Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 29, 1920, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sctionsl Luther-m- Comuijuiom
Adamde
»Nationa! Luther-im Commission
tot Ssiloks and Soldäers Welfare"
sksholdt sit Herde Aqksnjøde psa
Bdgewater Bein-b Hotel, Cbicago,
Illinois. den 8. Dec., 1920.
Kassererens Rappokt wisset-. at
lndtægterne Siden Commissionens
Begzsndelsse 02 indtH Mødet hav
de sbeløbet Sig til sx,367,953.25.
Illig-Uterus bavdk vier-et: 81,216,
616.19. Kontant Bcholdning P104,
550.00.
Pølgende Bestyrelsesmedlems
mer wüste-s
PotsmgmL Rev. P. II. Knab-eh
D. D., L. Li· D.
Ntvstfnrmiunh Prok. C. M.
-Iaeokg, D. D.
sekretmr, Rev. O. C. Moses-.
Kessels-IF Hon. Ernest F. Eilet-f
Til Medlemmor ak den udsivens
de (exe(-ntiv(-) Icnmitp vulgtost
Ren-. P. Jst-abson. Ph» D
Rev. II. A. EVENan D. D.
ZW. J. J. KIHSZZL
Rev. Emil II. R-aus(sh.
Rmc Lmnsjtz Linse-L I). D.
Marias Morgen.
Lsiss 1. Most-b. l, 6——8 og
Aab. 2 8—11.
stng sma med M01.: Onj. alle
mine Lemmer vak.
O, PMek i det luin
Eav Tak for Nättens Ro,
Dit wilde Pi1(1(kr-Ø·je,
Sau til vokt singe Bo;
Du skasrmed 08 ei Nat,
Du gnu- 08 skivn og ijle —
Vort- Legems bedsde Skat !
Ajule os i Dag nt gkire
Vor lille GEMin-: ret,
Din Vilje at mit-vix
sag hvssrt Ist Stcsd og Plet
Vokt Liv man vjsdne 0m:
VI lmnsr til its-n Sknrc,
snm fra dit Alter kom.
Imd 08 i Dag beska
Det store, du hat- gjort —
Din lyse Himmsxlbup
Og Naadens aabne Port.
Vis os den Alsmagts IlaamL
som du i Jesus rælckek —
«F’0r.k1aret. ved diin hand.
san Tak, o wilde Puder-!
I Jesn Kristi Nam,
AS du M last-US ladet
Os shvile i dia Pan-.
Js, bjtelp os un i Dag.
At vjrke til din Ære
Pot- Naadens tun-e sog!
A. K.
Danmark
I. k. U. US Modus-Mag
klkttsnniclilags (l(sn l. Dec. passe
«".-(le K. P. U. MS lntlsamling
Milliongmsnsem siilet man nemllg
nnaede Tollen 1 Million 6 Tu
simle 2 llimtlroile Kronpr
lselolmts virkelige Stifrrelse er
alslsaa Kr. 1,02l,000.00, i(let nmn
vil erindrcs mi- tidliszero Meil
(lel(«sle Um ssn »l’rusmie" pim Ind
Hattilitigmi, disk slculilts «l)elø«l)e slg
til Kr. lä,()(l(l, nimr Millionen
nasedesk
»Der er stetlest lusk at ininile
on1, skkiver »l(k. I)gl)l.", lump
lil diese Penge akal anvendes.
s Halwieleu tilkalder Lande«-te
etøkste og wider-S Poreuing (K.
P. U. M., Rosenborggadedcos
wenigst-de, Icøbenhsavn), Hals-de
len Kredskovbundet ak Ic. P. U.
M. i Icøijenhavn (35 støtsre 08
mindre Poreninger).
» For Omtmlkoreningems Val
«k kommende betyder det, at Virks
Wirt-den km nsu ak et begoss
k get. Pisa den stoke Bygning Mi
L let· det- en Prioritetsswld pas ot
te llundmäe og kem og tyve
Tusincle Kannst-, som det er Me
ningen na et nedclkrive.
Gam- vi vensltelsige Wider -i My
de, Som de fleste menek, synes
Ungdomsokbojdets Royalties-t
wlng nu See vel sonder-eh at den
Inn tmäe diese knapp-s Täler,
ok endde vil der Oblive Reis-d til
est og mutet nyt Premstøch swa
lockes som det er Mel-Deus Me
Iins, de tun-list Mk fort-komme
Mou Kot Unkdamsnrbojdot
Perlen-lagen er, som bekendt,
i dette Eiter-ist Obequ at bo
0
plante og anlægge Sin stioke Ha
vegrund og lclnktskplads i Ern
dum
Hvacl Kredskokbundets balve
Million ansagt-, vjl den jkke bli
ve stulc·ltet nd i smaa Beløb til
de 35 b’ot·(-ning», hvorvecl clen
antagelig vjslcle forsvincle uden
Mist-re Vsjrlcning, men Heuslgten
er at lægge nogle stsore Beløh
pna enkelte steilen lnsor de kan
komme til sbeJSt «Nytte, —- isæk
at oprette nogle Popstatl s
Cent r a lic- r, lnsokfra Arbejs
der slimsl Hin-s pas lignendse Maa
de sum neier clen gamle Central
i Gothersgade—Rosenbokg-gade.
bunclindsaimlingens liegnskab
er ikske main-u endeligt afgjort
Man timngler Opgøkelse fra 5
pOL uf Sowie-, livori der -l181· vix
ket ltIclsamlitIg.
For Kikjbcsnshuvus Vecllmimmesp
de kan der Incildeles, nt Ilovcil
stailtsn lliir give-l- nnsston Ast-lee
lcsn ill· ils-« sinnlisclxs sum, neutllg
gudk 450,000 Kr.
J
Mod Ärbejdsløshedew llvinl K « w
nnmpmss kam »zum-. linlcsnriszntj
tsjstisrjcsks l«-Iml;.s hat« til Mimäisrf
II-«·jtl«ls·ss ils ÄHst-»jcls«I-.-sln-(l«-n i is
itf Sims- siildtss Noth-r hessknzflL
Ost sig ji«-il iltsn Him» ut Konsum
ntsrms Schildc- liitch siteltcs Yojius
I««»jJ(-1· i Hang fut- 1)iia demut
Mitinlcs in skusfn itrl«s«j(lsl»c)se Ar
b(-«j(1(«-. Demu- Plun mkhe nlmins
delig Tilslutning pau Mode-t, hvsmj
ugsna dvltog Iceprmsentunter for
Amts- ug sog-ni-knnnnunonuk ng
man vedtog ut rette en llesnnsns
dtslsss til lndcnrigsmjnisterjpt »m,
at dist- hlev stlltst Mi(.ll·«k til limi
tlixxhisd til l’mtlp(s;.-)"Ii(lelsc ist« Yes-j
iarknzthcsn »
Der bar derskkter mer«-r fort
nagte Pol-hinleSitz-or nuslsism In
dismsikwminishstsipt »F- Ninus-mini
Hfiscsqut »n- iit zwlks Lin-n til ils
Kmnmunisr, dis-· vildts sit-Ho Arl««·j
disk j Wink-, nusn diss» chirhnnilz
Unger bar endnu jkkie Einst um«-I
Resultat, og Hilf-nd (-l Maul-ins
f«ciI«i-li(»-;z(-r, kn« um« ikkis — tin-il
Kommunemes nuvtkrpndo okmmo
miske stillingx for Use —-—- with-.
ut sagen vsil Nin-. hist.
FondvriM hat« man ogskm esn
amlesn Plan undisk- ()v(s1-v(s»jesls(s.
spg des-me Los-sing vil san-ento
lig fu« gode Folge-r lmu
Here ()mruu(1(sr. Pest-duldet or
dem-, at der paa Sjæls
lmuls ()(1(j(s. liggpr cst »Tummelt
staunst-h det- tidljgere bar vix-«
rei- tst-West privat, men som nu
et- skaaet i Staa, for-di det jkke
kunde bei-sie gis-. Man paar-ens
kek nu at udnytte dettie sten
vækk, hvorved man kor det wr
ste kan give ilcke san kaa ar
bejdsløse Arbede og hvokvod
itmm km- det under faats en bel
Miso-de bkugelige stinkt-very hvils
ke man allem mutte importeke
km svorige.
Sagen kommer kocm Udvalgets
nazste Mødo og Haar Lord-Ladent
lig on god Modmgelse.
Statt Indbrudstyvori i Lan-vix
Per on Bank-S Box stjælonALs
000 Kr. Lemvig, 28. . v. I
bemng Landsmandsbank er der
i Nat korgvet Indbrud i Ban
kens Box, hvor Pengeskabet er
lukket op. Tyven hat stjaalet
co« 100,000 Kr. og Melagt en
Del at Ranken-s Kapitel-, bl. a. m
ou Del at Vekstholdningen
bis-vät.
— ststspolitiot meddolek, at
der vod ludbruddet i Lemvig
bandmsndsbtmk i Nat islt or
stjaalet 120,000 Ich i Kontsnten
De 90,000 Kr. var 100-lckovegeäs
lot-, 1500 Kr. i M-Kvonesodler
og Rest-on si«10-Icronesoälok.
Untier 2. —Dee. meddeler »Kr.
Dgsb1.« videroz
Bankmistenton shak tilgten-et
Tymiot as st- Mim BedragekL
Den attholdte Bankossistent Thor
vsld Peter-on tr- Asibokg list i
Aldo- bomd Kl. 7 til-tust sig
sitka i Bundsvsticts
Bau hsvdo vod stlp It sitt
Nsiglse Ohnet Boxdfkon og Pen
gcskqbot, os den lille Bot i Pen
Msbet, Zwar den tout-Cato Be
boldnius lu, bot law dirs-et op.
De stjsclno Poe-go, os. 120,
M, Kr» hu Inn Samt i et
Unor- »
Esn bar wagt ene om Tyved
I 1
riet. Han hat- enilvidere til-Mia
et. at lmn i habet ist« sie Miste
2 Manne-der hat« bedmget Ban
ken for et Beloh paa 6—7000
Kr., sum slnin los-in- tilvendt slg
ved Vekseljnklkritslseh idet halt
hats stukket Pengene til sig OF
set heiligllml til nt lass-ge Volks
lerne filhage i Reholdnlngzetm
lliin hats sat llsl Dem for at
tillntetgxsre Veksleme
Mund- og Klovesygev. Ian nx
stut- Stiynjnkn sjslste lkges lud
Hderetnjnger Nummende Mund- ozx
.Klovesygeepidemiem skriver »Kr.:
)l)gbl." at« 1. Des-» vix-er en ny»
stærk stjgnitig, irlet Anmllet uf
nye angrelme Besusfninger er»
532. J
Det samlesle Auf-il er tm ORle
Det er stadig soni Amt. ils-r ist«
lMast-liest singst-ehel. idel Htikxnitp
gis-n her var 122.
I Fuc- cle vaikzcs Amhsr er Titllene
lulgcsmhw
E l(-l«-nlnn"« l7. ls’1·s-cli—1«i·«:sl»s1·i
Z. Huskllllvs IM. PRINTU lTL
l;v;·.iI-nlnl I. Mstkllm 7ll« HVIHL
Its-ne- Lil. Nil-»N- 23-l. Keil-« III. Änd
lIIH Dis-. Hundser 7. .X«i!k«««.s l.
ll«j«1'l'lll«.x l. Tlllsltsl TI. Yllisucz CI.
lkltsgknlping El. llilw Il. Muth-ri
lisxs Ci. Aulis-um« 1«·). sim(l«srlmk»x
v7 tsg ·l·ml(l«1· HE.
l Sols um tlssn Hunlissles stimtinsi
»H- l« Tilfitsldss niitulns ssntl i tlen
furcsxmxusncle lvgm knn ji«-II Juki
jlcke beim-Its- slesnncs minimulcs Til
lmixejzimg Rom et ’l’(s;.-n paa. at H
pgidemien er Ida-I Retun Dei Ine-(l·
cleless os, as tlek deswsrns Wert
«i.m»sl er nl mulig Pilsigt til. in
«(lssn )·tl(·rlig.-et-i(s vil lass-des sixz ris
·stu-rkf.
Den eneste Manch-. man knn
iluslcissnme Ryxxtlmmnen jmik es- veil
en J-(lerst. streng Ahn-erringt »L
·ved sit-u Viclt milling sit Isnilusim
Sinnkvmn mwl Pesrsmnsr km Hans-.
(l(-. Ins-»- syxxilunnntsn Inst-»nur
! Uns juemssy M nun- mlsskilllsre
Rttsslcstszliisr wish-f ziltlnr ligisglml
mesd Hean til de gmldssnde Ak
spstsrrinjxgnegxle1-» 09 in (l·-tfs- lmr
meiinrket i lusj Grad tilv sit Epi
demie-n lmr hredt sig sim whi
ssan ««,x lnsinl det- er www-. clen
skutleslnse lkelmmllingx ils PURP
tigxheilsreletsrne lntr nleclfcskL at
der er gaaet more im, esncl man
«lm;.sekler kan listppe samtnen.
l
krlc Das-nun- Olrilc hu- tmt
Geryon-them Nylig fik
zlcomtesse Mnltke PortjenstmeclniL
len. Den .1. 1)ee. er den tjlclcslt
en anden Kvin(le, Pkk. Das-smal
Olkilc· Der et- l·’røli(-h-G0beliner
nes Vasverske, der et- hasdret paa
denne Muacle. og med Rette. sum
den gamle Komtesses Livsvierk
bit-ret- ogsma Erk. Oltsiks Præg haa
(le ak Kunst »S« af taalmocljg Eli-C
’Gennem det meste ak en sue-s Aar
l ar den idem-kahle Malerinde viet
Prølioltscobelineme eine Krwkter
sog med DygtighecL mecl Omhn,
med sen levenile Skønliedssans
»als-ihr cle Arbejscleiy com altes-a nu
zhar inclbmgt hencle den sjelclne
Belønning, som PortjenstmedaiL
lon er. »New-«
i . .
! UT Dritt-wächska i Pa
plkimlnstklsw som ve(l Maglemøls
le Papjrkabkik saulecleg er der ogs
Saa gaaet pas Dalum Pepirkælprik
l Direktion-m medclelte Arbejtletv
ne, at man enten mutte incl
«skkænke Akbejdstiden til 5 Dage
ocm Ugsw aller aiskodjge 70 Ar
ibejdere, en sjetteäel at hole Ak
beiden-then
Pan en Generalkorsamling bar
Arbejderne vesdvsget at arbejäe 5
Vase om Ilsen. Derveä vil alle
Arbejdeme kanns sbeskæktjges
iwätäl vielen, wulsigvis bele Vin—
Hexen jsennem
M OmbyosUtsm. BL
.termitldags den 307 Nov. kørte
en Ante op uden for Dom-ba
.sets Inclgang i Kattsesundeh uden
Mc nagen mal-te met-were over
feierte dasligdcgs syn. Det var
meokdenlkea Das-war Ovar
hyo, der akulåe pas- sän tørste
Trut- ad,t1«l Prato-or Wünva
Her som holten-it iltlte vjl have
lieuelo jnälakt W Uospitalot, wen
have lieu-le somit nd til ais vog
.ls Sense om Ugen kot- at Mo
mal Elende ok pas den Kessels
dem-e eigen Keniag om Elendes
trunkle Eilet-jud
·
l—-—f l
Hun var rolig 08 fettet som
Sæcl vanlig.
-
De W Drengo-·kyvebsude.t
En l)rengetyveban(le, bestuaende
ak 12 Dkenge i Aldeken km 9—
16 Ast-, et- Ililevet anholdlt af
Jodpnse Politi. Den hat- begaaset
moxxet omkattende Hustyvserjer og
lmmmetyverjer til et- samlet Be-«
lal- kik pa. «600 Kr., der er gaapt
til Slikkerier og C·igarett-er. De
vanakwsde Drenge kommor time
ligvis nu unlier Vækgerraadets
Pol-sorg.
llvad der var i Zswindnukou.
Fristelsssn til smuglcsriet ved
Gtsitsnsen er pua Grund at« Mar
kens law- lcnrs ssisrlhx stor, mum
le mecl lltsnsyn til Spiritn()sa.
Mtsn tlms Imsssss Skiirpt paa. Por
ltsclcsn nappsscle ’l’c)l(lmks(-n(«t i
Krug-la lfl. »l))-l)-l)p." pkm on
Bil fm Aarlms (-n ..l3(-nzin(lunlc’«,
klpr vlslu Klgx itl linlolmlslts Rum.
De unge Landmæud. Ikulzxe ptl
Ringkgshjngblnd hin« l«iuiill)(-fnr
uninzzssn fut- Btstzjnjnszlovesr ug
Nun-e Umtnp i Ringcmbing Amt
i« Summe-!- utltagzut 6 unzu- Land
mænd, der under Lumltmkunsnitp
gens Kontml korxmgxtede og Cyr
kede 2 skikpper Land. De unge
Mæml forpligtcsdes til at fier et
fuldstasnidixxt ug omhyggeligt
Regnslmlx
PormiinHZNM Planteavlsudvalg
bar et Par Gange i Sommekens
Løb besigtiget ·Iordstykkerne, »L;
disk udcjeltcss Sølvpræmier t-i1 5
If de unge Landmasnsd. Nest-mad
byttet ak de- smaa Pareeller var
i høj Grad korskelligt, lige km
99 Kr. pr. ’1’(1.»l«(1. til — 775 Kr.
Dset hat« vist gis-, at jn met-e
Kunstggiclning Ug fysisk Ar1)(-.·jds,
der or Anv(snc1t, desto gttnstigere
hin- dsst cslmnomigkes Resultat vie
ret.
De kørste maskinskrevne Egger-.
Hindan alt-n l. l)s-(«. udspndtc
kyldpndal de- m Mit-Sti- machin
skrevms Bcigeky Blith Ronstktt
Sophip Obstes-d ngx Uhr-isten Ihm
scsm Dämme km Bigmn Disse
Nun-N Prtsmkmnst ksan pag en
Mandi- bsstokmps som noxxet nzst i
ännsk RoxxhnndoL idest det disk
hjemme » Mkste Gang-, sskcmlih
terwre Exiska ruhenden i mass-kin
skveven Form. Bøgerne fix-www
der i et-owrordent1ig enkelt og
nydplixxt I"Tdsfyk, smukt indhek
tet i Omslag med For-furthan
Haandskrikt i Pakcimile.
Un WIL, der or helt over-Akk
ltet med speiset-UT Pan stim
bakken kan man ikL ..Ve-n(1s.
lTid.« i denne Tsid (4. Deck) se
det mærkeligts syn. at en Mark
Pwa M. 2 Tät-. Land » kahl-stam
disx both-Mast med store-, fech
Lspngcdsilck Bilde-ne- » kobt ak Lad
ningpn fis-I. 3400 Tät-) ak en
hævet Dasmpcstz der ksmslcsden ind
bugseredes til Presdorikshavn En
stok Del ak sildpne var blewt
fide-lagst nk Smsxmch som var trasngxt
instl til dem Konnt-m Trinsdssrmr
Bn Landmnnd hast-dok- nd km
esse-n Erknring. at nmns shlnt Ril
deng kam- Lov at liHZe »von paa
Tot-den Vintpnsn 0v(-r. san vil
saltet sikske Mike now-n Rkada
My- sdek vit W vka N(i(1p1ki,j»in
use-n ak sildonp blive Livot Jor
den en meaet kortrjnlig Gitdninjxsp
Ogsaa i Banjzsboatmnd er der
widet en Stor- Mark med Specie
lsnd km ask-me Sind-zwang
12,000 It. pr. Sonst- Naxkskov
sygehus or sbleven udvidet til
at huse dobbelt san man-e Pa
tientek som feil-. Udvidelsen hat
M. »Don. P. Plkthf’ kostet 909
000 Kr» bvilket wivek en Pris
at 12,000« Kr. pr. seng.
Lustkahk syst-. Bt TilksETcIZ
M custmlsk syxzse er ifL ,.Rinqk.
A. Dagb1.« indtrufket i Aalskov
«i schl, idet Boelsmand Otto Nielä
sen, est-er køkst nogle Dage at
has-e liät at en stwkk søvnings
bed, nu Im- sovet on 8 Das-es
Mä. Haus søvn Jun- dog ikke
vier-et met-e kast, oud at han kun
de vsakkes og kaa noget at späsetz
hvorkor ogsua Lassen betognieäe
Tilfselxdet sont at en mildere Ka
Ist-Listen
Tritte-sinken
ansnmissionen
Pør kvitteret, se chi. Nr. 51 .................... 85813.06
Plainkiele Ia., C. B· bund .................. 2.00
Cedar Falls, Ia., Julia Nielsen ................ 4.00
Ringstech Ia., Nes Bonuicksen .................. 5.00
south Windham, Maine, Peter smitb og Hustru » 10.00
Council Blukks, Ia., Jens Jensen og Hastru ...... 5.00
Andub0n, Ia., Ebene-zer- Mgh., Henry N. schmidt
og Hustru .................................. 20.00
ARE-Landka Minn., Jesus Hausen ................ 2.00
sjdne)", Mieh., Nie-is Petersen .................. 1.00
sparta, Wis., Hans J. ijrgensen og Hastru ...... 2.00
Harlan, Ia., Kvindetc .................... » ...... 25.00
Ringstth Ia» Kvindek. ........................ 10·00
Fremont, Neb., Martin sørensen og Hustru ...... 2.00
Chieago, Ill., sen-S Mell ...................... 2.00
Greenvjlle, Mieh., Miss Bmma Nielsen .......... 5.00
XV8111)ac-8. Wis., J. Bille og Familie ............ 5.00
Pisa-sum Cal.ik., klzirgen Hausen og Hustru ........ 10.00
Hat-lan, Ia., The Luth. S. S. .................... 11.50
shpllyn III-, Cher J. Jensen .................. 5.00
I)iinni-l)1sog, Neb» Hans Peter-Hm .............. 10.00
.Iaelcsonvillo, la» Henry ozx Miit-i-- Henclrieksenhst 10.00
Partsnjngtmk Minn., Olp Hamen ng nimm ...... 2.00
ÄHsprt Les-« Minn» (’. Jl. Jpnwn .............. 5.00
Tilsammen 8596656
ln(1janern1issi0nen.
For kvitteroL so ILbL Nr. 51 ...................8i;2800.11
PlaiUfMC lu., (,’. B. Lnncl .................... 2.00
(,’(«(1nr Falls, lsi1., Esthssr Niplson ................ 4.00
liingstAL Ia., Nes Entwican ................ 4.00
south Windham, Maine, Peter sc--11mjdt og Hustru 8.00
Counmil Blufksz Ia., .Jens Jengen og IIustru ...... 5.00
Audul)0n. Ia., Ebene-er Mgh·, Heut-)- N. Scshmidt
og Ilustru ................................ 15.00
Sj(1ney, Mieb., Niels Peter-sen ..... T .......... 1.00
sparte, Wis., Hans ·.J. Jørgensen og Hastru.... 2.00
Ringstesd, Ia., Kvindek. ........................ 10.00
Pkemont, Neb., Martin syst-engen og Austru ...... 2.00
Chicag0, Ill., Jens Mell ...................... 2.00
Wann-dem Wis., J. Billse og Familie ............ 5.00
Fresno, Galik·, Jørgen Hansen og Hugtru .....« 10.00
Hat-lan, Ia» The Luth. s. S. .................. 11.50
Dannebrogs Neb» Hans Peter-sen ................ 5.00
Jacksonville, la., Ilenry og Maria Ilendrjckson
hv. 85 .................................... 10.00
Fnrmingt0n, Mjnn., Ole Himspn ogx IIustru ........ 2.00
Ändnbom Ia., Ein-isten Nielsssn
................ 5.00
Tilsammen 8290361
Indremissionen.
For kvittcsrr«t, sc- I(N. Nr. 51 .......... : ......... 8226169
Plainkiel(1, la., C. B.- Lund ................... ,. 2.00
Ring-Med, la., Nes Bonuickson ................ 3.00
South XVindlmrm Maine Peter smith og Hustru
SM, sømands- og lmmegrantmissionerne «hv.82 14.00
Council Bluka, Ia., Jens Jenle og Hustru ...... 5.00
Auch-both Ia., Ebenezer Mgh., Henky N. sehmidt og
Hastru ...« ................................ 15.00
Sidne·y, Mich., Niels Peter-sen .................. 1.00
XVZUPACQ Wis., -1. Bille og Familie ............ 3.00
Dannebrog, Neb., Hans Peteksen .............. 10.00
Jacks()nv.ille, la., Henky og Mal-je Hen-dricksen,
hv. s10 .................................. 20.00
Tilsammen 82340.69
« Utahmissionen.
ink kvitteret, se chL Nr. 51 .................... 8158023
Plajnf·ield, Ia., C-. B. Lund .................... 2.00 .
I(mmna1·e, N. Dak, Trin. szh., (A11(s Mrs.) II. J. X
Ilans(-11, P. C. Nitslscm August Krautz, R. N.
.Iw--z(snseu, -I. hat-sm. Soren l’m,tl.«·-ksn. P. Kamp,
il. Kaij Erik Mnrtpnssstk Eilor Petersmk A.
W. surms(sn. S. P. Nolsen, B. Wm. ·l(11186n, Jens
Anders-Ah Eiltkk Hausen, Peter XV-i«l)e(«k, II. Him
smh Peter Haus«-n, N. L. Ists-welk A. M. Ander
s sen, John Peter-son. (·-. P. l«11n(l, Il. Il. I)ahl,
Anna ()lzius(.sn, N(-ls N(.-1s(-n, N J. Peter-sen, Ove
sin1unsen, Niols Ni·.«ls(.1n, Il. (,’-. Nelsen. Iver Syl
kensen, Lohn C. Nur-en, L. (k. Hausen. A. C. Laws
sen,"B. C. Anders-An, I-. C. Mel-sen, l. Ic. Jensen,
N. P. Nielsexy hv. Pl; lzars Hausen, Peter Mad
sen, L. P. Jensen, M. L. Johaseth »s. Thokup,
R. P. Jensen ,2Jens Carl-com Peter Prank Pse
Verscn hv. 500 .............................. 41.00
cedar Falls, Ia., Hselen Njelsen ................ 4.00
soutIh Windhtzm, Maine, Peter smith og Hugtru . . 8.00
Audubon, Ia., Hepry N. sehmjdt og Hastru ...... 10.00«
sidney, Mich., Niels Peter-sen ................ 1.00
Ringstesd, Ia., Icvindek. .......................... 10.00
Fremont, Neb» Max-hin sørensen og Hastku ...... 2.00
Premont Bakkety Neb., Kvindek. ............. . 10.00
Brooklyn, N. Y., salems Mgh., ................ 22.00
Waupaoa, Wis., J. Bille og Familie .............. 5.00
Presno, Calik., Jørgen Hausen og Ewtrq ........ 10.00—
Danneibkog, Neb., H· Petersen .................. 5.00
Premont, Neb., Den daneko Kvindek. · . . . . ..... . . 10.00
Jaoksonville, Ia. ., Henry og Maria Hendtiokserh
IM. 85 .................. 10.00
Oa119oder, la» Kvindek. ............... . . . . .« . . . . 5.00»
Wrmjngton, Minn·, Ole Hausen og Hut-tm TM
Tit-ww- umslsx -
40tto Konson- ,
(slnttoo W 6.,«MQ.).« «