Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 29, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ffbe
M
scnderjylland.
Ists-Denkens i sendekjyllanc
Hex-um sktster H. «l. t’!11·i.—ten-«t:.
FULL-Hm i . U IN! « Is« a solch-w
EI( - ’
»Er et- det imid ssrtid all-J Hug
ne kristne Menncssikers szxri at
vusre smedvirkcsnde til. ng der est-.
at Äfstemningeme um Pmsqpp
tres Pol-Hime edler ikkis INCde
ven, ng de- seneke Prasstomlzz
komme-t- til at koregaa nd km Bis
nkggntnde. der alone kommt-P
Jlenighedsliver fed. »Det er ik
ke ist eksnmmjsk Livsssspørgsmiml
for Btnbedefs nuvusrende Inde
.11aver. del drejek sig 0m; der er
der set-get for-. Der-for er Unp
-bkødsbannhjevtighed af den Xa
tur ikke paa sitt P18(13."
Her-i maa vj nen- gunsslce evi
sge med H. .l. christensesk og det
maa haath at baade Priester
og blenigheder i scsnsderjylland
komm-an at den i diisse Ord giv
ue Anvismjng jmr folge-: uden
Personsanseelse
Froste-www i sendinij
M. sognepærsteme Aruoch Os
by, Hamen-h Ilammelewn Bene
dixen, SummerstocL 02 Christian
sen, Skodshorg hat- ifl. ,.Dks.·’
erklusret. at de jkke ønskck en
delig Bekræktelse i disk-es Einbe
der. Der hliver Male-des ingsen
Akgtenming i disse fisre Past()ra—
ter. —
Pastet- Nissen, Hjerting ng Lin
tmp, holdt Akskedspræddken sid
ste Sendakx
In ny Eiter-kol- veel Ema-ev
i Mes. De senderjyske Orga
nisationeks Likvjdatioasudvalg
hat- nedsat et Dämng der skal
dankte Bestyrelsen for en paa
tænkt ny Bktekskole ved Gipse-IVr
sen. Denne Bestyrelse Miste-at- as
Rentier A. Cdrstenx Rungsted,
Redaktør »(Iliristsiausen og ÄkkL
tekt Dall i Weinberg Lands
tingsmand JessenOhkistensem
-Høgska, Pustok sjmou Hause-n,
Helsjngør, Kebmand Hase Kol
djng, Mellek P. Peter-dem Predig
kjeisa, og Redaktet Wille-uer Ri
Bestyrelsen skonstitaerede sjg
W et Mede- ä Freslev den 30·
November med lieer Wille.
M som Fondan Til Fort-et
niagsusdvnlg velsstes Pastor si
spon Hausen (l·’ormsm1). Keb
mud Have og Møllek P. Peter
een. «
Bktek at have drøktet Betjme
Ijkheäen at Apfel-eben ak en Ek
teniskole, Ihm-kam der var kuld
Bmtemmighed, besa- Bestykels
sen Lomkelljxe Akealetz Not-ek
ter den kik en selbeliggende
Gran-d pag III-Welt
Det- er derekter Sandsynljghecl
tot-, est der j en ikke fjekn Frem
txjd vil Ieise sig en Bftekskole l
Pwslev. "
soltiateme i sjndcrjyllanc
Bftxsr ut Pulkekinget ils-n l. Deo-.
havde valgt lfdvalxx angaa(«n(le
det, kommunale Valg —— Der kon
servative- Folkeparti lud-satte
Overketssagkører sve-n, Gastij
ejer Raffnsite og Baron Ase-adm
Tshott —- foretoges l. Behandljng
ak Lovforsslaget om Indkaldelser
og Udclannelset vod Hast-eu.
Untier blorhandljnsgeme hemm
gjk RedaktØr L. Massen pas
Mlclemokratmos Vegne imod,
It der fremd-des atemlos soldater
vtil søuderjyllanch idet de kun
hu- til Opgine It Mute Land
tells-bot
icuktlejok Rot-hause tog til
M berimock Bekohlmingen 1
SWyllsnd er — suche han
— glod vocl de Quote Sold-stet
os vil gerne boholcje dem. Vi w—
lot its-et m on Betrywlse og
ist den-m km Hat Mw Po
- - —- M Rom til Forli-adva
III di den stmtjlsmcks Mus
«Wst Iwurwer vi stäl von
Wt : Kot-ou Will-.
MW"Bc-ruu,1
Clo- R Nov Ost ils-·
L ——1—s
tles Xmlnsstiliglns«l·sii at« csn sam
mmhlutning mellan alles ·le« Pak
sj«r. .l·-7- stam- xiait lilmralt
Grind-Hinz isfvjiisr l(lih-e-lcinn«pen
un itsiss1·l(«-n-l«1· l«’-)llik-st:mnnisrnps
llssk Eil Solcqxnc llist rechtng
m s-;il«u··lt-«- qlN Iyskes Volke-par
ri »s-: «li-! txskts «l--1n»l(ratiil(k- Par
ri sil us ixnllmle l«’.)rlmn·llnzzesr
«t·-«- IN wnntsmfures illcxos Planet-.
DBN PRYGTELICD NØD 1 ØsIL
RIG 00 UNDER
Der er Tusjndet og sitt-er TU-i
sjnder at anderem-erstic- Børu jI
»Du-is Og Ew- l
l lind-most Lin-r Bonn-ne Im
stsn nusxnæ main mangle- alt -——
Klawleslx llmsnilsesL Pol-Loh og
»wle lumyssr Stille-n. Foden »
(l(-n sleftesst txt-nl(i-ligp. del er
Skl(-- til in kol« lhwlest er Nan
(le-t miNl llzilnL Zlisslli kan iklip
klatska jkkss osngung ckll Anbl
l)01«n. sie-r sum Poliz» lmmk clnr
i llnn«lrmlesvis.
l)»r Csr Ljurt » Jus-! ug Hist-ill
fuhlt .Xrli--,j-lss fiir in Mde blnt
piia klisn vamsgtes lSlswllglnsiL nwn
Noch-n hin- antakzost kim kannst-usin
lp Formel-. in clssr m- l«’·an1 km
Milliutnsr Jlssnniisxlcsslixz lnsjs clesr
ilclics» nu. lnilisn Huld-sit sur Al
vor l1»l-l·-r sät lnilth slmffesk
szkslp til Vej(1.
Denne frygtsslikzse lestanil lmr
nu kamst ·.l«pgsman(ls-.-l«sswrwslsssn
for »wer Mission« til in FAM
th PridmstiicL rler fssrlmalmmllg
vil bidrage sit til at rchle ins
mange. som dest endnncsr mulixxsv
nf dp ul)"lckcsls,cz·-. Alle- Danmarlcs
Bis-kommt- bar slnttcst sig til dpn
smukke Tanlce nzx »Pf0r(lkpr pai
det varmeste hele den Clanslcis
kristne Misnithcsjl til at ilutte
sig til.
IIjiplp er c-n bydpnde Konven
diehsck og det bester ««—— zwei
Dag lmstek lenneslwlixc
. . .
Det er en kendt Sag. It Nä
disn i Budapest og Puck-Im i det
hole fasset » minslst liess saa Stor
som f. Eks. i Musik-. ne da der
i Pjor hlev jvikrlcsat --n Indsami
ling herbjksmmis fis Poe-am volk
te dette umüadisljg Glnsde og
Tosknsemmelisthd denn-de
Nu SN- clet lmidlcsktid Zorn-re
ud i Ungarn end nassen sinde.
Bogtrylckesk Wimmpkx com et- kra
Budwsm men hat- Mt bet- l
17 Aar og er Form-and kok den
new-Freude usgarslces KolonL kor
tæller ocs bis-rom.
—- Jee bar main-get manqe
lzreve desmede fra. sijxer III-.
Wird-met bl. a.. og jog bar nJ
lig væwt disk solt-. 03 jezk kan
fomikre Dem, at » der Grund
tsil at bjælpp nagen. san er det
Ungarn Ilvad Boliibevikpme ilc
ke tag, hin- Rnssssmp jage-L Don
le-k-l.p, der i ijs ilslev spnslt der
nssd b» fka Dnnmarlc. gjmsdes
rpno l«n(let·vnsrl«sr. mssn (1(-n »
koklipnjxst okslmrkzt 02 nu lverlksr
man om Ujsislp ji«-n. T45j, Fäde
mlsllpk og PenLe vil vix-re wel
kommem og man shar- absolut
Garanti for-. at Pordelingen sker
ektejs de tue-St uangrisbelige Prin
cipper. Den Maldte danske
Kommission, hvori bl. a.- den
denslæ Generalkomnl Pleislhl
meil Prue og Datter siädety Js
ger sig her-ak.
—- Det er wire-Ida st·Se den
Tsknemmeligshoch Unserer-ne vi
m alle ngka Der et ligogyls
dist, hvor man kam-mer moä et
ljlle Damebrowega i Pol-keu
Alle Wiss lnhker sig op, alle
Kontroltonnswninsek Met
bort, sie-r er tki Post-ge III-e Vog
ne. iDot Elle M st- m
et »so-tim- lvk Cis »p"«
sil. i ,,Nstt.«
W
-- III-L
I.
sit Uns Isäsoltdlssp
ksve.1W ct Indro
.M DM n. sog-t.
Mist sc W Gurt klom
Mänsfbilockotth
fPMNBEIWOetSVL
IFW gib-m o- sk m
til-sc c Mzst
ikckfdspssssakas
sen tll Gronlauclx en Pkikdåkev
ak Past. C. Mocsz en skrlktstas
le -ak Fast A. Pihigus og »Mit
for-In- Klmle mecl Ville Beck·"
of Priester-no (’. Unruhe-oh O.
lich-hard. A· Fjslviger ogx Missio
misrerne s. Bock og H. Roy
dknn. ·
Jlnes l’r:1«(liken om Ailirabamss
Kalilplso vlser som alt ander km
klesn Mund-s Mund ug Haancl klin
Yej til Gaul-s Rjgesc Fähing Skklks
tetalcs H- god til selvprøvelse.
og lnxul der kortikklles ak og omi
klimlltede lader os se et Menaeske
..)«(lm)«kx ak Iljertet". lnsesm Gml
der-for ogsau brugte som »Hu
og salt." Dest, disk kortælles om
Moderne- mecl Beck, fis-Eh lnsnr
.(l·vl)e spor den Jland clng bar
iwenn-It i Hjertemcc 02 hmtTJM
lmn med sit knsrlige lljcsktel833.
klare lkllk tm kluge- Resdømmcl
w altid kundp glee clet rette
Orcl 02 give- et godt Rai-d. Pra
disse »Mode-r" fortsklles ogsaa
mo. llvorlcsles Bekl( kund-) bru—
ge ..Ict-akmijtrxlc". (lt-1· fahlt saa
naturlizxt for lumk men maattc
die-»mitte- («n-l1wr antlistk smn Vil
xle bisnytte klem. kimli 4l0 var af
Bock
Jlksn innlcaf dig links-n Us: las-s
splh Jpn vil Kanns (li.g. Des« H
lstsrlg Oz- implrosrcsmlo kot- Ma
(,le unge nkz Miit-ts
ll.
lk l u n (lt cl e? lk r u n"(l l) )
Botuler. Af lass-lka lu(l.
Missiuns Forli-g. lUl Adler-. lsclmi
slag N) cis-. lkugcsn knnilss gmlt
shavcs hilft fojel til Hin Titel
blandtllerregaak·(lsf»lk
thi um saaclanne form-Her den
kultlt sag megkt som um ,.«lplunclt
Bonder".
skriktet et- lkke start pllesr be
tagende i sit Aulis-g tue-n fort-Il
l» jtkvnt og snutlct km Montie
slcelivet og kra- Gnclss Bisse-. Dei
rissen hvor tomt »g- judlmlclsløst
bis-et dozx » lms nimm Meinte
Slcssn enten ils-I satt »H« lms en
clzcgtlg og gewissde band-Chy
skolelukrer eller hos en Kam-mer
junlcerjude. Jlen den ladet- 08
ogsaa se, luser skkint og vgl-sic
uet et Sedlmldssndcs Akbejde kot
Guds Rige bit-ket- Pkugt os
kremksldek (-t helligt samkmm
og et nyt Ljv isblsndt en unde
lig døcl 02 seslvretkaskclig Bekele
»in-z. Jesxx unsbcsftxlek Bogen pas
lot hmlstu
Rom-«- nusvmes Roger sinke i
Hans-h Luth. Publ. Hause-· Maik.
Nishi-.
lll
· Jus i Ame-ist« 1920.
Redigeket hk Tor-kein III-lu- os
Im W
Indholcksiomxnslss.
kjtm Rein stammen lljortssmps
Tisi. Jud-HEFT Vori- Rahab-mi
hjssm file-new
Ädsm VII-U. Fusdnslisnchosf i Rig
t--. Skibxpmsiljkmt
Tot-steht Jahr Jnl i New Eng
li«1(l. Hn Vase luissosfrumpr til
.I«1.-1»«»k.ik«t sig MajhtmkcheL
helf-ou
Michael salomow PenlinamL Lo
viw ujz kanmwrthrmL
Legationssolasetæk O. sehn-r An
’ denen: Skandimnsjsko Klim
xtris i Washington
"Iw.r lässesng Un Lzskkisrhb
ils-r l·"»rt;I-llins,x.
Ivar Kirkegsakck Meinen- Räd
’ ils-II Furtachsndts WILL
Diskop II. C. stud. .It-nn)" hind.
Mitnhssml vsstl linnilnsilaars
singe-n.
com-ad Feder-sen 'l’m!--xssst. 1«’««--»
tuslking fm Mkshjgmk
O. DOM. Trss Ist-mum- Ums-sal
Ins-r.
lW. Morgen-nenne leis-hier ssp
; fu« Nil-sm- siinz. Mimlwnl
"Äut0ll XVI-L Nymurgiligt Yoro
(;iunleh·jesm files-unst.
Joh. cis ZCICUQ Tr« mir-k» Mu
xkistisrer i Sci-Ii1ssr,j3·l!atnl.
Ä. TJWL »Kh'ssk·si(1(s Basis-I«
Roms-Hing km lowiL
DW volmetc En Lusnjxscsl tim
ckmsnsr 11«jt-m.
leins IMW«NOMU: The
Kiste of nimmst-MS Risiex Dis-L
Alt rigt og stumm-Pt- illa-strei
mst Orsuhtwtejzninsz i 4 Pan-er
csktcr Maler-i ak Augi- Gmnln)ldt.
chn Imkendto nnrskss (’hi(«iux»ma
lisr og Tpgner Emil szsrn hat
i Aar som sidst en hol sitt-is hu
moristisk cui-mon. Metl Juli-bo
gen kølgek desuden ist help-Eichs
Billxde as ils-n danske Kot-ges
Indtokk I Mäerjyllanc
M ZIOO Mit-it til-Gast
Ikcstil den i Danish l«ut«h. Publ.
non-un Blajtz Nebr.
seudagssltolebeger og saugbegen
ABC med Billedek ................................ 8025
Nspv ABC med Billeder ............................ .30
Ny dansk I«e28;(«l)0;z. l .......................... .30
XX densk l--i,-seb02, H ......................... s. .30
Luther-s Ijlle Kett-kismus ........................ .10
Luthers Small ffattichjsm ........................ .10
Bald-M l«ks«r«ks)»1.- KssnkwlskJ .................... .30
Mal-list hier«-bog Man-h ...................... .30
But-list jthksHsisduksip ((,-ngelsk) ................ .40
lästksfsiw läTLwlhiiturJe Man-M .................... ZU
Demzke spudagskolebeger
B-«1.-)"1)«.jerk1u—zs« n Gitmle Testament ........... » .40
Mellemklaskccsn siumks Testament ................ .40
lkegynderklassien N)-e Testament ................ .40
Mellemklaqsen Xzse Testament .................. .40
EIwa UMISW
Bible stokies Primary Old Testament ............ .40
S. s. Book Intermediate Old Testament .......... .40
s. s. Bock senior Cateehjsm, Eil-St Halt .......... .40
Bible stories Primeky New Testament .......... .40
s. S. Bock latet-medium New Testsment ........ .40
s. S. Book seniok Cateebism, second Halt ...... .40
W
sauget-en Nr. 10 Lommekokmst shjrtink ............ .50
sage-sen Nr. 11 lommetotmet Leder-html ........ W
Sangeten Nr. 12 Lommekokmat med Gold-mit ........ 1.00
sauget-en Nr. 13 Musikudkeve, shiktivk ..... . ...... LZO
Sang-ekelt Nr. 14 Unsilcudcsve, Merhind .......... 2.50
Indre Mission- swbog med Tillus .............. .75
lud-se Mission-; sung med Melodie- ............ 2.00
The Atmex (eugelsk)« ............................ Ko
The lmrbekeu Eymusry shittjag Onkel-U ........ .75
The Luther-n llymmnsy United-Ue ....... 1.75
comerdic shirting (eagelek) .......... .40
com-erdi- Umikudssve Onkel-U ................ LOO
klymasls shirtins Amsel-U ..... . ........ As
Eymnsls Unsjkmiseve Onkel-U ............. LU
Ists-bog tot M es Ihm
Nr. 30 med Tebter Uekoeeo Gute-vit- .............. s.00
Nr, 80 udeu Tekstek Moses-ev Gold-mit ...... 2.75
Nr. 28 med Tekstek Fresser Læderbind Gold-ad . 2.26
Nr. 23 med Tekstek Presset shiktiug .............. 1.50
Nr. 803 Meilemetillede Presset Lodekbind ........ 3.50
Nr V98 Konveut med Tekstek Uokoeeo Geld-vit. 4.20
DAU DUTIL PUBL. IIIOUSB,
« Bleir, Nebr.
W.·
tritt-rissen
skoleksssetx
Pot- kvittcsket, se chi. Nr. 51 .................. 8301820
Plainkield, III-, c. B. Land ......................
South Windth Maine, Peter smith og Hugtrn
Chiisagm lll., BdenezerskMgh., Pastok N. P. chem
mensen. A. lc. sorensen, Usij barst-in Mai-je
Mortensen, A. c. Rssmussen hv. 85, Holze-r Nor
tokt N, Auge den-Mk Andre-w Niobe-n Peter
Jensen, E. Peter-sein Peter sont-in Johanne Dul
gaanj, Pster Hausen, Aug-e Hausen, Anton 1’·
der-Sen. bl. H. sehend hv. 82. Julius Peter-sein A.
C-. Junker-, søken Rasmussen, Peter l«un(lc-hem.
C. Christemen, N. P. Nelse11, Urs. .I. C. Becken
Ingek Bornio, Oljm Rasmussetn Thon- hunde
herg, Blln senkt, M. Hausen, A. lzeeketx Mabel
Budd, Miit-je Nie-kein Maer .lohansen, Ghas
Unme Muts Njelsem Burgluni, C. Niobe-L N.
G. Jenseit, V. -I(-nscn. Ä. Petrussem Ä. XV. Kakha(1,
M. Gange-In Carl Christi-Mein 1«. hat-sen, (.’-. P·
Jean hv. 81 ..............................
Vom-sa, Neh» hat-s Hang-In Hans Hundstern John
Brandt- hv. 85 ............................
Cokdt)vs». Neb» Pastor Beck 83, Ingmd og Anna
Beok hv· 81.50 ............................
BdmorQ Mich» Vor Fr. Ugh·, sJisns P. Jensen BL.
Oluk Johnson sä. Rasmns Christi-angeln Peter
(Beck) Peter-sen, Otto Lotsen-usw -hv. PL, Lang
Jensen DI, Alva «Jensen, Wilh-im Jenes-on hv. PL.
Andre-w Latnh TM ..........................
Ringst(sd, lu.. st. Paqu Als-L Il. il. Kinzianoth
L. Rubin-sein Nps Bonnicsststn J. Henrieksetn P.
G. Rasmussen, Mrs M. 0. Anders-en, hv. 83,
E. G. Bauch. B. New. Mut-ten Benann» Niels
Peter-sen, Ilernmn P. Masken. M. Il. Pein-seyn
Il. J. Fiask, N. l'. lau-son. Lohn M. Hall, O. S.
Hang, Lin-gen Entwickan dirs. R. P. Pistol-sen,
Jst-g. Ilans Nie-Nun In«f PL. Rudern-R Hans-In Pö,
P. Kyhh G. surensism Nikolin Hausen, Her-dis
(’l(s1nmen«s(sn, Carl llimsssik In-. Pl. Kvinclcsk. 850
Prof-um (,’-ulik.. Jung-n Hausen ();.-«Ilnsfru ......
I)a-n-ehrng. Neh» U. Poterspn ................
Dssninarlg Wiss-» Mksz A. .l. Bmskmnn ..........
77.00
15.00
6.00
10400
10.00
Tilsammen WZZOLO
Alderdomslijesmmsst
km- lcvittpnst. sss Kl)l. Nr. 51 .................... dis179.-30
sparte-» Wäs» lluns .l. Jena-»Am »F Ilustm 300
Bluiix X(-l).. Um Lin-ist l·’. Jonstsn Pl, Mrsc Cam
linis Jenseit -':.’ .............................. JUN)
Tilsammen 819550
QueenssIandsmissioneu
For livittxsrot si- lcbl Nr. 51 .....·.......·......8853.81
PlalufitskL la» («’. B. bund .................... 2.()0
Ring-noch lit» Nsss limininlidon ................ :5.00
souili Wimlliam. Meiji«-, Pol-st- smitli ipg llustm .. 200
Dssl REF, (.’iilil’., Fell-i Jlglh Mir-z Anc- -l(:niseii .. 5.00
Lindan Noli» lztslliiuiiii lklninsli l-mlies Hub .l().()(l
sichton Mi(«li., Nie-Is- l’(,-t(-N«n .................. l.00
U"au1)acs, Wis» «J. Billc og Familie ............ 5.()0
Alamode, Culjk., Bgedia l’(.sterseii ................ ;5·00
l)mmel)mg, Neb» Hans Verm-sen .............. 5.00
All-Hist Leit, Miit-« C. M. Jenseit ................ 5.00
Tilsammea 8924.sl
Jødemissioaem
Pot- kvitteret, se libL 51 ........................ 873.50
suudli Witulham. blast-e, Peter smjtli og lliutru .· 3.00
Fett-ite, N. Dak» Urs. Aue Rutlier .............. · 2.00
Græuvill0, Mit-ji« Mist-i Bann-a Nsielscsii· .......... 5.00
Daiiiiebkog, Neb» Il. Peter-sen .................. 5.00
THE-samtnen s88.50
Eulen-te i Japan
Pøk kränken-g Se Kl)l. Nr. 51 .................... 85l7.2a·3
Wuupuuh Witz-» J. Bille- og Familie 1.00
Tilsammen PUBLI
Juletrss ved Indien«-ne i Galas
1·’øk kvjtteret, se lch Nr. 51 ................·...-«H46.00
Plaiiikjeld, Ia» O· B. ,l-uu(l .................... 2.00
Royal, lu., Urs. Peter Rasmussikn .............. 4.50
Frei-mut, Nebr» lcvimlek. ..................... X 5.00
Umgij Nein-» Bmil Goldbeclc ................ 0.25
Bom- Lake, Wis» st. Pauli Lache-g Ach ........ 5.00
Wuupaca, Wis» J. Bille og Familie .............. 1.00
Mammon 863.75
Nødüelende i Europa s
Mai-, Nebr» Ruty Andenken US, Um. Aue Bock sä,
Un. Karl-o Begl- 810, Post-or A. M. Anders-en Blä, Ove T.
Musen M chkis Mel-sen Noek Us, U. P. Hausen 810,
Un. Glis-ist . Jan-en Blo, Un. can-ohne Jan-on Bö, J· P·
Mel-en Gl, Urs. Ano- Uskio Ohrhtcnsen 82 Kam syst-engen
OW, U, N. Ihn-en Os, Paul søwmn sä, läg-nun Feder-en
U, bit-I Feder-sen 0»2, Anden- Lcnou Us, P. c. Spreu-on 8105
PM J. J- Mä? Uc, Otto Ist-en Os, säm- os Atm
Mbsn M, E. . Zettel-es ös III-tm Os, A. J. Dahin
. Os, J. MW OTW Jst-ob Wo Os, Amte Han
m m, Puwk A- Tlx schau- cgq Aus-» um« m,
Mo ONQHT ,
Nødlidouds i Kin.
Sidnezs dient-, Poälc Isch- KML OW, Zum-wich
Nob» R. Kasqu 025, 0wctomu, Mun» ved Psstok sa
muel Hamen Isl, codes- b’alltt, la., Kuma- Peterseu og
Hastku stö, Thomas christeusm Blo, c. B. Und-en og Un
stw Blä, Unon Sitz-, Nah-, Zions Ugh» 819.50, Not-um« N.
Dak» Trin. Ugh. 010.35, conlter, la» EodniagemissionsL
Mö, Sonach Mich» Eva-ita- chkistemea Os, Gomit-il Blatts,
Iz» Both-via Kvind0s·, OW, Forum-, N. Date-, Urs. Ave
But-bot- s3, Ubert Los, Kinn-, P. Olauaen Blo. Tilsammcn
0186.65.
Mo og Syrinx
wk kvitwket, so Im. Nk. 28 852.11, sie-sey, M««·»»
Pens- Ugiu xviudct no, rennt-, N. D2k., minder sm,
Eil-Samen N2.11. ·
· Polish Belieb Zulan Mont., Pella Mgh.s Kwindck. No,
Blät, Nob» den 23. Deo-, 1920. »
Alt modtsgvt Ins-d Tale pas Ssmkaudets Vogt-et Otto« Hause-L
Icvitteriusemc til Bysges og skoletond vil formt-W
i MW Nki « Otto Etwaan
Otto Hause-L
J