Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 20, 1920, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    C. A. VII-N
Eil Shotte.
,.l)ette lllml slml lmmnie iiokzle iik oder (l)·rt
at staa,«’ sag-file limi.
Misii forisltsliig wir liiiii i tle siiiiiniisiisvuriiiss
«Magt. Dog sliiin for-steil kit iiiiinnvreise siia siiilslt
imelleni dein, at liun siiiiist fil( dem splittet ad.
Markin oix tle andre laiiilskokviste lilev lciilclt til
lmge Det lidiste med til Oveisenslioinsten mellein
Kotigen og ile sammensvmsna
Driiniiiiigen liegyiiilte nii siit smigise for Dam
ley og gjike sliiim tr)"g. lIiin eisklierede, sit liiin tilgav
liam alt, og overfuis tle sinnnissiiswirne viste liiin
Cis villig til at underslcrive alt, livacl ils- forliingte
san slap iliiiii titl iif Is’iiii;zeii8lciil)et og ist-site linist
stimmen me(1 Damit-»v
Men alilkig siia siixiist mi« liiiii pas fisi Forl.
Mr liiin fil( siiinlet en Hier og eiskliisisedis de sam
mensvoisne l«(ii- Opisiliseisin Dies-se iiiziiitte flygtss iiil at·
liaiidet over lliils og lloveil
J)-iisiile»v, den StiilclceL Uxisltijz paa Etliiiliiiisglis
TM en Biskltisising ein, at lian iklce liawle nogen
Del i ltieeins chml lslcisiit ssiilivek viilst». livsmlan
det forliolilt Mng ng ans-spie sikx i et cis-I iilt Sei-i
iiinaniligt og )«iil(eli,s.-t,, soni (let wir nmlizxt
Untier alt clcsttss viir Iciinx i sit-n Jstlerstss l«’xii«e.
Iliin likinle ingeii Part. i Samiiiisnsviisrgelsi-n, nien
lian liunle i en l’i-iis(lil(s-ii siiiiimeiilignet Rimsing
og lliiiiiiinsi Slciisliii(-. lliin niiixittis tlerfur bring-»s
i silikerlicsil
(l(-iii-rii-ls«ni»(l(-n sisiiiltss lixiiii til l«)iiglniicl. lliiiil
skiilile slieis fsiisszixxe at skkilfss slcs ziiOeslixlssriiiiislieJ
Xisistne lieilisik Kadix l)i-tt(- niiglylikisiless ilsisz full-H
Stwndigh Hun filc ilcke engang liov ut priesliltel
I Slciitliiiiil gil( ilest iniiillertiil isiisisre og vgl-NOT
Dronigcsn liegzsntlte at lilive foiselssket i Griva
Botliwell lliiisiilezv lilW meist-« »L- iiiisise tilsiilissiit
02 fil( ilclce isiigiiiig lim· nt VII-re til steile ist-il Hin
Siiiis l):iiili. Jliiisie vilile at· iiie(l liiini. lliiii ;.-i-(-lil
der-kni- til Isin JFor-itillislseskiiiisi. lliiisiiiley vuisl
bleveii Hyg. Mai-its ist-»Ni- til liiiin »g: Iile,j(-(le lisinLl
. . . . i
llun kitistilleile sitz migisisgivssii og iiiiilenliinixz »g»
Hut-ill- (l(·ii stxikkisls Niiis tisxg 02 l)«lcl(islig. lliin’
flytteile til l«J(liiil-iii-s,-li. tin-n lilisv iiiiclisis (-t iiit(-t
sigenile Paimlciisl wilimgt i ist lliixs iislisiiluis l5·x-eii.
llisr liissclxxtp Illiiriis li;iin. lliiiis Viisisislsisis mi·
ovenjiiiii »k- lienilisi nul .l(-i-ili-ii. llini tilliriigte
klem- l)ii-,-,i,s ng Nitstter lins liam.
Jlen Hi Nut. il« liiin viiis til l'-iil. lilssv lliNst
sprienxzt i l-iil·ti-ii. ilsz Kiiiixxeiii liikr inniltisi iklcs«
liinzxt km lliiset Iliiii mi- kvalp
l«Jnlin-r will-tin iit lässtliinsll mi« Jlsii·il·-i-i-ii:
at Miit-ie- viiis iiissilskzlilikn trivleilis litellisis ingen
0m.
lltsle l«)(liiiliiii-gli tin-langte isii ist-klip- l"iiil·-i«
sijgcsliiulcngzliiiiel t«»i·l;inx.-t·s ils-t. l«’i-uiil(i·i:.- Eli-hing
te ils-t. l)iii-iili««v.i l·’ii(l·-i« l««rliiiis,-t(k il·-t·
Illeii Miit-its »L- leitliwisll iiisirssile dg- iiitsil
skiveslcxclniiiiL
Nogist iiieiiitte limi iiiiitlleistiil gzzre for et Syns
Skylil lliiii iiillnnsclcs sini isii liiij llislminingz til (l·-ii,
«l·«is klciiffisilis Clisylysiiiiixxisr »in M»1·(l(«t.
llii l«iiii«lt iiiziii i lssiliiiliiiisxxli et Wulst-. i livillisst
Isiitliwssll ziiiixiives Ist-in Jl»i·sl«-i«. lslt iiiislost Uns-Tite
f."I’k.l««ii(lti·. iit Siiipilssik il·«i« liiinlss liivist ·l(- (-l«t(-i·
gjorte Nziiele til lliiset, mi- iseilcs iiiisil sit
ViilnisshxisiL livix iiiiin silii««--l-- liiiiii Sti·iit«l"i«iliissl.
Attisr ist« ii«i"t Upsliig lieskzliltss l)i-«iiiiiiii;.»«n liuis
Metlckllfltitztljxliisil i Jltirilil
Piui Prieilikissmlisne iiiiriiiilite Pisa-ililciiiitisisiics;
tliiil »in iit striitTe (len sliylilige i
Eiiilisliiz lilev glei- sxiii l’i«»(«iss iiiml lutliwisllz1
nieii niiiii liiivile Durst Hin-get l«sii-. sit tlist mi- iiiiiii—
list at skiiffe lkeviseix Siiicsileii minittis iklcis lini
frit l-(s«jilt- »i: tunli- illisiiii ilikcs lcuiiiiiiss t"i·(-iii. Dum
st-»leii, iler liest-nd iif llutlnnslls Veiiiiesis, t«t·iktsiislt(
.liuni. ’
Meii eiisliiii mi- (l(-i· isn lliiiilisiiiiz luis Jliiiiiiss
Äcgteskuli iiiisil lkutliinsll l3»tliwell viir iieiiiliix
lileveii gilt fur et liiilvt Aiiis siilisii Als-il l)i-0ii
ningeiis ein-n lkilliixislse lmrtlisiste lziitliwisll siiii
Dmiiningeii til et el· siiiis Blum-, list-eile iiiiliisnlzxst
for alle saiiimen nietl lieiitlcs i iioglik lliige »l-« un
lclsijxetlis (li«i«(-t«t(«i« sig sislv fiiis .l·:gteskiilisliisiiil.
Den-ed var iler skiilit eii gylslig Skildiiisissc
gratul. lintiliwells ««l«I-,gteslciili hin-eiles, »p- striilcs
sekter klirliiiiizte muii lixsiiing for Ort-sinnigen ok
shAnij
Knox niis franeisenilez iiieii Umi- koislaiigte
at- tule ined Partei-ne Da liiiii oiiiiiiiieile (lette,
Xoiselioldt liiiii i l)r0nningens Paiiliilis ldiitliwell hans
Pokbr)"delser, damit-, MurileL lkuistfijiselsen og
Ægteskal)sl)rudilet, ug see ulvorlig var lians Tale,
et Berlin-ell, dei- elleiss var Prielclieden seh-, kom
gen-site nd uk Futiiingen oiz intet lciinde ware.
Ved liysiningeii suikde (.lkeig: Mit-L kulcleis
Himmel og -l()i-(l til Vislne limi, at ·jeg liar den
ist-erste Äfslcy for dette «-l«Jgteslciili. llet er en synd
08 en skiisiiilsel this Verdeii, »F jiskx iniiu pag det
sulvunligste liisgge tle trueiule pag lljerte at. liede
mo, at cleiine l(’iiisl)in(lelse. iler stritler baude iiioil
Portiukt og siiiiivittiglieC mein lilive liiiiilret at«
Gucl til Gavn for dette tilykkelige Lend.«
Men Marie sensede inter. Tre Maaneder efver
Dsrnleys Døcl usgtede sliun list-s Morden
Pan Poledsets Port stod siler Morgeneii eftek
et lsciusk Vers-, Dom i Oversiettelse ly-(lek: »slette
Icvinder sig Sitte si Maj, et gammelt 0vcl siger.«
Nu kelclt liun i elminclelig Rot-ast. Bollwe
tcumingen vensclte sig akgjort imod hande. Mændene
bat-medizi- over liendeii U-gu(1eliglie(1, og pas Ton-et
Nichte sielgekonerne ektek liende: »An-d they-like
Dei-es Majegtwt, liviiz De ikke er skylclig i Kon
gons Ded. ’ ’
Baade Frankrigs og Englands Regisriiiger
forth-into tierides Fast-d.
bot-deme, liaascle sile katliolslce »z.- de evange
lisko, sliittede et l(’01-l)iui(l, livis Maul var Bot-li
wpllsi l«iis(l(sisz.sniig. l)e «li(«iiw.sii(lt(- sig til England
»in llj:i-l1). Blisuliiktli wir li(-t-i«iiki-lig. iiii«ii da iiian
ti·iie(le nied, iit miiii tsllisiss Vilile sont-les Kistiiipriiis
tsii til l«"i-iiiilci-i;.p t«()- iit stijiclriigps il(.sis, tilsiixzde liiiii
sjii ll«j:olii Iiiiu lzctiiigclsts zif, iit liiiii t«ik lixini.
siiiiist stutl lliisrciie »wir-fin- liiiiiiii(.lt-ii. Jloii i
l)i«»iiiiliigeiis lltisr niis tlisk iiitist Jltitl til iit los-innen
sagen sur t«»i« slcst
llciidcss Tmppois furlaiixxtc Stisiilen afgjoist
vecl ’l’vekiiin1) iii(slli«iii Botliwoll »k! isii at« l«»i-(lerne.
lliwk viltle alle sliiiis iitetl limit. l)ii (,-n(1(-lig en
al« dssm liiivcle faziet iltst usisetiiltle Her »ver
(lrtigikt, gil( liiiii from i Spitlseii ftir Ilmkei1,
kiiiislesile iiistl tig unt-unlink (l(sii r(-tt·;i-i-s(.lige tlud i
lIiniltsii »in at skiinne tltsii iislcxltligss »F ists-affe
(leii sl()·l(ligis.
Misii iiii tiiistle l)i«oiiiiiiig(iii ilcko iiilsiistte
Biitliiwslls (l)«i«(iliiire l«iv f»i· Pein-.
lliiii Lilc ilertiir iiiil pan iit stsiitle liaiii hurt.
llivis Unrzmsisnss Siiii viltlu t"iil(l(k til l«’»·j(s.
lssitliwell ist-ist« sig Niiitsrestlts sixz tltsnilfttsis soiii
lSjtijtivssin l)i-»iiiiiiigeii siiii liiiiii iililrig meist-.
l«»i«il(sisiis1 in»(lt»;z iiii l)i-»iiiiiii;.s(sii i clisisiss
Jliiltts tin-il sttiissitsk «-l«)i«l)-»-lis»-lii-(l. iii(-ii tlts iiitsiiigxts
Sultliitisr siiiig Siiiiisiltsvisosr »in -lit-iitli«.
l·’iirst liriigtis iiiiiii liisii(l·- til l·)iliiil)iii-;.-li, limi
liiiii Iiiiitltugtss at· l·’»ll(i-tss l«’»i·liiiii(leslI«t-i·. lliiii
Slciilitsile sig stini tsii iit«siiisli;.- »s- liiki »in Xiitttkii
liiilviiitxxisii i Yiiiiliitsisiics »k: isiiiilptis »in ll»j:i-lIi.
l«»i-(l(-riis« tisiiistlik liiiii jiiiii l«ii-(«t.
Mein litwliittisilts (lt-i«l"«i« iit silcns sigx lieiisliss
Pers-in iig stittid litriiilis ssiiii lViiiigis jin-i Sluttist
litiislilixnsik sonan fängt-de iiiiiii tsii zit« lktitliwiklls
«l’«jeii(-i--,s. Uns liiiiii fitiiilt iiiiiii et Slcisiii, siiiii l)i·»ii·
iiingisii liiinlts givet liiitbwtslk »z; i (l(ktt(- liiii ils
l3r0i-s-, liiiii liiinlc slcisewt til liiiiii t«»i- ljiiisiiltzvsv
Mut-il. Dis-» litten-, »in livisi «-ls)gt-liis(l iiigHI (l(«ii
ganz- ti"ivl·-«l(-, lievistis licsiiilw Jl(ss·I-slc)-l(l.
l«·»i-iiis;z(«lst»sii Viir iilixnu Frass-ilikiiiittsrnss tut-i
liiiigtis t"i·;i l'r·si-(lil(issi»ls-ii titsiiilisi Atstisiitttslscn Kiioxs
t«is(-iiit«»r iiiixxtsii iit tlu andre-.
lliiii mi- liiiiiiiiitsii tillisizgis tm Engl-unt Inmi
i-1·ti(- ti·ii-iii,ztss til liiiiii t·»i« sit tun l«’»lk(-ts "l"ilsliit—
iiiiijx. Jltsii l(ii»)c stillt-il« sin» si-tiii«tsls(sis: Af
giiilxtlvrliislsisii slciililis -il«-l(iit"i’·--·. ils-n ist-l·»i·iiii·ist(s
l(ii·lci-s« stilliiixz sil(i»iss«, l’i·ii-st(-i·ntss l«(sii Butsu-Hex
»k- liirktsgmlsist imvisiiilw til t)1ii·(sttcsl-(s ;it· l’i-.-i
ililctiiitisiiilicsils-i-, Akt-link Ntsniiiixiisissxg l"iiiv(-i-.-itsst,ssi
»g- l·"iitti,(.-ni--(sii.
For-I slsi l,«i·ils-i«ii(- ltivistlts liiiiii nlt «lc-tt(s. zilc
lixiii iiisl piiii iit lijiislzus (li«iii. ,(i(«ii·-i·.-ilt·»i«siiiiiliii;x(sii
tilpv isciiiiiiiitsiilUille Ali liviiil Kiiiiic liiinle l«»i·(11-(-t,
lilisv vestltiigpL siiiiit iilliizts sit l)«i«iil·s,i"s Mut-leist
slciililik streift-M
Kriiiijiriiiswi skiiltlis nier Kunng llisiiiiiiiiijztsii
iilkiisttiss tig Jliii·i«ii«x« viisisis ltiizst«»i-sstiiii-lisi· iiii·,l(-r
l(i-»iipi«iiis(«ii.s« Miiiili-i-iiiiri;.-lisstl.
lciiux l·t)i«liiiis.-t·s l)is»iiiiiii;xi-ii xti«iil"t·tst sur Jltirtl
its-,- ·l·);xti--liiili»lii’iiil; iiitkii iiiiii ilistt·- l«iiiil(t iiiiiitstlik
liiiii il(lc(«. liviicl liiiii i"ilili«. lliiii l«iixtli»l«lt ilckis ils-»st»
iiiiiisli·« siii Jlisiiiiig iixx sliisisv iillik tlisii t«»l·z(sii(l
Tiils l’l.ilclcs«i- l"»is l«iiiiil(-t likiii slssii l(«iit», sit tiiiilks
l«-iv lliltis hiiI slcpt l«"«xlil··.-il.
Miirio til-si· tisiiiizztsii til iit t«i«iisig(- sitz ,l’i-»ii(-ii
til l«"»i"iltsl sur siii Hun· Iliiii iiiitltsisslcnsv iiiiiltsis
iiiiiiixxis Tini-vix iilest iiiiiii l«»i«.-il(i-(«(l(s liisii·l«-, iit liiiii,
livis liiiii ilclits iiiiil(.-i-.-lii-tsi«, vililts lilins iiiililsiixipt t«»i«
l)iii«iili««x«—i Muisil iiiiti tlisiiiitlliiix sit« (l(- tiiiisliiis lli-(-w.
Jliiriiiixs ltssgviitskiili viir »i-(si·:iisil·.siitlig )"ii(.li-t.
l)i«ii i·(-t·»t-iii(-i-t·- liiisliisxv Stilliiig lilesv titltlstiisiiilig
sil(i·i-t. liiiux tiriilctis iillisisesilii jiiiii at triklckis sig
tilliiige til (is,-iit·. Misii siiii kciiii slck ii»y(,- lkriiliglitk
(lpi-.
Mai-ji- stiirikt iiiiilsliiii iif Fusiigsltst »k- li(«g)-ii(lth
Kiiiiiiivn jiiiiiiizz Punkt-its eisliliisisistlts sixz fnk litsiiilini
.lii stslv låiikxliiiiil tilclis jiiiii viyse lziktiiigssislsisiY
lijiisllie Muth-. i
Alt-n Nun-sy- viiis Hiilliiipzcsii istplisksit l)i-»ii
iiiiisgisiis llii-i- list ·«t l«iil(l.stiisii-li;zt Nisclisislng tisuilsj
ils-nd tiiliiiiisssigik t)i·t-i·lis(»-isiilitsil. :
Jlarlts t«l,x«;.-t·-tl(: til lciiixliiiitl tig kiiiii til-Iri
innre ite-i-t«i-ii.
chsn (lt-ii Il. iliiiiiiiiis 1570 riiiiitcs liclisv liiiiiilist
«;il« isii stin- Burg-, iilikt Ums-az- lilev iiiyrtltst iif tsii
iMiiiitL liiiii l(»i-t t"»i-in(,li.-ii linwle litkiiimstl(kt,.
Da liuii lau Iiiiu I),ii(lsli««jet, lit:l)rt««ji(l(«ile liiiiis
Veiiiiois linni ils-nut- liuiis Mil(lli0(l, suin iiii liiivclts
kostet linni liuiis Liv
Mtsii Miiiskiiy stumm-: »1iitet i Vol-den skul
taii iiiig til iit dingte-, at jeg liiir viisrut link-in
lijertig.«
Kiiox viir søiitltsiskiiiist at« Sorg »Wi- Miit-roy
l)ij(l. lluii botircjclede Zig, at slitin solv liunlo over
tiilt »Im-n til at bcuaade Mut-deren
Kot-l efter laigde 011 Brod-er til Lethington en
anonym sedtlel Iiiiu lcii-0x’ Priulikestol Pan donne
smltlel wir disk skisevet et For-war for Mitrrazss
Mord.
Knox san stlesii straks iiieii li»ls(lt sinnst rulig
sin l«1·io(likeii. Deretter tug than sedleii og ming
at- der kandtess Menneslcer, der glaxledo sig over
det modbydelige Mord, og at, on saadaii havcle
vovct at ließ-ge deiiue seclsdel pag Prwdjkesmle11.
»Den-z ugudelige Meniioske skal, jivcm him
end cr, ikke blive ustmkket," tonlneclo limi, ,,mon
than skal di-, uclen at- dek er en eneste til stode til
at Friede over ham.« ,
blenden var selv si Kjkken og gjovdc sig oktek
Tjenesten lystig oveiskor sin sitzt-er over-, at Knox
slmvde gjort gis solv til Prokst og det evidda udeci
at- vide, tivom him profan-rede immL
Mon søsteren kunde slet ikke tin-do noget
moksomt «liei-i, sog du liim kik at vide, at det. var
iliendos Brodcr seh-, der hin-die last sesdleu der-,
lirast linn i Graml iog sag-de i den stjjrste For
l«n-r(lelS-(3 :
»O, Brotle Bro-(l(-r, livur knnde »du dog gier
(l(-t., ogz livor lmn (ln iclog le? Binlnn (-r der altlrig
nagen sit· -j»lin Klio-V spaadoinnics, der ikke er
ginnst i U1)l"z«l(lelsc-l«’
Kurt oftcsr rojstp Jliunltsn til italien, og lissr
tlktile lnin nclstsn at have en ern-sie Kentling oin gis-.
Knox sys.
Don Miste Titls iyprivende lzegivcsnliecler liavde
taget stnsrkt paa l(ns0x, Og sela liertil ogsaa kom
Ilcogesntssns llurci. sank lmn lielt sammorillxm lioldt
Il-igtal(sn over link-einen for ca. 3000 Mesnneskmy
kltvoriik (l(- flostts grau-il nf sorg, men liele sommeren
skruntcsslss lum, uzx Uni lcftcsranrist fil( lian et Blas
tilfusl(l(3. Jlmlstknnlisrne var lipiirykt, sog Rygtet
l«orvitsrr(-(l(s lnsns Tilstnntl til noget ganske Even-.
tyrligh Als-n lstismlons Glnsdek Hirt-de sikkts lustige-.l
Knox t·ilc sin Tun-ins llrnkx igen og var a-ll(-re(l(-i
nnsstss Sonslng i Stand til nt prinliken i
Sislvlulgxtsligz lycsvirkmlis Klnrsnys l)»(i(,l nyel
l’r»lit,kli·si(l(«r. l)(- lintlmlchts grol) jin-n til Vaalnsn,
ng linrxzisrl(ri;.s(-n uprcv Inninx l-nnsl(-t,
lcnux inuntns »Nun-. nt mutig-C slpr titlligerp
lnivclu est-klirren sigz l««r lic-t«»rmuti(nnsn, nu gil( over
i Minlstnncltsrnisi l·«-«jr. lllinnlt til-He var ilclce lilut
l«(-tlIin-»sst«n. »in linsni (l(,-t lmn l(nn(l(s Hutte-, ins-n
ugsiin liirlisihlx iif Gruan linsin Jlnrrsyf ital-di
Ujssrt til llnnsrnnr jnin l«lilinl)nr«,xlis Blut.
l«’«-r Knipx nu- (l(-nn(s Minnls ,l««rul"uld et liaardt
Hlng. lliin linnlis not-pp wntcst sig tin-get sil« inmi.
Knux Isi«in«(-(li- Juni nt tnl·1 liiini til Rein-, ins-n for
!.-n-n--«. l,i·tliing·t»n lninlis lnnn giissslcss i sino Hin-n.
l)k1- lplisv osnclsnxz txt spann-h Forliolcl niellrni
lcirlciililv cui linsm Jliigisgtriilsen l"n«11,xxsl(,-(l(- csn Sol—
clnt frei sluttcst t"-ir(li linn inixtninktps lnr Morcl
Misn l(li-lcnl(l·v lml l(’nsngxl«t lirJIlO »I) -();x Rings-n
l)e-l·ri.
l)(-nne Vulspstlinnl knnth lcnux ililcp linlck Lan
npiintnlt lnsn. l’r:t«ilil((sk«tul(sn nn- Ima den Tid til
ligso l«"ull(—-t— Nil-sti- Avisu »g- nnin tut-langt» list
t«r(-ni. ssl ·l’i(l·-ns llcsxxiwnlnsilcsr glcnltlts tilgt-s list-in
ils-.- stillH i l(i·i-tt-li;.- l3i-l«x«—1si1n.-.
l)s-rl««r (lii(ll«-(l(« Nin-X Inisstss Runtlitxx (let- slcptu
llnn niinclmlis »in lcirlcnlclxs tiillixxcsrts l,iv ug »in
ilosn ’l’i«l. (l;i lmn sinnnnsn ins-il lcnox »g: ile einier
Hu- i l·rnnsls: l«’nnmsns-lci-kli »F- Iiiin (inl(-·j(srtns, »F
knizilis l)l, ;i.: ..l)t-t isr snnsrtpligt sit tnsnlie pun, nt
«·n. Juni nllis trmnnns lniwlss snt stnrl llnnli til. N
l«nltl(«n siin ·l«x«l-t. ist linn lcnn lnsgxnn Hi sinisliin
Geruhig-«
’l"«l·-n lsrngfiss liirlciilcly niml nnnnxts "l’ilsn,-t—
ninjzisr. llnn lilksv vrul »L- lilnxxtsilis til Kirlissns
:i«ltlsslt«.
Knipkc l·»r-ti«l. iit nnin liiivilis Longth lnins
III-il i l«tii«iI-:iiigtst chililcislsin llnn gisntug ins fur
l(lii1-(,-(ls- ils-klar ins-»in Sunilngx ltvinl linn lniwlcs
auf-st· l(irl(nl(l)f nn- ssslv til stotlp ug l)l»i· rinlnn
unsri- rnscsntlin llnn inlstncltu "l"rnsl(-r niml Preis
clikiintmk
l)(-rl"«r —--nslts- nun-M «lel(slsin:i-n(l lnnn est Brei-.
lnsuri (l(- niinilmlss liiini »in list-H titlliixrns l«"s««l1«)l(l
til ils-n tsi«.in«.«-lislis· Tr» ugx n«lx-nr(«(l(s lnun niml iit
Unn- lcnspx ils-IN unle »Und linr lirnxzt lnun til
sit plnntos »L- thlis sin lcirliis ililiinclt »s» ngx liiins
lsiv tsr us vsein dirs-hart sont Wirt vgl-L«
Ein Knux wlv ginrtlss Trnslcsrins intot ln(l
ti«,rlc. llnn will-law wni liiiltil at prnstlilcii.s nnnl (l(«1n
»Man sctgtes nt liin(lr(s, nt l·’»rln·»x«(l(-r(s liltsv Htrnl·l«(-(l(s,
kltitlteclo llrtnniiinxisns nrrtnmssqixxu l«’()r·lrinmsr ug
lirngte ils-n isviingpliskts Rirkts i l«’nr(-."
lln llosnsriilsxnmlpn i lITl trknnltcs suninnsn
til b’t)1-lnnnllink..-. lslcsv ils-n lnnnlnmltsrtst nnsil
Einunxnns Slcriftcsr niml l(n»x; linnlnsslqshltess sur-l
sit, liuw liulilt uprnisslcis Title-r mucl l,)r»nnin;zpn, l«»r"
nt l(nlil(s lnsnilis ein list-kennst uzz furnt var-rosig xscstl
nt l)0(l(2 t«ur «li·-n(lt,-.
lltst inltiillw Will-pp- nt ilrsrxinni Syninltsn ilikcs
kluan ilpringn lnnn til TnvslnsiL slcnlclis lnin lilins
lirngxt til ’l’-n-.-li(s(l pnn innlpn Mein-la
lcimx lass-ti- tlisssts Sicriltcsr trn l'rn·lilc(sstnlisn
»g- ssnroklts links (l(-ni. lliin lniwlis nlilrigx prnstliktst
Hin-Cir, sumlts -li«n. »L- lnsllisr nlllriix linlilf l)1-(in
ningtsn (-n ,,t"url(n-3t(st." nnsn lnin jin-html from
tltsltss, at llml ug stullliecl sikkis lmrtu sammt-n.
»Im or ilcke pligtikx til at- Inseln for .ln,sn(le frki
tlssnne l«la—(ls,’« siigile limi, »t.lii slnin or ilcke mer«
»1nin Øvriglns(l, sog inints Änlclngcsre nnia l)etn«.nl((1,
Hat jeg ikkc er tsn Aclwlcat, liviks Tnnkm er til lCiils
»fc)r sølsv og Huld ellcsr Verdens Gunst.«
Iøvrikxt lunstlt lcnux del ganske nriinelikkt, at
ilnui sknlile lcnsnipe niml »sk«ygger og Spøgelgey
sont skykclts l«y.·-iet."
Troils liegenictis Svuglted var, som mon sei-,
Knox’ Amnl läge stehst-In
llan gil( nn kun nd, nunr slian skn-l(lc prmdilie
Sjscidag l«’0rmi(lclazx, nntn andre lcirkseligks Illntler
cleltog luin ilclcis i. Alljkxcwl jntcresseredse ilnm sig
for alt. Var Kirken trnet, glemte lian al isvaglieck
Borgcsrkrigen rast-de stadig. Kirkaldy
Mbnoäse Isklinlnirglis Porte for Dronnsingens Parti.
l)e most ansete llorgore flygteclc for at redcle Liv
et aller for at inulgim skinnet ak sat billige Marias
Geujndsaetrelse. Klio-U Liv var i betyidelig Fore,
men lian vilscle l)live.
0111 Narr-en «liol(lt nong Vsenner Vagt ved sharis
Dør, og naur lian gik til Kier som sønsdagon folgt-e
de mod.
Det Runde Kirkaldy ikko lich Det lwstede
Miste-like pas Inmi, mento han. Heim stile derkor
selv at sen-le en Vagt. Tillige vsendte lian Sig til
Oprøromes Ein-ex Her-tagen ak Ohatelhorault og
bad om ssikkevlwd for Kam-L Men llertugen
sag-de lian; der var sin Innnge slyngler blandt
lmns Treppe-r og andre l(’olk, der ilcke ksnnde lide
Kunde De kunde jo let fiorerilie sig paid nann, og
det lcnnde likin ikke indestim for.
Jlnn liavde liet lieri, t.lii en Akten slidrtes der
et Sknd, en Uevierkngle floj ind ad Vinidnet og
lien ever den l’lads, liVor Knox nltid plejede at
siddtn Hin-de lian vitsret der, Vilde ilian mer bleven
drei-In pnu site-let Men Gnd vogter sine. Der var
stor Gliede i liele IInset over den visdnnsderlige
lisedning, tslii alle liiins Ilnsfieller elskede liam over
nl Beslcrivelse
Hans Venner trusngte nn ind paa Imm, at. slian
islinldse flygte Men lian vilde ilcke Men da man
Hsagde til Dann at san maatve man korsvare sham og
maaske ndgyde Blsod for shans .Skyld, gik han ind
paa et rejse til St. Andrews.
Iler var Dronningens Parti ganskse vist eg
saa stitsrkt, men dse andre havde dog 0vermagten.«
Ogsan lier preedikede linn stadig, nagtet slian var
bleven saa svnky at lmn maatte lade sig lede op
paa Prkrsdikestolsen Men »an Runde ikke tie, san
ilusnkxe nein itavde en Tnnge."
I Eidinlmrgli ansatte man i Knox’ Sted en
Mand, der stod Iiaa Dronningens stide Nu korkaldtx
liele Menigliedslivet Nadver ilioldtes ikke, og der
lcom knn nogle fau til isøndagsprædiken Ugedagin
priedilcener var der ikke Tale iom.
liergerkrigen vedlilev. IIeller ikke i st. An
drews var der Ro. Her iopfandt man IIistorien om,
iit lcnox lieu-de vieret med i sammensviergelsen
mod Durnlezc Denne likxesom flere andre papsistiske
l«,o"gne fnndt ingen Tiltro ak Betysdning i Tiden,
ins-n desto mere senere hon.
Tiderne var paa enliver Klaade svære for den
reformerte Kirlce ikaronerne vilde ikke at« med
Kirlcssgodset De fandt der-for paa »den Udvej, at
der sknlde indsnsttes protestantiske Bsisper ekter
deres eget Viilg. Den-ed xsilde de opnaa, iat disse
del-es Kreatur-er paii Fsorlmand sknlde give Af
kitld pin den storste Del ak Indtmgterne.
l«’ollcei·itti,sxlie«(len knldte disse Bisper for Tal
lscansliispeic l ilkijslcotland lirugte man neinlig at
stille et ined llislni ndstoppet Kalveskind ved si
dcsn iif Kot-n, niiiir den sknlide mallces. Man mente
n(«nilig, at san Vilde den villigere afgive Maslken
lsln Hand-in ndstoppet Kalv lcnldtes Tnlkair ,,D’Hrr.
Bis-per lmr ’l’itlen," sag-de Foll(et, »men III-her
fnnr Illitsllc(s11."
l St. Andrews forlnngte man endog Knox til
itt indsxistte en lirlieliisly men Knox vilde intet
sont licslst hin-e med »l,3isl(op1)er" at l)estille, og da
mitn lod sig t«orl)·de med, nt det var, for-di iian ger
ne vilde viere dot seli svnrede «lian, at lnm allere
de for Wink-»- Äar siden lieu-de afslnaet et meget
xtzsrrts "l"ill)nd. .
Til synoden i stirling i August 1571 vAkt-ev
lmn: ,,"l Yilde vix-re Form-dem imod Iljorden, der
som l billigt-de, nt unerdixke Folk ansicttes i Kit
lcisns «l’·j(-n(ss·t(«. — Jlodstna etlivcsrt ’l’»vrnnni, livis
l Yil nndgnii ll(-lvedes lldl Denne Kninp vil bli
ve han«-d, nien den unden vilde dog lilive endnn
lInntsilN-e. Dei-for mnn I Ins-d fnld Anbenlied Ug
i Und-« Krnft modsirtte oder den nliarmlijssrtige
Opnsden iif Rirliens Heils. llvis disse Folk Yil rn
ne, suii lud dem got-e dsst pim del-es eget Anwar,
nnsn Hur oder ilclie delitgtigre i del-es Synder tin-il
lirillcen Stand de end tillioreU ln«(-rken ved liifald
eller nsd "l’nvs-.li(sd men kund-Zins for Alverden Yed
et imlnsnt Vitliiissli·x«c«cl. nt l er nslcxldige i lieu-et
tlnd give eder Vissdom ogx fnst Kleid i denne ret
fxierdige sit-; oxx mixx et sitligt l«Jml(-lsigt.«
,11thede det. Ilan lnmde ikke indestaa for noget,
Knox forstod imidlertid snart, at der var
nmnlikxt at fu« längst Intd låaronernes Hasses-Ege
lliin sog-»ti- derfor iit redde, livad der endnn kun
de wildes. l)e-rf«r l"or11niti(,«de slnin i August 1572
Inn-den til ist« lmlde fast Yed, at liisperne i det
mindsns sknlde neigt-s i (Not-einstennnelse med
den i-(,-t"o1-1ner1(I l(·irk(-s ()rdnin«s.-, l·)11-(lvi(lere for
lnngxte lnsn. at Bisjnsrne slinlde stan under Syllo
dcsn o-; iifliegxese liegnsknli ful- l(i1·lce;.-ods«et. Jlen
»Du-i dettis mi- Ziironerne imod.
Knox« l(rn-fter tog nn af liver Ung. Kenntnle
te slnius gerne Ined Palmer i lliendcsrne ogs ined id
les dere-· l«’·j(-nd(s1· under l(’odder Ved lionninens
SlntninxL Reinledes gnnr det sjnslden i det. sit-lie
lige l-iv ogx sjusldcsnt med Gnds list-innern De fiiar
ilike dere- l.oii net-. —- Jlen endnu wir Knox Virrd
iiit hin-tu Nimr- lmn var kommen i Gang med Prie
dikenen var det, sum om Manne-den forsvundt,
og den sunnne llid og Kraft var der som i gamle
Dage, skdnt liitns Rost nn lcnn knnde nna tiil en
mindre Forsnmlingx
Da der endelig blev Vani)en-stilstand,«jin-ske
de Hdinlmrglis Borgere at lnire den kendte liest
igen. Knox var villig til at komme paa Betingelse
ak, at .l1kin ikke slculde viere pligtig til at tie over
kor dem, sder lioldt slottet beset, tiliii dein vilde linn
vidne i1n0d, san lmnge lian Runde tale.
I Bdinburgh kilc lmn en glad Modtagelse, og
den kzjrste søndag ekter sin Ankomst prædilkede
imn jgen. Men nu var st. Giles for stor. Ilen bad
derkor om en mindre sal iog fik det. Man gav sham
Sau tillige en Biterkiølger ved Domkirken. Denne
indsatte shan iser med stor Gliede
Portsætws