Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 29, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T
W
..1)-anskeren««
s kkvdss Oc’ OPIYCCW
XII-Ab IOI VII DAIM
Vol-I l ucclkx
West us
XII-its Lan-on- Puvnshjsg Haus-.
Uhilä Nplyrssku
Demn« Iris-u tdnslug i Inst Use
Pri- pk. Aug-ing
Hoek ststsk 82.00. Udlsnclet itso
Bisses heule- i For-kack
—Uiss set-link Adressefoksodkias
s- ste. and Undtsgelve at Mqu M
Eises-I lud-(le tät-eigens
DAMI LUTIL PUBL. EOUsI.
Miit-, Nein-akt
Aus hielt-I til Bis-det- ladholii —
Mpcmlsaceh Afhnmiliugek o- III-äu
michs — sende- til riet-I Rat-krit
w I. ANDRER Risik. Nebr
Kvmeck It Blskt Post tsssirs ss Most-C
ds- sitt-ne
weg-punct- kok quling at specisl
Mc· Of PNYCSL pitdt-!.-skl Cur in Ist-.
»Im-I HOA Akt of HH ·; Inn» »Hm-.
s-( ou Ihle S. IRS.
’ Tisfklde sf. Als-IN skks NOTICE-«
Mission-Mk bot-los anm kluge til set
Mllge Post-kamen Mkqu dom- kkks
«)s1pe. besies man bit-Himb- gig til »Dan
uektsv"s Kontos-.
Adverfiiiug san-,- nmuss Lan-an upon
svptimtioa '
Tit-! Uns-eine- hksnnmsim sitt M Fskuc
ist-m cnsrsosrkr i Maus-L sure-» for at k
di Js-« «i«-»« »Vor- fak » fkn Umwaan
»Is- cket nettes-ede, bed- sle sltid ost
-«IUO. it ds- stu Avektjsspmeotet i klett
Ulsck Ost- vii vste til ist-muss- statt-e
J
Ved ÄWWL For-sit et Mist
teligt Unske om est ri gtig
godt og velsjgnkst u·3-t
Aal-! ilesu Navn knytter sjg ju
jkøige vor Kirkeordnsing skunt
til XXVII-gänz altsaa til der nye
Aar-s Begyndelse, og j Harmoai
derived va vsi sige til besserm
Begynd det- nye Aar i Iesu
Nava, og fort-Just saa som be
gyndt, saa hat l Garantj for et
wlsjgnet Aar, hvordau det saa
end kormer sig for den Sols-ehe
Og saa tænker vi fut- ovrigt
tilbage pas det Aar-, som
wandt. For os her i Amerika
Lan der nok kaldes sst godt og
velsjgnet Aar-, selv um VI j Pyr
tiäen og de omskjktende Pol-hold
du- kxflt Tryk at Folger ak Kri
IIp. Mc- cket ved Guds nat-di
ss styrelse go- ktsemsd mcd Re
--hggsttuktonoen, san For·
holder-e mu· tadäe met-e i Lavi
We butjonclt sog internatio
htlt i Ast-et MU Gud site Tals
os Pri- fotz It vi hsk en ord
net My, og der ikke et
Tag-: til, st de ukoljge Knkkter
Ju- andertiden truek med at
M ded, III-l tu Ovekhuakll
III do IIM Blutes llol
m. Der er Here af bat-de Dac
Ikekens og D. l. Kirkehlads Hol
deke, hvis subskrisptjonstjd ält
ke er tsdløbew Direktionen kot
D. L. P. H. shar- alslerede for no
sen Tjd siden meddelt —- men
M os sher fminde om der — m
Manne vil kaa samfundetk
aye Blad, ..l«ut!I-sssk Ugeblad".
tikendt i stedet saa lang Tid,
com dem-s Tilg0dehaveude bis
Mek Prisen km- tlette«131a(1, u
den at bostille dil.
08 lad o- sca jism Samt-under
Veso-e videke .-«F.,-(s, at »Ja For
slldkingen fra to Hinde- til eet
sont-ges, oft-er at Forslag dek
f os- har digget til Overvejelse km
« et Asksmøcle til et endet og Isid
ska Aser m besinne-de at
Z for-Use sag-Jan Pokandking, sag
STIMME-Mägde sit-beg
wss de akgssaende Blades Holde
k- vil abouer pas det nye
M.
Ist vjl Mai sblive when-M
III-s ckoa NUM, m usw
ts Beichte ehe-böser bin It We
: M der kot- st blive Helden-e
- VI Augen hu en tonkellig He
Ihkfkcosouden sozu- vil
Literary Esset-s Indus-link
tll de hungerhdemle Born i Su
Hkopa havde wd legivelsen ak
Nummer-et for 25. December Un
leclagd naaet summen 81,501,
152.58. Port-den Bludets eget Bi
dkag M 825,000U) gøk tlet alt
dem« lnclsamljngsarbejde krit.
Xaar man esse-r alle de spaltet- ak
Mittel-jagen skonnksr man. at det;
er et kolosalt Arbejtle, Blacletl
g» kkit kok at hjktpe de stände-,
der man-der det nødvendlgste til
Livets Opholcl
Deo lutbetsko Zirk- i Amt-Als
lkolge The but-heran Ghin-eh
Yer Book km- 1921 er Antsllest
ak Kommunilcautek (eller konkiki
mekode MsdlemmeU i valle de- fur
skeliige !ut-besrske samfund til
ummen 2.467.516, on Ehr-welke
ak met-e end 15.000 Jsifscllemmor
det sidste Aar-. Det- (-1· ltl.926
Jlksnjleusclem sum MUan af
9.24l I-)as«tork«r i 12.722 JOHN-IF
hvis sama-ab Wkas »Na-« m
slsl9.415.1625. Dr- ankliszp Millle
i alle Øjemed luslober Fig til
S22,827,1«63.
Chjcsgo Lutherau Bible scbool
bar købt en Ejesndnm pag Fur
tes og Biehmond sts.. tjdligens
kendfsom st. Lohns lnthetskis
Kjkke. Det er en hästorisk Bygi
uing og bar i mange Aar vie-rot
Kikkehjem km- en at de ældste
og stastskestc norSke Midnight-Oder
i Away-, wem pas Grund ak.
at st. Pauls’ og st. -Jnlm’s Mis
nighesdisr glattecle sig samtnen,
hin-de Kikken ilcke wes-et hrugt
i over et Aar· san sinnst de uml
visadige Müller er tilvejebkagi.
Nil Bygningen blive ändrettet til
.Brug for Blbclskolen.
BT APSKBDSORU
llpitss Mist-i- st« ..l).-m-.l(e-1·i-H«s
«sE(l«!«s Roms-.- l il« «l·uij«ils· ll·j«-1«.
Ilsvnr -’k-n un i lissmwl Hi lesrr
N«·-»l—:--isl«l»1- itzu- all rst Ins-millim
lsfi l’-« Äms linlnuxms·llgss« lZsJSuL
I Dei-til » sit-i ins-r xiilssrp ist
Zige, i alt Palcl ikkss fut- Reduk
»t0rssn. Han liavcle intcst at Mit-e
med dens Beeyndislse M meget
«lidt Ins-il BRlntnsingesn mn Jesus
«s’;utnin,sx.
I Han kolissk sig liwrkon kaldet
selle oplnkzt til at skrive Bla
zdets Hist sie. Det blev kaldt til
,Live, tot-di klere ak Kikliens
vMel-nd og Oper-jene Arbpjsclsske sag
Trang til et saaslant Blads Tie
1iesst(-. Dom Nodlægeelse gam
»mi-n mksd »l)ansk Luther-ihr Kik
«l(el)lad"s besluttos for-di et Flets
tal ak Den korenede d. lutlserslce
Kikkes sidste Aargmøde monte,
,at clsn Tier-ein« kle- to Blade
lüdtil hat gjokt, bedu- kunde
xøtses et eet Blatt
I Alt-Kap- ilslce saaledes at kor
staa, at de akgsaensdts Eli-des
Tjenegte ellpk Geming vat- til
Ende. men saalodes, at Stamme
Geming kundi- med Perris-l owe
tsges all ev ander-.
I Der mk i sommekqn 1892, ak
døcle Past. .I. N. .kasild begyndte
«at rulgiw ..l)8nslc(-re-n·’ i Not-·
sali, Wis·, og ved Aarsmødet i
Ursein-illa Mi(«l1., 1898. kattede
Den k· d. l. Kirlce Beglutning
om at købe Denslierm at« Pa
stok Jst-mild. sidisn Bkteknavet
1902 lim- Redalctpionen at Blu
dot vier-et undekteguode betrat-L
Min Meloe sk Blsdet bot
mtnrligvis stehet ei For-hold til
lide jeg evnecie og for-wil, og
der-ow, maa andre iltlte jeg, däm
l
lm
Im Det- er dog to Tink, jog Ha—
skek at sige nogle Okä am her
If dot siclste Nummer-, og jes
suchet-, ingen alml ljilg gis op
Ikordret til at slge mig imoä
m M ski- iklte um«-, st riet
Usin Mlatainmwm.
,Detm josrilsise,ekon
Mai-H- TIE.
spat IWC N til Den
costs-sci- cssuko Tit-Leg
M den hu W mit en
« W i om IS Ast-.
II Los M Im- jsi Mk w
gsszsj M G st tol
»
rist givet iiogxsn Pkiksst i Den
k. d. l. Kikke i Äm. Det est
tit-i-t«0r, jesg kprst og kremmtsst
iigtsr Tals —- iklccs alt-ne til vuk
liiiske, meii sæklig ogsaa til
Hirlceiis Herrin
llvunlaii deiiiie Aiilediiiiig sua
link væket besiiz·ttet, dekom link
jeg tie; klii selv naak vi bar
Hin-r tlth vi mi- pligtige at gu
re ei· vi uiipttigc Aktien-. Uiii
briigteii iik Tjeiiesteii dynamisc
Herren.
lkkiiusst eii warm Tak til
alle, soni gav Bidkiig til
kleidete-s liitllioch baut-le t«i«l dem,
cis-i- slircsv opbyggeligtz opl)«seticl(-,
isolikroiiiie eile-i- skisev Kot-respon
ded-wein sasrlig iiogle at· sidst
iiiisviite liar nistet tmkiiste ug
iiultlt iiil i iiiiiiige Aar ug like
til riet sidsti«.
Sziii en Tiik til lloltleriits
j Aliiiiutlssliglietl Det er jO tlissiz
dei- er et lsliids egeiitlige sttikm
llct lisistisr tin-Hist iit iixlxxlvc u!
Mach Juki sict iizitlnsiiciigvis iiitiii
:..n"«- stuim liiilliiszxtsxill Ug- d(- skiil
iiuiiiine i siiiiiiisiiuiiiicsr frei »Ti
!ii—-;iiile Älmiiiiisiitssix Disrfuis tak.
kannst-, furcii l nu- imsJ til zi:
sipiisilcits lilaulcst ug iiiulizzgnrss
dikts Geruhig
diiii »i- tlosis »j» silckksrt iiiiiiigsn
wiii i«i ikltis siui giidt kiiii iidtstsss
sen-, tleis ugsiia tilkummer Tak.
—- jeg meiick alle-, sum liiir
talt et goilt Uktl for Bla
tliet 0k- siijulzict til at udlikecii
dist lltilszii lsitztliiiiig (-t Bliicl
tmfsiiste Former list-, ei- .iisk(
lig at sktiiiiie. Disii kaii iklcc
list inservuiskldnss Dei-for Meist-«
Tak ogsaii til Oder, Veiiiiesin
sksl vi sag sliittelig tin-nie ils
aveisterisiicle. Ue links-i- ji«
agsaa til ist Blails Kundekiwli
og stzitte s-— teilt osgsiiii kni- Mit-it
støtla
l liiir Eile lijiilsisst till. iit lllii
det kuiide iidgaa sit-i leis-»Hm u
at det iiii ji«-us —liii-(ls-i-li,(.- Miiiuie
kiiii piiittis sit Lob ins-d ist: Fiin
vol og Tal-!
l)·"«t sinds-L ji«-.- uiisxlcisis sliittts
lig at- Sige lidt om, det ei- inii
Pokbold i spkogsageck
Det ist· »so siiii galt som umu
ligt kot- Hi Reduktkiiy sakrlsig kil
et kristeligt PolkplilaC somDiiii
Alters-n liar vwkeh ut undgiia at
tage stiiiidpiiiikt i csii Mutliui
sag. , -
02 five-d enliveis, dei- siiii ta
gek Dei i Drøkteliie at· en ven
iilcelig sag, Hörigkei-, det ei- at
blivc koisstsiiet ket, Meti
bucke- skkivereii og liieseken kaii
iiiideistideii tjlkomme livek sitt
Del ak skyldsm kot- eu Misso
ists-eise.
Hvis Skzldea end list vsket
m kmt jeg nolc, at jog litt
visit-et Gomit-and tot eii Del Kis
kowelse, lind mit stinktde
i spwgspøkgsmaalet ansagt-.
Mit standpaiikt liiik cltikl vsi
rot bestemt iik eet vist Hen
syii, nemlig lleasynet til, lind
dei- eis pmktisk tjeiiligt.
Leg koin til Amerika tot Il
sblive list-, og jeg kam bei- tot
ved Gllds Rinde at sit-beide tot
Mannes-leert- Piselse og Guel- Bi
geii Opliyggelse ogsx Udbkedelse
køisst og fromme-it blauclt Lan-LI
»mein! i dettzc Land Verlor M
det miß cis-iu- klcist Its Bequ
xdelseii st, at je- Mttc til-k
m kais landet- Spwcs
Dos, d- Pokiiolåsiie i W
Ani- sjopde Kn- pss Mo
into-laws Zeus Of Dust-I i
vokt Messe Mich but-to
je- der M MIIQ syst-Ist
sit-Ue tjess M »Sei-s M
M nis- Akt-ji- ist-pei
.M-Ii-Id.
Um set si- IM kslckst W
ind, Lästrung-Dimens
=
Dis-were os km- Ixmdests spmg nden
at wage eller kingengte Andre
ntss Blum-z
Lims satt vidt, kmm Rüsan
Ymr mode- I"nzxd0mmen i dens
lljesktospr()g. bsir vi sum
dansk'-1ntih(skgk chkkej
walbljw i ubssstsmmeslijke Tider
at nphnldis d0t d a n s k (
Rprug Mado kot- ut knnnp
forkxndcs Und- Ord for de La m
ln pag d k- r 0 S U j 0 rft e
spragz og fmj nt knnno for
k)·11ds- det for-denn det- indis
ksr nudede Ok- kok Handaan
som besrssktms manttts indvnndke
i disk Spmkh sum Egger JOHN
lljcsrto kmsrmNL
Islndkslig --—— disk » rpszsisn fut
Kirkpn ..l’lietcsr. smn lifzxxiir
ndcssn fin- Snkznisgrnsnien". lkksis
kristncs ng nkirkssliw Misnnssskcsr
mode-r 08 jo alle Yes-m- Ins-·
Lin-Jus su« n-! sum i Ilosilnin
IsslitmL H hin-« ikkcs Lux- M nt
sum-s Digssgyhlixkis Cur Ums-IN Fress
ssn «-.s END-» l·IV;sns.--«’Enm kin
linn Ist-Imm- !·-1n i Lands-TO
Ssnwhn
HEFT-Als »Zw! ri« DIE-DR ruf
«!s’s-H Is-: HH FEIHJP HE
’-::I -’"«!’ »Es-? !n:-«I—·;1’!«I. I hnsrk
Z".1".I —J»-m)«-sk- mirs ·f)v«—k«!»sx«7Q.-i?!z-..
Disssl «!-«!s l’r.t!x-I». wen «.·»r» Truiss
—s-—!« skxclos :If· Jan-IN- Nit!Z-«·Ilul:k»fi-I'
Pius i Lands-L Ninlfnnsnil »L«
Ansnskwns iniHusfinnsL Inn- fulsz
«·.r solt-Nr Pan (l·«n Munde »L- ikkss
zuiilesplosslw tsr sit-i XXVII-dis- M
himmlis sog n«"-rs«-«lt- nn- kkmsss In
!!»-.---kis Kirkis Insc· i Änusrikzk
A. M· Andssrwlh
Fulgesnclcs Untat i Diulsksskssnsi
THE-Inst vi! rimisljgvis ins-stoss«
wri- laws-nun
l Smnmcsrpn 1892 bist-nd» PH
stur sc. N. »Im-send VOLK-when af
l);m-ki-r(«n i Nssisnnlk Wis.
Tun-Juk- dsn ZU. April, LIMI.
uclknm Hund«-rosi- fnrssns Unm!
i War-II Xc-I)r.. w: til Ästrqnudpi
summi- Äitr insHit-re»ssr Pia-mun
(l·-n. in läg-uns »E« Trug-Ums hin
de- kobt Dimskssrosn nnsil THE-»
Imr fut- OTTO-Da
Tot-Alas- desn 2-.’.. Juni, Isde
ktmskummtsr Past. Hamld Jen
sssns Nin-n for-sie Gang smn Bin
ijcsks Risdnktøn
Wind-PS den 24. Februar-, 1901.
gjordess der nk Redaktønsn ag
ls’0rr(-tninz(«cksr(snsn Begyndcslae til
at ndgive Bladef to Gange om
lkgen —- scsndag og 0ngdag. Da
mean bl» dog i nasste Manned
komndret til Onsdsg oix Løkdsg
Omdaix den 18. Juni, 1902. surv
ncts Past. Hat-old Jenseit i Bla
det. at ban Miglie-ret- som dkts
thktms og statt-»der til køtv
ste Okt. Hans Nin-n korekomi
met gisdst Dom Redaktng 4. Okt.
s. Ast-.
Dis-Mitmen, com det den Gang
vat- betmet at atmet-te Redak
tøtx hsvde imidlektid udstedtlcakd
til Past. .J. c. Feder-sen som Re
Mtjtz wen bsn Imde stolz-et
dette Kaid. De øvkixc Ist-diew
mek at Direktionen snmodcsde da
Post. A. U. Anders-en com Di
rektion-eng Form-nd om at over
taxe bedde ak Bludet km Be
gyndelgen If Oktober-, IM. Det
te putog bsn siq med Redak
tiomisckthr i Maik- — Pse
dsg den 24. Oktober tot-andrng
Bis-leis Misin Das-act til
Tit-odi- og Pude- i hvct Use.
Veck Anton-du lM blev Ps
itot Anders-n m at sont-meist
bildet til Uedthtdy og Inst-I
sts-de sit-onst flyttodo Inn mod
Ist-Es til Mei- ok over-tax Zo
Man-beider
Ieå VIII-nist- af 1012 onst-Its
BW itjlks Ast-Updat- Both-t
aiug it mähen-me 2 Gange om U
M os til Senkt-let tout-wede
Pomstst in solt-parat til sys
spdlat Um ps- Sknnd sL Prits
Wiss-m I-« Awpik tot
äsp M, vo- raussa- met-;
mxmoiywdskium
Ihm-o s W Mut mit-i
MMILIACOZWA
W
miu Mike, m jksg ved hejiigth
Vilde1 en Tur1il Texas-, du jegi
hin-de fri Reise- til Dalliis. Un
(l(-lig lcom Liejligliisdetr. 09 jpg
ist-the til Mission, lnsms Pastor
N. l’. Simonsesn bin-. Dei vat
m lang-. nie-n itittsrCsSsmnt Reisig
oq livuk var chg glail ist-d at
bewog-e min gumlp Von ug Nei
lis)pt·it·sst. Ti- «l’ing (-r nmlwsmlizzm
livis man slcal rejse en l)(s-l i
’l’(-Jciis: uud Tid ixg stut· Tagl
nimliglieih mesn jcsg bin-de lmn
litlt ak sldesgxzc Oele-, sim dcst
lcmsli Zwist-t- kor mig.
l Mission ligger Pu. 70 Mil km
Pullen ug 5 Mil fr- Mexiii-0. Disr
llmr man-Je Jlexitskinorcs i Mis»
Linn ug »Ein-gli. Misn llvilkv
lliHQs kle- link i! -Ii-;.7 bar Hl(ll·i;.x
Hist »Hm nxlo llxthsix Trin« litt-WI,
lilisr N« iiisi klimrligl ist llonseiins
ii sinnt, sum ils-rh- ll)«kl(-t«· llisr
ist« ililnntsråiesk Jnrtl umliking Mis
-i·-n. lllul ilis liiin fu«-i Y:niil,
inzwi« il-- Hupngssr ils-l. ilzi »1" («l·-l
«.·:i-k«li:sl. ins-Hi Jus-ihn iuin fiwu
IS rings-. slsi Hm DIE fis-im Skss
jIYIT EIN-« »Es-NR Hxs’l’l«lal:!«s.!—
»s-. s·s·g« «I« iiiiszxssk nixsngisFlUiEilL
ils-: g«s·««1« »Ho- —.i««l:i«. Mut Kis
1««—-t lru«n«.«i·i· ViJnlcsL il« lieu- il««i«
gxm l·U«-t"· sur-still -l-- kxin i«.«i
ils-k. Isgx Hm tun-«- :ill lin!·l. wir
»n- 4lss1 -s-i- imlc --.««;i luwniss
Hil. Äll Osr »j» list til-PURP
ug i l"(lvilclin;.k. del lum man
sinnst Is-, Izu sie liiizilusr ins-il
"l"isl(-n. sit Jts cis-Nin skzil feu- »
lwlns Vi-iitlisixzsi«i-Htis-II.
Hm Summcsnsu civlcsr il-- Mai
ngz limiiuch um Vinltsnsn llviil
kmil og Log-. sitlst i Julius-r osr
llviilkiuil·-ii«s firrclizzis Iil til Hist-ill
pini Markt-il Nivle lmr »Hei-«
Frukzklmvisr tin-il Ämse-Hm Lo
niun eig- Umzvs Pfui-» Tut-vix
Ali-« ltwr or ilH vimnt glor
nssilis wil Ali-»Juki Jlislt »in Dzi
-,!(-n i l)-,«(-(-ml«si- ssr ils-l liz..«.-—.:«i
wirst-L sum slisk »i« i l«liii·:u.-»
i Juli Jlmnwl ·l’-t·nl(. linpr ils-l
mai usrp z’r«x"-.««lis.-: ist« San
muss-»F
Sumliuz ils-n l!l. Ilcsrksnklnsr
lsgilclt ·j(--.- (-"u(l-i·j(-ms.s;t(s i Pay-tm
Simumicsns llj0m· Der wir um
kriiizx 20 Mikiitipslccsr lilstHl(-.
For-it titlns jisg til Bist-neue Dek
efnsr var der (·-’u(l-·«itj(«-neste mssil
Alt-Organs Der vat- sikliekt en
lløjtidsstund kot- (le kun, ist-m
var sei-nich og for mig var det
(lliin-4pmikt«t piia min ROHR-.
Bktcsr Mødet talte jeg en Del
mecl dem um at namles om Sim
meen lil skmcliqksslmle og Op
liyggelse —- dets liade et Pin
(latsge viel-et gjort Tilløb i san
llensseendez wen det var ilclke
blevet tsil nogot — selv am de
iklce vat- mange, san slcnlde de
alligevel gøm det; dot vjldo
bringe dem Reisig-wiss OF
kremtor alt bad jeg dem om at
gøke nagst kot· Damens-, at de
muntre blive oplcgkte i Guds Okd
oik denkest hos Jesus-, i bvis
Samkund de kom i den hellige
Daub, su do en Gang kunde
Lug dem med til Himletx De
beste-me ogismy at de tot Frem
tideu vilde maule- om Wind-·
gen. Tals Verlust-, for dont-e
gode Beslutning os- kok den
cis-de, I gsv mig. Gud viel-zip
ne eilst-, natu- l kommen- til-m
menl Der lau Mode-s mod
12 Bist-u i søadssislkolew Dei- er
en IS den-Its Familie-» ok nole
Vogt-ki- tiuikd use emin
notåcx o- mnsks eintritt-Ub
sion, ok do M s! dem bot
links Isnsere hom, end It do
sodt its umb- ow Wu
Mk var zok vde dankt-Ins
tot- ct se lidt. Pjnt vor vi lade
i en dojlis stok Mit-IV dvot
Eis-me das-tod- mod Appetit
mr, Demop- ok Cupi- W.
Dei-sites vsk vi asds vosd Mo
Cis-ps- IIIW sac- iox m
«- i Mai-, os Wls kjkste
er de kitze, sont tkyäkos sk ds
res Penge; tbi der er heilig
bed til It komme sk med des-n
Pok dot ist-are kostet- Landet
nie-geh WOO Dozlsn pr. Ast-c
Oel-most man de have en Kapi
tal at kslde tjlbsge pun, tin-is det
kotnmer Misvwkst, og den knn
let komme-, Qual-Enge de ikke bar
bedke 0verrislingss-system, end
de bat-, ogjil di- plante Fragt
trær, da kostet- det tat-geh og
san vil dpt vol-e 5——6 Aal-, knis
end de sum ts- nogen lndtivgt
ist« Fragthnvem men san knn den
ogm bringe dem stor lndtsogL
Der var on, som sagde til
mig. Texas er den kattigo
Ins-»O Lsudz W disk bewka ds
kun lidt lldebkændsel og kam
Wieder-, og det est- gnndL
Det- ets man-ge i Mission, sum
gekne- vil stehn-. blot do kunnte-;
man der er ikke san holt let.
Andre lim- sut en Dis-l Penns- i
Lend. og dem » de jkkis for at
kniste; mon dist end-T jn nnlc
mod. at on I)ss! rpjsssr but-? km
spek- Ilcsriiglusdpn dormsdsn
sh. Im hat- jesg skrevet Ins-List
Om dem-» wika hin-e »g- sm
wdkk band. Uha, det. ok- kryetei
ligt i S)«dekt. Uka Norden dug
er dejliZL
san m ltjtsrteljgx Eil-sen og
Tak- til dem, som im var sam
uusn vie-d ng ikke mindst til
Prasstcsfnmälien km- alt det Lode,
ri Mc Ism- at dek- med Insek
andre san-lik- nm smidngen. Tag
noje Wirs- smn odesm sjælcz at
I olgkots Horn-n edel-s Gad.
I bkodcsrlizx Äsrbiidighed
A. C. Weis-nann.
In Oplysning.
Eftssk Krpslsmmlcsfs Bisslutningx
i Respi» 1920 i Entn. Minn»
Imr Icreqlsstxtsiskssn anmnckpt Mr.
Trrsmlpsjrg. Lin-k, Wiss, mu at
kejscs sum Kolpssftør i Miit-»s
wm sind-als Mr. Tmmhurg fun
tmxcst imqu Posten 02 bissxculpr
gin Gen-ins Ins-d disk Lamme-.
Krfsdsens Pritsstcsr sog Midnigh
dcsr knn da witte- Mr. Tromer
Bosxsg ijmsr Premtjd, ok( vi bas
bcer, ban vil kna m god Modu
keelse, bvok bvm kommst-. Nun
vil have ist« wdt Uklvalg ask sto
de Bsigets samt take Bestslling
pag alle von-. Mach
Eitelde er vor Kolpokmr i
Stand til og vil med Glocke ak- H
luxgge et Vklnesbykd but-de ok
keatligt og privat. om den Prol
scst der er blos-en bam selv dy
vob», m mit- Bmg as hom.
hvok der er Anlsdniaz Sud Is
der ogua dem-e Cken at sin
stoke Gen-ins lykkes i Nacke
kok Its-n sitz-Ist
Fu Mtyrelsem Vegtw
P. U. Peter-gest
MPPOZT
tot- slcolokuun op M 22. Doc.
191 Menjtheclcsr pas Liktuingw
listtstL
H Kli-!1igh(-(l(sk, fulsle Bidrag
incMemlL
18 Jl·-1-iz.-In-J(sr, klislvis Bidrag
indbemlL
139 Misstigfwler sind-In ikke hist-i
fru
ll. A. syst-nützen
Don tot-nott- Iiklcos old-te
Viktu
Ictkre somiundsvennerl Hier
wlig Tale tot Svawne pas min
klenvemleloe om Hjtglp til
»samkuvdshømene". Mem at
Bist-neue Imilek as Glis-do over
de rigo Gase-, der strømmer iml
til dem k. Blei-. Umonst-mis
sioasn, Japanmissionen, Bin-ne
hjmmnenc o. S. v. Men eet at
Bist-neue set- med Vemod eitel
ea seid Judokas-e aller Nytukss
sow.
Det et den tote-pedes das-te
Tit-Los old-do Dotter- lud-Osmia
sioneu. ludkomisciochuoeu et
awten ww. Deut-c Mission tut-n
Iak til os. M inser Mai-uml.
M os, Vsnner give dema
awst sit-donate Dort-et en gocl
Olymp-Ins
In Usng Nytsswhijæn
ais-l Osckøasx »Die-ist- llerwn
M Clscko.« «
I bmäsklås Ækbødigkhec
G. Z. christiuascn.
,