Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 29, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    plus Xdlxtuhlhx
IYTJUIL .H«-«l«l(·«« Umsli
si) »Un- lfnnsws ldmnsh
- » · Nun-I s« Wun- h
.—« . »was-,- unt sinkslsshwl by
8
..-. . C I« l u C-.
u t- UA l « l 1 us
Winke -,-.«s1
,
H
J s a XI dh This FIE«
« --i muss-. Jsitssskjkhllsic LZSDDOC
» i.« --«1» w »Den korenede M
sk« ksvaItgeslesklllthprske htt
- « k,-»---.i.;. « ug uilgives «
; j--«-...—.ti kamt-Hm Pnhl Hof-sitz
- Blatt-. Nebr.
«-. ;.-«U-«
Iw. 52 P v » ( Blair, Nein-» Onsdag den 29. December 1920rn - « 29. Aarg.
I- and distributed under Æt (N’o. 430 euthoused Es the Ast o! Octebet S 19 17. on file et the Pest W at Bleir. Nebra- » ---»«- iss Pteeidevtgx s. But-losem Postnketet M
«-..-.
J ; KATER-than 1 vgl-tm
Bitt-rat Ilispnnsentunthcmeni
Pinnnsknmite i to Uger link ladet
ffForskelligse nclenkorstnnencle sige
der-es Mening om en Revision ak
sknttisloveth synes den nt ville
toreslna kølgenclm
l. Oplmvelse at Bxcespmkit—
skatt«en.
2. En Forli-Meloe ak Korpora
zxtioneknes Skut pnu Nettokortjes
Inesten og nntngeljg en lille Por
liøjelso nk skuttcsn pag Portjenes
Jst-e, som ilcke et- lilisvet ttclsdelt.;
«Den nuvnsrcsntlc Skut jin-n Korpo-»
« rat-i()nern(«s Nettokurtjeneste erl
s- 10 Procent
Z. Nye Aktioskiitter og en Por
xhøjelsc nk Akgifttsn pag Toban
108 lignisndc Unser-.
. Det- vil ilcke blive kureslunet
en Akgikt pna lZntilcsiilg, tut-di
; den er san upopnlmr.
» Heller iklce vil cler lilive Lin-e
» slaaet nogen Forli-Halse at« clcs
normale skatter pas lndtægtcr
kok enkelte Person-eh men clek sil
nntngelig blive kciresslnuct en Ro
f-« dnlctjon i Tilluegsskntten pnn do
Store lndtaxgter og en Fonds-Hel
sp se sit-der slmtteknie Belølx
? Kongressen kommst til at lade
Bykden ak Krigssgælclen gnn over
til do kommende Stieg-ten og den
klydende Mehl vil ikke sblive be
talt ved Hjælp nk sknttek san
, hurtig, som Plannsminister Hon·
. ist-on koreslanr, konli lndttngtep
k ne vil blive boldt san langt ne(le,
at det- ingen Penge vil blive til
at bei-alte cile med.
« I 1923 man Inn-Fressen rinne
Ugvis slna ind pas en anden Vej,
tlü i clet Aut- korknlcler til Beta
link sejerslsnnet. -Det er land
Jldktid Ropnbljlmneknos Hensigt
at ndvide Betnlingen at clenne
Gtelil og Rest-en nk Kkigogwlclen
til qt Tidsknni nk 40 til 60 Aar
i steclet for i Lober ak 25 Ast-,
Soni Pinnnsnuinisteren koreslnutn
Der sek were og more nd til,
,at den nnværende 10 Procent
slcst pas Korporationernes Nel
5Qototstjenestacz vil blive korlmjet
sont en Erstatning kok Bresc
Jokitslcmtem og at der vil sblivc
en siixotleknt skhd pnn Pot
jeneste, som iltlce er blevet incl
Y. U. C. A.
OC MTOLIKKBZNL
.. Pavestoleu uclstecltc ils-n BLI. Um
s et 1)ekr(7t, livori tlc katolslic Bl
, skoppms »Ist«t)r(lres til at Hut-ges
over »e« Organisation, sum uzigsl
bot den lovms absolut Frilicd mecl
j Heusyu til Religion, nastlkter Li
gegyldigltecl og Frakulcl fra den
lmtolslce Religion has sing Mod
slemmer." 1 Oel-redet wenn-s
»Y0ung Mou’s Christian Associa
tion« ved Nuvu idet der kultu
les, at den opretholdes at mange
— Komm-Mk Sonn jkke kender til
del-s virlcelige Natur. 1 Dekre
tet Fausme atOlrgulrisationen kor
dækvcr Ungdommens Tro· Klau
Sulek i den skatmuislko Los-, der
Iorbyder Avisety Tidsskrjttek og
Organisationotz der begumtigek
poliqu Mikaljsme og Ligogyls
digehed minckcs der om i Dokto
; tot, com kmvek at Båskopperao
· luden solt-s Mast-oder skalmeddes
le Piave-toten de Boalutnjngetz der
er taget ans-wende Kongroasek
- i dates Distrikton
- Untier- 24. ds. las-fass tm New
York: meedsmænd i Youag
Umk- christiap Association-s u
äonripko Asdeliug udtqltc tin
IMM, da do til- gt vix-lo,
It Mtolsn Inn-de acht-alt et
DON, Nord den ach-rot sitze
Mskoppsr ismä den time-riskan
Sko Orxuszation smn »en Por
dtskvok et Uasdommons Too."
»Vi or both-»et- was-, at en
ltslto Polk ilclco ljidek oa,« uds
vom o. wish-ich ask-music os
nisrkilsiskistsmsn »mo« kler synes iks
ki-. at vasns nngssf at gis-se ved
(l(-t." Ilililmnl Knie-Mk at der lim
sptil Overklod vasret kremlmldf,
It Y. M. C. A. ikke er nagen
Organisation for Omventlelsp til
en enden Tr0," ojx at lian iklce
Runde finde vogen Grund til at
den skuldss lilive Umstand kot- et
pavelsigt Angreb."
Jokdcn rundr.
Kong sanken i London. Konk
Hnnlmn »F Krnnknsjns Olav an
lmm til London Iw- lkssscig hs
Kongx Gern-g oxk Dmnning Marz
Mandag den 20. ds
o
Besten-et kMebygaingJ Pre
micrministr Lloysl Gent-gi- med
ilislics i Ilntlesrlinspf clen 20. (ls..
at Zog-springen lmr nnilor OWN
vojeilsts at nnderlmmlle mesl IT.
R. A. og Japan »in Risgmsnsning
nk F’laudsschy,crning.
.
Ärmeuisu og V. s. A. Dei ar·
mensislce soviet lmr i on Prokla
mtation annnleref all-e nclenlancL
Alci- l-88-n, specielt clet amerikan
slcp Latin. for livisi TilbagelietaU
linke de nrmensiskcs Arliejrlore et
lilevet ilaxxt skat, oplyges der i
et Tolezxmm til limmsr kra Kon
stantinopel
.
It ssttcuxt sondka Bt
skkælclcelijxt Jordslcaslv i Fing
linng-l)i8tri«ktet i Provian Kan—
su lim- volclt 2000 Menmsslcers
OW. Der var 25 korslcellige Ky
stelser i bis-bet- ak ni Tismetn By
ek liggsek i Rainer on Tusbet ak
Jlonnesskeliv ei- istan
.
Sympsti M MKMQ Den
slnsitislko lf’kemierministek bloycl
Gent-ge modsatte sig i Underlm·
get forleclcsn en hurtig Forum
dring ak Traktaten til sevkes til
For-del for Tyrkerne og imod
Uns-Reism- Han tsilruadede at gas
varsomt from over sfms Ort-Elter
iiss. da det- muligvis vil komme
Posslclaringer singst-made den-es
sich-te 0pt.ms(len.
Preussjsk Äfvæbnjng. Dcst »f·.
fis-lich IirisitHHlsko Hut-Hut Im
kisneltchtx nt Pristmwn le Ost-lo
shiliscske sin viyilfs Milifs i Ovpri
Hpisktsnnntskis mka Kunst-no om
at Hisnnpmchrks ls’»1-sskriktenm !
Triiktnten til Vesrsnillsss Dskt or
klwrer (10g, at- cn ny Militssm
Lunisntion vil »Min- slmmkst, som
iilclæ vil mer imod Traktaton Og
dog vil Wytte Preussens Wat
gis-Enge
.
spinnen og do Amor-edit Lon
don, 21. Doc. stormagtemes Re—
pkæsentnnter i Madvid shar, nn·
der Ledelse nk den amerikanske
Aimbassndør Col. Joseph willst-C
korbekedt en Advaml tisl spu
-njen gaponde nd M, at de set
med Misnøje spa- visse Momen.
ter si Nationaliowamlingeus Por.
Essig pas est læggo Rindringek j
Vejon kot- uäenlandske Poren
gcnder i spanion ved dhøje sknts
tets og pu- anden May-da .
.
Itsme til MU. Kong
Konstantin slægger Planet til atj
bog-ge den Iris-Ins Hm- i Lille
mäen vock smyknskkonten inden
to Uger, der-am Ema Lan to- de«
Ajlsiewdes swtysksko. Besen-nim
gon fix-then vockhläver It Miti—
deligholde Konstantins Will-Iso
vondon, Strør Palsmegrono i Gu
dernse og kotetnger Proöoapionen
Bekolkningon i Laadsbyer i A
then-·- vahed gør Popberodelser
til at korære Konstantin en Syl
den sadel, der now-ges at ko
ste 825,000.
s
Japans-re i Australien- lsjn ne
kstishnet Japaner, der for-langte
Ris(-(sligth1. gik for-lecken Bei-Ser
kergnnsx i lirmnnez West«antra
Hien, (J’entr(-t for Perleindustrien,
Ihmr et start Antal Japaner-e er
.i::sat. Puder di- Optøjcsr Som
knien-, Mer tn Japaner-e dræbt
og Here saurer 011rørsloven blev
Magre 01)lusst. -og alle Ilvist sblev
tagt-f i Eil som Kongrwbler. De
shlev hurtig nrgnniscret nsz be
ntsbnpt okx begyndte under Le
delse nf Officertsr i Hasren at
patrnuineres lkyen og akvnsbne al·
le Japaner-T
.
Du bemvst By. Inder Heu
krygtelig Sturm i dem ntsdre Del
ak Adrinierhuvest knlclt, it"1;.-. Mel
ding fra Jlilanik over isn Million
Kubikmeter nk en l«’jel("lfr?p, dcsr
muij nwsr Hamen »Im-i Wn sa
nencs, neul. skrpilest blokprede
Hin-non ng bisgrnvede alle Bygs
klingt-r i Nasrluscletr Antullot at
mnskumne kender man ikke. At
den italicsnske b’-1-sa(1«eorgat1jsa—
son wir kun fjorten tsil stede
wJ Mein-trinken Uget ak Kom
ctmndnnttst1, Here Officerer og
17 spinnt-nd er sonder Heldjgvis
nsndzxik den straaclløse station
Ødplukggelseth san Krizksskrbene
hurtig kunde give Iljwip.
.
Mislyklcot Domausmtioo. Ist
INng paa at kaa i stand en
anti-mosnakkisk «l)emsmstratj0n i
Thralcien ektcsr Kong Konstmr
fins Ankomst kra lntcernse ans
lykkedes den 2(). ds. Konstantin
udstedtts sin forste Proklamation
som Hesllenernes Kong(9. l dette
spukmnent serklsvrer ilmm at han
vjl Wette aslle sinesp Bestraklwlser -
mod at »Na-sinke vore gmle Por
bindelser snted de Älliemäe og
skonsolidere Banndene mecl vor
tnpre allierede serbien."
Bn hiertalig llyldent sblev gi—
vest dot kongelige selskasb ved
Ankomsten km Corinth. Bn stor
sum var blos-et anvcjndt tsil De«
korutioner og Byen var j Gallu
(1r·agt. Pestlighederne viä vare til
i Akten.
D
Vort eget Last-U
»- 7725 «?? .-s-.---.
Boot·I-eg·g’eks. like-must- ngz Beim-,
»Um nyligx blo« it:s1-(--ssh-r(sl i Mit—
cljsmk S. U, fin- sut lmw Inmi
pinsitsrot bonum-de Drikke i
Strick mHI Muse-« tjlstod for-le
clcsn Duk- i Krigsketteth at de
nu- skykligcu De jclzimtes Itvek
Hi« Mullct ak 8532 og sckks Klau
ntzlers FusstgsesL Du de hlsev ar
ise-stored kmvcle iclc i den-s Resid
delse ilcke mindre send 214 Quart
Whisky, Som Austukitotekne kon«
ikiskereda Ogsaa dtsres Arn-amo
ihil Log Autoriteteme.
.
sog-tot- ZNMIPM. Umwa
dinger, Eier beoyttedo sig ak de
res Ret til at unddrago sig
Kriggtjenesw,-sblev kokloden Das
nazgtet at sblive amerikunske Bor
gere at Di.tztvisktsdommoten i
Brown Oountzg Minn. lieu spat-g
te dem, om do merkt-e, m der var
ret Hort ak est uns Mund at
uMmko cis Krisstjonostou, og
sat de, oom Zierde det, sburde
Oblive Bot-geke. Do III-satte natur
Iigvis svare ja, kordj de solv ihm-«
de gjort det, og som Pølge dok—
at blev den-es Amøguing om Bot
gevskwb ais-Eist·
.
for-W Pod- 1flMt. Agi—
tadiioimn tot- at løslmle politi
ske Pan-geh niavnlig Busens V.
DOM, tbegyudtes den 21. Deo. i
Kougresson. samuel Gompors og
andre Repkwutauter kor »mus
kican Poderatiou of liabor«, Mm
Champclark og Tolstoi-end for
komkolligsc Organist-Hauer from-l
nsaxnlte kot· sen-stets Justitskoz
mits- og for-langte Vedtagelse ais
skemitms France-s Resolution, hmri
Was-identko anmmles out at or
khsre alstkknckolig Amnesti.
.
Cvlby sl ZMIUSXL Den ameri
kansske CYItfjenrigsHminisster Rain
bridsxe Cukby var chresgusst ved
en Luna-h. den 23. (1.-i. j« Riio
Jene-km der Las-es i Stumm-barg
Paskadsch Repwlsplikkens FROSme
sidenL . edlem-mer ak Kabinet
tot bøjtstsaesnde Offieerpr i HE
ren og Wen samt Jledlennncsr
nf Kotigrsssen var til Stedp sp
nesre uklnkde han en offioiel Vi
sit hos Byens Max-on Om Eiter
msidclagen buldt Brit-Miene Afdsp
ling ak den jnteskamerjkanskk
Kommission en sptsciel Sesxsionv
fnr ist Eika Colsby velkommen.
- . . i
Dr. Amor-b (.!avalcant»1, der re
iprassenteköde Brazilien ved den
nznlixx «a ldte Financielle Kot-—
sprepr ZU Washington, MngNer
seh-Nekron velkomnmn paa Kom
misssnneltk vpglm.
.
Most It sammt Johann Det
spin i njsnge Nur været almin
ilelig Gekos-säh at Mjnneagplis«
hak florsv Lohn-somet- end nogen
ssf ander ««7«Navn, iog den nylig
ndkonme te Adressekmlender vi
Ier, at J·ohnson-Pamilien fremde— «
les et- denzsstørste sak alle i Meil
lubyetk Nsvmst Johmion opfe
eer 96 « Ii -,r ak den nye Adres
Hekwiend «-hvilket vil Zige, at
Jer esk I;
wd NavTJiolzkgyon Nil-It ekter
lohnssoir «» I Anders-Dom men
if disse- dks ihm 62 spaltet
Der er e .
umz- 48 -paltåsk M pi- Hi
Hpalter 0180n. Navnet Smidh, sont
L main-so andre sinke Byek er i
Ifgjokt Werts-L komme-« i Meil— s
lcsshyen iklce i ..km,s.-an" — der
er jkke met-e end 29 spaltok af
stitthn Kalendesnstsshar 200,122
Name, og eftek den almindelig
anvendte Basis ak ro og en Tre
sliedel skusldc Minneapolsis nu ha
, ring;-sz5.500 Personek J
«« W Wart-u- Nsik «
-1
ve 420,000 lndbyggeke
.
Flora Raum dopomros. 24
litt-Hen- (l·-r hats tllstkmet, at de .
Wir russikskis Kmnnmnictiscz Ulys
ntslinlesnilts l.·vstrc-jiancs. nu- l·cl
YisnlnxzspnginEin-r pim llinnspkL
Inst »I«II«»!«;U«««" (1««1’ clisks LIE.
ils. als-ils til Engl-uml. ln«(«· ilts
vil lplsw wusll visit-n- Iiim dort-s
lang-sc- Tur lil Rusdknnl llcs Inle
ste. dist- ilplw fumltst under 1"n
disrscigplsms fort-im- Vinter og lim
Hist-ist i Prjlmtl mod Kantion ok
iesr Tilladtslse km Louis F. l’0j,
knsjstetsende Sekretnsr i Arl)e»jds-.
(l(spi1rtem(sntctet, owrgav sig den
22. ds. Ekstka Povsyning med
Klu-(lek, Ovormj og Ulclunder
tclj og ander l"(l-st»vc- gjnnle (l(-·
res Sagt-ge sum-. l)si- Ins-do at ilo
korbcrodte sig spukt den kahle
Vinter i RuslmuL Wange ak dem
meckbragte Dukker og andre
Juleprosenter ti-1 slasgtnänge i
Rai-list En medbragte et lille
Juli-trotz der skulde Mondes pas
»Hm-et specielt for Mit-neue ak tso
Medlommer at Rejsæelskasbeh
IM Eos-I KULI U. Ill
I Kong Gent-geh Tale ved Pak
hmenvots Opløsning Akteneu den
23. Doc. heutydodes til Vanslces
lighederne i Grælcenland og näml
toa, txt Regt-ringen vilde Summen
M do Alliekede søge at opma
en Lssniug i Pollesskah Kon
kou uåtalte det Emb, at Handel
mod Ausland Sankt vildo blivo
genoptsget og lede til Prod. »Der
er at største Viktigtm(l,« bedder
clest vielen-, »in Polen og del-s Na
boor Lan ordne del-es politisko
stridäghedor ug must-näc- derei
anrsi til at krombringe inter
natioml stixbilitet og ilkonomiskj
Belisar-strahlen « l
Fovdelinpg ak Mandat-er og an
det Akbejde ak Forsamlingen i
Nationernes bis-a toges op, og der
ttcltales, sat Porsamlingsen havde
»vist. at den« lud-um Vsigtigheclen
Hk at indbekattics alle Nation-er som
Medlemmer ved tat optage to Na
tion-er, der tidligere var kjendt- »
lige." Kongen tilkøjeclm ,,Det er
mit alvorliige Hausb, at Harmo
11Tens Aancl og gode Villie vjl
wisse, at Powamlsingen er et Be
ris pas Ligaens Værcl."
Mel Hans-Nu til lrlan(l. sag-de
limxgenc ..F’orho!-dene i Irland he
clkøver mig meget. Jeg beklagt-I
rlen Volslsomilled og de IcrænlceL
sei-. ln«»rmecl sen lille Plolc af
mine Undersaatter søger at ski11(
lrland km Riget Jeg sympatise
rer med Kronens loyale Tjenere,
ier forsøger at gsenopkette Pred
)g opretsholde Orden under For
äoch der i Vanskeliglteder nkz
Perser er uden sisdestykke. l)et
ek· smit Haab, iat alle Dele ak Ir
znsl vil insjstere pila at vensle
silbazxe tsil konstitutionellse Mem
lsm kler alene kkm sætte en stop
Ier for cle krzsgtselige Begjvenshes
let-. som truer med St ruinere
Landst. Det er mit inderlige
Raub, at Home Rule Loven, snm
II- Frugtsen at· over 20 Aar-s unk
ladelige stridisghedek, tisl slut vil
Frembringe Enighed og Venslcab
nellem alle Pollc i mit Eige«
KZICIN OM PMMEL
Filum-wo siges at væke sag-ket.
THE-M 27. Dec. —- De :·c»"«
ask-(- ’l’I-.0pp(-k under General Ca
risslissWrdem Blume i For-s
)z.MWW-ggzsx- "
Itematisk Belejring er beksyn .
cannnsernn rette-s motl Bari-klan
I(s. Palntlssef Cis-s lignendp Essenin
set-; chsigtpn er at Alma-le five-n
Im lile sum nnsligt
Pri- Lmulon melden vjdprp nn
der samme- Datm Gaibkicsle l)«
Minute-in si.xx(ss sitt vix-re Messen
et saurer, ikølge hvad en Miisilun
,(0rn-sp»nslksnt nmlthsr til London
FAUST Rygbet 0m, at d’Annnnzi0
var blevpn «(lræl)t. bona-Fuss nfkji
«i(Dlt. Dottp Kyng link-do fnndef
Pilfrn j XVjHL sixz slist Italienglps
»Yak- lpsjstssg Umks part lmlv
»Klein-z Alt-n sislksn fix-Hing ils-f ni-(1.
Pisa London nnslclisc (-1nlvitl(st·es:
Zins-L csn tlnlmnflslc llnvn sytl sur-i
Filum-. slmr 0vss1sgxivef slsx til ita
lissmlcss "l’ri)H«-r. Rmn knsmppr
imod d’Annnnzj0. eftpr lmnl sont
Wutml Nest-s Dispwlja dot- m
iimdtnjzot l1pi« i hakt sigpn Unsr
szivolsipn slwte offer klare Dages
Belejrjngg Fig-er Meldingem
lZn Melding kka Rom med
slsjlory nt lulnnslt flts Bist-Mitin
gser, der er qutagot om Einmi
Ritnntjnnmk » der en. som Sjger,
at et Icompajxni km Alpini er
file-von 0mringcst sog sagst til Pan
ee nk ,.’l’l1e Pinman I«ekzl0nairps".
Menge eiges at were bleven san
ret. —
Noli en Melding kra Triest,
ogsaa under 27. Deo., Sieeky at
Syst-ne Arbe, Veglia ozk san
Mut-cos, det- blokeres ak den ita
lienske Munde, tillcige med Filum-,
Onsdag den 29. December-, 1920.
Fedevaren —- Da Reise-singen
bavde givet Ordve til Blend-allem
begyndte General Verrat-im »der
alle-rede havde en Del Tropperw
anbragt omkring Pius-IV uf rykij
loe nimmer-e ind om Byen og spukt-L
rede Adgangen til den km tre
siäekz Vejen like uden kor By
grænsen blev Mel-IV og der
blev anbrajzt Træor over alle
Vejg Som køkte til Byen, M det
var umuliigt at komme krem ad
dem med Køretøjen Der blev ozxs
Sua anbragt Pigtmadsgækden
Jernbaneslkinncsme blev revet op
i enlnengde at 300 Pod, og der
sblev las-et Ahn-degran hvokkm
Pstrousiller Runde holde klagt
Bladet Col-viere d71talia, der er
et populært kiatolslc Organ, si
ist-r at liesgisriiwen bør tage alle
nødvendige Porlioldsregler for St
faa Bugt med d’Annnnzio for St
redilis itztlitsns Jst-e og Vækdighsck
Hardings Association-spinnen
Pisa paalidelig Kilde meddeles,
at mail liar faaet Rede paa, ekter
hvillce Prineipper senator Har
ding tunc-liede siin Plan kol
en Association zik Nationen
Puder lians Kotiference i sit
lljein i Mai-jun smed ledende
Jlikiid i Lan-der er det kommen
for Dagen, at Landets nieste Prie
sident meinst-, nt dset fkirstey der
bpr gores for at kaa en saadan
Association i Stand, er at kaa Ver
dens ledende Nationen -d. v. s.
U. S. A., storbritanien, Prankrig,
ltalien og Japan til at samle sig
mn et Program, idet hnn anta
ger, at naar de store Nutioner
gør det, saa vil de andre feil-ge
efter, da de iklce kan endet.
Grundlaget for Associationen skal
were en international Dom-stol,
der skal behandle sagen infor
oin der er strid.
Eiter ihvad Harding har sagt
til dem, der shar besøgt shani ii
Marien For at drøkte dette Mig
tige spørgsmaiah niaa han tænke
iig en Association ak Nationen
diannet efter kølgende Princips
per
1. lagen Association ak- Na
tioner kan have Held nied Zig·
uden stotte.ak desin, der kører
In i den offentlige Mening. Det
be Csljer i andre Lande sont
i Amerika. ,
Vnge Mre han«-Iei- «" »T.
ikke nisre Tale otn DetaillerY
ein-n »in de sboke almindeiige
Hinuippeiz Der nma kørst op---»
»Hm-s- Enigliecl om de store grund
Iikggencle l’rinei1)per, siden De
Viller
s. Opkattelsen ak Nationen
ues For-hold til hverandre man
under l)1·»ot«telsen kunne kor
andres, efterliaanden som de
korskellige Meninger landes, og
lieiiskndiinkien at« sagen sicrider
ji«-Ini
4. Alt livakl der smager at
liess- gm ng skal holdes nden for
Assoeieitinneen Ilver Nation bør
have Frilied til at time sine
iszznc lleslntniugeir
5. For-holde misllein de kor
skellige Nationer skal baseres
pau ldeen oni en international
l)onistul. Den skiil kann-e be—
handle Retsspørgsinanh men den
skal konkerere med Associatio
nen i sagen som angaar Politik
lcen .1 lxunindeligiliecL
is. Uct er visit-noli senetor
ilmsdings Mensing,,ut naar uor
er Tale oni international Moral,
»in u- uden Hensyn til de
res Militærinngt -— United states,
storbritanien, Primiin Japan
og Italien de kein Ledere, og
uet er dein, det kørst gælder
som at kaa til et slutte sig
stimmen.
i. daar disse kein ledendo
Muster er blevet einige, vil de
andre Nationer feil-ge often
ö. Naiar man spgser at vio
de de indklydelsesrige Nation-r
tor Hutten, san man Overensi
konnt-en vwve entkei, sag der ih
ke knn wer- Muliglied tor et
oktensiszt og dekensjyt Miljtvrs
tot-bund mellein de kein stor
Inagtey og selvse Mosis-neuen
at Nationer nis- ttillo Iiis Neids-s
oner pas stimme Trin, mk dst
gælder de polika Prineippor,
som skal runde i Verdeth . . "
Senat-or Harding bar Koidt ils
nøje til den Kegel W It Wisc
med eine des-Monds M DOM
lerne es nun syst st- he dem