Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 22, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..1)ANSK FJlHCN "
sp. Dnnish-.Mn(kric:ns Wimle
vasil hy «TII0 Fikitml Umriss-h
7s1—«.n-·.:(-l":csnl-«I- Oliv-Am Nun-eh
IN AmoriuNTY pnhiishml hv
«)«·1njsh lmslnsrnE ·1hl. llm1se,
Blujr. Nec
H
» .W«,.» .« ........k-z»
Nk. 51. » II
VIII-FI- ·-I;id«digsribnted Untier Her-mit- (No.«436)«tsuthoriåed«dj»«ths«det—oty0
s;
II angk
X
...DAN.«-;KHILDN«
et cis-HAL: — miseriksmsk Ugohlss
EN- (-«js«—« sis »Hm fort-Heda CI
sikss k-x-;s!.;sis«p·:L:-1nsk-·-r«—.kr- Kir
ksi i Amt-r!1-—:.«1" »z: nngvos IF
fix-»Ah Luther-km Publ. Eos-«
Blanx Nebr.
Blair, Nebr., Onsdag den 22. December 1920.
II 29. Aarg.
Jäbäi"6f·191·7. on fifMssFPäfosithfmais Nehfms-——FBF"";)kdk27·"ds"k·s"·p1xgsins-T Fiknweqxsswes-Ist f«
SDMDSDJS GJZJJJX
M
Jexj smn et liam mi» »Ist-ris- Uöl
OF sjemzje 2· cis-! lmjsz
Ei Som c· Daxy paa Lord er til,
Som tor- min Sjcez neelbojm
l Da» » Jattixjst life-Ins rixy
Jst Famil-Is- » Jofclssn mixh
T« mi» Cusls Enlep leis-»in
l Dij » W» Nz FNDZFW jML
.! Da» le Ppyrleknss Sor» » END-L
U» fes-« CI Ppyslms ClwlssJ
Kom, Mit-, sinka store, smcca
Enjolclixye oxy »We,
Les-l os M Jesu- Icmbbe Fae
012 I«’»7·(lL-pæ.9 Preises prisel
Poijstsess IFpr Stigmen ej,
Sk-, Kost-»si- jølxm III-»Zwö- ij,
Ilms Jlføulmm Essle-I Ins-»Im
, IM» » »F s-« Prwhpf føtl,
! Drst szl l"ss-·ciss«.e Soer » dUJL
()«-J fo-« o! XVIII-»m- Mfwlpl
lNGBMANN.
DBUOKRÄTBR KONPBRBRBR
MED HARDING.
Pra Man-sun, 0., meddoles nn
tier- 18. (ls.: Win. »l. lkkyam Tals
Iumcl km- Nkitiomsmcss lxigu meci
eller uclen Rissen-ANDRE ogx se
Iatok Jameg Use-mi, Missiouri. en
II Dissens bitreste Masse-indes
ke, talte j Gaar mesd Ilardingk
om Planet-ne for den nye Admi
uistkntiom Udenrigspolitik Beg
sso syutes at men—e, at Honiing
Mike-« do fett-z Linien Man si
ser, at llnrciing visl meddelc sjn
Plan om kaa Ugetc Harding og
Kiyo-I var om Esterwiddsgen til
stede M et Mode ak lsægmænci
ziss presbyterjimske Ich-Im ——
stets Konten-new mindre den
Cemokmtiske Leder- ,,.1mk trat-.
It lltmljng er ikke blot asklig
ok samvittixkbedskuki men tim
Uc on Manti. hvis obele limsigt
et at mit-o, bvmi han trot- ok
hecist for cin umckiktmskts Pan-.
Det amerikanske sollt kin- sto
Ze pag bum og met-e fordequ
ginksknlcit."
Bryan mit-they at huc- og link
tiing«s·ak onige om kund-unen
tsle Tit-g i bat-de Politik ox Ke
kiigioct. llim ufslug at diskuta
te den Plan, der var frei-ringt
tot-risi- Uge om Referendum tm
saaende Kris. en Plan. Hom Brys
In splv koreslog kot- ti Aar si
ticn, og sont han kremcleles bil
iigetc
I-— Mc—-,—
Vort cget Land
F- x:.. «-..-..--.Y -
Tømmorpriseu talder N« dsusp
telse sum ZU l'-«1»(«nt i liistnilprj
sen Ima Tsmmntk hcskisntltzxjup
sites den M. ds. ni· Forltmnllerp I
spolcast(e, Wule Uruntjtsn Zug-des
It vix-n- UvisrUutl uf Mut-mer«
dettc m- JCU 6. Noch-uswle uf
Prisc« Imix Tznumcr sjtlisn Febru
Ok
.
Poul Bjørnslcjold prises Um
danskc "l’--n«rxsmsgs-r. läjpirtp
llcjold gzsr for Tidtsn stor
Oykke udc pnii Pucjfjokxstcsm
san Franc-isten Chrunjclc skriver
Imgct rosetulc out bang s:emm(9,
OF Pucifjo Coast Music-It lceview
Ikkivetz at Blutlet betvivlcm at
sogen Saugt-r j Amerika for Ti
Iea over-gam- dam.
Its-ten N. DIE- Jakob-astron
misslov hat nægtet at Sau incl
Ida-, It Bat-erne- Fragt-aner,
Psucgeksatsek, sovevogasatser,
IF sur-ergo for Transportstiouen
it Moll-c og Eli-do skul tot-Miets.
som Grund til Äms-get ans-rot
den, at den nwppc hin- Ret til der
oktsr Loven, 08 at do Los-langte
Prisci- ek urettmrdiga
.
m samt-pay piks sivsk
Ists-, der tilhøkto Joh- schu
mann. Wi11n(-r, R. Disk» inde
« brannle sorksden Akt-Im slu lljkem
Wust Welagdsss ai· ten licht
ins-unl. S(shnnuu111 ng band Hu
stru Nov sna komm-Mk at der
er Rat-e km- doriss Liv. Dist an
tagcsss, at Branden sk)-1x1tes, at
Mrsz sehumann hin-de heldt
Kerosin pas Ilden for at kaa
der heilte til in brændeu
. »
styrtet nscl og dmbt Nie-is A."
Njelsipm Juckt-Jou, Minn» gisk kor«
leden Daß op til Toppo-I at« and-’
umnetaamot for we sc, shvok shaas
somit-r arbejdoüe ude pas Pan-l
wen, og da hatt var dekoppe«
ksku kma mid i ek- Iiøjds w
60 Rad ok stoc sä- suledex m- Ihm
senere afgjk ved »Es-deu. Ilan
bkikkkeile on Arm og. begge Bett
oxz kjk sltssudtsn inle Skade.
Afdszc var 53 Aar sammel.
.
Buhl-Wiss fsldetb Baade
det Sukker, som kremstilles ak
Sukkermr og iak Sukkekroer
Qle den Is. ds. 25 cents pr.
hundreds 1'nnd, ektcr Its-ad der
umldcfea ak »Unser Weste-m su
sgnr Co." i Dem-er, Colo. Priseu
zum lcørsukskcr er tut PSHD pr.
hundrede Puuch medeus sukker
at« Koer Auslges for kka 8825 tjli
W.75.
stor Brand i New Orient-is
Jainieku «"l’z)r(i»kk(sr i Nwriiedcii«
uf liiciusstrikuiiiileik Acke- Mil
mit-n sur Xisw Utica-is, i)iev«-)(ie·s
tagt ug kirc Dauipskihc blcv be
skiidigct us ildoliriuui diin Its-:
(i.-i., suniursagm vuti ist-nd paa mi;
tkleklrisk Rai-ei, der Mth Uml»
i Mississippi Moden ok- must-unlie«
Uijo fu« e-« Taktik Zikaden paa«I
Uukkisnic ebva unsiauct til Mk
0(«),(10U og pag l):uiipskil«-ms tji
»m- ssuwiou
.
Præsident Wüson køber Rus.
i’riissi(ietit Wild-m- inik kjibt et
llus i Washington, ug dot- fur
tueli(38, ut iiim iiur liutuit Sie-Oxqu
kut- Jot. l)ct var iiuns svogety K.
W. Bulling, sum uplystu dem-«
den 17. ds. 1’ru:sident(sci skuli
overtuge sin nye bljeudum den
15. February og Imn vil bo der-,
ektcsts at sinm den 4. Mart-K kor
ladcr riet llvido Hut-.
Unser ibiev sbyggot for Xirs
Aar sidea, og ’l’om.teu optagek
ums-ten et shalvt Icvaktai. Der et
en nyäolig Monden
o
Mo Mttut To wanke
kedo Bauditter spadsoredo tot
bi et its-M Dusin Gestei- j en
Rest-aktive i supokioiz Wis., kor«
ledea Akten, rette-do to Revova
ke swod Bjekcn, der var i RIE
kenet, ok letteile data tot 8600.
states-ne viel-te ikko om Rai-ve
riet.- Vers-ten sjokdo Amkrig og
isrkulsw Bandittekus medover
st staut-, man do mail-ou Do
brmi sig Zklw um Isawiprcsgistreh
jsdssr incksholtlt M schn· l’(sn;z(s8nm,
len Diamantrinjx og ist Guido-hu
ijl Radielc sum ikolge Poli—
riet-s Erklnsring jvmrksatte REM
rivt. men ilcke deltog i det, sit-ol
f
des a:n·est0ret kot- UtsikspssDFJ s-.
.
Intmssaute Jst-lot- Mjss Han
nah Otitesem Docorah, Ia., mod
tog iflg. »skand." nylig on Del
Ihm-. som lum satte stok Pris
»m. Dis NOT-s somit Lende ak
des-n numk lutlterske Proz-It i
Manitxmsexz Wis» og var avlet
paa et Tut-. som Miss Ottesens
Faden Pnswk I. A. 0ttesen.
Norm-de kokt Tjd ektor sin Aa
lmmst ket- til Lande-L km Not-L
ec- j 1852; dest vil Zige. shanplani
rede Frost. som Træet er volk
scst up ak. Dort-e Trw er altsas
Jus Mart 70 Aar Hummeln Des-r
Mev Forli-den akbildet i kultj
Morast j -(-t Magazin til-Hng
Meniglmdons nuvasromle Frost
oxk bang Familie-.
.
Pas- ds 203.120 kam- j
Iowa er disk 169,551 Automo·l)iler,
17.683 Trakmrotg 26,746 isiloer
09 8701 Motorvogne, oplysek
Imnckbmggdespakwmenkcet. Cen
nemsuitsstsorrelsen ak Panos-me i
luwa » 158 Acri-»s, og det Kam
1isde Areal et- 32,979.149 Ämse-L
I de 12 Manns-»den som endte
den 30. »lian 1920, proklncorede
Iowa 107,846.627 Dusjn HALBH
Ns i Iowa 9.100,434 svin. l Lo—
sbisi as de mevnte 12 blaaueder
klcsdss omkking 320,227 svin at
svinekolera. Anteile-r as Diskre
umrek wu- 4,292,702, modern An
tulltst as Hex-te vat- 1,270,882 og
Atitasllet as Muldyt 74,106.
1
l
l
i
4
(
OR-»-O- «WWA-8W-A-k -
Budetmy i Kaukasus. Den russ
sisske Ruh-ht-vjk-G(snk-1-ul thultsnnyg
lcavnltsri k()ncesnit-r0res i Kauka
sus. l Miit-rede Kredsik j Kon
stantjtmpel furtolkes denno lie
vzssgclse sum et Var-set om Bol
shevik-1nvasjon at« nokdlige Per
sien.
.
Den tyslto Sei-nett i Japan
To Hund«-de jamka deen·
skabsmænd vil under-holde den
tyske Gewandt og shans stsb wd
en Bankot i Akten-z meädeles der
km Tokio under 17. ds., som en
,,«I’kibut til Tysklands Bidrag til
Wesenska og on Opmunxring til
fmstsat Anbejde."
.
Mut-tilgst 1 sobwoitm Det mi
litakre Budgcti sehweitz for
1921 et- sut til næsten 818,500,000
hvorak over B12,000,000 er kot
Udgikter til III-ren, og Restest
Reuter pag Mobilisekiagsgæch un-.
der Krisen, weddoles der kra«
Beku. Den mjljtære skkat alene
overstiger s4.50 for hver Mand,
Icvinde og Bam. Der tydek ikke
pas Akvwbning.
Tyslk Fabrik Iuklceth Opel Au
tomobjlfabrikker i Russelbeiwi
13 Mil sydvest for Darmstadt,
bar lukket, meldos der skka Frank
furt» a. M. under 15. ds. Bestzc
kolsen -m·eddc-l:te, at Akbejdekne
indwg en trnende Il«oldning, da
der blev afslaaet en Julegave paa
1000 Mark til gikte Mænd og
800 Mark til ugifte. Dkst vihlc
have behwpt sjzz til Halt 4,l)00,
000 Mark, som lZsEStyrelricn ilcke
Mach at Purholdcne ljmscetszzui
JO.
I
Tsskefrihed i tyske Hjem Di»
tyskfs Ministre fortan-Mr Jus-)
lut Ta20fri1iecl i tygk TisnsitmsL
nm". erchrksrkssle PslcsnrigsmjtiL
stets .1(0«eh for-knien i N11r111)sirxx,
Raim, i on Tals« sum det demu
lckakislce Partis Konvention Ilim
angfesb But.e-11-tc-cnagtemes Note-,
shvjspri der for-limng at do ty-l
skes Reprmpentsmtesr gkzgl upmjreH
med at holde udkotsidrende Taler!
Z det- olcknperstle Tsrkitnriuim
Kot-M lerklæking Ums modtagct
meet livligt ijalck
lagen Tremagts Alliansa 1311
højstsmaeude Bmhmäsmand i Di
plomutiet besser-Yedo iklg. Mei
ding km London ak« 15. Dec» at
der »Im- msret nagen Diskussims
nndår den Transke Pssyxstkstmä
stets Leygues Beszig i London um
en. sagt Tkippelailiaase mel
W· sinkt-ig, Its-Sten- og- Bog
!nn-d. »Bt samt-m kokslag or
tjesrnt km mgolsk Opkattelse, der
us tilkkods trug-i ou Ema-ate, man
ok- ikko for-both pas en komm-I
Ailimr.sie," erklaewde hat-. »Dei
csr ikke sbogyndt Uudorhaodljn
got-, jagt-n er ant)-(Iet, og der
sit —sanci.gyn1jgvis jkke bling no
Hm.
Cis-Mag lndvandringslov. Disk
wir nie-»in Besiyrxtslse veci Orkan-l
sen ilen lö. ds. ifl-.-. Meslcling fis-il
Wiiinipisu pas Grund af di- »vi
lu(li.andrinsssr(»,,:ler disk skal trit
dis i Kraft langs den iiitornatiwl
iiile Gnsinse Indvanclrsre fka l-. z
H i. .. ci» fidli(,z(-ro mziutle lisnssl
islismiiiulsites lel i Kontniit r im
iit kommt- iml i (.’sun-1(lu Sknl nu
liuns Wäll, tipsuilpn slczil en
Jltiiiil have 8125, dersom ilian liiir
llustrn ng ydorligerc Höll for
listrr Bam. Disgo lltsgler gis-l
il««r ikske Karmen-.
Mädcka i Ungarn. Do uneins
slco Antoriteter fis-krist· ifl;x. Mel
clinxx km Wien, slcisiclt fil at. in
irsrii(-ke alle iiclisnliimlslcp Joch-L
oplzcicss cler i ist ’l’(-l(.«,kiiun im
stuliipvdi. I de siilsikst tua N. »W
« 100 jxkliske Familiisr lruklcet
ukl iik der-es Sei-»e- ug Mist til
on lntemieriinsgcamp
Ilcst jkidislco samfuncl i Wur
sskliaw luir appelleret til den kor
oiit-(le«Popdelingskomite for der
ainerisksnske jkjclislce Hjælpekond
am at kais speciel lljælip til Mad
under Paaskekesten, da For-hol
dene i Polen gør dest umuligt
at sksckke Forsyninger til de 3,
000,000 Iøder her. III-ad der km
vos er usyket Bresci.
lldrwcktlnsssn tr- Zslktsw Url
vandrincken til Amerika km Bol
gien vil viso omtkeat 40 Pro
cent Pokøgelso i 1921 ikølgo Op
givelso tm den ameriktmsike Go
nemlkousul i Brust-ol. l Aar hat
7000 Belgiero kaut Pas til U. S
A. Nie-etc Am- vii omkring 10,—
000. reist-. Der inu- været stot
Pomgelso i Ante-list ak Andre-·
geartet-, sideu Portlagst om et
Aar-s Bau paa Indivanchsingen
blev kkemsah
70 Procent ak Usdvandkcme er
Landbkugsarbejdere fra Eilan
dom. 20 Procent er Grubeatsbej-i
dere- og de søvrige 10 er Indu
strianbejdere at· fokskellige Klas
set-.
BN LÄNC VORBEMER
PROCBS ENDIH
Forste Blelctrolcution i Nebraska-s
Kriminalhistorie.
l Manclngs maithic du to unge·
IX’s)rl)1-·n1(s1·r-, Alls-n V. Ummmor
uxz Als-m B. Puls-, dort one 255,
ihn ins-Inn 24 Aar Lamms-L bei-»
di-- mwl donn- l«jv fu« MoriIHt
ist« Ummnnsrs Sngs-1«nii«!i-1«., Kirs,
LUIU YULL ;
not nn- om Norm-non don 5
Juli. 1917. Ihrs-. Imln Vogt-s Ligl
fand-its vul Zielen af« Vojou sk
1ce lang-l km luendes Iljem vod
Elbe-, Iloward Co., Nein-. Ver-l
Underszigelso of Liget kandtesF
Here skudsaur, og der var detJ
som tydede paa, at shun var ka-«
stet af et Koretøj i Part.
Miss. Vogt bavde vmret agtet
i NwiJolaget, Ins-or thun i lang
Tid huvde «boest, sag det- vakre
stor 0phi-dselse, da hun fandtesl
myniet og man var straks be
stiomt paa at bio rbrydelson skul
de oplclaws.
Fort-satte Und-ersfsgel«ser ihr-Eg
te for Degen, at Mr. Cole, der
hsavde avbejdet kot- Mrs. Vogts
Svigersøn Grimme-; og hvis Au
ckdnsodil Ausker de
dem-n komd, vat- koksvundet, san
Miste-Ilion Arm-ki- retvedes iwod
»Ist-am.
Der gjk UgeI-, mon sag kom«
man pai- Spok efter sham j Wis- «
consim ug han vedgjk sjn Iden
tjt(-t. san Jmn braigtes tjlbage tjil
Nebraska. anklaget for Mond.
Umktsing Etsha Var man saa
s)p’ut·agt. at der taltos om at
,.!)·!1(-lm" Col-z wen him hold
tese i Omakm shvor ltau Mclellg
til-teil si« 1«urnjndelse mod Mol
(I-Ot. Mcu i Sjn Rolcisndclsp mod
mg hun Grinnnusky Mrs. Vogt-s
stigersmk -i Insis chsneste han
hin-ih- v:t-r(-t,. da Miss. Vogt lvlev
myrdot Mr. Umrmncsr iblov sau.
kurt sagt, ukzsxm isrrosteret ozz
ti!.s;t(1(l, M slum hasch- .hudt Unk
85500 cor at »Ur-de Jmns sngpn
moder.
De w Mimul Nov sit-a i Mai-is
1918 as en Jury i llowurd Conn
ty dkimt til at slzi i den elektri—
ske stol. Frei den Ticl og ind
til i Mnnsdags han« der Weiserv
krjurt alt- mnligt for ast reddeJ
klis to uns-m Purbrydere km Dzi.
(I(-n. Forst besfunness den 12. Jn
li 1918 sum nagen sm- Umnmons
Fuldsbynlelskk Ug sidtsn Nov Ti
(1en udsut 18 chian qui klet
viir furst 19. Gang (20. l)(-.(:.,
1920) dist- iskko more funkltps nn
gon 1’kl—v(s«j til at hinser lioltpns
Gang.
Dest er køkste Døclsclom der
er bleven udkørt i station, siden
Logisluturen i 1913 korandrsede
Mai-den at udkøre sDødsdom pas
km llængning til Blektrokutj0n,
og det var like-as den kørste
Dobibelt—Dksol-utioa i Nebraska
Historie.
Dot ihm- sin Interesse, sast Dødsi
dommeu blov udsat san okto og
san lmngo og m Illig-Mel jkke
kunde usw-Ersatz »Der viser, at
Forbrydekne gaves saht-er chan—
ce, Loven tillsdety man kom
mo uden om Lov os Ret, det
lod sig ikke sgøw Mordot ak
Mrs. Lulu Vogt var ogsuu est
as de mest koldblocligs oc komd
oveklagte Mord i ststsns Hist-o
vie-.
--————J
INDSAMLINGEN III. v
wonnigqu
Fortsetmjngsmuknd og prass
sionelle Mænd og Kvindck l
Omaha lovede i Mandags at bi
staa Indsiamldngen ak 852,000 i
Douglas County til IIjæJp Las
de hungerilidende Bøm i Baro
wk Dot tmtyder Redning ak 5,
200 Iszms Liv, dersom 810, solt
man shar aus«-Eh vil redde M
Harns I«iv km llungersdøC —
-l)(-t vat- den officielle ,,drivs"s
its;sy-Islehts, som vil sbljve fort
sat til l. -Jun.
»Hm-E Hexchen-Tile Ljordes vock
Hi l)j:1n(-y«. sum Mr. G. XV. Evas
1I:-si. I«’.«-m.ut-i-sn for- link-unlin
:-(-n I X(-"«1-» g-« Nisksriiska Quotd
H- .-'::!;3«.m) Hm- Micller til at
ins-)
VII-Its ».).,,WI() lkäkns Hv.
Mi-. XVHHTN sagdm »Denne
lnilsxunling i Dunglas Connty og
Nkslirusku hmyclcsr ikke blot Red
ning as onmpiviske Bøms Liv;
den kan faa lässtydning for vors
»Hm- Bxikns Liv. Pot- dersom dis
so Bpjm lever, og de kaar at vi
(,le, at. der-es Liv skyldes Polk i
Amerika, sag hat« vj jdisses Hist-·
jek bygget en Porskansning at
Kærlighed, der er ti Poch staat
skere end et Hund«-de skauset
med Maskingeværer, bemandocko
med Amerikanere i Europa-«
Mr. Wattles følte Sig skukket
i sjn egon Kirlce i søndagsh Eh
hsan shmste Præstcn stisllyse, at Ok
szset den Dag skulde benths
til -JuIe-iek0m-ti0ner i XII-kon
...-,D0: tkykksds wiss-»- use
lmn, ..s0:x da jeg Eos-w Karat
mdige sang, heil-te jvg isklts Es
ms stsesm·m-er, men genas-m del-es
Rost hørte jeg- de Campis-ists :
lkøkns ynlcoligsk Rad-b om BW."
Rev. Per G. smitih Nod Fing
Senkt-il Congregational Kirke
Miste P2,800 i sin chrkse i søtk
feig-V og i clon svens-ke Mist-sinns
iirke snmlmjes der 8221.44. Axt- ·
irre Frass-ter- Ibar lovet sat, tagt
«·at nztsste søndag. Det Stdkste
Ridrag vsmi Dionen-n j Mantiss-I
sm· 8500 Bn Linden sub-küsse
wla P100, arti-t- en enden M,
sg mangts gav mindre- März-g
KONSTÄNTINS MODTAGBIZK
Arius-n. 20. MIC. K,0ng Konstan
tin hol-II i Ciaar et dumm-USE
irjnmfksnsnkle lndmg j Grækevs
Inn-i oft-st- sin lmndflygtighocL
lisr lykszxzsndte den 14. Juni 1917,
la hnn okz Kronprinscn blev Her
«s-I frei Grinkonlantl af Engl-sa
tte-rnit. Kotigen Nov scnotjtaget
Wi- Sjntiunen af den knngeligs
Finnilicz limbedsmixsmh Dequ
nulis »L- inthns fremntgspmle Pol
Juni-is .
PRINT-passen ihrs-M jgcnnem en
Kur-Jan og kastede lklomster til
qungisn ug l)r»ninnsgcn, der bes
gso Liszt-d ved Domonstratjoneu
Use-schm- kom en träumtekoado
Prooessi0n, der var niosten ou
MLI lang, km stationen til KI
tedralen, hvok der blev lyst Vol
signelse. Mange- Polk gtmä sit
Gliede-. Man antag, at over 200,
000 Monaesker deltog i Demok
stratjonemc. Polk var aus bo
vægecle, at Gudstjenesten okt
nmatte Why-des Untier Ejjtd
delighedome i Kirken bot-virus
de Dronningeu i sjn stol os Mo
ak Kotigen og Kmnprinson thu
tet ad getan-m Vollkommn