Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 29, 1920, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Unscliux den 29. Doccsxnknsrz 1·.I’.-!tI.
BEIDE-, NBBL
Sau fsk H JnL nxx ins-l Jnl
kjk vj Julenstc d. v. s. rigräg
Yinttsk tin-il suc- cis-s Kunij Ur«
Norm-non ILL tjsm .Iulkszit«t«n-il«t.s
Vism «l’e«nni)nnstisres! lim is— ’.’"-’
Grade-r und-st- Zssrkk «l’k—1n.p·s1·;uu
tell hur Usksltsi sich-n. du«-n nthsr
Nat-ten molk-m '-. ug Ti. -1nl«s·lic:-.
f var der tue-got kuhlt such bjklmk
de lemä. die-n der er intu- mindr
komd
—- -Iulen. i Hi Minindelighch
hat« vel vix-rot kejret her sann i
Nimer Menjglnsden sim Jksrinn isr
der vel intet at Fig-es ndssu klette,
at det almjndpljge i .Jnlist"is,jrin·
' gen er ug hljver disk stnrslts —
Furkyndelsen at· Preisen-us- Fad
sel og Aksynkxelsen at« vort- Jejs
lige Julesalnnsr til Preis-kons- Pris.
Der nat- vusrsit hohlr Fesst Ined
sJUYHMZ for-U «IU!t-aftesll pein Sko
len. og Maudisg Akte-n j Kjrkmk
Søudagssskolsens Juki-Jst Ilists Inl
kørttiss et helt taugt l’r»gran1, ng
dset iulfortes goclt —- Furst en
dansk Heilmi- af 1·’»1-.8knuljngen:
»Um-r Viere Jn. Jesus Krist", san
skrjfllxesnjng ug Bau pua Danle
ak Past. Seliultz. sit-i en xsngelsk
saug: ,.Ä Bahn is Dorn in Beth
1ehein"; dem-Hat engelsk Tale til
But-neue ak li. s. NMSHL sue
,,Exereeise": (·hristinas — ak en
Gruppe Pjgierz vjderc en »Bed
tetiou«: Weloome — ak Mut-tun
Kuh-. Nok en bit-reisen Our
christmas Guest — ak en Gruppe
Dveuge Sang-: lt came Upou a
Midnight Clem- — ak en Gruppe
Fig-en Dansk Bibelmselsw Der
tebte og genkuadne Paradis —
at en Gruppe l)kenge. Recitation :
Send christmas Everywhere —
sk Gent-ge Nelsou Music-I KI
ereise: Bis Nat-il Nisu —- en
Gruppe as Piger. III-L Zwitt
tjom Riud mifo M Tod«-It
—- Inge selile Bereit-:- stu
! Bei-g- dssg es W et Drei-se
— —sksssmppesmeas
M Me: Name-z oL
—- en Gruppe ak Drenge
Hei-: The Beautikul Stoky
« sk Pein-l Hund-Abt Engelsl
LUHV My Heekt is Gled — ek
Little Falls-. sites-Ese: Our
christmas Okkeking —- Little
sey-L Reejtatiom A story —
Norma lau-T Exerejse end seng
shepherdg Wo lleve Ueakd the
soog —- Llebel lmug end Gkoup
Dsmk BeeitStisonx Julestjernen —
Ameml Thomsem Esset-eise
snowklekes —- smsabøm. Reci
tstiou: Uekry Ohristmass —- Ohi
Mee Anderes-m Sons: List to
the Belbi —- eu Gruppe Pixen
Feder-vors Ewllessksh ledt ak
Pest-. Schuh-. Doxology ak Por
sstaljngeth Uddeuug at Gassen
kkke Damit —- et leugt Fragt-um«
sie-Int- m interessant-, et deti
» IN Die bkev tmtteade
Zelt en Futen-seiest er for-e
Mevde til i Akten — Ungdoms
M vi veater oxsn her Fest
· isme og et godt Program.
—«·- Uemeck give-s Put. Mer
sis Its- Wd pe- stilliogea og
Ase- sma K- et D.
tjcsnisste pas Engels-L Toksdag d.
A. vamlemmlis hos P. C. set-en
—.(-n.s· Kl. 2::50 l-)fte1-Iniddag. Alt
Icstfe Um Und Vil.
Kennst-C Naht-.
Undstjenesre Iwek sondag FuL
Kl. 11. Hvekxmden sending Af
ren Mode i Keiner sog hverakk
iion i Wakhjnigtom KL. 7,30.
U ZTOB DEVANT
Naar man hat-· tschi-tout
Hunds, som man vjl betale sjnj
subskkiptjon med til skolens"
lzyggekond, sag mag man ikke
ikrjve dem over til Den tote-ne
de d. ev. luth. Kirke, mon til
Otto kleinser Treagukerz tbi
et- die skrevet over cil den- tote—
nede Kikke, hu- Otto Hausen i
kølge lsoveo ingen Ret M at ta
ske jin-ed dem. Der er Order km
Washington, D. C.
J. J. Kildsig,
For-wand i Indsamlingssi
Komitoem
« I. U. II.
flthssr en las-more Mochi-July
j ..The Mjmlpn XHH" kin- ji«-.
fnrticslle est og an(ls«t km Renmizi
i Winden Dksn sorgt-« »Hm Mu
nptaget paa disk viirs Mr. Unsi
»st(-n Hausen, Wann-Itzt Niskm
Fnan Hk Adga»g(t 11 x»v·1
Tilulksn var hkm hu-· v»in Pasnilic-.«!
lSeneke er Mjss Anna l’i-t(-rs(-n."
Rache-, wis., og Miss Aus-a Ums-·
sen. cphntL Noli-U knmnts End
HERR-Eimer ask-Ha
Vecl Indvielsen mr Ilusest jkM
holt kkkkdigt, og ilxt Vintfsrtidesn
Ins-d Stiel-It Kulde kom. Var Innn
Iikke godt bewdt for den. Nu
jun- klaaadvækkeme tat-et des Ar
bejde udkeirt sont Ventedss pau
den-. og Belioeme findet- Unde
es Komkokt ij Is»tzmju. 02 Hiern
M Lecker- imlhyiissr kenne-t- till
It komm-« «)(,z las-se- lluset i Øjt«-;
syn. !
Ak l’·-n(,.«««.-in-ssr hat« Hjtsmmet
M Datn mmhiuzcsf ialf 82.670.00.
Blum-it andist kam m Del Ven
nek en Dis-.- ug Iosvtsrestlss til Illig
set 40 lewnsies Huka ug Das-sm
ektets kom doc- 8 flcsrcs as Damms
slaxeisk og at Jsst nn- m vix-ali
kald og komuktizx Gan-. kan vi
alle tot-statt Tini-e Nov slisr Vpd
Summe heilig-Nil Ist-am de Lam
le pn Dei Insctksssxto sag-in o
Ortlfiircrmt Lin- lljssmmsst dsst Mik
te, at det Sknlde ikko blive glemt
ak Bekolkninxzcsn, da man ans-ja
det som et Foretagzisridis» det- er
vækd It Hätte-, at give gamle
,Mennesker. Rom tiltmsngtsk det.
et lljem
. Pastor J. P. Jssngssn Udmlek
sjn Glæde 02 Tak for alls- Ga
v» »g- 81 D(-1tas.«s18ss. »g- sin Tak
rette-s ban oxxsaa til Byan Aviss
kahl-täten for-di de Saa vislvillikst
hzik talt Hjemmksts sag 02 vasrtst
villjsxe til at bringe ds- konska
lige Moddelelser disk-km krem km
Okkenflighedem hvilket bar Lav
aet ijksomheden wem-L
ssn Aldsaiomshjemwet i blinden.
L
· Mist-.
l sang-en »Wind-m Morgen«
si Nr· 50. 15. Dee., et- der vesd
ilcox-kektukrett-elsen indløbef en
ander-US Pejl Nægt Miste Li
nie herzes- ,.l-s«1- os den Rande at
nyde —- Pkig«; skulde vere
,.l-kk og m wage din Lot- og
Pris.«
OOOEEOOO
»Ja-mum
Ums
si- W Veso- Ist-bit
(- 58 West st.
Phant- Coöst IM.
E
4«944»k44»k4
OOO
OOOQOOO
kul as alle slags
TØMR og alle stag- Byguingimteritlu
tM et gesät-, M dot kommu- km
· christensen Lumber Co.
: ILQ mit-.
M Um do IUIWSZ
PM PZRØZML
Nil-ins knmlmizpt km folgen-IN
-I«-n- lslqnsrwik War Ray-sieh Ark .
NU. numko kvjiicltsf-)rettj11:.!. (’.
Blicks-L la» NO. K. H. Hundserka
I«Jltn(lal(s. Umn» Ess. Sen-en kostet
son. Sau kennde (,«alit·.. SN.
liemjv Postihmk Euch-tm Ort-.
ZW. J. (’. nahm. Greisan Urp«
III-. Wt sk4s3,(m.
Vekslist til TM) Kraut-T cis-s af
sendt til Pia-L Unka sit-n 27.
Decemkmtx 1920
Ä. Jl. .X1-"xleis « e n.
—1
Nord Mot- M ev. luth.
Hedningemissionskorenjngs Ast-h
mndks usholdch vjl Gild. i Eben
Heer Monigthd feil Flaxtom N.
l’ak., den 6. Jan. 1921. Mission-s
mmle afholdes Je følgende l)a—
ge sra Fnsdng til og med Sim
jdag !
,
I Pan Iledningemiisiaussen-Din-»
. Tons Vegms
I Ä. llukzzanrck Furmancl
. Eben Ezer Menighcsd, Plaxt0n.
IX. l).. indhcher den-ed til der
itcs Mode-. lerejsende bedes mel
de sig til nnderteguede inden l.
Jan. P. Petersen-’l’sler.
M W. 40,000 dort-s uuptlxkkm Land i Ort-k- Wisconsin.
frugtbsr JordihiunL skkrljg ein-et til Mejksribnm og KurtoffelavL
GZO til SMO pr. Ach i 40 Acres isllisr storrp stykkest Rnn lille
l’(khet.:aling Kosten pas Itsttcs Vilkaan Kob st« ijrmk sw—
bot-a Sauman 2757 W. Not-w Ave. Chiusi-, Ill.
-- —--.-—» --—---.—-.- «— —-. . —
Mk
Makel-· Aktiodss Rohran
JEAN-Rom ils-r i mange Aar-dres
Porketnsing i Kutscan Its-r i sit
Testmmsnns »Hu-ernst Lssgutosr til
ist Belnli iif 48.000 I(k. til for-Rel
lige limitation-Dr i XII-Nisus
s
Meligt seitdem-da Kl. 10
Purmiddags den IM. Nov. kaldte
Preddcstsikskirkesm Klokkvk til
Gudstjenestis -—- lncibsdnjnix til
et Lmndtvijxsk V(«Istnsnm(!ss.
Valgmvniszedspnkst Pucnsesshecslk
FVulkk pnkilikksde Ovssr »Joh. 1
om de to DjsoipI(-. det- sogte ozx
kandt Jesus. Valgmpuizzhmlspmsst
Joban Clcusev boldt Alter-gang.
Om Bktermidxlamsn samledos
en stot- slcore om Tulesrstolen i
Gmudtvigs Bus. Her kalte den»
gamle Pol-standest- Hans Rosen-(
dgl om Grundtvig 02 sondekasl-.
H
flanC et Esaus-, Plan et- hjemme i
som tax-. Este-r nusd komm-sonde
;Hn’.«»1nm(-lsss at have give-i Gan
Igen i Begivenbedeme skmdcsn
FA« i Tiden tm issoknze tii
;1870 sluttpdcs Talen-n med at si
?g(-. at livekkssn »l·’l(snsb0kgmwn
»dene" ellcsx ..Äsbenrøaknlkenp"
smed Rette kundes tage Grundtvixz
Itil lndtwgt km- dpmss Messing- um
G mensespxsrgsmualei.
!
; Dei-offer linltlt Prmsst Behalt-.
:l«0kentz(sn et LOCIL kristplizxt Po
Hrodmg »wi- Tcslcswm »Don. sum»
hat« sonnt-m link fsvizzt l«iv."
I Aktps taltis Kunst-volkr- Juki-A
Kragh kænsgschnde ozx meä Lyk
billeder til stunk- mn Konnte-n
l,’ds,mnjk kka 02 For-hold til Li—
yet »F liivets Gad. Der-eher var
der et kort scxlskabeligt sam
vær. jndpn PmYst Winthek alm
tesde Dosten
I: —
0
««A Guide
to the study ot the sit-la
l-)f .I. slsssnfxlezx Ä. M
This is n-» n gnsilo fis· IN- in claUy lzilslp romhnzL link
rather a wundosrkul litle 1.-xt—l)0»lc un thss Bibl-n This nmh«rinl
is ailmjmsth iusmnixml sur usw« in llllilss plus-vix »in-h phaptek
notftninjng nmtttsr xnssjpjssnt sur »m- leswm follinnal by
qnssstinns desisznml tu ixjil hwslnT nnd pnpils in «g(-tting at«
the List »f« the Iowpr Thcs sznlpjssvf main-r is treated under
kivp hearlst Thi- lsjlplop as a While The Bibli- in its- Parm.
Lands- and l'e»1)l«- of rhe Bilde-» Institut-som- ok t-h-I Eil-le. and
Biblcs doctrjnosu The prcsnclix man mnch Itzefnl informa
tion including (’-hr»n»l»gies, Jowish Nil-los of time-, n·eigl1ts,
and nisnnezx besiiliss kuur (-xcelhsnt many-.
Platz-« this hsmk in the himcls of your Bible rslnss kot
one year ansl w- fmsl Wenn-J they will l««com(« strohgel
Lnthisrans anil hssmsr Christ-laus. lusinkg able to ging a «1·eason
for Um kalt-h that is- jn thssm."
This himk will Isrsms of gis-sitt valncs m 81111«1u)"-sel1001
sein-hoh- as msll as tu all Minder-J of the Bibl-L Nieittly bound
in («l()th, prjpe 75 lftsx
DANIZII LIM. PUBL. IIOUZB,
« lejh Nebraska-.
0
M-.—
Nye danske Bder
Pastor ÄsschenfeldtsHansen
I.
ZirkehjsttMQ —- To store, Smulcko Bind. Rigt ihnen-erst
Vælsk Bin-d Hi Mokocco). sælges for den ydekst lsve
Pris B7.50·
De stimme to Bøgek i shittiagssslzind kot- 85.50.
Ich-kahlemer der et skrevet for Ist-Stolz er opbygssi
lig og letkattolig. »Den bør Linde-s i ethvekt Niem.
11.
Desuden hat vj at staune Fortstter
m DØCIII I PW IM:
l. End stim- der skkevets Un Tros— og sachler tot Ue—
ais-boden
2. Vot- Bibel og den« Herlighedcn Du kott Wer-ist over den
hellt-o strikt- Bøgsek os dors- Incibohi til Vejlodnink tot
Bibollsssm
s. Veci 017 ox vod Kvslc Zu bibslsk Andaslabog msd styki
· her tot Rot-sen es Akt-ou til hvok Dss i Aust·
Alle Cis-e 3 Esset solw til-www De et- indbnadea i
sä Korooeo os kostet total-bis kuu WHA
IOIVIII IOWUCIMI.
Neste Ist-, Bksemplsror CI Hat »wes-Use Vaer i seh
storo smakko og solicit- Bäsö M ti tm los-are til den nein-d
list billig-· Pri- st CZMH - —
» - .. DE W. Print-. non-M
»M, Nein-.
AOdisks Douai-»J- sys -««»-—--—
VI ukjskck De n- i «
denen u Ist u sms muwuuckw -
ists-c von VII-it w Uma- lsvsn Its-— «
CI Ins sei Its-In deren- ost
tnt Wu. cl- kimlsi I sannst-i
st do tit- silctscle is II von due III-Is- land-— s- w i
Usiss os. III D- vtl til-ne u et set-I.
nd Vl IAI schowa IVAD W IAI wiss
skssnos
-—1
New kidelity Laduner
kkemout, Neb.
Agenh Paul lkasmussen
Eli-met sck Ptout og Pitt st.
leitx Der bljver somit Tit-Mag
dedsg og kommer tilbage Pre
Jdag Eftercnitldazz.
,,I-IZÄNON«
Janskssm luth. Blad kot- sudan
:.xfrika, Verdens mest korsømtc
jdljssionsmark bis-s det. Ud
komme-r mannexlvjs 50 Cts. AK
ret. Provenumre fass krit. Skris
til Marias Bergen-am
IRS-sagt Lake stroet,
Wespele Mino
lhe Ums own
stone
An spie Posa
by
UNDER MKLOWI
krieg 81.25.
VIII-h Luther-an kahl Ida-e
Mast-. Nebr
Dei dunslco Nil-Himm
hpnn
130 PROsPscT AVL
Wu. HELLZNBTKC
Zutytek oz Emigrsntmjss" -.-k
stooklytx N. Y. Tel. s-u:h 486
Pistosinn for koste-ri- sllok las-s ,
spro- Tisl CM Its-this Ilsllsk
Kost IMHLM Print-h
»s- Ok »I- sk P- sk OIO H- E· »F
»s- v2. out Mk H
k Mc »F
si- sos samt-i- somwk 4
4 ow. ji
»I· E »I- f sk si- 4 »I· E »I
OOOOOOOOOO
. ansqu Immer 0
O I. llmlä stunk-h Hunger-.
. DZVCI O
. Angriffs-, PsiotQ 0il, Bro. .
. PKBSCKIPTIONS O
. Our specjslty. .
O O O O O O O O O O
01«1«JSI«JN’8 sTlJDlO
BLAMH NIZI.
Most-c kotoxntjer M
most-tote Mr l
sotosksteriss fes Ins-sti- Lys ps
Iasrh Das-.
Mk ZTATE ZW(
V. s. DIPOSUOKY
habet-let- sis meci slt beabs
mäo M Zsukkomtojas. — Gott
Bekundung ok but-state Print-.
C. A. WA, Poe-.
c. J. W. As. M.
D. J. WAEL AU. M.
sw. IIZI
IMle PEML
VII-II Dom tm Jtid
billlsst pu sbucljnuisa Auss
riks Linien- Kovtots, 117 N.
Don-how st., Chiusi-, M.
O O O O O O O O
DE. O. B. MBA D
DIIJNTIST
Boot-n in Usylo Bsüding O
.
O
O
O
Phono76. O
OOOOOOOO
OOOOOO
MÄ RXEDSPRIZZR
—
Zlchy Nebr. :
llxwlss ksr lku Nr l ...... El ZU
Hirn pr. lin. ............ TM
llisk I-« .... .............. II
YOU "l"«;- «H)0
south machs
l ll sml TM ('ll Flk«s«l’-. .’.".-)(-) l» 25
I tth .. . ........ 7 73 »F
« Ess »Zum -!d.6.·)
Chicago
llx·v-(l«- ...« .......... l ML llskl
lll··«.1«» « « « .......4-"s —l(3
ZxI.-«,j-....».»»,« Jst- 71
VII-i Hi i--:·.-1’"«-l llUU lZHU
- »Nun) 1040
- I
HOME BAKERY
Danslc Zagen-i
unbefulm si- med
sit til Its-get band-komd
Blatt · — Nebrask
HHAWHWW
x CHO. CllRIRTENSlCR
i umwka s- Jus-stunk
tot-entle- ovekslt, Les-entlas
I duldet-tut
Eoom 402 Rose Blle
old-by seh-.
THE BANKINU IIUUSE «
of A. PAST )"l"l’l«Jl-’ l
Eulslorsst Wle i
lalmkpnrsnst um« Flut-Not le
Gnmrllmpiusl l00.il)0.00.
Oper-lind Lö.000ll)«
Alt til lzmtkformtnlng lies
· bøketulcs mlfmsks. Rom-«
« betales Ima kaste- lnclsknsl
f Ell-vors lnclsltncl i clsdne still
est sinnst Insel-r Stute-s Nebst-do
Roultsønmtilms
l·’. li- claridge Msty coul-,
Pressitlosni. Ag"t. Kuhh
4-..—.—- -...-,--.. -..—-- -.-.
f si«i-1«—»-«-. Jst-» i-:. Leu-i se.
l’«n«-. l)u l'»nl llclsL
«lsi»- Hmnss Us- ana 2044
DR. M. J. JENZIN
Usspms Illpsl Unholds-on lllilg
Sonst-kl- onil Nimllpt
CllliNs ll-«II-1 l» t« lZ 2 l» I
Uisl ssinl Sis« lfvsninsssc Ell-to
!- so m. Mir-lud l) AHwinmnnt
muncapoits — — stan l
...0--..-0--..0 000000 --...
....l
Julius Petersen.
Vamk deato—konstnjnc.
unbekaler sig mecl alt heahøkøvsis
ZW. IIZL
W
Hvokfoss
State Bank?
statt-n N ehrt-hu Bank
Gutsati-ls’ond sitka on
hvot lud-heim- i u
»Bist-o Bank« mock st
Dotto Poatl M
hvok Dollsk If lud-hatt
active- Konto, onlin
Pokäkins sk hvilksa soc
holst Akt pu es su
slan Bank
st- elst Mo wol-i
Grund- nol- til It ku
Dem til st bonytto ex
und-n Bank -- vm
Bank
citlzetn sute But
Mai-, Neh
xx wol
Mr
»
Z Nimmst-t- ums-M
zum Cum com-«
Zwist-s www-c l ·
fssk pl JIUZTMIIOIIIIDT ?
' Ist-Mc la es Ums-» B
« ;