ' , ) ' ' , ' " \ II 'hil hll\h(11 dlllll 00,1
111&h h"II 111' , " ( or (111 I ) ' . "or.hll , h'hnn
ril' ) 'I"r . I'hlhln'It.1 . 11"h'llhl . Irul' .
'
' '
1\1 1'I\r.II.I" "ni n' 1 I'l I tUllrlit. .
. .
" 111) ' r"1 ril' " " .e I. 1.00. 1"l" pnllh.
, , ' . " .
1"1 " " ' . ' " " In .aIC'
11"11.1'I'hl. 111Ltllnr" 1"
, , ,
' ' 1."t hi hel'c
11'1.1) 1'III'1."t lme gl 111 \ II local
W. V. BENNET
801 New York LI.luldJot , Omah. Nebuh
- - - - - - - - -
GREGORY'S
SEEDS 'nlheklnlltnrn\1 , ,
l"nlol Cltltle FIEL
J , J , I Gucou S SO" MUlwuo. "Ul
Thera Is Only Ont
il B'-DnO Quinine"
Thlt Is
Laxative Br lo Q"inine
.
U TiE \VRL DVCR T DunE A COL IN OtC DAY.
Alway. rcmllh"f the ful nmo. 1ok
for thi lguntur on C\lr ) bx , e. ( (
. . . ' - . , .
- . , . " . , . . . , . - . . , .
\
- , '
Efrectve Fog Shlt.er.
\'I'ry Irrf'flvo ! rO ; 1111 r , by thl
way , : ' \WJlJI f. ' .al hodn _
IUl JorWJlJI . : . t
tny thl' HIIJW tlnt 161 on lh roar or , r
the JlnIt : OrCII WSI fwolyzot , and
th ( ! fl.ll f/nVluHI ! with a "lmlnT
flulYJhl of pWv U'f ' tll In KlmL TI
reNult. IlwWlt thnt Uw IJdon snow.
which wal lhlI/y : ruler ) ot Mliphur.
.
tnr lu,1 orgfwlc lunrolla , tet.chfJ
tnwn wih It. : l Inrv" IJrcfml'rc ot th/
c/II "moklJ lwt ' " n chllC conJUucnt
of JJIIIJ , rOI , whlo the Knnt fnow
whIm molted wnH lkelHUlod / wntlJr.
-LO'lloII ' laly Now.
Inlanlty Curec by the Knie.
Dr , N , H OWflHly or Baltmor JHI9
cfiatll HOJwtlllll : ft : nlr In ldlcal
/reh'J Ii ) aHKertn that tmont (
IlfOCO" , or JrncoclouJ "IKnnIL ) ' . hall
hn/I ( : lrl,1 , III fI mlt ( : aKIJ I , ) thl IIB
or th/ 11 , , to rnllVI. the thyroid
gllllri or IIn JCIKH or Crl.aln cher-
I'IIH II lie 11001 or Uw ' ! crclon .
Ollt or 1\0 ( : IIWI 10 trratcd : , al blt
Ol110 mid to lave recoverell , where .
hUH ' Iwen re.
gf'lrlr
11 tlo rluCuHo
glrtoll 1114 hl'lrble , Dr , HJI1.ka or UIB
, llfr"rHol Julcll ( cole e , howe\'er.
nllYu tlal. Iw f.lcory Oi wiich Owens.
hy Oltertell hal 10t Iwel Jro\'ed.
Appreciaton.
" ' 11) ' Ray Blltelvorth 1 ! going to
f'ret. Il 10lUmel' ' over the gra\'c of
hil wIC:1 , frst lu""nlll"
" would
"Al ordillary 1UI regard
Ihat " I ! Il wastu of mOle ' , wouldn't
hp ?
"PI'I'hapA , hul. ) 'ou fee he left
Cnolghfo 1IIIIrlco to make It IIOS-
HIIIle for Buterworh to get along
wllhout worl < ng for the rest or hIs
! f. anrl I ! upJose he feelf that ho .
olght II Here way to publcly shoy.
hl , npJJlcclllon.
TEXAS FARMS ,
For Sale or Exclange for Easter
Nphrska or 'Vlster Iowa Farms ,
: JiGf aCl'es nrZOH Valey Jane In nay.
lor counly , Norlher 'feJas , suhdi\lded
Into 1 GO acre trcls , Slrong , rich sol.
Sulahle for wll'or wheal , oats , corl.
colon anc nlala , Al I < nds of vege.
lahlc ! ald fruit Sumclelt. LmboI for
fenclllg Ind fre wod. Abundant
rllfnl , Healthful clmate , Near
good county spal. lown of 3,000 . people ,
1"01 CUl'lher Informaton cal on O
wI'lte , I , ' , A. Field , Heel GS6 No ,
lrandels l g. , Omaha , Neb ,
I
More Criticism ,
Presillpnt G , Stanley fs '
Hal Il0tec
aR sayll that songs of the "pol- " "
woly-doo le" order sun hy colege
lc cluh ! composed of stalwart bar-
llrlans in e\enln dress oren suglost
( Iownrlgh t Infantism , Poor colego
'ouths , they do ha\o a hard tme try.
Ing lo ft their vocatons and their
n \'ocatons to lhe taste or e\'eryone.
I
Of Interest to Cyclst. 1
Cyclsts wi be Interested lo hear
that I doc or has been .
Inveslgnt.
Ing the proper lIutrlment for a long.
dlHtnce ride. and has conclulled that
no meat or olher nitrogenous foofl
should be lalwn wl le doing the da-'s
worle , but that the ideal refreshlen t
IH fruIt and mie ,
The olr mine owners In South II ; '
Africa ha\o in three years spent eve :
$1,000,000 recruitng lahorers from
Cenlral Africa , They ollly got 17OO ( j
negroes , and few of them could
lho winter. Then G7OUO Chinese stanl wer , "
hrought , startng lhe labor trouhles , / ' .
I
The dcvl's clscllles , always hI\
strong Imcltng
. I
, Omaha Directory j J
WI'IO for our le spring an l Sl ; j
Ier slyle booles for men and v/omen. ,
Heady February 15 , 108 ,
meft e-tt 1 I
15th and Farnam Gts. I I
Omaha , Nebraska. '
j ,
HORSES and MULES !
.ucton eerl Thunay and Frha ) rer Ihe cnLro1or !
E. W. ANSPACH
Union St.ock Yards , So. Omaha.
Corload Consignments Solcited. I
pATENTS
TrM 1..1. .nd ropyrlh. CUAnASTttl. :
I'BOTE' ) , our IMa. . " " "I ( lr r. , bo"kt ! ,
Hllhln 1 5 al , O"aha. " " 11.1.1 : cbr".I. 1"\1 A. BLur.e > , 19 N , Y. J1.
Do You Drinl { Coffee
Whl ril Lle cl. . . nnk , bler I"vor.d cofee In
yotrltlaeh .hen . plre GERMAN-AMERICAN .
COFFEE . caL.nomoro' ' . Inal.lonblvlnlt
Imecr .els I or en gel It. .
- - - - - - - - - - -
, , ) O'JAHAW -A-TGH & REPAIRI OPTICH . G , 'NT ' EGRYI"G t ' (
New Brandeis Dlock.
'Vnh'll
I
Hllnlrll III EngrIng Flrst..ass ; I"'a. ,
Ing Chanls
t lbl , ' . g ) "s tf"-l fl(1 for Glasses , Stu- ,
Il'nls tll"1 II nlr Inchl ! : '
- - - - - - - - -
"
THE PAXTON
r n / . :
Hoers rrom $ lP 11'111 i5c UII toulle. )
CAPE PRICES nE'SO
= ABLE
- - - - - - - - - - - -
GRAIN GOf'MISSION Formers . . : ! hlpJol'
en.e dl. " : r r ule In
Ibr ' mlrL 1 Iud . . . '
rl'nlrl - t , to
WrluaT \ ror .1 n. . L 1e - 10 I"r raroa.l. .
, . , 1.ln. rul olr'
\10. ; - :91rudp. - - Ad"r. , . n , TUL . . " } .u AI'III . - . < ' . . Oh)1' . : \ ' '
ELECTRIAL SUPPLES APP'r tu9
RAILWAY , STEAM AND GEtERAL
SUPPLI ES
JOSEPH R , LEHMER218 , / FarnamOmaha
OMAHA TENT & AWNIG GO , . '
' ' 11" . \ nln 1 , I "r '
, ' , . < , lst , Wfst ,
: \ ! "r ' IS . ,
, : lb'Ilt , 1'11 11,1 ISII.1
I r"r > bu ' 'f C or , 11h and Harney Sts ,
- -
. 0 0 II . i T- YOUR 0 L EYES
l \ 111 in 11"1 , ' I .l , 'n ,
, 'I ! rtl < Itr \ -
' '
"I' Ii ! ' I' " I - ' " " I" " r 'r Free
. . , "I EX.n1-
nUon. H. J CD , . . :
, PENFOLD & . ,
: Icall. "ll'I.l : , 1 tForn.m - , Un.h ,
I In Doubt -Buy A-
JOHN DEERE