Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 29, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "-«- .--. . —- ..»....·...-.- ,.- .. ;
Det, der bliver.
sei-tem- 0kS Nin-r est-sattelt
·1. Pet. I L-«
. M Mcs Wwdl
Heu vi vj(ie). at alle Tink
Samvirke tjl gedi- fur dem.
som elske Gn(l. dem. som ef
ter Lunis Beslutning ers kal
dede Rum. s. 28
Dette Vers, Tun-s det- os, er
Ihm-ne og passfsude Ovd at salut
ts vor-e Betragtnjthgek ak Mit-ist
sksnit med. ;
»Der-L som (-1-ke Gu-.1" — er
Betegnelwn ist« distri. Paulus ret
ter dette Orrl til lnkzssn uden
Uadmitns, Som eslsker GuiL hat
Ret th At tilegnits kig (1(1m.
Apostlen lkpkthpr Saa til »dem
Som ekter hans Fixdufnjng ere
kahle-»le Hannnssnhchnzxpn Ins-!
Iem disk-c- Ortl »He ils-r fisk«i-s.s.iaenilc
02 stung sie-r e-7’:-««fuls.«-i«!» vi
Set· Ut Muth-n tlslnzsisl mFthU
St M- Issr e kkit Isnil clss ist« »f
tesr hinh Isisslnming kahle-gis ti?
ewig EIN-« ssxx Ili-:-Iis.s!:««1.
Unin »k· dsst san, Akmstsskn ei
glsk III Isljksr um JHIL cipr H
skksr Ein-l »g« skter hinh- Htsslim
ninxx H- kiil(lede?«.ln, ilest (-1«, in
»aus- Tjng samvirks til go
de for (l(«m."
Ums give-; sikkksrf i Tniinciris
ak Ekwsmplsr paa, at hvail Apo
stels-n der siger, er sandt. Enhveis
kan sslv tænks pas at finde Eli-—
empler der-pas feist-es emst esller
andre Guds Bosan Liv — eilt-t
i Historie-Im
Neu der er sen, snm vi alls
kender. hvis Uv vi vil dram
Træk frem af til EIN-an ekle-r
Bevig paa, at det korhnldpr Fig-.
som Paulus skkjvetr l)(-nn(« ene
et -I o s e f
·l)m· er da for-St Fucissrpm Fur
kakrlighed for bum sog- j Sam
metkhæng dsenned dem t«ine, bro
gssde Kjorteh som Faden-n gav
dom. Osg san Set, at han blev
beste-est st ksre Tilsyn msd de
, Wrs Bis-SICH og Drømmeme 0m»
»H- Its-Indem Z
Und-st- att Sette var Josek en
Yngking, dsk slskede Guid; men;
risse-Essi- vsk äst- i Dritt-Ismene
saBkqung akkødeligllow
sod, Set- nsdsstts kam kot- stot
Isrs OF mnlixkvies tjeate Dum
Isos ogsca til at kaste bys pas
Zins Vej i mørke stunden
st- vsk det- Bkødrenss
Iisvadelse, dsk endog tru!
stIs bsvs Liv, wen som Ssa
Ists stisl, at de solgte ham tsU at
Ists sltnss i abend kjsmt its
Ists- Bssm —- ssh, bvor mørk
M III-I have Tit-Ist kot- Its-m!
Istk nett-p« kokdi Josek e 1 s k e
ds Such sil- ckst bsm vol ogsu
if Sei fes-nasch- llsv bIsv sn sk
Isldt og bstwet Unmi. Da P ki
Hstslssn til et veds«rstyg.
sehst Syst-Schild fssldst an
-· III M, Titus dst sig, at ban
Mode Amt ,,IIv«or1e(1s-s skulds
· k...synde jmod Gud7"
H sc- høgusv, som bsns Hek
--" n Ins-ex Lot- SandbecL og dsen
MAFCMPEUSSHHStIaL
TM Stunde —- mon Jenes sele
, " Isi- tw, U clt dstts skulde sam
« III-I- M spås kok dsn miskendts
M USTyISissSs sog-s Ihij
, Us- Ti vsS Mord-an Sst Eik.
M M Ihm M seh ksnckk
Th- III-c M Tot-, M Inn biss
Ws Laub Pkslssr
stsktpkscku j- muss
- - Kodas-skeptisch
scm SUCH-de solsgt ham for
It blive hnm kvit, og ihsan gen—
soc sin Rad er og blesv Gen
stsnd for smer Kærlighesd end
Mysti
Ojs tm kund-e Brødrene male
skko sblot at Miso D·wmsmene, men
It opleve der-es Opkyldelse, og
Mk Grunde wlv We at opleve
. M Opkyldolaa
spok MAX-seien var-, at J o
"s-i alt-kod- Quch bvor som
W Im- m.
M Mas- M stolo paa,
M M Eis, q- oin äu el
«DW M W
WIT ' ’.
Ilekmed følgets mit szsk til’13j
skop (’. Wege-non For-wand for
..l)ans.k Kirlcfs j l"dlandet."
Audusbom la.. id. 20. Dec. ’20
Hojækveknlige og kære III-. Bi
skop (!. Weg-ener. Pninnand lot-l
»Mier Kjrke i l’clla.11det."
Naade Og I·"k(-.(l!·
Dei-es megpt irr-ekle skrjvelse
af U. November med Mlkkøjede
to Aktikler ak Pastor A. ijjger
but- jeg modtagcst Og mal Gleis
cle og Interesse getmemlæst
som svar tjener folgende-:
lltvorvel Jet missionerende,
kjrkelige og oplysende Aschede
der Wes af JUte fortsnede dun
slces ev. lutiherske Klrkes i Ameri
ka." vis»setttl«jg udkøres uden Med
virkning eller stsdtte fra Moder
kjkken slkjemt1m, est- det ikke de
xtuminclre en Ulusile for us bet- i
Amerika at mmltitxke clisn ved De
res Ilojuswusrtligzlxks(l udrakte Bro
klcsrliaanil til siuumslesle mecl
..l)inssk Kjrke i l·«.lli1nklet."
ULZ Ell-into Glas-le l«.-I«tl.)l)ls«s fut
os ved baade iif Dispos Hojth
clijzlmils Urer ug clis nieslfulgte
Artjklskr at erlitt-m at »Da-NR
kirlics i l’«lliussl·-t" llvllor pim
summi- MangelExchutlierslco
Unuujlag —- (len luplllge skrlkt
ug wi- lutlusrske Kirkes Beken
Jolsssssilscrlkter — som vi i Den
foretxecle Ich-ke-, samt arbejder
mal sjgte spaa samme Mai-L at
samle Gurt clanske Falk Ver-den
over oim Kristus i Naademidlek
ne til de hell-Eos Meaighed. Den
klare Tone isDeres Ins-get mrede
Bist-v og de vedlagte Artisklet
vil, dekom er jeg ganske l·0n·ls—
!set. finde Genklang isblandt os
Hier-one i Den koreuecle Birke.
l Og at en saa stor Kreds at
tfremragemle Mimd og Kvindtsr
fu« (le koxsslcellige kirkeljgc Af
skyxxtrjuger i vort, kaer Moder-—
lunJ uu klun- foreupt sig i Amt-j
JCJt »Den-sit Kirlce i l:(llatt(1c,st,"
kein kun ltjertlsligt glasde os; vl
tyder det som et betydeljgt Frem
HSMdt og Dom et: til Dei-d i
IHerkens Gekajngl
: De vil, lkxkke Ilr. Risikop, ak
ovemmeude Iwane komm, It
vsi med Gliede og leveade Late
kesse -b·y(1c-r D. Ic. i US sekketæk
III-· Brikven et biet-teilst Vol·
kommen iblandt o- i Den for-eve
de Ich-Ekel
Uod Heu-syr- til Tjden for Ilt.
Brilcsem Besøg er der bewu, at
bsn kommu- liek til Lan-let sieht
i Mai Mast-sc Fu d. 31. Usj
’til d. Z. Juni Ubaldos vort Ast-s
Me i Malt-, Nebraska. Vod det
te Møde sgster vj at kejte D. k
Kjkkes LäsAsks stät-also, os
HI-. Krügen vil her tu heilig
bod til at stikte Bokendtolkckb mail
mwxe sc vors Pkkstsek og Uc
sendjnge km vom Mensche-dek»
hvsjllket vil vm at Betydnins
tot bin-s Bauchepo
Jled Reisele o. s. Volk-l vi
noli hjælpe Er· Trick-Dem like«
ledes syst-ge Tot-, at der optagas
Ofkergaver vod bang bis-den
Mem-he vgl-as Den dsnslce
Kiklce vil saht-e Djreae tot- se
kketassk Brieltsew Leg ek tine
lig til.st tto det. Deus Form-gelt
Mkesse er: Paawk N. P. Grase-n
sukch Grind Wes-v Sol-lege, Des
Keins-, Ma, U. s. A.
stock bwdsrlis as M Eil
Isn til Bestwa tot D. UT
U. tökbävek jek
M III-gebe Dom hob-im
- « G. B. Mit-M
M
DMW KOZMPON
DANCL
Do nulcolixe Not-.
Kobenjxsavn i Neu-» 1920.
Alsle jadviede er pas det Rem
med, at- det et- vanskelige M
dets, vi gast- i Møde shekhjemme,
osg alle-rede all sbegyader man at
skuune skjsmte Bmærljghodekne.
E l disk-se Dage- ek idek sakgifet
Benenkniag If den i August noti
sstte vakwbommimiom ihr-is Op
gcve var at komm en Okdojng
of vofo Imports og Dhsportkoks
hold Glocke-, at Valvtson pasa
W Møut , Lande Fresss
vsdz Mu- hsk jo beuge stmt
ist-Un- 7 o- 8 Kr. Man Roge
kinssa Im- ibks villet kølse Kom
missiqu loclstillinxey man ein
skeis, vix derer maaske psxm det
Hüge, at lade Porlmldene trat-k
ke Fig i Lin-se ak sig selv i ste
llst for m tvitige dem kunstigt.
Og samticlig lim- Regekingen be
sluttet st- gende Handels-unkü
steiseth lzindbrngsmintheven ug
l"niver.-ial1ni(llet Btatsksad Il. N.
»An(l(-rseo til England kok at hidi
køkesen Fokbeclring at· vor-e Eli-i
pordprisek ni. m.
Samticlig miscl OffentliggweL
sen at« denne Ordning fokeligger
der en Opgørelse over .Akl)ej(l·s—
lockt-den« Det ses ak denkst-, at
der d. 13. November var 7366
Arbejdsløse i Kølmtklmvn og U
geclagen efter oder 8000, sltssa
en ikke ringe stigning pim 8 Da
ge. l Pistivinsen steg .-At·l)e·jclsl»cis
heil-In i samme- Ticlsrum km 18,
966 til 20169, ng fin- liele Lim
det wulstige-i- stixtningpn i usw-m
te Um- 16332 til 18286 eller up
imml 2000 Jlinul
»Es-Hi Frist-rn« zum Licht-no
clisnhmlor sr i just-n sti-«.in T«it-i
ltsilssss m- l’ri—i-n Ins-u Russlle »L
bigtslsrcstl Lein-I »I- im Septem
insr tiliUlctssinsr ins-il m. lU jsH
pag l·’1’iuislcslskwl isg llw-(l««m(-l
uns-l Ils, Sinon-est m- ?«rii Juli til
Oktole stszxst lkzz Kr. lcilipot
»L- ljjx L« Kr. Hut-sen i Kolmii
han« ds« u- nu »Hm i .)U«—60
Ors- stxklcotl Musik«-n »- Laut-i
Up tm 57 til 71 Ure pr. Liter
Riidmwlk og km 554 til 42 »Um
pr. Lit» Kirrncsiintslk Ozxsaa
Flussk »g- Svimslcml Este er ste
its-l bis-ist usz Pka isr lingleclsss
Lin-H Op.
Pstrolcsum er site-set ll Ore
sp1·. l«it(-t·en. Kul og Knke ins-il 2
Kr. pr- lil.. og saii fremde-les
l clissis Opgonslsssr csr sømlcsri
j)«llais(l niedre-knist, »g- ilet hinf
vist Nig at l’ris:t"«rlml(l41np i dist
tp wkt nyc lximl i Unrecht-ask
lctsnis H- i (lYes-risik«isiiiisisslsss nile
Frist-kennst i tilwisrksniled Kinn—
music-r i Lainlests m«ri;.-(- l)·-l(·. ·
Men ljpestiinclig las-Jot- mun --
iumtiiligx ins-il liessen-ian som
ovetismacsnilss —— om Prisfald i
Amerika llmr l(’uk«tjesnesti-H lilis
ver ak er vanslcikligt at vi(le-.
Den forsviiicler i lnsert Bald
under Yes-. «
Og dog er der Varslfsk sum lie—
liudvk en stmmor pas Fräsma
rosadsst De sit-we Fortsetningek
ligger ugsten Famil-e stille tot
Tislen, Gage-; til Personal-It aeö
Rette-N l·’ollc sxslcedijkeg —- Pub
likum strikek www-. Man sor
lioldek sig akventende, vil Mike
lwbe til de liøje Frisch som Iph
masmleae tot-langer km for de va
kek. com cle selv list- inclltiibt til
ils-je Prisci- i UollsndeL Publikum
gam- og verwei- pss Priskcldst,
og XII-Mem- tvivges vel sti
tilsickst til at del-ge Mo med Pol
ltot- at Flusse gis Llydeuclo Is
ipitah kok ho- Banlkekne ek der
iltlce noget,ct Lug
I Gase Vase lut- III-sel
Ibalclts stoke Tekstilknbrik i liyvgs
by delvis muttet standm. M
Arbejdere er blevet sinke-Tisch
Natclrikten set- optiørtz det- til-bej
des Imn livok andern Deg, og dst
seine-, at hele Vikksomlioclea
M Mailse km Nytsatu 08 dei
imkclesea mutig-o Tilktzlde at den
Akt indess for Industrieu, mum
lig Tollktilsindwtkieen Decembe
Temän vil stinkt-Cis W kos
ms til st orva interessante III-is -
,.bl s. CI sinkst-no ikhi «
vll sit-klu- tls ydsklsism stock
Mr W -
s- slit i alt- hlisskdet not-i
o- Ms Turm-, vi kut- l
Ijss. - «
Tal-posted
Det- har jo i man-se Hist-pens
Aak vmret en hkvdvucujen skik,
at man sen-Its ging kakrc Ven
ner, slsagtuinge «og Mnke Pot
ketningstokbindeloek et Julekott
med Øngket om en »kig·tig sitt-ds
lsig Jal« — Wo ledsaget at
ligesaa vgl-mum- Ømker om et
sgodt Nymrz sag var Pom)n(1·
gifteu litt-M i en Gang.
Man satt-e ais pas Lur Juli-at
teus Das tot at so, Ins-m man kjkj
Kort tmz var det- kts hegen,
smau ikke selv bsvde vol-icon
mod ot. Nimkokt, Ikyndte man
sigmed at Mo et M i Post
kcssen, Monds dst Hals-beläs- d.
!23. Deo-urbar as »Im-M Modu
-
Fran, Sag sorgt tik Köktet I
Medag ex tro. at der var st
semlt kot- Vocllkomyemles syst
nn- mocltsget og as det slvssa
vat- l’ostvwnet, der Inn-de mag
let· Vin- man set-Ug. venwde imtm
vil Nytaak sog sandte m et NR
anrslkotsh Clet- dog ils-lie- vjrlterle
l
(
Saa -hjerteli-gt, al den Stand clets
jo naskmest ftsemkom sont
Icvittksring for clet motclagne Ja
lielkort.
For at kanns elfspecleke alle
disse Dynger ak v Jnlelkort shal
Pcwivmenet livert Aar anzuge
ret et stgrke Aal-il Bessers-stolle
til Omdelingenz man vil endnu
stimer at en as disse Blatt-a
nmsncl gilt ben og lcøtste lud-le
Dymten af do offer list-s Por
msexzing lijerttslig ovokkløclige
Kot-l netl i en Klosk pas Rolig
Nahm-L den-stets gik htzn osg ben
tede sin Betaling im gilk hjem til
Julmzumietr .
l lillfl anvemlles Postvwnot
til domms Blthmljjmlp lienjmml
l Mill. Krone-U men tlmme l«cl—
Ziff vil Ykksccsmst «nn spare-. sla
ils-n lkke Hinw- til Bis-Inhaltsv
l)(- Buche skal j Am
slpkkwrzxes glmles Ombmrjngpn -— til
fleugt-lel ril man sit-I sttspptstlssrss
lkwdrgelskn ist« l";k(-l)la(lkx n- Ech
-z-w(-spul(ker i .lnltsclagzpne. Mosn i
Ort-ist er Anmllcst as Post-Lager
i Kalt-ang. der-»m- ilclcg saa me»
get Liv i l«’0rretningsv(sk(lcsnen
hit- Titlen, ligpsom de lmje Tak
stptx iler pua ny stunk »wir-km
cn k’0rljiijels·ts. fa» Volk-til m
ver-des et Prinmsrke to Haupts-, Mr
de klistkek det pas-.
Sau maaslcc kommt-:- clcsk sst Op
bgik ak den bsevvunrlnp skjk at
set-de Julelcokt
Bdwarcl spare
I
ne. EIij
en«
1 UORKBTZ
As
("«rl Horn 3-s»s-h.
·1ult«i11·ts-n i lnsijpnk
lpylyislzm Hinnncsl tnissl ins-klun
dcs SIj(-rt«sr, Tini-»list« its knis
i ils-n stillt-. tkupichs .H«t(-n. stjin
waje Palme-r tut-d lldfluemtss
Myrikidtsix »F Ende i dm uplyste
Kirkp en kostkiitsdt »g- Uns-syn
gende Honig-bod
Vi tun-de- sungest de jmmle Jn
1Halmtety over-satte Imu det Mii
d(«. tamuiske spros; nn var der-,
After at Juli-trinkt, ———-— et Mit,
kysldigt Asekatrw med bwdtn
skinnendo Binde — var blevet
plz«n(1ret, ksldet lidt Ko over den
bmgede Kristenflok Heime i et
Iljørne imvde en us Koteketenm
munter en sichre om Zig, som sum
undiskholdt medens sum smed liv—
like Gebet-det- skikteviu Ists
og Sang; i et ander Hist-ne hav
de en Gruppe namlet sig om
Beim-me, der beundrede Juli-gov
erne km det fjeme Dankt-and
,.8it-, det- en Bramin ovre i
Bungalowen, der øusker ot- tale
mod Dem«! «- dcst var mia Kot-.
det- talte til mit-.
»Bist hom, at- jisg gksl strah
wtske den« Aas on lille Ordn
iisigt. et 0kd ihm-, og jeg korlod
den glude Floh i Ich-ken. »
Oka i mirs Ame stod Bis-mi
twi. dasj, hinkt-nd det aliud-kleine
Ansigt, den krumme Nie-se, de
neue anbislke Trslc. Associa
tntnslket, —- vsk det km- Viihnu
ellet tot sing-, jeg has-list det
titles —- Iyite i den tust-Ko Fande.
llsn Its-jede Cis dybt so- mig,
d- Ios tmätc Lock os Akt-e mod
et also-list »so-M« But-den
M Psudsu Sst bkut set ad IX
lum sm- ss M
»Undskyld mit-. Herre, at jeg
kommer just nn. Jeg et- pas
Reise, kom bet- kokbi og sau. Disk
Hi Tempel« ——— bsn smde Tem
pel i stoöct for Kirky —
»0p1yst os- smykket Jeg Sag den
glade, Lostkledte Menighed og
Miste dort-s sange. OSF jek ved
Arke-, Mord-n det er guet til,
mea der kom en Damit-ei op i
mig, com jog stod demde i Myr
kot, jeg ihke Ema-je modstaa Nu
hu- Fsc ca Byn til Dem vjl De
opkylds Ast-W
»Ein m pu mig- mal säu
som Mai-, og bang Hat-nd
lskodo ask-syst med Urkwdew
D- jos nikkodtz tatst-satte ihm-:
»Es bat Esset en hastig-Cl
oktek Osmi, som jeg aldkig stir
’O
b- .-.-is:
bar kamst Vil De bede sammt-n
nie-d migl"
08 ou okete det, at Rednings
en. Bkamineumed Atgudsmærk—
et pas Panden og aus-d den heilige
sum- om vcsustre skulcletz og
den kristne But-oppor. Mission
kren km del kjeme Danmarlc,
bøjecle deren Icnæ stimmen i dtsn
still-, hellige Juleakttkn og bacl
samtnen til den levesmle Gild.
sDel vat- en ejendommelig stund.
i Fi reiste os; han gav mig
lAxt-and lang-Sonn og tøvende,
stodt lidt ved Vernaclatmppen
og san mi.
»Kat! jeg intet gøre km- Dem·l"
spurgte jeg.
»Nei, intet!" gis-nie Einn.
»ja-g imst- min Vej. som jozx
knm." -
IIcm remle Zig. san mulnn
enganix Ima mic. sag fspmvniidt
limi. l’(l i Heils-sinksle mi i
Mllkkcish cis-l »Ah-, Karls-. intiiislcss
Muth-.
llg ils-l wir -luls-uklpn; Syd
lmrssssk slriuilmits use-r Imm
llzwmh tin-n linn 1ixilc ncl i
Mist-last!
lsIn Al«hsnsmml i Timvzmnnm
ilizij ik)«! -
Vi nu· inliucik til Aflssn ims.
Kiitislccslisn Punan Im I(m·mtsl§·
dxsztigks ils-s nickt-Ins Pfg-It Ak-«
fonsmucissn nn- spish - var (l·-f
mqu Pinmsenis (-ll(-k· mosl mi
incissthxlpl ssilvsslca chg erinclrcsr
sit-f ilklccn Mssn jugx within-F ist
vi sacl »i: taltcs mrl sammenxmml
wu- indkmilp VNL Samt-im
ichs-L list ng stille-; de km finden
hortes en Miste tauml-Indes All-j.
äs
l
sie-n Stun- BH siilste Lin-tm i ils-t.
fis-kni- lmi Volksker list-so
Hin-is
lelssslizk nun-ede- m engfoks
mig I«»nl vol-l Un-· Dest. var sum
ist fjpnsl Kur-. dist- mvmwlp sigx
Hunk
M Ulr
DH lud-willi
«-ina all-it
leisktslh
Eile-n liessizsmlvsrlixxcs
imm.
Var clcst Rualmm vat- cltst Sangs
til
()c,
,
Pll
gis-;
til
Zig.
nsssl
Lyd hilft-IS
!
Leg vendte mijk morgende
Hilft-. Pera-nat
»Det er de
Rast linrlss dcst luslt qui
l
Bellige Illan "
llcnebocskne km Simlm Bier-g der
oppe De ievcsk at Almisser oik
Gnvet og tot-ladet- liver Akten
dete- Bnebo kot- st bede om
Gsver udenfor Hinduekves Hast-.
sangen, De Mkek,«ok en Pult
sldelge at simhz nu et- de i voi
Gsde, wen vokt Hu- gsnr cis-»
totbi.«
Vi lyttode til Tagewe, det
steg otk hielt De Rom Immer-e
03 awnnekez an var do en bslv
suec llapc botto, an ved
Nabolmset
De sbcvds Lygtek mod, de hel
lice Use-ich os vi tu dem i det J
klsltltcmäe Lykteslcim klalvmlss
us, waldig-, aliyskelisce, mecl
F
stsore Akguäsmkklcek, mecl selte
bessnurte Fanden-, med Hast-et
gut op i store, sum-gedi- Buhle
pasa now-dem Vi bot-te au Sang
en ganske tydeligt Der var ca
Anpassbelse af »Mit-am- slvah",
den himmelslce shle llvor lød
clet uhyggpllgt i Clen stille Akt
en, da de dyngedo Navn pas
Neu-n for at slusbktge den elslcedo
Gad; det toncsclp Konnt-m de stille
Gsdsn
sambasivsb, slvuli——a«l1—-—-—sh! —
Evok gjokde der ouclt at høke
pas denne Paalmlclelse et sam
basivsli, sind-L som askebesmukt
Jan-get- om pag de ils-des Gran-e og
pas Ligbrætulingsplndseme i al
sln thyjkge og Rueklsel
Falk strømmetlcp tul og gav do
hol-Use Mtkncl Gover. sah gle
Toget vi(lere; vurt llns og ,(lo
enlcelte kristms lluse j Hoden
gil( de lot-bl. Mem last-ge lml
Xoket l Aftcssntlllnstlcm
Alls-Mk jnsltil J» sur-wimle mlo
ei Gaul-sus- l«Jns»mln-cl. u(l(- l
Jlistsiciskk
Og sitzt milnu et Klitulo, et
Mincle om Max-lau sum lplekv til
Lysl «
Del; var den slclstcs Eule-allen
ij silnmn. »Im sml jmlce i min
Stue, mode-IS Merijgln«(l(m sam
lede sig til Fest i bät-lich
Der var sag miirlit mle om
mig. ucle i Natur-»F den frem
lerycltsnclis itttlfske Nut. Og det
var Wes-ca mzsrlct imle i mig;
Julcsakusn j ot fromme-Cl hand,
mal on Ueming. smn Jeva
Imssserlcontmcslig, umcl Anklage
og selvlæbrejclelsm mal lljemve
og Uoclgang, mecl Adslcillelsc og
Finale Mindest-s wmocligssiidc
Klang, » iklce altid let for en
Mission-km
ch sml i miu stue okk san ncl
i Mark-It Der nir. sum »m Miit-k
et skul(l(- lcmxslcs mig. ou ilcet vat
clfsn lmjljclcsllgp Juli-Musik
Post-hinkt lmiultss lud. Elle-J
et venligt »Um-d es«(.«11iug. sir,"
lagde den bnme Mond et Kot-r
komd mig.
th Kurt. ist knasinlcet Julelkort
km en at vore- jnclfødtoe Venner,
en uns Mund pas en Mission-z
skole langt bot-te. Det- stod kuo
llclt pas Kot-ret, — men des-i var
Eli-alvea
»lcmre Ilekke," stod der-,
,,Flædelig -lul, Johannes 4, 6·«
Des-es bengivne
Joseph Obst-les.
ch slog op i Johann-es- »Der
Josu- slc vor tret at Reisen,
ssttc hatt slg vecl Bkøoden."
ils- jos nd i Uøkkg q- jeg
vat- trkt, tret at Reisen,
Iss trot, at jog not-ten Cato-,
at alt vsts Ins-ritt kot- mis.
GI. us Rom dctte last-like
Mkpek tr- eu sk dem, jeg
uvcle tust Los- til at vom gock
imosl i tidligske Dage. Der-Rom
just, cl- Uiikket ven- tecta-L
Dansk Almanak «
Pot- kørstc Gang uclgjvek »Dauish Luth. Publ. Amme-«
en Almen-Ah l«æsestokfet samlet at Past. Kr. Anker er yps
per-list og udgms en dejlig lille Julebozk Klange Aktiklek i
Bogen ek originale, skrevet at kendte Mit-nd.
Her ek en ljlle Indholclstoktegnelse:
—
. »Vi nnd-sc i de syoksnos Land«, at Und-I Niobe-m
2. »Du-Its Dom-W sL sowepkmt II. 0. Erd-wärst
let-, Kikkchelaiuss.
s. »Nogct om Inlkc Eis-ico- Bssytjdslso os Udvikliog i
spottet-syman at Pastet- c· Matthias-m
4. »Am-stilis- Opdscelu —- Det ubeksndte Laufs Dikt
at Obr. Wohin-us
5. »Am-MAY at soguepkcst W. Johanna, Asca.
6. »Pa- Vs8t", at Pastor Paul Ø. Sud-D, Frost j Kik
kcm Kot-hanc
7. »Du lillo Juba-Vesp
8. ÆWUOMN
9. »D« Kost-on w-i1tc«.
W. »Und hsa due-b til«.
U. ,,«Jnlcss«tsu".
12. ,,Vkoäeksn, com ikko hsvds hykken most sik’«.
Bess- Tslcstkskkst til sjns ok Hemmt-so er meij
hvot Use. Dotation sind-s dir Bill-öst- st von Miqu
Hei-, skolsa os Pathe-baut unt samtorist i Bau-h Sah
Pkiiso et so venti- Tssss taki-dir Z Duca-plato- kim vi.
lud-t.
PM. MTll PUBL. IIOUSB,
M, Nein-.