Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 29, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hun, vor Preise-n shavde
træt ak Reben sie-g var trakt,
tret sk Rejsesn som han. Huu
satte sig vekl Brøndenz its-illusor
iig koldedcs jeg rain Her-»der ozx
Hatte mjg til rette vesd Brmxdksm
jeg Wunde-, jeg øste. jogs (1rak,
osg Juleaknsnens stilshod falclt
over mjn sjæL
Gud velsighcs kunn, det- sendte
distte Kot-t, hvori Herrens Gest
njng pag vor syäiudisko Mis
sionsmakk lmn end or i dmm
stund! OF Gutl ski- Lin-. at omz
der end er mzsrk i Indien, der ers
dog Vöj nd ak Moskket dekrnede,
hvor Julestjernen tmndes!
MNICEIDIKNZS PWC—
NINC
Ieg forstamy at Menithodeme
i vor fort-Heile luth. Kjrke bli
vek pdalignot Lastekm o. s. v. ef
tek det Antol konkirmcsredcs Med
ilemmer opgivet hvert Aar km
de forskislsljgss Mesniphecltsn »Jag
Synes nu ikke. tlest m- sim Maske
riixrig med Ilen l’xmli»xz-1ing. Nu
i den Menijxlusch som jeg csr Med—
lem af, N- Ajdste Aar opgivcst 128
k0n"kinncski-(I(-. mien die-reif er vi
knn 40 «I)idmzxx(iondcs i Menighe
den.
Jesg komm-at- tillig(-. at Here
Am- tilibage blev det vsedtaget i
samknndet, ist de Rom, sum bli
ver Wkirmerede i samkundets
Meuighekiek, et- ved Knnkinnatjn
neu optagset som Medlemmer at
den Mensche-C hvori hswsx ak dem
blev «konkikmeket. selv am Forml
drene ikke Allmer Menighoden.
Nu ved jog selvfkilgelig jkke,
«hvor1c«(les det for-holder sig i nn
dre Mensghodek, mcsn i nn- Mik
mäghed er der kun mejket fkm uk
de unge, disk Mivek Mnfirsnercst
1· Mensjshodetk hvis Porwidre sk
ke er Modlemmetx vi ser «i Kir
kon efter dekes Iconkirmati0n, el
ilek som yder noget til bis-nig
Ibedens Udgsikter. 0g i Tilkuelde
der bvert Aar bliver opgivot km
Mensgbedome flere ak dem, Rom
isskke ydek til Mecüghedernes Uds
Ziffer-, kam Paalignjnizkcsn sinnst
chle vol stor for dem, sum er bi
Qagyclenda
For fletse Mr siden blev det
opgivet kra Jleckjghederne, hvor·
mag-e bidragydende Modilemmet
der var i de korskelligen Det vit
de da sikkekt vix-re en met-e ret«
»Am-disk Paaligning
Bn Lasgsmaml
Amen »Den »l’aaligninxk" isllor
Lignlnixz som En Lasgmuncl Akt-l
ver om, or seh-sagt knn et Por
, obig. Moll .(l(-, det- 0r sitt til atl
jtulsamle en beste-tot sum til enl
vin sag-. er jo tvungne til atf
lktsgge en Plan km- suucliin lud-«
smnlimx, »k- saa er det, (l(- for-e
ssle for lswr Menigxlmsl at Nut
til vekllcommencle sag-. i Purlmld
til Anlallisl al· ils-us li()nl"irtnek(s(lo
Motllemmetk Dikt er absolut en
Uskiknt Lgire IMka-l pau »k0n
Armen-dek« « og satt »bidm;.sys
demje« Medslemmcsr. skal Y(le
evnen ikslce Euere-goes ein-r An«
smllet ak konflkmeretlc Modlokw
met-, san sbør man over hole Li
nien blisvo enig om ast regt-e ek
ter ,,Stommeiberettigeele" Medlems
met-. Mea umn- det ermdi at
Uguingea leun or et Port-log, Som
den enkelto Menigckted hat- Lov
W selv USE-more at hast-enorm —
særlig da Lov til at overstige —
m ot- det ilklke m karlägt. Ho
stagen i ou sind-n sag er jo,
ast sum-me liegst-l tølgos over-alt,
sag Partislohed er Melukt
—R-ecl.
III-U OUTMIM Os
ZYIMCI VMIINICUID
Un Prædjltea, der Eun- gis-et
Anleduiag til msvgo VII-dqu
tclolscr rw Potholäoae i III-V
Uns-e Vslsmevigshoch sluir Pastet
lekkild sktct Rast-data tm ok
cksntllkcjort i »II-I-jskolobladet«.
Prodiikon er holdt 14. Novem
sboki Ast osk hat til Tekst Matth.
9, 18——26 og Col-. Z, 17-—-29. Pras
mu bemclot san-d at sbeksmäs
sio Tro pas Jesus com Gudss
- Ga. Udn den Antäu- üxcm m«
- Not-, Utsko tot-di cum tror pas
AMWC Updorcz man tor
«
ili linn tritt-, at Kristns »von
Gurts Kn-:-lixxl1(s(ls Puder iklce
lnnsclts Imgcst itf (l(-t st)·lcl((-vis(s,
smn vi inan1 Lunis og Snkker nn
ldcsic llnn var Hilult n(l »Gu(ls
smt", tut-di lian lieslt gjorsln sinds
Villiis."
sonser lnstltltsr Jet. «nt fin- sau»
vitlt sum vi liar ist eilt-r flcsresl
Puck-ro i lkilielem .,·l«(si« nfgzjnrtl
inni- (-k«l(ln-re»s for nutnrlinvtlemln
Ili- iniin vi orklnsre sieni for l«(
gssntltsty tsllcsr vi nniii Axt-. at slisn
kunn. (le N- l)l(-v(sn fortalt i, ei
ldliswn l(sg0n(lnris(sr(-t".
«l’il slntning kommt-r Tals-km
in(l pna spnrgsmnnlist mn Op
stncnisslstsn
ilnns t)r(l lxtlssr Malt-ihm
»l)(-t. ilet knmmcsr an Nun et
»j» i-l(l((-: om vi trmx at Und km
at krtslscs os hin- ntsnst mitlt til
nt ist-Inei- natncslprytlmnio halter
nnsn um vi tm· tm, at slen Vis
lnstl Um, at Fusan csr km GinL
sler tsr nslthkt j Jettp Time-stie
lcontltslsens im(l. tsc· sinni. Pan
sum-mi- )lnii(l(- nn-(l Opstnntltslson
l)t«t H- vjisktslig ilckos vor-(- Tun
lcer »in 0pstnnghlsssns Mantis-,
iltst kommt-i- nn pati. th·j. Spo--,s.ss..
mit-Eilet ist-: Tor jesx tro, at (l(-.n
Livsxstrmn7 dei- » nclspknnxzist al«
Jlesnilewlssns ()1)stnn(ltsl8(ssttsu —
lniul Eint-n Und ltnr Lin-I klon
pun elen »n- tsllms ils-n anilen
Man-le -- - lnlr Hi Virlcsslichsstl fru
(ln(l ihn-.- s,ig. Tor jtsg likpt (l(-t.
sln knn ngszaa jtsg lilins Lisnfødt
til sst lownsle link-Ih. iln knn »L
sini ·jps.- km (ln(l san Visli(-.(lc-n
um tlet stnre Ivizzl1c-(l-s- »F- Prol
skmd(-emng(slinn1, oni sojrennver
Huld ng Uml. tin link- nxxsnn jtszz
prfnret, nt Jean or l·’r(,-lse.rc-n."
site-listing Eier nltsnn Ynlgmiss
niglietisprnsstssn i liysiilitnxcsv Mit-»j
ssr »Kr. l);.zl)l." pnn Puder-nannte
lisn m. in. Vi knnilcktsstsnogesn
l«’»rsk(-l pag-hang- Stnntlspnnkt Jn
(ls-t Achws Kasinnswn issinTitl
«l-l(-V lieh-mit paa. Dort-r Lin-lusti
lmrt iliystlinge angmeniglnsd fo
rtsgxnnet en sta-rkl»’ilvikling tm
V«illt. lkirlctsclnls nagt-; men H
tmr ilclce, at das-Ini- l"tlviklinx:
link vix-rot til Portltsl for Musik-»
liwimis snnillnskl ok- Syrinx
Zyslinge Vnigwonjghcci og Pa
stok EINan
l en Artikel smed denne 0ver
glitt-ist beliundler »Es-us Td.« det
tnnsklwlige Pnnlmlsl i Ryslingo
Vatgmeniglieci. Dot limlder i don
ncs Artikel bl. a.:
—- -— »Kon« kimeligt est-, inu
l«rus-stens kirkeligo stand-nimm
tier nnttusligvis i lnsj kad link
prang hans Forskyndelch givet
Anledning til Um og Revier-gehe
innen for angsinenigheden, og
mm Pyllge bernk slod Pastms mir
(lum koretnge en Afsmmninsg disk
sknldo viscz livoir main-re at« Me·
nixklnulens Metllonnner disk var
mesd -liam, og livots mange- inn)(l.l
ltent Iwrsuiilig er Pritksten en ak
ilwldt Mand, sjg ntitsnkcligt er det
Hin-mie, at dcktte Pol-hold kan Im
lW linlt nagen lntlflycielso piiu
Afstemningens Resultat, sum
Eble et Htokt Plertal for lik.
Rørdatn Men Ukoen var natur
ligvis ililce demed dtgmpet og
endnn mindre bragt til Äksluti
ning. Der siger sig seh-, "at i
dybe,. Hunde-like Spørgsmaal knn
et Uinävetsal ilkko nden videre
kaldo til Ko pas en Mermis-ak
gørelso. OF· tot san visit naaede
Putok Bitt-dato naturligvis intot
med den at hsm ivtvrlksntte AL
aMng, splv om dann Resultat
vel nok kund-o vors bsm en pok
conlis Furt-MAX
For-risse Sizii-ins lassdo Pestot
Rørüsm sa- ad med ou Pris
dsilcen, der itsqu umwmmondo
Beketnjngek kr- tlovo Miet- iklto
isblot ved sit Inckbøltch wen das-s
—- og man-la- -itlkko mindre —·—
ved den Mai-do, hwkpaa den
blev holdt og pu risse stotter
uodsekstoesot, til-Otto opksms
solt ilcits m Mit OF CI Its-MI
lisndslce, tilksstst scwl Wäss
tsllot com natur-UND ow den
Zwei-Clas- Womopbtwls
se, for hvililcon III-Bildnis tokos
wagen pag Nucvgthkärkont
» P dikestol var sep- tmwmds
0k insow- Doa paagoldemxo
Miken Ikal have vakt en des
tydclik Mst i Vslgmonikitös
dien, os- Indus-W It Sud-tie
wsmi ein-W at man-o com nur«
- « «
meist uliyxtgeligt Man liavde en
Fig-leise ak, at Opgøket nærmede
Essig
; Paa en Geiieralfi)rsainl«iiig, snm
kort ekter blev aklmldt i Rxss
linge Valgiwnigliesch kom sa
gen paa Tale, og Pastor Rør
dam«"oplæsto nu sin Prædikcss
som forelaa i Manuskript Men
den I·’s)rhmidling. der pauknlth
var san lnngt kra at for-one
Standpunktes-ne, at- Hr. Rot-data
nn tillcismlokzav sin Beslutnssng
om at lade Praksdikenpn offents
liggmsp i »Heijskoleblaidet", i
hvis sidsto Nummer den kindes
optngkst under Oversktsikten »Vol
Stillinxx til lln(iem(-."
Dei liodclor endvidens i Ar
tilde-i
.«l(’m· asldrcs og lcikkisligt in
teresse-»Ah Lasset-e vii dsgt vie
rss let at skønne. at det ri- ikko
ds- «l’oner. som udgik kra stss
iinge i Vil-h. Birkednls nxx Karl
Povlsens Dank-. Selv om Pastet
Rjirdinn menek at linw kundet
Hin pgeii Form-for M nnturlig
Possklnrinzx nf do nxtpstamontligp
lfndisro ng visttmk befragte-It- Zig;
sum nogot af en Reformatori
pag dette ()mraadcs. er det jni
doxx lcntinnalismcsm der nn keiner
Ordot i Ryslsingss Valginetiigheds
Urian
Dei vil ntvivlsnmt kut- man
Lf Mesnncssker Hist-(- underlikkt 02
vemmlixxt sit sum onst-for den
n(- lckkndsgerninkx Dom jo paa
on pjkpndnmmelig »s- liknsrig Vis
nndethzxeh at disk er ikkss bin-e
i sogneskirkistz der knn lyde esn
P()kl(yndelse, dsr »staat-« nun-»k
lcisligt til Menigliedons Troslies
kendelse. llak nagen ment, at
di- sinaa ojk Anakitldtp krio kir
kcslims sumkund i den lienscscns
de var uden Pan-. da synes det
koreliggendo Tilkiglde i nsogen
Grad nt opkordre til Hi Revision
af en inndnn «l’r)sgliedskølelse.
sandsynlsijzvis Haar liyslinge
ankkmcsnixghod nu en vanskelizx
og lidcst gml Tid ti Mildt- Men
dot- tør vesl html-es, som det
man ;Hiisk(ss. nf den slmr sand
hed og Kraft til at komme godt
isten-usw ogsua disqe Hinblick-lin
lieder.
Bt still-n- Icirlceligt Milde som(
ilclcse ex- nrlon Porbindelse med
Ryslingesitimtionem kan i en
nogsenlunde nær Premtid ventes
eklmldt i Odem-Cz kimeligvis med
Fast-or Motten Damen, Holstei
bro, gvm lndledek".
Bist den gas- over til at
blivc krilcirkeJ
I Hi Artjkiq i »Prot. ’l’sl·"
nkrivssr Pka lkirkmiiik at Ratini
tmlismssn —- (-ll(-r lYttitarisII1is11.-«-—
grilxsr Inn-·- usz mon- mn sin. Hatt
Amster- demf M. u. den Stut
njng, at Valgmcsnsighmlssnus beit
gim over til nt blive Midian-Ug
hmlmx Disths Lin-s on txtlislizz
Adrcssso til lcyslingxis X"i-1;xn1(-HZL
Ist-d i følgisntlck Unl:
»Hei um« slki tilmncltss wer
cgmndtvigskw Vitlgnmnighchsr
sann-sit at txt-Li- det fri studi
uclssn for Stutskirksens Mun- Mia
cle for at umlgaa en kirkcstmew
de Beskyldning for END-umget
hed og kot- «at. have Monden kvi
overkor Regt-ringen Bndelig er
og bliver Primcenigheden jo i
sin Grund »den engste rette Form
kot- Menighedssamkundch
Det er, for til sidst at nævne
defte, opgsan det one rette-, nam
der opstcak en Spaltuithg i en
Valgsmenighed mellem dem, Som
vil blive ved der Stank-, den
nodakvedo kikkelige Izu-re med
do gamlo Rätualek, og dem, som
cis-Im Xsn find-e sig i disso Bat-ach
at man skillies i al Venlighed,
mvm Tid or, »sam1-bedcn tro i
Icssrligbec1«.
At bringe denue Udvej i An
veudolpo vil, synes mig, anbo
kale Iäg kot- eu Valgmenighed,
der i met-o and seen Hensænde
staat mig powonlig not-, til hvis
tøksto Modlemmer sog høktty og
Ave-I Zog var blandt dot køkste
jkloch Kontikmsnder."
W
WMMB.
In udnmtket
os magst alter-putzt Kos.
vod Past.A.O·L.0koYe-Icasmusset
Indbunden. 185 Zielet-.
«- Ptis 75 Cu.
Dav. Luth. Publ. sonst-.
- Blei-J Nebr.
,,Vi"nk·«
At« Vidnesbyrd om Bogen tret
Sætter vsi kølgendm
Änmsltlelssb
Der var smjg en sit-or Ovekrss
skelse, mein ligesaa ist-or Gliede
at modtage Deren Bog: »Vian
for Gennemlæsning sak Bibelen«.
Den et- en god Zog og svnret
godt tsil sit Nam. Den giver vir
kelig gode Vink og vil kot- Bl
bellazsere make ak sjzeilden Van
di
Med bnodeklig Hilsen,
Der-esse hsengivne
K. C. Bodholdt.
Pol-wand i den dansske Kirke
san langt,som jeg er kommen
med Gennemlæsstüng ak din Bog
»Vink«, san man jeg Zige: »Und
link rigelig velspignet dig, Bro
dier, i dette Arbejsde. Den Bos
lva blive mange til Hjælp ok
Tevig Velsignelse, netop kordsi den
lleder sjikle til selve Kildem
Gnds Ord.
Tak pag egne og Medkristnuss
Vegne kot- Bogem »Vin-k".
Rev. H. c. Holm, Pres.
(lowa District Norw. but-h.
Ohureihj
Bagle Greise-, In.
Bn god Julexava
som en Madam vilde jeg ger
ne anbefnle den ak Pastor G. B.
Christ-langen udgivne Bog:
,,V-ink«. Denne godse og lødige
Bog, som er en san udmærketl
Anvisning tsil Lazsningen ak den
hellige Skrift, og som særdelesT
praktisk leder ind i en dyvere
Forstaaelse ak Guid-s Ord, turcle
ved denne Tid were velkendt"
hlandt vort Polk Aäskilligew
Eksemplarer er solgt her omi
kring, og hat vaxret til Velsig
nelse. — Køb den og send den
til en Ven som Jnlegave. —- l
vor korvirrede oig holdningsløse
T«i(l, trænger man til det eneste
feste Bolværk, »Hei-new 0vd,"
der »bliver evindelig."
Oaklnnd, Caljk., 15. Nev., 1919.
O. R. 018 e n.
Rest-müsset nk Bogen sælges
km- O1.00 per Eksemplar og tag
.i
Vanish Luth. Publ. Konse,
Blain Nebr
kann til Salz
Bn 80 Aar-es Form 9 Mil km
Nsortbkjed, Minn., llxz fka Hasel
wood store og Creamery, 2 Mit
km dansk Kjrke, 1 Mil til ,,p11b
ljc soh001", omkring 50 Acres
under Plov, 10 Acies HølsncL
Besten er Grmsgang og Sk0v.
Godt 7-Værelscss -Stnehus, »Barn"
,,Graner«v", Ilønsel1118, Mælkbus,
Izrnsndeskur, Svinelms, godBrønd.
lkald Handelt-n kan ske straks,
vjl jeg swlge for 814,000. For
nmkmere Underretning bedes man
henvende sig til Fast-or P. M.
Petorsom Northkield, Minn., el
ler til M. P. Hausen, Northkielch
Mitm·, Rt. 4, Box 59, Ejetn
,,
HEEHHYHHHE
»z« mes. 1.11.1.1k. ALLde 4
Oz- KYDB OF«
»z« sxperienced Voioo Tasche-· »E
igs 58 West st« Os
ssi Phone: Cedins 1231 »Z
»Es »Es »Es »Es »Es »E- »Es »Es »E» »Es
« « old Føddskus com-—
Tot-sittsame
slco
» si- »Es-H
Isqu- OttsIIty
Oll Sich-c Unta
IM Ost-l- PMB
soIck M TM Out sol
A lls »Ist n ·
»Es-.- KLEMM Als-.- s«
Phas- Pssm Ich Is- Iu Ist-h Ists-bis W
m« sinkt-IN solt la uns-am ap- um«-·
F May-I Boot F- shoo co.
Muts-usw« V- I
Salmeböger -
Ak »Salmeb0g for Kirke og H·jem" føres stadig paa La
ger kølgende
Nr. 3(). Latjnske Typer. Versform, med Kollekter og Tekss
ter. Bøjeligt sort Marokko Bind. Gnldsnjt. Pris 83.00.
Nr. 30 U. T. Samme Tryk og Udsjyrelse som Nr. 30,. men
nden Kollekt» oxx Tel(stcr. Der-for en betydeljg tyndere
Zog-. Per 82.75.
Af de billigere Udgaver foreligger nu folgende
Nr. 28.——F’uldstændig salmebog i Vorsform, latinske
T)-per, mod Bmmer og Tekster. Prasser l«ki-dekbiind og Guld
811it. Ple P2.25.
Nr. 23. — Presset sbirting (imitati0n leather). Den Zulä
stændige Salmebog, med Bønner og Tekgterx Verskorw, la
tinske Typer. En stmrk Bog. Pris S1.50. »
Paa Nr. 23 Og Nr. 28 kan der, pas-I Grund ak de presse
de Bind, ikke gotit tkykkes Navn.
De her ankorfe Priser er gmldmde km 1. August 1920.
DÄN. LUTII. PUBL. IIOUSE,
Blair. Nebraskth
— - —..—.-.... -———.-——
. ' .
E n KrtSe
Lauritz Petersens sidstuclkomne Donat-Ums
Krisen foreksommer i Prn Ane Mai-le Gnavesens Inv,
iclet lnm under et Besøg lios Ungsdomsvenner i Ilovedstasdeu
vaslclces til Brkensdelsse af det tomme og utilkredsstillende
selv i det pæneste Vendensliv. Denne Erkenclelse og den der
ak fremkaldte Uro Livsleidse voksser sisg stærkere lms Fru
Gravesem insditil man føler at Krisen er naaet iog en Vensding
via-a ind-trække. At Vendingen gasar til den korkerte side os
Fruen atder synker nod i det vanite lette korkængelige Ver
clensliv skukker litt-geken. Man spørger som Forkatterens Hen
sigt med Portællingen og svaret miaa blive: lieu vil rauhe et
Varssko til vakte Mennæsker ved at vise hvok let og næsten
umærkeligit man kan »u-dsluk«k-e Nin-den« og gøre det unmlsigt
ofteke at bis-re hanss kalidendse Rost Til vakve Menneslter i
Pærd msescl at glide til-hage- j Verdenslivet vil ;,Eln Krise« vit
ke som en Spore til at »søge Herren den Stunsd shan er usw«
Bogen fass bos Dsanish Luth. Publ. House. l Omslag 82.00.
lndbunden 82.80. « —
Catcchisations
by Rev. XI. J. sehnli.
A llelper tot Des-eher- ot the Cateehjsm Glas-es in
suuday-sehools end for Pest-ers and Paris-h
scheel Ton-eher- in thei- Cateehetieal Werk.
We quote from one of our pa«st-om: «1 do not anders-Und
how any sundsaysohososl teaeher can, with a elear eonsseienee,
under-take instruction in Bible truths wivliout Some sue-h help
as this book akkovcls.« 357 pages, bound in eloth. Psriee 81.50.
s . DANISII LIM. PUBL. EOUSI,
Blaüx NOka
0
ll
, ENGE
ZEIT —
Buiialo, Wyoming.
cjrca 8000 Acres Land, største Delen under 0verrislj118.
uclliydos tll Snlg i disn dzmske Koloni vecl Bukkulo, Wyo.
Mz til 8 Mjl km Essen. 10 Aar-s Afbetaling. Dimsk Kjrke ok
Meuighed. sundt Hirn-. En god Lejiighed kok mindre he
midlede til at lau eget Hjem. ,,Summek Tour-ist Tlcket".
daglig til sllerldan, Wyo. Pra Omaha .til sheridan, Tut 08
Retor, 834. Billetter kobes til s«hekidan, men man skiktet
Tog kot- Bukkalo i Clearmont, Wyo. For Immer-s 0p’ss
njngor skriv til en ak undertegnede:
L. Isl. XII-IN
A. C. ANDRE-ZEIT
WÄLU DAM»
ellet til
ROBERT-ZU WYOUINC W CO«
soffs-Im Wyoming
—
s
TIERE-K- DB PM Mk REIS
le CANADÄJ
Vi xivor Oplywingor meck Ren-To
til Vewvlllesdistriktw ·
Dette Land läg-get- ved Bewä
liaien ak can-Man Natisonal Mil
wdy. Tæt ved By med godt Mar
keC Jordan sgiver vældige M
gkøden ingelig Regu. IrrigatioQ
er ikkg nødvendig. lagen Man-:
get pas Brændse1—Masset ak
Kul og Træl Det bedste Distrikt
kor blaudet Parmdrikt i Alberti-.
Menge dyrkcde aller udyrkede
For-me til Salg kok meget mindre-,
end de er vier-d. Skrjv til os.
M VBCRBVILLB LW CO
E. 0. Erz-dem Its-n
Vemrillo —- —- Alberti-.
NY WCÄVE AK
0 liebladet
med dansk Tekst pas den one
sido og ongelsk pas den andeu.
100 korskelljge Kost i on not
og holdbar XII-Im
Pris 50 Gent-.
Gode lekaak tsil Agenter ok
ROHR-Adlern
Danish Luth. Publ. klom.
Blau-. Nein-·